Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 2)"

Transkript

1 STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: / / Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 2) Rådmannen har mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune. Spørsmålene er gruppert etter tjenesteområde/tema. Spørsmålsstiller samt mottaksdato framkommer i parentes bak hvert spørsmål. Nummereringen er fortløpende i forhold til notat 1 som ble utsendt Det gjenstår å framskaffe svar på enkelte spørsmål. Hvilke spørsmål dette gjelder står helt til slutt i dette notatet. Svarene vil bli ettersendt i slutten av uka. SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER 35. Økning av eiendomsskatt (KrF ) Hvordan slår ut en eventuell økning av eiendomsskatt per innbygger/bolig? Det er ønskelig å ha de samme eksemplene som er brukt i kortversjon og viser hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune. Eksemplene utvides med mulige eiendomsskatts økninger som framstilt i høp-en. Svar: En eventuell økning i promille og / eller bunnfradrag per bolig er skissert i tabell 3.5 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan Eiendomsskatten er avhengig av tomte- og boligstørrelse og er således unik for hver eiendom/bolig. Likeså vil beliggenhet (sonefaktor), samt indre og ytre faktorer påvirke skatten. Forutsetninger for eksempel 1: Aleneboende pensjonist med nettoinntekt per år på kr og med bolig, 80 m2, tomt 100 m2, standard indre-, ytre- og sone-faktor.

2 Gebyr og egenbetaling, per år: Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Trygghetsalarm Hjemmehjelp, 1 t per uke Dagsenter, 1 gang per uke Totale utgifter Simuleringer av eiendomsskatt: Eiendomsskatt, dagens ordning i 2014 sett opp mot alternativet med 3 promille i Eiendomsskatt, dagens ordning i 2014 sett opp mot alternativet med 4 promille i Eiendomsskatt, dagens ordning i 2014 sett opp mot alternativet med 4 promille i 2015 og økt bunnfradrag til kr I 2014 er samlede utgifter kr i dette eksempelet. Dersom eiendomsskattesatsen settes opp til 4 promille i 2015 vil det bety et nytt utgiftsnivå på kr , en økning på kr 1788 samlet for alle tjenestene (herav utgjør økning i eiendomsskatten kr 640). Endringen vil bli lavere dersom bunnfradraget samtidig økes, eller at eiendomsskattesatsen settes lavere. Forutsetninger for eksempel 2: Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn. Samlet inntekt per år er kr Bolig 120 m2, tomt 200 m2, standard indre-, ytre- og sone-faktor. Gebyr og egenbetaling, per år: Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Barnehage for 1 barn, 100 % SFO-tilbud for 1 barn, 100 % "Fiks-ferigge-ferie", 1 uke ferietilbud Kulturskolen -Musikklek år Dansepartier, min. per uke Totale utgifter Simuleringer av eiendomsskatt: Eiendomsskatt, dagens ordning i 2014 sett opp mot alternativet med 3 promille i Eiendomsskatt, dagens ordning i 2014 sett opp mot alternativet med 4 promille i Eiendomsskatt, dagens ordning i 2014 sett opp mot alternativet med 4 promille i 2015 og økt bunnfradrag til kr I 2014 er samlede utgifter kr i eksempel 2. Dersom eiendomsskattesatsen settes opp til 4 promille i 2015 vil det bety et nytt utgiftsnivå på kr , en økning på kr per år (herav utgjør økning i eiendomsskatten kr 1 360). Endringen vil bli lavere dersom bunnfradraget samtidig økes, eller at eiendomsskattesatsen settes lavere. Side 2 av 14

3 36. Vi trenger en splitt av tabell 3.2 på side 37 i HØP. Vi ønsker å vite forholdet mellom formuesskatt og inntektskatt. (FrP ) Svar: Rådmannen viser til svar på spørsmål nr. 4 i notat 1 utsendt Dette skillet har kommunen ikke datagrunnlag til å gjøre, og framkommer ikke i skatteregnskapet. Vi har dermed heller ikke grunnlag for deling i budsjettsammenheng. 37. Hvor mye gjeld må betales for å få gjeldsgraden til 60 %? (Rødt ) Svar: Gjeldsgraden påvirkes av utviklingen i både brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter). De årlige avdragene må økes med om lag kr 140 mill. for at gjeldsgraden (ekskl. startlån) skal være på 60 % i planperioden. 38. Hvor mye internfakturerer Stavanger kommune? (SV ) Svar: Rådmannen har satt opp oversikter for 2013 og 2014 regnskapstall i tabellform kan få noen mindre korreksjoner som følge av at regnskapet ikke har de helt endelige tall enda. Oversikten viser internt fakturert salg fordelt på tjenesteområdene. Samlet ligger nivået siste to år i intervallet kr 1,2-1,4 mrd. årlig. Oversikt internfakturering Årsbeløp 2014 (hele k roner) Årsbeløp 2013 (hele k roner) Art fordelte utgifter/inntekter Rådmann, Stab og Støttefunk sjoner Oppvekst Levek år Kultur og byutvik ling Bymiljø og utbygging Art internsalg Oppvekst Levekår Bymiljø og utbygging Art internsalg ABI-inntekter Levekår Totalsum For ordens skyld er også konserninterne kjøp/overføringer/salg også oppgitt. Konserntallene er hentet fra årsregnskapet 2013 for Stavanger kommune. Konserninterne Kjøp/overføringer 2013 Årsbeløp (hele kroner) KOSTRA-art 380 Kjøp fra foretak KOSTRA-art 780 Salg til foretak KOSTRA-art 480 Overføring til foretak KOSTRA-art 880 Overføring fra foretak Side 3 av 14

4 39. Hvor mye har Stavanger kommune brukt på konsulentkjøp i løpet av perioden? Ønsker årlig oversikt. (Rødt ) Svar: Tabellen nedenfor viser bruk av konsulenttjenester i 2013 fordelt på fagområder eller virksomhetsområder. Tallene består av svært ulike forhold, og til dels er det områder hvor konsulenttjenestene erstatter ordinær tjenesteproduksjon. Tallene presentert i tabellen er korrigert for følgende forhold: Kjøp av institusjonsplasser Kjøp av avlastningsplasser Kjøp av tolketjenester Kjøp av vikartjenester Kjøp av kartdata Konsulenttjenester i selvkostområdene Fagområde/Virksomhetsområde: Regnskap 2013 NÆRING UTBYGGING FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER POLITISK SEKRETARIAT ØKONOMIAVDELING STAB SK-REGNSKAP IT STAVANGER EIENDOM OPPVEKST OG LEVEKÅR KOMMUNIKASJONAVDELINGEN PERSONAL- OG ORGANISASJON SERVICETORG STAVANGER BYARKIV BYMILJØ OG UTBYGGING KBU/ADMINISTRASJON MILJØ VANNVERKET AVLØPSVERKET PARK OG VEI KULTUR BYPLAN TRANSPORTPLAN KOMMUNEPLAN Sum I tillegg er det regnskapsført kr 89 mill. til konsulenttjenester i investeringsregnskapet finansiert av investeringsprosjektene. 40. Hvor mye bruker man på å fly inn representanter til bystyremøter? Ønsker en årlig oversikt over partier og penger brukt på å fly representanter fra de respektive partiene inn denne perioden. (Rødt ) Svar: Av tabellen under framgår kostnader per år i perioden fordelt på politiske partier. Tall for 2014 gjelder akkumulert regnskap per 31. oktober. Side 4 av 14

5 2012 FrP 1 515,74 H ,00 V 6 058,41 Totalt , Ap 5 357,41 FrP ,78 H ,00 V 5 681,00 Totalt , Ap ,11 FrP ,80 H ,89 V 7 883,00 Totalt , Hvor mye har Stavanger kommune brukt på representasjon i perioden? Ønsker årlig oversikt. (Rødt ) Svar: Av tabellen under framgår kostnader til representasjon per år i perioden Tall for 2014 gjelder akkumulert regnskap per 31. oktober. Representasjon Hvor mye har Stavanger kommune brukt på studiereiser for politikere i perioden? Ønsker årlig oversikt. (Rødt ) Svar: I tabellen framkommer kostnader til studiereiser per år i perioden fordelt på ulike styrer, råd og utvalg. Tall for 2014 gjelder akkumulert regnskap per 31. oktober. År Kostnad Styrer, råd og utvalg 2012 Ca Kommunalstyrene, eldreråd og adm. utvalg 2013 Ca AU KKI, AU levekår, AU oppvekst, AU KKI, AU KBU 2014 Ca AU oppvekst, AU KMU, AU KKI, AU KBU, UBYS 43. Siden konserthuset er organisert slik det er så kommer finanskostnadene inn i kommunens driftsbudsjett. Er det riktig å forstå dette som at dette er kommunens rente og avdrag på den investeringen som er gjort, slik at dette ikke kommer i tillegg til det som er investert tidligere? (Høyre ) Side 5 av 14

6 Svar: Stavanger kommunes andel av investeringskostnaden for nytt konserthus var på kr 600 mill. Denne andelen er finansiert gjennom et engangstilskudd til Stavanger konserthus IKS på kr 100 mill. og gjennom låneopptak på kr 500 mill. der selskapet er låntaker. Stavanger kommune dekker de tilhørende kapitalkostnadene for Stavanger konserthus IKS gjennom tilskudd til selskapet. I forslag til Handlings- og økonomiplan legges det opp til at selskapet kan ta opp et nytt lån på inntil kr 140 mill. som vil kunne dekke finansieringsbehovet på kr 100,9 mill. i byggeregnskapet og en eventuell andel av total merverdiavgift på kr 249 mill. som selskapet ikke får kompensert. Kapitalkostnadene knyttet til dette lånet dekkes på samme måte gjennom tilskudd til selskapet. For 2015 utgjør tilskudd som skal dekke kapitalkostnader totalt kr 37,2 mill. OPPVEKST OG LEVEKÅR 44. Hva vil det koste å rekommunalisere alle private barnehager i Stavanger kommune? (SV ) Svar: Ikke-kommunale barnehager tildeles offentlige tilskudd basert på 100 % av nivået i Stavanger kommune og ut i fra antall plasser med små og store barn. Forutsatt uendret volum og at kommunen kun skal overta selve driftstjenesten, vil en overgang til kommunalt drevne plasser i utgangspunktet være et nullsumspill. Rådmannen ser da bort i fra eventuelle endringer i eierforhold og forhold tilknyttet eiendomsmassen, samt framtidige endringer i pensjonskostnader. 45. Hvor mange private barnehager har blitt kommunale de siste 8 årene? (SV ) Svar: Til sammen har 13 barnehager blitt kommunale. 46. Hvor stor er andelen minoritetsspråklige barn i private barnehager kontra de kommunale? (SV ) Svar: Om lag 1/3 av alle barnehagebarn går i ikke-kommunale barnehager og 2/3 går i kommunale barnehager. Andel minoritetsspråklige barn fordeler seg likt; av disse går ca. 1/3 i ikke-kommunale barnehager. 47. Hvor mange førskolelærerstillinger (barnehagelærerstillinger) er på dispensasjon? (SV ) Svar: P.t. er 45 personer (38 årsverk) førskolelærere på dispensasjon. Dette fordeler seg med 15 personer (14 årsverk) i ikke-kommunale barnehager og 30 personer (24 årsverk) i kommunale barnehager. 48. Hvor mye vil man spare på å fjerne honorar for rektor, politikere, foreldre og elever i driftsstyrene? Alternativt også hvor mye man vil spare på å fjerne honorar for rektor, politikere og foreldre. (Rødt ) Svar: Hver skole har kr ,- budsjettert til driftsstyret. Til sammen koster det kr ,- i honorarer i forbindelse med driftsstyrene. I tillegg kommer på kr ,- til Kommunalt Foreldre Utvalg. Til sammen utgjør disse honorarene kr ,-. Side 6 av 14

7 49. Hvor mye får Stavanger kommune overført fra staten tiltenkt til leirskole? Hvor mye koster det å sende alle elevene på leirskole? Hvor mye ble de facto bruk til dette i 2013? (Rødt ) Svar: Før 2004 ble tilskudd til leirskole overført i budsjettrammen til skolene som øremerkede midler. I endringen i St.prp. nr. 66 ( ) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen), ble det foreslått at tilskuddet til leirskole ble innlemmet i inntektssystemet i 2004, slik at tilbudet kan ses i sammenheng med andre sider ved grunnskoleopplæringen. Det betyr at disse midlene har gått fra å være øremerkede til å være en del av skolerammen. Det gjør det utfordrende å ha fullstendig oversikt over det eksakte tilskuddet til leirskole. Jfr St.prp. nr. 1 ( ), Kap Tilbakeføring av forskot (jf. kap. 572) var det bare en del av den totale tildelingen som ble innlemmet i rammen til skolene. Det øremerkede tilskuddet til leirskoler (kap. 221, post 66) blir delvis innlemmet i inntektssystemet i Den delen av det øremerkede tilskuddet som skal erstatte egenandeler ved opphold i leirskoler, blir innlemmet i ramme tilskuddet, mens den delen av tilskuddet som dekker lærerlønn ved leirskoler, fremdeles vil være et øremerket tilskudd under Utdannings- og forskningsdepartementet. Skolene søker om et særtilskudd fra Fylkeskommunen etter at leirskole er utført. I 2013 brukte skolene i Stavanger totalt kr ,- på leirskole, forutsatt at skolene fører alle kostnader og utgifter til dette på riktig prosjektnummer. Av dette beløpet fikk de refundert kr ,- fra Fylkeskommunen. Dette tilsvarer at skolene hadde en netto kostnad på leirskole i 2013 på ,-. Dersom alle elevene på 9. trinn i Stavanger kommune skulle dra på leirskole i 2015, så vil det koste om lag kr 2,1 mill. 50. Hvor mye vil det koste å innføre tidlig innsats i andre trinnet, med dobbel pedagogtetthet? (Rødt ) Svar: Tidlig innsats på 2. trinnet ved å innføre dobbel pedagogtetthet, vil koste kommunen kr 76,6 mill. 51. Hvor mye har Stavanger kommune brukt på rektorskolen i løpet av perioden? Ønsker årlig oversikt. Midler brukt på permisjon bes tatt med, men innarbeides ikke i beløpet. (Rødt ) Svar: Stavanger kommune har 28 deltakere på den lokale rektorskolen. Studiet er på 3 semester (januar 2014 til juni 2015). Antall undervisningsdager er 18 dager i regi av BI, og seks dager hvor interne krefter står for innholdet. I tillegg kommer rett til fri ved eksamen, til sammen 9 dager. Av 28 studenter på rektorskolen er 19 lærere. Skolene dekker selv vikarutgifter til å dekke opp for timene lærerne er borte. Estimert utgift til vikar for lærer ca kr pr dag med snitt på 6 timer. Det påløper ikke vikarutgifter for studentene som er avdelingsledere, for de tar igjen sine arbeidsoppgaver når de er tilbake på skolen. Utgifter til kurslokaler og mat på de interne dager utgjør ca kr. Side 7 av 14

8 Beløp BI, lederutdanning innen skoleledelse på 30 studiepoeng for inntil deltakere Modul i London kr x overnattinger på hotell Støtte til reiseutgifter kr 2000 x TOTALT OU-midler fra KS Beløp som skal dekkes av Stavanger kommune Er det gjort noen beregninger på hvilke økonomiske konsekvenser som kutt i barnetillegget for uføretrygdede vil ha for sosialbudsjettet i kommunene? (SV ) Svar: Når det gjelder kutt i barnetillegget til uføretrygd er det ikke gjort vurdering av hvilke konsekvenser det vil ha for sosialhjelpsutbetalingene i kommunen. Det er likevel grunn til å anta at kutt i barnetillegget kan ha konsekvenser i form av at flere som nå er selvforsørget vil ha behov for supplerende sosialhjelp (i form enkelt utgifter og til boutgifter/strøm). Sosialhjelpen er behovsprøvd og avhengig av familiens økonomiske situasjon, noe som gjøre det vanskelig å beregne. 53. Hvor mye vil det koste å tilby alle barn, også dem født etter 1. september, barnehageplass? (Rødt ) Svar: I tabellen nedenfor er andelen deltakende barn ut fra antakelse. Merkostnaden dersom vi skulle gi antatt andel barn som ønsket plass, født i september 2013, og som ikke allerede har barnehageplass ville anslås til rundt kr 8 mill. (Helårseffekt) Dersom vi tar med oktoberbarna anslås merkostnaden til kr 14 mill. osv. Kull sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 Antatt andel barn som benytter plassen 70 % 60 % 55 % 55 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Snitt ant barn pr. kull Snitt ant. Deltakende barn per kull Barn som allerede går i (privat) barnehage Plasser trengs Kostnadsøkning dersom kullet tas med (hele tusen) KULTUR OG BYUTVIKLIING 54. Ber om å få opplyst om alle kommunens medlemskap og samarbeid i ymse foreninger og organisasjoner, samt vennskapsbyer, og få opplyst hvor mye disse koster kommunene å delta i. (FrP / oversendelsesforslag) Svar: Oversikt over tilskudd til lag og organisasjoner 2015 finnes i tabell i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan Tilsvarende oversikt for 2014 er også vedlagt i sak 177/14 til bystyret 17. november 2014 om Stavanger Side 8 av 14

9 kommunes tjenestetilbud og kostnadsnivå innenfor lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. En opplisting av et fullstendig kostnadsbilde av et samarbeid er en krevende oppgave da et samarbeid kan foregå på mange ulike vis, eksempelvis gjennom tilskudd til samarbeidsorganisasjonen, medlemskap/kontingent, kjøp av tjenester eller aktivitetsbasert gjennom egen innsats av ansatte/lønn og ev. reiseutgifter. Samarbeidene kan også være prosjektbaserte hvor ressursinnsatsen er ulik fra ett år til et annet. Rådmannen framstiller svaret noe mer kortfattet i dette notatet. Ytterligere detaljer er mulig å framskaffe under en lenger tidshorisont. Oversendelsesforslaget ble stilt under behandling av en sak om internasjonalt engasjement og rådmannen har avgrenset svaret til internasjonale engasjementer. En stor del av Stavanger kommunes internasjonale engasjement er knyttet til regionens næringsutvikling og ivaretas av Greater Stavanger. Det gjelder også driften av Stavanger-regionens Europakontor. Utover dette vil rådmannen vise til formannskapssak 99/14 Oversikt over Stavanger kommunes internasjonale engasjement 2014, som beskriver kommunens engasjement i egen organisasjon (behandlet ). I saken finnes en gjennomgang av til sammen 24 prosjekter innen områdene klima og miljø, kultur, oppvekst og levekår, samt 11 nettverk som også er forankret i ulike fagområder til sammen 35 prosjekter/nettverk. Til hvert av disse gjennomgås kort formål, forankring og ressurser. Både vennskapsbyer og Intercultural Cities er med i denne oversikten. Det gjøres oppmerksom på følgende justeringer siden behandlingen av saken: Intercultural Cities er forankret i Europarådet i Strasbourg (ikke Brüssel). Medlemsavgift kr ECAD (European Cities Against Drugs) var uteglemt i oversikten. Medlemsavgiften for 2014 er kr Rådmannen viser til budsjettnotatet og tilskuddsoversikten for eventuelle endringer av budsjetterte beløp for Oversikt over internasjonale engasjement i 2014 med kommentar vedrørende økonomiske forhold. Side 9 av 14

10 NETTVERK OVERSIKT Kommentar Medlemsavgift (hele k roner) World Energy Cities Partnership (WECP) Årlig medlemsavgift er kr Utover dette er det ikke avsatt særskilte ressurser til WECP, bortsett fra årsmøtet 2014 som et enkelttiltak. Eurocities Årlig avgift for å være med i et tematisk forum er Euro. Det er ikke avsatt særskilte midler til arbeidet. Les Rencontres Utgifter til møter og reiser dekkes over ordinært budsjett LUCI Utgifter til møter og reiser dekkes over ordinært budsjett Nordisk Vegforbund Medlemsavgiften er kr årlig, i tillegg kommer utgifter til møter og reiser. Dekkes gjennom ordinært budsjett. Nordic City Network Medlemsavgiften er kr årlig, i tillegg kommer utgifter til reiser og møter. Dekkes gjennom ordinært budsjett. IFPRA Utgifter til møter, reise mm dekkes over ordinært budsjett 0 ECoC Network Utgifter til møter, reise mm dekkes over ordinært budsjett 0 Delice Medlemsavgiften er kr årlig og dekkes gjennom kommunens generelle avtale med Greater Stavanger. Utgifter til reise- og møtedeltagelse dekkes av de enkelte deltagere Intercultural Cities Medlemsavgiften er kr årlig, samt utgifter til møte- og reisevirksomhet. Dekkes over ordinært budsjett. ECAD (European Cities Against Drugs) Medlemsavgiften for 2014 er kr Side 10 av 14

11 PROSJEKTER - OVERSIKT Kommentar Horisont 2020 Smart Cities & Communities (SCC) Et fyrtårnsprosjekt innen Horisont 2020 har en ramme på ca. 90 mill. Euro totalt. Nærmere økonomiske og finansielle forutsetninger, og fordelingen på enkeltprosjekter og byer, må en komme tilbake til når svaret på søknaden foreligger. Deltagelsen i søknadsprosessen dekkes gjennom ordinære budsjetter og personalressurser. Enigma Euro over 3 år hvor EU dekker Euro. For selve anskaffelsen er rammen Euro hvor EU dekker 75 %. European Innovation Partnership on Active Healthy Aging (EIP AHA) Klima og miljø Klimatiltak I Nablus og Antsirabe Solid State Lighting Erate (SSL Erate) Partnerskapet tilbyr ikke finansiell støtte i seg selv. Det er imidlertid en arena for å identifisere samarbeidspartnere for felles prosjektinitiativer. Utgifter til å delta i møter og konferanser dekkes over ordinært budsjett. Finansieres av Stavanger kommune gjennom klimakvoter for alle tjenestereiser, til sammen ca. kr årlig som som fordeles med kr til hver av byene. Stavangers del i prosjektet har en ramme på Euro hvor EU dekker Euro. MIC-programmet Finansiert med kr årlig fra NORAD, siste år var Covenant of Mayors Følges opp gjennom det ordinære budsjettet ANSWER Følges opp gjennom det ordinære budsjettet Ålborg Commitment Følges opp gjennom det ordinære budsjettet Kultur Undersøkelse kulturhovedsteder Artist in Residence Kunstnerleilighet I Berlin Vennskapsbysamarbeid Kulturavtaler ICORN Undersøkelsen er gjennomført av Stavangers kultursjef i forbindelse med hans utviklingspermisjon i Rapport avgitt Ingen kostnader i kommende planperiode. Leilighetene eies av Stavanger kommune og disponeres av kultursjefen. Tildeling innebærer subsidiert leie. Leiligheten eies av Stavanger kommune. Kommunen gir et stipend på kr 2000 per måned. Tilskuddsordningen til kulturutveksling og vennskapsbysamarbeidet har en årlig ramme på kr Dekkes over ordinært budsjett. Budsjettet for 2014 på kr 5,4 mill. dekkes gjennom medlemsavgifter, støtte fra UD og Sigrid Rausing Trust i London samt SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). Stavanger kommune bidrar med kr årlig og leverer gratistjenester til administrasjon, lokaler mm tilsvarende kr per år, hovedsaklig gjennom Sølvberget KF Kapittel Budsjett i 2013 på kr 2,9 mill. hvor Sølvbergets andel er kr Internasjonalt bibliotek Internasjonalt kulturnettverk Sølvberget KF budsjetterte i 2013 med kr til innkjøp av medier samt lønnsutgifter. Utgiftene i 2013 var budsjettert til kr pluss kr som var øremerket fra I tillegg lønnsutgifter til 1,5 stilling. Oppvekst og levekår Trivsel, rusmidler og ungdom Dekkes over ordinært budsjett. Skolesamarbeid med Nablus Samarbeidet er integrert i undervisningen. Det anslås at det brukes kr til kontakt og utveksling med skoler i Nablus, kr til valgfaget «Internasjonalt samarbeid» og kr til Gosen skoles kulturprosjekt. Comeniusprosjektet ABC Well Being Utover egeninnsatsen er Teinå skole tildelt til sammen Euro gjennom Comeniusprogrammet. Learning to Learn Dekkes over ordinært budsjett. Our Environment Prosjektet krever ikke særlige ressurser. Internasjonalt samarbeid som valgfag Dekkes innen ordinært budsjett. Schools for Africa Gosen skole støtter prosjektet ved å samle inn penger. Hittil har skolen samlet inn kr til prosjektet. Side 11 av 14

12 Rådmannen presiserer at engasjementet og tilhørende budsjettposter under kultur er delt mellom kommunens egen kulturvirksomhet og Sølvberget KF (kulturhuset). Kulturavdelingens tilskuddsordning skal dekke internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Ordningen skal ivareta: Kulturformidling- og utveksling - at profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere får muligheten til å realisere ulike prosjekter i inn og utland. Basert på søknader kan de kvalifisere for reisestøtte eller annet mindre bidrag til bl.a. turneer, internasjonale konferanser, formidling og andre kompetansebyggende tiltak. Omlag % av årets tildeling går til dette formålet. Vennskapsbysamarbeid arbeidet er delt mellom ulike instanser i kommunen. Politisk sekretariat og ordførerens kontor har ansvaret for delegasjonsbesøk og representasjonsoppgaver. Det næringsrelaterte engasjementet blir ofte administrert av Region Stavanger. Andre kommunale fagavdelinger blir koblet på og av ved behov. Kulturavdelingen arbeider med det som er av kultursamarbeid og kulturprosjekter, ofte i form av ren tilskuddsforvaltning og støtte til aktive foreninger og diverse enkeltprosjekter som dukker opp gjennom året knyttet til vennskapsbyene. Rådmannen viser til tidligere sak til formannskapet om Vennskapsby status Saken er fortsatt aktuell og gir en oppsummert status på situasjonen rundt Stavanger kommunes vennskapsbysamarbeid og div. avtaler. Avtalene har stort sett kommet på plass etter private initiativ og ildsjeler, og det er kun et lite knippe vennskapsbyer som i dag fortsatt er aktive. Da er det gjerne grunnet egne foreninger som arbeider dedikert med samarbeidsprosjekter (for eksempel Nablus), eller det er særlig utbytte av et faglig samarbeid som for eksempel innen oljenæringen dvs. Aberdeen og Houston (Texas days). Vennskapsbyavtalene i seg selv koster lite/ingen ting. Avtalens innhold er avgjørende for aktivitetsnivået og kostnader. Kulturavdelingens tilskuddsordning for internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid har de to siste årene (2013/2014) tildelt om lag kr til formålet årlig, inklusiv avsetning til kunstnerleiligheten i Berlin (om lag kr ). Alle tilskuddsordningene er slått sammen til en større fellespott på kr 7 mill. for 2015 og hvert år utover økonomiplanperioden, jf. tiltak 196 i driftsrammetabellen. Dette skal dekke «Artist in Residence», kunstnerleilighet i Berlin, vennskapsbysamarbeid og kulturavtaler. BYMILJØ OG UTBYGGING 55. Beach volleyball World Tour Stavanger (Linje 226 i driftsrammetabellen, tabell 3.17) hvor er utgiftene for 2015/16 ført inn? (SV ) Svar: Tilskudd til sandvolleyball World Tour Stavanger er bevilget kr 2,5 mill. i årene 2014 til Årene 2015 og 2016 utgjør ingen endringer i forhold til 2014 og er derfor budsjettert med kr null i endringer i driftsrammetabellen for nevnte år. Tilskuddet utgår fra og med 2017 og følgelig står kr 2,5 mill. oppført som et negativt tall i 2017 og Utgiftene for 2015 og 2016 budsjetteres på samme kontering som for 2014: ansvar Park og Idrett og tjeneste Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg. Side 12 av 14

13 56. Hvor mye har Stavanger kommune spart på vaktmesterordningen i færre bestillinger og utførelser? (Rødt ) Svar: Rådmannen viser i denne sammenheng til bystyrets bestilling i budsjettvedtaket av og har iverksatt et prøveprosjekt hvor 7 skoler er plukket ut til forsterket vaktmesterordning. Ordningen legger opp til mer bundet tid på byggene og startet opp 15. september. Utgiftene kommer dermed først, og gevinsten vil være reduserte framtidige vedlikeholdskostnader. Prosjektet er fra starten ikke tilført ekstra midler, men skal primært finansieres ved endrede bestillinger mellom Stavanger eiendom/stavanger byggdrift KF og skolene/stavanger byggdrift KF. Ordningen skal vare i 3 år med en evaluering etter 2 år. For nærmere orientering viser rådmannen til egen sak i KMU og KO i henholdsvis september og oktober. INVESTERINGER 57. Hva vil ny skole på Revheim/Sunde koste? (SV ) Svar: Ny skole på samme størrelse (21 klasserom) som nåværende Sunde barneskole anslås til ca. kr 300 mill. med dagens prisnivå. I kostnadsanslaget inngår gymsal, men ikke opplæringsbasseng da ny svømmehall er under bygging i nærheten. En eventuell ny skole bør imidlertid dimensjoneres for forventet elevtallsvekst. Skolebygget kan da være aktuelt med 25 klasserom til en kostnad på ca. kr 350 mill. 58. Hva vil det koste å rehabilitere Sunde skole? (SV ) Svar: Rehabilitering av Sunde skole er vanskelig å anslå kostnadsmessig. Kostnadene anslås imidlertid å komme opp mot nybyggpris. Årsaken er at en totalrehabilitering vil utløse krav til nye tekniske forskrifter (TEK 10 eller nyere) og planene må tilpasses gjeldende pedagogiske retningslinjer. Skolen er i dag lite egnet til moderne pedagogikk. Det er sannsynlig at en grundig vurdering og tilstandsanalyse vil kunne konkludere med riving og nybygg, dog med unntak av bygget med 8-9 klasserom som ble oppført i Hvor mye har Stavanger kommune brukt til å forskuttere studentboliger til nå? (SV ) Svar: Stavanger bystyre vedtok i møte , sak 53/13, avtale mellom Stavanger kommune og Studentsamskipnaden i Stavanger om forskuttering av tilskudd til studentboligprosjekt i Bjergsted. Ved behandling av tertialrapportering per vedtok bystyret å bevilge kr 36,6 mill. til forskuttering av 183 hybelenheter i Bjergsted. Som følge av prosjektets framdrift ble budsjettmidler overført til Stavanger kommune avventer påkrevd dokumentasjon ifølge avtalens punkt 4 og 5 før utbetalingen kan foretas. Ut i fra mottatte tilbakemeldinger er det forventet at utbetaling av forskudd vil skje i løpet av Hva vil det koste å innføre ENØK-opprustning på alle kommunale bygg? (SV ) Svar: For skoler, barnehager, idrettsbygg, kontorbygg og helsebygg er det plan om å gjennomføre ENØK-opprustning. Kommunale boliger holdes utenfor. I rådmannens budsjettforslag for handlings- og økonomiplan er det innarbeidet et investeringsprosjekt relatert til ENØK-tiltak i kommunale formålsbygg, med foreslått Side 13 av 14

14 oppstart i 2015 og forventet ferdigstillelse i Prosjektet har en kostnadsramme på kr 55 mill. og omfatter ca. 1/3 av arealene på formålsbyggene. Samtidig pågår det en kontinuerlig arbeid med kartlegging av ENØK potensiale i resterende kommunale formålsbygg. Målsetningen er å gjennomføre ENØK tiltak i alle kommunale formålsbygg, med en trinnvis opptrapping når datagrunnlaget fra kartleggingen foreligger. Anslag for en samlet ENØK-opprusting av kommunale formålsbygg er om lag kr 200 mill. 61. Hva skal de kr 7,3 mill. brukes til på garderobebygget Kløvereng? (Rødt ) Svar: Prosjektet gjelder utvidelse av Kløvereng barnehage med nye garderober og soveskur/vognskur, der eksisterende garasje/vognskur rives og gir plass for et nytt garderobebygg. Etter utvidelsen vil barnehagekapasiteten øke fra 41 plasser til 50 plasser. Prosjektet er innarbeidet i gjeldende handlings- og økonomiplan for , men ferdigstillelsen er utsatt ett år som følge av framdriftsmessige årsaker. Prosjektet er igangsatt i 2014 med planlagt ferdigstillelse i SPØRSMÅL UNDER ARBEID Hvor mye kan årlig spares på ENØK-tiltak? (SV ) Sykkelstrategien - Strategien gjelder til og med 2015, hvor mye er igjen av de kr 60 mill. som ble bevilget? (Miljøpartiet De Grønne ) Hvor mye vil det koste å innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO? (Rødt ) Kan det lages en oversikt (med cirka tall det trenger ikke være på øret) over sum investeringer de siste 10 år i nybygg, renovering etc av skoler, sykehjem, konserthus, idrettsanlegg og andre anlegg? (Høyre ) Inger Østensjø rådmann Kristine C Hernes direktør økonomi Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 14 av 14

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer