Brannsikkerhet i hoteller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikkerhet i hoteller"

Transkript

1 Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15

2 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede ansvaret for at brannsikkerheten er i henhold til lover og forskrifter Diagrammet viser antall branner i hotellnæringen i perioden (kilde: Direktoratet for brannog elsikkerhet) Brannvesenet i Norge rykker hvert år ut til nærmere 100 branner i hotellnæringen. Ofte er det bare tilfeldigheter som gjør at disse brannene ikke utvikler seg til store katastrofer. Verden har opplevd mange katastrofebranner i hoteller de siste tiårene. Her er noen av dem: 2001 August Manila på Filippinene 75 mennesker omkom 2000 Juni Childers i Australia 15 mennesker omkom 1999 Desember Changchun i Kina 20 mennesker omkom 1997 Juli Pattaya i Thailand 91 mennesker omkom 1991 Februar St. Petersburg i Russland 18 mennesker omkom 1990 April Miami i USA 21 mennesker omkom 1990 Mars Kairo i Egypt 19 mennesker omkom 1989 Mars Belfort i Frankrike 15 mennesker omkom 1986 Desember Puerto Rico 97 mennesker omkom 1986 September Kristiansand i Norge 14 mennesker omkom Det er ditt ansvar å forebygge brann Tenk deg at ditt hotell brenner. Mennesker blir skadet og i verste fall kan noen omkomme i brannen. Søkelyset vil være rettet mot deg. Du skal ta deg av pårørende, ansatte, kolleger, politi, media og myndigheter. Eksperter vil stille spørsmål om brannsikkerheten i hotellet var ivaretatt. Har du svaret klart? Hvordan står det til med brannsikkerheten i ditt hotell? I den senere tid har Norge vært forskånet for alvorlige hotellbranner med tap av menneskeliv. Betyr dette at det står bra til med brannsikkerheten i norske hoteller? Dessverre viser en spørreundersøkelse blant landets brannvesen i 2002 følgende nedslående resultat: Brannsikkerhet i hoteller Utgiver: Norsk brannvernforening og Vesta Forsikring, 2002 Opplag: 7000 Design/layout/trykk: laboremus prepress as Foto: Elmer Laahne Takk til: Golden Tulip Rainbow Hotel Opera, Oslo brann- og redningsetat, Elektro-Term AS 69 % mener at hotellene slurver med brannøvelser og brann vernopplæring 62 % mener at hotellene har for dårlig brannteknisk dokumentasjon 52 % mener at de som eier og driver hotellene har for lite kunnskaper om brannsikkerhet Konklusjon: Det forebyggende arbeidet for å sikre menneskeliv, arbeidsplasser og materielle verdier må intensiveres. 2 og Nemko Certification AS. 3

3 Brannvernlederen må få både tid og fullmakter til å utføre sine oppgaver. Ansvaret er ditt men alle har et ansvar Den enkelte ansatte har et ansvar for sin egen arbeidsplass, sine kolleger, gjester og omgivelser. De er alle et ledd i en kjede som skal fungere i hverdagen, men også dersom en nødsituasjon oppstår. Alle medarbeidere, både faste ansatte, nye ansatte og vikarer skal ha opplæring om sikkerhetsregler knyttet til vedkommendes arbeids oppgaver. Som eksempel kan en nevne tømming av askebegre, bruk av levende lys, elektriske installasjoner, lukking av branndører, rømningsveier, slokkeutstyr, alarmanlegg og ikke minst orden og renhold. Opplæringen må foregå kontinuerlig for å skape en sikkerhetskultur. De ansatte må motiveres til å melde fra straks de finner mangler som går ut over brannsikkerheten. Ved å involvere alle i brannsikringsarbeidet, vil den totale sikkerheten ved hotellet bli langt bedre. Hotellets brannvernleder Alle hoteller og overnattingssteder skal ha en egen navngitt leder for hotellets brannvern. Dette er en svært viktig oppgave. Brannvernlederen må få tid og fullmakter til å utføre sine oppgaver. Dette er ikke noe en skal utføre «når en får tid hvis en får tid». Brannvernlederen skal ha kunnskaper om brann og forebyggende tiltak. Denne kunnskapen kan tilegnes gjennom kurs og litteratur. For å skape en god sikkerhetskultur er det nødvendig med kontinuerlig opplæring og motivasjon av ansatte. Brannsikringen inngår som en naturlig del av hotellets systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Brannvernlederen er sentral ved oppfølging av de lovpålagte kravene. Brannvernlederen har blant annet ansvar for følgende oppgaver: Rutinemessige kontroller av alle branntekniske installasjoner Rutinemessige brannvernrunder med fokus på brannrisiko Brannsikring ved bygge- og reparasjonsarbeider Brannvernopplæring av ansatte Planlegging og gjennomføring av brann- og rømningsøvelser Vedlikehold av brannteknisk dokumentasjon Organisere brannvernarbeidet i hotellet 4 5

4 Rømningsveier For at rømningstiden skal være kortest mulig, er det viktig med gode rømningsveier. En god rømningsvei er oversiktlig, godt merket og belyst, samt fri for tilfeldig lagret gods. Det stilles strenge krav til rømningsveier fordi: Brann sprer seg raskt Brann utvikler giftig røyk Røyken gir dårlig sikt Mennesker kan få panikk i en brannsituasjon Rømning av mange personer krever enkle og oversiktlige rømningsveier Glem ikke gjestene For gjestene er hotellet ofte et ukjent område. Derfor er det viktig med god informasjon. På alle rom i hotellet skal det være opphengt lett synlig sikkerhetsinformasjon om: Rømningsveier (heis er ikke rømningsvei) Bruk av nøkler/nøkkelkort Plassering av slokkeutstyr Røyking på senga Opptreden ved brannalarm Hvordan varsle brann Brannvesenets nødnummer: 110 En enkel brosjyre kan være en fornuftig måte å informere om brannsikkerhet. Et lite innslag på hotellets interne TV-kanal er også en god løsning. Gjester som er bevegelseshemmede, blinde, døve eller har andre handikap må få spesiell oppmerksomhet og bli tildelt lett tilgjengelige rom hvor bruk av heis ikke er nødvendig. En god rømningsvei er ryddig, oversiktlig, godt merket og belyst. Evakuering Selv om brannalarmen går, kan en oppleve at gjestene er passive. De tror kanskje at alarmen er falsk, eller de venter på at personalet skal reagere. Jevnlige brannøvelser for alle ansatte, med både praktiske, teoretiske og motiverende momenter er viktig for å skape den nødvendige tryggheten. Et godt trenet personale vil skape trygghet for gjestene ved evakuering. Hver enkelt må vite nøyaktig hva hun eller han skal gjøre når alarmen går. Et godt trenet personale skaper trygghet for gjestene ved 6 evakuering. 7

5 De verste brannfellene Ved utførelse av varme arbeider som f.eks. sveising, taktekking og bruk av vinkelkutter, skal det kun benyttes personell med godkjent sertifikat. Røyking på senga eller i sofaen er den vanligste årsaken til dødsbranner. Svikt i termostatstyrte apparater som kaffetraktere og lignende starter mange branner. Trekk alltid ut støpselet etter bruk. Mange branner starter på kjøkkenet. Installer automatisk slokkeanlegg over frityrgryta og sørg for å ha brannteppe lett tilgjengelig. For å hindre røyk- og brannspredning må dører være selvlukkende. Hold ikke dørene åpne ved hjelp av kiler og lignende. Gamle elektriske anlegg med skrusikringer bør skiftes ut og oppgraderes. Skrusikringer må jevnlig ettertrekkes. Levende lys må holdes under oppsikt. Bruk selvslokkende lys, og unngå brennbare lysmansjetter. Gjennomføringer for rør og ledninger i vegger, tak og gulv må tettes forskriftsmessig for å hindre røyk- og brannspredning. Tilfeldig lagret brennbart materiale øker brannfaren og hindrer effektiv evakuering. 8 9

6 Feil på det elektriske anlegget kan avsløres ved termografering. Sprinkler- og brann alarmanlegg Installasjon av sprinkler- og brannalarmanlegg er en stor investering. Det er en viktig investering som i en nødsituasjon vil verne om liv og materielle verdier. Husk at sprinkleranlegget er en brannmann på vakt 24 timer i døgnet! Har du noen gang tenkt på hva som kan skje om sprinkler- eller brannalarmanlegget ikke virker? Det kan være forskjellen mellom et lite branntilløp og et nedbrent hotell. Det kan være forskjellen mellom liv og død. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr Dårlig vedlikehold, overbelastning, kortslutning, varmgang og termo statsvikt er brannårsaker som dominerer i hotellnæringen. Sprinkler- og brannalarmanlegg krever vedlikehold, i tillegg til periodiske kontroller utført av kvalifisert personell. I tillegg må minst en av hotellets ansatte ha tilstrekkelig opplæring til å kunne føre daglig tilsyn med anleggene. Dette er din garanti for at anleggene virker etter forutsetningene. For å få rabatt på forsikringen, krever forsikringsselskapet at kontrollene foretas av FG-godkjent personell. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr har ikke evig liv. Derfor må kontroll av installasjoner og utstyr inngå som en del av det lovpålagte systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Bruk sertifiserte eltakst menn til kontroller og autoriserte installatører til vedlikehold. Feil på det elektriske anlegget kan også avsløres ved termografering av det elektriske anlegget. Feil bruk av elektrisk utstyr er også en hyppig brannårsak. I hotell- og restaurantnæringen dominerer tørrkoking på komfyren og overoppheting av frityrgryta. Alle ansatte må informeres om brannfaren ved feil bruk av elektrisk utstyr. Bygningsmessig brannvern Erfaringer viser at det ofte er bygningsmessige feil og mangler som gjør at skaden blir større enn nødvendig. Eksempelvis nevnes: Branndører som holdes åpne av trekiler, dørpumper som kobles fra og lignende. Dette gjelder spesielt korridordører og dører til trapperom. Hull i brannvegger og gulv/tak i forbindelse med kabelgjennomføringer og ventilasjonsanlegg. Sprinkleranlegget må kontrolleres av kvalifisert, FG-godkjent 10 kontrollør. 11

7 Hva skjer om slokkeutstyret ikke virker når du virkelig trenger det? Sørg for jevnlig ettersyn og vedlikehold. Sjekkliste Organisatorisk brannvern Er det oppnevnt en ansvarlig brannvernleder for hotellet? JA NEI Har brannvernleder tilstrekkelige kunnskaper om brannvern? Har brannvernleder tilstrekkelige fullmakter og tid til å utføre sine oppgaver? Har alle ansatte fått opplæring i brannvern og deltatt i brann-/ rømningsøvelser siste år? Er det utarbeidet en branninstruks for alle ansatte? Er den branntekniske dokumentasjonen til en hver tid oppdatert? Rømningsveier Er rømningsveiene ryddige og fri for møbler, pappesker, søppel og lignende? Er det etablert rutiner for kontroll av dørlukkere, nød- og markeringslys og at rømningsveiene er frie? Finnes det rømnings- og alarminstruks på alle gjesterom? Bygningsmessig brannvern Slokkeutstyr Alle hoteller skal ha egnet manuelt slokkeutstyr som brannslanger og håndslokkere. Slokkeutstyret skal plasseres på strategiske steder og i tilstrekkelig antall i alle etasjer, slik at det kan benyttes på alle rom i hotellet. Alle ansatte må få praktisk opplæring i bruk av ulike typer slokkeutstyr. Det manuelle slokkeutstyret trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold. Det skal fungere når du virkelig trenger det! Sjekk brannsikkerheten i hotellet Gjennomfør ditt eget «brannsyn». Gå gjennom alle punktene i dette skjemaet. Dersom du finner feil og mangler, må du så snart som mulig iverksette nødvendige tiltak. Er alle branndører selvlukkende og tetter godt mot dørkarm? Er alle gjennomføringer (kabler, rør etc.) i branncellebegrensende vegger tettet slik at veggens brannmotstand opprettholdes? Er det inngått avtale om årlig service og kontroll av branntekniske installasjoner som sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og håndslokkere? Rettes i så fall påpekte avvik fra kontrollinstans opp umiddelbart? Er det inngått avtale om årlig kontroll eller termografering av det elektriske anlegget? Er potensielle «brannstiftere» (bruk av elektrisk anlegg og utstyr, røyking, fettgryter, levende lys, varme arbeider etc.) kartlagt og er ansatte informert om faren knyttet til disse? Er det etablert rutiner for at brannvernlederen orienteres om og godkjenner varme arbeider i bygningen før dette igangsettes? Rengjøres ventilasjonshetter og kanaler på kjøkkenet regelmessig for fett? Er det installert automatisk slokkeanlegg over frityrgryta? Ved bruk av levende lys, brukes det da selvslokkende lys? Er det innarbeidet systematiske ordens-, vedlikeholds-, og rydderutiner? Er det etablert rutiner for at ansatte melder fra om feil, mangler og avvik? Er det etablert rutiner som sørger for at avvik rettes opp raskest mulig? 12 13

8 Eksempel på handlingsplan Handlingsplan Handlingsplanen er et verktøy som ledelsen/brannvernlederen kan bruke for å registrere og følge opp avdekkede mangler. Se eksempler under. Prioritet Sak Tiltak Antatt kostnad Tidsfrist Ansvar 1 2 Lagring av kasser og annet brennbart materiale i rømningsveiene Vet ikke om sprinkler - anlegget fungerer som forutsatt Rydding! Innarbeide rutiner for at rømningsveiene alltid holdes fri Må inngå avtale om årlig kontroll av FG-godkjent instans Ingen Kr. xxxx pr. år Straks! xx.xx.xx Kari Persen Ole Olsen Bestill gratis opplæringsmateriell! Enten du sitter i hotelledelsen eller er utpekt som brannvernleder, har du et særskilt ansvar for brannsikkerheten på din arbeidsplass. Det handler om trygghet for deg, dine kolleger, gjester og andre besøkende. For å hjelpe deg i denne viktige jobben, har Norsk brannvernforening og Vesta laget gratis opplæringsmateriell. Dette materiellet består av: Undervisningspakken «Brannvern i hoteller» Denne pakken består av en lysarkserie (overheads) satt inn i en praktisk ringperm. Lysarkene er laget for at brannvernlederen eller andre selv kan undervise alle ansatte ved hotellet om grunnleggende brannvern. Sammen med lysarkpermen følger det en brukerveiledning med utfyllende informasjon og tips. Studieheftet «Brannvern i hoteller» Studieheftet gjengir alle lysarkene fra undervisningspakken, og inneholder i tillegg utfyllende tekster og plass for egne notater. Heftet kan deles ut til alle som deltar i brannvernundervisningen. Pass derfor på å bestille et tilstrekkelig antall, slik at det er nok til alle heltids- og deltidsansatte, nattevakter, vikarer og feriehjelper. Bestilling Fyll ut dette skjemaet for å bestille materiell. Vennligst skriv tydelig og gi fullstendige opplysninger. Alt materiell er gratis og fås fritt tilsendt så langt lageret rekker. Skjemaet kan du returnere på telefaksnr eller pr. post til følgende adresse: Norsk brannvernforening, Postboks 6703 St. Olavs plass, 0130 Oslo Navn på hotell: Kontaktperson: Adresse: Postnr./sted: Telefonnr.: E-postadresse: Jeg bestiller følgende: stk av undervisningspakken «Brannvern i hoteller» (maks. 1 pr. hotell) stk av studieheftet «Brannvern i hoteller» Du kan også bestille fra internett:

9 Hvordan finne ut mer Denne brosjyren gir bare et kort sammendrag av viktige momenter i brannvern arbeidet i hoteller. Noen kilder til mer informasjon: Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Norsk brannvernforenings «Håndbok for brannvernledere» Det finnes også mange gode nettsider innenfor disse temaene: Stiftelsen Norsk brannvernforening Vesta Postboks 6703 St. Olavs plass Postboks Oslo 5020 Bergen Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

LEDER. Om Moss Boligbyggelag

LEDER. Om Moss Boligbyggelag LEDER For oss i Moss Boligbyggelag handler alt om én sak KUNDEPLEIE. Det innebærer at alt vårt arbeid går ut på å levere best mulig kvalitet på våre tjenester til borettslagene og sameiene, og til deg

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann Røldalsvegen b, 0 dda Tlf. 0 0 - ax 0 eilmelding utenom kontortid 0 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. januar.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember uke

Detaljer