Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar til etterretning at antallet brukere i bistandsavdelingen vil øke de nærmeste årene, noe som vil innebære betydelige ressursmessige utfordringer for kommunen jfr. saksfremlegget. Formannskapet ber om at følgende vektlegges i det videre arbeidet: Økt kapasitet og samordning i botjenestene. Gode forebyggende tjenester. Gode dag- og fritidstilbud. Saksopplysninger: Vedlegg: 1. Kart Bistand Oversikt Bistand pr Framtidig behov for boliger, måltall Andre saksdok.: HUHS sak 92/06 HUHS sak 42/07 HUHS sak 75/07, HUHS sak 02/09, Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune Bakgrunn: Bistandsavdelingen, vedl.1, yter tjenester til mennesker over 18 år med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, som har behov for praktisk og/eller personlig bistand, opplæring og veiledning i hverdagen. I tillegg yter avdelingen tjenester til mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusproblematikk (rustjenesten ble integrert i avdelingen fra des. 2011). Tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Avdelingen har ca. 152 årsverk og et bruttobudsjett på 89 mill.

2 Bistandsavdelingen 2012 Bistandsavdelingen omfatter følgende enheter: ENHET LEDER ANTALL ÅRSVERK BISTANDSADM.: Avdelingsleder Vernepleierkonsulent/saksbehandle r Forkontor TILTAKSBOLIGENE -INKL AVLASTNING (2 plasser) 8 boliger MILJØARBEIDER- TJENESTEN 1 3 (inkl. leder) 1 tiltaksleder Boligene har stedlige boledere, som går turnus og har noe tid til adm. arbeid, 1-2 dager/uke 61 (+ satt inn en del ekstra ressurser i noen av boligene) 1 leder Ca. 17 (brukes 14) ANTALL BRUKERE som er inne til avlastning BUDSJETT 2012 BRUTTO KONGLEVEIEN 1 lederressurs (to stk. deler lederstillingen) 32.5 (inkl. leder) (+ ekstra ressurser) DAG- OG ARBEIDSSENTERET 1 leder (inkl. leder) PSYKIATRI- OG RUSTJENESTEN Herunder MASKINSVINGEN (oppstart okt. -08) 1 leder (rustjeneste n overført fra NAV des. 2011) 13,5 (inkl. leder) 7,8 (inkl. boleder) Ca I tillegg følgende tjenester: OMSORGSLØNN STØTTEKONTAKT ANDRE SOSIALE TJ TOTALT FOR HELE AVDELINGEN Historikk Det har de senere år vært fokus på å synliggjøre de utfordringer Bistandsavdelingen står overfor mht boligstruktur og dagtilbud til mennesker med bistandsbehov, blant annet gjennom saker til HUHS (92/06, 42/07, 75/07 og 02/09) og boligsosial handlingsplan, spesielt med tanke på hvilke begrensninger mangel på boliger gir i utviklingen av gode og rasjonelle tjenester til brukerne, noe som fører til at tjenestene blir dyrere enn de behøver å være. Antall

3 brukere øker stadig og en stor utfordring for Bistandsavdelingen er tjenestetilbudet knyttet til de brukerne som har behov for bolig, og i tillegg har behov for andre tjenester av ulik karakter og omfang i løpet av døgnet. I 1991 var det 20 beboere i boliger med heldøgns omsorg. I 2005 var det 27 og pr. desember 2011 var det 47 beboere. Det betyr at det har vært en større vekst de senere årene enn tidligere. Det forventes fortsatt vekst de nærmeste 3-4 årene, noe som belyses i denne saken. Bistandsavdelingen opplever et jevnt press på opprettelse av nye tilrettelagte botilbud. Dette gjelder i forhold til: - Hjemmeboende ungdom med ulike funksjonshemninger som ønsker å etablere seg i egen bolig. Samfunnsutviklingen har gått i den retningen at pårørende i mindre grad har sine funksjonshemmede barn hjemme. - Hjemmeboende voksne med ulike funksjonshemninger som ønsker å etablere seg i egen bolig bl.a. ut fra svekket egen helse, pårørende blir eldre og/eller at pårørende får svekket helse. - Nye voksne funksjonshemmede personer. - Gruppen psykisk utviklingshemmede. - Unge psykisk syke innenfor gruppen autisme, asperger. For å oppnå bedre samordning av tjenestene, har avdelingen de senere år gjort en del grep for å ta i bruk eksisterende boligmasse innenfor kommunen. Det vil blant annet si at i boliger hvor avdelingen kun disponerte noen av leilighetene, har man etter hvert overtatt flere og på den måten oppnådd samordningsgevinster. Dette har ført til at avdelingen har kunnet gi flere brukere tjenester uten å øke ressursene tilsvarende, vedlegg 2. Resultatet har vært en reduksjon i antall årsverk pr. bruker på ca. et halvt årsverk, fra ca. 2,5 til 2.0 årsverk pr. beboer i boliger med heldøgns omsorg. I 2005 var det ca. 78 årsverk fordelt på 31 beboere og pr er det ca. 94 årsverk fordelt på 47 beboere. Dette er et resultat av at man har knyttet flere brukere opp mot allerede eksisterende tjenester. Man er imidlertid kommet til et punkt hvor avdelingen stort sett har brukt opp de fleste av disse mulighetene. I tillegg kommer at Dag- og arbeidssenterets lokaler fra 70-tallet er nedslitte og lite funksjonelle for senterets aktiviteter. Kapasiteten er sprengt og det er ikke mulig å utvide tilbudet. Det er viktig å se dette tilbudet i sammenheng med tilgang til boliger, da tilbud på senteret fører til behov for mindre bemanning i boligene. Hovedutvalget for helse og sosial har i tidligere sak; 75/07 bedt administrasjonen utrede behov og løsninger i forhold til framtidig dag/aktivitets- og arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede og andre aktuelle brukere. I Hovedutvalget for helse og sosial, sak 02/09, ber man administrasjonen i samarbeid med Aksis om å jobbe videre med planlegging av felles lokalisering av tilbud, noe som skal gi bedre tilpasset drift av kommunalt dag- og arbeidssenter samt nye varige tilrettlagte arbeidsplasser. Det har i denne forbindelse vært avholdt flere møter mellom Aksis og kommunen, samt at det har vært gjennomført en felles studietur i januar I sektorledermøte mars 2011, ble prosessen foreløpig utsatt til 2012 blant annet fordi man ikke fant egnet tomt, men også pga. den økonomiske situasjonen i kommunen. Dagens situasjon Bistandsavdelingen har i dag 9 tiltaksboliger av ulik størrelse med heldøgns omsorg, i tillegg kommer avlastningen som ligger i tilknytning til en av boligene. De minste boligene har 3 beboere, den største boligen har 7 beboere. Bemanningstettheten varierer etter beboernes

4 hjelpebehov. Til sammen får 47 beboere tjenester fra ca. 94 årsverk. Dette gjelder boliger for utviklingshemmede og/eller fysisk funksjonshemmede. Beboerne har separate leiligheter unntatt seks beboere som bor i bofellesskap (to bofellesskap med tre beboere i hver). Avdelingen gir også bistand i boliger som ikke er heldøgns bemannet. I tillegg ligger psykiatri- og rustjenesten inn under avdelingen. Behovet for økte ressurser innenfor psykiatri- og rustjenesten blir i hovedsak ikke berørt i denne saken. I kommunestyret ble det vedtatt å igangsette et prosjekt med målsetting om å styrke psykiatri- og rustjenesten. Det vil derfor komme en egen utredning om hvordan kommunen skal utvikle de framtidige tjenestene innenfor området psykiatri/rus. Avdelingen opplever at når det oppstår nye behov for tjenester, så kan man ikke tilby egnede boliger, noe som fort fører til dyre og uhensiktsmessige ad hoc-løsninger. Brukergruppen har en svært varierende problematikk, og bosetningsmønsteret må avspeile hver enkelt brukers særskilte behov. Det er stor variasjon i hjelpebehovet, fra noen få timer i uken til heldøgns hjelpebehov. Mange av avdelingens brukere er til dels svært ressurskrevende. Det er pr registrert 14 som får tjenester i en størrelsesorden som genererer statlige overføringer pga. ressurskrevende tjenester. Fem brukere har 2:1 bemanning. Det betyr at en enkelt bruker kan ha 6-9 årsverk knyttet til seg. Det er 8-9 brukere med 1:1 bemanning, noe som betyr ca. 3-4 årsverk pr. bruker. Boliger i Bistand pr (unntatt psykiatri- og rusboliger) Boliger Eier Ant. beboere Ant. årsverk med heldøgns omsorg B-1 Kommunen B-2 Stiftelsen 6 9,8 B ,4 B ,4 B ,0 B (+2 avl.pl) 7,3 B ,4 B-8 Privat 5 6,4 B-9 Privat 3 9,4 Til sammen ant. boliger 9 Til sammen ant. beboere 47 (inkl. 2 avl.pl) Til sammen ant. årsverk Ca. 94 Boliger Ikke heldøgns omsorg Eier Ant. beboere Ant. årsverk B-10 Stiftelsen 3 1 B-11. Stiftelsen 3 1 B-12 Stiftelsen 1 2 B-13 Privat 1 2 Andre private Til sammen ant. årsverk: 17

5 Nye brukere Oversikt over brukere som tilkommer avdelingen i tidsrommet samt andre årsaker til økt ressursbruk Det er flere kategorier brukergrupper som banker på døra til avdelingen. Det er et økende antall brukere som kommer fra Barn og unge tjenesten når de fyller 18 år. Det gjelder både de med sterke funksjonshemminger og innenfor segmentet autisme og asperger med varierende grad av behov for tjenester. Den andre brukergruppen bor fortsatt hjemme hos foreldrene som begynner å bli eldre med helsemessige utfordringer og ikke lenger greier å være de som har hovedomsorgen. En tredje brukergruppe er de som allerede bor i botiltak med heldøgns omsorg. Flere av disse utvikler seg negativt helsemessig med derav følgende dårligere funksjonsnivå som genererer et økt omsorgs- og bistandsbehov. Overføring av brukere fra Barn og unge til Bistand Behov for bolig med heldøgns tjenester Behov for varierende grad av bistand Usikkert for når det vil være behov for egen bolig (1 trenger mye bistand, 5 trenger mer til-ogfra-tilsyn, men med tilgang til personale døgnet rundt) 4 Trenger ikke botilbud med heldøgns omsorg. Kan få tjenester fra miljøarbeidertj. 1 (Trenger mye bistand) Totale antall Kostnadsestimat 5-10 mill 2-5 mill 5-10 mill 7 (4 trenger mye bistand 3 trenger mer til-ogfra-tilsyn, men med tilgang til personale døgnet rundt) 2 Trenger ikke botilbud med heldøgns omsorg. Kan få tjenester fra miljøarbeidertj. Fra barnevernet - som vi i dag har info om at kommer Behov for bolig med heldøgns tjenester Kostnadsestimat Trenger mye bemanning ; 2:1 5-6 mill. Brukere som har behov for heldøgns omsorg, trenger nødvendigvis ikke bistand hele tiden, men trenger at der er tilgang på personale i boligen døgnet rundt ( for eksempel ½ : 1 eller 1/3

6 : 1 bemanning). Andre igjen trenger bistand hele tiden og kan ikke tilbringe tid alene, trenger 1:1 bemanning eller mer. I tabellen over er de som trenger heldøgns omsorg innenfor begge segmentene. I boliger hvor brukere må ha 2:1 bemanning vil det være ressurssparende at også brukere med mindre bistandsbehov, men med behov for heldøgns tilgang på tjenester, bor. Personale nr. 2 vil da ofte kunne ha tilsyn med lettere brukere som bor i nærheten. Hjemmeboende voksne psykisk utvh./funksjonsh. som vil trenge bolig fra kommunen Behov for heldøgns tjenester Kostnadsestimat Merknader mill 8 (samme 8) Disse bor nå hjemme hos pårørende som snart ikke lenger kan ta ansvar for dem. Disse er tiltenkt plass i ny bolig i Midtbakkveien 24 (Marienlund) når denne boligen står klar i 2013 (?). Kostnader på tjenestene er vanskelig å beregne på nåværende tidspunkt. Men dette blir en bolig med heldøgns omsorg, så kostnadene vil sannsynligvis ligge et sted mellom 5-7 mill alt etter hvor ressurskrevende beboerne er. Etablerte botiltak som har behov for flere ressurser pga. beboere som utvikler et dårligere funksjonsnivå Ressursbehov Bolig 1: 1 Ca. 2,2 årsverk satt midlertidig inn. Netto merkostnad på ,- (ressurskrevende tj.). Kan bli langvarig. Bolig 2: 1 Ca. 2,7 årsverk satt midlertidig inn. Netto merkostnad på ,- (ressurskrevende tj.). Ser ut til å bli en permanent ressursøkning. Hvor mye er usikkert på nåværende tidspunkt. Bolig 3: 1 Ca. 1 årsverk. Satt midlertidig inn ( ,-). Ser ut til å bli (lang)varig. Bolig 6: 1 Ca. 4,5 årsverk kreves hvis bruker flytter inn. Sak 12/362, febr Netto merkostnad på 1.6 mill. kr. (ressurskrevende tjenester). Bolig 8: 1 Ca. 2,5 årsverk er satt midlertidig inn. Brutto merkostnad på 1,5 mill. (Ressurskrevende tj. usikkert på nåværende tidspunkt). Kostnadene for permanent ressursøkning ikke klart ennå. Kostnadsestimat Ca. 3.3 mill. kr. netto mill. kr. - brutto

7 kostnader i bolig 8. Dette økte tilsiget av nye brukere genererer økt administrativt arbeid. Vi ser at i noen boliger hvor det settes inn økte ressurser, så må den administrative tiden til boleder øke i takt med økt personalansvar. I tillegg er det blitt mange flere søknader på tjenester å behandle slik at avdelingens saksbehandlingsressurs er for liten. Dette har ført til at vi nå er oppe i en saksbehandlingstid på 4-5 mnd. I 2011 var vi lovet en stilling jfr. k-sak 31/10, men denne ble inndratt pga. kommunens dårlige økonomi. Oppsummert: Boenheter: Vedlegg 3 - Mellom 10 og 20 boenheter, ulik størrelse på boligene, ulikt antall boenheter i hver bolig. - Forskjellige løsninger; tunløsninger, andre typer samlokaliserte botilbud med ulik grad av oppfølgingstjeneste, fellesarealer i tilknytning til boenhetene, personaldel etc. Innen 2015 bør det kunne ferdigstilles ca. 10 boenheter (i 1 eller 2 boliger?). Innen 2020 bør det kunne ferdigstilles ca. 20 boenheter. Vurdering: Trekk ved virksomheten I forhold til de tjenester som avdelingen yter, har Bistandsavdelingen ansvar for brukere fra de fyller 18 år og ofte livet ut. Alta kommune har en betydelig høyere andel psykisk utviklingshemmede enn folketallet skulle tilsi. Pr er det registrert 89 psykisk utviklingshemmede over 16 år og 23 under 16 år. I tillegg til denne gruppen vil det være tilfang av brukere pga. sykdom eller ulykke. Disse vil kunne ha et mer eller mindre permanent behov for avdelingens tjenester. Det betyr at antallet brukere som har behov for avdelingens tjenester øker. Noe som i stor grad også gjelder innenfor psykiatrien. Mål hva skal oppnås Å være i forkant av behovene, både i forhold til kvalitet og kvantitet på tjenestene som gis, og at man aktivt prøver å avhjelpe boligmangel ved å: - Oppnå en boligetablering som sørger for at ulike grupper vanskeligstilte med både boligbehov og hjelpebehov, skal oppnå en tilfredsstillende bosituasjon. - Sørge for at antall søkere på venteliste jmfr. boligsosial handlingsplan, reduseres. - Ha en beredskap (buffer) i forhold til nye behov. - Være kostnadseffektive; bedre utnyttelse, fleksibilitet og bedre samordning i tjenesten for brukerne og i ressursbruken. Dette vil føre til et bedre tilbud for flere og man styrker kvalitet, kompetanse og faglighet. Det vil lette rekruttering av fagpersonell og kunne bidra til lavere turn-over. - Ha tilgang til en boligmasse som gjør at tilbud kan gis på en mest mulig kostnadsbesparende og forsvarlig måte. Kriseløsninger er dyre. Boligenes størrelse (antall boenheter i hver bolig) Det må diskuteres hvilken strategi kommunen skal legge seg på i framtiden når det gjelder boligstrukturen. Hvor mange boliger med heldøgns tjenester skal vi ha og hvor mange

8 beboere/boenheter (separate leiligheter til hver beboer) skal det være i hver bolig? Etter HVPU-reformen i 1991 ble det opprettet 5 boliger i Alta med mellom 3 og 6 beboere/boenheter i hver bolig (to boliger med 3 beboere, to boliger med 4 beboere og en bolig med 6 beboere), til sammen 20 beboere. I dag har kommunen 9 boliger med til sammen 47 beboere med stort sett flere beboere/boenheter i hver bolig enn tidligere, se under Dagens situasjon. Dette har gjort at kommunen har drevet mer kostnadseffektivt (færre ansatte i snitt pr. beboer), vedlegg 2, spesielt vil man kunne ha innsparing på nattevakter med å ha flere boenheter pr. bolig. De siste årene har kommunene i økende grad bygd større boliger for utviklingshemmede. Mange kommuner har samlet langt flere beboere/boenheter under samme tak enn Alta kommune. I desember 2011 vedtok Stortinget at livssituasjonen til utviklingshemmede skal utredes av et offentlig utvalg, 20 år etter HVPU-reformen. Det ble samtidig vedtatt at boligprosjekter som klart avviker fra reformens intensjoner, ikke vil få tilskudd fra Husbanken til å bygge. Vedtaket kan få konsekvenser for kommuner som planlegger større bofellesskap for utviklingshemmede. Kommunaldepartementet vil avvente en innstramming i Husbankens regelverk til Husbanken har kommet med en kartlegging og vurdering av konsekvensene for kommunene. Det er vanskelig å si når en eventuell innstramming vil komme. Husbanken anbefaler i dag boliger med inntil åtte boenheter, men har også gitt tilskudd til flere prosjekter med boenheter. Intensjonen med HVPU-reformen var at utviklingshemmede skulle ut av institusjonene og bo i selvstendige boliger i vanlige bomiljø, og denne intensjonen gjelder fortsatt. Institusjonspregede løsninger med 25 boenheter er ikke en ønsket utvikling. I Midbakkveien 24 er det planlagt et bygg med 8 boenheter i tilknytning til eksisterende bygg med 6 boenheter. Boligen vil romme 8 fullverdige leiligheter. Beboerne skal ikke bo sammen, men de vil være hverandres naboer. Beboerne som skal bo der har behov for mer eller mindre tilsyn og tjenester døgnet rundt, noen må ha ett personale hos seg hele tiden. Å organisere en slik tjeneste til beboere bosatt ulike steder i kommunen vil være en stor utfordring. Dette både i forhold til økonomien, men ikke minst i forhold til å skaffe nok kvalifisert personale. I boliger som dette vil det være lagt opp til felles areal, noe vi ser at beboerne har stor glede av. De vil ikke så lett bli sittende isolert i sin egen leilighet, men kan ty til sosialt samvær når de ønsker. Det er likevel viktig å ikke bygge for stort. Det å bygge samlokaliserte leiligheter for utviklingshemmede må ikke gå utover de utviklingshemmedes mulighet til å leve et så selvstendig liv som mulig. Men dette har mer med hvordan tjenesten er organisert, at den er individuelt tilpasset, uavhengig av hvor og hvordan brukeren bor. I boliger med for mange boenheter kan det være grunn til å frykte at gruppetenking og det rasjonelle kommer til å ta over for individuell mestring og tilrettelegging. Dette vil kunne gi lært hjelpeløshet som konsekvens og etter hvert føre til økte kostnader. Med dette knyttes det usikkerhet til om samlokalisering vil være billigere på lengre sikt. På den andre siden henger dette nøye sammen med den kompetansen som de ansatte besitter. Hvis det med mange små enheter blir vanskelig å rekruttere nok kvalifisert personale, vil det være grunn til å tro at en utvikling med mindre selvstendige beboere også kan oppstå i mindre enheter. Dagaktivitet

9 Etter HVPU-reformen i -91 er det kommunene som er ansvarlige for arbeids- og aktivitetstilbud som har trivsel og sosial kontakt som formål. Dag- og arbeidssenteret i Alta er et rent kommunalt tiltak som skal dekke disse målsettingene og samtidig gi tilbud om arbeidstrening. Kommunens Dag- og arbeidssenter holder til i lokaler i Follums vei. Senteret tilbyr ulike aktiviteter som så langt det lar seg gjøre, er tilpasset den enkelte. I dag er det et sterkt press på Dag- og arbeidssenteret i forhold til å ta i mot flere brukere. Det er de siste par årene tatt inn flere brukere uten ressursøkning. Når brukere mister andre arbeids-/dagtilbud eller skoletilbud, er ofte Dag- og arbeidssenteret eneste tilbud som står igjen. Med dagens situasjon kan man ikke ta i mot flere, da det ikke vil være verken faglig eller etisk forsvarlig. Dag- og arbeidssenteret er maksimalt utnyttet, ikke bare i forhold til eksisterende årsverk, men også i forhold til de fysiske fasilitetene. Stagnasjon av tilbudet, konsekvenser. Større etterspørsel enn tilbud ved Dag- og arbeidssenteret vil generere økt behov for lovpålagte tjenester. Dette vil øke kostnadene, fordi tjenestene da gis i den enkeltes hjem i stedet for at brukerne kan dele på ressursene på Dag- og arbeidssenteret. Driften av Dag- og arbeidssenteret er en del av kommunens totale tilbud. Det driftes også slik at man får en ressurssparende koordinering mellom arbeidssenteret og tiltaksboligene. Økonomiske konsekvenser: Kostnader : Nye brukere fra barn og unge. Med hensyn til kostnadene, så er det vanskelig å beregne disse før brukerne er flyttet inn i boligene. Men tar vi utgangspunkt i et estimat på 1,5 årsverk pr. beboer, så vil 20 nye beboere bety en merkostnad på ca. 18 mill. Noe av dette vil man få refundert fra staten pga. ressurskrevende tjenester. I tillegg vil en svært ressurskrevende bruker bli overført fra barnevernet i 2013 med et brutto kostnadsestimat på 5-6 mill. Hjemmeboende som trenger boliger mill. Beboere som krever mer ressurser som allerede bor i boliger med heldøgns tjenester. Ca. 11 årsverk som er satt/settes inn. Her vil vi få refundert en del av kostnadene slik at netto merkostnader på denne gruppen blir på ca. 3,5-5 mill. Ressurser til saksehandling og administrativt arbeid: 2-3 årsverk, kostnadsberegnet til ca. 1.5 mill. Til sammen blir dette (grovt estimert) en kostnad på mellom mill. kr. brutto og mellom mill.kr. netto. Nettoen fremkommer ved bortfall av tjenester i hjemmet ved flytting til egen bolig og økte inntekter som følge av ressurskrevende tjenester. I tillegg innenfor psykiatri-/rustjensten

10 Kommunen har fått signaler om at flere pasienter fra ungdomspsykiatrisk avdeling på UNN vil bli utskrevet til kommunen i løpet av Noen av disse regnes som tunge og vil trenge døgnkontinuerlig oppfølging. Kostnadene vil avhenge av hvordan man kan bosette dem, slik at de eventuelt kan dele på personalet. Generelt vil 1:1 bemanning generere 4,7 årsverk, kostnadsberegnet til 2,8 mill. Av dette vil det være mulig å få refundert ca. 1,5 mill. Disse utfordringene vil det komme en egen utredning om. Bjørn-Atle Hansen Rådmann Per Prebensen Kommunalleder Siri Isaksen Avdelingsleder

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Marit Hagevik. Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013

Marit Hagevik. Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013 Marit Hagevik Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013 Bakgrunn for HVPU-reformen Forholdene i institusjonene var medmenneskelig, sosialt og kulturelt uakseptable Utviklingshemmede:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 16:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:30 Program: Kl 08:30 13:30 Kl 13:30 - Kl 15:00 - Kl 16:00 - Kl 16:30 -

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 05/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 05/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 05/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 16. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger.

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. HB 8.E.12 09.2017 Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. Kommune Prosjekt navn Saksnummer 1. er om beboerne: Eventuelle kommentarer

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 ORGANISASJONSKART DISTRIKT SØR Enhetsleder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Skogn helsetun Hj.tjensten Skogn Åsveien 7

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Prop. 1. S ( ; St. meld nr. 23 ( ) Om boligpolitikken; Innst. S. nr. 229 ( ). Innstilling fra kommunalkomiteen om

Prop. 1. S ( ; St. meld nr. 23 ( ) Om boligpolitikken; Innst. S. nr. 229 ( ). Innstilling fra kommunalkomiteen om 1 2 Prop. 1. S (2011 2012; St. meld nr. 23 (2003 2004) Om boligpolitikken; Innst. S. nr. 229 (2003 2004). Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken; Se også NOU 2011: 15 s. 15; «Boligens betydning

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: UTBYGGING AV OMSORGSBOLIGER - MARIENLUND 36-46

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: UTBYGGING AV OMSORGSBOLIGER - MARIENLUND 36-46 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/839-1 Arkiv: H41 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: UTBYGGING AV OMSORGSBOLIGER - MARIENLUND 36-46 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse-

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester Fagnotat Saksnr.: 201302442-41 Emnekode: ESARK-4559 Saksbeh: KAHJ Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Etat for sosiale

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer): Nærmeste

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE 20. - 21. OKTOBER Hva fungerer i det boligsosiale arbeidet Eksempler fra Kristiansand Hva er utfordringene?

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter tallets HVPU-reform

En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter tallets HVPU-reform En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter 1990- tallets HVPU-reform En utvikling fra galt til verre eller fra verre til galt? Angreps plan: 1. Hva vi ønsket oss vekk i fra?

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-8 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: NY LOKALISERING AV BARNEAVLASTNINGA

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-8 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: NY LOKALISERING AV BARNEAVLASTNINGA Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-8 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: NY LOKALISERING AV BARNEAVLASTNINGA Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer