Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser"

Transkript

1 Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

2 Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig med gode data i forhold til boligplanlegging, skolebehov og skolekapasitet. I forbindelse med utredningene om skolestruktur i Arendal kommune, er det gjort analyser over hvordan boligbygging og boligfelt påvirker elevtall i skolene og hvordan dynamikken i et skoleområde fungerer. Det er også sett på dagens kapasitet i skolene og fremtidige behov. Antall boliger og andel skolebarn i skolekretsene Det er hentet ut data over antall boliger i skolekretsene slik det er i dag. Tabellen viser hvordan boligmassen og elevmassen fordeler seg. Det er ikke gjort mange tilsvarende studier som er helt like til denne i fremstillingen, men det er gjort en rekke analyser/studier som ligner. Ved skolestruktursaken i f.eks Kristiansand kommune brukes det samme størrelse med andel elever per bolig/boenhet. De aller fleste skolestrukturutredninger gjort siste10 årene bygger på utbyggingsdata for å beregne skolebehov ut fra boligbygging og husstander nå og fremtidig bygging samt kapasitetsberegninger av skolene og fremtidige skolebehov. Antall boenheter Antall boliger Elevtall barnetrinnet (1-7) Andel i forhold til boliger Andel i forhold til boenheter Asdal ,28 0,22 Birkenlund ,21 0,14 Eydehavn ,22 0,18 Flosta ,15 0,14 Hisøy ,22 0,18 Løddesøl ,20 0,20 Moltemyr ,23 0,14 Myra ,22 0,19 Nedenes ,21 0,17 Nesheim ,21 0,19 Roligheden ,25 0,21 Rykene ,20 0,19 Sandnes ,24 0,21 Stinta ,16 0,09 Strømmen ,22 0,16 Stuenes ,19 0,16 Totalt ,21 0,16 Kilde: Tallene hentet fra Gemeni og GSI

3 Tilsvarende studier i andre deler av landet, konkluderer med at det i et skoleområde med jevn normal boligbygging som har vært over noe tid, vil det stabilisere seg rundt 0,18-0,21 barn pr bolig i skolealder trinn. Der hvor boligbyggingen stagnerer, vil dette tallet synke, og der hvor boligbyggingen er i stort omfang innenfor relativt kort tid, vil det være høyere og spesielt i en periode rett etter oppføring av boligene. Det er stor forskjell på hvordan ulike boliger påvirker antall skoleelever. Det er eneboligfelt nær en skole som genererer det høyeste antallet barn per bolig, mens mindre boliger og leiligheter genererer lang færre. Tabellen viser en forholdsvis jevn fordeling totalt sett i kommunen, og vi har en helt gjennomsnittlig andel barn per bolig. Det er Asdal som har den høyeste andelen barn i forhold til boliger og det er Flosta som har den laveste. Flosta vil synke ytterligere de neste fem årene da det bygges svært få boliger i denne delen av kommunen, samtidig som denne boligmassen trolig i noen grad brukes som sommerhus og er ikke bebodd store deler av året. Stinta er et område hvor det de siste 20 år har vært svært liten utvidelse av boligmassen og skolen er helt avhenging av generasjonsskifter i raskere grad for å opprettholde dagens elevtall. Særlig med tanke på arealer til eneboligbygging i skolens område, som er relativt små. Det er samtidig store muligheter for blokkbebyggelse i noen områder her, som kan være med på å få fart på generasjonsskiftet i denne bydelen. Noen definisjoner på noen sentrale begrep: Barn pr. bolig aldersprofil: Leilighetsbygg i sentrale bydeler genererer nesten ingen barn, mens enebolig- og rekkehusfelt i perifere bystrøk har småbarnsprofil, og ofte en høy barnefaktor, særlig i den første perioden etter utbygging. I trendfremskrivning legges det inn faktorer og aldersprofil for de boliger som forventes bygd. Generasjonsskifte: Dette skjer primært innenfor eksisterende boligmasse. At en del "eldre voksne" og "yngre eldre" flytter til mer egnede leiligheter, er en normal utviklingsfaktor ved ethvert boligområde med innslag av disse aldersgrupper. Mer dramatiske utslag kan vi få når en bydel har relativt ensidig boligmessig og befolkningsmessig aldersstruktur. Når innbyggerne av naturlige årsaker faller fra, eller søker annen bolig, kan vi få et generasjonsskifte, med derav følgende økt barnetall. Effekten av generasjonsskifte og alderssammensetningen fordelt på oppvekstområder/ skoleområder vektlegges i trendanalyser. Metning bølgestruktur: Med bølgestruktur menes at kullstørrelsene innen en aldersgruppe ikke er jevnt fordelt, men har form som en bølge når kullene fremstilles i et diagram over boligbygging. I tillegg til å bestemme en riktigst mulig barnefaktor pr. bolig når barnetallet er stabilisert, må vi legge inn frekvenser for barnefødsler under og like etter innflytting. Men like viktig er det å modellere metningen, dvs. at fødselstallene etter hvert går ned noen år etter utbygging. Samlivsbrudd bidrar også til redusert barnetall noen år etter etablering av nye felt. 3

4 Bolig og boenhet: I dette materialet blir en bolig regnet som en bygning. Dette betyr at for eksempel en firemannsbolig blir regnet som 1 bolig, men består av 4 boenheter. En blokk blir regnet som en bolig, men har x antall boenheter. Nærmere dybdeanalyse av enkeltområder i Birkenlund skolekrets Birkenlund skolekrets består i dag av 2363 boenheter. Skolekretsen har en god blanding av nye og eldre husstander. Det var store utbygginger rundt Birkenlund skole på 60 tallet, 70 tallet, 80 tallet, 90 tallet og til dels også starten av 2000 tallet. I Birkenlund skolekrets er det 2363 boenheter fordelt på 1596 boliger. Befolkning i denne skolekretsen er på omlag Det er i dag 331 elever fordelt på årstrinn ved Birkenlund skole. Dette gir et snitt på 0,21 barn per bolig eller 0,14 barn per boenhet. Dette betyr at 4 av 5 boliger i Birkenlund skolekrets er uten barn i barneskolealder (1.-7. trinn). Birkenlundområdet er utbygd i mange byggefelt siste årene. Det er tatt ut to av disse områdene for en nærmere dybdeanalyse for å forsøke å vise hva som skjer ved bygging av store boligfelt og hvordan det generer elever i en periode for så å avta igjen. Songeheia er plukket ut som et område, bestående av gateadressene; Heiaveien, Pynten, Toppen og Dråbelia. Det andre området som er plukket ut er Engehaven bestående av gateadressene; Engehaven, Rolfsmyra, Sletteheia, Vindholmheia og Engefjell Begge områdene er relativt store utbygginger gjort på relativt kort tid og består i hovedsak av eneboliger og ligger innenfor en radius av 2 km til skolen. Case 1 - Songeheia Songeheia er utbygd fra 1986 og frem til 1995 med hovedvekt i 1986 til Det er totalt bygd 93 boliger på disse gateadressene. I dag bor det 289 personer her. Det gir 3,1 person per bolig. Boligfeltet har elevfaktor per bolig på 0,20. Dette er på linje med snittet i kommunen og Birkenlund skolekrets forøvrig. Det viser at boligfeltet er så gammelt at effekten ved utbyggingen er borte. Elevtallet her har stabilisert seg rundt metningen slik definert ovenfor. Det vil si at antall boliger genererer et vist antall barn i snitt ut fra fra-til flytting og generasjonsskifter. Metningen for denne type boligfelt ligger normalt på 0,18-0,21. Tabellen og figuren under viser dagens aldersfordeling i dette boligfeltet. En kan ut fra barn født i se slutten av effekten ved boligutbyggingen, da denne gruppen er større enn barn født i perioden og De to siste gruppene er omtrent like store og ligger på metningen til boligfeltet. 4

5 Født år Antall og eldre og eldre Figuren viser antall innbyggere aldersfordelt på Songeheia, mars 2013 Det var hensiktsmessig å forsøke å gå tilbake i tid i forhold til elevtallsutvikling fra bygging og frem til nå, men deler av disse elevdataene gikk tapt i brannen ved Birkenlund skole i Vi har derfor ikke et fullstendig bilde, men har fullstendig data tilbake til 2000 og kan ut fra det beregne disse tallene bakover i tid ut fra studier andre steder. Det mangler elevdata fra 1990 til 2000, men fra 2000 og frem til i dag ser bildet på Songeheia og elevtallsutvikling slik ut: Skoleår: SUM Tabellen viser elevtall trinn 5

6 Denne viser en topp i 2002 og 2003 som ligger i intervallet år etter første utbygging. Elevtallet fra disse adressene er i 1990 beregnet til å være rundt 15, mens det i 1995 var omkring 35 elever. Disse to tallene er estimert med ut fra tilsvarende studier andre steder. Songeheia Konklusjon: Det var en tydelig bølgeeffekt for denne utbygningen med topp i Da var andelen elever per bolig på 0,61. Dette er den høyeste andelen elever per bolig i disse case-analysene, og vi konkluderer med at dette henger sammen med boligtypene og ikke minst størrelsen på boligen. Av de fire studiene, er dette området med flest eneboliger og også det største i areal. 6

7 Case 2 Engehaven Engehaven er utbygd fra 1990 og helt frem til i dag, men med en hovedtyngde på slutten av 90 tallet og starten av 2000 tallet. Det er i dag totalt 147 boliger med dette som gateadresse og det bor til sammen 486 personer i disse boligene. Født år Antall og eldre Det er hentet ut elevdata fra skolestart 2000, og en kan følge hvordan disse husstandene gjennomsnittlig har hatt en vesentlig høyere andel skoleelever i utbyggingsperioden. Toppen nås også her år etter første byggestart. Dette byggefeltet er bygget ut over en lengre periode enn Songeheia, og en får derfor en lengre topp enn ved forrige studie, og bølgen er noe slakere. Dette fordi byggingen strekker seg over lengre tid. Elevtallsfordeling fra : Skoleår: SUM Tabellen viser elever, trinn Her ser man en tydelig topp i fra 2004 til 2008, og en har nå begynt på nedgangen for dette byggefeltet. Nedgangen blir ikke så bratt her som i det forrige studiet på grunn av at feltet er bygd ut over lengre tid og fordeler seg noe mer m.h.t. boligtyper. Det er også en annen faktor her, og det er at svært mange av boligene som er bygget i dette byggefeltet er mindre i areal enn på Songeheia. Dette gir et noe raskere flyttemønster og noe større utskifting enn på Songeheia. Dette gjør nok at det også her stabiliserer seg rundt en metningsfaktor på 0,20, noe barnetallet for gruppen født viser. Det er altså fem år igjen før hele effekten ved dette 7

8 byggefeltet har flatet ut og stabiliserer seg på metningsfaktoren. Dette er vist i figuren som viser bølgeeffekten for dette byggefeltet under her. Forventet elevtallsutvikling ved Engehaven (Bølgeeffekten): Forventet utvikling Figuren viser antall 1-7. trinnselever ved Birkenlund hvert år Bølgeeffekten frem til pilen bygger her på faktiske data og er fremskrevet med utgangspunkt i befolkningstallet født i perioden (28) og er forventet å stabilisere seg på metningsfaktoren som her er 0,20. Denne faktoren skal gi i snitt 29 elever fra dette området til 1.-7.trinn. Toppen for denne bølgen var i hvor andelen elever per bolig var på 0,50 i denne aldersgruppen Engehaven 8

9 Myra skolekrets Myra skolekrets er en relativt ung skolekrets sett opp mot Birkenlund, men Bråstad er innlemmet i Myra skolekrets og denne besto av en del eldre boliger. De største boligfeltene tilhørende Myra er bygd ut på 80, 90 og 2000 tallet. Det er i dag 951 boliger med til sammen 1124 boenheter i skolekretsen. Elevfaktoren ligger i dag 0,01 over snittet for Arendal, og dette er overraskende lavt sett i forhold til hvor mye som er bygd i nærheten av skolen de siste 10 til 20 årene. Samtidig ser en at deler av disse feltene er kommet over toppen, samt at det er en del av boenhetene som er såpass små at det blir en del utflytting også i løpet av den tiden elevene er skolebarn. Bølgeeffekten er altså lavere her. Case 3 Myra (Romstølen og Moldveien) Romstølen og Moldveien er et av flere byggefelt på Myra. Romstølen er utbygd i perioden 1996 og stort sett frem til 2002, mens Moldveien i hovedsak er utbygd fra 2004 til Det er bygget 88 boliger med dette som adresser i perioden. Dette er et relativt nytt felt, og antallet skolebarn per bolig er snart på sitt høyeste. Født år Antall og eldre Det bor 286 personer fordelt på disse 88 boligene. Det er til sammen 112 boenheter da det er noen 2- og 4 mannsboliger i byggingsmassen. Det er per i dag 0,42 skolebarnbarn per bolig, men hvis en ser noen år frem i tid når gruppen med barn fra 0 til 5 år også er inne i skolen, vil denne nærme seg 0,5 på det meste og om ytterligere 5 år trolig synke nedover igjen mot 0,3 0,2 per bolig. Myra skolekrets har større flytteaktivitet enn de andre områdene som er studert. Prisnivå og boligtype kan være årsak til dette. Størrelsene på boligene og boligtypene er mer variert enn i de andre studiene, men bølgeeffekten ligner. Effekten forventes å avta raskere enn på Engehaven, men det er forventet enda hyppigere fra-/tilflytting i området, noe også skolen bekrefter i andre at stemmer. Prisnivå og boligtyper blir tillagt noe av årsaken til dette, samt størrelser på boligene. 9

10 Serie og eldre Fig. viser antall innbyggere aldersfordelt på Romstølen og Moldveien, mars2013 Romstølen og Moldveien

11 Case 4 - Engene Engene er den siste store utbyggingen i Arendal kommune sammen med Nidelvåsen. Her vil det de neste 5 årene fortsatt være stor utbygging. Casen er interessant i forhold til å se hvordan det ser ut de første årene med bygging og antall barn. Den viser de samme tydelige tendensene som de andre utbygningene, men boligtypene er mer blandet her, og det gir noe utslag i forhold til forventede elevtall. Født år Antall og eldre Som en ser av tabellen her, er det når det gjelder barn og ungdom aldersgruppa fra 0-5 år som er overrepresentert. Boligfeltet er for nytt til at effekten av byggingen har kommet tydelig inn i skolealder enda, selv om det er noen skolelever. Andelen skolelever i forhold til antall boenheter er per i dag ikke mer enn på 0,10. Boligstørrelsene i feltet er mindre enn Songeheia, Engehaven og på Myra, så det gir også utslag i antall personer per boenhet. Det gir grunnlag for å anta en lavere elevfaktor per boenhet enn ved f. eks Songeheia, hvor denne faktoren var størst sett i forhold til antallet boenheter. Dette viser at størrelse og type bolig er svært avgjørende for elevfaktoren. Bølgeeffekten vil ved denne utbyggingen trolig være noe slakere slik vi tolker tallmaterialet i dag og toppen vil komme om 7-10 år. Feltet er så stort at dette vil påvirke elevmassen ved Nedenes skole, men ikke så mye som hvis dette kun hadde vært eneboliger på størrelse med boligene på Songeheia i Case Serie og eldre Fig viser antall innbyggere, aldersfordelt på Engene, mars

12 Engene 2013 Generelle slutninger om nybygging og skoleelever Når det bygges et nytt byggefelt med eneboliger og dette ligger forholdsvis nært en skole, er dette attraktivt for unge etablerere, med eller uten barn. Det er klart at dette gir en høyere andel barn i en periode. Denne følger et ganske tydelig trendmønster eller bølgemønster. Dette er illustrert i grafen under. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, år 6-8 år 9-11 år år år år år Fig. viser andel elever fra trinn per bolig i et større utbyggingsprosjekt Figuren viser her at barnetoppen for et boligbyggeprosjekt fra det starter og til det har vært der en tid, i ligger i perioden fra 12 til 15 år etter at første hus er bygd, så lenge 12

13 det utbygges i forholdsvis raskt tempo og mengde. Denne grafen viser gjennomsnittet ut fra de 4 studiene gjort ovenfor. Det er viktig å ta med seg denne forsinkningen i elevtallsutvikling ved planlegging av boligfelt i forhold til skolebehov. For eksempel vet vi da at Engene-utbyggingen vil være på topp om 7-10 år mht antall elever til Nedenes skole. Vi har også en faktor på 0,4 i forhold til boliger som blir bygd til beregning av toppen i det tilfellet. Skolekapasitet ved kommunale skoler Riktig skolekapasitet og skolestruktur er en viktig faktor for kommunens økonomi. Å ha en stor overproduksjon på kapasitet vil være dyrt å drifte, og dette er en faktor som er påpekt en rekke ganger i skolestrukturdebatten i Arendal kommune. Tabellen under er laget med bakgrunn i ordinære klasserom som en skole har i sine bygninger. Det er klart at ved en presset situasjon slik som i Osloskolen, ville en også kunnet hatt mer sambruk av øvrige lokaler som spesialrom og SFO lokaler som ville ha økt kapasiteten ytterligere enn det som er fremstilt under. Barnetrinnet Ungdomstrinnet Totalt Klasserom Elevkapasitet barnetrinn ut fra klasserom Elever i dag Ledig kapasitet på barnetrinnet Klasserom Elevkapasitet ungdomstrinn ut fra klasserom Elever i dag Ledig kapasitet på ungdomstrinnet Asdal * Baser Birkenlund Baser Eydehavn Flosta Hisøy ** Baser Løddesøl Moltemyr *** Myra **** Nedenes Nesheim Roligheden Rykene Sandnes Stinta Strømmen Stuenes ***** Totalt Total kapasitet Ledig kapasitet 13

14 * Asdal barnetrinn er bygd med baser med noe begrenset kapasitet. Beregnet til maks 50 elever for 5-7 trinn og 45 for 1-4 trinn. ** Hisøy skole har også baser på mellomtrinnet og i denne fremstillingen er disse regnet som to klasserom *** Moltemyr skole har flere ulike blandinger av løsninger med storklasserom og ordinære klasserom. Kapasiteten er allikevel til fulle toparallelle klasser, men må da også bruke grupperom som klasserom. **** Myra skole har ikke kapasitet til full toparallell skole og har to klasserom som er litt mindre enn vanlig størrelse ***** Stuenes skole er her lagt inn med ny skole slik den bygges. Det er ikke store forskjeller fra dagens løsning. Som en ser av tabellen, er det på barnetrinnet at vi har mye ledig skolekapasitet, med til sammen 36,2 %. Hvis en tar antall klasserom ved disse skolene og deler på antall elever, får man en gjennomsnittlig størrelse på gruppene i Arendal i hvert klasserom på 17,3 elever. Samtidig er det 25 tomme klasserom, og ut fra slik tabellen er laget over med dagens skolestruktur, vil 12 av disse være på nye Stuenes skole. Slik som kommentert over, er det heller ikke sett på øvrig sambruk av arealer ved skolene som spesialrom, musikkrom og andre store grupperom etc. I en presset situasjon ville nok de aller fleste skolene hatt en enda høyere kapasitet enn det beregningen viser, men dette ville ikke vært gode permanente løsninger. En ser også tydelig at bildet er et helt annet på ungdomstrinnet. Her er det ikke mange ledige plasser i forhold til kapasiteten. Heller ikke på nye Stuenes skole. Det er kun Roligheden skole som har en betydelig ledig kapasitet. Dette er også den eneste skolen med ledige klasserom på ungdomstinnet. Ellers er alle klasserom i bruk og forholdsvis godt oppfylt. Dette viser også at en strukturendring på ungdomstrinnet vil enten måtte fordre nye skolebygg eller flytting av eksisterende barnetrinn for å gjøre plass til større ungdomstrinn. Når nye skolebygg planlegges i dag sørger en for en effektiv utnyttelse av arealene. Mange av de eldre skolebygningene våre har svært store arealer i forhold til elever, og mye av disse arealene er ikke utnyttet effektivt. Det er altså ytterligere kapasitet ved en del skoler utover klasseromskapasiteten. Barnetrinnet: 25 tomme klasserom har en kapasitet på til sammen 700 elever. Arendal kommune drifter dermed ubrukte klasserom med oppvarming og vedlikehold på skolene. Det er i snitt 8 ledige stoler i hvert klasserom som driftes på barnetrinnet. Vi vil til en hver tid trenge noe overkapasitet. Det er svingninger og endringer i elevtall, så en viss overkapasitet må til for å få dette til å fungere. Men for mye overkapasitet er dyrt. Ungdomstrinnet: Ungdomstrinnet i Arendal har ikke like mye ledig kapasitet som barnetrinnet og det utgjør 15,9 %. Det er Roligheden, Asdal og Nedenes som står for det meste av denne. Det er i snitt 5 ledige stoler i hvert klasserom. Det er 63 klasserom på ungdomstrinnet, mens det er 180 klasserom på barnetrinnet. Det er ingen ledige klasserom på ungdomstrinnet i dag. 14

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013 Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-213 Innledning I vurderingene av skolestrukturen er det hensiktsmessig å se på elevtallsutviklingen i Arendal kommune fra 1992 og frem til i dag. Elevtall

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Prosjektnavn: Dalabukta Kristiansund vurdering av skolebehov Prosjektnr.: Befolkningsutvikling og skolekapasitet

Prosjektnavn: Dalabukta Kristiansund vurdering av skolebehov Prosjektnr.: Befolkningsutvikling og skolekapasitet NOTAT Prosjektnavn: Dalabukta Kristiansund vurdering av skolebehov Prosjektnr.: 515 664 Sak: Befolkningsutvikling og skolekapasitet Til: FG Prosjekt AS, att.: Odd Flobakk Kopi: Fra: Yngve K. Frøyen. Kvalitetssikring:

Detaljer

Som illustrasjonen nedenfor viser, kan eiendomsstrukturen innenfor planområdet kan deles i tre hovedgrupper:

Som illustrasjonen nedenfor viser, kan eiendomsstrukturen innenfor planområdet kan deles i tre hovedgrupper: Eiendomsstruktur Som illustrasjonen nedenfor viser, kan eiendomsstrukturen innenfor planområdet kan deles i tre hovedgrupper: På dagens industriarealer (selve Marviksletta og området nord for Sør Arena)

Detaljer

Turnéplan: GISP! 4809 ARENDAL. Geir Erling Birkeland

Turnéplan: GISP! 4809 ARENDAL. Geir Erling Birkeland Strømmen oppvekstsenter: trinn: 1 7, antall: 157 Kontakt Strømmen oppvekstsenter: 37 00 64 70 Geir Erling Birkeland geir.erling.birkeland@arendal.kommune.no 37006470 Vestre Strømsbuvei 26, tlf.37 00 64

Detaljer

Turnéplan: Med tidsmaskin til barndommen

Turnéplan: Med tidsmaskin til barndommen Tir 2. feb. 2016 kl. 09:00 AAma KUBEN Birkenlund skole barnetrinn: trinn: 3 4, antall: 40 Kontakt Birkenlund skole barnetrinn: 37 00 67 20 / 37 00 76 00 4838 ARENDAL 37 07 35 00 NB! 3 og 4 klasse har fått

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling

Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling 18.12.2015 1. Innledning Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregning av befolkningsprognoser. Dette skyldes blant annet valg av

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Skolebruksrapport: Elevtallsutvikling ved Harestua og Grua skoler

Skolebruksrapport: Elevtallsutvikling ved Harestua og Grua skoler Skolebruksrapport: Elevtallsutvikling ved Harestua og Grua skoler våren 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Utgangspunkt for arbeid med rapporten... 3 1.2 Kommunalt vedtatte føringer som berører skolebruksplanen...

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 1 Forord... 3 2 Historisk befolkningsutvikling... 4 3 Beregningsforutsetninger... 6 3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger)... 10 4

Detaljer

Nesodden kommune. Notat. Vår ref: Arkivkode: Dato: 10/2500-197 - 13/21764 L12 27.08.2013

Nesodden kommune. Notat. Vår ref: Arkivkode: Dato: 10/2500-197 - 13/21764 L12 27.08.2013 Nesodden kommune «Soa_Navn» Til: Notat Vår ref: Arkivkode: Dato: 10/2500-197 - 13/21764 L12 27.08.2013 Områdeplan Bomansvik Utbyggingspotensiale og vurdering av skolekapasiteten Bakgrunn En enkel analyse

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2009-12 Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet 2009-12: Full barnehagedekning fra 1.8.2009 og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Folkemengde Stange kommune

Folkemengde Stange kommune Vedlegg 1: Utfordringsbildet 5.1. De store linjene det strukturelle utfordringsbilde Tall fra SSB viser at for Stange har befolkningsveksten vært svak positiv i perioden 199-1999, og positiv for perioden

Detaljer

Hvorfor tenke helt nytt? v/torill Skår, kommunalsjef Helse og levekår

Hvorfor tenke helt nytt? v/torill Skår, kommunalsjef Helse og levekår Hvorfor tenke helt nytt? v/torill Skår, kommunalsjef Helse og levekår «Du kan få tusen beskrivelser av Halfway Mountain, og alle er like riktige,» skriver Sandemose, og fortsetter: «Jeg kjenner en sterk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

Vedlegg 2: Faktagrunnlag

Vedlegg 2: Faktagrunnlag Vedlegg 2: Faktagrunnlag Demografi Nesodden kommune hadde 17 89 innbyggere per 1.1.12 1. Nesodden er en vekstkommune selv om den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten siden 199 har vært relativt moderat

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utredning av alternative vekstscenarier til ny kommuneplan

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utredning av alternative vekstscenarier til ny kommuneplan ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2012/122 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Martin Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Kommuneplanutvalget Kommunestyret Utredning av alternative vekstscenarier

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029 Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato 214-9-4 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 Revisjon 1 Dato 214-9-4

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

SAMMEN OM UTFORDRINGENE Levekårsplan og Byplan Arendal kommune

SAMMEN OM UTFORDRINGENE Levekårsplan og Byplan Arendal kommune SAMMEN OM UTFORDRINGENE Levekårsplan og Byplan Arendal kommune Veien vi har gått Levekårsplanen Oversiktsarbeidet Implementering Strategi Byplan 2023 Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE RØROS KOMMUNE OPPVEKSTETATEN HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE Innhold: 1. Innledning og bakgrunn 2. Lovgrunnlag og saksbehandling 3. Elevtallsutvikling 4. Alt. skolestruktur ulemper/fordeler

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Områdeplan for Vestre Billingstad. Presentasjon PSN 25 august

Områdeplan for Vestre Billingstad. Presentasjon PSN 25 august Områdeplan for Vestre Billingstad Presentasjon PSN 25 august Nesbru videregående skole, Billingstadsletta, Kiwi Planområdet er 194 daa Består av lager, industri og kontorvirksomhet, H blokka, ikke full

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 1 Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 Innledning...1 Mandat Prosjekt Skolestruktur Sørum 2011...2 Oppsummering av anbefalingene...3 Grunnlag og begrensinger for drøfting av kriteriene....4 Sammenhenger

Detaljer

Boliganalyse. Levanger og Verdal kommuner. Levanger kommune

Boliganalyse. Levanger og Verdal kommuner. Levanger kommune Boliganalyse Levanger og Verdal kommuner Boliganalyse Levanger kommune og Verdal kommune - Levanger formannskap 23.09.09 - Jon Marius Vaag iversen - Trainee 1 Datamateriale Folke- og boligtellingene fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Rapport om. skoler og skolestruktur. i Tromsø kommune, byområdet. 10.02-2009

Rapport om. skoler og skolestruktur. i Tromsø kommune, byområdet. 10.02-2009 Rapport om skoler og skolestruktur i Tromsø kommune, byområdet. 10.02-2009 1 Innhold Sammendrag av forslag vedrørende byområdet... 3 1. Innledning... 4 1.1 Overordnede føringer i kommuneplanen og andre

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Rådmannens innstilling: Søknad om å endre utbyggingsavtalen for Hellne 2 avslås. Kommunen ønsker ikke å reforhandle utbyggingsavtalen.

Rådmannens innstilling: Søknad om å endre utbyggingsavtalen for Hellne 2 avslås. Kommunen ønsker ikke å reforhandle utbyggingsavtalen. Arkivsak-dok. 12/09425-3 Saksbehandler Mona Helene Larsen ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE HELLNE Rådmannens innstilling: Søknad om å endre utbyggingsavtalen for Hellne 2 avslås. Kommunen ønsker ikke å reforhandle

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 2 SKOLE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 2 SKOLE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 2 SKOLE Mulige konsekvenser av en kommunesammenslutning for skoletilbud/-struktur, kanskje særlig for ungdomsskolene

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Velkommen til Arendal Varm, stolt og utadvendt. VELKOMMEN Arendal kommune Ordfører Robert Cornels Nordli

Velkommen til Arendal Varm, stolt og utadvendt. VELKOMMEN Arendal kommune Ordfører Robert Cornels Nordli Velkommen til Arendal Varm, stolt og utadvendt VELKOMMEN Arendal kommune Ordfører Robert Cornels Nordli Fylkeshovedstad i Aust Agder 44 000 innbyggere 22 000 sysselsatte Hovedvekt av sysselsetting innenfor

Detaljer

Mulighetsstudie. Skolekapasitet, utbyggingsbehov, strukturmuligheter og konsekvenser

Mulighetsstudie. Skolekapasitet, utbyggingsbehov, strukturmuligheter og konsekvenser Mulighetsstudie Skolekapasitet, utbyggingsbehov, strukturmuligheter og konsekvenser 1 Mandatet (KS-sak 70/15) «Kommunestyret ønsker en helhetlig gjennomgang av kommunens skolestruktur i hele kommunen på

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025. Befolknings og boliganalyse. Vedlegg til Byplan Sortland planbeskrivelse tema bolig

BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025. Befolknings og boliganalyse. Vedlegg til Byplan Sortland planbeskrivelse tema bolig BYPLAN SORTLAND BLÅBYEN 2013-2025 Befolknings og boliganalyse Vedlegg til Byplan Sortland planbeskrivelse tema bolig MIDTVEISHØRING 10. JUNI 2013 1 Innhold Befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger...

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 Saksdokument Saksmappenr: 2011/953 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 OPPFØLGING AV VHP 2011-2014

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 26.02.2013 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 26.02.2013 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 26.02.2013 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv.

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning. Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. N- Vår saksbehandler Brage Risstad Vår ref. 15 /38670//// oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Høring - endring av opptaksområder for skolene Byåsen, Dalgård, Stavset og Hallset Rådmannen vil foreslå

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

Kategori Tiltak Farts-grense Antall ulykker 99- Prioritet innspill Prioritet i Skolenr Tiltaksnr. Status

Kategori Tiltak Farts-grense Antall ulykker 99- Prioritet innspill Prioritet i Skolenr Tiltaksnr. Status Kategori Tiltak Farts-grense Antall ulykker 99- Prioritet innspill Prioritet i Skole Skolenr Tiltaksnr 07 planen 1 Usikker kryssing Bjorbekk ved gammelt rådhus opphøyd gangfelt 50 km/t 0 R-+++ FAU++ 1

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201317706-1 Saksbehandler: RNO Emnekode: ESARK-1102 Til: Fra: Barnehage og skole - felles v/ Merete Bogen Svein

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing av barneskolene Bærums Verk og Lesterud fra

Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing av barneskolene Bærums Verk og Lesterud fra BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 21.01.2016 N 401 J.postID: 2016010600 Arkivsaksnr: 15/121214 Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering om ulike forhold knyttet til forslaget om sammenslåing

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c

Oslo kommune Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sal 33, Sandakerveien 33 c Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Helge Stoltenberg

Detaljer

Turnéplan: Johan Sara i bilder

Turnéplan: Johan Sara i bilder Man 20. okt. 2008 kl. 11:30 Valle skule Valle skule: trinn: 8 10, antall: 58 4747 VALLE 37 93 75 80 Veibeskrivelse: GPS Nord 65 63 177 Øst 41 61 35 Tora Åkre Lund tora.lund@valle.kommune.no 37937580 Man

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Skole og barnehagekapasitet 2011-2030:

Skole og barnehagekapasitet 2011-2030: Skole og barnehagekapasitet 2011-2030: I samband med forventet befolkningsøkning i Røyken kommune Skrevet av: Håkon Randal Plan, bygg og oppmåling, Røyken kommune, februar 2011. [Skriv inn tekst] 10.06.2011

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/2315-10 Saksbehandlere: Laila Linn og Cathrine Furu FREMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE, SAMT UTLØSNING AV OPSJON I FORBINDELSE

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Hvordan har vi brukt UngData?

Hvordan har vi brukt UngData? UUng i Agder 2016 Hvordan har vi brukt UngData? Tone Worren Kløcker, Rådgiver Folkehelse og levekår DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET Folkehelse og levekårsrapport 2014 Planstrategi 2016-2020, Arendal

Detaljer

STRØMSØ+ Hva slags boliger hvor? Sentrumsboliger sentralt (bykvartalsbebyggelse, men også moderne leilighetsbygg på nøytral grunn NB uterom). Leilighetsbygg utenfor kvartalsplanområdet NB uterom

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - Vår ref: RJ Deres ref Saksbehandler RJ Dato 24.3.2015

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - Vår ref: RJ Deres ref Saksbehandler RJ Dato 24.3.2015 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Vår ref: RJ Deres ref Saksbehandler RJ Dato 24.3.2015 Vurdering av Hildresåsen tomteområde Grunn for igangsetting av vurdering

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer