STRAND.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRAND. www.strandbolig.no"

Transkript

1

2 STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt

3

4 Beskrivelse Adresse Registerbetegnelse Beliggenhet STRAND Boligfelt, 9100 Kvaløysletta Gnr. 72, bnr. 948 i Tromsø kommune. Eiendommen fradeles hovedeiendommen og gis eget matrikkelnummer i tinglyst målebrev. Strand ligger sentralt til på Kvaløysletta, like før Storelva. Se byggeplasskilt oppsatt ved området. Tomtene er sørvendte, lett skrånende og har svært gode solforhold. Nedenfor ligger et panorama med fjord og fjell, by og land; Tromsøya, Håkøya og de majestetiske fjellene på Malangshalvøya. Like i bakkant av boligfeltet finnes populære Rødtind og Kjølen. På Strand kan du leve et romslig, trygt og landlig liv - likevel med byen som nabo. Salgstrinn 3 - boligtomter: Salget i salgstrinn 3 omhandler 13 boligtomter, jf. prisliste, på Strand, Kvaløya, Salget vil til enhver tid, være oppdatert på nettportalen: Velkommen til Strand - og livet på solsiden med; - Sørvendte romslige tomter - Natur på alle kanter og byen som nabo - Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø - Panoramautsikt Adkomst Kjør over Sannessundsbrua og følg hovedvegen sørover ca. 3 km til Strand. Området vil være skiltet.

5

6 Økonomi Prisantydning Omkostninger Fra kr ,- til kr ,- + omkostninger 1. Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum 2. Tinglysingsgebyr for skjøte, kr 1 060,- 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument, kr 1 060,- 4. Attestgebyr for hvert pantedokument, kr 172,- 5. Startkapital velforening/felles lekeplasser, kr ,- 6. Tilknytningsavgift fiber, kr ,- Sum gebyrer: kr 9.792,-. 2,5 % av kjøpesum kommer i tillegg. Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Ligningsverdi / kommunale avgifter Finansiering/forsikring MeglerTakst Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes etter at bolig er ferdig oppsatt på den enkelte tomt. Forventet ligningsverdi vil utgjøre ca 30 % av markedsverdi. Likningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av Skatt nord og Tromsø Kommune. EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1s finansielle rådgivere. Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 gunstig forsikring. Kontakt meglerforetaket om dette. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket kan motta returprovisjon av bank/forsikring. Vi tilbyr MeglerTakst av boligen din dersom du vurderer salg. MeglerTakst er en vurdering av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

7

8 Teknisk Tomt Tomtearealene er fra ca. 568 kvm til ca. 745 kvm, eiet tomt Tomtenes størrelse følger av vedlagte prislistene. Eiendommen leveres slik den fremstår. Vegetasjon, stubber og røtter blir ikke fjernet. Selger fører frem vann- og avløps- og strømledninger samt fibertilknytning innenfor tomtegrensen. Utenomhusareal: Partene er enige om dersom årstiden ikke tillater selger å ferdigstille utearealer/fellesarealer, innen overtakelse av tomt, så skal et forholdsmessig beløp av oppgjøret sperres på meglers klientkonto inntil utenomhusarbeider er ferdigstilt. Dette avtales nærmere ved overtakelse. Kjøper er gjort kjent med- og aksepterer at det vil være byggeaktivitet på området i tiden framover i flere salgstrinn. Byggingen består av boligfelt, vannforsyning, avløpssystem, overvannshåndtering, veiutbygging og fellesarealer. Selger forbeholder seg retten til å søke om endringer av reguleringsplan. Ferdigstillelse av slike områder vil skje suksessivt avhengig av fremdrift, årstid og lignende. Regulering Eiendommene ligger i et område regulert til boligformål jf. reguleringsplan nr. L i Tromsø Kommune datert På boligtomtene kan det oppføres én boligenhet med to hybler eller en bileilighet, jfr. pkt.1.1 b og f i reguleringsbestemmelsene. Dersom Kjøper ønsker å bygge bi-leilighet til boligen, må dette skje etter særskilt avtale med selger, og det vil påløpe en økning av kjøpesummen på tomten på kr ,-. Noen øvrige utsnitt fra reguleringsbestemmelsen for området: -BYA 35% -Saltak grader Reguleringsbestemmelser vedr. areal, gesimshøyde, mønehøyde osv. fremkommer av bestemmelsenes kap. III, pkt. 1.1 og 1.5, samt kap. IV, pkt. 2. Reguleringskart med bestemmelser følger som vedlegg til denne salgsoppgave og interessenter bes om å nøye sette seg inn i disse. Prosent bebygd areal 35 %-BYA Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet. Det er det areal som bygningen opptar av terrenget (fotavtrykk) Garasje og nødvendig parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. Balkonger, overbygg o.l vil i hovedsak regnes med i BYA Byggegrensene til tomtene i den øvre rekken er 15x11 meter, mens for den nederste rekken er disse lest fra venstre 12x15, de 3 neste har 18x10,5 og den helt til høyre har 18x10. Garasje kan ligge utenfor byggegrenser. For tomtene C5-6, C5-7, C7-5 til C7-9 er det angitt feil kotehøyde på reguleringsplanen. Kotehøyden skal være 1 meter høyere enn angitt. Se vedlagte plankart datert

9 Teknisk Regulering Kopier av reguleringskart med bestemmelser kan lastes ned fra eller kan fås ved henvendelse til EiendomsMegler 1. Kvaløya er et av de områdene i Tromsø kommune hvor det er konstantert en forhøyet konsentrasjon av radongass. Det vises til rapporten "Kartlegging av radon i Tromsø kommune 2000/2001" utarbeidet av Statens Strålevern, se eller kontakt Tromsø kommune for nærmere informasjon. Alle nybygg som oppføres på Kvaløya, skal iht reguleringsbestemmelser for området sikres mot radon. Vei, vann og avløp Vann- og avløpsledning er ført innenfor eiendomsgrensen. Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette er kjøpers kostnad og ansvar. Vann og avløpsledning vil være privat fra Eiendommen og frem til det punkt hvor Tromsø kommune overtar eierskap og driftsansvar. Selger vil bidra til at Tromsø kommune kan overta ledningsanlegg fra stikkledning inn til så nært Eiendommen som mulig. Offentlige veier vil Tromsø kommune overta eierskap og driftansvar til. Felles vei er å regne som privat vei og overtas av kjøper gjennom egne sameier for disse. Dersom Eiendommen overtas før offentlig vei, vann- og avløp er overtatt av Tromsø kommune skal all anleggstrafikk eller annen bruk av disse avtales med Selger for å hindre skader på disse anleggene.

10 Øvrige kjøpsforhold Overtakelse Byggestart for opparbeidingen av infrastruktur er planlagt igangsatt 1. kvartal Forventet overtagelse av tomtene i salgstrinn 2 på høyre side av hovedveg vil være i slutten av 3. kvartal 2012 For tomtene på venste side av hovedveg er forventet overtakelse være 4.kvartal Forventet overtakelse tidligst fra september Det gjøres oppmerksom på at denne tidsangivelse er retningsgivende og ikke juridisk bindende. Selger tar forbehold om at tidspunkt for overlevering kan bli forskøvet dersom det skulle oppstå ukjente forhold i grunnen som selger eller entreprenør ikke kjente til ved oppstart. Overtagelsestidspunkt vil derfor bli varslet kjøper ca. 2 måneder før overtagelsesforretning skal avholdes. Overtagelse kan tidligst skje etter at den aktuelle tomt er tinglyst, mottatt målebrev, eget gnr/bnr. og tilknyttet vei- vann- og avløp til tomtegrensen. Eier Barlindhaug Eiendom AS, org.nr Heftelser For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Kjøper skal ha overlevert en heftefri eiendom. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan tinglyses servitutter og erklæringer om: a) Nødvendig tekniske anlegg som skilt, kabler, kummer og ledning for elektrisk kraft, data og telefon vann og avløp og lignende på og over eiendommen med rett til drift og vedlikehold av disse. b) Tomteeier vil eie ideell andel av fellesarealer som felles lekeplasser og felles privat adkomst veg. Arealer for felles lek skal være allment tilgjengelig. c) Plikt og rett til å delta i egen Velforening for utbyggingsområdet på Strand med ansvar for drift- og vedlikehold av områder for grøntområder. d) Eiendommen kan ikke bygges ut med mer enn én selvstendig boenhet og inntil to uselvstendige boliger (hybler), med mindra annet avtales med selger. e) Selgers har forkjøpsrett i 5 år ved salg av ubebygd tomt. Disse erklæringer vil påføres skjøte og tinglyses. Andre rettigheter og forpliktelser Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

11 Øvrige kjøpsforhold Diverse Fellesarealer: Eier av tomter vil iht reguleringsbestemmelsene også få eierandeler i felles lekeplasser / utearealer. Eierandelen vil knyttes til den nærliggende lekeplass/ grøntareal FL5 med eierbrøk 1/23 ideell andel. Endelig fastsettelse av andeler for hver enkelt tomt vil fastsettes før overtakelse av tomten. Grendelag: Alle tomtekjøpere blir medlemmer i velforeningen i området. Velforeningen skal forestå drift og vedlikehold av grønstruktur og friområder i Strand boligområde. Iht vedtektene er det ikke tillatt å oppføre parabolantenner eller andre antenner i området. Vedtekter kan fås ved henvendelse til meglerkontoret eller lastes ned på nettportalen Strøm/Fiber: Høyhastighets -fiber for TV, data og tele vil bli ført innenfor eiendomsgrensen. Tilknytningsavgift samt driftskostnader dekkes av kjøper Trekkerør og strømkabel føres innenfor eiendomsgrensen fra nærmeste fordelerskap. Konsesjon: Kjøper undertegner egenerklæring om konsesjonsfrihet sammen med kjøpekontrakten. Risiko for manglende konsesjon ligger hos Kjøper. For ubebygde eiendommer for enebolig under to dekar som er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven må eiendommen bebygges innen 5 år jf. konsesjonsloven 4. Dersom eiendommen ikke bebygges innen fem år etter overtagelse må det søkes konsesjon på ny. Iht. lov om hvitvasking av 6. mars 2009 er eiendomsmeglere pålagt å melde i fra ved mistanke om hvitvasking. Slik melding sendes Økokrim uten orientering til kjøper. Videre er vi pålagt å foreta legitimasjon kontroll av kjøper. Vedlegg - Prisliste byggetrinn 3, datert Reguleringsplan og reguleringsbestemmelsene L Vedtak plankart mindre endringer, datert

12 Øvrige kjøpsforhold Visning Budgivning Avtalebetingelser Etter annonsering på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere avtale med meglerforetaket. 24 timers regelen gjelder ikke da selger er profesjonell. Budet skal være skriftlig. Forøvrig vises det til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger meglerforetaket å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, det tas forbehold om dette i bud. Selger må selv inngå avtale med egen husleverandør for oppføring av boligbygg. Kjøpesum samt omkostninger må betales senest siste virkedag før overtakelse. Renter av forskuddet tilfaller selger så lenge de utgjør mer enn et halvt rettsgebyr. Kjøper må medvirke til at kontrakten blir underskrevet innen rimelig tid etter aksept av bud. Skriftlig finansieringsbekreftelse må foreligge innen endelig budaksept fra selger, senest innen kontraktsinngåelse. Det forutsettes at meglerforetaket tinglyser skjøte på ny eier.

13 Øvrige kjøpsforhold Selgers forbehold: Ved salg av Eiendommen er ikke reguleringsplanen rettskraftig. Selger tar forbehold om at reguleringsplanen vedtas uten hinder eller endringer og at nødvendige igansettingstillatelser vedtas. Selger forplikter seg til å varsle om igangsatt byggestart av infrastruktur for området innen innen 31.mars 2012 jf. 8. Ved varsel innen nevnte frist anses forbeholdet som frafalt og begge parter er bundet av avtalen. Dersom bygging/opparbeidelse ikke er igangsatt innen nevnte frist, kan kjøper etter avtale med selger annullere inngått kontrakt. Innbetalt forskuddsbeløp vil da refunderes i sin helhet Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder, utsiktsbilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, utsikt og andre ting - som ikke nødvendigvis gjelder alle tomter, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Selger tar forbehold om endelig tomtestørrelse og utforming av den enkelte tomt. Kjøper har ikke anledning til å fjerne trær utenfor tomten, eller ta seg til rette på avmerkede grøntsoner, lekeområder etc. Om ikke kjøper overholder dette, tilfaller det kjøper plikt til erstatning med minimum kr ,- pr. tre som felles. Om kjøper velger å bygge bileilighet i stedenfor to hybler, uten å avtale dette med Selger, vil det medføre at Kjøper stilles økonomisk ansvarlig for det tap dette påføres selger. Selger har forkjøpsrett til tomtene i det tilfelle kjøper ønsker å videreselge tomten før overtakelse og i fem år etter overtakelsen, når eiendommen er ubebygd. Rettigheten tinglyses på eiendommen. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i alle salgsinformasjon, reguleringsplan, kjøpekontrakt, vedtekter for velforening, situasjonsplan og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av tomt inngås.

14 Kontakt Oppdragsansvarlig: Medhjelper: Salgsoppgave sist oppdatert Terje Opland, Megler Telefon: e-post: Dag Little, Megler Telefon: e-post:

15 Alle boliger på Strand leveres med Bynett Både tomter, kjedehus/rekkehus og leiligheter leveres med Bynett. Dette betyr at du har fiber rett i veggen, høy Internettkapasitet og valgfrihet på TV! Les mer på

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

35 Våre kunder ville valgt oss igjen! EiendomsMegler 1 har de mest fornøyde boligselgerne. BI* har spurt boligselgere i hele landet om hvor fornøyde de var med sin megler, om deres forventninger ble innfridd og om de ville bruke samme megler hvis de skal selge igjen. Vi er stolte av at våre kunder rangerer oss øverst. * Handelshøyskolen BI`s forskningsprosjekt Norsk Kundebarometer. Be om markedsvurdering av boligen din Når du skal kjøpe bolig er det viktig med en oversikt over midler du har til rådighet. Har du bolig som skal selges, be oss om en MeglerTakst. Den bruker du som utgangspunkt for klargjøring av finansieringen. SpareBank 1 gir kvalifiserte vurderinger Vi setter deg i kontakt med en rådgiver i SpareBank 1 som kan bistå med en vurdering av din økonomiske situasjon i forbindelse med kjøp av ny bolig. Basert på en eventuell MeglerTakst av egen bolig vil du få vite hvor mye du kan låne. For spørsmål og mer informasjon, kontakt oppdragsansvarlig for dette oppdraget. Se også våre nettsider: eiendomsmegler1.no Kontakt meg! Eiendomsmegler 1 Megler. Terje Opland Mobil:

36 Motta visningspåminnelse. Send em til eiendomsmegler1.no Eiendomsmegler1 Nord Norge AS Storgata TROMSØ Oppdragsansvarlig: Terje Opland Telefon: E-post:

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Adresse: Mo, 9055 MEISTERVIK Prisantydning: kr 1 450 000 + omk. BRA: 135 m 2 P-Rom: 88 m 2 Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti SALGSOPPGAVE Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet Utsikt fra inngangsparti Prisantydning: 1 590 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 49 kvm. Bruksareal (BRA): 48 kvm. Andel av fellesgjeld 890

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Sentrumsgården Trio E 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO E 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn Rune Salte Telefon: 51 77 80 10 Mobil: 91

Detaljer

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 MEGLERS KOMMENTAR Unik leilighet

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer