nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZIMA (730) Innehaver: Coors Brewing Co, Golden, CO, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Hele klassen. KL. 33: Hele klassen. (730) Innehaver: Sollac, Immeuble La Pacific, la Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F Puteaux, (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 6: Ubearbeidede eller halvbearbeidede uedle metaller; stål for emballasje; bokser og beholdere av uedelt metall. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdige vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice; saft; preparater til fremstilling av drikker (ikke opptatt i andre klasser). KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (300) Prioritet:, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VISUAL OFFICE SURGE (730) Innehaver: Ring Data AS, Storgata 8, 3520 Jevnaker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue N.W., Atlanta, GA 30313, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og preparater til fremstilling av drikker (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pep-Wing International Corp, Nr. 113, Wu Kung 3rd. Road, Wu Ku Hsiang, Taipei Hsien, TW (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Optima Total Gruppen AS, Nordregt. 12, 7001 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 35: Bistand vedrørende forretningsmessig og kommersiell drift av en industri- eller handelsbedrift, samt bistand vedrørende drift og ledelse av et foretak. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 24: Nylonstoffer, tekstilstoffer av blandede materialer, tekstilstoffer for gardiner, tekstilstoffer for bruk i telt, reflekterende tekstilstoffer, tekstilstoffer for bruk i paraplyer, tekstilstoffer for bruk i regntøy, bomullsstoffer, kunstfiberstoffer for tekstile formål, syntetiske fiberstoffer for tekstile formål, polyester, tekstilstoffer av polyester. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Freudenberg Schuh GmbH, Kleve, DE KL. 25: Skosåler, sko og fottøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (maskindeler); skrubbere (vaskere); ekstrudere, deler dertil; siktemaskiner og -anlegg, deler dertil; granulatorer, deler dertil; separatorer, deler dertil; overhetere. KL. 11: Apparater og innretninger til belysning og oppvarming, herunder forvarmere; apparater til dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjølemaskiner og - apparater; kjøleskap, kjøleanlegg; deler til alle forannevnte varer; isfryseanlegg og deler dertil; industrielle frysere og deler dertil; installasjoner for kjøling; varmeapparater og -inventar; vannledningsanlegg; konserveringsanlegg til levnetsmidler; dampanlegg, herunder havvannsdestillasjonsanlegg, deler til forannevnte varer; tørkeanlegg og tørkemaskiner, deler dertil; dampkjeler; fordampingsapparater og -anlegg, deler dertil; apparater og installasjoner til koking og koagulering, deler til forannevnte varer; steriliseringsapparater og - installasjoner, deler dertil; varmevekslere (ikke maskindeler) og deler dertil; industrielle ovner og deler dertil. (300) Prioritet: DK, , 2179/1996 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INFORMA FERIE (730) Innehaver: Informa Ferie AS, Postboks 2547 Solli, 0202 Oslo, NO KL. 39: Organisering av reiser. (730) Innehaver: Atlas Stord Denmark A/S, Baltorpvej 160, DK-2750 Ballerup, DK (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøy-maskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og transmisjonsdeler (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; dampmaskiner (ikke lokomotiver) og dampmaskinanlegg, deler til forannevnte varer; dampturbiner og dampturbinanlegg, deler til forannevnte varer; hydrauliske maskiner og hydrauliske anlegg, deler til forannevnte varer; maskiner og maskinanlegg til behandling av smør og fettstoffer; tannhjulsutvekslinger (ikke til kjøretøyer); luftkompressorer; slakterimaskiner; garverimaskiner; maskiner og anlegg til fremstilling av fiskemel, deler til forannevnte varer; maskiner og anlegg til bearbeiding av slakteriavfall og døde dyr, deler til forannevnte varer; skrupresser; kondensatorer (maskindeler) og kondenseringsanlegg, deler til forannevnte varer; hydrolysatorer; varmevekslere 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CONCEPT ROADNET (730) Innehaver: To-Foto AS, Postboks 76, 9401 Harstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Postkort, trykksaker, skrivepenner, fotografier og bilder. KL. 18: Kofferter, reisebager, ransler, campingsekker og paraplyer. KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. KL. 35: Faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsrådgivning; disse tjenester også innenfor området kjøre- og trafikkplanlegging, dirigering, ruteinnsetting og tidsfastsetting av kjøretøyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lillestrøm Sparebanken, Postboks 143, 2000 Lillestrøm, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. KL. 35: Faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsrådgivning; disse tjenester også innenfor området kjøre- og trafikkplanlegging, dirigering, ruteinnsetting og tidsfastsetting av kjøretøyer. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROADNET 5000 (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TERRITORY PARTNER (730) Innehaver: Roadnet Technologies Inc, 3211 York Road, Timonium, MD 21093, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til bokstaven A. (730) Innehaver: Avex D.D. KK (also trading as Avex D.D. Inc), Tsuruma, Machida City, Tokyo 194, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; cd-plater, audio, video og databånd, kassetter, disker, disketter, grammofonplater og andre lagringsmedier inneholdende musikk, bøker, grammofoninnspillinger, plateinnspillinger, fremførelser, dataprogrammer, filmer og multimedia; blanke eller uinnspilte cd-plater, audio, video og databånd, kassetter, disker, disketter, grammofonplater og andre lagringsmedia; dataspill; filmer; lysbilder; briller; antiblendingsbriller; antiblendingsskjermer; brilleglass; øyeskjermer; beskyttelsesbriller; deler, tilbehør og komponenter til de forannevnte varer; spilleapparater og -automater; spilleapparater, alene for bruk med TV-apparater; jukebokser; audio og videomottakere; lysbildeprosjektører; lysbildeapparater, apparater for visning av diapositiver; audio og videoopptaksapparater; televisjonsapparater; diapositiver; svømmebelter; dykkerdrakter, -hansker og -masker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; emblemer av edelmetall, armbånd, brosjer, brystnåler, spenner av edelmetall, slipsnåler, slipsklemmer, slipsholdere, mansjettknapper, øreklips, øreringer, medaljer, medaljonger, smykkenåler, juvelérvarer, strass-smykker, halskjeder, smykker, ornamenter, sko- og hatteornamenter av edelmetall, ringer, nåler av edelmetall, festenåler (bijouteri), smykkegjenstander av gagat; kjøkken- og husholdningsredskaper av edelmetall; klokker, ur, lommeur, kronografer (ur), kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; bøker, kalendere, kort, kataloger, kontorrekvisita, skrivesaker og papirvarer, magasiner (tidsskrifter), aviser, brosjyrer, fotografier, bilder, plakater, trykksaker, publikasjoner, instruksjons- og undervisningsmateriell, billetter. KL. 18: Ryggsekker, lærremmer, dokumentmapper, kartmapper; kasser av lær, kunstlær eller kartonglær; bager, poser, sekker, vesker, reisevesker, håndvesker, nøkkelpunger, etuier for nøkler, pengepunger, lommebøker, kofferter, håndkofferter, reisekofferter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; fangskinn (bekledning), badetøy, badedrakter, kåper, frakker, jakker, jerseyklær, trikotasje (klær), livreer, pyjamas, benklær, parkas, skjorter, skjørt, dresser, kjoler, gensere, treningsgensere, bukser, undertøy, vester, sokker, strømper, hansker, belter, slips, skjerf, ermebeskyttere, håndleddsbånd, lueskygger, luer, hatter, hetter (klær), sandaler, tøfler, støvler, sko, halstørklær, svømmeklær, badebukser; klær, fottøy og hodeplagg for bruk ved utøvelse av baseball, fotball, ishockey, basketball, soccer, trening, gymnastikk, golf, tennis, svømming, skøytegåing, skigåing, snowboard, fisking, bilkjøring, motorsykkelkjøring og fjellklatring. KL. 26: Emblemer (ikke av edelmetall), jakkemerker (buttons), brosjer, brystnåler, knapper, bånd, hårbånd, elastiske bånd, broderier, nåler (andre enn juvelérvarer og bijouteri), festenåler (andre enn bijouterivarer), medaljer og medaljonger (ikke av edelmetall), sko- og hatteornamenter (ikke av edelmetall), smykker (ikke av edelmetall), glidelåser. KL. 28: Spill og leketøy; spilleapparater og -automater; gymnastikk og sportsartikler; dukker, luftpistoler (leker), baller videospill, miniatyrmodeller, papirdrakter, karnevals- og teatermasker, uroer, ballonger, juletrepynt, juledekorasjoner, juletrær av syntetiske materialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELES (730) Innehaver: Teles AG Informationstechnologien, Berlin, DE KL. 9: Computerprogrammer og data innregistrert på databærere, computerprogramvare, computerprogramvare for telekommunikasjon og overføring av informasjon på digital form (data); videokonferansesystemer og -anlegg; multimediaapparater og deres bestanddeler; apparater og programvare for video på forespørsel; datorisert veivalgsinnretning for overføring av digitale data i et telekommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonsanlegg; telekommunikasjonsapparater, telekommunikasjonsapparater i form av ISDN-terminaler og ISDN-telefonanlegg; ISDNtelekommunikasjonsbokser; ISDN-kort, ISDN-kort for computere av typen PC; PC-kort; PCMCIA-kort (utvidelseskort for små bærbare computere); apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder og/eller data; magnetiske databærere; digitale databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner, mikrocomputere og deres periferapparater, bildeskjermenheter, modulater/ demodulatorer (modemer), skrivere, eksterne lagringsenheter; mikroprosessorer og andre elektroniske byggeelementer for computere. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; formidling av ISDN-tjenester; nyhetsformidling nemlig drift av elektroniske regnesentra, av elektroniske postbokssystemer og av regneknutepunkter for formidling av elektronisk informasjonsoverføring av data; tjenester for linjetilgang og i forbindelse med et globalt telekommunikasjonsnettverk, nemlig formidling av registre, regnskap, avregning, protokollkonvertering, tilgang til adgangspunkter og klargjøring av nettverkinfrastruktur for overføring av lyd, bilder og/eller data. KL. 42: EDB-programmering; ingeniørvirksomhet (ekspertise) innenfor området computervitenskap og maskinell informasjonsbehandling; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; testing av vareprøver innen EDB-systemer, EDBapparater og EDB-programmer; utvikling og prøving av elektroniske kommunikasjons-, tekst- og informasjonsbearbeidingssystemer. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Praecis Pharmaceuticals Inc, Cambridge, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Vekstfremmende preparater for jordbruk og landbruk. KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske og veterinære preparater for behandling og diagnostisering av kreft, CNS-sykdom, smittsomme sykdommer, arvelige sykdommer, kardiovaskulære sykdommer, hormonelle og/eller metaboliske og/eller dietetiske forstyrrelser/ mangler, infeksjonssykdommer, allergi, analgesi og anestesi. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: HandiCare AS, 1370 Asker, NO KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede i form av spesialheiseinnretninger, stasjonære og mobile, spesialheiseinnretninger, stasjonære og mobile, til eldre og funksjonshemmede, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede, trykkavlastende puter, senger, stoler, ganghjelpemidler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede i form av befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, rullestoler, manuelle rullestoler, elektriske rullestoler, rullestolputer, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede i form av spesialmøbler, puter, senger, stoler, ganghjelpemidler i form av møbler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROLLER LINFIX (730) Innehaver: Roller International AS, 1324 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 8: Håndverktøy for bruk ved fastsetting av strøm- og signalførende kabler og ledninger. KL. 17: Dobbeltsidig klebebånd for fastsetting av strømog signalførende kabler og ledninger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MATRIX ESSENTIALS VITAL NUTRIENTS (730) Innehaver: Matrix Essentials Inc, Carter Street, Solon, OH 44139, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: Respo-Technik Norge AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WOODFIX (730) Innehaver: Respo-Technik Norge AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. KL. 3: Hårpleiemidler, nemlig sjampo, hårbalsam, hårspray og -mousse. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR TELEMAX ADJUSTER (730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helena Rubinstein SA, F Paris, KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; sminkepreparater; eteriske oljer for personlig bruk. (300) Prioritet:, , 97/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norsk Returkartong AS, 1324 Lysaker, NO KL. 40: Avfallsdestruksjon. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretning), ingeniørvirksomhet (ekspertise), sortering av avfalls- og gjenvinningsmateriale, materialtesting. (730) Innehaver: Egmont Bøker Fredhøi AS, 0055 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Skarpsnogt. 2, 0221 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Skarpsnogt. 2, 0221 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Skarpsnogt. 2, 0221 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Eiendomsselskapet Dybvik & Sætre ANS, Postboks 19, 6037 Eidsnes, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MASKY (730) Innehaver: Nodin AS, Gauterødveien 53, 3150 Tolvsrød, NO KL. 10: Hygienisk plastbeskyttelse for bruk ved munn til munn metoden. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Spring Water AS, 1650 Sellebakk, NO KL. 32: Alkoholfrie drikker; rent vann tilsatt oksygen; oksygenholdig vann. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELINK (730) Innehaver: Elink AS, Postboks 206, 5049 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter til styring av strøm; databehandlingsutstyr; dataprogrammer; software og hardware til bruk ved energihåndtering. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; betalingstjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; design, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software. (730) Innehaver: Elink AS, Postboks 206, 5049 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter til styring av strøm; databehandlingsutstyr; dataprogrammer; software og hardware til bruk ved energihåndtering. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; betalingstjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; design, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norsk Krag- Jørgensen Federation 1905, Postboks 222, 7651 Verdal, NO KL. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av sport. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Uniservice SA, Citco Building, Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 1: Kjemikalier til bruk i industri, kjemiske vaske- og rensemidler for skip, rensemidler for tanker, emulgatorer, avfettningsmidler, tilsetningsstoff til brenselolje, kondisjoneringsmiddel for brenselolje, avkarboniseringsmidler, sotfjernere, olje og petroleumsdispergeringsmiddel, reagensmidler for bløtgjøring og behandling av vann, kondenskontrollpreparater og antikjølemidler. KL. 3: Rustomdannelsesmiddel og rustfjernere, vaskeog rensemidler, flytende avskallingsmiddel, hånd kremer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PHÖNIX (730) Innehaver: Bavaria Egypt (S.A.E.), P.O. Box 2016, Cairo, EG (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: Jone Vistnes, Postboks 946, Kvernavik, 4040 Hafrsfjord, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; helsetjenester; fysioterapitjenester, kiropraktortjenester, legebehandling, massasje, sykepleiertjenester; fotterapi og fotpleie; hudpleie. KL. 9: Manuelle brannslukningsapparater, mobile brannslukningsapparater, installasjoner med automatisk brannslukning. (300) Prioritet: DE, , /09 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXTASY RECORDS INTERNATIONAL (730) Innehaver: Yoshiki Hayashi, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; forhåndsinnspilte CDplater; videokassetter som inneholder musikk og underholdning. (300) Prioritet: US, , 75/444,349 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Norsk Trevarefabrikkers Andelslag, Oslo, NO KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); vinduer (ikke av metall), vindusramme (ikke av metall), bygningsdører (ikke av metall), dørkarmer (ikke av metall); bygningsglass og glass for dører og vinduer; halvforarbeidet tre i form av bjelker, planker og paneler; trefinér; transportable hus (ikke av metall), garasjeporter av tre. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; snekkeriarbeider i forbindelse med montering av dører, vinduer, kjøkken, skap og andre byggvare- og møbelartikler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DISCOVERY TRAVEL CHANNEL audio-visuelle opptak; innspilte magnetbånd med lyd og/ eller bilder; CD Roms; grammofonplater og -disker; underholdningsapparater for bruk sammen med TVapparater; datamaskiner; interaktive computersystemer; magnetiske og fiberoptiske databærere; telekommunikasjonsutstyr og apparater for konvertering av film og video til interaktiv og digitalt komprimert programmering; datamaskinutstyr og programvare; datamaskinprogrammer; fjernkontrollinnretninger for fjernsyn, fjernsynkonvertere og relatert utstyr innenfor området interaktiv og digitalt komprimert fjernsynsprogrammering og for bruk i forbindelse med fiberoptisk, kabel- og satellittfjernsynskringkasting. KL. 38: Kommunikasjonstjenester, kommunikasjonstjenester i form av radio-, kabel- og fjernsynskringkasting; kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer og radioprogrammer; fjernsynsoverføringer, radiooverføringer og radiodiffusjonstjenester; datakrypterings- og dataoverføringstjenester; telekommunikasjonstjenester; fiberoptiske, kabel- og satellittfjernsynsoverføringstjenester; satellitt og on-linekommunikasjonstjenester; interaktiv kommunikasjonstjenester; abonnementfjernsynskringkastingstjenester; abonnementdataoverføringstjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, undervisnings- og underholdningstjenester; utdannelsesvirksomhet, undervisnings- og underholdningstjenester i form av forberedelse av radio- og fjernsynsprogrammer; tjenester ved produksjon av filmer, videoer, radioprogrammer og levende underholdningsinnslag; tjenester ved produksjon av animerte levende filmer og fjernsynsinnslag; tjenester relatert til underholdning i form av levende film, til fjernsynsunderholdning, utdannelse og instruksjon, og til direkteunderholdningsopptredener og -show; utdannelses- og underholdningstjenester tilbudt on-line via datamaskiner; tjenester relatert til utgivelse av bøker, magasiner, trykksaker og tidsskrifter; underholdningstjenester i form av interaktive og digitale komprimerte programmer via fiberoptisk, kabel- eller satellittkringkasting; utdannelses-, opplærings- og instruksjonstjenester innenfor området interaktive og digitale komprimerte fjernsynsprogrammer og fiberoptisk, kabel- og satellittkringkasting; utleie av utstyr for interaktivt og digitalt komprimert fjernsyn; undervisnings- og underholdningstjenester i form av å tilby video- og audiovisuelle billedbærere for mottagelse og sending av TV-programmer og informasjonsdata; undervisnings- og underholdningstjenester relatert til komprimerte digitale fjernsynsprogrammer. (730) Innehaver: Discovery Communications Inc, 7700 Wisconsin Avenue, Bethseda, MD, US KL. 9: Apparater for lagring, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; levende filmer, videobånd, kompaktdisker, videodisker og audio- og 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARA DESIGN (730) Innehaver: Ara Design v/ Marianne Gadmar, Ånnerudskogen 96, 1370 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King c/o advokatene Westby, Holmlund & King, Postboks 150, 1411 Kolbotn (730) Innehaver: Glumann GmbH, Wittichstrasse 4, D Darmstadt, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 25: Klær; badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, badesandaler, badetøfler; undertøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 35: Public Relation (PR-virksomhet), publisering av reklametekster, reklamebyråer, utarbeidelse av reklametekster, reklamevirksomhet. KL. 42: Emballasjedesign, fotografering, grafisk formgiving. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KLOVNEN KNUT (730) Innehaver: Knut Berntsen, Brattvollvn 179, 1164 Oslo, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet. (730) Innehaver: Safe Motor AS, Postboks 6569 Rodeløkka, 0501 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 7: Motorer, andre enn for landkjøretøyer; landbruksredskaper. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dell Computer Corp, Round Rock, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater, dataprogramvare, datamaskinvare, datamaskiner, periferiutstyr for datamaskiner, deler og utstyr for forannevnte varer. KL. 40: Bearbeiding av materialer, fabrikasjon av datamaskiner for andre. (730) Innehaver: G & S International A/S, Herlev, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske og optiske apparater og instrumenter, apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr, magnetiske databærere, programvare; apparater og instrumenter til undervisning; elektroniske bøker og tidsskrifter, deler og tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 16: Trykksaker, trykkskrifter, tidsskrifter, trykte publikasjoner, aviser, bøker, bilder, instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater). KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhet, utgivelse av bøker og tidsskrifter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DYNALOSEC (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BONLOSEC (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Scandic Hotels AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige, idrettslige og kulturelle aktiviteter; utstillinger for kultur- og utdannelsesformål. KL. 42: Hotell- og restauranttjenester; reservasjon av hotellrom; frisørtjenester og skjønnhetssalonger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Scantrol AS, Midtunheia 22, 5050 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Elektroniske styresystem for trålere og forskningsfartøy. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. (730) Innehaver: Fruit of the loom, Inc, Bowling Green, KY 42103, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer