Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser"

Transkript

1 Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

2 Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig med gode data i forhold til boligplanlegging, skolebehov og skolekapasitet. I forbindelse med utredningene om skolestruktur i Arendal kommune, er det gjort analyser over hvordan boligbygging og boligfelt påvirker elevtall i skolene og hvordan dynamikken i et skoleområde fungerer. Det er også sett på dagens kapasitet i skolene og fremtidige behov. Antall boliger og andel skolebarn i skolekretsene Det er hentet ut data over antall boliger i skolekretsene slik det er i dag. Tabellen viser hvordan boligmassen og elevmassen fordeler seg. Det er ikke gjort mange tilsvarende studier som er helt like til denne i fremstillingen, men det er gjort en rekke analyser/studier som ligner. Ved skolestruktursaken i f.eks Kristiansand kommune brukes det samme størrelse med andel elever per bolig/boenhet. De aller fleste skolestrukturutredninger gjort siste10 årene bygger på utbyggingsdata for å beregne skolebehov ut fra boligbygging og husstander nå og fremtidig bygging samt kapasitetsberegninger av skolene og fremtidige skolebehov. Antall boenheter Antall boliger Elevtall barnetrinnet (1-7) Andel i forhold til boliger Andel i forhold til boenheter Asdal ,28 0,22 Birkenlund ,21 0,14 Eydehavn ,22 0,18 Flosta ,15 0,14 Hisøy ,22 0,18 Løddesøl ,20 0,20 Moltemyr ,23 0,14 Myra ,22 0,19 Nedenes ,21 0,17 Nesheim ,21 0,19 Roligheden ,25 0,21 Rykene ,20 0,19 Sandnes ,24 0,21 Stinta ,16 0,09 Strømmen ,22 0,16 Stuenes ,19 0,16 Totalt ,21 0,16 Kilde: Tallene hentet fra Gemeni og GSI

3 Tilsvarende studier i andre deler av landet, konkluderer med at det i et skoleområde med jevn normal boligbygging som har vært over noe tid, vil det stabilisere seg rundt 0,18-0,21 barn pr bolig i skolealder trinn. Der hvor boligbyggingen stagnerer, vil dette tallet synke, og der hvor boligbyggingen er i stort omfang innenfor relativt kort tid, vil det være høyere og spesielt i en periode rett etter oppføring av boligene. Det er stor forskjell på hvordan ulike boliger påvirker antall skoleelever. Det er eneboligfelt nær en skole som genererer det høyeste antallet barn per bolig, mens mindre boliger og leiligheter genererer lang færre. Tabellen viser en forholdsvis jevn fordeling totalt sett i kommunen, og vi har en helt gjennomsnittlig andel barn per bolig. Det er Asdal som har den høyeste andelen barn i forhold til boliger og det er Flosta som har den laveste. Flosta vil synke ytterligere de neste fem årene da det bygges svært få boliger i denne delen av kommunen, samtidig som denne boligmassen trolig i noen grad brukes som sommerhus og er ikke bebodd store deler av året. Stinta er et område hvor det de siste 20 år har vært svært liten utvidelse av boligmassen og skolen er helt avhenging av generasjonsskifter i raskere grad for å opprettholde dagens elevtall. Særlig med tanke på arealer til eneboligbygging i skolens område, som er relativt små. Det er samtidig store muligheter for blokkbebyggelse i noen områder her, som kan være med på å få fart på generasjonsskiftet i denne bydelen. Noen definisjoner på noen sentrale begrep: Barn pr. bolig aldersprofil: Leilighetsbygg i sentrale bydeler genererer nesten ingen barn, mens enebolig- og rekkehusfelt i perifere bystrøk har småbarnsprofil, og ofte en høy barnefaktor, særlig i den første perioden etter utbygging. I trendfremskrivning legges det inn faktorer og aldersprofil for de boliger som forventes bygd. Generasjonsskifte: Dette skjer primært innenfor eksisterende boligmasse. At en del "eldre voksne" og "yngre eldre" flytter til mer egnede leiligheter, er en normal utviklingsfaktor ved ethvert boligområde med innslag av disse aldersgrupper. Mer dramatiske utslag kan vi få når en bydel har relativt ensidig boligmessig og befolkningsmessig aldersstruktur. Når innbyggerne av naturlige årsaker faller fra, eller søker annen bolig, kan vi få et generasjonsskifte, med derav følgende økt barnetall. Effekten av generasjonsskifte og alderssammensetningen fordelt på oppvekstområder/ skoleområder vektlegges i trendanalyser. Metning bølgestruktur: Med bølgestruktur menes at kullstørrelsene innen en aldersgruppe ikke er jevnt fordelt, men har form som en bølge når kullene fremstilles i et diagram over boligbygging. I tillegg til å bestemme en riktigst mulig barnefaktor pr. bolig når barnetallet er stabilisert, må vi legge inn frekvenser for barnefødsler under og like etter innflytting. Men like viktig er det å modellere metningen, dvs. at fødselstallene etter hvert går ned noen år etter utbygging. Samlivsbrudd bidrar også til redusert barnetall noen år etter etablering av nye felt. 3

4 Bolig og boenhet: I dette materialet blir en bolig regnet som en bygning. Dette betyr at for eksempel en firemannsbolig blir regnet som 1 bolig, men består av 4 boenheter. En blokk blir regnet som en bolig, men har x antall boenheter. Nærmere dybdeanalyse av enkeltområder i Birkenlund skolekrets Birkenlund skolekrets består i dag av 2363 boenheter. Skolekretsen har en god blanding av nye og eldre husstander. Det var store utbygginger rundt Birkenlund skole på 60 tallet, 70 tallet, 80 tallet, 90 tallet og til dels også starten av 2000 tallet. I Birkenlund skolekrets er det 2363 boenheter fordelt på 1596 boliger. Befolkning i denne skolekretsen er på omlag Det er i dag 331 elever fordelt på årstrinn ved Birkenlund skole. Dette gir et snitt på 0,21 barn per bolig eller 0,14 barn per boenhet. Dette betyr at 4 av 5 boliger i Birkenlund skolekrets er uten barn i barneskolealder (1.-7. trinn). Birkenlundområdet er utbygd i mange byggefelt siste årene. Det er tatt ut to av disse områdene for en nærmere dybdeanalyse for å forsøke å vise hva som skjer ved bygging av store boligfelt og hvordan det generer elever i en periode for så å avta igjen. Songeheia er plukket ut som et område, bestående av gateadressene; Heiaveien, Pynten, Toppen og Dråbelia. Det andre området som er plukket ut er Engehaven bestående av gateadressene; Engehaven, Rolfsmyra, Sletteheia, Vindholmheia og Engefjell Begge områdene er relativt store utbygginger gjort på relativt kort tid og består i hovedsak av eneboliger og ligger innenfor en radius av 2 km til skolen. Case 1 - Songeheia Songeheia er utbygd fra 1986 og frem til 1995 med hovedvekt i 1986 til Det er totalt bygd 93 boliger på disse gateadressene. I dag bor det 289 personer her. Det gir 3,1 person per bolig. Boligfeltet har elevfaktor per bolig på 0,20. Dette er på linje med snittet i kommunen og Birkenlund skolekrets forøvrig. Det viser at boligfeltet er så gammelt at effekten ved utbyggingen er borte. Elevtallet her har stabilisert seg rundt metningen slik definert ovenfor. Det vil si at antall boliger genererer et vist antall barn i snitt ut fra fra-til flytting og generasjonsskifter. Metningen for denne type boligfelt ligger normalt på 0,18-0,21. Tabellen og figuren under viser dagens aldersfordeling i dette boligfeltet. En kan ut fra barn født i se slutten av effekten ved boligutbyggingen, da denne gruppen er større enn barn født i perioden og De to siste gruppene er omtrent like store og ligger på metningen til boligfeltet. 4

5 Født år Antall og eldre og eldre Figuren viser antall innbyggere aldersfordelt på Songeheia, mars 2013 Det var hensiktsmessig å forsøke å gå tilbake i tid i forhold til elevtallsutvikling fra bygging og frem til nå, men deler av disse elevdataene gikk tapt i brannen ved Birkenlund skole i Vi har derfor ikke et fullstendig bilde, men har fullstendig data tilbake til 2000 og kan ut fra det beregne disse tallene bakover i tid ut fra studier andre steder. Det mangler elevdata fra 1990 til 2000, men fra 2000 og frem til i dag ser bildet på Songeheia og elevtallsutvikling slik ut: Skoleår: SUM Tabellen viser elevtall trinn 5

6 Denne viser en topp i 2002 og 2003 som ligger i intervallet år etter første utbygging. Elevtallet fra disse adressene er i 1990 beregnet til å være rundt 15, mens det i 1995 var omkring 35 elever. Disse to tallene er estimert med ut fra tilsvarende studier andre steder. Songeheia Konklusjon: Det var en tydelig bølgeeffekt for denne utbygningen med topp i Da var andelen elever per bolig på 0,61. Dette er den høyeste andelen elever per bolig i disse case-analysene, og vi konkluderer med at dette henger sammen med boligtypene og ikke minst størrelsen på boligen. Av de fire studiene, er dette området med flest eneboliger og også det største i areal. 6

7 Case 2 Engehaven Engehaven er utbygd fra 1990 og helt frem til i dag, men med en hovedtyngde på slutten av 90 tallet og starten av 2000 tallet. Det er i dag totalt 147 boliger med dette som gateadresse og det bor til sammen 486 personer i disse boligene. Født år Antall og eldre Det er hentet ut elevdata fra skolestart 2000, og en kan følge hvordan disse husstandene gjennomsnittlig har hatt en vesentlig høyere andel skoleelever i utbyggingsperioden. Toppen nås også her år etter første byggestart. Dette byggefeltet er bygget ut over en lengre periode enn Songeheia, og en får derfor en lengre topp enn ved forrige studie, og bølgen er noe slakere. Dette fordi byggingen strekker seg over lengre tid. Elevtallsfordeling fra : Skoleår: SUM Tabellen viser elever, trinn Her ser man en tydelig topp i fra 2004 til 2008, og en har nå begynt på nedgangen for dette byggefeltet. Nedgangen blir ikke så bratt her som i det forrige studiet på grunn av at feltet er bygd ut over lengre tid og fordeler seg noe mer m.h.t. boligtyper. Det er også en annen faktor her, og det er at svært mange av boligene som er bygget i dette byggefeltet er mindre i areal enn på Songeheia. Dette gir et noe raskere flyttemønster og noe større utskifting enn på Songeheia. Dette gjør nok at det også her stabiliserer seg rundt en metningsfaktor på 0,20, noe barnetallet for gruppen født viser. Det er altså fem år igjen før hele effekten ved dette 7

8 byggefeltet har flatet ut og stabiliserer seg på metningsfaktoren. Dette er vist i figuren som viser bølgeeffekten for dette byggefeltet under her. Forventet elevtallsutvikling ved Engehaven (Bølgeeffekten): Forventet utvikling Figuren viser antall 1-7. trinnselever ved Birkenlund hvert år Bølgeeffekten frem til pilen bygger her på faktiske data og er fremskrevet med utgangspunkt i befolkningstallet født i perioden (28) og er forventet å stabilisere seg på metningsfaktoren som her er 0,20. Denne faktoren skal gi i snitt 29 elever fra dette området til 1.-7.trinn. Toppen for denne bølgen var i hvor andelen elever per bolig var på 0,50 i denne aldersgruppen Engehaven 8

9 Myra skolekrets Myra skolekrets er en relativt ung skolekrets sett opp mot Birkenlund, men Bråstad er innlemmet i Myra skolekrets og denne besto av en del eldre boliger. De største boligfeltene tilhørende Myra er bygd ut på 80, 90 og 2000 tallet. Det er i dag 951 boliger med til sammen 1124 boenheter i skolekretsen. Elevfaktoren ligger i dag 0,01 over snittet for Arendal, og dette er overraskende lavt sett i forhold til hvor mye som er bygd i nærheten av skolen de siste 10 til 20 årene. Samtidig ser en at deler av disse feltene er kommet over toppen, samt at det er en del av boenhetene som er såpass små at det blir en del utflytting også i løpet av den tiden elevene er skolebarn. Bølgeeffekten er altså lavere her. Case 3 Myra (Romstølen og Moldveien) Romstølen og Moldveien er et av flere byggefelt på Myra. Romstølen er utbygd i perioden 1996 og stort sett frem til 2002, mens Moldveien i hovedsak er utbygd fra 2004 til Det er bygget 88 boliger med dette som adresser i perioden. Dette er et relativt nytt felt, og antallet skolebarn per bolig er snart på sitt høyeste. Født år Antall og eldre Det bor 286 personer fordelt på disse 88 boligene. Det er til sammen 112 boenheter da det er noen 2- og 4 mannsboliger i byggingsmassen. Det er per i dag 0,42 skolebarnbarn per bolig, men hvis en ser noen år frem i tid når gruppen med barn fra 0 til 5 år også er inne i skolen, vil denne nærme seg 0,5 på det meste og om ytterligere 5 år trolig synke nedover igjen mot 0,3 0,2 per bolig. Myra skolekrets har større flytteaktivitet enn de andre områdene som er studert. Prisnivå og boligtype kan være årsak til dette. Størrelsene på boligene og boligtypene er mer variert enn i de andre studiene, men bølgeeffekten ligner. Effekten forventes å avta raskere enn på Engehaven, men det er forventet enda hyppigere fra-/tilflytting i området, noe også skolen bekrefter i andre at stemmer. Prisnivå og boligtyper blir tillagt noe av årsaken til dette, samt størrelser på boligene. 9

10 Serie og eldre Fig. viser antall innbyggere aldersfordelt på Romstølen og Moldveien, mars2013 Romstølen og Moldveien

11 Case 4 - Engene Engene er den siste store utbyggingen i Arendal kommune sammen med Nidelvåsen. Her vil det de neste 5 årene fortsatt være stor utbygging. Casen er interessant i forhold til å se hvordan det ser ut de første årene med bygging og antall barn. Den viser de samme tydelige tendensene som de andre utbygningene, men boligtypene er mer blandet her, og det gir noe utslag i forhold til forventede elevtall. Født år Antall og eldre Som en ser av tabellen her, er det når det gjelder barn og ungdom aldersgruppa fra 0-5 år som er overrepresentert. Boligfeltet er for nytt til at effekten av byggingen har kommet tydelig inn i skolealder enda, selv om det er noen skolelever. Andelen skolelever i forhold til antall boenheter er per i dag ikke mer enn på 0,10. Boligstørrelsene i feltet er mindre enn Songeheia, Engehaven og på Myra, så det gir også utslag i antall personer per boenhet. Det gir grunnlag for å anta en lavere elevfaktor per boenhet enn ved f. eks Songeheia, hvor denne faktoren var størst sett i forhold til antallet boenheter. Dette viser at størrelse og type bolig er svært avgjørende for elevfaktoren. Bølgeeffekten vil ved denne utbyggingen trolig være noe slakere slik vi tolker tallmaterialet i dag og toppen vil komme om 7-10 år. Feltet er så stort at dette vil påvirke elevmassen ved Nedenes skole, men ikke så mye som hvis dette kun hadde vært eneboliger på størrelse med boligene på Songeheia i Case Serie og eldre Fig viser antall innbyggere, aldersfordelt på Engene, mars

12 Engene 2013 Generelle slutninger om nybygging og skoleelever Når det bygges et nytt byggefelt med eneboliger og dette ligger forholdsvis nært en skole, er dette attraktivt for unge etablerere, med eller uten barn. Det er klart at dette gir en høyere andel barn i en periode. Denne følger et ganske tydelig trendmønster eller bølgemønster. Dette er illustrert i grafen under. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, år 6-8 år 9-11 år år år år år Fig. viser andel elever fra trinn per bolig i et større utbyggingsprosjekt Figuren viser her at barnetoppen for et boligbyggeprosjekt fra det starter og til det har vært der en tid, i ligger i perioden fra 12 til 15 år etter at første hus er bygd, så lenge 12

13 det utbygges i forholdsvis raskt tempo og mengde. Denne grafen viser gjennomsnittet ut fra de 4 studiene gjort ovenfor. Det er viktig å ta med seg denne forsinkningen i elevtallsutvikling ved planlegging av boligfelt i forhold til skolebehov. For eksempel vet vi da at Engene-utbyggingen vil være på topp om 7-10 år mht antall elever til Nedenes skole. Vi har også en faktor på 0,4 i forhold til boliger som blir bygd til beregning av toppen i det tilfellet. Skolekapasitet ved kommunale skoler Riktig skolekapasitet og skolestruktur er en viktig faktor for kommunens økonomi. Å ha en stor overproduksjon på kapasitet vil være dyrt å drifte, og dette er en faktor som er påpekt en rekke ganger i skolestrukturdebatten i Arendal kommune. Tabellen under er laget med bakgrunn i ordinære klasserom som en skole har i sine bygninger. Det er klart at ved en presset situasjon slik som i Osloskolen, ville en også kunnet hatt mer sambruk av øvrige lokaler som spesialrom og SFO lokaler som ville ha økt kapasiteten ytterligere enn det som er fremstilt under. Barnetrinnet Ungdomstrinnet Totalt Klasserom Elevkapasitet barnetrinn ut fra klasserom Elever i dag Ledig kapasitet på barnetrinnet Klasserom Elevkapasitet ungdomstrinn ut fra klasserom Elever i dag Ledig kapasitet på ungdomstrinnet Asdal * Baser Birkenlund Baser Eydehavn Flosta Hisøy ** Baser Løddesøl Moltemyr *** Myra **** Nedenes Nesheim Roligheden Rykene Sandnes Stinta Strømmen Stuenes ***** Totalt Total kapasitet Ledig kapasitet 13

14 * Asdal barnetrinn er bygd med baser med noe begrenset kapasitet. Beregnet til maks 50 elever for 5-7 trinn og 45 for 1-4 trinn. ** Hisøy skole har også baser på mellomtrinnet og i denne fremstillingen er disse regnet som to klasserom *** Moltemyr skole har flere ulike blandinger av løsninger med storklasserom og ordinære klasserom. Kapasiteten er allikevel til fulle toparallelle klasser, men må da også bruke grupperom som klasserom. **** Myra skole har ikke kapasitet til full toparallell skole og har to klasserom som er litt mindre enn vanlig størrelse ***** Stuenes skole er her lagt inn med ny skole slik den bygges. Det er ikke store forskjeller fra dagens løsning. Som en ser av tabellen, er det på barnetrinnet at vi har mye ledig skolekapasitet, med til sammen 36,2 %. Hvis en tar antall klasserom ved disse skolene og deler på antall elever, får man en gjennomsnittlig størrelse på gruppene i Arendal i hvert klasserom på 17,3 elever. Samtidig er det 25 tomme klasserom, og ut fra slik tabellen er laget over med dagens skolestruktur, vil 12 av disse være på nye Stuenes skole. Slik som kommentert over, er det heller ikke sett på øvrig sambruk av arealer ved skolene som spesialrom, musikkrom og andre store grupperom etc. I en presset situasjon ville nok de aller fleste skolene hatt en enda høyere kapasitet enn det beregningen viser, men dette ville ikke vært gode permanente løsninger. En ser også tydelig at bildet er et helt annet på ungdomstrinnet. Her er det ikke mange ledige plasser i forhold til kapasiteten. Heller ikke på nye Stuenes skole. Det er kun Roligheden skole som har en betydelig ledig kapasitet. Dette er også den eneste skolen med ledige klasserom på ungdomstinnet. Ellers er alle klasserom i bruk og forholdsvis godt oppfylt. Dette viser også at en strukturendring på ungdomstrinnet vil enten måtte fordre nye skolebygg eller flytting av eksisterende barnetrinn for å gjøre plass til større ungdomstrinn. Når nye skolebygg planlegges i dag sørger en for en effektiv utnyttelse av arealene. Mange av de eldre skolebygningene våre har svært store arealer i forhold til elever, og mye av disse arealene er ikke utnyttet effektivt. Det er altså ytterligere kapasitet ved en del skoler utover klasseromskapasiteten. Barnetrinnet: 25 tomme klasserom har en kapasitet på til sammen 700 elever. Arendal kommune drifter dermed ubrukte klasserom med oppvarming og vedlikehold på skolene. Det er i snitt 8 ledige stoler i hvert klasserom som driftes på barnetrinnet. Vi vil til en hver tid trenge noe overkapasitet. Det er svingninger og endringer i elevtall, så en viss overkapasitet må til for å få dette til å fungere. Men for mye overkapasitet er dyrt. Ungdomstrinnet: Ungdomstrinnet i Arendal har ikke like mye ledig kapasitet som barnetrinnet og det utgjør 15,9 %. Det er Roligheden, Asdal og Nedenes som står for det meste av denne. Det er i snitt 5 ledige stoler i hvert klasserom. Det er 63 klasserom på ungdomstrinnet, mens det er 180 klasserom på barnetrinnet. Det er ingen ledige klasserom på ungdomstrinnet i dag. 14

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Analyse av utdanningstøtteordningene

Analyse av utdanningstøtteordningene R Analyse av utdanningstøtteordningene Rapport 2013-07 Proba-rapport nr. 2013-07, Prosjekt nr. 11061 ISSN: 1891-8093 AUG/SK, KAL, 20. Januar 2013 Offentlig Rapport 2013-07 Analyse av utdanningstøtteordningene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer