nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZIMA (730) Innehaver: Coors Brewing Co, Golden, CO, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Hele klassen. KL. 33: Hele klassen. (730) Innehaver: Sollac, Immeuble La Pacific, la Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F Puteaux, (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 6: Ubearbeidede eller halvbearbeidede uedle metaller; stål for emballasje; bokser og beholdere av uedelt metall. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdige vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice; saft; preparater til fremstilling av drikker (ikke opptatt i andre klasser). KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (300) Prioritet:, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VISUAL OFFICE SURGE (730) Innehaver: Ring Data AS, Storgata 8, 3520 Jevnaker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue N.W., Atlanta, GA 30313, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og preparater til fremstilling av drikker (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pep-Wing International Corp, Nr. 113, Wu Kung 3rd. Road, Wu Ku Hsiang, Taipei Hsien, TW (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Optima Total Gruppen AS, Nordregt. 12, 7001 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 35: Bistand vedrørende forretningsmessig og kommersiell drift av en industri- eller handelsbedrift, samt bistand vedrørende drift og ledelse av et foretak. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 24: Nylonstoffer, tekstilstoffer av blandede materialer, tekstilstoffer for gardiner, tekstilstoffer for bruk i telt, reflekterende tekstilstoffer, tekstilstoffer for bruk i paraplyer, tekstilstoffer for bruk i regntøy, bomullsstoffer, kunstfiberstoffer for tekstile formål, syntetiske fiberstoffer for tekstile formål, polyester, tekstilstoffer av polyester. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Freudenberg Schuh GmbH, Kleve, DE KL. 25: Skosåler, sko og fottøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (maskindeler); skrubbere (vaskere); ekstrudere, deler dertil; siktemaskiner og -anlegg, deler dertil; granulatorer, deler dertil; separatorer, deler dertil; overhetere. KL. 11: Apparater og innretninger til belysning og oppvarming, herunder forvarmere; apparater til dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjølemaskiner og - apparater; kjøleskap, kjøleanlegg; deler til alle forannevnte varer; isfryseanlegg og deler dertil; industrielle frysere og deler dertil; installasjoner for kjøling; varmeapparater og -inventar; vannledningsanlegg; konserveringsanlegg til levnetsmidler; dampanlegg, herunder havvannsdestillasjonsanlegg, deler til forannevnte varer; tørkeanlegg og tørkemaskiner, deler dertil; dampkjeler; fordampingsapparater og -anlegg, deler dertil; apparater og installasjoner til koking og koagulering, deler til forannevnte varer; steriliseringsapparater og - installasjoner, deler dertil; varmevekslere (ikke maskindeler) og deler dertil; industrielle ovner og deler dertil. (300) Prioritet: DK, , 2179/1996 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INFORMA FERIE (730) Innehaver: Informa Ferie AS, Postboks 2547 Solli, 0202 Oslo, NO KL. 39: Organisering av reiser. (730) Innehaver: Atlas Stord Denmark A/S, Baltorpvej 160, DK-2750 Ballerup, DK (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøy-maskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og transmisjonsdeler (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; dampmaskiner (ikke lokomotiver) og dampmaskinanlegg, deler til forannevnte varer; dampturbiner og dampturbinanlegg, deler til forannevnte varer; hydrauliske maskiner og hydrauliske anlegg, deler til forannevnte varer; maskiner og maskinanlegg til behandling av smør og fettstoffer; tannhjulsutvekslinger (ikke til kjøretøyer); luftkompressorer; slakterimaskiner; garverimaskiner; maskiner og anlegg til fremstilling av fiskemel, deler til forannevnte varer; maskiner og anlegg til bearbeiding av slakteriavfall og døde dyr, deler til forannevnte varer; skrupresser; kondensatorer (maskindeler) og kondenseringsanlegg, deler til forannevnte varer; hydrolysatorer; varmevekslere 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CONCEPT ROADNET (730) Innehaver: To-Foto AS, Postboks 76, 9401 Harstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Postkort, trykksaker, skrivepenner, fotografier og bilder. KL. 18: Kofferter, reisebager, ransler, campingsekker og paraplyer. KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. KL. 35: Faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsrådgivning; disse tjenester også innenfor området kjøre- og trafikkplanlegging, dirigering, ruteinnsetting og tidsfastsetting av kjøretøyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lillestrøm Sparebanken, Postboks 143, 2000 Lillestrøm, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. KL. 35: Faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsrådgivning; disse tjenester også innenfor området kjøre- og trafikkplanlegging, dirigering, ruteinnsetting og tidsfastsetting av kjøretøyer. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROADNET 5000 (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TERRITORY PARTNER (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til bokstaven A. (730) Innehaver: Avex D.D. KK (also trading as Avex D.D. Inc), Tsuruma, Machida City, Tokyo 194, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; cd-plater, audio, video og databånd, kassetter, disker, disketter, grammofonplater og andre lagringsmedier inneholdende musikk, bøker, grammofoninnspillinger, plateinnspillinger, fremførelser, dataprogrammer, filmer og multimedia; blanke eller uinnspilte cd-plater, audio, video og databånd, kassetter, disker, disketter, grammofonplater og andre lagringsmedia; dataspill; filmer; lysbilder; briller; antiblendingsbriller; antiblendingsskjermer; brilleglass; øyeskjermer; beskyttelsesbriller; deler, tilbehør og komponenter til de forannevnte varer; spilleapparater og -automater; spilleapparater, alene for bruk med TV-apparater; jukebokser; audio og videomottakere; lysbildeprosjektører; lysbildeapparater, apparater for visning av diapositiver; audio og videoopptaksapparater; televisjonsapparater; diapositiver; svømmebelter; dykkerdrakter, -hansker og -masker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; emblemer av edelmetall, armbånd, brosjer, brystnåler, spenner av edelmetall, slipsnåler, slipsklemmer, slipsholdere, mansjettknapper, øreklips, øreringer, medaljer, medaljonger, smykkenåler, juvelérvarer, strass-smykker, halskjeder, smykker, ornamenter, sko- og hatteornamenter av edelmetall, ringer, nåler av edelmetall, festenåler (bijouteri), smykkegjenstander av gagat; kjøkken- og husholdningsredskaper av edelmetall; klokker, ur, lommeur, kronografer (ur), kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; bøker, kalendere, kort, kataloger, kontorrekvisita, skrivesaker og papirvarer, magasiner (tidsskrifter), aviser, brosjyrer, fotografier, bilder, plakater, trykksaker, publikasjoner, instruksjons- og undervisningsmateriell, billetter. KL. 18: Ryggsekker, lærremmer, dokumentmapper, kartmapper; kasser av lær, kunstlær eller kartonglær; bager, poser, sekker, vesker, reisevesker, håndvesker, nøkkelpunger, etuier for nøkler, pengepunger, lommebøker, kofferter, håndkofferter, reisekofferter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; fangskinn (bekledning), badetøy, badedrakter, kåper, frakker, jakker, jerseyklær, trikotasje (klær), livreer, pyjamas, benklær, parkas, skjorter, skjørt, dresser, kjoler, gensere, treningsgensere, bukser, undertøy, vester, sokker, strømper, hansker, belter, slips, skjerf, ermebeskyttere, håndleddsbånd, lueskygger, luer, hatter, hetter (klær), sandaler, tøfler, støvler, sko, halstørklær, svømmeklær, badebukser; klær, fottøy og hodeplagg for bruk ved utøvelse av baseball, fotball, ishockey, basketball, soccer, trening, gymnastikk, golf, tennis, svømming, skøytegåing, skigåing, snowboard, fisking, bilkjøring, motorsykkelkjøring og fjellklatring. KL. 26: Emblemer (ikke av edelmetall), jakkemerker (buttons), brosjer, brystnåler, knapper, bånd, hårbånd, elastiske bånd, broderier, nåler (andre enn juvelérvarer og bijouteri), festenåler (andre enn bijouterivarer), medaljer og medaljonger (ikke av edelmetall), sko- og hatteornamenter (ikke av edelmetall), smykker (ikke av edelmetall), glidelåser. KL. 28: Spill og leketøy; spilleapparater og -automater; gymnastikk og sportsartikler; dukker, luftpistoler (leker), baller videospill, miniatyrmodeller, papirdrakter, karnevals- og teatermasker, uroer, ballonger, juletrepynt, juledekorasjoner, juletrær av syntetiske materialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELES (730) Innehaver: Teles AG Informationstechnologien, Berlin, DE KL. 9: Computerprogrammer og data innregistrert på databærere, computerprogramvare, computerprogramvare for telekommunikasjon og overføring av informasjon på digital form (data); videokonferansesystemer og -anlegg; multimediaapparater og deres bestanddeler; apparater og programvare for video på forespørsel; datorisert veivalgsinnretning for overføring av digitale data i et telekommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonsanlegg; telekommunikasjonsapparater, telekommunikasjonsapparater i form av ISDN-terminaler og ISDN-telefonanlegg; ISDNtelekommunikasjonsbokser; ISDN-kort, ISDN-kort for computere av typen PC; PC-kort; PCMCIA-kort (utvidelseskort for små bærbare computere); apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder og/eller data; magnetiske databærere; digitale databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner, mikrocomputere og deres periferapparater, bildeskjermenheter, modulater/ demodulatorer (modemer), skrivere, eksterne lagringsenheter; mikroprosessorer og andre elektroniske byggeelementer for computere. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; formidling av ISDN-tjenester; nyhetsformidling nemlig drift av elektroniske regnesentra, av elektroniske postbokssystemer og av regneknutepunkter for formidling av elektronisk informasjonsoverføring av data; tjenester for linjetilgang og i forbindelse med et globalt telekommunikasjonsnettverk, nemlig formidling av registre, regnskap, avregning, protokollkonvertering, tilgang til adgangspunkter og klargjøring av nettverkinfrastruktur for overføring av lyd, bilder og/eller data. KL. 42: EDB-programmering; ingeniørvirksomhet (ekspertise) innenfor området computervitenskap og maskinell informasjonsbehandling; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; testing av vareprøver innen EDB-systemer, EDBapparater og EDB-programmer; utvikling og prøving av elektroniske kommunikasjons-, tekst- og informasjonsbearbeidingssystemer. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Praecis Pharmaceuticals Inc, Cambridge, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Vekstfremmende preparater for jordbruk og landbruk. KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske og veterinære preparater for behandling og diagnostisering av kreft, CNS-sykdom, smittsomme sykdommer, arvelige sykdommer, kardiovaskulære sykdommer, hormonelle og/eller metaboliske og/eller dietetiske forstyrrelser/ mangler, infeksjonssykdommer, allergi, analgesi og anestesi. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: HandiCare AS, 1370 Asker, NO KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede i form av spesialheiseinnretninger, stasjonære og mobile, spesialheiseinnretninger, stasjonære og mobile, til eldre og funksjonshemmede, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede, trykkavlastende puter, senger, stoler, ganghjelpemidler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede i form av befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, rullestoler, manuelle rullestoler, elektriske rullestoler, rullestolputer, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede i form av spesialmøbler, puter, senger, stoler, ganghjelpemidler i form av møbler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROLLER LINFIX (730) Innehaver: Roller International AS, 1324 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 8: Håndverktøy for bruk ved fastsetting av strøm- og signalførende kabler og ledninger. KL. 17: Dobbeltsidig klebebånd for fastsetting av strømog signalførende kabler og ledninger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MATRIX ESSENTIALS VITAL NUTRIENTS (730) Innehaver: Matrix Essentials Inc, Carter Street, Solon, OH 44139, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: Respo-Technik Norge AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WOODFIX (730) Innehaver: Respo-Technik Norge AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. KL. 3: Hårpleiemidler, nemlig sjampo, hårbalsam, hårspray og -mousse. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR TELEMAX ADJUSTER (730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helena Rubinstein SA, F Paris, KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; sminkepreparater; eteriske oljer for personlig bruk. (300) Prioritet:, , 97/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norsk Returkartong AS, 1324 Lysaker, NO KL. 40: Avfallsdestruksjon. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretning), ingeniørvirksomhet (ekspertise), sortering av avfalls- og gjenvinningsmateriale, materialtesting. (730) Innehaver: Egmont Bøker Fredhøi AS, 0055 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Skarpsnogt. 2, 0221 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Skarpsnogt. 2, 0221 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Skarpsnogt. 2, 0221 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Eiendomsselskapet Dybvik & Sætre ANS, Postboks 19, 6037 Eidsnes, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MASKY (730) Innehaver: Nodin AS, Gauterødveien 53, 3150 Tolvsrød, NO KL. 10: Hygienisk plastbeskyttelse for bruk ved munn til munn metoden. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Spring Water AS, 1650 Sellebakk, NO KL. 32: Alkoholfrie drikker; rent vann tilsatt oksygen; oksygenholdig vann. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELINK (730) Innehaver: Elink AS, Postboks 206, 5049 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter til styring av strøm; databehandlingsutstyr; dataprogrammer; software og hardware til bruk ved energihåndtering. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; betalingstjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; design, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software. (730) Innehaver: Elink AS, Postboks 206, 5049 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter til styring av strøm; databehandlingsutstyr; dataprogrammer; software og hardware til bruk ved energihåndtering. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; betalingstjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; design, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norsk Krag- Jørgensen Federation 1905, Postboks 222, 7651 Verdal, NO KL. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av sport. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Uniservice SA, Citco Building, Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 1: Kjemikalier til bruk i industri, kjemiske vaske- og rensemidler for skip, rensemidler for tanker, emulgatorer, avfettningsmidler, tilsetningsstoff til brenselolje, kondisjoneringsmiddel for brenselolje, avkarboniseringsmidler, sotfjernere, olje og petroleumsdispergeringsmiddel, reagensmidler for bløtgjøring og behandling av vann, kondenskontrollpreparater og antikjølemidler. KL. 3: Rustomdannelsesmiddel og rustfjernere, vaskeog rensemidler, flytende avskallingsmiddel, hånd kremer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PHÖNIX (730) Innehaver: Bavaria Egypt (S.A.E.), P.O. Box 2016, Cairo, EG (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: Jone Vistnes, Postboks 946, Kvernavik, 4040 Hafrsfjord, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; helsetjenester; fysioterapitjenester, kiropraktortjenester, legebehandling, massasje, sykepleiertjenester; fotterapi og fotpleie; hudpleie. KL. 9: Manuelle brannslukningsapparater, mobile brannslukningsapparater, installasjoner med automatisk brannslukning. (300) Prioritet: DE, , /09 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXTASY RECORDS INTERNATIONAL (730) Innehaver: Yoshiki Hayashi, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; forhåndsinnspilte CDplater; videokassetter som inneholder musikk og underholdning. (300) Prioritet: US, , 75/444,349 16

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE.

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE. A V S N I T T X V I MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; ELEKTRISK MATERIELL; DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer