Borettslaget Torshov Kv. XVII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borettslaget Torshov Kv. XVII"

Transkript

1 Borettslaget Torshov Kv. XVII ERIKA NISSENS GATE 1-13 AGATHE GRØNDAHLS GATE 24 4 Innkalling til generalforsamling 211 Styret innkaller til generalforsamling torsdag 16. juni 211 kl. 18. i møterommet til Deichmanske Bibliotek, Sandakersenteret inngang fra Åsengaten (ved innkjørselen til garasjen). Årsmelding og regnskap for 21 er vedlagt innkallingen. Etter Generalforsamlingen er alle fremmøte velkomne til en liten forfriskning på Soria Moria. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets beretning Regnskap Ansvarsfrihet for styret 5. Budsjett Fastsettelse av styrehonorar 7. Valg i samsvar med vedtektene. 8. Innkomne forslag fra: 1. Styret Vedtektsendring knyttet til felles forsikring 2. Styret Rehabilitering av piper 3. Styret Utredning av nedgravd avfallssystem 4. Styret Utvidet adgang til å benytte tørkebåser og vaskeri 5. Ottesen Installering av seriekoblede røykvarslere 6. Rønningsen Forslag om dugnadspenger 9. Opplesning og godkjennelse av protokollen. 8.1 Forslag til vedtektsendring Forslaget vil være et tillegg til 4.2.: Andelseier plikter selv å bekoste utgifter i forbindelse med skader som ikke dekkes av egen eller borettslagets forsikringer. 8.2 Rehabilitering av pipeløp i hht. pålegg fra Brannetaten Formål med saksframlegg er dels å orientere generalforsamlingen om status i saken og innhente generalforsamlingens føringer for styres videre arbeide. Bakgrunn Brannetaten satte i 21 i gang aktivitet for oppfølgning av pipeløp i eldre bygårder for å sikre at disse er i forsvarlig tilstand i hht brannsikkerhetsforskrifter. Dette er en aktivitet som gjelder alle eldre bygårder i hele Oslo. Bygårder som ikke iverksetter tiltak risikerer fyringsforbud. Pipeløpene i Torshov Kvartal 17 har ikke vært rehabilitert/vedlikeholdt siden gården ble bygd (kun piper over tak).

2 Prosess Styret var høsten 21 i kontakt med Brannetaten og fikk godkjent en utsettelse mht gjennomføring av tilstandsvurdering og etablering av tiltaksplan. Det er foreløpig ikke innført noen fyringsforbud for noen pipeløp i gården. Styret nedsatte høsten 21 en pipekommite bestående av Helge Rønningsen (AG 3) og Roger Gudmundsen (Ag 34). Styret/Pipekomiteen er i dialog med aktuelle leverandører og har innhentet tilbud fra disse. Det er også gjennomført befaring med kamera på utvalgte pipeløp. Tilstanden for pipeløpene er god over tak, men det er behov for tiltak under tak. Tilsvarende og mer omfattende undersøkelser i andre bygårder bekrefter at tiltak må gjennomføres før pipene kan godkjennes av Brannetaten. Styret/pipekomiten vurderer to alternative metoder for oppgradering av pipene. Det ene alternativet baserer seg på trekking av kjeramisk masse og det andre er å legge stålrør i pipeløpene. Det vil bli orientert nærmere om disse alternativene på generalforsamlingen. Styret planlegger for gjennomføring av totalrehabilitering i løpet av 211/212. Vurdering Gården må selvsagt ivareta brannsikkerhet og myndighetspålegg vedrørende dette. Det legges imidlertid til grunn at en ikke iverksetter mer enn det som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetskrav og at en velger opplegg og metode med lavest kostnader. Tiltak vedrørende pipeløp vil ha høyeste prioritet for å unngå at Brannetaten iverksetter fyringsforbud for hele gården slik som enkelte andre gårder har fått. Rehabiliteringen vil finansieres gjennom en kombinasjon av låneopptak og oppstarte midler. Styret kommer tilbake med konsekvenser for husleien når reell kostnadsøkning er klar. Pipekomiteen vil gi en muntlig orientering om status i saken på generalforsamlingen. Forslag til vedtak Styret gis fullmakt til å etablere tiltak innenfor kostnadsramme på maksimalt 4,5 mill kr og til å delvis dekke dette gjennom langsiktig låneopptak på maksimalt 3,5 mill kr. 8.3 Utredning av nedgravd avfallssystem Styret gis fullmakt til å utrede og anskaffe nedgravd avfallssystem, forslagsvis på utsiden ved portene. Dette vil redusere slitasjen på vei i gårdsrom og frigjøre eksisterende skur til barnevogner mv. Skurene gjøres låsbare.

3 8.4 Utvidet adgang til å benytte tørkebåser og vaskeri Styret foreslår å tillate bruk av tørkebåsene på søndager. I tillegg foreslås det at vaskeritiden utvides til kl.19 på lørdager og fra kl.11 kl.17 på søndager. 8.5 Installering av seriekoblede røyvarslere Styret gis fullmakt til å utrede og eventuelt installere seriekoblede røykvarslere. 8.6 Forslag om dugnadspenger Husleien belastes 5 kr. pr måned. Dersom man ikke deltar på dugnad går pengene Til en pott øremerket tiltak for felles trivsel. Dersom man deltar på Dugnad, får man pengene tilbake ved årets utgang. Alle bidrar etter egen evne, og det er mulig å gjøre sin innsats utenfor felles dugnad. Med hilsen Styret

4 Arsberetning for Torshov kvartal XVII 2O1O Generelt Etter generalforsamlingen 2. mai 21, bestir styret av f6lgende medlemmer: Styreleder, lver Waage. Styremedlemmer: Else Randi Bjone, Torill Andresen, Kari Kirkhorn, Olav Fester. Varamedlemmer: Helge Ronningsen, Stig StOa, Lise Salen Helland, Christian Borchsenius, Arne Johansen Valgkomite: Hans Gjeisar Kjerstad, Lise Salen Helland Styret har i perioden hatt 1 styrempter og 85 saker. dkonomi Regnskapet for 21 viser et 6rsoverskudd pi kr 737.7L7,- Vedlikehold Det har ogsi i denne perioden vert relativt moderate kostnader knyttet til vedlikehold. Der er imidlertid grunn til 6 tro at dette vil i 6rene fremover. Styret har i lopet av perioden f;5tt melding om2 vannlekkasjer og 2 pdviste tilfeller av sopp i96rden. Vaskeri Borettslaget har et felles vaskeri i Erika Nissens gt. 1. Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. Vaskekort fis kjopt av Bjorg Gundersen, Erika Nissens gt. 1. Nokler Nkler til inngangsdorer, torkeb6ser og vaskeri kan kjopes av styremedlem Else Randi Bjone. Se tlf.nr. i hver oppgang. Brannsikrine I styreperioden har vi hatt befaring av brann- og redningsetaten med fokus p6 fluktveier. Innskjerpede krav til ikke 5 oppbevare brannfarlige gjenstander og gjenstander som kan vere til hinder ved romming vil bli innskjerpet. Etter p6legg fra brann- og redningsetaten har styret med bistand fra Roger Gudmundsen utredet behov for renovering/oppgradering av alle pipelop som er i bruk. Eget forslag vil bli framlagt generalforsamlingen. 26. mai 21. Girdsrom / Utearealet Busker og trer er beskiret av gartner vinteren 2IO/2I1. Vi oppfordrer alle beboere som kan tenke seg 5 bisti med planting, luking, id6er til 6 melde seg inn i "girdsgruppen". Man behover ikke vere hage-/plantekyndig for 6 vere med. De som er interessert, sier fra til Sissel Antonsen, Agate Grondahls g 32, eller melder sin interesse via vir webside. Hiemmeside Torshovkvartal XVll haren egen side p6 internett med adressen. Styret

5 har engasjert Marianne Zylla som webredaktr. Du kan kontakte styret pi Diverse Det har i lopet av perioden vert 13 overdragelser av leiligheter. 17. mai ble det servert forfriskninger ved flaggheiseseremonien og senere pi ettermiddagen var det grillfest med leker for barna. Sommeren 21 ble det arrangert St.Hans feiring og grillfest i gtrden med godt oppmote. 1. desember ble juletreet i girden tent med nisseorkester og gang rundt juletreet. Det er godt oppmote pi disse arrangementene og styret mener det viser det er stemning for 5 avholde slike arrangementer. Torkeb6ser kan pi eget ansvart benyttes til sykkeloppbevaring fra 1. november til 1. mars' Alle husstander har fitt utlevert n6kler til tgrkestativene. Syklene mi imidlertid fjernes 1. mars, ellers vil de bli fjernet av styret. Vi vil oppfordre alle beboere til i holdet det rent rundt oppgangen sin. Det er ikke tillatt i kaste sigarettsneiper ut av vinduene og soppelposer skal ikke settes utenfor inngangsdoren. soppelcontainere i soppelskurene skal kun brukes til husholdningsavfall og ikke til bygningsmateriale, juletrar, odelagte TV,er etc. Det er ikke tillatt 6 sette avfall utenfor containerne i soppelskurene. Det siste 6ret har vi hatt en del uonskede besok av smagnagere og har engasjert ett firma som setter ut feller jevnlig. Vi oppfordrer beboerne tit ikke 6 henge opp fuglemat i busker o.1., da rottene tar det' Av hensyn til alle barna i bakgdrden ber vi alle hundeeiere om ikke i lufte hunder eller la dem etterlate noe i bakgirden. Til slutt vil vi oppfordre alle til i mote opp pa dugnaden vir og host. Dugnadene er til for at vi skal ha det pent og ryddig rundt oss. pi alle dugnader vil det vare containere tilgjengelige for beboere, slik at man kan kvitte seg med rask fra kjeller og loft' Med vennlig hilsen for Borettslaget Torshovkvartal XVI Cfu^t \ \4nd+ec ea() Torill Andresen styremedlem!* rltrl,frw. Else Randi Bjone /' Olav Fester styremedlem styremedlem

6 ArsregnskaP 21 - Resultat Note Regnskap 21 RegrsloP 29 Budsjett 21 Bndsiett 211 lnntekter Felleskostnader, uspesif iserte Felleskctnader, spesif iserte Sun fielleskostnader Diverse inntekter Ekstraordinare inntekter Sum ardre inntekter Sum inntekter 294: :n G sr m / Driftskostnader Forretningsfsrsel og revisjon Lonn og honorarer Vedlikehold Vaktmestertjenester Andre tjenester Kabel-tv Forsikring Kommunale avgifter Feteavgifter Brenselog strom Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat I n7 3217n 151 / U 1V V fr n7 77.8f, ?3 Finansinntekt- oq kostnad Aksjeutbytte fra OBF Renteinntekter Rentekostnad Reultat av finansinntekt- og kostnad W ffi ffi u m ?P.f.7ffi -29 m -4 m Arsresultat ,6677 Budsiettmesiqe Doster Avdrag lan mn {8 -zfi677 Endrirg i disponible midler

7 ArsregnskaP 21 - Balanse Regnslop 21 Regnskap 29 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Finansielle anleggsmid ler Aksja og andeler Sum anleggsmidler Ornlopsmidler Fordringer Restanser f elleskostna&r Forskuddsbetalte kostnader Andre fodringer I 682 4r a M Bankinnskud og kontanter InnestAende PA driftskonto lnnestaende Pi servilkir Srrn omlopsmidler SUM EIENDELER M 1W9TI4 2% TT494a 7 6Uf

8 ArsregnskaP 21 - Balanse l,lote Regnskap 21 Regnskap 2[Xl9 EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 1.1 Arets resultat Sun eged<apital S GJELD Pant-o gjeldsbrev lin Sr"un langsiktig gield S 886 8/ Kortsiktig gield Forskuddsbetalt felleskostnader Gjeld til forvaltningsklient Leverandorgjeld PAlopt lsnn, honorarer og teriepenga PAlopne renter Pilopne avdr4 langsiktigjeld Annen kortsikti gjeld Sum kortsiktig gield Swn gield SUM EGENKAPITAL OG qield ffi7 7U il I54 nb I Oslo Styret itorshov K/. XVll BORETTSI-AG Sted: dato: lver Waage { Styreleder *;-6 Styremedlem Else Randi Bione Styremedlem Cit', t 'tu'(tj,1, I KariKirlhorn 1/f' TorilAndersen Styremedlent

9 Noter 37 TORSHOV KV. XVll BORETTSLAG Note - RegnskaPsPrinsiPPer er sdt opp i samsvar med regnskapsben og god re$skfskikk AaffiTefifri.*-fr r lsrt tter regnsl pslo/e": ternmeber for sme.r gnskapd. o:,ifr. i c" ii-rilr.,irr* egn; rbbr i-torsrrift, sqn irrier uirtist< mea resmkapslo/eg er forskriften tulst' p,$"rh*t#,yftrb'il#:i5ffi;:; r -hssfisstsom ant sssrj*lrl.lrde id'd l rer klassiffert sornornlopsmkller. Kbsifisqins a/ korrsi*is tar.sik1g gjdd er b6ert pa ir#;;fi-sti;:tii::iffi gi',ii fords ttes innfrild i lop t a/ et ar' 6r'q gield s lanssiktigj ld' anknsmiller vurd s til aekane*seskc;;; n'#iritie tir virljig t rdi nanei*an iue ton'srtes e vare forbigacrde Re'/ecering a/ tldligere '"i$"liri"hdr","t"" Oersom grunnl4 tor opprinndig n dskrmng ikke lereer er titstde. Langsiktig gjeh regnsk#foro o,,ornsi-#;i &rrp pa 4"fi*ing"t*trlnktd. taresldrg gjeld Qpskri\'6 ikke til vlftele verli sdn lslge a' rsteendnng r. iitntmricrii *roeres til lai ste \ rdi av anskdf besverdi og vitkdig \sdi'. i tif.tig sj"ld bul"*elores til nominelt mcftatt bdop pa dableringstidspunkd' Note 1 - Felleskostnader 36 lnntekter felleskostnader 367 Renter og avdrag Sum Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte SOS1 gtterfakturerte felleskmtnder Sum Note 3 - Diverse inntekter 315 Salg av nskler 369 Andre inntekter 3692 lnntekt vaskeri Swn Note 4 - Forvaltning og revaslon Rwisjonshonorar Forretningsf s rerhonorar Aksjzutbyne fra OBF Annen regnskapsforsel Regnskap 21 Regnskap ru Budsiett 21 Bttdsiett zu % Regnskap 21 Regnskap m9 Budsiett m1 Bttdsiett Regnskap 21 Regnskap 2(xx) Budsiett 21 Bttdsiett iln Regnskap 21 Regnskap 29 Budsiett 21 Bttdsiett &15 -ijfes RevisjcFfFnorar r i sin helh t knyttet til re\'isjon' eou;ikapa eiet a,sier i fondningsisrerfl, OBF AS og rncttar utbytte lra dritten' Note 5 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap m1 RegBkap 2IXB Budsie$ Ano Bu#ietl 211 Styrehonoar Lonn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring

10 Noter 37 TORSHOV KV. XVll BORETTSLAG Regnskap 21 Regnskap 2fixl Budsiett 21 Rtdsiett 211 Note 5 - Styrehonorar og personalkostnader i 155 3(n Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av genaalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 29i21' Borettslaget har ingen ansatte.

11 Note 6 - Vedlikehold 66 Vedlikehold PiPer 664 Vedlikehold vinduer 665 Vedlikehold dsrer 667 Vedlikehold vann og avlop 668 Vedlikehold el-anlegg Vedlikehold Porttelefon Vedlikehold PorUPortrom Vedlikehold gardsrom 6614 Utbedring soppskade 6615 Vedlikehold bygningsmessig 6616 Vedlikehold fellesareal 6617 Vedlikehold uteomrader Andre vedlikeholdskostnader Vedlikehold vaskeri 6623 Vedlikehold Postkasser 6626 Vedlikehold ventilasjon 663 Egenandel forsikringsskader 6632 Brannsikring 6641 KontrollskadedYr 6642 Kontroll sopp / skade 665 Diverse vedlikehold NoteT-Andretienester Fakturerte tj enester 672 Juridisk ridgivning 673 Teknisk radgivning 6761 Renholdstjenester 6762Snarydding, salt og sand 6763 Ekstra renovasjon Sum Regnskap 21 Regnskap 21pg Btdsiett 21 Bttdsiett I m i! il W7 Tt s m 325 m Regnskap 21 Regnskap 2m9 Bdsiett 21 Bttdsiett n6 I FlTN m 45 m Note 8 - Forsikring 75 Forsikring bygninger 751 Forsikringspremie arbeigmaskiner Sum Note 9 - Brensel og strsm 62 Elektrisk energi/strom 623 Stram vaskeri Sum Regnskap 21 Regnskap 2q)9 Budsiett 21 Bttdsiett p, m 41m Regnskap 21 Regnskap 2ln9 Budsiett 21 Budsiett m m 7 m

12 Noter 37 TORSHOV KV. XVil BORETTSLAG Note 1 - Andre driftsutgifter 65 Verktoy og redskaper 682 Papir og kopiering 6811 Skjema ligningsoppgaver 6825 Kopiering 686 Kurs, oppdatering, videreutdanning 691 Kostnader Internett 694 Porto 743 Gaver og blomster 772 Matd<mtnader 777 Bank- og betalingsgebyr 7771 Lsnnskjoringsgebyr OBF 7782 Andr e bomi lj okostnader 779 Andre driftskostnader 7791 Nskler,lAser og skilt 7792 Ly spar er /-r ar og sikringer 7793 Malervarer Regnskap 21 Regnskap 2(X) Budsjett 21 Bdsjett ,O m 13m Note 11 - Renteinntekter Regnskap 21 Regnskap 2UXl Budsjett 21 Budsjett Renterinntekt driftskonto Renteinntekt hoyrentekonto Renteinntekt felleskctnader Sum ffi 1 m 1 m Note 12 - Rentekostnader Regnskap 21 Regnskap zng Budsjett 21 Budsjett LAnen r Andre rentekostnader 84 Sum m m m Note 13 - Disponible midler 21 2G) A Disponible midler pr B. Endringer disponible midler Arets resultat Avdrag langsiktig lan n 292 B. Arets endring idisponible midler C. Disponible midler (B Note 14 - Pantegjeld Kreditor: Linenummer: LAnetype: Handelsbanken 8i! Annuitet

13 Noter 37 TORSHOV KV. XVll BORETTSLAG Note 14 - Pantegield OpptaksAr: Rentesats: Baegnet innfridd: Opprinnelig linebelop: Linesaldo 1.1: Avdr4 iperioden: Linesaldo 31.12: Y" I Note 15 - Aksier og andeler Regnskap 21 Regnskap 2fiX) 1311 Investeringer i OBF REGNSKAP AS fi) 25m anbggsmid ererwrdertti opprinne igkctprismedmindrevarigverdinedgangerkonstatert.

14 Noter 37 TORSHOV KV. XVll BOHETTSLAG Note 16 - Forskuddsbetalte kostnader 1 73 Forskuddsbetalte kostnader Sum Regnskap 21 Regnskap 2(X) V8 24/.796 Note 17 - Andre fordringer 153 Fordringer beboere 155 Forskuttert PurregebYr Sum Regnskap 21 Regnskap Ung am5 147 Egenkapital Balansen i arsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs d ei rdelenes balansdsrt verdi er la/ re efln balanselsrt verdi a/ gjdden -Dette skyldes at,"g;;i#b;6;irt"ar a ""ro"io" "r,"f ij#o pa oasb ar tristorisr xct. Kmsd(v nsfl av dette er d d n balansdsne 'r' rdien i dette Ud*t"i& if,f," gi-"peifer Oar reefe veiiav ti-"noeierc. grfairp nneo ornsetnirq av enkdtleiligh ter gk infonresjon qn d d n tdale verden a/ bordbleds iendommer er hsy.e enn den balansefgn v rdi. Stwd vuid re( derm d den r elle enkadtal n som pcitiv.

15

16

17

18

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer