Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg , rev. des.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des."

Transkript

1 Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune , rev. des. 09

2 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien, den gamle sykepleierblokka 1 Analyse av Egsområdet I forbindelse med regulering av eiendommen Egshaugen 2 ble det fra kommunen stilt krav om etablering av kvartalslek i området. Involverte i prosessen for lokalisering av et nytt lekeområde har vært velforeninger, borettslag, parkvesenet og barne- og unges representant, samt utbygger og plan- og bygningsetaten. Eg er et etablert område, bygget i tråd med reguleringsplan fra Det har skjedd en svak fortetting i grønne områder på Eg, og konsekvensen er at det er lite areal igjen til kvartalslek. Det er knyttet spesielle krav til plassering av kvartalslek som har sammenheng med avstand og antall boenheter. Denne analysen er et verktøy for å tydeliggjøre dagens situasjon i området. Hensikten er å vurdere muligheten til å forbedre Egsområdet basert på eksisterende kvaliteter og å gi et utgangspunkt for aktuelle plasseringer av lek. Elementer som har betydning når det gjelder hensyn som må tas i forhold til lekeareal vises på kart og beskrives i teksten. Analysen beskriver følgende: 1. Kulturmiljø 2. Eierforhold og funksjoner 3. Infrastruktur 4. Parkering 5. Lek og avstand 6. Naturmiljø 7. Oppsummering og Konklusjon

3 2 Analyse Egsområdet Kartene viser den originale reguleringsplanen (t.v) for Eg samt hvordan området fremstår i dag.

4 Analyse Egsområdet 3 Kulturmiljø Den opprinnelige planen for Eg fra 1953 viser et område med en blanding av ulike typer bolig. Det er satt av mye plass til friområde og det er gjort en bevisst fordeling av grønt og boligfunksjon. Utbyggingsmønsteret bærer preg av etterkrigstidens utnyttelse. Planens intensjon om en variert boligsammensetning og god terrengtilpasning er ivaretatt i stor grad i dagens situasjon. Flere viktigeområder for felles bruk er privatisert. Det gjelder skoletomt som ble bygget ut med to boligblokker. Resten av skoletomten ble utbygd med barnehage (Egsveien 2). Flere mindre grøntområder er nedbygd med garasjeanlegg. Et større friområde vest for Andreas Kjærs vei er bygd ut med boliger. Eg ble regulert og bygget ut før bil var allemannseie. Det var derfor ikke regulert inn parkeringsplasser til alle boliger. I ettertid er det anlagt garasjeanlegg i flere mindre friområdenr. Det er likevel sjeldent man finner områder som er så sammenhengende bygget som helhet i forhold til plan. Dette er en kvalitet i seg selv. Endringene som er gjort i ettertid har gått utover de grønne områdene og skapt mindre tilgjengelig areal internt i feltet. I utgangspunktet kunne noe av de større grøntområdene som ligger i reguleringsplanen fungert som kvartalslek, eksempelvis kollen ved Svarttjønnveien eller skråningen der aldersboligene ligger i dag.

5 Analyse Eg Privat Borettslag Kommune Sørlandet sykehus Målestokk 1:2000 Kartet viser de forskjellige eierforholdene og funksjonene i området. 4 Analyse Egsområdet

6 Analyse Egsområdet Egshaugen. Blokkstruktur som går igjen i området. 5 Eierforhold og funksjoner Området har en tydelig byggestruktur som kan refereres tilbake til reguleringsplan og som fremdeles er leselig i landskapet i dag. Det er en blanding av funksjoner i området, der boligfunksjonen er delt mellom blokk, rekkehus, enebolig. Boligfunksjonen, sammen med størrelsen på området gjør at det fremstår som et strøk. Separat fra boligfunksjonen finnes flere garasjeanlegg og enkeltgarasjer som er jevnt fordelt rundt på Eg og beslaglegger små verdifulle friområder. Det er flere åpne små rom mellom bebyggelsen og ellers mye tilgjengelig uteareal omkring Egsområdet. Baneheia, Egsjordene og Otra ligger som større naturområder i nabolaget. Disse arealene har stor grad av offentlig bruk bl.a. som bynært trim og turområde. Eksempel på bruk er Terrengkarusell og tidligere Quart camp. Blokkbebyggelse har tilhørende fellesarealer som eies av borettslagene. Deler av fellesareal kan været aktuelle for lek, spesielt der åpne plasser henvender seg mot nabolaget. Muligheten for å transformere fellesområder kan medføre megling i interessemotsetninger mellom de som vil ha lekeplass og de som ikke vil ha det i sitt nærområde av redsel for støy. I utkanten av området ligger flere institusjoner. Disse er en blanding av funksjoner tilknyttet sykehuset, den gamle sykepleierskolen og barnehage. Fellesnevner er at de ligger som enkeltbygninger uten å følge regulert byggestruktur. Området har en godt utnyttet arealbruk der ingen steder åpenbarer seg som uutnyttet areal. Noe av areal opprinnelig avsatt til friområde, er over tid privatisert og benyttet til andre formål uten at det er funnet erstatninger, jfr. reguleringsplan for Eg. De tilstøtende ubebygde områdene har en stor grad av offentlig bruk til fritidsformål. Noen av områdene virker dårlig utnyttet i forhold til opprinnelig funksjon, men det er få arealer store nok for ballspill og kvartalslek. Det er derimot flere steder hvor det er mulig å etablere sandlek. Blant disse inngår areal rundt blokker, parkeringsareal og ledige koller. Private eiendommer virker utilgjengelig med tanke på mulig plassering av lek. Rundt institusjonsbygningene er det større areal som kan tenkes disponert på en annen måte. Dette gjelder også arealene rundt blokkbebyggelsen som synes å ha egnet størrelse for lek. For å få realisert noe på disse arealene må det være en villighet blandt beboerne til å disponere arealet til lek. Sandlek bør kunne realiseres gjennom avtaler.

7 6 Analyse Egsområdet

8 Analyse Egsområdet Gang- og sykkelvei i Andreas Kjærsvei Nedenfor vises en av stiene inn til Baneheia og Fant Olsens stykke Sti opp mot Fant Olsen 7 Infrastruktur Samleveien Andreas Kjærs har gang-/sykkelvei / fortau til kryss med Solbergveien, og er også bussgate fram til sykehuset. Det foregår parkering på deler av veien. Det er delte meninger om hvorvidt trafikken i området er et problem. Enkelte mener det er stor trafikkbelastning på Andreas Kjærsvei. Det kan ha sammenheng med ulike arrangementer og bruk av turområdene som trekker folk til Eg. Det foregår en del arbeidsparkering i området, f.eks. i Andreas Kjærs vei mellom kryss med Solbergveien og lekeplassen ved Egshaugen, og i Solbergveien. I tillegg parkeres det på ledig veiareal i boliggatene, kanskje særlig i forbindelse med arrangement i Baneheia. Boliggatene kan ikke stenges for gjennomgangstrafikk. Et annet alternativ til å løse problem med fremmedparkering vil være å innføre boligsoneparkering. Det vil frigjøre boliggaten for parkeringspress fra folk utenifra slik at boliggaten kan være tryggere for lek. Gangstruktur med boligveier, og eget areal for myke trafikanter i samleveien, gir et oversiktlig trafikkbilde som gjør at trafikksikkerheten er god når man skal til skole eller lekeplasser. Men i Andreas Kjærs vei bør det også opparbeides fortau på østsida mellom kryss med Solbergveien og lekeplassen ved Egshaugen, for at barn skal slippe å krysse Andreas Kjærs vei 2 ganger for å komme til lekeplassen.. Eksisterende og nye forbindelser må vurderes utfra hva som oppleves som barriere for gående. Solberveien er den raskeste veiene fra bebyggelse til turområdene, men oppleves vanskelig pga. kantparkering. Terreng, bebyggelse, uklare eierforhold og trafikk kan alle påvirke veivalget for gående. Stier går inn mot Fant Olsen stykke og langs jordet parallelt med Andreas Kjærs vei. Enkelte av stiene har sterk identitet i området, som Kjærlighetstien. Det er laget trappeforbindelser som fungerer som snarveier på steder der terrenget er bratt. Forbindelsene tar utgangspunkt i plassering av de ulike funksjonene. En ny funksjon kan skape behov for nye stier/ gangforbindelser. Hva som oppfattes som kort og lang avstand er avgjørende for hvor mye bruk lekeplassen får. Dette bør legges vekt på ved valg av plassering, spesielt for lekeplasser tilrettelagt for yngre barn. Dagens hovedvei fungerer godt som hovedgjennomgangsåre hvor det er god nok kapasitet for gående og syklende i tillegg til buss og den vanlige trafikken. Fra kryss med Solbergveien mot sykehuset, er Andreas Kjærs vei regulert til gang-/sykkelvei, men fungerer som ordinær bilveg. De fleste veiene i området er smale og kun trafikkert av de som selv bor i gata. Egstien, Krogveien og Krogstien har i tillegg en del fremmedparkering. Det er trolig dels i forbindelse med idrettsarrangement, og dels i forbindelse med arbeidsplasser. Dagens aktivitet på Fant Olsen gjør det ønskelig med fortau fra Andreas Kjærsvei og opp Solbergveien. Mindre stier og snarveier er det flere av, men forbindelser ned mot Otra er mangelvare. Det er i hovedsak pga at hele Egsområdet ligger på en terrenghylle med en bratt skrent ned mot Elva og Egsveien som barriere mot friluftsområdet langs elva. Fant Olsen er nå ferdig opparbeida med grusbane og lys.

9 Kartet viser areal som pr. i dag brukes til parkering 8 Analyse Egsområdet

10 Analyse Egsområdet Garasjer i krysset Egstien/ Solbergveien Innerst i Solbergveien Parkeringsplass innerst i Solbergveien Gateparkering langs Egstien 9 Parkering Egsområdet ble planlagt i en tid da bil ikke var allemannseie, og det ble ikke avsatt areal til parkering. Underdekningen gjør parkeringssituasjonen generelt vanskelig. Garasjerekkene tar opp plass som var tenkt som friområder. De blokkerer rom som ellers ville vært åpne. De bryter den harmoniske strukturen som dette boligområdet ellers har, skaper et uryddig inntrykk, og er ikke terrengtilpasset på samme måte som boligene. Hver garasje har egen eier, og dette gjør det vanskelig å få en samordnet ny bruk av disse arealene. Parkeringsplassen ved sykepleierskolen ligger helt opp mot marka og utgjør et stort areal. Den ligger på en flate omkranset av bratte vegger på begge sider. Ved å bygge lokk over parkeringsplassen kant arealet benyttes til andre formål, som f.eks. ballspill. Parkeringsplasser er plassert rundt omkring i hele området ut fra avstand til boligene og tilgjengelig areal. Sånn sett har parkering god plassering. Garasjerekker som ligger solrikt og naturlig langs eksisterende grønnstruktur kunne med fordeles reetableres som grønnstruktur og legges til rette for leke. Det er vanskelig å se at areal som blir frigjort fra garasje kan brukes til ballek, fordi det er små områder det er snakk om. Eierforholdene gjør det i tillegg svært vanskelig å finne felles løsninger. Åpne asfaltplasser som parkeringsplass ved aldersboligene og sykepleieskolen utgjør de største plassdannelsene i området. Ved en mer effektiv utnyttelse av disse kan areal frigjøres for lek. Egsområdet ligger sentralt og har god betjening av kollektivtransport. Forholdene ligger godt til rette for begrensing av bruk av bil.

11 10 Analyse Egsområdet

12 Analyse Egsområdet Det lilla feltet indikerer at det mangler kvartalslekeplass på Eg. De grønne sirklene viser dekningsområdet til eksisterende sandlekeplass. Blå felt viser underdekning. De grønne strekene viser barrierer som vei, terreng og bebyggelse. 11 Lek og avstand I følge kommunens vedtekter, sist utgitt , skal det være kvartalslek for minst hver 200 bolig, og avstand til denne skal ikke overstige 200 meter. På Eg er det ca 350 boliger, og ingen kvartalslek. Det er også underskudd på sandlek, det skal være 1 sandlek pr. 25. bolig. Selv om vedtektene er under revisjon, er det tydelig underdekning av sandlek, jfr. figur. Hele Egsområdet er relativt konsentrert der man innenfor en radius på ca 300 meter når hele området. Gjeldende vedtekter krever at kvartalslek skal plasseres innenfor en radius på 200 meter. Vedtektene er under revisjon der avstandskravet er foreslått til 400m. Eg er et avgrenset boligområde slik at det her må kunne aksepteres plasseringer som overgår avstand på 200 meter fra boligene. Lekeareal krever enn viss størrelse for å romme ønskede funksjoner. Sandlekeplassen på Egshaugen er ca 1050 m2. Den i Svarttjønnveien er ca 1200 m2 (da er det tatt med noe natur også). Dette er romslige og velegnede plasser. I tillegg til ulike apparater er det behov for ballek. Noen lekekonstruksjoner må plasseres varsomt slik at støynivået ikke blir for høyt. Fant Olsen brukes i dag til balløkke av de store barna. Denne ligger et stykke fra boligene, inni skogen og er derfor ikke ideell for de minste. Tilgjengelighet er viktig i forhold til organisert lek; hvor langt unna den ligger, og om det er sikker vei og lett å komme seg dit, jfr. Figur 3. Naturlige lekeområder i skog og mark er mer egnet for eldre barn som kan ta seg frem på egenhånd. Områder som Baneheia og jordene langs Andreas Kjærsvei er eksempler på gode områder for uorganisert lek. Det er utarbeidet en rapport der barn fra Eg har registrert lekeområder og kommet med ønsker for oppgradering av lekeareal. Den viser hvilke områder som brukes av barn på Eg og det er tydelig at barna bruker områdene på forskjellig måte til å leke. De organiserte lekeområdene inkluderer lekeplass ved Andreas Kjærsvei/Egshaugen (S2) og i Svartjønnveien (S1), Bånetjønn i Baneheia og Fant Olsen. Her ønskes bedre utstyr, sitteplasser og aktiviteter for barn i ulik alder. Fant Olsen har et mangfold av ulik bruk og er en del av Baneheias totale tilbud. Den brukes til diverse arrangement og til uorganisert lek. Området har en fleksibilitet som kan komme i konflikt med en evt. oppgradering av ballekeplass. Området er nå oppgradert med grusa ballbane 22 X 40 meter og nye mål, for uorganisert bruk. Det er innstallert lys på området og langs stien opp fra Solbergveien. Det er også tynna ut i skogen. Begrensning av trafikk og videreutvikling av eksisterende gangvei er viktig å prioritere. Tidligere brukt gangsti fra Svarttjønnveien til Egstien, G1, synest mulig å utvikle for fortsatt bruk. Også sti fra Dovreveien til Egshaugen, G2, kan gjenskapes. Å reetablere grønnstrukturen langs viktige gangsoner vil også gi en bedre struktur og et tryggere trafikkbilde. Dersom områder som ligger inne i skogen skal legges til rette for lek, kan det være aktuelt å foreta tynning for å gjøre område mer tilgjengelig og solrikt.

13 Skråningen opp mot den gamle sykepleierskolen. Inngangen til Baneheia 12 Skråninger/ små koller og eldre vegetasjon som er typisk for Eg Analyse Egsområdet

14 Analyse Egsområdet 13 Naturmiljø Det naturlige terrenget er godt bevart flere steder i området. Bratte partier er for det meste dekket av trær. Rundt blokkene ligger åpne og til dels flate rom. Bebyggelsen er tilpasset terrenget og blokkbebyggelsen oppfattes ikke som dominerende i område. Eg ligger omkranset av en større sammenhengende grønnstruktur bestående av Egsjordene, Baneheia og skrenten ned mot Otra. Internt i området er det spesielt skråningene langs kollen ved Dovreveien og skråningene ellers som danner intime rom med grønne vegger. Ved å styrke den interne grønnstrukturen vil den bli tydeligere slik som opprinnelig regulert. Eneboligene og rekkehusene med sine småhager som er også med på å gi Eg et frodig preg. Solforholdene er generelt gode i området. Lokalt er det en del bratte skråninger som gir skygge. Kollene danner også skygge for områdene rundt. Eg er åpent mot øst og har Baneheia i vest. Det slipper lite kveldssol gjennom fra Baneheia. For å sikre gode nok solforhold for lekearealene bør de lokaliseres på åpne areal. For lekeplasser i skogen kan det være gunstig å tynne noe skog for å få bedre lysforhold. Naturmiljøet på Eg ligger til rette for å skape gode og spennende lekeområder. Det er allikevel få plasser som egner seg for ballek ettersom dette krever en viss størrelse og et jevnt og slett underlag. Sandlek kan plasseres på flere steder ettersom den kan ligge mer i terreng og er mindre plasskrevende. Ved opprustning av eksisterende lekeareal kan en sørge for at det gis forskjellig leketilbud på de forskjellige plassene. Fant Olsen er et naturlig valg for ballek. Dersom man skal legge til rette for mer organisert her, er det viktig å ta hensyn til alle funksjonene området har som del av Baneheia. På grunn av avstand og beliggenhet blir den mindre aktuelt for de mindre barna.

15 Kartet viser eksisterende grønstruktur (lekeplasser, naturterreng, vegetasjon). Kartet viser også muligheter for potensielle lekeområder. 14 Analyse Egsområdet

16 Analyse Egsområdet Oppsummering Det er en rekke spørsmål og utfordringer knyttet til plassering av lekeplasser på Egsområdet. Problemstillinger som går igjen er størrelse og avstand. Det er ikke mye tilgjengelig areal som kan romme kvartalslek. I tillegg er underdekningen på både sandlek og kvartalslek såpass stor at det vil være vanskelig å få dekket behovet. Lekplassene er sortert i samsvar med kommunens lekeplassnorm, som sandlek eller kvartalslek. Grensene nmellom disse kan i en del tilfeller være flyutende. Sambruk av areal kan også være nødvendig og gi ekstragevinster. Det er er mulig at en god løsning krever bruk av flere areal. Noen av områdene som er utpekt er ikke disponible for allmennheten, men er allikevel velegnet for lek. Dette gjelder spesielt noen av garasjearealene, fellesområder rundt blokker og Egshaugen 2. Noen av alternativene avhenger av flere omstendigheter for å realiseres, som for eksempel samkjøring av interesser både for eiere og brukere, og sikre god atkomst til området. Alternativet som velges må forholde seg til dette, i tillegg til beliggenhetens kvaliteter når det gjelder størrelse, solforhold og terreng. Områder som er tilgjengelig og tilknyttet eksisterende vei/sti er godt egnet for lek. Beliggenhet hvor det er en naturlig turtrafikk gjør at flere kan få glede av lekeplassen. Områder utenfor ferdselsårene vil kun brukes av nærområdet. Det er noe trafikk langs Andreas Kjærsvei, men ikke nok til å gjøre arealene rundt mindre attraktive for lek. Det er tydelig at enkelte arealer egner seg bedre funksjonelt og strukturelt enn andre, men realisering kan bli en ressurskrevende oppgave. S3 kan opparbeides til sandlekeplass med universell utforming. Dette vil være mulig kombinert med å ta vare på verdifulle naturkvaliteter. G1 -snarsti mellom Svarttjønnveien og Egstien kan sikres bedre med avtale der den må gå over privat tomt. Stien kan ikke få universell utforming. G2 sti mellom Egshaugen og Dovreveien kan gjenfinnes og opprustes. Heller ikke denne kan få universell utforming. Sandlekeplassen S8 i Dovreveien trenger oppgradering. Det vil være en stor utfordring å få til universell utforming. Trafikksituasjonen er daglig ikke noe problem i de fleste gatene. Men det er stort press ved arrangement i Baneheia og det er fremmedparkering til sykehuset. Problemt kan løses med bosoneparkering, dersom beboerne i bydelen vil, det medfører avgift til kommunen. I Andreas Kjærs vei mellom kryss med Solbergveien og Egshaugen, bør det opparbeides fortau på østsida. Det vil gi barn fra østsida atkomst til lek i Egshaugen uten å måtte krysse Andras Kjærs vei to ganger. Og det vil sette en stopper for parkering i veien. 15 K4 K6 K2 K1 K3 K5 S1 S2 S3 BELIGGENHET, FORDELER, ULEMPER I PRIORITERT REKKEFPØLGE Kvartalslekeplass Egshaugen 2 ligger sentralt i forhold de fleste boligene i området. Den er egnet for alle aldersgrupper mht. plassering. DeN har historie som et sentralt samlingssted på Eg. Barnehagen og butikker i tilgrensende boliger langs Andreas Kjærs vei har vært grunnlaget for dette. Eiendommen er kommunal, men festet borttil private utbyggere. Den er avhengig av erverv av festeretten for å kunne realiseres. Reguleringsstatus er barnehagetomt. Omregulering til bolig ble stoppet august 2007 i påvente av analyse av lekesituasjonen i området. Garasjer i Andreas Kjærsvei ligger sentralt. Garasjene har ulike private eiere, men ligger i regulert friområde. For å kunne etablere lekeplass her må areal erverves. Utbygger hevder å ha hånd om tilstrekkelig antall til at ballplass kan etableres. Arealt er lite. Ballplassen må ha gjerde mot veg. Det ligger skyggefullt til, men dette vil kunne bedres med å fjerne vegetasjon. (Arealet var i tidligere versjon av mulighetsanalysen definert som mulig sandlekeplass.) Fant Olsen er nå opparbeida med grusdekke og lys. Skogen nedforbi er tynna slik at det er synskontakt mellom nærmeste boligområde og ballplassen. Den har fleksibilitet i bruk, ligger i utkanten og er mest egna for eldre barn. Fant Olsen er del av Baneheia og har status som friområde. Bruken må være kombinasjon av dagens bruk som startplass for ulike begivenheter, og ballspill. Det vil først og fremst være de større barna som vil benytte seg av balløkka, og derfor kan en større avstand fra boligene aksepteres. Fant Olsens stykke er egnet når det er behov for en ordentlige ballbane med mål og flere spiller sammen. Inngang til Baneheia, kan kobles mot stien til Baneheia. Plassering ligger usentralt i forhold til eksisterende bebyggelse. Kan brukes som del av turområde og det er mulighet for ulike aktiviteter. Arealet tilhører kommunen, og er regulert som friområde. Dette alternativet er mindre aktuelt nå når Fant Olsen er oppgradert for uaorganisert bruk av grusbanen. Parkeringsplass i Solbergveien kan overbygges. Forbindelse med bebyggelse og til Baneheia. Området er pr. i dag regulert til parkering som del av planen for Grim skog, og eies av Kristiansand kommune. Lekeplass må plasseres på tak over parkering. Usentralt, lite aktuell. Foran aldersboligene er det et stort areal med sentral beliggenhet. Ballekeplass her gjør atkomst og parkering ved boligene vanskelig, alternativt måtte ballplassen ligge på tak over parkeringsplassen. Hele eiendommen er regulert til bolig. Det er en festetomt eid av Kristiansand kommune og bortfestet til Kristiansand Boligstiftelse. Sandlekeplass Svarttjønnveien er eksisterende lekeplass som dekker et delområde av Eg. Den ligger fint i forhold til turvei og boliger. Den kan oppgraderes via avtale. Lekeplassen på hjørnet av Egshaugen har en synlig og sentral plassering og ligger åpent for alle. Den er stor til sandlekeplass å være, og har potensiale for oppgradering og utvidet bruk. Innpassing av kvartalslekfunksjoner og utvikling som sosial møteplass vil være mulig. Gode solforhold. Den ligger på kommunal eid grunn, er synlig fra flere av boligene og for de som ferdes langs Andreas Kjærsvei. Kollen mellom Krogstien og Egstien er kommunalt eid, men regulert til tomteområde (boligformål). Sandlekeplass her vil gi boligene i Krogveien, Krogstien og Egstien dette tilbudet uten å måtte krysse Andreas Kjærs vei. Den vil idra til den grønne forbindelsen mellom lekeplass ved Egshaugen mot Baneheia. Realisering krever noe terrengbehandling, samt omregulering til friområde. Den er mulig å opparbeide til sandlekeplass på en nennsom måte som også ivaretar naturkvalitetene.

17 S4 S6 S7 S8 G1/G2 Barnehagen til Sørlandet Sykehus har store utearealer som er tilrettelagt for lek. Det er mulig å tenke kom binert bruk av disse arealene der barnehagens areal er disponible ettermiddag/ kveld. En avtale om sambruk må til for å gjennomføre tiltaket. Garasjer i Solbergveien kan overbygges og frigi lekeareal på toppen. Arealet er i minste laget, og en god løsning avhenger av hvordan atkomst og tilgjengelighet løses. Private eierforhold krever at grunn erverves og omreguleres fra boligformål til friområde. Beliggenheten er god i forhold til synlighet og at det er et sted mange passerer. Skråninga i Solbergveien har få muligheter pga. terrenget. Akebakke, evt. rutsjebane er egnet aktivitet. Arealet skråner ned mot vei og det må gjøres tiltak i forhold til trafikksikkerhet. Arealet må omreguleres for å få til lekeplass her. Sandlekeplass i Dovreveien som ligger i naturlig fjellformasjon. Universell utforming av den vil være en utfordring å få til. Gangstien G1 går fra blokkene i Dovreveien og ned til Egshugen. G2 går fra Svarttjørnveien til Egstien. Gangstiene er mulig å oppgradere for fortsatt bruk. De vil være verdifulle som snarveger mellom områder og lekeplasser. Det er ikke mulig å få til universell utforming. Konklusjon, anbefaling Lekeplassituasjonen på Eg har blitt forverret steg for steg, etter som samfunnsforholdene har blitt endra. Lekeplassituasjone er i dette tilfellet klart kommunens ansvar. K4 er velegnet for kvartalslek. Den har historie som sosial møteplass. Plasseringa er ideell i forhold til gåavstander fra boligene. Plassen ligger også sentralt i forhold til samleveien gjennom Eg, uten at veien utgjør noen fare i forbindelse med lek. Eg vel har i flere sammenhenger til kommunen gitt uttrykk for at dette er førsteproritet i bydelen. Forslag til ny lekeplassnorm utvider arealstørrelsen på kvartalslekeplass fra minimum 1 da til 2 da, endrer avstandskrav fra 200m til 400m og oppfordrer til samling av lekefunksjonene. K4 og S2 har tilsammen vel 2 da størrelse. Plan- og bygningsetaten mener kommunen nå må gjøre en innsats for å sikre det området som egner seg aller best til bydelens sentrale leke- og møteplass, K4- Egshaugen2, i kombinasjon med dagens sandlekeplass S2. I tillegg bør en ta sikte på å få etablert S3 som sandlekeplass og bygd fortau langs Andreas Kjærs vei ca mellom kryss med Solbergveien og Egshaugen. Fremmedparkering er mulig å løse med bosoneparkering, dersom bydelen går inn for det. 16 Analyse Egsområdet

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse Trondheimkommune Byplankontoret Brøset områdeplan Planbeskrivelse 07.05.2013 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sammendrag... 4 1.2 Bakgrunn... 6 1.3 Planprogram... 6 1.4 Forholdet til overordnet plan...

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer