MØTEINNKALLING SAKLISTE: 102/07 07/627 UTFYLLING I SJØ, HØGDE PÅ MUR MOT NABO GNR 12 BNR 190, SILJE MARIT HUSABØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE: 102/07 07/627 UTFYLLING I SJØ, HØGDE PÅ MUR MOT NABO GNR 12 BNR 190, SILJE MARIT HUSABØ"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 102/07 07/627 UTFYLLING I SJØ, HØGDE PÅ MUR MOT NABO GNR 12 BNR 190, SILJE MARIT HUSABØ 103/07 07/607 SØKNAD OM BYGGING AV GEITADALSVEGEN 104/07 07/639 Nav kontor på Leikanger 105/07 07/567 REGULERINGSPLAN FOR SANDEN I HUSABØ UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 106/07 07/350 Rekneskapsrapport pr /07 07/670 Oppnemning av byggenemnd - Fleirbrukshall 108/07 07/645 SØKNAD OM TILSKOT - FRUKTBARE DAGAR /07 07/672 Orienteringssaker

2 Sak 102/07 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK UTFYLLING I SJØ, HØGDE PÅ MUR MOT NABO GNR 12 BNR 190, MARIT SILJE HUSABØ Sakshandsamar: Arild Henjum Arkiv: MTR 14/18 Arkivsak nr.: 07/627 Sak nr.: Utval Møtedato 102/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK samr.: 1. Det vert gitt løyve til å mura opp mot sjøen og bakover mot naboane på aust og vestsida opp til cote 2,3 moh. 2. Byggemelding for bustadhuset må innehalda alle opplysningar som har innverknad for naboane. 3. På grunn av manglande ajourføring av kart, får eigar av gnr.12 bnr.190 eit tilskot på kr for å justera muringslinja mot fjorden for å få denne på linje med naboane på aust og vestsida. TILRÅDING: 1. Det vert gitt løyve til å mura opp mot sjøen og bakover mot naboane på aust og vestsida opp til cote 2,3 moh. 2. Byggemelding for bustadhuset må innehalda alle opplysningar som har innverknad for naboane. 3. På grunn av manglande ajourføring av kart, får eigar av gnr.12 bnr.190 eit tilskot på kr for å justera muringslinja mot fjorden for å få denne på linje med naboane på aust og vestsida. DOKUMENT: Nabovarsel av frå Signy Årnes Nabovarsel av frå Marit Silje Husabø Klage av frå Steig/Synnevåg (vedl.) Merknad av frå Hagenes/Henden (vedl.) Referat frå synfaring mandag (vedl.) Kart med høgder på murane mot sjøen(vedl.) Side 2 av 23

3 Sak 102/07 SAKSUTGREIING: I samband med utarbeidinga av reguleringsplan for ny veg gjennom Husabø til ny gravplass i Husabø og nye bustader på gnr 12 bnr 67 vart det i 1993 lagd til rette for bustadbygging på ei ganske smal tomt mellom Hagenes/Henden og Steig/Synnevåg. Tomta er no aktuell som bustadtomt for Marit Silje Husabø, yngste dotter til Jan Reidar Husabø og Signy Årnes. Tomta er smal og krev/treng litt utfylling i sjøen for å bli tenleg for eigaren. Ved oppstart av muringsarbeidet i sjøen, vart det av Jan Reidar Husabø referert til nabovarsel av og at utbygginga var i fylgje kartet frå reguleringsplanen av Regleringsplanen viser område for bustad og antydar ei viss utfylling i sjøen. Det dette kartet naturleg nok ikkje viser, er den utfyllinga i sjø som har skjedd etter at kartet vart laga i Teknisk kontor godtok utbyggar sine planar for utfylling i sjø ca 3 meter utanfor fyllinga til Hagenes/Henden slik reguleringsplanen viser. Hagenes/Henden har imidlertid søkt og fått løyve til utfylling av si tomt med ca 3 meter etter at reguleringsplanen vart laga. Når no utbyggar av tomta til Husabø/Årnes vil leggja seg 3 nye meter utanfor muren til Hagenes/Henden, vert det eit uheldig sprang i muringslinja på 3 meter som vil stikka ut forbi dei allereie etablerte bustadene i området. Etter at teknisk kontor vart gjord oppmerksom på dette misforholdet og klager kom inn på nytt nabovarsel av , vart partane kalla inn til ei synfaring på tomta den 3.september. Det er skrive referat frå synfaringa. Sambuar til Marit Silje Husabø, Stig Ese Eliassen, sa frå på synfaringa at dei ville etterkoma klagene når det gjaldt frontlinja på muringa mot sjøen slik at denne vert på linje med naboane på vest og austsida. Sambuarparet føler likevel at dei på bakgrunn av eit lite oppdatert kartverk hadde vorte villeia av reguleringsplanen og at det var rimeleg at Leikanger kommune tok kostnaden med å dra inn igjen frontlinja på muren slik at denne kjem i linje med naboane. Teknisk kontor kjenner bakgrunnen for planen og kartet og seier seg samd i kritikken av eit dårleg oppdatert kartgrunnlag. Sidan det her vidare er snakk om eit ungt sambuarpar som no bur i Oslo, men som ynskjer å flytta heim til Leikanger, meiner teknisk kontor at vi må strekkja oss langt for å få ein god start på byggjesaka deira. Nabovarslet av viser ei muringshøgde opp til kote 2,75 meter over havet. Teknisk kontor har målt inn høgda på topp mur til naboane på vest og austsida. Hagenes/Henden si høgde er 2,10 og Steig/Synnevåg har ei høgd på 2,00 på sin nye mur medan plenen på den gamle viser ei høgd på 2,4 moh. På denne bakgrunn meinar teknisk kontor at Husabø/Ese kan få lov til å mur opp i ei høgd på cote 2,3 meter. Dette vil innebera at Hagenes/Henden vil få ein mur i si grense på 20 cm over si eiga høgd, medan Steig/Synnevåg vil få ei mur høgd på 30 cm over sin nye mur, medan den er 10 cm under plenen på austsida av naustet til Synnevåg. På austsida av tomta til Husabø/Ese har dei planlagd ei båtopptrekk slik at murane ikkje vil koma i direkte kontakt med kvarandre i denne nabogrensa. Side 3 av 23

4 Sak 102/07 Når det gjeld cotehøgd på bustadhuset vil teknisk kontor rå til at søkar ikkje går under cote 2,5 meter for ferdig kjellargolv. Kote 2,5 er eit krav i reguleringsplanen for bustader på austre del av Nybø av Bustadhuset må byggemeldast for seg, med eigen situasjonsplan med høgde på plen, grunnmur/mønehøgd og høgde og plassering av bakkemurar, samt avkøyring og garasje. Side 4 av 23

5 Sak 104/07 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK SØKNAD OM BYGGING AV GEITADALSVEGEN Sakshandsamar: Gjert Heiberg Arkivsak nr.: 07/607 Arkiv: V83 Sak nr.: Utval Møtedato 103/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, med 4 mot 1 røyst: I medhald av forskrift om planlegging og godkjenning av vegar for landbruksformål av får Per Steinar Melås løyve til å byggja landbruksvegen Geitadalsvegen i om lag 1200 m lengde fram til cote 625 som bilveg klasse 4 saman med sideveg til Dansarbakken bygd som enkel traktorveg. Det skal pyntast opp etter bygginga i samsvar med normalar. Dersom vegen skal byggjast vidare som omsøkt, må denne vegbygginga fremjast som reguleringsplan etter reglane i Plan- og bygningslova. HANDSAMING: Representanten Astri Taklo gjorde framlegg om fylgjande: Saka vert utsett for handsaming i samband med revisjon av kommuneplanen. Framlegget fall med 3 mot 2 røyster. TILRÅDING: I medhald av forskrift om planlegging og godkjenning av vegar for landbruksformål av får Per Steinar Melås løyve til å byggja landbruksvegen Geitadalsvegen i om lag 1200 m lengde fram til cote 625 som bilveg klasse 4 saman med sideveg til Dansarbakken bygd som enkel traktorveg. Det skal pyntast opp etter bygginga i samsvar med normalar. Dersom vegen skal byggjast vidare som omsøkt, må denne vegbygginga fremjast som reguleringsplan etter reglane i Plan- og bygningslova. Side 5 av 23

6 Sak 104/07 DOKUMENT: Søknad av om bygging av landbruksvegen Geitadalsvegen(kart vedl.) Merknad av frå Fylkesmannen (vedl.) Kommentar av til fylkesmannen sine merknader frå Olav Njøs, Erling Gjerde og Per Steinar Melås (vedl.) SAKSUTGREIING: Per Steinar Melås har på vegne av 17 interessentar søkt om løyve til å byggja landbruksvegen Geitadalsvegen. Vegen vert 1600 meter lang og går frå enden av Njøsadalsvegen langs den tronge elvedalen til Eivaldgjerdmyri og vidare til Geitadalen. Sidevegen til Dansarbakken skal byggast som enkel traktorveg. Veglina er innteikna på kartdelen og er oppmerka i marka. Vegen dekkar eit skogkledd areal på 500 dekar, der det står om lag 2500 m3 hogstmoden bjørk. Forventa byggjekostnad er rekna til kr medan transportvinsten er rekna til Planen har vore sendt på høyring til miljøvernavdelinga hjå fylkesmannen. Fylkesmannen meiner i brevet av 16.juli at saka har eit klårt konfliktpotensiale mellom økonomisk aktivitet og naturoppleving. Dei meiner og at andre interesser enn landbruk ligg bak og meiner vegsøknaden bør handsamast etter plan og bygningslova. Søkarane har svara på dette i kommentar av 10.august, der dei imøtegår fylkesmannen sine vurderingar. I 2006 søkte 11 interessentar om å byggja traktorveg til Skagasete. Dette vart innvilga av Leikanger kommune. Vegen vart ferdig bygd i år. I følgje Per Steinar Melås har bygginga har vore vellukka, og dei same 11 ønskjer no å utnytta arealet som vert dekka av Geitadalsvegen. Skogtilhøva på dei to veganlegga er nokså like. I utgangspunktet skal alle vegar planleggjast etter Plan og bygningslova. Det er gjort unnatak for landbruksvegar, som kan planleggjast etter ei eiga forskrift av med ein forenkla saksgang. Dersom ein skal planlegga vegar etter Plan og bygningslova må ein utarbeida reguleringsplan for vegen. Den største skilnaden på ein vegplan etter forskrifta for landbruksvegar og etter ein reguleringsplan er at reguleringsplanen skal liggja ute til offentleg ettersyn og langt fleire får høve til å koma med innspel til planen. Det tek til vanleg eit halvt år å få gjennom ein reguleringsplan, og ein må betale eit gebyr for å få planen handsama. Det er ikkje noko krav om at vegen skal vera lønsam etter Plan og bygningslova. Etter forskrift om planlegging og bygging av landbruksvegar er det eit krav om at vegen skal vera lønsam å byggja. I søknaden om byggjeløyve for Geitadalsvegen er det hogst av 1567 famnar bjørkeved og betre tilsyn med beitedyr som skal gjera vegen lønsam. Sogn og Fjordane skogeigarlag betaler for tida kr 345 per m3 for bjørketømmer til brenneved levert bilveg. Det vil seia at det går tømmer for rundt 550 kr i ein famn med ved. Det er ikkje mange som leverer bjørka til denne prisen. Dei fleste vil foredla veden sjølv og selja til rundt kr 1500 per famn. Det er liten tvil om at det ligg eit stort inntektspotensiale i å vidareforedla bjørka til ved. Det er ikkje urimeleg å rekna at enkelte kan ha ei forteneste på kr 400 per famn bjørkeved. Når det gjeld tilsyn på beite, er det rekna reint på skjønn kr i transportvinst. Her er det mogeleg å rekna meir konkret på kor mykje det er å spara dersom ein veit kor mange sauer det er på beite og kor mange turar ein må gjera med tilsyn. Side 6 av 23

7 Sak 104/07 Kravet til lønsemd er at dei potensielle inntektene på vegen skal vera større enn byggjekostnadene. Byggjekostnadene er rekna til Transportvinsten bør såleis vera større enn dette, men dei treng ikkje vera så høge som som byggherrane har gjeve opp svarer til ei forteneste på kr 280 per famn bjørkeved. Ut frå dette er det lita tvil om at vegen kan reknast som landbruksveg. Det er likevel inga tvil om at dette er ein marginal skogs/landbruksveg. Det er lite truleg at potensialet på 1567 mål bjørkeved vil verta utnytta, i alle høve i dag der dei fleste har arbeid utanfor gardane. Ein ser og at potensialet for hogst er lite utnytta etter Njøsadalsvegen. Når det gjeld fylkesmannen sin merknad om at vegen vil koma i konflikt med naturoppleving, er dette truleg ikkje eit stort problem. Vegen vil ikkje øydeleggja gamle stiar og rekkje. I starten ligg vegen i den tronge elvedalen der det er mest uråd å ta seg fram, og elles vil han liggja skånsamt i terrenget. Truleg vil vegen verta nytta til fritidsveg. Dette gjeld elles mange vegar som er bygd for landbruksforhold Sakshandsamar si vurdering: Sjølv om dette er ein marginal landbruksveg, er det ikkje grunn til å nekta bygging. Vegen oppfyller kriteria til ein landbruksveg og vil ikkje øydeleggja dei gamle rekkjene der folk ferdast. Sakshandsamar legg og vekt på at vegen vil gi lettare tilkomst til fjellområda for brukargrupper med fysiske avgrensingar. Sakshandsamar har denne tilrådinga: I medhald av forskrift om planlegging og godkjenning av vegar for landbruksformål av får Per Steinar Melås løyve til å byggja landbruksvegen Geitadalsvegen etter framlagd plan som bilveg klasse 4 saman med sideveg til Dansarbakken bygd som enkel traktorveg. Vegen skal flyttast noko lenger opp i terrenget ved pel 1500 for å gå klar stølsvegen frå Tuftahaug til Fjærlandssete. Det skal pyntast opp etter bygginga i samsvar med normaler for landbruksvegar utarbeidd av landbruksdepartementet 20. juni Rådmannen si vurdering: Den 27.august vart det halde synfaring på vegen. Tilstades på synfaringa var medlemmene i formannskapet, Per Steinar Melås, Jakob Holen og Olav Njøs frå interessentane og frå administrasjonen rådmann, nærings- og utviklingssjef og sakshandsamar. Den øvertse delen av vegen går gjennom skogsmark med svært liten skogsverdi. Rådmannen er og i tvil om landbruksverdien av vegen på denne strekninga gjer vegen økonomisk rekningssvarande, slik kravet er i forskrifta. For å sikra ei god interesseavveging for den øvre delen sluttar rådmannen seg til fylkesmannen sitt syn om at denne delen bør handsamast som ein ordinær veg etter Plan- og bygningslova. Side 7 av 23

8 Sak 104/07 Nav kontor på Leikanger LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 07/639 Arkiv: Sak nr.: Utval Møtedato 104/07 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, med 4 mot 1 røyst: HANDSAMING: 1. Kommunestyret meiner Prosjektgruppa sin rapport om tenesteinnhald og lokalisering legg eit godt grunnlag for det vidare arbeidet med etablering av NAV-kontor i Leikanger. 2. Kommunestyret har følgjande føringar til det vidare arbeidet: a. Husbanken sine økonomiske støtteordningar bør leggast inn i NAV b. Det blir starta opp arbeid med å finne alternaiv for organisering av barneverntenesta, herunder samarbeid med andre kommunar. c. Det må leggast vekt på å få ei størst mogleg samlokalisering av statlege og kommunale tenester på lokalplanet. d. Rådmanen får i oppdrag å arbeide vidare med å kunne tilby NAV tenelege kontorlokaler i Tinghus I. Representanten Monica Åsnes gjorde framlegg om fylgjande: Punkt 2 d. vert endra til: Arbeidsgruppa jobbar vidare med lokale til NAV. TILRÅDING: 1. Kommunestyret meiner Prosjektgruppa sin rapport om tenesteinnhald og lokalisering legg eit godt grunnlag for det vidare arbeidet med etablering av NAV-kontor i Leikanger. 2. Kommunestyret har følgjande føringar til det vidare arbeidet: a. Husbanken sine økonomiske støtteordningar bør leggast inn i NAV b. Det blir starta opp arbeid med å finne alternaiv for organisering av barneverntenesta, herunder samarbeid med andre kommunar. c. Det må leggast vekt på å få ei størst mogleg samlokalisering av statlege og kommunale tenester på lokalplanet. Side 8 av 23

9 Sak 104/07 d. Rådmanen får i oppdrag å arbeide vidare med å kunne tilby NAV tenelege kontorlokaler i Tinghus I. DOKUMENT: Prosjektplan (vedl.) Rapport frå prosjektgruppe om tenesteinnhald m.m (vedl.) SAKSUTGREIING: Vedlagte rapport frå prosjektgruppa om tenesteinnhald og lokale til NAV i Leikanger. Kommunestyret skal no gje signal på korleis det nye Nav-kontoret bør organiserast med omsyn til tenesteinnhald og lokalisering. Den endelege løysinga skal nedfellast i form av ein samarbeidsavtale mellom Staten og kommunen. Kommunestyret sine føringar vil i denne omgang vera viktige i forhold til kommunen sin haldning fram mot den endlege avtalen. Det er lagt opp til at NAV-kontoret i Leikanger skal etablerast i siste kvartal Prosjektgruppa har gjort ein grundig og god jobb med utgreiing og klargjering av tenesteinnhaldet. Rådmannen har ikkje vesentlege merknader til prosjektgruppa sitt framlegg bortsett frå ein mindre del som går på låne- og stønadsordningane frå Husbanken. Ein forstår tilrådinga frå prosjektgruppa slik at desse ordningane framleis bør ligge att i kommunen og leggast til økonomiavdelinga. Rådmannen er ikkje samd i denne løysinga ut i frå to grunnar. 1. Administrativt ligg Husbanken sine støtteordningar som ein del av sosialkontoret sine tenester i dag. Grunnen til at arbeidet med bustøtteordninga er lagt til økonomikontoret er at ein tidlegare tilsett ved sosialkontoret flytta over til økonomikontoret og drog desse sakene med seg. I samband med denne overflyttinga vart økonomikontoret sin stillingsressurs på løn redusert frå 1,6 til 1 stilling. 2. Av omsyn til brukarane bør Husbanken sine støtteordningar vera plassert på ein og same stad. Dette er forvaltningsoppgåver som også fell utanom det ansvarsområdet som økonomikontoret bør stelle med utifrå at tilsette der ikkje kan tileggast ansvar for både sakshandsaming, vedtak og tilvising (utbetaling). Prosjektgruppa legg opp til at stillingsressursen på sosialtenestaa i NAV vert auka opp frå 1 til 1,5 stilling. Da er det også naturleg at støtteordningane frå Husbanken følgjer med og blir handtert som ein del av dei samla økonomiske støtteordningane. Rådmannen har registrert at fleire kommunar vil praktisere same løysinga og har drøfta dette med tenesteleiar for sosialtenesta i etterkant av prosjektrapporten. Med etabeleringa av NAV-kontoret vil barneverntenesta stå att med kun 1,5 stilling. Prosjektgruppa konkluderer med at denne ressursen blir for liten til å kunne følgje opp Side 9 av 23

10 Sak 104/07 barnevernsoppgåvene på ein tilfredstillande måte. Prosjektgruppa meiner beste alternativet er å gå inn i eit samarbeid med andre kommunar om ei felles barnevernteneste. Når det gjeld lokalisering av NAV-kontoret har prosjektgruppa drøfta ulike løysingar utan å koma med ein klar konklusjon. Dei mest aktuelle modellane er: 1. Lokalisering av Nav-kontor saman med den øvrige kommuneadministrasjonen 2. Lokalisering i statleg Nav-kontor i sentrum 3. Leige anna lokale i sentrum Ein har registrert at spørsmålet om lokalisering er utfordrande og årsak til mange vanskelege diskusjonar rundt om i kommunane. Rådmannen meiner dette spørsmålet fyrst og fremst må avgjerast i forhold til brukrane og dei tenestene vi skal yte overfor innbyggjarane både frå kommunalt og statleg hald. For brukarane er det mindre viktig om det er staten eller kommunen som gjev tenestene. Meir viktig er det at tenestene er lett tilgjengelege, gode og at brukarane kan halde seg orientert om kvar dei finst. Ut i frå denne vinklinga meiner ein at brukarane vil vera best tente med at tenestene er lokalisert på ein og same stad. Alle dei kommunale tenestene utanom helsesenteret er i dag samlokalisert i Tinghus I. Tinghuset har store og romslege lokalert. Det er sett på praktiske løysingar med å kunne tilby NAV gode kontor. Rådmannen greier ikkje å forstå argumentasjonen frå Staten sin side om at dette vil vera ei løysing som for brukarane vil kjennast som tungvindt og avsides. Dette fordi: Vegtilkomst og parkering er romselg og god Nav kan få tilpassa kontorlokaler i 1. etg. Innbyggarane er vant med å oppsøke Tinghus I. Det er ikkje registrert merknader på tilkomsten tidlegare og dette handlar mykje om dei same brukarane som vil nytte NAV sine tenester. Rådmannen meiner kommunestyret også må vektlegge den økonomiske sida. Om NAV skal plasserast i sentrum vil ein få nye kostnader med leige av lokaler. Med ei plassering saman med kommuneadministrasjonen i Tinghus I vil ein kunne nytte eksisterande lokaler med relativt småe eingongskostnader til innreiing. Kommunestyret bør også drøfte dette utifrå det generelle arbeidsmiljøet og stabiliteten til dei lokale tenestene vi skal yte. Den kommunale administrasjonen er liten og sårbar slik den står i dag. Det interne arbeidsmiljøet er godt. Dersom ein no reduserer antal tilsette på huset med så mange stillingar som her er tale om, nærmar ein seg ei grense der ein kan møte vanskelege utfordringar både i forhold til stabilitet, tilgjengelegheit og det interne arbeidsmiljøet. Det handlar også om den gode nytten ein har i dag av å utveksle komptanse mellom dei ulike faggruppene. Side 10 av 23

11 Sak 105/07 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK REGULERINGSPLAN FOR SANDEN I HUSABØ UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 07/567 Arkiv: L12 Sak nr.: Utval Møtedato 105/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: I medhald av 27-1 i Plan- og bygningslova vert framlegg til reguleringsplan for Sanden i Husabø av med føresegner utlagd til offentleg ettersyn. Leikanger kommune krev at det ved utlegginga vert utarbeidd snitteikningar. HANDSAMING: Det vart gjort framlegg om fylgjande tillegg til tilrådinga: TILRÅDING: Leikanger kommune krev at det ved utlegginga vert utarbeidd snitteikningar. I medhald av 27-1 i Plan- og bygningslova vert framlegg til reguleringsplan for Sanden i Husabø av med føresegner utlagd til offentleg ettersyn. DOKUMENT: Framlegg til reguleringsplan av med føresegner Innkomne innspel SAKSUTGREIING: Eigarane av gnr.12 bnr.21 og gnr.12 bnr.42, Eirik J. Husabø og Torfinn Svedal ynskjer å fremja privat reguleringsplan for del av sine eigedommar på Sanden i Husabø. Området er om lag 100 m langt og ligg mellom Strandavegen og fjorden. Utfyllingsfronten ligg 15 m frå vegkant, om lag som på eksisterande fylling på dei strekningane som er utfylte. Det utfylte arealet skal nyttast til byggeområde for naust/hytter. Fronten mot sjøen skal avsluttast med ei lagd rundsteinsskråning, slik som i Hermansverk sentrum og på Hanahaug. Oppstart av planarbeidet har vore varsla i Sogn Avis og vore sendt naboar og offentlege planstyresmakter. Side 11 av 23

12 Sak 105/07 Av innspela peikar Trine Rishovd, eigar av bustadhuset Strandavegen 34 på nordsida av vegen, på at verdien på hennar eigedom vil bli redusert. Plassering av naust og hytter saman med byggjehøgd vil ha avgjerande verknad for hennar eigedom. Sogn og Fjordane Indremisjon er eigar tidlegare Sogn Barneheim. Dei leiger no ut bygget sitt til kommunen som barnehage. Dei har sterke innvendingar mot alt som vil redusera eigedommen sin verdi. Dei føresler at det eventuelt vert parkeringsplassar framom deira eigedom. Fylkesmannen si miljøvernavdeling viser til nasjonale retningslinjer om bygging i strandsona. Dei er usamde i at reguleringsplanen er i samsvar med kommunedelplanen for Systrond. Dei vil som konklusjon sterkt rå frå planane om ny utfylling i gruntområdet nedanfor Strandavegen. Kulturavdelinga hjå fylkeskommunen peikar på at planområdet ligg i eit område med fleire viktige kulturminne og like i nærleiken av ein gravplass. Fritidshus i nærleiken av ein gravplass er heller ikkje alltid sameint med dei aktivitetane ein til vanleg har på ein gravplass. Rådmannen si vurdering: Kommunedelplanen for Systrond, vedteken , syner naustområde på dette arealet på land og båtutfarts- fiske- og friluftsområde i sjøen. Det kan diskuterast om naustområdet, som på planen er vist som eksisterande, har ei utfyllingslinje i tråd med framlegget til reguleringsplan. Rådmannen finn likevel at intensjonane i kommunedelplanen er at det skal vera høve til ei viss fortetting i dette området, noko som reguleringsplanen legg opp til. Omfanget av bygginga kan ein komma attende til og eventuelt justera etter at planen har lege ute til offentleg ettersyn. Gjeldande reguleringsplan, stadfesta av Miljøverndepartementet , syner fellesnaust ute i fjorden på dette området. Side 12 av 23

13 Sak 106/07 Rekneskapsrapport pr LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsak nr.: 07/350 Sak nr.: Utval Møtedato 106/07 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: Kommunestyret tek rekneskapsrapporten pr til orientering. HANDSAMING: Fylgjande framlegg til vedtak vart gjort: Kommunestyret tek rekneskapsrapporten pr til orientering. Framlegget vart samrøystes vedteke. TILRÅDING: Saka vert framlagd utan tilråding. DOKUMENT: Rapportar frå agresso SAKSUTGREIING: Rådmann har gått gjennom rekneskapen hittil i år for å sjå om det er store avvik høve til budsjettet. Ein kommenterer ikkje på detaljnivå, men gir eit samla syn ut frå dei største utgifts-og inntektspostane. Side 13 av 23

14 Sak 106/07 DRIFTSREKNESKAP Løner og sosiale utgifter: Pr er det ført fylgjande: Forbruk pr Budjett 2007 (oppdat.pr ) Forbruk % løner og sos. utgifter ,5 % Mottekne sjukepengar Netto lønsutgift pr ,6 % Eit forbruk på 61.6 % etter 8 mnd. er absolutt akseptabelt og samla sett ser det ut til at lønsutgiftene kjem i balanse i høve til budsjettet. Ser ein på enkeltområde, ser det ut til at sjukeheimen og barnehagane ligg noko høgt i høve til budsjettet. Sjukeheimen har eit forbruk på 68 % og barnehagane på 67 %. På sjukeheimen er det spesielt postane sjukevikar, ekstravakter og løna overtid som ligg for høgt. Vurdert under eitt, ligg sektor for oppvekst og omsorg innafor budsjettramma. Andre driftsutgifter og inntekter: Andre driftsutgifter Forbruk pr Budsjett 2007 (oppdat.pr ) Forbruk % eksterne kjøp til eigenpr ,7 % kjøp av eksterne teneste ,3 % overføring til andre ,9 % 49 reservar og tilleggsløyving Sum andre driftsutgifter ,1 % Vurdert under eitt, ligg andre driftsutgifter innafor budsjettet. Går vi i detaljar, ser vi at også her har sjukeheimen eit høgt forbruk i høve til budsjettet. Sjukeheimen har pr brukt 94% av budsjettet vedrørande eksterne kjøp til eigenproduksjon. Eit høgt forbruk på denne posten kan delvis forklarast med innkjøp av medisinsk utstyr til krevjande pasientar. Tilleggsløyving på kr ,- står framleis udisponert. Andre driftsinntekter Forbruk pr Budsjett 2007 (oppdat.pr ) Innbetalt % sals- og leigeinntekter ,7 % refusjon av utlegg for andre % overføring frå andre ,4 % Sum andre driftsutgifter ,1% Side 14 av 23

15 Sak 106/07 Post 60-69: Husleigeinntekter ser ut til å vere à jour pr Når det gjeld inntekter frå kommunale avgifter, så har desse ikkje forfall for 2.termin før i september og vil framkome som eit avvik. Post 70-78: Store postar her er Kulturskulen i Sogn. Grunna periodisk innbetaling av refusjonar frå kommunane Luster og Sogndal, vil det mellom kvar halvårige innbetaling framstå som manglande innbetaling i høve til budsjett. I tillegg utgjer budsjettert mva- refusjon i si samband med bygging av fleirbrukshall eit budsjettavvik på 2,6 mill. Post 80-89: I budsjettet er det lagt til grunn ei inntekt i form av skatt og rammetilskot på om lag 65 mill kr. Slik KS sin prognosemodell ser ut, oppdatert med innbyggartal pr , vert utbetalingane ca. kr ,-. Då er skatteanslaget auka med ca ,- og vi har fått kompensert kr ,- pga fleire timar i småskulen. Finansutgifter og finansieringstransaksjonar: Forbruk pr. Budsjett 2007 Forbruk (oppdat.pr ) % Renter på lån (inkl.form.lån) ,4 Avdrag, fondsavsetj, avskr Finansieringsutgifter Finansieringsutgiftene er samansett av renter, avdrag, avsetjingar til fond og avskrivingar. Av desse utgiftsartane vert det vesentlege av avskrivingar og avsetjingar ikkje registrert før ved årsoppgjeret. Renter på lån til Kommunalbanken har halvårlege terminar og betalte renter er berre for 1. halvår. Rentesatsen på flytande rente vert regulert kvart halvår, og vi må difor påvente noko høgre kostnad i 2. halvår. Forventar ein rentekostnad på ca. kr ,- for andre halvår Finansinntekter og finansieringstransaksjonar: Forbruk pr. Budsjett 2007 Forbruk (oppdat.pr ) % Finansinntekter % Bruk av bundne/ubundne fond Sum finansieringsinntekter Avkastninging på fondmidlar ligg så langt over budsjettet. Fram tom juli var desse midlane på kr ,-. I august var det negativ avkastning og midlane er reduserte med kr ,-. Også juli gav negativ avkasting, då med kr ,-. Pr er avkastning på fondsmidlar bokført med kr ,-. Bruk av fond gjeld disponering av overskot frå rekneskapsåret Side 15 av 23

16 Sak 106/07 Oppsummering drift: Det ser ut til at dei tyngste driftsutgiftene som løn, inkludert pensjon og arbeidsgivaravgift samla sett kjem i balanse. Også driftskostnadene ser så langt ut til å kome i balanse. Noko usikkerheit er det knytt til finansinntekter pga at avkastningen på aksjane kan bli redusert ytterlegare. Går den totale verdien på aksjane ned, vert det bokført som negativ avkastning. STATUS INVESTERINGSREKNESKAP IKT-anlegg Her er brukt av ei løyving på kr Telefonanlegg Her er brukt av ei løyving på kr. Det er lagt om til digital løysing på Tinghus I og Helsesenteret. Kommunen leiger lisensar hjå Fylkeskommunen. Fylkeskommunen har kjøpt dei gamle lisensane som var knytt til sentralen i Tinghus III etter Fylkesmannen for kr ,- eks. mva. Summen er ikkje innbetalt til kommunen. Planen vidare er å legge om til digitale telefonar på Ungdomsskulen og Barneskulen Kjøp av tomt ungdomsskulen Løyving er på kr. Det ikkje brukt noko av denne løyvinga til no. Kjøpet vil verta gjennomført før utgangen av Opprusting av barneskulen Løyvinga på kr som var tenkt brukt til garderobe/dusjanlegget ved skulen. Det er ikkje brukt noko av denne løyvinga. Prosjektet må sjåast i samanheng med bygging av garderobar/dusjanlegg ved idrettsanlegget som i økonomiplanen er sett opp i Det kan verta aktuelt å bruka av denne løyvinga til planlegging/prosjektering i Opprusting av Henjahaugane barnehage Løyving på kr til å auka romarealet til personalrom og garderobeplass. Prosjektet var tenkt løyst som eit tilbygg. Nærare gjennomgang av prosjektet syner at dette ikkje let seg gjera innanfor løyvinga. Det vert no vurdert andre løysingar med eit frittståande anneks. Kommunestyret gjorde i sak 33/07 i møte 30.august vedtak om å bruka kr av løyvinga til ei mellombels finansiering av kjøp av massar frå Fatlatunnellen Leikanger breiband Her er brukt av ei løyving på Gjeld ombygging av telefonsentralen i Eitorn. Største delen av kostnadene blir refundert frå Høycom-midlar Reguleringsplanar Dette er ei løyving på kr til reguleringsplanane for Riverdalen, gangveg Kløvi og båthamn i Skjejaviki. Av dette går med til inndekking av udekka utgifter for arbeid som var utført i I 2007 er det brukt kr. Side 16 av 23

17 Sak 106/ Bustadfelt Nybø ekspropriasjonssak I budsjettet er det avsett kr. Skjønnet vart sagt frå Sogn Tingrett. Samla erstatning til grunneigar vart kr + renter frå , samla kr. Sakskostnader til grunneigar sin advokat er kr. Kommunen sin advokat har kosta kr. Totalkostnaden er så langt kr. Ankefristen er 3.oktober Veglys Denne løyvinga på kr er til lovpålagd utskifting av PCB-armatur på veglyset. Arbeidet vil verta utført no i haust Trafikksikring Distribusjon av vatn Avløpsnett Dette er prosjektet gangveg Holeskard Barneskulen med leidningsanlegg. Prosjektet har ei kommunal løyving på 1 mill. kr og det er gitt tilsagn om eit tilskot på kr frå trafikktryggingsmidlane (aksjon skuleveg). Prosjektet har vore lyst ut på tilbod. Det kom inn eitt tilbod på 4,3 mill. Tilbodet vart avvist. Prosjektet vert no vurdert på nytt i samband med budsjettet for Det var pr brukt kr til planlegging/prosjektering Friluftsområde Det var i budsjettet sett av kr til opparbeiding av ny parkeringsplass på fylkesmannsgarden, i tilskot og i kommunal del. Det er gitt tilsagn om kr i tilskot. Arbeidet vart avslutta like før sommarferien etter at kulturavdelinga i fylkeskommunen registrerte automatisk freda fornminne som førde til at det vart sett krav om full utgraving av området. Det vert no søkt om å få omdisponert tilskotsmidlane til ei utviding av kapasiteten på eksisterande parkeringsplass. Det vart budsjettert med kr til ny båthamn i Skjeljaviki. Det er ikkje brukt noko av desse midlane til no Idrettshall Idrettshallen er i årets budsjett ført opp med 13 mill i utgifter. Til no i år er det brukt kr i konsulentutgifter. Det står att kr udekka frå Det er gitt tilsagn om 3,5 mill i spelemidlar i 2007, med høve til å søka om ytterlegare 3,9 mill ved seinare fordelingar. Side 17 av 23

18 Sak 107/07 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Oppnemning av byggenemnd - Fleirbrukshall Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkiv: 033 Arkivsak nr.: 07/670 Sak nr.: Utval Møtedato 107/07 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: Saka vert lagt direkte fram for kommunestyret. HANDSAMING: Det vart gjort framlegg om at saka vert lagt direkte fram for kommunestyret. Framlegget vart samrøystes vedteke. TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek å opprette ei eiga byggenemnd for oppføring av Fleirbrukshallen. 2. Kommunestyret vedtek framlegget til instruks for byggenemnda. 3. Byggenemnda får følgjande 3 medlemer med personlege varamedlemar: Leiar: Nestleiar: DOKUMENT: Kommunestyresak 31/07 Bygging av Fleirbrukshall Side 18 av 23

19 Sak 107/07 SAKSUTGREIING: Kommunestyret vedtok i møte å starte bygging av ny fleirbrukshall i Leikanger. Byggearbeida skal gjennomførast etter innhenta tilbod som totalentreprise. Det betyr at det blir inngått ein avtale mellom entreprenør og kommunen der entreprenør påtek seg både prosjektering og utføring. I dette tilfellet skal entreprenøren også ha alle andre entreprenørar i prosjektet som sine underentreprenørar. Det vil seie at kommunen berre skal ha kontakt med den eine entreprenøren. Totalentreprise betyr også at tilbydar (entreprenør) har gjevi tilbod om fullføring av byggeprosjektet til ein fast pris i samsvar med den kravspesikfikasjonen som låg til grunn ved innhenting av tilbod.. Korleis byggeprosjektet skal gjennomførast i praksis, det vil seie val av ulike løysingar m.m er ennå ikkje fastsett i detalj. I løpet av byggeperioden vil kommunen måtte ta stilling til val av ulike løysingar og materialbruk. Kommunen har engasjert eigen byggeleiar, avd.ing Arild Henjum, til å følgje opp byggeprosjektet. Han kjem i tillegg til evt bygge-/prosjektleiar som entreprenør måtte ha. I samsvar med inngått samarbeidsavtale med Saften AS skal det nyttast same byggeleiar for fleirbrukshallen og fellesareala. Saften AS skal dekke sin del av denne tenesta. Rådmannen meiner at det i tillegg bør oppnemnast ei eiga byggenemnd for dette byggeprosjektet.dette fordi: Fleirbrukshallen og fellesareala skal gjennomførast som totalentreprise der prosjektering og detalplanlegging ennå ikkje er ferdig. Det må gjerast val av løysingar og bruk av materialar undervegs. Brukarane av fleirbrukshallen utanom kommunen bør få delta i val av desse løysingane. Det må gjerast fortløpande avklaringar mellom kommunen sin del av byggearbeida, areal som skal vera felles med Saften AS og areal tilhøyrande Saften AS som ikkje inngår i sameiget. Fleirbrukshallen med fellesareala representerer eit stort og omfattande byggeprosjekt som skal gjennomførast innanfor ei fastsett kostnadsramme. Rådmannen har utarbeidt framlegg til instruks for byggenemnda. Rådmannen tilrår at det blir utpeikt 2 brukarrepresentantar som har møte,- tale- og framleggsrett i byggenemnda. Under planlegginga og utforminga av anbodsgrunnlaget var brukarane representert ved idrettslaget Syril og sang- og musikklivet. Rådmannen meiner det er naturleg at dei største brukargruppene av Fleirbrukshallen får ein medverknad også i sjølve byggeprosessen for å sikre at alle interesser blir best mogeleg ivaretekne. Side 19 av 23

20 Sak 107/07 INSTRUKS FOR BYGGENEMND - FLEIRBRUKSHALL 1. Faste medlemer Kommunestyret oppnemner medlemer til byggenemnda, herunder val av leiar og nestleiar. Beggenemnda har 3 medlemer med personlege varamedlemer. I tillegg skal det oppnemnast 2 brukarrepresentantar. Den eine blir utpeikt av idrettslaget Syril og den andre av lokale sang- og musikklag i kommunen. Byggeleiar er sekretær for byggenemnda. 2. Oppgåver Byggenemnda har fullmakt til å treffe alle nødvendige vedtak for å gjennomføre bygging av Fleirbrukshallen med tilhøyrande fellesareal innanfor den oppsette kravsspesifikasjonen og dei økonomiske rammene som kommunestyret har sett. Det skal førast særskilt kontroll med at det ikkje blir sett i gang tilleggs- eller endringsarbeid som medfører at godkjent kostnadsramme blir overskreden. Byggenemnda skal halde seg fortløpande orientert om framdrifta av byggeprosjektet gjennom utgreiing og rapportar frå byggeleiar samt særmøter lagt til byggeplassen. Innanfor ramma av godkjent løyving kan nemnda vedta nødvendige endringar og aktuelle tilpassningar av dei løysingane som opprinneleg var lagt til grunn for prosjektet. Dersom det er nødvendig å setje i gang tilleggs- eller endringsarbeid som medfører at kostnadsramma blir overskreden, eller at kostnadsrammen ikkje held av andre årsaker, skal byggenemnda straks ta dette opp med kommunestyret for evt tilleggsløyving. Byggenemnda skal overlevere Fleirbrukshallen i ferdig stand og legge fram sluttrekneskap for prosjektet. Sluttrekneskapen skal leggast fram for kontrollutvalet før kommunestyret sin handsaming. 3. Møte-, tale- og framleggsrett Byggenemnda har møte når leiar finn det nødvendig eller når to andre medlemer stiller krav om det. Ordførar og rådmann skal få innkalling til byggenemnda sine møter. Berre dei faste medlemene har røysterett. Byggenemnda kan gjera vedtak når minst 2 medlemer er tilstades. Ved like mange røyster har leiar dobbeltrøyst. Brukarrepresentantane har møte-, tale- og framleggsrett i alle møter. Side 20 av 23

21 Sak 107/07 Det same har ordførar, rådmann og sekretær. 4. Møteprotokoll Det skal førast protokoll frå alle møter i byggenemnda. Side 21 av 23

22 Sak 108/07 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK SØKNAD OM TILSKOT - FRUKTBARE DAGAR 2007 Sakshandsamar: Ole Opheim Røthe Arkiv: 223 Arkivsak nr.: 07/645 Sak nr.: Utval Møtedato 108/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger kommune løyver kr frå næringsfondet til Fruktbare Dagar TILRÅDING: Leikanger kommune løyver kr frå næringsfondet til Fruktbare Dagar DOKUMENT: Søknad av (vedl.) SAKSUTGREIING: Fruktbare Dagar søkjer om tilskot til dagane i Dagane i år strekkjer seg over to helgar og veka i mellom. Søknaden er på kr Deler av tilskotet skal gå til gjennomføring og deler til marknadsføring utanfor Leikanger. Marknadsføringa vert trykking av programmet i så stort tal at det kan distribuerast til husstandane i Balestrand, Sogndal og Vik. Fruktbare dagar meiner det ligg eit potensiale her til å oppbygging av dagane til meir enn i dag. Oppbygginga skal vere førebuing til den tida då dagane kan vere i kommunen si nye storstove i Fleirbrukshallen. Kommunen har dei siste åra ytt eit tilskot på kr til dagane. Eit kommunalt tilskot er naudsynt for at dagane kan gjennomførast og utviklast vidare. Når summen no vert auka med kr i høve til i fjor er det for å sidestilla Fruktbare dagar med Kjeringi Open som kultur- og marknadsdagar i profilering av kommunen. Side 22 av 23

23 Sak 109/07 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Orienteringssaker Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 07/672 Arkiv: Sak nr.: Utval Møtedato 109/07 Formannskapet TEMA: 1. Overtaking av eigedomen Sagagjerde. 2. Vinmonopol spørsmålet om søknad vert lagt vekk til søknad ligg føre frå næringslivet. 3. Ekspropriasjonsskjønn Nybø gnr. 16 bnr. 14. Skjønnet vert ikkje anka av kommunen. 4. Kraftutbygginga status forhandlingar med Sognekraft AS. 5. Vidare arbeid med kommuneplanen arbeidsopplegg vert lagt fram for formannskapet i neste møte. 6. Utbygging av garderobar ved barneskulen/idrettsanlegget. 7. Ballbinge vidare utbygging. 8. Sakene til formannskap/kommunestyre spørsmål om vedlegga kan sendast elektronisk. 9. Avgjerd i klagesak, brev av frå Helsetilsynet i Sogn og Fjordane. Side 23 av 23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 66/13 13/559 Budsjettrammer Grunnlag for økonomiplan

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 66/13 13/559 Budsjettrammer Grunnlag for økonomiplan Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 64/13 13/598 Rekneskapsrapport pr.31.04.2013-1.tertial 2013 65/13 13/613 Rapport

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen 12/12 12/213

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/642-1 Rekneskapsrapport pr.30.04.2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Budsjett 2012, Økonomiplan 2012 2015

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2009/1692-9 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Kvinnherad forvaltningskomite

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00.

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00. MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 09:00-11:00 SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 12/16 16/1039 Budsjettrammer 2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 005/14 Kommunestyret 05.02.2014 003/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 25. SEPTEMBER 2014 12.00 15.45 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/13 12/432 Sikring mot naturskade, Nybøstrondi 25/13 12/514 Søknad om økonomisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 03.05.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 22/07 07/326 ORIENTERINGSSAKER 23/07 07/315 OPPSETTING AV GRIND PÅ KOMMUNAL

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.09.2014 Tid: 11.00-14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KTEK Komité for Teknikk 20.02.2012 013/12 FS Formannskapet 22.02.2012 018/12 KS Kommunestyret 28.03.2012 017/12 Arkiv: K2-Q13

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE:

MØTEINNKALLING SAKLISTE: MØTEINNKALLING Utval: VALNEMNDA Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 08:30-00:00 Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

Møteprotokoll (11/839)

Møteprotokoll (11/839) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/839) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/11 11/496 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 Rekneskapsrapport 2. tertial 2008 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1) Budsjettendringar: Meirforbruk og manglande avkastning

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer