Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg , rev. des.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des."

Transkript

1 Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune , rev. des. 09

2 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien, den gamle sykepleierblokka 1 Analyse av Egsområdet I forbindelse med regulering av eiendommen Egshaugen 2 ble det fra kommunen stilt krav om etablering av kvartalslek i området. Involverte i prosessen for lokalisering av et nytt lekeområde har vært velforeninger, borettslag, parkvesenet og barne- og unges representant, samt utbygger og plan- og bygningsetaten. Eg er et etablert område, bygget i tråd med reguleringsplan fra Det har skjedd en svak fortetting i grønne områder på Eg, og konsekvensen er at det er lite areal igjen til kvartalslek. Det er knyttet spesielle krav til plassering av kvartalslek som har sammenheng med avstand og antall boenheter. Denne analysen er et verktøy for å tydeliggjøre dagens situasjon i området. Hensikten er å vurdere muligheten til å forbedre Egsområdet basert på eksisterende kvaliteter og å gi et utgangspunkt for aktuelle plasseringer av lek. Elementer som har betydning når det gjelder hensyn som må tas i forhold til lekeareal vises på kart og beskrives i teksten. Analysen beskriver følgende: 1. Kulturmiljø 2. Eierforhold og funksjoner 3. Infrastruktur 4. Parkering 5. Lek og avstand 6. Naturmiljø 7. Oppsummering og Konklusjon

3 2 Analyse Egsområdet Kartene viser den originale reguleringsplanen (t.v) for Eg samt hvordan området fremstår i dag.

4 Analyse Egsområdet 3 Kulturmiljø Den opprinnelige planen for Eg fra 1953 viser et område med en blanding av ulike typer bolig. Det er satt av mye plass til friområde og det er gjort en bevisst fordeling av grønt og boligfunksjon. Utbyggingsmønsteret bærer preg av etterkrigstidens utnyttelse. Planens intensjon om en variert boligsammensetning og god terrengtilpasning er ivaretatt i stor grad i dagens situasjon. Flere viktigeområder for felles bruk er privatisert. Det gjelder skoletomt som ble bygget ut med to boligblokker. Resten av skoletomten ble utbygd med barnehage (Egsveien 2). Flere mindre grøntområder er nedbygd med garasjeanlegg. Et større friområde vest for Andreas Kjærs vei er bygd ut med boliger. Eg ble regulert og bygget ut før bil var allemannseie. Det var derfor ikke regulert inn parkeringsplasser til alle boliger. I ettertid er det anlagt garasjeanlegg i flere mindre friområdenr. Det er likevel sjeldent man finner områder som er så sammenhengende bygget som helhet i forhold til plan. Dette er en kvalitet i seg selv. Endringene som er gjort i ettertid har gått utover de grønne områdene og skapt mindre tilgjengelig areal internt i feltet. I utgangspunktet kunne noe av de større grøntområdene som ligger i reguleringsplanen fungert som kvartalslek, eksempelvis kollen ved Svarttjønnveien eller skråningen der aldersboligene ligger i dag.

5 Analyse Eg Privat Borettslag Kommune Sørlandet sykehus Målestokk 1:2000 Kartet viser de forskjellige eierforholdene og funksjonene i området. 4 Analyse Egsområdet

6 Analyse Egsområdet Egshaugen. Blokkstruktur som går igjen i området. 5 Eierforhold og funksjoner Området har en tydelig byggestruktur som kan refereres tilbake til reguleringsplan og som fremdeles er leselig i landskapet i dag. Det er en blanding av funksjoner i området, der boligfunksjonen er delt mellom blokk, rekkehus, enebolig. Boligfunksjonen, sammen med størrelsen på området gjør at det fremstår som et strøk. Separat fra boligfunksjonen finnes flere garasjeanlegg og enkeltgarasjer som er jevnt fordelt rundt på Eg og beslaglegger små verdifulle friområder. Det er flere åpne små rom mellom bebyggelsen og ellers mye tilgjengelig uteareal omkring Egsområdet. Baneheia, Egsjordene og Otra ligger som større naturområder i nabolaget. Disse arealene har stor grad av offentlig bruk bl.a. som bynært trim og turområde. Eksempel på bruk er Terrengkarusell og tidligere Quart camp. Blokkbebyggelse har tilhørende fellesarealer som eies av borettslagene. Deler av fellesareal kan været aktuelle for lek, spesielt der åpne plasser henvender seg mot nabolaget. Muligheten for å transformere fellesområder kan medføre megling i interessemotsetninger mellom de som vil ha lekeplass og de som ikke vil ha det i sitt nærområde av redsel for støy. I utkanten av området ligger flere institusjoner. Disse er en blanding av funksjoner tilknyttet sykehuset, den gamle sykepleierskolen og barnehage. Fellesnevner er at de ligger som enkeltbygninger uten å følge regulert byggestruktur. Området har en godt utnyttet arealbruk der ingen steder åpenbarer seg som uutnyttet areal. Noe av areal opprinnelig avsatt til friområde, er over tid privatisert og benyttet til andre formål uten at det er funnet erstatninger, jfr. reguleringsplan for Eg. De tilstøtende ubebygde områdene har en stor grad av offentlig bruk til fritidsformål. Noen av områdene virker dårlig utnyttet i forhold til opprinnelig funksjon, men det er få arealer store nok for ballspill og kvartalslek. Det er derimot flere steder hvor det er mulig å etablere sandlek. Blant disse inngår areal rundt blokker, parkeringsareal og ledige koller. Private eiendommer virker utilgjengelig med tanke på mulig plassering av lek. Rundt institusjonsbygningene er det større areal som kan tenkes disponert på en annen måte. Dette gjelder også arealene rundt blokkbebyggelsen som synes å ha egnet størrelse for lek. For å få realisert noe på disse arealene må det være en villighet blandt beboerne til å disponere arealet til lek. Sandlek bør kunne realiseres gjennom avtaler.

7 6 Analyse Egsområdet

8 Analyse Egsområdet Gang- og sykkelvei i Andreas Kjærsvei Nedenfor vises en av stiene inn til Baneheia og Fant Olsens stykke Sti opp mot Fant Olsen 7 Infrastruktur Samleveien Andreas Kjærs har gang-/sykkelvei / fortau til kryss med Solbergveien, og er også bussgate fram til sykehuset. Det foregår parkering på deler av veien. Det er delte meninger om hvorvidt trafikken i området er et problem. Enkelte mener det er stor trafikkbelastning på Andreas Kjærsvei. Det kan ha sammenheng med ulike arrangementer og bruk av turområdene som trekker folk til Eg. Det foregår en del arbeidsparkering i området, f.eks. i Andreas Kjærs vei mellom kryss med Solbergveien og lekeplassen ved Egshaugen, og i Solbergveien. I tillegg parkeres det på ledig veiareal i boliggatene, kanskje særlig i forbindelse med arrangement i Baneheia. Boliggatene kan ikke stenges for gjennomgangstrafikk. Et annet alternativ til å løse problem med fremmedparkering vil være å innføre boligsoneparkering. Det vil frigjøre boliggaten for parkeringspress fra folk utenifra slik at boliggaten kan være tryggere for lek. Gangstruktur med boligveier, og eget areal for myke trafikanter i samleveien, gir et oversiktlig trafikkbilde som gjør at trafikksikkerheten er god når man skal til skole eller lekeplasser. Men i Andreas Kjærs vei bør det også opparbeides fortau på østsida mellom kryss med Solbergveien og lekeplassen ved Egshaugen, for at barn skal slippe å krysse Andreas Kjærs vei 2 ganger for å komme til lekeplassen.. Eksisterende og nye forbindelser må vurderes utfra hva som oppleves som barriere for gående. Solberveien er den raskeste veiene fra bebyggelse til turområdene, men oppleves vanskelig pga. kantparkering. Terreng, bebyggelse, uklare eierforhold og trafikk kan alle påvirke veivalget for gående. Stier går inn mot Fant Olsen stykke og langs jordet parallelt med Andreas Kjærs vei. Enkelte av stiene har sterk identitet i området, som Kjærlighetstien. Det er laget trappeforbindelser som fungerer som snarveier på steder der terrenget er bratt. Forbindelsene tar utgangspunkt i plassering av de ulike funksjonene. En ny funksjon kan skape behov for nye stier/ gangforbindelser. Hva som oppfattes som kort og lang avstand er avgjørende for hvor mye bruk lekeplassen får. Dette bør legges vekt på ved valg av plassering, spesielt for lekeplasser tilrettelagt for yngre barn. Dagens hovedvei fungerer godt som hovedgjennomgangsåre hvor det er god nok kapasitet for gående og syklende i tillegg til buss og den vanlige trafikken. Fra kryss med Solbergveien mot sykehuset, er Andreas Kjærs vei regulert til gang-/sykkelvei, men fungerer som ordinær bilveg. De fleste veiene i området er smale og kun trafikkert av de som selv bor i gata. Egstien, Krogveien og Krogstien har i tillegg en del fremmedparkering. Det er trolig dels i forbindelse med idrettsarrangement, og dels i forbindelse med arbeidsplasser. Dagens aktivitet på Fant Olsen gjør det ønskelig med fortau fra Andreas Kjærsvei og opp Solbergveien. Mindre stier og snarveier er det flere av, men forbindelser ned mot Otra er mangelvare. Det er i hovedsak pga at hele Egsområdet ligger på en terrenghylle med en bratt skrent ned mot Elva og Egsveien som barriere mot friluftsområdet langs elva. Fant Olsen er nå ferdig opparbeida med grusbane og lys.

9 Kartet viser areal som pr. i dag brukes til parkering 8 Analyse Egsområdet

10 Analyse Egsområdet Garasjer i krysset Egstien/ Solbergveien Innerst i Solbergveien Parkeringsplass innerst i Solbergveien Gateparkering langs Egstien 9 Parkering Egsområdet ble planlagt i en tid da bil ikke var allemannseie, og det ble ikke avsatt areal til parkering. Underdekningen gjør parkeringssituasjonen generelt vanskelig. Garasjerekkene tar opp plass som var tenkt som friområder. De blokkerer rom som ellers ville vært åpne. De bryter den harmoniske strukturen som dette boligområdet ellers har, skaper et uryddig inntrykk, og er ikke terrengtilpasset på samme måte som boligene. Hver garasje har egen eier, og dette gjør det vanskelig å få en samordnet ny bruk av disse arealene. Parkeringsplassen ved sykepleierskolen ligger helt opp mot marka og utgjør et stort areal. Den ligger på en flate omkranset av bratte vegger på begge sider. Ved å bygge lokk over parkeringsplassen kant arealet benyttes til andre formål, som f.eks. ballspill. Parkeringsplasser er plassert rundt omkring i hele området ut fra avstand til boligene og tilgjengelig areal. Sånn sett har parkering god plassering. Garasjerekker som ligger solrikt og naturlig langs eksisterende grønnstruktur kunne med fordeles reetableres som grønnstruktur og legges til rette for leke. Det er vanskelig å se at areal som blir frigjort fra garasje kan brukes til ballek, fordi det er små områder det er snakk om. Eierforholdene gjør det i tillegg svært vanskelig å finne felles løsninger. Åpne asfaltplasser som parkeringsplass ved aldersboligene og sykepleieskolen utgjør de største plassdannelsene i området. Ved en mer effektiv utnyttelse av disse kan areal frigjøres for lek. Egsområdet ligger sentralt og har god betjening av kollektivtransport. Forholdene ligger godt til rette for begrensing av bruk av bil.

11 10 Analyse Egsområdet

12 Analyse Egsområdet Det lilla feltet indikerer at det mangler kvartalslekeplass på Eg. De grønne sirklene viser dekningsområdet til eksisterende sandlekeplass. Blå felt viser underdekning. De grønne strekene viser barrierer som vei, terreng og bebyggelse. 11 Lek og avstand I følge kommunens vedtekter, sist utgitt , skal det være kvartalslek for minst hver 200 bolig, og avstand til denne skal ikke overstige 200 meter. På Eg er det ca 350 boliger, og ingen kvartalslek. Det er også underskudd på sandlek, det skal være 1 sandlek pr. 25. bolig. Selv om vedtektene er under revisjon, er det tydelig underdekning av sandlek, jfr. figur. Hele Egsområdet er relativt konsentrert der man innenfor en radius på ca 300 meter når hele området. Gjeldende vedtekter krever at kvartalslek skal plasseres innenfor en radius på 200 meter. Vedtektene er under revisjon der avstandskravet er foreslått til 400m. Eg er et avgrenset boligområde slik at det her må kunne aksepteres plasseringer som overgår avstand på 200 meter fra boligene. Lekeareal krever enn viss størrelse for å romme ønskede funksjoner. Sandlekeplassen på Egshaugen er ca 1050 m2. Den i Svarttjønnveien er ca 1200 m2 (da er det tatt med noe natur også). Dette er romslige og velegnede plasser. I tillegg til ulike apparater er det behov for ballek. Noen lekekonstruksjoner må plasseres varsomt slik at støynivået ikke blir for høyt. Fant Olsen brukes i dag til balløkke av de store barna. Denne ligger et stykke fra boligene, inni skogen og er derfor ikke ideell for de minste. Tilgjengelighet er viktig i forhold til organisert lek; hvor langt unna den ligger, og om det er sikker vei og lett å komme seg dit, jfr. Figur 3. Naturlige lekeområder i skog og mark er mer egnet for eldre barn som kan ta seg frem på egenhånd. Områder som Baneheia og jordene langs Andreas Kjærsvei er eksempler på gode områder for uorganisert lek. Det er utarbeidet en rapport der barn fra Eg har registrert lekeområder og kommet med ønsker for oppgradering av lekeareal. Den viser hvilke områder som brukes av barn på Eg og det er tydelig at barna bruker områdene på forskjellig måte til å leke. De organiserte lekeområdene inkluderer lekeplass ved Andreas Kjærsvei/Egshaugen (S2) og i Svartjønnveien (S1), Bånetjønn i Baneheia og Fant Olsen. Her ønskes bedre utstyr, sitteplasser og aktiviteter for barn i ulik alder. Fant Olsen har et mangfold av ulik bruk og er en del av Baneheias totale tilbud. Den brukes til diverse arrangement og til uorganisert lek. Området har en fleksibilitet som kan komme i konflikt med en evt. oppgradering av ballekeplass. Området er nå oppgradert med grusa ballbane 22 X 40 meter og nye mål, for uorganisert bruk. Det er innstallert lys på området og langs stien opp fra Solbergveien. Det er også tynna ut i skogen. Begrensning av trafikk og videreutvikling av eksisterende gangvei er viktig å prioritere. Tidligere brukt gangsti fra Svarttjønnveien til Egstien, G1, synest mulig å utvikle for fortsatt bruk. Også sti fra Dovreveien til Egshaugen, G2, kan gjenskapes. Å reetablere grønnstrukturen langs viktige gangsoner vil også gi en bedre struktur og et tryggere trafikkbilde. Dersom områder som ligger inne i skogen skal legges til rette for lek, kan det være aktuelt å foreta tynning for å gjøre område mer tilgjengelig og solrikt.

13 Skråningen opp mot den gamle sykepleierskolen. Inngangen til Baneheia 12 Skråninger/ små koller og eldre vegetasjon som er typisk for Eg Analyse Egsområdet

14 Analyse Egsområdet 13 Naturmiljø Det naturlige terrenget er godt bevart flere steder i området. Bratte partier er for det meste dekket av trær. Rundt blokkene ligger åpne og til dels flate rom. Bebyggelsen er tilpasset terrenget og blokkbebyggelsen oppfattes ikke som dominerende i område. Eg ligger omkranset av en større sammenhengende grønnstruktur bestående av Egsjordene, Baneheia og skrenten ned mot Otra. Internt i området er det spesielt skråningene langs kollen ved Dovreveien og skråningene ellers som danner intime rom med grønne vegger. Ved å styrke den interne grønnstrukturen vil den bli tydeligere slik som opprinnelig regulert. Eneboligene og rekkehusene med sine småhager som er også med på å gi Eg et frodig preg. Solforholdene er generelt gode i området. Lokalt er det en del bratte skråninger som gir skygge. Kollene danner også skygge for områdene rundt. Eg er åpent mot øst og har Baneheia i vest. Det slipper lite kveldssol gjennom fra Baneheia. For å sikre gode nok solforhold for lekearealene bør de lokaliseres på åpne areal. For lekeplasser i skogen kan det være gunstig å tynne noe skog for å få bedre lysforhold. Naturmiljøet på Eg ligger til rette for å skape gode og spennende lekeområder. Det er allikevel få plasser som egner seg for ballek ettersom dette krever en viss størrelse og et jevnt og slett underlag. Sandlek kan plasseres på flere steder ettersom den kan ligge mer i terreng og er mindre plasskrevende. Ved opprustning av eksisterende lekeareal kan en sørge for at det gis forskjellig leketilbud på de forskjellige plassene. Fant Olsen er et naturlig valg for ballek. Dersom man skal legge til rette for mer organisert her, er det viktig å ta hensyn til alle funksjonene området har som del av Baneheia. På grunn av avstand og beliggenhet blir den mindre aktuelt for de mindre barna.

15 Kartet viser eksisterende grønstruktur (lekeplasser, naturterreng, vegetasjon). Kartet viser også muligheter for potensielle lekeområder. 14 Analyse Egsområdet

16 Analyse Egsområdet Oppsummering Det er en rekke spørsmål og utfordringer knyttet til plassering av lekeplasser på Egsområdet. Problemstillinger som går igjen er størrelse og avstand. Det er ikke mye tilgjengelig areal som kan romme kvartalslek. I tillegg er underdekningen på både sandlek og kvartalslek såpass stor at det vil være vanskelig å få dekket behovet. Lekplassene er sortert i samsvar med kommunens lekeplassnorm, som sandlek eller kvartalslek. Grensene nmellom disse kan i en del tilfeller være flyutende. Sambruk av areal kan også være nødvendig og gi ekstragevinster. Det er er mulig at en god løsning krever bruk av flere areal. Noen av områdene som er utpekt er ikke disponible for allmennheten, men er allikevel velegnet for lek. Dette gjelder spesielt noen av garasjearealene, fellesområder rundt blokker og Egshaugen 2. Noen av alternativene avhenger av flere omstendigheter for å realiseres, som for eksempel samkjøring av interesser både for eiere og brukere, og sikre god atkomst til området. Alternativet som velges må forholde seg til dette, i tillegg til beliggenhetens kvaliteter når det gjelder størrelse, solforhold og terreng. Områder som er tilgjengelig og tilknyttet eksisterende vei/sti er godt egnet for lek. Beliggenhet hvor det er en naturlig turtrafikk gjør at flere kan få glede av lekeplassen. Områder utenfor ferdselsårene vil kun brukes av nærområdet. Det er noe trafikk langs Andreas Kjærsvei, men ikke nok til å gjøre arealene rundt mindre attraktive for lek. Det er tydelig at enkelte arealer egner seg bedre funksjonelt og strukturelt enn andre, men realisering kan bli en ressurskrevende oppgave. S3 kan opparbeides til sandlekeplass med universell utforming. Dette vil være mulig kombinert med å ta vare på verdifulle naturkvaliteter. G1 -snarsti mellom Svarttjønnveien og Egstien kan sikres bedre med avtale der den må gå over privat tomt. Stien kan ikke få universell utforming. G2 sti mellom Egshaugen og Dovreveien kan gjenfinnes og opprustes. Heller ikke denne kan få universell utforming. Sandlekeplassen S8 i Dovreveien trenger oppgradering. Det vil være en stor utfordring å få til universell utforming. Trafikksituasjonen er daglig ikke noe problem i de fleste gatene. Men det er stort press ved arrangement i Baneheia og det er fremmedparkering til sykehuset. Problemt kan løses med bosoneparkering, dersom beboerne i bydelen vil, det medfører avgift til kommunen. I Andreas Kjærs vei mellom kryss med Solbergveien og Egshaugen, bør det opparbeides fortau på østsida. Det vil gi barn fra østsida atkomst til lek i Egshaugen uten å måtte krysse Andras Kjærs vei to ganger. Og det vil sette en stopper for parkering i veien. 15 K4 K6 K2 K1 K3 K5 S1 S2 S3 BELIGGENHET, FORDELER, ULEMPER I PRIORITERT REKKEFPØLGE Kvartalslekeplass Egshaugen 2 ligger sentralt i forhold de fleste boligene i området. Den er egnet for alle aldersgrupper mht. plassering. DeN har historie som et sentralt samlingssted på Eg. Barnehagen og butikker i tilgrensende boliger langs Andreas Kjærs vei har vært grunnlaget for dette. Eiendommen er kommunal, men festet borttil private utbyggere. Den er avhengig av erverv av festeretten for å kunne realiseres. Reguleringsstatus er barnehagetomt. Omregulering til bolig ble stoppet august 2007 i påvente av analyse av lekesituasjonen i området. Garasjer i Andreas Kjærsvei ligger sentralt. Garasjene har ulike private eiere, men ligger i regulert friområde. For å kunne etablere lekeplass her må areal erverves. Utbygger hevder å ha hånd om tilstrekkelig antall til at ballplass kan etableres. Arealt er lite. Ballplassen må ha gjerde mot veg. Det ligger skyggefullt til, men dette vil kunne bedres med å fjerne vegetasjon. (Arealet var i tidligere versjon av mulighetsanalysen definert som mulig sandlekeplass.) Fant Olsen er nå opparbeida med grusdekke og lys. Skogen nedforbi er tynna slik at det er synskontakt mellom nærmeste boligområde og ballplassen. Den har fleksibilitet i bruk, ligger i utkanten og er mest egna for eldre barn. Fant Olsen er del av Baneheia og har status som friområde. Bruken må være kombinasjon av dagens bruk som startplass for ulike begivenheter, og ballspill. Det vil først og fremst være de større barna som vil benytte seg av balløkka, og derfor kan en større avstand fra boligene aksepteres. Fant Olsens stykke er egnet når det er behov for en ordentlige ballbane med mål og flere spiller sammen. Inngang til Baneheia, kan kobles mot stien til Baneheia. Plassering ligger usentralt i forhold til eksisterende bebyggelse. Kan brukes som del av turområde og det er mulighet for ulike aktiviteter. Arealet tilhører kommunen, og er regulert som friområde. Dette alternativet er mindre aktuelt nå når Fant Olsen er oppgradert for uaorganisert bruk av grusbanen. Parkeringsplass i Solbergveien kan overbygges. Forbindelse med bebyggelse og til Baneheia. Området er pr. i dag regulert til parkering som del av planen for Grim skog, og eies av Kristiansand kommune. Lekeplass må plasseres på tak over parkering. Usentralt, lite aktuell. Foran aldersboligene er det et stort areal med sentral beliggenhet. Ballekeplass her gjør atkomst og parkering ved boligene vanskelig, alternativt måtte ballplassen ligge på tak over parkeringsplassen. Hele eiendommen er regulert til bolig. Det er en festetomt eid av Kristiansand kommune og bortfestet til Kristiansand Boligstiftelse. Sandlekeplass Svarttjønnveien er eksisterende lekeplass som dekker et delområde av Eg. Den ligger fint i forhold til turvei og boliger. Den kan oppgraderes via avtale. Lekeplassen på hjørnet av Egshaugen har en synlig og sentral plassering og ligger åpent for alle. Den er stor til sandlekeplass å være, og har potensiale for oppgradering og utvidet bruk. Innpassing av kvartalslekfunksjoner og utvikling som sosial møteplass vil være mulig. Gode solforhold. Den ligger på kommunal eid grunn, er synlig fra flere av boligene og for de som ferdes langs Andreas Kjærsvei. Kollen mellom Krogstien og Egstien er kommunalt eid, men regulert til tomteområde (boligformål). Sandlekeplass her vil gi boligene i Krogveien, Krogstien og Egstien dette tilbudet uten å måtte krysse Andreas Kjærs vei. Den vil idra til den grønne forbindelsen mellom lekeplass ved Egshaugen mot Baneheia. Realisering krever noe terrengbehandling, samt omregulering til friområde. Den er mulig å opparbeide til sandlekeplass på en nennsom måte som også ivaretar naturkvalitetene.

17 S4 S6 S7 S8 G1/G2 Barnehagen til Sørlandet Sykehus har store utearealer som er tilrettelagt for lek. Det er mulig å tenke kom binert bruk av disse arealene der barnehagens areal er disponible ettermiddag/ kveld. En avtale om sambruk må til for å gjennomføre tiltaket. Garasjer i Solbergveien kan overbygges og frigi lekeareal på toppen. Arealet er i minste laget, og en god løsning avhenger av hvordan atkomst og tilgjengelighet løses. Private eierforhold krever at grunn erverves og omreguleres fra boligformål til friområde. Beliggenheten er god i forhold til synlighet og at det er et sted mange passerer. Skråninga i Solbergveien har få muligheter pga. terrenget. Akebakke, evt. rutsjebane er egnet aktivitet. Arealet skråner ned mot vei og det må gjøres tiltak i forhold til trafikksikkerhet. Arealet må omreguleres for å få til lekeplass her. Sandlekeplass i Dovreveien som ligger i naturlig fjellformasjon. Universell utforming av den vil være en utfordring å få til. Gangstien G1 går fra blokkene i Dovreveien og ned til Egshugen. G2 går fra Svarttjørnveien til Egstien. Gangstiene er mulig å oppgradere for fortsatt bruk. De vil være verdifulle som snarveger mellom områder og lekeplasser. Det er ikke mulig å få til universell utforming. Konklusjon, anbefaling Lekeplassituasjonen på Eg har blitt forverret steg for steg, etter som samfunnsforholdene har blitt endra. Lekeplassituasjone er i dette tilfellet klart kommunens ansvar. K4 er velegnet for kvartalslek. Den har historie som sosial møteplass. Plasseringa er ideell i forhold til gåavstander fra boligene. Plassen ligger også sentralt i forhold til samleveien gjennom Eg, uten at veien utgjør noen fare i forbindelse med lek. Eg vel har i flere sammenhenger til kommunen gitt uttrykk for at dette er førsteproritet i bydelen. Forslag til ny lekeplassnorm utvider arealstørrelsen på kvartalslekeplass fra minimum 1 da til 2 da, endrer avstandskrav fra 200m til 400m og oppfordrer til samling av lekefunksjonene. K4 og S2 har tilsammen vel 2 da størrelse. Plan- og bygningsetaten mener kommunen nå må gjøre en innsats for å sikre det området som egner seg aller best til bydelens sentrale leke- og møteplass, K4- Egshaugen2, i kombinasjon med dagens sandlekeplass S2. I tillegg bør en ta sikte på å få etablert S3 som sandlekeplass og bygd fortau langs Andreas Kjærs vei ca mellom kryss med Solbergveien og Egshaugen. Fremmedparkering er mulig å løse med bosoneparkering, dersom bydelen går inn for det. 16 Analyse Egsområdet

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett?

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune, Parkvesenet Vi har utvikla nye premisser for offentlige

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune Parkvesenet Vi starter med hjemmelsgrunnlag i dagens

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200608102-136 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200608102-136 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200608102-136 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 21.05.2015 Bystyret 17.06.2015 Solbergveien 12

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/4460-12 Dato: 02.10.2012 OMBYGGING AV GARASJEANLEGG I HANS AANERUDS VEG - OMREGULERING AV FRIOMRÅDER - OFFENTLIG ETTERSYN... &&&

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

Trygg og framtidsrettet

Trygg og framtidsrettet Trygg og framtidsrettet Reguleringsendring av detaljreguleringsplan for offentlig formål nord for Stemmen, Plan 0410.01 Time kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 1.1 BAKGRUNN FOR SAKEN... 2 1.2

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200608102-80 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir. Byutviklingsstyret 08.05.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200608102-80 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir. Byutviklingsstyret 08.05. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200608102-80 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 08.05.2014 Solbergveien 12 og 14. Detaljregulering.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE Reguleringsplan datert: 10.02.03, rev 01.09.04 Reguleringsbestemmelser datert: 10.02.03, rev. 01.09.04 Planutvalgets vedtak,

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG SOLE SKOG I OG III - MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN

SAKSFREMLEGG SOLE SKOG I OG III - MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN Behandles i: Plan- og miljøutvalget SOLE SKOG I OG III - MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Søknad om mindre endring 11.8.2014 PLM 2 Oversiktskart bebyggelsesplan 14.10.2014

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer Til: Fra: Sola kommune arealbruk Norconsult Stavanger Dato/Rev: 20.10.2014 Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer I forbindelse med høring av plan Kjerrberget sørvest

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Solbergveien 12-14. Detaljregulering. Plannummer 1007 Saksnummer 200608102 Møtedato 30.10.2013 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Kristiansand Røde

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

1. Utbyggingsvolum og lokalisering

1. Utbyggingsvolum og lokalisering Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune Parkvesenet Først: Vi har laget et komplett sett

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3173 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERT LEKEPLASS I SAGVEIENIGANGSETTING AV PROSESS FOR ERVERV ELLER BRUKSAVTALE Saksbehandler: Tone D Wabakken Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Fortetting på Mørkved. Arealanalyse

Fortetting på Mørkved. Arealanalyse Fortetting på Mørkved Arealanalyse Juni/Juli 2013 Innholdsfortegnelse Øvre Hunstadringen/Limyra... 4 Nedre Hunstadringen... 6 Felt 1: Parkeringsplasser og avlastningsområde... 7 Felt 2 : Parkeringsplasser...

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA 1 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA Arkivopplysinger: Saksbeh.:ANS Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:23.04.03 Sist revidert: 29.07.04 Opplysninger

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371984005 2013/261 6504/2013 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

INNSPILL AD RAGNAR SCHJØLBERGSVEI 1, 3 og 5, BODØ

INNSPILL AD RAGNAR SCHJØLBERGSVEI 1, 3 og 5, BODØ Tommy Henriksen Leiteveien 28 D 8009 Bodø Bodø Kommune Deres ref. Reguleringsplan for Ragnar Schjølbergs vei 1 5 saksnummer 2013/2249 Vår ref. 1003 TH Bodø 05.11.14 INNSPILL AD RAGNAR SCHJØLBERGSVEI 1,

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Kristiansand kommunes grønne profil

Kristiansand kommunes grønne profil Kristiansand kommunes grønne profil Fra det overordnede til detalj Grønnstruktur - prinsippskisse Grønnstrukturutredning 1995 Grøntområde, 1. Prioritet Markagrense Turveier Nye stier Kommuneplanen 2011-2022

Detaljer