STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.04.2013 10.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 16.04.2013"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 31/13 Sak 32/13 Sak 33/13 Sak 34/13 Sak 35/13 Sak 36/13 Sak 37/13 REFERATSAKER FORMANNSKAPET UTVIDELSE AV INNKJØPSFAGLIG SAMARBEID FORSLAG STYREMEDLEM TIL GAUSDAL NÆRINGSTORG AS TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - PROSJEKT "BETRE HANDTERING OG BRUK AV TALLE" FRA NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING OPPLAND ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC); EN MODELL FOR LØNNSOMME ENERGI-EFFEKTIVISERINGSTILTAK MED GARANTERT RESULTAT. FORSLAG OM ENDREDE TAKSTER I BOMPENGEANLEGG VED GAUSDALSVEGEN REVDIERTE VEDTEKTER IKA OPPLANDENE Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Gausdal, Hans Oddvar Høistad Ordfører Lars Erik Lunde Kommunalsjef

2 Gausdal kommune 2 Ark.: Arkivsaksnr.: 13/424 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 31/13 Formannskapet Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen REFERATSAKER FORMANNSKAPET Vedlegg: 1. Årsrapport 2012 Landbrukskontoret i Lillehammerregionen(ref.sak 1) 2. Møteinnkalling (ref.sak 2) 3. Protokoll IKOMM (ref.sak 3) 4. Generalforsamling Randsfjordmuseene AS (ref.sak 4) 5. Generalforsamling i Gausdal Næringstorg AS (ref.sak 5) 6. Høringsbrev (ref.sak 6) 7. Høringsutkast (ref.sak 6) 8. Generalforsamling Gausdal Eiendom (ref.sak 7) 1. Ref. Årsrapport 2012 Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 2. Ref. Innkalling til representantskapsmøte i Innlandet Revisjon Ref. Protokoll til generalforsamling IKOMM AS Ref. Innkalling til generalforsamling i Randsfjordmuseene AS Ref. Innkalling til ordinær generalforsamling i Gausdal Næringstorg 6. Ref. Høring Selskapskontroll Eidsiva Energi AS 7. Ref. Innkalling til Generalforsamling Gausdal Eiendom Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Referatsaken tas til etterretning. Side 2 av 18

3 Gausdal kommune 3 Ark.: 601 Arkivsaksnr.: 13/416 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 32/13 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Rannveig Mogren UTVIDELSE AV INNKJØPSFAGLIG SAMARBEID Vedlegg: Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale. SAMMENDRAG: Det foreslås at Ringebu og Sør-Fron kommuner får delta i innkjøpsfaglig samarbeid. SAKSOPPLYSNINGER: Oppland fylkeskommune og kommunene Nord-Fron, Lillehammer, Øyer og Gausdal har etablert et innkjøpssamarbeid, INNOFF. Samarbeidet er etablert etter Kommunelovens 27, og trådte i kraft 1. januar Det vises til identiske saksframlegg og vedtak i de deltakende kommuner/fylkeskommune. Utvidelse av samarbeidet: Innkjøpssamarbeidet har mottatt en forespørsel om deltakelse fra Ringebu og Sør-Fron kommuner. Forespørselen er behandlet i INNOFFs styre og representantskap, med følgende vedtak i møter : «Forutsatt godkjenning i de enkelte deltakerkommunene tilbys Ringebu og Sør-Fron kommuner deltakelse i samarbeidet INNOFF. Ringebu og Sør-Fron kommuner tilbys deltakelse i INNOFF med de rettigheter og plikter som følger av samarbeidets vedtekter og utfyllende samarbeidsavtale. Ringebu og Sør-Fron kommuner tilbys styredeltakelse i styret for INNOFF.» Saken er behandlet i kommunestyrene i Ringebu og Sør-Fron, hhv. 18. og 19. februar Begge kommunestyrene har vedtatt at de ønsker å slutte seg til samarbeidet. Endring av samarbeidsavtale og vedtekter: Vedlagt følger forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale. Endringen består av følgende: Vedtekter 1 er utvidet med Ringebu og Sør-Fron kommuner. Samarbeidsavtalen punkt 1 utvides med Ringebu og Sør-Fron kommuner. Samarbeidsavtalens punkt 5 endres fra 5 til 7 deltakere. Side 3 av 18

4 Sak 32/13 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Innstilling: 1. Det offentlige innkjøpssamarbeidet i Oppland, INNOFF, utvides med 2 deltakere, og består nå av Oppland fylkeskommune og Lillehammer, Øyer, Gausdal, Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron kommuner. 2. Framlagt forslag til vedtekter og samarbeidsavtale vedtas. 3. Oppnevning av samarbeidets representantskap og styre delegeres til rådmannen. 4. Kommunestyrets vedtak er betinget av likelydende vedtak av andre deltakere i samarbeidet. 5. Forutsetning for samarbeid for Gausdal kommune er betinget av deltakelse fra Lillehammer og Øyer kommuner. Side 4 av 18

5 Gausdal kommune 5 Ark.: 255 Arkivsaksnr.: 12/518 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 33/13 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte FORSLAG STYREMEDLEM TIL GAUSDAL NÆRINGSTORG AS Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Som Gausdal kommune sitt styremedlem i Gausdal Næringstorg foreslås med varamedlem SAKSOPPLYSNINGER: Gausdal kommune er medeier i Gausdal Næringstorg AS (25 % eierskap). I henhold til aksjonæravtala har kommunen rett til to styremedlemmer. Den ene er Karin Kvisten, valgt i 2012 med Roar Steinslien som vara. Den andre er Odd Arve Lien, som også er styreleder. Han har vært med siden selskapet ble oppretta, men har nå frasagt seg gjenvalg. Det er ikke tidligere valgt varamedlem for Lien. Valget gjelder for to år. Det formelle valget gjøres av generalforsamlinga i selskapet. VURDERING: Rådmannen fremmer ikke forslag til kandidater, men vurderer det slik at det har vært positivt for selskapet å ha med et eksternt styremedlem med erfaring fra næringslivet. Det bør nå også velges varamedlem. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Overfor generalforsamlinga i Gausdal Næringstorg AS foreslås. som styremedlem med som varamedlem. Side 5 av 18

6 Gausdal kommune 6 Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 13/323 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 34/13 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - PROSJEKT "BETRE HANDTERING OG BRUK AV TALLE" FRA NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad den SAMMENDRAG: Norsk Landbruksrådgiving Oppland innvilges et tilskudd fra næringsfondet på kr til prosjekt «Betre handtering og bruk av talle i Sør-Gudbrandsdalsregionen». SAKSOPPLYSNINGER: Norsk Landbruksrådgiving Oppland søker om delfinansiering av prosjektet «Betre handtering og bruk av talle i Sør-Gudbrandsdalsregionen». Det vises til at den faglige rådgivinga har vært svak i forhold til bruk og handtering av husdyrgjødsel fra storfe, svin og sau på talle. Utfordringene er å finne gode løsninger for god mellomlagring, handtering i lagringsperioda og å få gjødsla spredd i passe mengder på egnet areal. Den lagres ofte ute og på en slik måte at det er en potensiell forurensingsfare og visuelt skjemmende. Når den lagres over lengre tid oppformeres ugras. Målet med prosjektet er å sette fokus på disse utfordringene, samt å styrke forsøksringens egen kompetanse på området. Mer spesifiserte delmål framgår av søknaden. Gjennomføring av prosjektet er todelt: 1. Samle kunnskap om ulike tallevarianter, praktiske løsninger for lager og spredning, gjødselverdi via talleprøver, økonomi. 2. Formidle kunnskap og motivere til rett bruk, fagmøte om talle, presentere resultat av talleprøver, markdag med demonstrasjon av spredeutstyr. Økonomi Kostnaden er delt opp i følgende tiltak: Prosjektforberedelse og gjennomføring Litteraturstudier Foredragsholder fagmøte Talleprøver Markdag med demonstrasjon Servering Administrasjon og markedsføring Sum Side 6 av 18

7 Sak 34/13 Finansieringsplan: Tilskudd fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Tilskudd fra Næringsfondet i Gausdal Tilskudd fra FMLA Oppland, Info-midler Deltakeravgift Egenandel NLR Oppland Sum Forsøksringen har flere ganger tidligere mottatt tilskudd fra næringsfondet: 2011: Kr til prosjekt selengjødsling 2010: Kr til vedlikeholdssåing i eng med Einbøck langfingerharv 2007: Kr til forsøk innen nye såteknikker 2006: Kr til diverse forsøk 2004: Kr til økologisk korndyrking 2003: Kr til kompetansetiltak. VURDERING: Forsøksringen er en sentral fellesorganisasjon for utviklingsarbeid innen tradisjonelt landbruk. Det omsøkte prosjektet er interessant og aktuelt for husdyrbrukere i vår region både for å utnytte husdyrgjødsla på en mer optimal måte og for å utprøve praktiske spredningsmetoder. En del av prosjektet er av generell karakter og av like stor interesse for et langt større geografisk område. Blant anna gjelder dette kunnskapsinnhenting gjennom litteraturstudier og generelt informasjonsarbeid. Servering på arrangement ligger og i grenseland for hva som kan kalles støtteberettiga fra næringsfondet, men beløpet til dette er lite. Landbrukskontoret har ikke mulighet til å gi støtte til formålet som omsøkt. Men de har tatt dette opp med Øyer kommune, og det ser ut til å være mulighet for at de bevilger kr fra sitt næringsfond. Landbrukskontoret støtter søknaden. Totalt støttebeløp fra næringsfond i Øyer og Gausdal må vurderes samla ved utmåling av støttebeløp. Vi har praktisert at dette ikke skal overstige 50 % av kostnaden. Etter som en del av kostnaden er i grenseland for å være berettiga til støtte og en del av kostnaden er av en karakter som burde medfinansieres av andre instanser som dekker et større geografisk område, blir det ei vurderingssak om en skal avkorte tilskuddet i forhold til søknaden på kr Ut fra at det er lite av gode søknader fra landbruket, og at forsøksringen er en fellesorgansisasjon for ei svært viktig næring i kommunen, foreslår administrasjonen å innvilge søknaden som omsøkt. Side 7 av 18

8 Sak 34/13 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Norsk Landbruksrådgiving Oppland innvilges et tilskudd på inntil kr til prosjekt «Betre handtering og bruk av talle i Sør-Gudbrandsdalsregionen». 2. Det blir gjort slik endring i budsjettet for 2013: Tilskudd fra næringsfondet økes med kr Bruk av næringsfondet økes med kr Side 8 av 18

9 Gausdal kommune 9 Ark.: 61 &46 Arkivsaksnr.: 13/360 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 35/13 Formannskapet Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC); EN MODELL FOR LØNNSOMME ENERGI-EFFEKTIVISERINGSTILTAK MED GARANTERT RESULTAT. Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av lønnsomme energi-effektiviseringstiltak med garantert resultat. Administrasjonen tilrår at kommunen gjennomfører en anbudskonkurranse for å inngå avtale om EPC. Kommunestyret vil få saken opp igjen for å avgjøre hvilket omfang som skal velges. SAKSOPPLYSNINGER: Energi- og klimaplan for Gausdal kommune er vedtatt av kommunestyret den 26. mars 2009, med målsetting for de kommunale byggene å spare i størrelsesorden 10 % energi. Bruk av Energy Performance Contracting (EPC) er en måte å oppfylle denne målsettingen, (erfaringstall med gjennomsnitt på 30 % jfr. nedenfor) Prosjektet initieres gjennom EIOFF-samarbeidet, og kan utløse tilskudd fra ENOVA, både til prosjektering og gjennomføring. EPC er ikke: Outsourcing av vaktmestertenester Privatisering av byggforvaltningen Omgåelse av innkjøpsreglementet Gjennomføring av EPC kan deles inn i følgende fire faser. Fase 0: Etablere prosjekt, Doffinutlysing, forhandling, kontrahering (3-5 mnd.) Fase 1: Analyse av alle bygg, bestemme tiltakspakke (4-5 mnd.) Side 9 av 18

10 Sak 35/13 Fase 2: Investering, gjennomføre fysiske tiltak (12-24 mnd.) Fase 3: Garantiperiode (valgfri lengde) Kort om de fire fasene som er nevnt over: Fase 0: Kommunen lyser sine anlegg ut på Doffin, og ber om tilbud på garantert energibesparelse på lønnsom tiltakspakke med fastsatt inntjeningstid på f. eks 10 år. Det brukes «Konkurranse med forhandling» som prosess, og det konkurreres om å få gjennomføre fase 1, med opsjon på fase 2 og 3, dersom kommunen velger å fortsette. I fase 1 skal vinner av anbudskonkurransen levere energianalyser for alle bygg og anlegg som er med. Alle tiltak, både lønnsomme og ulønnsomme skal vurderes og dokumenteres etter bestemte krav. Entreprenøren garanterer både investeringer, driftsutgifter og besparelser på tiltakspakken. Når analysen ligger på bordet, velger kommunen hvilke tiltak som skal være med i gjennomføringsdelen. På dette tidspunktet har kommunen også anledning til å trekke seg helt ut, siden det i anbudsprosessen kun gjøres bindende avtale for fase 1, med opsjon på fase 2 og 3. Ofte er tiltakene en kombinasjon mellom vedlikeholds- og energitiltak. Kommunen velger hvilke tiltak som skal være med. Kommunen bærer risikoen knyttet til energipris og klimaendring, mens entreprenøren bærer risikoen knyttet til investeringer og besparelser. Fase 2, Entreprenør velges, og kommunestyret velger om vi skal gå videre med fase 2 og 3. Der er investeringene låst, og innsparingen i kwh/år er garantert. Ved positivt vedtak, settes fase 2 (gjennomføringsfasen/investeringsfasen) i gang. Da blir det en periode på 1-2 år med stor aktivitet, der alle tiltak på bygg som er med i prosjektet gjennomføres. Fase 3 starter når alle tiltak er gjennomført/installert. Dette er garantiperioden. Entreprenøren har etablert et energioppfølgingssystem der forbruket i alle bygg skal følges nøye opp, slik at det kan settes inn tiltak dersom forbruket IKKE er som forutsatt. I garantiperioden er det oppfølgingsmøter, ofte kombinert med kursing av driftspersonell og andre. Det er også vanlig med ulike aktiviteter og motivasjonstiltak, f. eks rettet mot skolene. Etter hvert år i garantiperioden gjennomføres en evaluering. Faktisk forbruk justeres etter temperaturen for det enkelte år, slik at tallene for hvert år blir direkte sammenlignbare. Den justerte besparelsen sammenlignes så opp mot den garanterte. Dersom besparelsen ligger innenfor % av garantien, så er kontrakten oppfylt. Er besparelsen under 90 % av garantien, så betaler entreprenøren mellomlegget (opp til 90 %). Dersom besparelsen er over 110 % så deler entreprenør og kommunen det overskytende. Denne mekanismen er viktig for kommunen, da muligheten for bonus gir entreprenøren et incitament til å hjelpe til med å effektivisere driften i hele garantiperioden. Side 10 av 18

11 Sak 35/13 Når garantiperioden er over, er hele investeringen nedbetalt og kommunen kan nyte godt av reduserte energikostnader, men nå uten noen garanti fra entreprenøren. Kommunen gjør i utgangspunktet bare en avtale med entreprenøren om å utføre energianalyser på de bygg og anlegg som meldes inn (fase 1) Kommunen kan velge å avslutte her, og må da betale den avtalte prisen for disse analysene. Erfaringsmessig har dette vært i størrelsesorden kr 6.- pr. m2. Det er først når kommunen velger å gå videre til fase 2 og 3 at det blir gjennomført fysiske tiltak. Kommunen plukker da som nevnt hvilke tiltak, med tilhørende garantier, som ønskes iverksatt. Reduserte energikostnader benyttes til å nedbetale investeringene. Når kommunen bestemmer seg for å gå videre til fase 2 og 3 kommer ikke analysekostnadene (fase 1 )til utbetaling, men tas inn i prosjektet. Skjematisk kan EPC framstilles slik: Side 11 av 18

12 Sak 35/13 Nøkkeltal basert på 7 EPC prosjekt i : Antall innbyggere: Oppvarmet bruksareal: m2 Sparekontrakt: 1 6,5 GWh/år (snitt 2,5 tilsvarer 29,6 %) Antall bygg: 6 40 (snitt: 19) Investering pr kommune: 4-40 Mkr (snitt 14 Mkr) Investering pr m2: 321 kr Investering pr innbygger: 1430 kr Kostnad analyser: 6 kr/m2 Kostnad energimerking: 3,30 kr/m2 Framdriften i prosjektet er slik at man ikke trenger ta stilling til investeringene nå, men kan vente til den ordinære budsjettbehandlingen for I tilfelle man velger å avslutte prosessen etter gjennomføring av fase 1, må kommunen oppfylle kontrakten ved å betale for den analysejobben som entreprenøren da har gjort, samt konsulentbistand. Ved å legge de nevnte erfaringstallene til grunn, vil dette utgjøre ca kr Dette kan dekkes opp ved å omdisponere prosjekt nr Rammebevilgning planområde 7. VURDERING: Innsparingen er avhengig av hvor store midler kommunen legger inn i prosjektet, og av hvor lang avtaletid som velges. Budsjettet for eiendomsforvaltningen i Gausdal er i utgangspunktet lite. Den reduserte utgiften kan dermed ikke forventes å synliggjøres fullt ut på bunnlinja i kommunens regnskap, men deler av beløpet bør benyttes til å styrke enhetens budsjett bl.a. til bygningsvedlikehold. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Formannskapet er positive til å gjennomføre konkurranse for å inngå avtale om EPC. Kommunestyret får saken til ny behandling for å bestemme omfanget av tiltakspakken. Dersom kommunen velger å avslutte etter fase 1, finansieres utgiftene ved å dekke dette av prosjekt nr Rammebevilgning planområde 7. Side 12 av 18

13 Gausdal kommune 13 Ark.: Q33 Arkivsaksnr.: 13/181 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 36/13 Formannskapet Saksbehandler: Gudbrand Aanstad FORSLAG OM ENDREDE TAKSTER I BOMPENGEANLEGG VED GAUSDALSVEGEN Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: I denne saken redegjør rådmannen for en henvendelse fra Statens vegvesen om å øke takstene i bompengeanleggene ved Gausdalsvegen med om lag 15 %. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Byggingen av ny Fv 255 fra Jørstad til Segalstad bru (inkludert Fv 312 fra Lundgård til Brubakken og nytt fylkesvegsamband mellom E6 og Fv 312 ved Storhove) ble vedtatt av Stortinget i mars Den opprinnelige kostnadsrammen var på 252 mill kroner. Av dette skulle 181 mill kroner (i overkant av 70 %) dekkes gjennom bompenger som ble krevet inn på strekningen på FV 255. Resten ble finansiert gjennom bidrag fra staten, fylkeskommunen, berørte kommuner og næringslivet i regionen.. Lillehammer kommune bevilget 5 mill. kroner til prosjektet i Fakta: Takstene for bompengeanlegget i Gausdalsvegen ble fastsatt i april På dette tidspunktet var det klart at prosjektet ville bli rundt 70 mill. kroner dyrere enn forutsatt. I henhold til retningslinjene for bompengefinansiering skal kostnadsoverskridelser inntil 10 % dekkes av bompengeselskapet og vegeier, som er staten eller fylkeskommunen, etter deres forholdsmessige bidrag. Resten dekkes av vegeier. Med utgangspunkt i dette kostnadsbildet ble bompengesatsene satt til 18 kroner for lett bil og 36 kroner for tung bil. Mot slutten av 2009, da vegen ble åpnet, ble det klart at den forventede overskridelsen ville bli på i overkant av 106 mill. kroner, dvs. 36 mill. kroner dyrere enn antatt i april samme år. Også denne overskridelsen skal behandles i henhold til statlige regler om bompengefinansiering omtalt ovenfor. I praksis innebærer dette at ytterligere om lag 2,5 mill. kroner må dekkes inn via bompengeselskapet, ut over det som lå til grunn ved beregning av avgiftene i april I tillegg har flere brukere av den avgiftsbelastede strekningen enn opprinnelig forutsatt, inngått avtale med ulike aktører som gir rabatt på bruk av strekningen. Dette har ført til at gjennomsnitts-taksten er lavere enn forutsatt (13,7 kroner mot 14,5 kroner). Side 13 av 18

14 Sak 36/13 Med dagens takster vil Gausdalsvegen AS ikke kunne nedbetale lånegjelden innenfor den opprinnelige tidsrammen på 15 år. I bompengeproposisjonen for vegen (St.prp.nr. 35 ( )) er det tatt høyde for at en slik situasjon kan oppstå: «Dersom økonomien i prosjektet blir svakare enn føresett, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet auke takstane med inntil 20 pst. og forlenge innkrevjingsperioden med inntil 5 år». Selskapet har derfor søkt Statens vegvesen om å få øke takstene med ca. 10 %. Vegvesenet har gjort en ny faglig vurdering av prosjektet og kommet til at dette sannsynligvis er for lite til å sikre at nedbetalingstiden blir som forutsatt, d.v.s. 15 år. Etter samtaler mellom vegvesenet og Gausdalsvegen AS har man derfor blitt enige om å foreslå øke takstene til 21 kroner for lett bil og 42 kroner for tung bil. Dette tilsvarer en takstøkning på om lag 15 %. VURDERING: Det er rundt 1000 personer som bor i Gausdal og arbeider i Lillehammer, og i underkant av 300 som pendler motsatt vei. Med vanlig arbeidstidsordning (230 arbeidsdager i året) vil merutgiftene for en person som bruker privatbil på jobb og ikke har tegnet abonnement bli på kroner pr. år. For de som har en abonnementsavtale blir økningen mindre. Bompenger er vanligvis ikke en del av fradragsberettigete reiseutgifter når det gjelder beskatning av lønnsmottakere og det vil derfor være bruker som tar hele belastningen ved en takstøkning. Når det gjelder næringsdrivende og tunge biler er de økonomiske effektene vanskelige å beregne, men med tilsvarende forutsetninger som nevnt ovenfor vil merutgiften for tung bil uten abonnement være på pr. år. Et viktig argument for å øke bruken av abonnementsordninger, som blant annet blir trukket fram i den pågående debatten om å gjøre bombrikke obligatorisk også for lette kjøretøy, er at dette reduserer bompengeselskapenes administrasjonskostnader betraktelig. Sånn sett burde det at flere enn forutsatt har abonnement påvirke Gausdalsvegen AS sine kostnader i positiv retning. I følge Statens vegvesen er dette indirekte hensyntatt, ved at man har basert beregningene som ledet til forslaget om 15 % takstøkning på faktiske og inntekter og utgifter. I bompengeproposisjonen ble det regnet med at innføring av bompenger på FV 255 ville føre til at trafikken ble redusert med om lag 15 %. I følge Statens vegvesen har denne forutsetningen vist seg å stemme ganske bra. Man regner imidlertid ikke med noen tilsvarende effekt hvis taksten økes med 15 %, og støtter seg på erfaringer fra tilsvarende takstøkninger i anlegg i Østfold og Oslo. På spørsmål om det er mulig å kombinere takstøkning og forlenget innkrevingstid, og om dette har vært vurdert, viser vegvesenet til bompengeproposisjonen (se sitat tidligere i saken) og til at det «er vanlig praksis at man først justerer opp takstene med inntil 20 %, og så har man endret innkrevingstid som et tilleggsverktøy dersom takstendringene i seg selv ikke er tilstrekkelig». Et av del-prosjektene som finansieres gjennom bompengeinnkreving på Fv 255 er opptrekksarmen fra E6 til Fv 312 på Storhove. Dette del-prosjektet ble opprinnelig kostnadsberegnet til 25 mill. kroner (i bompengeproposisjonen), og ble i oktober 2009 anslått til å ville koste 59,2 mill. kroner. I januar 2013 er kostnadsanslaget steget til 80 mill. kroner. Oppstart er planlagt i løpet av Side 14 av 18

15 Sak 36/13 Fullføringen av dette del-prosjektet kunne teknisk sett påvirke bompengegrunnlaget, noe som i seg selv kan tale for å utsette spørsmålet om takstøkning. Statens vegvesen opplyser imidlertid at man har tatt høyde for dette ved å beregne de foreslåtte takstene med utgangspunkt i maksimalt bompengebidrag. Kostander som måtte påløpe utover dette, vil i sin helhet bli belastet Oppland fylkeskommune, og vil ikke påvirke det totale bompengebidraget. Konklusjon: En takstøkning har størst effekt jo tidligere i prosjektet den iverksettes. En utsettelse kunne føre til takstene må økes med mer enn det som nå er forslaget for å oppnå samme effekt. Rådmannen anbefaler derfor formannskapet om å ta den foreslåtte takstøkningen til orientering. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Formannskapet tar forslaget fra Statens vegvesen om å endre takstene i bompengeanleggene ved Gausdalsvegen til etterretning. Side 15 av 18

16 Gausdal kommune 16 Ark.: 068 Arkivsaksnr.: 11/1488 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 37/13 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Randi Stetrud REVDIERTE VEDTEKTER IKA OPPLANDENE Vedlegg: Forslag til nye vedtekter Rapport fra styremøte i IKA SAMMENDRAG: Den opprinnelige modellen for prissetting av tjenester som kjøpes fra IKA har vist seg å være komplisert og uhensiktsmessig for et så omfattende samarbeid som IKA er. En ny modell for prissetting av den årlige kontingenten krever en endring av ordlyden i vedtektene. Denne endringen må godkjennes likelydende av alle samarbeidskommunenes kommunestyrer. Det foreslås at Gausdal kommune vedtar forslag til nye vedtekter for det interkommunale arkivsamarbeidet «IKA Opplandene» SAKSOPPLYSNINGER: IKA opplandene ivaretar arkivfaglige oppgaver for flere kommuner i Oppland og Hedmark. IKA Opplandene har eget styre hvor hver kommune er representert gjennom en regionsrepresentant. Gausdal kommune har i flere år hatt avtale om kjøp av hylleplass og deponering av eldre arkiver med Oppland Fylkesarkiv. Hensikten har vært å sikre bevaring av arkiver i samsvar med arkivlovens bestemmelser. Ettersom saksbehandlingssystemene og arkivene blir mer og mer helelektroniske, vil behovet for bistand fra IKA øke, og tjenestene forandres. Ut fra de opplysninger vi har vil ikke dette medføre særlig økonomiske forandringer for kommunen. IKA Opplandene vedtok på eiermøtet i 2012: 1. Styret får i oppgave å synliggjøre fylkeskommunens årlige bidrag som medlem av IKAO. Dette innarbeides i budsjettet for Dagens bestemmelser for prising av tjenester må samtidig gjennomgås. 3. Styret får i oppgave å vurdere gjeldende organisasjonsform opp mot andre samarbeidsmodeller, herunder en gjennomgang av vedtektene. Dette legges fram i eiermøtet Oppfølgingspunktene innarbeides i handlingsplanen. Styret fulgte opp og satte ned ei arbeidsgruppe til å følge opp eiermøtets bestilling. Styret vedtok arbeidsgruppas rapport i møte Side 16 av 18

17 Sak 37/13 Rapporten ble behandlet i eiermøtet og vedtatt med følgende ordlyd: «Rapportens hovedkonklusjoner Jfr. eiermøtets bestilling sak , godkjennes. Ny prismodell iverksettes fra Forslag til ny ordlyd i 7 godkjennes. Tittel endres fra «Organisatoriske forhold» til «Betaling medlemskommuner». Nødvendig vedtektsendring av 7 legges fram for det enkelte kommunestyre/fylkesting ved første anledning. Styret oversendes vedtak fra den enkelte kommune.» VURDERING: Den opprinnelige modellen for prissetting har vist seg å være både komplisert og uhensiktsmessig for et så omfattende samarbeid, pr. dato 41 er kommuner med i samarbeidet. Omfanget av arkiver som skal deponeres, både papirarkiver og elektroniske, har resultert i utvidelse av magasinkapasitet og økt bemanning. Som det framgår av vedtaket forutsetter en ny modell for prissetting av den årlige kontingenten en endring av vedtektenes 7. Vedtatt forslag til ny ordlyd av 7 : «Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av samarbeidet i samsvar med vedtatt budsjett. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal baseres på fastsatt fordelingsnøkkel. Oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal baseres på en fordelingsnøkkel fastsatt ut fra medlemskommunenes befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret.» Som kjent er det interkommunale samarbeidet IKA Opplandene basert på Kommunelovens 27, og utgjør ikke et eget rettssubjekt. En vedtektsendring krever derfor et likelydende vedtak i alle kommunestyrene. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til nødvendig endring av 7 i vedtektene for IKA Opplandene. Ordlyden i ny 7: Betaling medlemskommuner «Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av samarbeidet i samsvar med vedtatt budsjett. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal baseres på fastsatt fordelingsnøkkel. Side 17 av 18

18 Sak 37/13 Oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal baseres på en fordelingsnøkkel fastsatt ut fra medlemskommunenes befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret.» Ny prismodell iverksettes fra Side 18 av 18

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen REVIDERTE VEDTEKTER IKA OPPLANDENE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen REVIDERTE VEDTEKTER IKA OPPLANDENE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.04.2013 18.00 Kl. 18.00 Orientering fra Idrettsrådet SAKER TIL BEHANDLING: Sak 22/13 Sak 23/13 Sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.04.2013 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Merknader: Dessuten møtte rådmann Sveinar Kildal som også førte protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Merknader: Dessuten møtte rådmann Sveinar Kildal som også førte protokollen. Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 16.04.2013 Tid: kl. 08.30 Funksjon Navn Forfall Leder Mari Helene Botterud Medlem Roar Øien Medlem Anne Kristine Aronsveen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.04.2013 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Tor Egil

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad : Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 18.03.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Jan Toft under behandling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.10.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Roar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til:

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.03.2012 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen REFERATSAKER FORMANNSKAPET Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.05.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/11 Sak 38/11 Sak 39/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.05.2011

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.10.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00. : Odd Steinar Bækken

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00. : Odd Steinar Bækken Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 14.02.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken : Olav Olstad Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr. inkl.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 (Lite møterom 2. etg.) Eventuelle forfall meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00. : Odd Steinar Bækken, Anne Synnøve Østensen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00. : Odd Steinar Bækken, Anne Synnøve Østensen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken, Anne Synnøve Østensen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: Q33 18/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: Q33 18/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Nanna Egidius Arkiv: Q33 18/8732-2 Dato: 23.10.2018 Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR Kommunestyret 29.11.2018 KS-/ Formannskapet 13.11.2018 FS-/

Detaljer

TILLEGSSAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE

TILLEGSSAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.12.2014 Tid: 0900 TILLEGSSAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/14 13/10 ENERGIATTESTER KOMMUNALE EIENDOMMER Alvdal, den 17.12.2014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 22.03.2018 18:00 Det innkalles med dette til møte i kommunestyret. Befaring: oppmøte kl. 18.00 på nye Fjerdum skole. Kl.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hans Oddvar Høistad, Tone Bood, Odd

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL: Formannskapet Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL: Formannskapet Kommunestyresalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL: Formannskapet Kommunestyresalen 21.03.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bekken : Olav Olstad Antall repr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen :00 SALG AV EIENDOMMEN GNR/BNR 132/170 I HEGGEN BOLIGFELT.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen :00 SALG AV EIENDOMMEN GNR/BNR 132/170 I HEGGEN BOLIGFELT. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 18.09.2018 09:00 Befaring fra kl. 09.00. Det er oppmøte kl.09.00 på servicetorget. Herfra går turen til Follebu for å:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Oppfølging av politiske vedtak pr

Oppfølging av politiske vedtak pr 1 Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.08.14 Sak Vedtak / oppfølging Status: G = gjennomført = som planlagt F = forsinka U = utsatt KOMMUNESTYRET 41/11 FELLES BRANN- OG FEIERTJENESTE FOR GAUSDAL, ØYER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter Merknader : Skriftlig : Roar Steinslien,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 20.02.2014 18.00 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Jens Nikolai Høistad, Tormod Rognlien, Karin

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 20.09.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 73/16 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Sakene er utlagt i politisk

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Gausdal ungdomsskole :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Gausdal ungdomsskole :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Gausdal ungdomsskole 30.03.2017 18:00 Det innkalles med dette til møte i kommunestyret. MERK: møtested Gausdal ungdomsskole. Omvisning/orientering/innledning:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 03.06.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET 1 SAKNR: 013/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013 2015 ØYER KOMMUNE SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 013/13 21.08.13 Øivind

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Sverre Gran, John Birger Skansen, Roar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 28.01.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen :

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 8 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 65/18 Formannskapet 16.10.2018 63/18 Kommunestyret 25.10.2018 Ark.: 033 Lnr.: 13682/18 Arkivsaksnr.: 18/1007-15 Saksbehandler:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11334/17 Arkivsaksnr.: 17/1908-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11334/17 Arkivsaksnr.: 17/1908-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 11334/17 Arkivsaksnr.: 17/1908-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren BORGERLIG VIGSEL Vedlegg: Barne- og likestillingsdepartement; rundskriv Q-11/2017. Forslag til samarbeidsavtale

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 13.12.2018 08:30 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/18 REFERATSAKER FORMANNSKAPET

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Gausdal ungdomsskole :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Gausdal ungdomsskole :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Gausdal ungdomsskole 30.03.2017 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken, Anette Musdalslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: kl. 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: kl. 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.04.2013 Tid: kl. 10.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 08.02.2011 09.30. : Jens Høistad, Karin Kvisten, Roar Steinslien

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 08.02.2011 09.30. : Jens Høistad, Karin Kvisten, Roar Steinslien Offentlig protokoll Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 08.02.2011 09.30 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 26.09.2013 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen, Jens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.03.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, Anne

Detaljer

Protokoll Gausdal kommune

Protokoll Gausdal kommune Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Kommunestyresalen 24.08.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Roar Steinslien, Jens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Nikolai Høistad,

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken : Olav Olstad Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Q33 Lnr.: 11050/17 Arkivsaksnr.: 16/

Saksframlegg. Ark.: Q33 Lnr.: 11050/17 Arkivsaksnr.: 16/ Saksframlegg Ark.: Q33 Lnr.: 11050/17 Arkivsaksnr.: 16/1155-14 Saksbehandler: Jon Sylte OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING Vedlegg: 1. Brev fra Statens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen 13.03.2018 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken : Olav Olstad Antall repr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.02.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2009 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : John Th. Bråthen :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :30

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :30 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen 17.10.2017 09:30 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Harald Eivind Bakke : Olav Olstad Antall repr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen 05.12.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Helene Dypdal og Anette Musdalslien. Odd Steinar Bækken hadde

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 368/14 Arkivsaksnr.: 14/80-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 2. Eierskapspolitikk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING SAMT ÅRSMELDING 2014 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Sak 40/15 Sak 41/15 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen 07.02.2019 09:00 Det innkalles med dette til møte i Råd for eldre og mennesker med

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 04.11.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 08.11.2011 13.00 Møtestart : Orientering om veg Olstad Skei v/ Interessegruppa (ca. 30 min.) SAKER TIL

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg, jf. f.sak 89/13 frå møtet

MØTEINNKALLING. NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg, jf. f.sak 89/13 frå møtet MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 15.01.2019 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.12.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 133/15 Sak 134/15 DRÅPEN BAR PAULO LOPES - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 21.04.2015 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/15 Sak 2/15 Sak 3/15 Sak 4/15 Sak 5/15 Sak 6/15 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00. : Jon Arild Sagheim

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00-00:00. : Jon Arild Sagheim Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 21.04.2015 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jon Arild Sagheim : Ivar Wold

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.

Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Møterom Skeikampen 06.06.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Helene Dypdal : Jan Erik Kristiansen Antall

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.02.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 17/16 Sak 18/16 Sak 19/16 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL

Detaljer

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma Arkivsak-dok. 16/07975-13 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 15.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Hammer hotell Lillehammer Møtedato: 12.02.2019 Tid: 09:00 13:45 Funksjon Navn Forfall Ordfører Brit Kramprud Lundgård Varaordfører Mari Helene Botterud

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Kommunestyresalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Kommunestyresalen 22.05.2018 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Helene Dypdal, Odd Steinar Bækken,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune 06.10.2008 17.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2009

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.06.2010 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Sak 7/10 Sak 8/10 REFERATSAKER ARBEIDSMILJØUTVALGETS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC - Energy Performance Contracting Introduksjon Kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Frå ord til handling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 4257/18 Arkivsaksnr.: 18/ Revisjonsrapport "Selskapskontroll Lipro AS" fra Innlandet Revisjon IKS

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 4257/18 Arkivsaksnr.: 18/ Revisjonsrapport Selskapskontroll Lipro AS fra Innlandet Revisjon IKS Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 4257/18 Arkivsaksnr.: 18/639-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT OM SELSKAPSKONTROLL I LIPRO AS Vedlegg: Revisjonsrapport 3-2018 "Selskapskontroll Lipro AS" fra

Detaljer