DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting"

Transkript

1 DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL Horwath Consulting

2 Enkel etableringsundersøkelse (utkast) Nytt hotell i Porsgrunn August 2008 Foreløpig utkast Hotellprosjekt Porsgrunn Etableringsundersøkelse for Steen & Strøm m.f. Utført av Horwath Consulting AS

3 INNHOLD 1 Bakgrunn og formål Innledning Formålet med undersøkelsen Kritiske forhold ved prosjektet Gjennomføring Kort om markedsmuligheter i Grenland Generelt Befolkning og sysselsetting Kort om trekk ved næringsutvikling Telemark Grenland Porsgrunn Oversikt over reiselivet i Grenland Delprodusenter Videreforedling Utviklingsområder med betydning for reiselivet i regionen Oppsummering reiselivsaktører Grenland Markedssituasjonen for hotellene i Grenland Generelt Tilbud, etterspørsel, markedssegmenter og RevPAR Totalt Norge Telemark fylke Grenland (kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble) Konkurrerende hoteller Hotell og hotellprosjekter Eksisterende hoteller Nye prosjekter Annen overnatting Hotellsituasjonen i Porsgrunn og Grenland og konkurransevurdering Konkurransesituasjonen Viktige konkurrenter Oppsummering konkurrerende hoteller i Grenland Marked for nytt hotell i Grenland? Kort om regionens vurderinger vedr. nytt hotellprosjekt i Porsgrunn Innledning Sammendrag tilbakemeldinger Syn på dagens hotelltilbud Lokalisering og produktkonsept Vurdering av lokalisering og tomt Produktkonsept Innledning Idégrunnlag for hotellutvikling Kort om overnattingsbehov og målgrupper Nærmere om produkttilbudet Innledning Generelt om driftseffektivitet Nærmere om hotellutformingen Markedspotensialet for nytt hotell i Porsgrunn Beregningsmåter Fair share Målgrupper og gjestegrunnlag Yrkesreisemarkedet Ferie/fritid Oppsummering gjestegrunnlag Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Side Horwath Consulting

4 2 7.3 Utleie møterom Servering Grov drifts- og økonomiprognose... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.1 Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.2 Inntekter... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.3 Investeringsestimat... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.4 Finansiering... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.5 Investeringens lønnsomhet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.6 Cash flow... Feil! Bokmerke er ikke definert. 9 Oppsummering... Feil! Bokmerke er ikke definert. 9.1 Hovedkonklusjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. 9.2 Suksessfaktorer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

5 Konfidensielt Notat Enkelt etableringsundersøkelse hotellprosjekt Porsgrunn 1 Bakgrunn og formål 1.1 Innledning Steen & Strøm, Bratsberg Gruppen og Storebrand Eiendom arbeider i fellesskap for å videreutvikle Down Town kjøpesenter og Porsgrunn sentrum sør. Det er bl.a. gjennomført en arkitektkonkurranse for området. Det er et ønske fra aktørene om at utviklingen av området skal bidra til og i større grad integrere området med Porsgrunn sentrum. Steen & Strøm har startet en prosess for å realisere disse planene. Som et ledd i denne utviklingen ønsker man å vurdere muligheten for å etablere et nytt hotell i området. Hotelltilbudet i Porsgrunn er fra før begrenset til Hotell Vic og Korvetten Hotell i Brevik. Det er derfor interessant å vurdere muligheten for et hotell som først og fremst både kan konkurrere med og supplere Hotell Vic. Utbygger tenker seg i utgangspunktet et godt forretningshotell som kan gi Porsgrunn mer og bedre hotellkapasitet enn det Hotell Vic kan tilby i dag. Horwath Consulting AS er forespurt om å gjennomføre en enkel etableringsundersøkelse, som skal tjene som beslutningsstøtte for videre vurderinger. Utviklingen i det norske hotell- og overnattingsmarkedet har vært positiv de siste årene. Markedet er imidlertid fremdeles preget av stor konkurranse 1, spesielt utenfor de sentrumsnære områdene i de største byene. Dette gjelder trolig også for Porsgrunn/Grenlands området. Med et slikt utgangspunkt vil det være viktig med en grundig kartlegging i forbindelse med nye hotellprosjekter. Det er viktig å vurdere markedets størrelse, utvikling og sammensetning, samt konsepter som vil kunne bety en sterk posisjon i markedet. En etableringsundersøkelse har som formål å beskrive forhold viktige for prosjektbeslutningen. Horwath Consulting er et frittstående norsk firma (med deltakelse i et internasjonalt nettverk) innenfor reiseliv generelt og spesielt innenfor hotellnæringen ( 1 Jfr. Horwath Consulting rapporten Norsk Hotellnæring for nærmere detaljinformasjon i denne sammenheng. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

6 2 1.2 Formålet med undersøkelsen Hovedformålet med etableringsundersøkelsen (feasibility study) er å teste markedsgrunnlag og lønnsomhet for et grovt definert tilbud. Tilbudet beskrives gjennom et idégrunnlag. Aktuelle markedsmuligheter/markedssegmenter for det beskrevne tilbudet er analysert. Videre er det gjennomført en grov arealdisposisjon for det tenkte prosjektet. Med bakgrunn i antatt inntekts- og kostnadsstruktur er prosjektets lønnsomhet estimert. 1.3 Kritiske forhold ved prosjektet Gjennomgående er hotellkonkurransen i Norge stor. Dette gjelder også for Grenlandsområdet. Etableringsundersøkelsen må derfor avdekke følgende vedrørende det foreslåtte konseptet: - Er det sannsynelig å oppnå tilfredsstillende RevPAR 2? - Vil penetrasjon kunne være lik eller høyere enn hovedkonkurrentene? 3 - Har produktkonseptet et innhold som sannsynliggjør at hotellet vil tiltrekke seg nye målgrupper/markedssegmenter som ellers ikke ville ha overnattet i Porsgrunn? Det kreves positive svar for å kunne sannsynliggjøre et inntektsnivå som forsvarer investeringen og gir lønnsomhet. Oppdragsgiver ønsker ikke at det skal gjennomføres noen egen markedsundersøkelse. Rapporten vil utarbeides som en skrivebordsundersøkelse på bakgrunn av Horwath Consulting generelle kunnskap om regionen og hotellmarkedet, samt tilgjengelig offentlig informasjon. 1.4 Gjennomføring I vårt arbeid har vi stort sett fulgt det oppsett som lå til grunn i vårt tilbud. Informasjon er innhentet gjennom: Innsamling av drifts- og markedsdata knyttet til nåværende/fremtidig hotellsituasjon i Porsgrunn. Tallmaterialet er basert på tall fra SSB (generelle statistikker og innkjøpt materiale). Innhenting av opplysninger og samtaler med ulike ressurspersoner i næringen. Samtaler med ulike ressurspersoner i lokalt næringsliv. 2 RevPAR = Revenue per availible room (gjennomsnittlig inntekt per hotellrom), viktig nøkkeltall som beskriver muligheten til å drive lønnsomt. 3 Penetrasjon måles i oppnådd markedsandel over hotellets romandel i byen/regionen. (markedsandel lik romandel = penetrasjon 1). Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

7 3 Samtaler med ressurspersoner i Steen & Strøm og deres partnere. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

8 4 2 Kort om markedsmuligheter i Grenland 2.1 Generelt Befolkning og sysselsetting A) Utvikling Telemark Telemark fylke betegnes ofte som et stykke Norge i miniatyr som strekker seg fra Skagerrakkysten opp mot Hardangerviddas høyfjellsplatå. Antall innbyggere i Telemark per 1. januar 2008 er som utgjør 3,5% av landets totale befolkning. Befolkningen har hatt en svak økning de senere år. Befolkningsveksten i fylket er under landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten i Telemark fylke lå ved utgangen av desember 2007 på 1,7%. På landsbasis var ledighet på 1,6%. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

9 5 B) Utvikling Grenlandskommunene Grenland er navnet på regionen som inkluderer kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan i nedre Telemark. Grenland regnes som Norges sjette største byområde og ligger 140 kilometer sør-vest for Oslo. Ca. 1/3 av Grenlands innbyggere bor i Porsgrunn. Det meste av befolkningsveksten i Telemark er i Grenlandsregionen. Befolkningsutviklingen i Grenland er karakterisert av en jevn vekst siden Siden 1983 har befolkningen økt hvert eneste år. Befolkningen i Grenland passerte i løpet av januar 2008 var det innbyggere i regionen. Arbeidsledigheten i Grenlandskommunene har vært synkende de sist årene. Ved utgangen av 2007 lå den i Porsgrunn på 1,9%, i Skien 2,2%, i Siljan 1,1% og i Bamble på 1,7%. Kommunikasjonsmessig ligger Porsgrunn sentralt i Grenlandsområdet med kommunikasjonsmuligheter på vei, bane, sjø og med fly. 2.2 Kort om trekk ved næringsutvikling Telemark Hovednæringsveiene i Telemark fylke fordeler seg med 3% på råvarenæring (råvarer som blir tatt ut i fylket slik som stein og tømmer), 35% på industrinæring (for en stor del konsentrert rundt Bamble og Porsgrunn) og 62% på tjenestenæring. Forskning, IKT og industri er områder med sterke miljøer i Grenlandsområdet, det gjelder for så vidt også kultur og kompetanse med et bredt utdanningstilbud og et rikt kulturliv Grenland Grenland er det området i Telemark med størst etableringsvekst. Av regioner i Norge er Grenland nr. 13 i forhold til nyetableringer. Porsgrunn og Bamle har de siste årene hatt gjennomsnittlig høyest etableringsfrekvens i fylket Porsgrunn I følge Vekst i Grenland ( det regionale næringsutviklingsselskapet for de fire grenlandskommunene) har området bl.a.: - Et industricluster av internasjonalt format og en omfattende service- og leverandørindustri. De store prosessbedriftene er fremdeles en næringsmessig ryggrad, og bidrar til å skape et innovativt miljø for utvikling av nye kunnskapsintensive vekstnæringer som IKT, bioteknologi, media og kultur. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

10 6 Produksjon av silisium, satsning på solcelleteknologi og planer om gassrørledning fra Vestlandet er blant de store prosjektene som nå skal på plass og som man mener vil gi vekst i regionen. Dette skjer på Herøya som ligger i Porsgrunn kommune ca. 4 km fra byens sentrum. IKT-næringen har også sterke miljøer og er i sterk vekst i regionen. 2.3 Oversikt over reiselivet i Grenland Det er møter og opplevelsestilbudet som bringer besøkende til Grenland/Porsgrunn. Dette er illustrert gjennom Reiselivskartet (vedlegg 2) og hotellene er plasserer i denne referanserammen. I dette kartet er de forskjellige aktørene i reiselivet skjematisk fremstilt i en verdikjedemodell Delprodusenter Under Delprodusenter på Reiselivskartet finner vi bl.a. møteplasser, attraksjoner, overnattingstilbud, servering og transport. a) Kommersielle møter og opplevelsesprodukter - Møteplasser Grenlandsområdet har store arenaer som kan benyttes til møte-, opplevelses- og kulturformål: Nytt kulturhus i Porsgrunn Det er besluttet å bygge et kulturhus som skal ligge på Østre Brygge nede ved elven. Investeringsrammen på MNOK 190 skal ligge til grunn for en arkitektkonkurranse. Det er foreløpig planlagt for 450 personer i amfi og 150 personer i en mindre sal. Bygget er planlagt ferdigstilt andre halvdel av Skjærgårdshallen i Langesund Skjærgårdshallen er et idrettsanlegg vegg i vegg med Quality Hotel&Resort Skjærgården. Hallen er eiet av Bamblehallen AS (eneaksjonær er Bamble kommune). Anlegget har to idrettshaller (en håndballhall med plass til 600 personer) og en fotballhall med kunstgressdekke (med plass til opptil personer). Stevneplassen Stevneplassen er et innen- og utendørs messesenter med store haller, scener og parkanlegg rett nord for Skien sentrum. Stevneplassen benyttes bl.a. til det årlige Handelsstevnet i september. Storhallen er m 2 (innekonsert pers), videre finnes ytterligere 6 haller (fra 300m m2) og et parkanlegg hvor det har vært arrangert konserter med opptil tilhørere Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

11 7 Skagerrak Arena Odd Grenland nye fotballstadion ligger rett nord for Skien sentrum vis a vis Stevneplassen. Det er tribune-kapasitet for opptil tilskuere delvis under tak, og bl.a. næringslokaler på m 2 inkl. VIP områder. Ibsenhuset Ibsenhuset er Skiens kulturelle opplevelsessenter og ligger i sentrum av byen. I tillegg til å presentere kulturtilbud i ulike genre er Ibsenhuset også et senter for kurs, konferanser, messer, møter, selskapsarrangementer. Skiens bibliotek har lokaler i kjelleren og en à la carte restaurant er integrert i huset og håndterer servering i forbindelse med de ulike arrangementene i huset. Ibsenhuset har plass til 800 i amfi samt foyer, mindre saler og grupperom. Fritidsparken Fritidsparken ligger i utkanten av Skien. Fritidsparken benyttes primært for idrettsarrangement. Nytt badeland og spa ble åpnet i Anlegget består i tilegg til Badeland av Skienhsallen (3 håndballhaller) med plass til tilskuere på tribunen, Flerbrukshall med plass til stoler og scene, et auditorium med plass til 220 personer, samt et stort uteområde. Fritidsparken har ca brukere per år, målet er brukere med nytt badeland. Teater Ibsen Teater Ibsen ligger i sentrum av Skien og har to scener; et amfi (180 pers.) og en mindre scene (80 pers). Teateret leies ut på forespørsel. Grenland har et stort og bredt møtearenatilbud. Hotellkapasiteten (jfr. nedenfor) matcher ikke arenatilbudet for store arrangementer. - Attraksjoner Regionens viktigste attraksjoner er listet nedenfor: Badeparken Badeparken i Quality Hotel&Resort Skjærgården er en attraksjon i seg selv både for lokalmiljøet og for tilreisende. Mange barnefamilier kombinerer besøk i badeparkene i Bø og Langesund. Badeparken hadde besøkende i 2006 (både hotellgjester og eksterne). Porsgrunds Porselænsfabrik Porsgrunds Porselænsfabrik ønsker besøkende velkommen til å oppleve porselensproduksjonen på nært hold. Et besøk omfatter omvisning i produksjon, kort historikk, galleri, handlemuligheter til reduserte priser og servering. Porselensfabrikken hadde i 2006 ca besøkende. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

12 8 Telemarkskanalen Grenlands største attraksjon er Telemarkskanalen med slusetur om bord 125 år gamle MS Victoria mellom Dalen og Skien. Båten blir i disse dager oppgradert til en mer effektiv og tidsriktig standard. Det er tre båter som trafikkerer kanalen. To med turistmessig trafikk fra Dalen til Skien (Ibsen og Victoria) og en med chartertrafikk som også går til Langesund (Skarsfos). Ibsen og Victoria fraktet i passasjerer, Skarsfos ca passasjerer. Det selges kanalpakker, hvor man kombinerer båtturen med opphold i Skien eller Dalen. Utenlandske grupper bestiller gjerne charterturer. Omsetning for rutetrafikken (Ibsen Victoria er ca. MNOK 5, servering kommer i tillegg.) Telemark Museum Skien ønsker å satse på og relateres til Ibsen også etter at Ibsenåret er slutt. Dette gjøres bl.a. ved aktiviteter i Teater Ibsen, Ibsenhuset og i Telemark Museum. Telemark Museum omfatter museene i nedre og midtre Telemark, bla. Gården Venstøp (Ibsens barndomshjem) som ble gitt som gave til Telemark Museum fra familien Løvenskiold og ble åpnet som museum i I dag er gården et moderne diktermuseum. Brekkeparken og Ibsen Museum hadde besøkende i 2006 og en omsetning inkl. tilskudd og prosjektmidler på MNOK 20,5 (salgsinntekter 320, billettinntekter 480 ). Ibsenhuset Ibsenhuset er Skiens kulturelle storstue som tilbyr forestillinger og opplevelser innen alle kulturgenre. Se Møteplasser ovenfor for en nærmere presentasjon. Nye Skien Fritidspark Skien kommune satser 435 millioner på et anlegg til bruk for befolkningens fritid og skole, i tillegg til at fylkeskommunen bygger Hjalmar Johansen videregående skole for 160 mill kroner som en integrert del i anlegget. Se Møteplasser ovenfor for en nærmere presentasjon. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

13 9 Bø Sommarland 52,2 km fra Skien tilbyr Bø Sommarland vannaktiviteter i et familievennlig konsept. Badeparken i Bø er igjen solgt og ny eier investerer i enda en vannattraksjon som innvies sommeren Ny eier er det britiske investeringsselskapet. Candover, som har flere andre badeparker, dyrehager, naturparker og marineland i sin portefølje. Fjorårets nyhet i Bø var en jettegryte. Utover en ny attraksjon har også badeparken fått midler til å ruste opp parkens spisesteder og fellesområder. Bø Sommarland hadde besøkende i Telemark Lekeland Aktivitets- og lekepark i Skien besøkende i Arrangementer En oversikt over de største årlige arrangementene i regionen: Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT) arrangeres av Grenland Friteater hvert år i juni. Arrangementet går over en uke og omfatter forestillinger, workshops og utstillinger. Festivalen trekker mange tilreisende til området, besøkende ble registrert i I snitt kommer 100 tilreisende artister som blir i fire dager. Viser ved Kanalen har vært arrangert hvert år i juni siden Arrangementet trekker ca besøkende. Festivalen vokser stadig og arrangementer gjennomføres nå i flere områder i Telemark. Telemark Fylkes Handelsstevne, første uken i september arrangeres på Stevneplassen i Skien. Markedet har både lokale og tilreisende utstillere på salgsstands, videre er det forskjellige kulturarrangement i tilknytning til dette. Teater Ibsen arrangerer årlig i mai Henrik Ibsen en dannelsesreise som trekker ca besøkende til regionen. Målet er at 40% av de besøkende skal være tilreisende. B) Hotell/overnatting Det er to hoteller i Porsgrunn kommune, Hotell Vic i Porsgrunn sentrum og Korvetten hotell i Brevik. For detaljert hotelloversikt for Grenland, se også kap De store hotellkjedene er representert i regionen med Choice Hotels (Langesund og Skien) og Thon Hotels (Skien). De største kjedene har bl.a. sterke lojalitetsprogram og firmaavtalesystemer. Hotell Vic har tidligere Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

14 10 estimerer at ca. 50% av omsetningen kommer fra bedrifter med firmaavtale med hotellet. Næringslivet i Porsgrunn har stor betydning for hotellene i området. Historisk har tungindustri preget regionen, nå blir denne erstattet av bl.a. high-tech- og IKT-bedrifter. Herøya ligger ca. 4 km fra Porsgrunn sentrum. Besøkende til bedriftene på Herøya benytter både Porsgrunns- og Skienshotellene, dette styres i yrkes- og kurs-/ konferansesegmentet for en stor del av firmaavtaler. Det finnes er en rekke planer for utvikling av industri i området, som kan bidra til vekst i hotellmarkedet. Spesielt på vestsiden av Frier bassenget (Rafsnes). Det er også en del nyetableringer i på Klosterøya (gamle Union fabrikker) i Skien. Se også kap C) Servering Vic Hotell har hotellrestauranten Paletten Restaurant med à la carte-meny og gruppemenyer for konferanser og bussturister. Hotellrestauranten har få gjester utenom hotellets. Restauranttilbudet i Porsgrunn er relativt variert. Den mest populære ser ut til å være Kafé Osebro som ligger nede ved elven i restaurerte sjø-boder med servering ute og inne. Menyen består av småretter, pizza, buffét, fiskesuppe, salater. Kafé K er også godt besøkt og har status som er kulturkafeen i Porsgrunn sentrum med debatt, musikk og vel-smakende mat i intime omgivelser. Café Barezzo, Suppejentene og Jimmys er andre tilbud i tillegg til en håndfull etniske restauranter. D) Transport Kommunikasjonsmessig er situasjonen for Porsgrunn: - NSB trafikkerer Vestfoldbanen (Porsgrunn-Oslo) og Bratsbergbanen (Porsgrunn-Notodden) daglig. - Ekspressbussnettet er godt utbygget i området og trafikkeres med flere daglige avganger. - Sandefjord Lufthavn Torp (ca. 45 min. med bil) har et utvalg utenlands- og innenlandsruter. - Skien Lufthavn Geiteryggen er Skien kommunes flyplass. Flyselskapet Vildanden har direkte ruter til Stavanger, Bergen og Stockholm. - Kystlink trafikkerer strekningen Langesund-Hirtshals og Langesund- Strömstad med en seiling i døgnet. Det er ca. 50% nordmenn om bord, resten fordeler seg på tyskere (ca. 20%) og danske (ca. 30%). - Color Line effektiviserer sitt tilbud fra Larvik til Hirtshals og satt i juni 2008 inn ny ferge på ruten. SuperSpeed får kortere seilingstid, høyere frekvens og større kapasitet. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

15 Videreforedling I videreforedlingsleddet foregår verdiskapning ved markedsføring, tilgjengeliggjøring og pakking av de ulike produktene som inngår i reisen/opplevelsen. A) Innovasjon Norge (markedsføring Norge i utlandet) Innovasjon Norge har distriktskontor i Skien og arbeider nært med Telemarksreiser spesielt om internasjonal markedsføring av fylket. B) Fylkesselskap Telemarksreiser driver nasjonal og internasjonal markedsføring av reiselivstilbudet i Telemark. C) Destinasjonsselskap VisitGrenland driver turistinformasjon og koordinerer og markedsfører reiselivstilbudene i de fire Grenlands-kommunene. I tillegg har de en stilling dedikert til markedsføring og salg av regionens kurs-/konferansekapasitet. Drahjelp til hotellene er begrenset. D) Kjeder Hotell Vic er et frittstående hotell uten kjedetilknytning, men er knyttet opp til Fjord PASS i sommersesongen. Hotellet er eid av Trygve Hegnar. Ser vi Grenland under ett finner vi Choice Hotels (Skien og Langesund), Thon Hotels (Skien) og Your Hotell (Skien). Rica var representert i Skien inntil Rica Hotel Ibsen stengte i juni Hotellkjedenes verdiskapningsrolle ligger i tilgjengelig-gjøring av sine produkter gjennom organisering av tilbudet i systemer som felles booking, lojalitetsprogrammer, firmaavtaler og lignende Utviklingsområder med betydning for reiselivet i regionen I Strategisk Reiselivsplan for Grenland , skal Grenland fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Planen er et samarbeid med politiske og administrative offentlige organ og representanter fra næringslivet. Reiselivsplanen inneholder svært høye mål på hotellbelegg (70% innen 2010) og sterk vekst i kurs-/konferansemarkedet (20% vekst). Vi har i tidligere samtaler med destinasjonsselskapet ikke kunnet registrere at det er avsatt markedsføringsmidler som korresponderer med disse målene. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

16 Oppsummering reiselivsaktører Grenland Grenland har et omfattende tilbud av møtearenaer (kulturhus, stevneplass, idrettsarenaer, teater og kino). De største hallene kan alene ta opp mot personer. Antall hotellrom (538 rom på Grenlandshotellene) i regionen står imidlertid ikke i forhold til tilbudet av kongress- og møtearenaer. Ved kurs-/konferansearrangement ønsker deltakere som oftest enkeltrom og da er hotellkapasiteten i området for liten. Dette kan være noe av grunnen til at det er vanskelig å øke volumet på kurs- /konferanse i området. I de siste årene har det i tillegg vært stort press på eksisterende hoteller i midtuken, som har medført at hotellene ikke har hatt ønske om å binde om kapasitet til arrangementer. De største attraksjonene i Grenlandsområdet er Skien Fritidspark, Porsgrund Porselænsfabrik, Badeparken i Langesund, Telemark Museum og Telemarkskanalen i tillegg til Bø Sommarland som ligger lenger nord i fylket. Det er de familierettede badelandstilbudene som har høyest besøkstall i regionen. Porsgrunn har relativt frekvent buss- og togtilbud til Oslo, om lag halvparten av togavgangene går imidlertid med buss til Larvik for korrespondanse med tog videre derfra. Fra den lokale lufthavnen (Geitryggen i Skien) finnes et begrenset rutetilbud til Bergen, Stavanger og Stockholm med flyselskapet Vildanden. Sandefjord Lufthavn Torp har innenlandsruter til Bergen, Stavanger og Trondheim og et utvalg lavprisselskap tilbyr direkteruter til 15 destinasjoner i Europa. Det finnes også faste rutetilbud til København og Amsterdam fra Torp. Fra Langesund går daglige seilinger til Hirtshals og Strømstad med selskapet KystLink. Color Line har satt inn sin nye SuperSpeed-ferge på strekningen Larvik Hirtshals, reisetiden er forkortet til 3timer og 45 minutter (mot tidligere ca. 6 timer) og kapasiteten er mer enn fordoblet. Det er skarp konkurranse selskapene imellom, dette bidrar til forholdsvis lave priser og god tilgjengelighet på disse strekningene. Både for nordmenn som velger Danmark som feriemål fremfor å bli i eget land, og for danske turister som ønsker å besøke Norge. Telemarkreiser eies av reiselivsaktørene og kommunene i fylket og driver salgs-, markedsførings- og informasjonsarbeid på det norske og utvalgte utenlandske markeder i samarbeid med Innovasjon Norge. VisitGrenland er et destinasjonsselskap som drifter regionens turistkontor og driver salg av kurs-/konferanse tilbudet i området. Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

17 13 3 Markedssituasjonen for hotellene i Grenland 3.1 Generelt For å kunne vurdere markedspotensialet for et nytt hotell i Porsgrunn, har vi analysert hotellstatistikk som omhandler Telemark og Grenland, samt et utvalg hoteller som kan defineres som konkurrerende hoteller/tilsvarende hoteller i Porsgrunn/Skien. Dette bygger på data hentet ut fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) offentlig tilgjengelige statistikk, samt spesialuttrekk kjøpt fra SSB. Det kan også være av betydning å ta et lite sideblikk på hotellstatistikken for landet som helhet. 3.2 Tilbud, etterspørsel, markedssegmenter og RevPAR Totalt Norge Først et blikk på situasjonen i Norge i dag. Utvikling Antall År hotell 1) Antall disp. rom 1) Antall Gjestedøgn 2) Antall solgte romdøgn 2) Kapasitetsutnyttelse rom (rombelegg) ,1 % ,6 % ,8 % Endring i perioden - 2,2 % + 3,7 % + 8,3% + 12,3 % + 4,7%-poeng Δ ,3 % + 6,9 % + 18,5 % + 24,1 % + 8,6 %-poeng Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting 1) Antall per desember 2) I tusen Antall hotellovernattinger i Norge var totalt ca. 18,5 mill i 2007, det er en økning på 4,2 % i forhold til Fra 1999 var det en kontinuerlig nedgang i norsk hotellnæring t.o.m Fra 2004 t.o.m har det vært en kontinuerlig oppgang var det året med lavest belegg siden Kapasitetsutnyttelsen i 2007 var 56,8%. Dette er det høyeste belegget som er oppnådd siden før 1990-tallet. Byhotellene har vanligvis en høyere kapasitetsutnyttelse enn landhoteller og dermed landsgjennomsnittet. Det har vært en økning i antall tilgjengelige rom i landet de senere årene, det til tross for at antall hotellbedrifter er redusert. Årsaken er at mindre hoteller er forsvunnet fra markedet, samtidig som nye hoteller bygges større 4. 4 Nærmere informasjon om situasjonen i Norge fremgår av rapporten Norsk Hotellnæring 2007 Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

18 Telemark fylke Tilbud og etterspørsel Telemark fylke År Antall hoteller 1) Antall rom 1) Antall gjestedøgn Antall romdøgn Belegg ,9 % ,5 % ,3 % Endring i perioden -6,4 % + 4,9 % + 0,5 % + 3,6 % + 1,4%-poeng Δ ,2 % +10,3 % + 2,0 % + 8,7 % +1,6 %-poeng Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting 1) Antall per desember Gjestesammensetning År Antall gjestedøgn Kurs-/ konferanse Segment etter formål % Yrke % Ferie-/ fritid % , , , , , , , , ,5 Endring i perioden + 0,5 % - 2,8 % -0,4%-p. + 26,4 % +4,2%-p. - 4,9 % -3,8%-p. Δ ,0 % - 12,2 % -2,0%-p. + 44,9 % +6,0%-p. - 3,8 % -4,1%-p. Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting Utenlandske og norske gjestedøgn Antall Nasjonalitet År gjestedøgn Norsk % Utenlandsk % , , , , , ,0 Endring i perioden + 0,5 % +4,5 % +3,1%-p. - 11,8 % -3,1%-p. Δ ,0 % + 4,9 % +2,2%-p. - 7,1 % -2,2%-p. Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

19 15 RevPAR utvikling År Losjiomsetning Rompris Belegg RevPAR i ,9 % ,5 % ,3 % 299 Endring i perioden + 11,9 % +7,9 % + 1,4%-poeng +11,9 % Δ ,2 % +10,6 % +1,6 %-poeng +15,3 % Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting Telemark er et fylke med svært stor andel ferie-/fritidsgjeser. Det er stor forskjell i gjestesammensetningen i Grenland og resten av fylket. Telemark fylke står for 3,6% av totalt antall gjestedøgn på landsbasis. Fordelt på segmenter utgjør dette 3,2% på kurs-/konferanse, 1,9% på yrkesreiser og 5,1% på ferie/fritidsreiser. Av hotellgjestedøgn i Telemark utgjør overnattinger i Grenland i underkant av 25%. Hotellene i Telemark har de siste årene har tapt markedsandeler i forhold til det norske totalmarkedet. Størst reduksjon har det vært på kurs/konferansesegmentet. Fordeling på nasjonalitet i Telemark var i ,0% norske og 22,0% utenlandske gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn har gått ned med 0,5% de siste tre år mens de utenlandske har gått ned med 0, Grenland (kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble) I dette utvalget er Quality Hotel Grand Farris i Larvik i tilegg tatt med til hotellene i Grenland. Dette er gjort grunnet begrensninger SSB har i forhold til å utgi statstikk som kan brytes ned på enkelt bedrifter. Quality Grand Farris har trolig et forholdsvis likt gjestegrunnlag som de tre hovedkonkurrentene i Porsgrunn og Skien. I enkelte tilfeller har vi simulert frem Quality Grand Farris sin markedsandel og trukket dette ut fra Grenlands-tallene. Det er gjort ved å anta at hotellets solgte gjestedøgn er identisk med gjennomsnittet og at den relative andelen i forhold til romkapasitet er trukket ut. Tilbud og etterspørsel Grenland År Antall hoteller 1) Antall rom 1) Antall gjestedøgn Antall romdøgn Belegg ,6 % ,4 % ,3 % Endring i perioden + 11,1 % + 4,6 % + 7,2 % +17,0 % +6,7%-poeng Δ Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting 1) Antall per desember Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

20 16 Gjestesammensetning År Antall gjestedøgn Kurs-/ konferanse Segment etter formål % Yrke % Ferie-/ fritid % , , , , , , , , ,2 Endring i perioden + 7,2 % - 27,3 % -4,2%-p. + 34,7 % +12,0-p. -13,5 % -7,7%-p. Δ Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting Utenlandske og norske gjestedøgn Antall Nasjonalitet År gjestedøgn Norsk % Utenlandsk % , , , , , ,8 Endring i perioden + 7,2 % +8,9 % +1,3%-p. - -2,0 % -1,3%-p. Δ Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting RevPAR utvikling År Losjiomsetning Rompris Belegg RevPAR i ,6 % ,4 % ,3 % 457 Endring i perioden +29,4 % +10,6 % +6,7%-poeng +25,0 % Δ Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting Grenlands hotellgjestedøgn (tall i parentes inkl. Quality Hotel Grand Farris i Larvik) utgjør i 19,9% (17,2%) av registrerte hotellgjestedøgn i Telemark. I forhold til antall romdøgn er nærmere 70% solgt i denne regionen (78,1% inkl. Grand Farris, 67,5% uten). Etableringsundersøkelse - Nytt hotell Porsgrunn sentrum sør Horwath Consulting

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra

Hotellåret 2015. I norske storbyer og destinasjoner. Oslo, 31. januar 2016. Benchmarking Alliance. Med tall fra Hotellåret 2015 I norske storbyer og destinasjoner Oslo, 31. januar 2016 Med tall fra Benchmarking Alliance INNHOLD 1. Innledning... 2. 3 på topp 3 på bunn. Kort om 2015.. 3. Utvikling i tilbud og etterspørsel

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS KORT OM HOTELIA AS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010

Hotellmarkedsrapport. Februar 2010 Hotellmarkedsrapport Februar 2010 Innhold: 1. Hotellutvikling antall hoteller, romkapasitet etc. - side 2 2. Det norske hotellmarkeds operatører og aktører. side 4 3. Markedsutvikling. side 5 4. Hvem er

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

RYUKYUKOBUJUTSU 17-18 Mars 2007

RYUKYUKOBUJUTSU 17-18 Mars 2007 RYUKYUKOBUJUTSU 17-18 Mars 2007 Det er med stor glede vi ønsker velkommen til dette fjerde seminaret med sensei Julian Mead 6. Dan. Europas fremste Ryukyukobujutsu utøver. Arrangementet sponses av kampsportleverandøren

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

Prospekt. Gullbringvegen 32

Prospekt. Gullbringvegen 32 Prospekt Gullbringvegen 32 Bø kunnskapspark En arena for samspill mellom næringsliv og høgskole. Attraktive kontorplasser - Flotte studenthybler - Inspirerende møterom - Gode fellesarealer Alt tilrettelagt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007 Estatia Resort AS Presentasjon september 2007 Trendanalyser viser at opplevelsesøkonomien vil bli større enn service sektoren som igjen er større enn den industrielle sektor Future Consumer Tendencies

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med utviklingen. Skien er intet unntak. Vekst og investeringer skjer

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold

Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold Invitasjon til samarbeid for å trekke store idrettsarrangementer til Vestfold The Conference Coast Nyetablert selskap med formål om å tiltrekke seg internasjonale reisende innenfor en rekke segmenter herunder

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hotell i Montenegro. www.montenegro-reiser.no. Fasiliteter. 20m 50m Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hotell i Montenegro Sun Resort ved Herceg Novi Ved Herceg Novi har vi et 4 stjernes hotell med mange fasiliteter. Hotellet ligger like ved sjøen og har egen strandlinje. Hotellet kan by på restaurant med

Detaljer

velkommen til clarion hotel & congress trondheim

velkommen til clarion hotel & congress trondheim velkommen til clarion hotel & congress trondheim EN KOSMOPOLITISk STJERNE MED 1000 - ÅRIG TRØNDERSK DNA! Trondheim er tidligere hovedsete i Norge, og har en svært sentral plassering i Norgeshistorien.

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer