INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året 2012 16 Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr. 31.12."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2

3 INNHALD Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2012 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling Revisjonsmelding 3 Lygrepollen

4 Godt år for Fusa Kraftlag 2012 var eit godt år for Fusa Kraftlag SA. Selskapet har halde fram med utviklinga innanfor hovudsatsingsområda våre, med sikker straumforsyning til konkurransedyktige prisar som det viktigaste. Krava styresmaktene stiller til kraftbransjen generelt blir stadig høgare. Krav til effektiv drift, nøytralitet i kommersielle aktivitetar og ulike tilsyn påverkar kvardagen til alle kraftlag. Mykje tyder på at denne utviklinga vil vedvare og forsterkast. Meir samarbeid mellom Fusa Kraftlag og andre kraftlag i vår region vil derfor auka i åra framover. 4 Fusa Kraftlag SA har levert noko mindre kraft til kundane våre i 2012 enn i Dette skuldast i hovudsak lavare aktivitet hos ein av våre store industrikundar og ein mild vinter. Slike variasjonar er naturlege. Det viktigaste sett frå styret si side er at kundane våre gjennom 2012 har opplevd svært få driftsavbrot. Dette viser at den langsiktige prioriteringa styret har gjort med å få eit robust linjenett i Fusa er rett. Stabil straumtilførsel er i dag ein føresetnad for eit velfungerande samfunn innanfor alle sektorar, og Fusa Kraftlag SA erkjenner sitt samfunnsansvar på dette området. Fusa Kraftlag byrjar no å få erfaring med drift av moderne småkraftanlegg. Vi ser at både kraftpris og produsert kraftmengde kan variera sterkt frå år til år. Dette aukar usikkerheita i venta avkastning over tid, og kan påverka investeringsavgjerder i enkeltprosjekt framover. Dei fleste i Fusa gler seg over dei store investeringane i nye vegprosjekt i kommunen og i Samnanger. Fusa Kraftlag SA har ved utgangen av 2012 utbetalt og forplikta ca 100 millioner kroner i vegforskotteringar. Dette belastar vårt finansresultat i svært stor grad. Styret har no fokus på tilbakebetaling av desse midlane så raskt som mogeleg, og vil ikkje be årsmøtet om fullmakt til nye prosjekt før samla uteståande saldo er kraftig redusert.

5 Breibandsutbygginga i regi av Fusa Kraftlag har halde fram etter planen i Vi nærmar oss slutten av utbygginga og dei fleste i kommunen vil då ha eit tilbod om fibertilknyting gjennom kraftlaget. Styret håpar flest mogeleg av innbyggjarar og verksemder i Fusa kommune knyter seg til dette nettet. Det er svært få andre kommunar av tilsvarande størrelse og folketal som har eit slikt tilbod! Også i 2012 har vi støtta ulike kulturaktivitetar i kommunen. Styret er glad for å kunne støtta det rike og mangfoldige kulturlivet i Fusa! Resultatmessig vart 2012 eit vesentleg betre år enn Styret er særleg glad for at drifta av kraftlaget gjekk svært bra. Finansresultatet er samla sett negativt, men som nemnt tyngjer rentekostnadene til vegforskotteringane. Fusa Kraftlag har betydeleg finansiell styrke og dette skal vi alle ha glede av i mange år ennå. Kraftlaget sin kundetilfredsundersøkelse gjer oss god oversikt over omdømet vårt. Styret er svært tilfreds med den høge lojaliteten kundane våre har til oss. Meir enn 90 % kjøper kraft gjennom oss. Dette forpliktar til vidare innsats. Styret ønskjer å gje honnør til de tilsette i kraftlaget for svært god innsats i Bernt Grimstvedt Styreleiar 5

6 Varamedlemar: 1. vara: Tor Johannes Hjertnes, 2. Vara: Torill Os Aadland, Bernt Grimstvedt Styreleiar Marianne Rød Nestleiar Sigmund Sjursen Styremedlem Vara tilsette: Håkon O. Aadland 6 Styret Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem tilsett Eikhovda

7 Styret si årsmelding Generelt Verksemda Fusa Kraftlag SA med forretningsadresse Stallabrotvegen 119, 5640 Eikelandsosen, driv produksjon, distribusjon og salg av elektrisk energi. Selskapet har områdekonsesjon for å distribuera elektrisk kraft i Fusa Kommune. Selskapet har også bygd ut breibandsnett i Fusa Kommune og distribuerer innhaldstenester produsert av Altibox i dette nettet. Føremål Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet til selskapet, slik det framgår av vedtektene er; - Å fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i konsesjonsområdet - Dette skal oppnåast gjennom; o Å eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning o Å omsetja elektrisk energi o Å produsera energi, eller delta som eigar i produksjonsanlegg o Å byggja og driva breibandsnett o Å forvalta kapitalfondet slik at det gjer ei langsiktig stabil inntekt o Å driva, yta midlar til, eller eiga anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet o Å delta aktivt i tiltak med ålmennyttig føremål i kraftlaget sitt konsesjonsområde 7 Vidare drift Rekneskapen er sett opp under føresetnad av vidare drift. Styret stadfestar at føresetnaden for vidare drift er oppfylt.

8 Arbeidsmiljø og personale Ved årsskiftet har Fusa Kraftlag SA 21 fast tilsette medarbeidarar med til saman 19,5 årsverk. I tillegg har vi ein lærling og ein person er tilsett i eit tidsavgrensa engasjement. Fråværsprosenten er 3,46%, der 1,9% er korttidsfråvær. Fusa Kraftlag er IAbedrift og samarbeider med NAV sitt arbeidslivssenter på Os. Bedriftshelsetenester blir levert av Grend Bedriftshelseteneste som har eit fast oppfølgingsopplegg for tilsette i selskapet. Selskapet har teke i bruk eit elektronisk basert HMS system som er effektivt til å oppdatera medarbeidarane, og der det er lagt vekt på at terskelen for å rapportera uønskte hendingar skal vera lav. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 8 møter i Det er ikkje registrert uhell med personskade i Likestilling Fusa Kraftlag SA har som målsetjing at begge kjønn skal behandlast likt. Av selskapet sine totalt 23 medarbeidarar er 7 kvinner. Av styret sine 5 medlemer er 2 kvinner. Ytre miljø Fusa Kraftlag SA er oppteken av å ta vare på det ytre miljøet. I samband med fornying og nybygging i distribusjonsnettet, søkjer vi å finna løysingar som er skånsam mot naturen og busetjinga. Det blir her spesielt tenkt på mogeleg helsesrisiko knytt til høgspentlinjer. Kraftlaget har etablert faste rutinar for avfallshandtering, med kjeldesortering av papir, trevirke, elektroteknisk utstyr, kabel- og leidningsrestar, transformatorar, oljeavfall osv. Alle anleggsområder blir rydda for materiell når arbeidet er avslutta. Transformatorar inneheld olje. Ved havari på transformatorar kan det skje lekkasje til naturen. Vi har ikkje hatt slike hendingar i 2012.

9 Osadalen Samarbeid med andre selskap Fusa Kraftlag SA er av styresmaktene pålagt å utføra det lokale eltilsyn (DLE). Det fysiske tilsynet ute hos kundane blir på våre vegne utført av BKK Elsikkerhet, medan vi vèl ut tilsynsobjekt og følgjer opp dei funn som blir gjort ved tilsynet. Fusa Kraftlag SA er tilknytt SKL sin driftssentral som overvaker høgspentnettet 24 timer/døgn. I arbeidstida overvaker vi sjølv nettet frå lokal sentral på kraftlaget, der vi også kan foreta koblingar i høgspentnettet. Vi har også eit fagleg samarbeid med dei andre kraftlaga i Sunnhordland, Hardanger og Nord-Rogaland gjennom organisasjonen IFER. Dette samarbeidet har vore nyttig for å oppretthalda god standard på vårt beredskapsopplegg, gjennom den felles beredskapskoordinatoren som er tilsett i IFER. Utbygging av småkraft skjer hovudsakeleg i samarbeid med SKL AS. Vi har ein samarbeidsavtale der vi eigarmessig er likeverdige partnarar. I utbyggingsfasen nyttar vi SKL Produksjon AS sin tekniske kompetanse, i driftsfasen blir aktiviteten styrt av Fusa Kraftlag SA. Informasjon Internettsidene våre er ei viktig kjelde for å gje ut informasjon til kundane våre. På grunn av krava styresmaktene set til nøytralitet, vart sidene omarbeidd i Styresmaktene er svært opptekne av at informasjon vi får tilgang til gjennom monopolverksemda ikke skal nyttast i konkurranseutsett verksemd. Dette er årsak til at navigering direkte mellom nettverksemd og kraftsalg er avskoren. Også i 2012 sendte vi ut kalendar til alle kundane våre. Kalendaren inneheld tips for elsikkerheit og råd om korleis kundane best kan gjera bruk av tenestene våre. 9 Vegforskotteringar Arbeidet med tunnel bak Tysse sentrum starta opp i Til dette prosjektet har kraftlaget lova å forskottera 30 mill. kroner og vi reknar med at størsteparten av desse midlane må utbetalast innan utgangen av Dette vil føra til at samla uteståande forskotterte midlar til vegar kjem opp i 106 mill. kroner.

10 Om drifta i 2012 Straumnettet I 2012 vart 5 nettstasjonar fornya. Totalt har vi no 231 nettstasjonar. Vi har no kun 6 nettstasjonar i mast som ikkje er godkjent etter dei nye reglane som vil ta til å gjelda frå I Prestegardsmarka og på Øpstad er 22 kv luftlinje erstatta med 695 meter kabel i jord. Ved Nore Fusa Skule er 22 kv luftlinje erstatta med 420 meter 22kV jordkabel. Frå sekundærstasjonen på Fusa er det lagt 910 meter 22 kv jordkabel i retning Fusatun/Eikhovda. Ved Drageide har vi fornya 410 meter 22 kv luftlinje og i Håvik 90 meter. Samla har vi lagt meter 22 kv kabel og hengt opp 510 meter 22 kv luftlinje. Som del av arbeidet med å føra fram fiberkabel til kundane, er det også utført eit omfattande oppgraderingsarbeid på lavspentnettet. I 2012 var det kun 7 driftsavbrot i vårt 22Kv nett. 5 av avbrota var kortvarige. Kun eit avbrot var av ei viss lengde. Sundag 22. januar kl oppstod eit fasebrot på Gangskleiv etter snølast på linja. Trass i det ugunstige tidspunktet klarte vi å retta feilen etter kun 4 timar og 20 minuttar. 10 Det vart transportert 70,9 GWh straum til kundane våre i 2012, det er ein nedgang på 6,4 GWh frå Nedgangen skuldast ein kombinasjon av mild vinter og endra behov hos næringskundar. Nettleige Fusa Kraftlag SA sette i 2012 ned nettleiga med 2,5 øre/kwh for privatkundar og mindre næringskundar, og effekttariffen for større næringskundar vart sett ned med 80 kroner/kw. Overføringsinntektene enda opp på 28,4 mill. kroner, som er i tråd med budsjett. Lavare kostnader ved energitap i eige nett på grunn av lavare straumprisar, samt lavare kostnader til dekning av SKL sine utgifter i regionalnettet, gjorde at resultatet for nettverksemda vart 0,8 mill. høgare enn budsjettert. Breiband Utbygging av fiber heldt fram i 2012 med same styrke som tidligare år. I 2012 vart kundar på Fusa og Holmefjord kobla på fibernettet. Det vart investert for 7,4 mill. kroner i breiband i Det er no kun Sævareid og Baldersheim som står att på vår utbyggingsplan. Talet på breibandskundar nærmar seg Drifta av fibernettet har vore stabil og utan større feil. Også ADSL nettet har hatt moderat med feil i 2012.

11 Kraftomsetning Fusa Kraftlag SA introduserte i 2012 to nye kraftprodukt for kundane, «Kraft til fast pris» og «Kraft til innkjøpspris». Med dette gjer vi det mogeleg for kundane å velje produkt etter kva dei legg hovudvekt på, enten det er ein fast pris i avtaleperioden, eller å følje spotprisen. Dei aller fleste av våre privatkundar har valgt garantikraftproduktet. Kraftprisen var i store delar av 2012 svært lav. Gjennomsnittleg realisert pris i 2012 var 28,7 øre/kwh som er 22 % lavare enn venta. Fusa Kraftlag SA selde 64,8 GWh straum til sluttbrukarar. Det gjer ein marknadsdel på 91% som er ein reduksjon på 3% frå Småkraft Hopselva Kraftverk AS, der Fusa Kraftlag SA eig 51%, produserte i ,3 GWh. Dette er 2,5 GWh mindre enn venta i eit år med middels nedbør. Realisert gjennomsnittpris for seld mengde utgjorde 21 øre/kwh, som er 14 øre under budsjett. Dette har samanheng med lav systempris i store deler av 2012, spesielt i periodar der småkraftverka kjører. Bratthus Kraftverk AS starta prøveproduksjonen i mai Anleggskostnadane utgjer 10,3 mill. kroner, ei overskriding på 1,1 mill. kroner. Anleggskostnader i overkant av 5 kr/kwh er høgare enn det som ein tåler i dag for å tilfredsstiller våre krav til lønsemd. Produksjonen i 2012 utgjer 1 GWh, som er omtrent som venta. 11 Eitro Kraftverk AS med ein produksjonskapasitet på 13 GWh var ved årsskiftet på det næraste ferdigstilt. Prøveproduksjon vil starta når snøsmeltinga startar våren Utbyggingskostnadane ser ut til å halde seg innanfor budsjett. Dette vil gje ein utbyggingskost på ca. 3 kr/kwh som er svært gunstig under dei generelle vilkår som gjeld i dag. Det lokale eltilsyn, DLE Fusa Kraftlag SA har tilsynsobjekt som skal kontrollerast med ulik frekvens etter pålegg frå Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet. Målsetjinga for DLE for 2012 vart oppnådd, og det vart utført 165 tilsyn, av desse var 121 bustader/hytter, 18 driftsbygningar og 8 næringsverksemder. Vi har i samarbeid med Fusa Kommune gjennomført aksjon bustadbrann. Dette tiltaket tilbyr bustadeigarar ein gjennomgang av bygningen med sikte på å avdekka moglege kjelder til brann. Resultatet blir oppsummert i ein rapport som bustadeigar kan nytta ved bestilling av utbetringar av bustaden. Som ein del av det førebyggjande arbeidet, dekkar Fusa Kraftlag kostnadane ved å senda alle 9. klassingar på kurs i branntryggleik ved VilVite-senteret i Bergen.

12 Kapitalforvaltning Det har vore lite endringar i finansporteføljen selskapet har. Den største aktivaklassen er Private Equity som er ein type investering som har avgrensa likviditet og der ein ikkje rekneskapsmessig kan visa forteneste, før denne er realisert. Det same gjeld for gruppa syndikerte eigedomsinvesteringar som er den nest største aktivaklassen. Rekneskapsmessig blir det vist den lavaste verdi, enten innkjøpskost eller utrekna verdijustert eigenkapital. Inntil denne typen investeringar blir realisert vil bokførte inntekter frå kapitalforvaltninga vera beskjedne. Den store utgiftsposten på kapitalsida, er renter på lån teke opp for å finansiera vegforskotteringar. Framtidig utvikling Flytting av Framo Engineering frå Fusa til Askøy vil ha store konsekvensar for både total levert energimengde og makslaster i vårt nett. Med effektuttak på 5 Mw på enkelttestar har Framo Engineering påført oss høge makslaster dei seinaste år. Når testane no fell vekk vil det letta belastninga på nettet i vinterperioden. Vi ventar at forbruket til privatkundar vil stiga marginalt i dei komande åra. 12 Med mange nye småkraftverk under planlegging, får vi ei ny utfordring på kapasitetssida i nettet vårt. Før det kan søkjast om konsesjon for småkraftutbygging, må det avklarast om der er nettkapasitet til å ta i mot den nye krafta. Vi er no i den situasjonen at vi har måtta sei nei til 2 førespurnader frå småkraftprosjekt som er under utgreiing. Vi vil sjå nærare på kva forsterkningar som må til for å kunna ta meir produksjon inn i vårt nett. Nye prognosar for kraftbalansen i den nordiske marknaden indikerer overskot av kraft og derav lavare prisar enn tidligare forventa. Denne situasjonen er venta å vara til 2017, då ein igjen ventar ei viss prisstigning. Dette medfører at vi må nedjustera inntektsprognosar for eksisterande kraftverk, og gjennomgå nye prosjekt med tanke på dei nye føresetningane, før det blir gjort investeringsvedtak. Vi har 2 prosjekt der grunnlaget for investeringsvedtak vil vera klart i 2013, og ytterlegare 3 prosjekt som ligg hos NVE for konsesjonsvurdering. Styresmaktene har stadig endra tidspunktet for tilbakebetaling av forskotteringar kraftlaget har gjort til fylkesvegar. Dette medfører at totalt uteståande beløp i ein periode blir langt høgare enn det ein såg for seg då avtalane vart inngått. Det lave rentenivået har gjort til at vi har kunna halde kostnadane nede, men ved framtidig renteauke kan det gje oss ei utfordring å klara å få overskot på finansporteføljen. Kraftlaget har korrigert investeringsstrategien for kapitalfondet slik at risikoen blir redusert ved at større deler av investeringane skal plasserast i renterelaterte produkt, samt at investeringane skal gjerast i likvide produkt. Dette vil redusera forventa avkastning.

13 Rekneskap Styret meinar den framlagte rekneskapen er dekkande for selskapet si stilling og resultat pr Rekneskapen for 2012 viser ei omsetning på 65,8 mill. kroner for konsern og 63,1 mill. for morselskapet. Driftsresultatet er 2,9 mill. kroner for konsern og 3,1 mill. for morselskapet. Resultatet etter skatt viser -3,1 mill. for konsern og -2 mill. for morselskapet. Tilsvarande tal for 2011 var -17,3 og -17,5 mill. kroner. Varige driftsmidlar er pr bokført med 121,4 mill. kroner og eigenkapitalen i morselskapet er 249,3 mill. kroner som utgjer ein eigenkapitalandel på 65%. Styret foreslår at årets underskot blir ført mot opptent eigenkapital. Eikelandsosen, 13 mai 2013 Bernt Grimstvedt Styreleiar Marianne Rød Nestleiar Sigmund Sjursen Styremedlem 13 Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Erling Syvertsen Adm. dir. Tveitaskaret

14 Året 2012 Skiftande rammevilkår 14 Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE, fastset årleg kor mykje det enkelte nettselskapet får lov til å henta inn frå nettkundane. Dette vert gjort ved hjelp av ein modell der NVE bl.a. reknar ut kvart nettselskap sin effektivitet. NVE har nyleg gjennomført endringar i denne modellen. Endringa har ført til dramatiske konsekvensar i berekna effektivitet for enkelte nettselskap. I vår region har eit nettselskap fått redusert sin effektivitet med 39 % og eit anna selskap auka sin effektivitet med 35 %, som følgje av modellendringa. I tillegg til denne type endringar, har utrekningar ført til at fleire faktorar vert endra, noko som påverkar inntektsramma i vesentleg grad. Her kan nemnast kalkulasjonsrente, utgiftsendringar knytt til ekstremvèr og overført energimengde. Vi har også vore heldige i enkelte år å få eit statleg tilskott til å jamna ut nettariffane. Dette tilskottet vert berekna på ein slik måte at vi eit år gjerne kan få støtte tilsvarande 5 øre/kwh og neste år 1 øre/kwh. Fusa Kraftlag ønskjer å halda stabile nettariffar, men det seier seg sjølv at det kan vera ei utfordring når variasjonane kan bli så store som vi har erfart i seinare tid. Til dømes sette NVE opp vår inntektsramme, som er den inntekta NVE meiner vi må ha for å driva straumnettet i Fusa, med 36% frå 2012 til Samstundes blei støtta vi mottar for å redusera nettariffane til våre kundar redusert med 76%. Det betyr at dersom vi skulle føra desse endringane over på våre kundar direkte, måtte vi ha auka tariffane med 34%. Dette synest vi ville vera ein for stor endring og valde å avgrensa prisauken til å liggja i intervallet %. Dette gjer oss sjølvsagt mindre inntekt enn vi ifølgje NVE treng for å halda straumnettet i god stand. Vi vel likevel å utjamne tariffen over tid, og om naudsynt nytta inntekt frå kapitalfondet til å halda nettet i god stand.

15 Dei siste par åra har prognosen for tilbod på, og etterspurnad etter elektrisk kraft i den nordiske marknaden endra seg radikalt. Det er fleire ting som har medverka til denne endringa. På grunn av redusert aktivitet i næringslivet, og då særskilt kraftintensiv verksemd, har etterspurnaden gått betydeleg ned. Av same grunn er det blitt overskott av CO2 kvotar som industrien er pålagt å kjøpa. Dette har igjen ført til at det er blitt mykje rimelegare å produsera kraft i kolfyrte kraftverk. Marginalkostnaden i kolkraftverk er den faktoren som styrer prisnivået på elektrisk kraft på kontinentet. Tilhøva som nemnt over, har no ført til at kraftprisane i Tyskland har nærma seg prisane i den nordiske marknaden. Dette kjem samstundes som styresmaktene si satsing på å byggja ut 26 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige. Nye prognosar viser eit kraftoverskot i norden, difor vert det venta lave prisar i perioden fram mot Dette har stor innverknad på kraftlaget si satsing på småkraft. Vi har inngått ei rekkje avtalar om å leiga fallrettar frå grunneigarar. Når vi skal vurdera lønnsemda ved å byggja ut nye kraftverk, har vi no måtta nedjustera venta pris betydeleg. Samstundes som salgsprisane har gått ned har utbyggingskostnadane gått betydeleg opp. Det er difor blitt utfordrande å finna løysingar som vil gje tilfredsstillande økonomi ved utbygging.. 15 Fusa Kraftlag trur framleis på ein langsiktig stigande energipris, men vi ser at det på grunn av fleire nye element, til dels av politisk karakter, må ein rekna med periodar med lave prisar. Risikoen ved å byggja ut kraft har dermed auka, og vi må ta omsyn til dette når vi skal avgjera nye prosjekt. Erling Syvertsen Adm. direktør

16 Tal frå verksemda Kundestatistikk Hushald/jordbruk o.l Hytter/fritidshus Næring Nettkundartotalt Nettariff for hushaldskundar Tala er henta frå NVE sin Fylkesoversikt nettleige Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og er inkl. alle offentlege avgifter. Overføring av kraft GWh GWh Levert til vårt nett 76,24 82,35 Hushald 29,61 35,24 Hytter/fritidshus 6,57 5,7 Næring 33,78 35,52 Veglys 0,92 0,85 Sum levert nettbrukar 70,88 77,31 16 Fakta om nettet Nettstasjon 231 stk Lågspent Kabel 102 km Lågspent Linje 360 km Høgspent Kabel 41 km Høgspent Linje 142 km Kraftsalg GWh GWh Kraftsalg Fusa Kraftlag 64,76 72,94 Andre kraftleverandørar 6,12 4,37 Samansetting av nettariffen i Fusa Diagrammet viser ei prosentvis fordeling av samansettinga av nettariffen i Fusa. Altibox i Fusa Diagrammet viser ei prosentvis fordeling av inntekta fordelt på produkt pr. desember % 5% 67 % Internett Telefoni TV

17 Tal Levert energi til sluttbrukar GWh 68,4 67,5 77,3 77,3 70,9 Nettap GWh 5 4,8 5,9 5,0 5,4 Nettap % 6,8 6,7 7,1 6,1 7,0 Sal av elektrisk energi Tkr Sal av nettenester Tkr Andre inntekter Tkr Brutto driftsinntekter Tkr Driftsresultat før avskrivningar Tkr Margin % -3,15 15,32 10,50 5,3 17,49 Avskrivningar Tkr Driftsresultat Tkr Årsresultat Tkr Årlege investeringar Tkr Totalkapital Tkr Eigenkapital Tkr Eigenkapitalprosent % 71,8 66,8 64,5 66,5 64,9 Tal nettkundar Tal breibandskundar Nettariffen i Fusa Tala er henta frå NVE sin nettleigestatistikk. Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og viser vår nettleige med og utan avgifter.

18 18 Inntak Bratthus

19 Resultatrekneskap MORSELSKAP NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER KONSERN Energisal Inntekter overføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntek ter Aktivering investeringsarbeid Energikjøp Overføringstenester , 9 Lønskostnader Ordinær avskriving Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntektfrå føretak i samme konsern Renteinntekt Motteke aksjeutbytte Gevinst sal verdipapir Urealisert verdiendring verdipapir Rentekostnad Tappåsalverdipapir Resultat av finanspos tar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat i året Minoritetsinteresser OVERFØRINGAR Avsett til annan eigenkapital Sum overføringar

20 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP NOTAR EIGA KONSERN Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Utsett skattefordel Tomter og boligeigedomar, kraftanlegg Bygningar Fordelingsnett og breibandsnett Maskiner, transportmidlar og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investeringar i dotterselskap Lån til føretak i same konsern Investeringar i tilknytta selskap Lån til tilk nytta selskap og felles kontrollert verksemd Langsiktige krav Investeringar i aksjar og andelar Andre fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Materiallager Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Investeringar Markedsbaserte verdipapir Sum investeringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA

21 MORSELSKAP NOTAR EIGENKAPITAL OG GJELD KONSERN Ei genkapi tal Innskoten eigenkapital Medlemskapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Minoritets interesser Sum eigenkapital Gjeld Avsetjing for forpliktingar Pensjonsforpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar Anna langsiktig gjeld , 11 Gjeld til kredittinstitusjonar Anna langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Annen korts iktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Eikelandsosen, 13. mai 2013 Bernt Grimstvedt Styreleiar Marianne Rød Nestleiar Sigmund Sjursen Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Erling Syvertsen Adm. dir. Else Helvik Styremedlem

22 Baldersheim 22 Notar til rekneskapen Rekneskapsprinsipp Konsernrekneskapen består av morselskapet Fusa Kraftlag SA samt dotterselskapa Hopselva Kraftverk AS, Ljotå Kraftverk AS, Gjønaelva Kraftverk AS og Bratthus kraftverk AS Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslov. Rekneskapsprinsippa som er nytta vert gjort greie for i det etterfølgjande. Konsolideringsprinsipp Det er brukt einsarta rekneskapsprinsipp i rekneskapa til konsernet. Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminert. Aksjar i dotterselskap er eliminert i konsernrekneskapen. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffingskost, korrigert for nedskrivingar og avskrivingar. Nedskriving vert føreteke når forskjellen mellom verkeleg verdi og bokført verdi er vesentleg, og verdiendringa ikkje er venta å være av forbigåande art. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig. Langsiktig lån vert balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Aktiveringar på nett gjeld eigne investeringsarbeid. Arbeidet er aktivert til påkomne kostnader. Omløpsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffingskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskriven til verkeleg verdi som følgje av eventuell renteendring.

23 Materiallager er lager av rekvisita til bruk i arbeid med nettet, samt til beredskap i samband med straumbrot. Materiallageret er vurdert til anskaffingskost. Selskapet har samarbeidsavtale med Fjordkraft AS, som samla sett gjev balanse mellom kjøp og sal av kraft. Det føreligg derfor ikkje tap i kraftkontraktar i rekneskapen. Skattekostnaden vert samanstilt med rekneskapsmessig resultat før skatt. Utsett skattefordel vert bokført i samsvar med NRS (F) om resultatskatt. Utsett skatt og utsett skattefordel er presentert netto i balansen. Nyttegjeringa av utsett skattefordel er basert på at utsett skattefordel er knytt til driftsmidlar og vil bli realisert over tid. Aksjar og partar i aksjefond er vurdert til verkeleg verdi på balansedagen. Aksjar i dotterselskap og tilknytt selskap er oppført til kostpris. Investeringane vert skreve ned til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje er forbigåande og det må sjåast på som naudsynt etter god rekneskapsskikk. Kundefordringar er oppført til pålydande etter frådrag for forventa tap. Avsetjing til tap er basert på ein individuell vurdering av dei enkelte fordringar og i tillegg er det føreteke ei uspesifisert avsetjing. Verdipapir er oppført til marknadspris i dei tilfeller marknadspris er dokumentert. Andre verdipapir er oppført til kostpris dersom ikkje lågare verdi er dokumentert. Pensjonar Kraftlaget sine tilsette er medlemmar av KLP. Dette er ei landsomfattande ytingsbasert pensjonsordning som vurderer alle medlemmar i ordninga under eitt. Selskapet har innarbeidd pensjonsforplikting i rekneskapen, og pensjonsforpliktingar er oppført etter aktuarmessige berekningar. 23 Inntekter Inntekt vert rekneskapsført når den er opptent, det vil sei når risiko og kontroll er overført kunden. Inntektene vert rekneskapsført med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader vert rekneskapsført som hovudregel i same periode som tilhøyrande inntekt. Der det ikkje er ein klar samanheng, vert det føreteke skjønnsmessig fordeling mellom periodane.

24 Note 1-Varige driftsmidlar Morselskap Transport- Maskiner, Inventar, Fordelings- Tomtar og midlar samband edb nett bygg Breiband Sum Anskaffingsk ost pr Tilgang i året Aktiverte egne arbeider Avgang til anskaffingskost Anskaffelseskost pr Akkumulerte av- og nedskrivingar pr Årets ordinære avskrivingar Akkumulerte av- og nedskrivingar pr Bokført verdi pr Bokført verdi pr Prosentsats for ordinære avskrivingar 12,5 % 20 % 20 % 3,33 % 2% 5-33 % Driftsmidlar vert avskrivne lineært over truleg levetid. Anskaffingskost er historisk kost redusert med motteke statsstøtte. Selskapet har av NVE med verknad frå fått godkjent ei oppskriving av lågspentnett og tariffapparat med verknad for nettleigetariffen. I tillegg inngår anlegg under utføring i posten fordelingsnett og breibandsnett med kr Tilsvarande tal i 2011 var kr

25 Note 1-Varige driftsmidlar Konsern Transportmidlar Maskiner, samband Inventar, edb Fordelingsnett Tomtar og bygg og Kraftstas jonar Breiband Sum Anskaffingskost pr Tilgang i året Aktivert eige investeringsarbeid Avgang til ansk affingskost Anskaffelseskost pr Akkumulerte av- og ned-skrivingar pr Årets ordinære avskrivingar Akkumulerte av- og ned-skrivingar pr Bokført verdi pr Bokførtverdipr Prosentsats for ordinære avskrivingar 12,5 % 20 % 20 % 3, 33 % 2% 5-33 % Driftsmidlar vert avskrivne lineært over truleg levetid. Anskaffingskost er historisk kost redusert med motteke statsstøtte. Selskapet har av NVE med verknad frå fått godkjent ei oppskriving av lågspentnett og tariffapparat med verknad for nettleigetariffen. I tillegg inngår anlegg under utføring i posten fordelingsnett og breibandsnett med kr Tilsvarande tal i 2011 var kr Kraftanlegg omfattar så vel igangsette som kraftstasjonar under oppføring.

26 Note 2 - Segmentinformasjon, rekneskap fordelt på verksemder Morselskap kr Kraftomsetnad Distribusjon Øvr eg Sm åkraft Kapitalforval ti ng Breiband Felles verksemd Total t Inntekter Kraftsal , ,2 Overføringsinntekter , ,5 Meir- (-)/mindreinntekt (+) -385,9-385,9 Andre inntekter 194,4 4122,7 1677,0 459,4 7975, ,7 Sum inntekter , , ,0 459,4 0,0 7975,2 0, ,5 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp , ,4 26 Nettap, eige nett 1160,4 1160,4 Nett-tj. overliggjande nett 6261,1 6261,1 Varekjøp, anna (eigedomsskatt) 4, 9 516, 4 248,9 18,5 2769,7 3558,4 Sum varekjøp , ,9 248,9 18,5 0, ,7 0, ,3 Bruttoavanse 2 408, , ,1 440,9 0, ,5 0, ,2 Driftskostnader Personalkostnader 386, , 0 524,0 703,5 167,7 2774,1 2356, ,8 Aktivert løn , 3-573, ,9 Andre driftskostnader 220,7 4471,1 11,8 0,5 2,9 860,6 2462,0 8029,6 Avskrivingar 20, ,6 3467,2 28, ,3 Tappåfordringar -29,9-29, 9 0,0-4,5-64,3 Felleskostnader 484,7 3538,0 48,4 48,4 48,5 678, , 5 0,0 Sum driftskostnader 1082, , 5 584,2 752,4 219,1 7202,3 0, ,5 Driftsresultat 1326,3 3445,9 843,9-311,5-219, ,8 0, ,7 Netto finansresultat 25, 4 145, 6 0, ,5 7,4-2, ,2 Driftsresultat 1 351, ,5 844,1-311, , ,4-2, ,5

27 Note 2 - Segmentinformasjon, rekneskap fordelt på verksemder Kornsern kr Kr aftproduksjon Kraftomsetnad Distribusj on Øvreg Småkraft Kapitalforvalting Breiband Felles verksemd Totalt Inntekter Kraftsal 3098, , ,8 Overføringsinntekter , ,5 Meir- (-)/mindreinntekt (+) -385,9-385,9 Andre inntekter 194, ,6 1677,0 459, , ,6 Sum inntekter 3098, , ,2 1677,0 459, 4 0, ,2 0, ,0 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp 370, , ,5 Nettap, eige nett 1 160, ,4 Nett-tj. overliggjande nett 6261,1 6261,1 Varekjøp, anna (eigedomsskatt) 4, 9 516,4 248,9 18, ,7 3558,4 Sum varekjøp 370, , ,9 248,9 18, 5 0, ,7 0, ,4 27 Bruttoavanse 2 728, , , ,1 440, 9 0, ,5 0, ,6 Driftskostnader Personalkostnader 386, ,0 524,0 703, 5 167, ,1 2356, ,8 Aktivert løn ,3-573, ,9 Andre driftskostnader 901, 9 220, ,1 11,8 0, 5 2, 9 860,6 2462,0 8931,5 Avskrivingar 1628,4 20, ,6 3467,2 28,3 9570,7 Tap på fordringar -29, 9-29,9 0,0-4,5-64,3 Felleskostnader 484, ,0 48,5 48, 5 48,5 678, ,5 0,2 Sum driftskostnader 2530,3 1082, ,5 584,3 752, 5 219, ,3 0, ,0 Driftsresultat 198, , ,8 843,8-311, 6-219, ,8 0, ,4 Netto finansresultat , 9 25, 4 145,6 0, , 5 7,4-2, ,3 Driftsresultat , , ,4 844,0-311, , ,4-2, ,8

28 Note 2 forts. - Segmentinformasjon, rekneskap fordelt på verksemder Morselskap og konsern Utrekning av meir-/mindreinntekt inklusiv KILE (1.000 kr) Avkastingsgrunnlag Sum nettleigeinntekt , 5 (1.000 kr) Gj.snitt Andre inntekter 4 122, 7 Driftsmidlar ,2 Sum faktisk nettleigeinntekt , 2 Kundespesifikke anlegg 4456,4 Fasts ett initiell inntekt i eige nett (-) ,0 Felles anleggsmidlar 8 280,3 Korreksjon tidlegare år , 0 Netto arbeidskapital 717,6 Avvik avskr./avkasting tidl. år -371,0 Sum avkastingsgrunnlag ,5 KI LE-kost nader 83,3 Eigedomsskatt -516,4 Kostnader ved overliggjande nett (-) , 1 "Godkjente" kostnader ,2 Avkasting % inkl. meir-/mindreinntekt 4,8 % Meir- (+)/mindreinntekt (-) i året 386,0 Avkasting % ekskl. meir-/mindreinntekt 5,3 % 28 Ved utgangen av rekneskapsåret 2012 er det under posten andre fordringar balanseført MNOK 1,9 i mindreinntekt og renter. Tilsvarande var det ved utgangen av rekneskapsåret 2011 balanseført MNOK 2,1 i mindreinntekt og renter. Offentlege tilskot I posten andre inntekter inngår mottatt utjamningstilskot for nettleige, kr Tilskotet er brukt til å jamne ut nettleige mellom områder i landet, og det er ikkje knytt forpliktingar utover dette til tilskotet. Gjøn

29 Note 3- Fordringar, gjeld og garantiforpliktingar og bundne bankinskot Morselskap og konsern Ved utgangen av 2012 utgjorde uteståande fordingar knytt til vegforskottering samla MNOK 76. MNOK 19 av dette er knytt til fylkesveg 122 Fusa-Strandvik. På fylkesveg 48 er det vidare forskottert MNOK 55 til parsellen Helland-Havskår og MNOK 2 til ny ferjekai på Årsnes. Fusa Kraftlag SA utbetalte ikkje forskotteringsmidlar i 2012, men laget mottok MNOK 2 som attendebetaling. Netto er vegforskotteringar etter dette redusert med MNOK 2. Forskotteringane er finansiert ved hjelp av banklån. Lånet er eit rammelån med flytande rente. Som sikring for lån er det stilt sikring i enkle pengekrav og i VPS-konto. Bankane har også stilt krav til nivået på selskapet sin eigenkapital. Selskapet har også ytt eit ansvarleg lån på MNOK 3 til selskapet Sambygg AS, kor Fusa Kraftlag SA eig 24,63 % av aksjane. Fusa Kraftlag SA har også ytt lån til Hopselva Kraftverk AS og Eitro Kraftverk AS i samarbeid med Sunnhordland Kraftlag med til saman kr 46 mill. Av dette er kr 12 mill ansvarleg lån og vert ikkje renteberekna. Begge låna, eks. ansvarleg lån, vert attendebetalt i Av innskot i bank gjeld MNOK 0,34 innskot av skuldig forskotstrekk for tilsette. Fusa Kraftlag SA har stilt garanti for kr og er kausjonist for kr Henangervatnet

30 Note 4 - Lønskostnad, tal på tilsette, godtgjersle, lån til tilsette m.m. Morselskap Lønskostnad Løn og feriepengar Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Sum Gjennomsnittleg tal på tilsette Ytingar til leiande personar Ad m. dir. Styret Løn/styrehonorar Anna godtgjersle Pensjonsutgifter Adm. direktør har inngått eigen pensjonsavtale finansiert over drifta. Avtalen inneber at avsette beløp i rekneskapen vert utbetalt som pensjon etter avgang som adm.dir. Det er i 2012 kostnadsført kr , og totalt avsett kr Adm.dir er ordinært medlem av KLPs kollektive pensjonsavtale. Avtalen inneber at adm.dir. har rett til å fråtre tidlegast , og avsett beløp skal utbetalast over 4 år etter fråtreding. Fusa Kraftlag SA har i samband med vedteke seniorpolitikk kostnadsført kr i pensjonskostnader, og det er til saman avsett kr Kostnader til revisor: Revisjonshonorar Anna rekneskapmessig bistand Andre attestasjonsoppgåver Øvrege tenester Sum Konsern Det er ingen tilsette i dotterselskapa. Det er heller ikkje utbetalt løn eller honorar til dagleg leiar eller styre i dotterselskapa. Kostnader til revisor: Revisjonshonorar Anna rekneskapmessig bistand Andre attestasjonsoppgåver Øvrege tenester Sum

31 Note 5 - Skattekostnad Morselskap Skattekostnad i året kjem fram slik: Betalbar skatt 0 0 Formuesskatt Endring i utsett skatt 0 0 Korreksjon skatt tidlegare år Skattekostnad ordinært resultat Avstemming frå nominell til faktisk skattesats: Ordinært resultat før skatt Forventa inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgjande postar: Kostnader utan frådrag Korreksjon frå tidlegare år Ikkje bokført endring utsett skatt Forskjellar knytt til endring i marknadsverdiar Varige sk ilnader knytt til fritaksmodellen Formuesskatt Resultat deltakarliknande selskap Skattekostnad Spesifikasjon av skatteeffekten av mellombelse skilnader og underskot til framføring: Mellombelse skilnader: Fordel Skyldnad Fordel Skyldnad Driftsmidlar Fordringar Pensjonsforplikting Andre skilnader Underskot til framføring Sum mellombelse skilnader Brutto utsett skattefordel/-skyldnad Ikkje balanseført utsett skattefordel Netto utsett fordel i balansen Utsett skattefordel er ikkje oppført i balansen, fordi det er uklart når den kan nyttast.

32 Note 5 forts. - Skattekostnad Konsern Skattekostnad i året kjem fram slik: Betalbar skatt 0 0 Formuesskatt Endring i utsett skatt Korreksjon skatt tidlegare år Skattekostnad ordinært res ultat Spesifikasjon av skatteeffekten av mellombelse skilnader og underskot til framføring: Mellombelse skilnader: Fordel Skyldnad Fordel Skyldnad Driftsmidlar Fordringar Pensjonsforplikting Andre skilnader Underskot til framføring Sum mellombelse skilnader Brutto utsett skattefordel/-skyldnad Ikkje balanseført utsett skattefordel Netto utsett fordel i balansen Konsernet er ikkje skattekonsern og det er derfor ikkje eliminert postar internt. Utsett skattefordel er oppført for dei selskapa som kan nyttiggjera seg fordelen.

33 Note 6 - Medlemskapital Morselskap Annan eigenkapital Sum Eigenkapital Endring i eigenkapitalen i året Endring i medlemsk apital Resultat i året Eigenkapital Fusa Kraftlag SA er frå 2010 omdanna til samvirkelag, og vil i næraste framtid etablera aktuelle ordningar for medlemskonto og medlemskapital etter reglane for samvirkelag. Konsern 33 Annan eigenkapital Medlemskapital Overkursfond Medlemskapital Overkursfond Minoritetsinteresser Sum Eigenkapital Endring i eigenkapitalen i året Endring medlemskapital Minoritetsinteresser Resultat i året Eigenkapital

34 Note 7 - Aksjar og partar i dotterselskap Morselskap og konsern Balanseført verdi Andel resultat Andel eigenkapital Eigardel Anleggsmidlar: Dotterselskap: Hopselva Kraftverk AS 50,56 % Ljotå Kraftverk AS 52,70 % Bratthus Kraftverk AS 59,50 % Gjønaelva Kraftverk AS 50,49 % Sum Note 8 - Aksjar og partar i tilknytta selskap 34 Morselskap og konsern Anskaffelseskost Anskaffelseskost Balanseført verdi Andel resultat Andel eigenkapital Eigardel Anleggsmidlar: Tilknytta selskap: Eitro Kraftverk AS 48,50 % Jarlshaug Kraft AS 47,93 % Sambygg AS 27,32 % Fusa Utviklingsselskap AS 49,00 % Matlandselva Kraftverk AS 40,00 % Sum

35 Note 9- Pensjonskostnader, -midlar og -forpliktingar Morselskap og konsern Alle tilsette i selskapet er innmeldt i ei pensjonsordning i KLP. Pensjonsordninga omfattar i alt 39 personar. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal på oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Pensjonskostnad Noverdi av pensjonsopptening i året Rentekostnad av pensjonsforpliktinga Avkasting på pensjonsmidlar Netto pensjonskostnad (før arbeidsgjevaravgift) Arbeidsgjevaravgift netto pensjonskostnad Resultatføring estimatavvik Netto pensjonskostnad Det er ingen tilsette i dotterselskapa. Finansiell status pr Pensjonsforplik ting Verdi av pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting (før arbeidsgjevaravgift) Estimeringsavvik Arbeidsgjevaravgift Netto pensjonsforplikting Driftspensjon Pensjonsforplik ting Økonomiske føresetnader: Diskonteringsrente 4,2 % 3,8 % Forventa pensjonsregulering 2,48 % 2,48 % Forventa avk asting på fondsmidlar 4,0 % 4,1 % Forventa lønsvekst 3,5 % 3,5 % Forventa G-regulering 3,25 % 3,25 % Ordninga dekkjer krav om innføring av obligatorisk tenestepensjon. Det er ikkje tilsette i andre selskap i konsernet.

36 Note 10 - Anna langsiktig gjeld Gjeld som forfell meir enn fem år etter utgangen av rekneskapsåret: Gjeld til kredittinstitusjonar 0 0 Lånet er gitt som rammelån utan at det er avtalt tidspunkt for innløsing. Note 11 - Pantsetjingar og garantiar m.v. Bokført gjeld som er sikra ved pant og liknande Morselskap Gjeld til kredittinstitusjonar Konsern Gjeld til kredittinstitusjonar Bokført gjeld som er sikra ved pant og liknande Morselskap Bygningar Factoringavtale Flåtepant Varelager Sum Konsern Bygningar Faktoringavtale Flåtepant Varelager Sum

37 Note 12 - Finansiell risiko Morselskap og konsern Selskapet har investert 96 mill. kroner i ulike finansplasseringar. 21% av kapitalen er investert i 8 ulike private equity fond. Dei fleste nærmar seg no innløysningstidspunktet i medhald av investeringsavtalen. Verdivurderingane indikerer at investeringar i desse vil gje ei fornuftig avkasting. 17 % av kapitalen er plassert i 17 eigedomsprosjekt. Det er knytta høg risiko for verdifall til 3 av desse prosjekta, men desse representerer kun ein verdi på 3 mill. kroner i balansen. For dei øvrege prosjekta er det ei betring i verdivurderinga i forhold til forrige årsskifte. Det ser ut som at vi har passert botn på eigedomsmarknaden. Ca. 15 % er investert i eigenkapitalbevis i norske sparebankar. Her er liten risiko og god løpande avkastning. Sida årsskiftet har verdien av desse auka betrakteleg. Ca 6%erinvestert i 5 ulike shippingprosjekt med i alt 13 skip. Skipa er utleigd på mellomlange kontrakter til gode betingelsar. 1 skip vil bli tilbakelevert i år og marknaden tilseier at det er risiko for ein periode med negativt driftsresultat. Investeringane for øvrig er fordelt på aksjefond med ein god spreiing av risiko. Samla vert risikoen i porteføljen vurdert som moderat. Langsiktige utlån er lån i samband med offentleg utbygging og vert refundert fortløpande etter planar. Det vert ikkje betalt rente. Andre krav følgjer flytande rente. Langsiktig lån er inngått med flytande rente, men det er inngått rentebytteavtale som sikrar rente på 4,85 % fram til Fusa Kraftlag SA har ikkje inngått kontraktar om kjøp eller levering av kraft, og det er derfor ikkje finansiell risiko knytt til kraftomsetjing. Fusa Kraftlag SA har ein portefølje av kortsiktige finansieringsplasseringar som består av: Anskaffelseskost Verdi Verdiendring i perioden Norske og utenlandske aksjefond Norske og utenlandske eigedomsaksjar Enkeltaksjar Eigenkapitalbevis Obligasjonar og renteplass Equityplass Shipping KS-selskap Anna Sum

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 618 432 1 328 156 Psykisk helsevern 352 309 300 132 Anna 201

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL

HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL HOVUDTAL 2008-2013 - KONSERNET SKL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 RESULTATREKNESKAP Omsetning mill. kr. 1020 795 1 087 1 175 903 965 703 Driftsresultat mill. kr. 413 279 517 511 410 568 348 Årsoverskott

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer