SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017"

Transkript

1 Samferdselsdepartementet Postmottak Dato: 27.august 2015 SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Vi viser til brev av 23.april 2015, hvor vi blir invitert til å gi uttalelse i forbindelse med nytt anbud på regionale ruteflyvninger i Nord-Norge fra 1.april Innledning Fly Arctic er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger-regionen og Sandnessjøen, Brønnøysund, Harstad, Bodø og Hammerfest relatert til utvikling av flyruter. Fly Arctic foretar årlige undersøkelser blant næringslivet i de nevnte regioner og analyserer trender i deres fremtidige reisemønster. I 2014 svarte 773 bedrifter på undersøkelsene. Disse hadde totalt 2.4 milliarder i årlige reisebudsjett og over ansatte. I tillegg til årlige bedriftsundersøkelser arbeider også Fly Arctic for å bedre utviklingen for næringslivets flytilbud i regionene. Eksempler på dette er kartlegging av muligheter for å få til en dispensasjonsordning for mellomkategori lufthavner i Norge, gi innspill til bl.a. FOT ordningen for flyrutekjøp, bidrar til informasjon mellom aktørene mv. Styrkene i Fly Arctic sitt arbeid er at prosjektet innhenter informasjon fra næringslivet i fem regioner i Nord-Norge og Stavanger-regionen. Informasjonen inneholder derfor også opplysninger om næringslivets behov fylkesoverskridende. Prosjektet gir dette innspillet i forhold til å sikre at et fremtidig ruteopplegg også skal ivareta næringslivets behov. Det videre innspillet er delt inn som følger: - Innspill til rapporten. - Tilbakemelding fra hver enkelt kommune som deltar i Fly Arctic prosjektet samt resultater fra prosjektets siste bedriftsundersøkelse. - Konkluderende sammendrag. Hammerfest Det er av stor betydning at det er gode flyforbindelser mellom Hammerfest og resten av Finnmark slik at sykehustjenestene i Hammerfest er lett tilgjengelig for befolkningen i Finnmark, spesielt med

2 tanke på at fylkets eneste barneavdeling ligger i Hammerfest. Det er også viktig med gode flyruter for næringslivet slik at personer/ firmaer har mulighet til å arbeide i Hammerfest og Barentshavet i forbindelse med petroleumsindustrien. Innpendling i forbindelse med denne aktiviteten har økt. Det er viktig med bedre forbindelser mellom Vest- og Øst-Finnmark da fylkeskommunen/fylkesmannen har sete i Vadsø, og da det vil bli økende samarbeid i forbindelse med petroleum med Kirkenes. Det er viktig at det blir bedre direkteforbindelse mellom Vadsø/Kirkenes og Hammerfest og med kort transfertid fra Berlevåg/Båtsfjord. Disse rutene må beholdes som FOT ruter. Når det gjelder Mehamn, Hasvik og Honningsvåg så må disse fortsatt rutes mot Hammerfest med videre forbindelse mot Tromsø som knutepunkt. Det er viktig at kapasiteten mellom Hammerfest og Tromsø styrkes, da det ofte er fulle fly på denne strekningen. Det foreslås videre at når det gjelder transportstandardkriterier (jfr rapport forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge, Møreforskning) så velges grønn standard, men at det foretas noen små korrigeringer angitt her: Kriterier Sted med lokalsykehus Grønn standard Ankomst sykehuset senest kl etter reisetid fra hjemsted på maksimalt 3 timer. Retur fra lufthavn tidligst kl 16. Gjelder alle dager. I Fly Arctics siste undersøkelse i Hammerfest, hvor ca 1/3 av bedriftene som svarer tilhører olje-/gassog offshorebransjen forventes det en fremtidig økning i reiseaktivitet til Hammerfest. Bedriftene svarer som forventet at de vil ha mest trafikk til og via Tromsø. Utover dette forventer de mest flytrafikk til Harstad og deretter Helgeland i Nord-Norge. For destinasjoner med flybytte forventer næringslivet mest trafikk til Stavanger etterfulgt av Oslo. Gode forbindelse via Tromsø til Stavanger og Oslo vil derfor være viktig for bedriftene i Hammerfest i tiden fremover. Bedriftene benytter i dag i liten grad Alta lufthavn. De oppgir at selv om rutetilbudet er vesentlig billigere fra Alta så sees dette i sammenheng med økt tidsbruk i reisetiden for de ansatte og er derfor mindre aktuell. Bedriftenes behov når det gjelder flytilbudet fra Hammerfest er i hovedsak: - Flere daglige avganger til Tromsø, spesielt tidlig på dagen slik at en kommer seg kjapt sørover. Unngå mange kutt i frekvenser til Tromsø på vinteren. - Bedre tilbud til Stavanger og Oslo. På sikt ny lufthavn med direkte ruter. - Bedre rutetider og kortere reisetid til Harstad/Evenes og Helgeland. Brønnøysund

3 Rutene som går over Brønnøysund lufthavn er bra tilpasset til den trafikken det har vært frem til nå, men det er viktig å ta høyde for en økning i flytrafikken i tiden fremover. Mye av denne trafikkøkningen vil være offshoretrafikk. I motsetning til Nord-Helgeland/Rana hvor det har skjedd mye på veiutbyggingssiden, har det på Sør-Helgeland ikke skjedd noen forbedringer av veistrekninger. Regionen er fortsatt like avhengig av fly og helikopter til syketransport og til næringstransport. Kravene til rutetidene bør også komme fram i anbudet. Utstrekningen på flydagen bør derfor fortsette slik den har vært de senere årene, med tidlig åpning fra Bodø. I tillegg burde det gå ut et fly rundt kl 17 (i dag kl 16) i forhold til posten som går ut fra Brønnøysamfunnet. Tilbakemeldinger fra næringslivet i Brønnøysund viser at det på kort sikt ikke er ventet noen stor økning i trafikken over Brønnøysund Lufthavn, men fra er det ventet stor økning som følge av; Utbyggingen av Åsta Hansteen, hvor helikopterbasen til Brønnøysund er lagt. Leggingen av Polarled fra Åsta Hansteen til Nyhamna Oppgradering av Norneskipet vil trolig skje ute på feltet, noe som vi gi stor ekstra aktivitet. Utvidelser fra Skarv fra ca Leteboring rundt produksjonsstedene. Næringslivet forventer størst reiseaktivitet til Oslo og deretter Trondheim, Sandnessjøen og Bodø i tiden fremover. I tillegg forventes det en god del trafikk til Harstad/Evenes regionen. Resultater fra bedriftsundersøkelse: - Næringslivet etterspør i den siste Fly Arctic rapporten flere avganger til Oslo og da primært tidligere avganger om morgenen og senere retur fra Oslo om ettermiddag/kveld. Denne ruten kan gjøres som en trekantforbindelse hvor også Sandnessjøen er inkludert slik at en sikrer et større passasjergrunnlag. - I tillegg etterspør næringslivet bedre forbindelser til Vestlandet, primært Stavanger, men også til Bergen. En slik rute bør være som en trekantforbindelse hvor både Brønnøysund og Sandnessjøen tas med. Tilbakemeldinger fra næringslivet i Stavanger-regionen vises også at det etterspørres bedre rutetilbud til Helgeland. Det viktigste for bedriftene er frekvens og ikke store fly. Næringslivet i Brønnøysund etterspør en flyrute (FOT) fra Helgeland med destinasjonene Brønnøysund og Sandnessjøen (evt Bodø) til Harstad. Harstad er oljehovedstaden i nord og er tett linket til basene på Helgeland. Bodø Bodø er fylkeshovedstad og vertskap for viktige statlige og regionale etater, næringslivstjenester og helsetjenester som etterspørres i store deler av Nordland fylke. For Nordland som helhet er det viktig med god kommunikasjon til det sentrale Østlandet og Bodø fungerer i dag som et nav mht å sikre et omfattende rutetilbud sørover. Opprettholdelses av eksisterende FOT ruter i Nordland er viktig bl.a. av hensyn til regionens næringsliv, kommunikasjon til det sentrale Østland, statlige og regionale

4 fylkesfunksjoner i Bodø, pasienttransport og regionens utdanningstilbud. Det er også viktig at eksisterende FOT ruter flyttes over til en ny lufthavn ved reduksjon av antall lufthavner (Fra Narvik Framnes lufthavn til Harstad/Evenes lufthavn. Det anbefales videre at FOT ruten Røst Bodø fortsatt opereres med fly (ikke helikopter) pga sin ekstreme geografiske beliggenhet, kommunenes avhengighet at et robust flytilbud med god regularitet samt muligheter for å sende gods med flyfrakt. I tillegg foreslås det at ruten Bodø-Leknes beholdes som FOT rute. I Fly Arctics bedriftsundersøkelse i Bodø regionen varsler næringslivet om økt reiseaktivitet i tiden fremover. Bedriftenes kommentarer vedrørende forventet økning er: - Forventer økt aktivitet. - Vekst i kundemasse. - Vekst i tjenester utenfor Nord-Norge. - Flere eksterne samarbeidspartnere. Resultater fra bedriftsundersøkelsen viser at næringslivet trenger bedre forbindelser til Harstad/ Evenes samt Helgeland. Sandnessjøen Trafikkutviklingen ved lufthavnen i Sandnessjøen har fra 2010 til 2013 hatt en passasjerøkning på nesten 20 %. I 2014 kom det en korreksjon med en nedgangsom var varslet på forhånd pga lavere aktivitet innen spesielt petroleumssektoren som er en viktig driver. I tiden fremover forventes det en økning i aktivitetsnivået igjen. Statoil har økt aktivitet som følge av Aasta Hansteen utbyggingen, flere boreoperasjoner vil finne sted med mer. Endringene kan gjøre det vanskelig å treffe behovet ift utarbeidede estimater. I så henseende er det viktig at en hensyntar dette ved utarbeidelse av kriterier, dvs hvis trafikkutviklingen i perioden blir betydelig endret, må det være mulig å forhandle om ny kapasitet med den som er tildelt kontrakt. Resultater fra bedriftsundersøkelsen i regionen viser at bedriftene mener at utvidelse av rullebanen på Stokka vil ha svært positiv effekt for næringslivets reisevirksomhet. Videre viser svar i FLY ARCTIC undersøkelsen at bedriftene etterspør følgende: - Næringslivets første prioritet er hyppigere frekvenser til Oslo. Tidligere utreise om morgenen og senere avgang fra Oslo om ettermiddag/kveld. Denne ruten sees som en trekantforbindelse med Brønnøysund. Direkteruten til Oslo ønskes fortsatt om en kommersiell rute. - Næringslivet etterspør bedre forbindelser til Vestlandet, primært Stavanger,men også til Bergen som en trekantforbindelse med Brønnøysund. Næringslivet i Stavanger etterspør også et bedre rutetilbud til Helgeland. - Bedre forbindelser til Harstad/ Evenes og Hammerfest etterspørres som en trekantforbindelse i sammen med Brønnøysund. Forslag til ny FOT rute. I bedriftsundersøkelsen i Harstad/Evenes gir næringslivet tilbakemelding om at en har behov for et bedre rutetilbud til Helgeland. Forslag til ytterligere endringer i dagens flytilbud: - Ettermiddagsfly ut fra Bodø. Kapasitet bør økes til 50 seters fly pga etterspørselen.

5 - Formiddag ut fra Trondheim Mosjøen Sandnessjøen. Denne burde gå direkte mellom Trondheim Sandnessjøen. - Ettermiddag fra Trondheim Brønnøysund Sandnessjøen Bodø. Kapasitet bør økes til 50 seters fly pga etterspørselen. Harstad: Godt fungerende flyruter er viktig og ofte avgjørende forutsetning for god nærings- og samfunnsutvikling. For Midtre Hålogaland er Evenes er den sentrale lufthavn med både regionale og nasjonale funksjoner. Evenes ligger midt i en av de mest befolkningsrike regioner i Nord Norge med byene Narvik og Harstad som de største sentra. Narvik har sin lokalflyplass som legges ned fra 2017 når Hålogalandsbrua åpner, og reisetiden til Evenes vil da reduseres. Det nasjonale rutetilbudet er godt med mange direkteruter. Imidlertid er det også et stort regionalt rutebehov som ikke er tilfredsstillende. Det er i dag en FOT-rute på Evenes, Evenes -Tromsø. Videre mellomlander FOT-rute fra Andenes til Bodø, morgenflyet og kveldsflyet på Evenes. Fly Arctics siste bedriftsundersøkelse i Harstad/Evenes regionen viser at bedriftene forventer økt reiseaktivitet i tiden fremover. Bedriftene etterspør bedre flytilbud til Tromsø, Hammerfest og Bodø. Det bør utredes hvordan reisebehovet dekkes etter at Narvik lufthavn legges ned våren 2017 og hvorvidt en da flytter FOT ruten fra Narvik til Bodø over til Harstad/Evenes til Bodø. Når Hålogoland broen står ferdig i løpet av 2017 vil reisetiden fra Narvik til Harstad bli vesentlig kortere. I tillegg etterspør bedriftene bedre forbindelser til Helgeland. Sammendrag og konklusjoner: Selv om rapporten fremstår som grundig og veloverveid, mener vi at rapporten i for sterk grad bygger på nåværende etablerte rutemønster med Tromsø og Bodø som start og endestasjoner i ruteopplegg. Den drøfter ikke konsekvenser av øvrig samfunnsutvikling med bl.a. nye og bedre veier. Rapporten og vurderingene er i det vesentligste tilpasset den offentlige tjenestestruktur og behov, og tar i for liten grad hensyn til næringslivets reisebehov. Fly Arctic har gjennom flere undersøkelser skaffet seg betydelig innsikt i dette og våre rapporter kunne gitt verdifull utfyllende informasjon. Næringslivets reisebehov går i sterk grad på tvers av fylkesgrensene, og dette synes ikke hensyntatt. Det påpekes i rapporten behov for bedre lokal/regional forankring, og at dette vil sikre bedre støtte i regionene når beslutningene fattes. Fly Arctic støtter denne betraktningen og ber om at den vektlegges i sterk grad. På side 117 i rapporter står det: Alternativt kan man avholde spørreskjemaundersøkelse i den berørte regionen. På den måten kan en sikre støtte i lokalbefolkningen for det vedtak som treffes. Det gjøres oppmerksom på at Fly Arctic i flere år har gjennomført spørreundersøkelser til bedrifter i de regioner som deltar i prosjektet og deler av denne informasjonen er gjengitt i vårt innspill. Det planlegges nye spørreundersøkelser i løpet av neste halvår.

6 I følge regelverket skal denne type flyrutekjøp begrunnes med at ruten betjener en randsone eller en utviklingsregion, at det er en svak trafikkert rute til en regional lufthavn, og at ruten er vital for den økonomiske utviklingen i regionen der lufthavnen ligger. I vårt innspill er det tatt spesielt høyde for hva næringslivet i regionene som er med i FLY ARCTIC har gitt tilbakemeldinger om. Gode flyforbindelser er svært viktig for næringslivet. En dissonans mellom tilbud og etterspørsel kan i ytterste konsekvens virke konkurranse vridende i negativ retning for lokalt næringsliv. Dette understøttes også ift forskning (ved IRIS, Norsk oljemusem m.fl.) som har prøvd å identifisere de viktigste drivkrefter for utviklingen av bl.a. norske oljeklynger hvor den viktigste drivkraften er: Kommunikasjon/Infrastruktur: Nærhet til feltene og helårs flyplass med gode og effektive rutetilbud. Av hensyn til fleksibilitet bør anbudet ikke deles i mer enn 2 anbudspakker. Det bør også gis anledning til å kombinere anbudspakkene. Med utgangspunkt i resultater fra bedriftsundersøkelsene FLY ARCTIC har foretatt og møter med flere flyselskap, foreslår at vi følgende viktige momenter hensyntas i forhold til kriterier for ny anbudsperiode: 1. Fleksibilitet og frekvenser Når trafikken øker vesentlig i anbudsperioden bør det foreligge en fleksibilitet i ordningen slik at kapasiteten også økes. Rapporten anslår trafikkveksten frem til 2022, men sier samtidig at det er en vesentlig grad av usikkerhet rundt trafikkanslaget. Utviklingen innen antall næringslivsreisende er sterkt påvirket av aktivitetsnivået i ulike næringer. Aktiviteten innen olje og gass er for flere av regionene en viktig driver. Det vil derfor være vanskelig å treffe behovet utifra de anslåtte estimatene for trafikkutviklingen. Hvis trafikkutviklingen i en periode blir betydelig endret er det viktig at dette blir hensyntatt i kriteriene i anbudet. Det må være mulighet for å forhandle om ny kapasitet med det selskapet som er blitt tildelt kontrakten. I Fly Arctics spørreundersøkelser kommer det også tydelig frem at det er viktigere for næringslivet at en har et flytilbud med hyppigere frekvenser med mindre fly enn færre avganger med større fly. 2. Pris til kundene Kriterier som vektlegger sluttpris til kunden er det viktig å få på plass. Prissettingen i FOTsystemet har ikke virket gunstig. Det har ikke blitt gitt mulighet til å fylle opp flyene med lavprisseter. Dessuten er det fortsatt slik at forretningsreisende mellom kortbanenettet i Nordland (Lofoten og Helgeland) og Oslo betaler dobbelt så mye som de som reiser mellom Bodø og Oslo. Eks. Oslo Helgeland, koster i snitt kr (Kilde: Avinors RVU for 2013). I flere sammenhenger er dette er ekstrakostnad ved å være etablert i distriktet og som har betydning både for den næringsdrivende, samt privatreisende. Et annet eksempel er at det er billigere å fly inn arbeidskraft fra Stavanger regionen til Hammerfest enn å fly dem inn fra Helgeland.

7 Det er viktig at både rutestruktur og pris sikrer næringslivets konkurransekraft, det må ikke fremstå som urimelig at lokalt næringsliv ikke blir konkurransedyktig pga kostnadsnivå, både billettpris og reisetid. Det gis i dag transportstøtte i forhold til varer, men ikke i forhold til de tjenestene bedriftene yter. Hvis prisnivået mellom flere av regionene i Nord-Norge fortsetter å være så høye som de er i dag, anmoder vi om at det gjøres en egen utredning i forhold til å innføre en støtteordning for bedriftenes leveranser av tjenester. 3. Flyruter For næringslivet er det viktig at flyrutene fra Finmark har knutepunkt i Tromsø. Dette fordi et knutepunkt i Tromsø er ideelt med hensyn til de største trafikkstrømmene. Næringslivet i Hammerfest og Harstad etterspør FOT rute/direkte rute mellom disse to stedene Næringslivet i Brønnøysund og Sandnessjøen etterspør FOT rute/direkte rute til Harstad evt via Bodø. Overflytting av Narvik Bodø FOT rute til Harstad/Evenes Bodø når Narvik/Framnes lufthavnen legges ned. Dette blir ikke behandlet i rapporten. Etter vår mening burde det blitt gjort en utredning i rapporten i forhold til om ruten mellom Harstad/Evenes Bodø bør være en FOT rute eller en kommersiell rute i fremtiden når Narvik/Framnes legges ned våren Navigasjon: Det er viktig ved denne utlysningen at en ikke begrenser antall tilbydere med krav (SCAT I) som det er vanskelig å tilfredsstille, dvs. det åpnes for ulike relevante navigasjonssystemer. 5. Tid fra kontraktsinndeling til oppstart og kontraktens lengde: I forbindelse med samtaler med flyselskap har det kommet frem at det er svært viktig at det gis nok tid fra kontraktsinndeling til oppstart. Rapporten (Møreforskning) foreslår her et år fra tildeling til oppstart. Dette mener vi er fornuftig samt at lengden på kontrakten er satt til 5 år. 6. Annet: Flyfrakt Det bør settes tydelige krav til kapasitet når det gjelder flyfrakt/cargo i anbudsutlysningen. Dette er ikke behandlet i rapporten. Interline agreement Vinner av anbudet må ha en interline agreement med de øvrige operatører på stamrutenettet slik at en kan kjøpe gjennomgående billett. Samfunnet har en viktig rolle for tilrettelegging og drift av transporttjenester, både for kommersielle tjenestetilbydere og aktører og FOT-baserte tilbydere. Det er viktig at disse sees i sammenheng, og

8 at det samfunnsøkonomiske vurderingskriterium tillegges betydelig vekt når anbudsgrunnlaget skal besluttes. Rapporten påpeker paradokset med at staten betaler/tar regninga for utvikling av lokale / regionale tjenester. Dette kan medføre suboptimalisering og uheldig konkurranse mellom de regionale beslutningstakere, de store byene Tromsø og Bodø og fylkene. Det må tilstrebes større grad av samarbeid og samhandling om opplegg og prioriteringer for rutebehovet over fylkesgrensene. Momenter som transfertid/korrespondanse, direkteruter mv må derfor tillegges sterk vekt. Her må det også legges vekt på korrespondanse med nasjonale flyoperatører. Næringslivets reisebehov: Vi kan ikke se at næringslivets behov er beskrevet omfattende i rapporten. Reisebehov over fylkesgrensene kan vi heller ikke se er beskrevet eksplisitt. Ut i fra resultater i Fly Arctic sine bedriftsundersøkelser reiser mange over fylkesgrensene i jobbrelaterte reiser. Vi mener at rapporten burde hensyntatt veiprosjekter/ nye veiprosjekter i større grad. Dersom antall FOT-ruter vurderes redusert for Hammerfest, Bodø, Harstad/Evenes, Sandnessjøen eller Brønnøysund, ber FLY ARCTIC om at følgende utredes grundig som en del av en slik prosess: - Konsekvenser for næringslivet i nevnte regioner. - Konsekvenser for rutetilbudet til/fra Oslo som også tjener som et knutepunkt videre. Det foreslås at saken sendes på en ny høring når forslaget til anbudet foreligger. Med vennlig hilsen FLY ARCTIC Jørn Berg Leder for styringsgruppen Sigrid Medley-Tellefsen Prosjektleder Vedlegg; høringsinnspill fra de enkelte kommuner

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNIKASJONSUTVALGET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 05.06.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2173-2 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 FOR STAVANGER BODØ, SANDNESJØEN, BRØNNØYSUND, HARSTAD, TROMSØ OG HAMMERFEST. Revidert per 24.februar 2015 v/sigrid D. Medley-Tellefsen 1. Innledning

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Fornebu 05.august 2011 Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Widerøe viser til brev av 11.04 2011

Detaljer

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 43 11/25 Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Behandlinger Fylkestinget (FT) - 15. juni 2011 Saksfremlegg: Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT ^ HELSE **-ø* MIDT - NORGE 9 Saksdok Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref 10/430- ANE Dato 04.06.2010 Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1.

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol.

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol. 1 Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol 7700 Steinkjer Ytre Namdal, 5. oktober 2010 Innspill vedr. anbud på regionale

Detaljer

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det?

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det? Nytt anbud i nord Hva innebærer det? Hva er anbud på flyruter? Staten kjøper flytilbud på strekninger der de mener det bør være et tilbud, men som ingen aktører finner lønnsomt å betjene kommersielt Staten

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD

Detaljer

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 Lufthavnstruktur Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 PROSJEKTGRUPPEN FOR LUFTHAVNSTRUKTUR SIDE 2 Lufthavnstruktur Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor

Detaljer

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P.

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014 Analyse av lufthavnstrukturen Bakgrunn og opplegg Informasjonsmøte4.september2014 NTP-prosessen Strategi/analysefase avsluttes 1.2.2015 «Planfase avsluttes 1.2.2016» «Stortingsbehandling våren 2017» Arbeidsgrupper,

Detaljer

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE.

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Deres Dato: Vår ref.: Sted, Dato xxxx ##.##.2015 xxxx Fornebu, 1. sep. 2015 HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/09659-4 Sidsel Bryne 19.10.2016 Uttalelse fra fellesnemda i Trøndelag sitt AU til Rapport

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland

Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Samferdselsdepartementet Vår dato 09.03.2016 Postboks 8010 Dep Deres dato 26.10.2016 0030 Oslo Vår referanse TL Deres referanse 15/3622 Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Fornebu, 7.11.2014 Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Bakgrunnsmateriale Trafikktallene

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Birte Haga Austli Det Kongelige Samferdselsdepartement Tif. 738661 78 E-post: birte.austli@sttk.no Postmottak: postmottak~stt1cno

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for 2013. Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Oppsummering 2013 Kvernberget

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R07/2011 Forord Denne rapporten er laget av Gravity Consult AS på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Den er forutsatt

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.05.2013 Pr epost Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no om.oslaz.takst12.001 16 september 2011 Avinor AS høring om forslag til regulering av Avinors lufthavn- og

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011 Ny flyplass - Helgeland Gravity_R005/2011 Ny flyplass Helgeland Lars Draagen Kjell Wilsberg Gravity Consult AS har opphavsrett til hele rapporten og dens

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei.

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei. Saksfremlegg Saksnr.: 12/445-1 Arkiv: N02 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: SAMFERDSEL I ALTA INNSPILL TIL ANSKAFFELSESUTVALGET Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling:

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Therese Eidsaune; H fremmet følgende forslag til høringsuttalelse Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023: 1. Ved

Detaljer

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015 Rapport 65/2015 Arnstein Øvrum Mads Berg Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Delrapport trafikkanalyser Forord Denne rapporten inngår i en ekstern utredning av regionale konsekvenser

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Dialogkonferanse om Kolumbus sitt bussanbud i Sør-Rogaland 19. juni 2014 Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 02/15

Protokoll Lofotrådsmøte 02/15 Protokoll Lofotrådsmøte 02/15 Dato: 17.-18. juni 2015 Tid: Kl 2000-2130 den 17. juni og kl 0900 1800 den 18. juni (se «kjøreplan») Sted: Kaikanten bryggehotell, Røst Ordførere Kommune Deltakelse: Stein

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND 111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Formannskapet behandlet i møte 30.09.2014 Formannskapet vedtak: Innspill til ringvirkningsanalyse ved en endring

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Kommunestyret. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE

Kommunestyret. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Kommunestyret Innkalles med dette til møte 11.06.2008 kl. 11.00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 115/08 06/2237 HELGELAND LUFTHAVN - KJØP AV AKSJER Forfall bes meldt sekretariatet

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Spørsmål Spørsmål 1: "Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 5. juni 2012 1 / Alta Rica Hotell Møtet fant sted på Alta Rica Hotell Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Laila Davidsen Alta: rådmann

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Notat Fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre Til Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon Bergen den 05.05.2014 Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Innhold 1 Innledning 2 Robusthet i togtrafikken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer