Rapport overlevert Mette Hafstad prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder"

Transkript

1 Rapport overlevert Mette Hafstad prosjektleder

2 1.1 Vedtak I Kommunestyrene Mål For Delprosjekt Kompetanse Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: ORGANISERING KOMPETANSEPLANARBEIDET Mål med kompetansesamarbeidet Hva innebærer Kompetansebegrepet? REGIONALT KURSPROGRAM EVALUERING AV ARBEIDET SÅ LANGT FORUTSETNINGER OG MULIGHETER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET TILNÆRMING TIL MANDAT/ ORGANISERING MÅL BAKGRUNN ETABLERE PILOTER OPPLÆRINGSPROGRAM GJENNOMFØRING AV ENDRING VEIEN VIDERE Prosedyre for kurssamarbeid i Gjøvikregionen: Regionalt Kursprogram Våren ØVRIGE VEDLEGG 47 Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 2

3 Prosjekt Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen anbefaler etablering av kompetanseutviklingsenhet som et interkommunalt samarbeid. Formålet med å etablere interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling er: - Samordning av tiltak rettet mot kompetanseutvikling på helse og omsorgsområdene der hvor det er felles utfordringer. - Redusere sårbarhet i den enkelte kommune. - Utnytte kompetanse på tvers av kommuner. - Utnytte ressurser bedre, blant annet ved samordning av kurs, samordne arbeidsoppgaver, bistå i arbeidet med kompetanseplanlegging i hver kommune. - Fremstå som samlet region i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten. - Utvikle nye måter for kompetansedeling og utvikling (bruk av elektroniske verktøy). Ressursbehovet er minimum et årsverk til en lederfunksjon i samarbeidet og dedikerte personer i hver kommune som har forpliktelse i samarbeidet i minimum 20 % av et årsverk. Denne må sikre implementeringen av samarbeidstiltakene i egen kommune og bidra i den regionale arbeidsdelingen. Regional helse og omsorgsledergruppe er oppdragsgivere for kompetansesamarbeidet. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 3

4 1 INNLEDNING Prosjekt Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, delprosjekt Kompetanse er en oppfølging av gjennomført forstudie (rapport 2010) og forprosjekt (rapport 2011). Med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 47 og et erkjent behov i regionen igangsatte rådmannsgruppa i Gjøvikregionen, etter vedtak i regionrådet, prosjektet Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen. Vedtak i regionrådet : «Regionrådet i Gjøvikregionen ber om at kommunene i regionen igangsetter et regionalt forprosjekt med tanke på hvordan kommunene i fellesskap - og i samarbeid med andre sentrale aktører - kan utvikle en strategi for å møte utfordringene i samhandlingsreformen.» 1.1 VEDTAK I KOMMUNESTYRENE Samarbeid om kompetanseutvikling var en anbefaling etter prosjektets forprosjekt, beskrevet i forprosjektrapport datert Fokuset ble i kommunestyrene besluttet videreført i Hovedprosjektfase. Utdrag fra kommunestyrenes vedtak: Kompetansefokuset videreføres som et prosjekt inn i en hovedprosjektfase. Dagens hovedmodell innen organiseringen av prosjektet videreføres, men med Helse og omsorgssjefgruppa i Gjøvikregionen som den sentrale styringsaktøren. Det engasjeres en prosjektleder som i 100 % stilling som får det overordnede prosjektansvaret for alle tiltakene. Prosjektstillinger og driftsbudsjett søkes finansiert ved eksterne prosjektmidler. Eventuelle ytterligere satsinger må finansieres i spleiselag mellom de 5 kommunen og SI. Lærings- og mestringstilbud ligger i og driftes av kommunene selv, men som en støtte for kommunenes arbeid i utviklingen og implementeringen av lærings- og mestringstilbudene, videreføres fokus på temaet i Hovedprosjekt Kompetanse (se under). Under forutsetning av ekstern finansiering, følger delprosjekt Kompetanse opp pasientforløp for kreftpasienter med formål om videreutvikling av en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune. På bakgrunn av vedtakene har Rådmannsgruppa vedtatt prosjektspesifikasjon for hovedprosjektfasen. Denne er gjennomgått med prosjektansvarlig/prosjektleder i møte med prosjekteier februar MÅL FOR DELPROSJEKT KOMPETANSE 2011 Prosjektspesifikasjonen angir følgende resultatmål for prosjektet: Helse og omsorgstjenestene i Gjøvikregionens kommuner har et systematisk samarbeid for kompetanseutvikling og gode pasientforløp Innen foreligger en felles kompetanseplan for Gjøvikregionen Innen foreligger en rapport som synliggjør erfaringer og effekter fra utprøvningen av det interkommunale samarbeidet om kompetanseutvikling. Delmål: Arbeidsgruppa utarbeider delmål for arbeidet Samarbeid om kompetanse er avtalefestet i lokalt avtaleverk mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i Tjenesteavtale nr.6, Retningslinjer for gjensidig Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 4

5 kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Her beskrives følgende formål: «Denne samarbeidsavtalen skal sikre at det etableres gjensidig forpliktende ordninger for kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling. Dette for å fremme sammenhengende behandlingsforløp og bidra til at pasientene opplever ett sømløst pasientforløp. Viktige mål er: - Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. - Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at medarbeiderne får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse. - Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner.» Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 5

6 2 MANDAT DELPROSJEKT KOMPETANSE Mandat for delprosjekt kompetanse i Hovedprosjektfase SRIGR ble spisset september Mandatet ble godkjent av Styringsgruppen og HO ledergruppe Gjennom utprøving av interkommunalt samarbeid om konkrete oppgaver knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, skal prosjektet innen : Dokumentere effekter av utprøvd samarbeid. Avklare de forutsetninger som må være på plass for at et slikt samarbeid på sikt skal være gjennomførbart. Gevinster som vil vurderes oppnådd vil være: Effekt i form av bedre ressursutnyttelse. Tiltak bidrar til mer faglig robusthet. Styrket samhandling knyttet til eksterne samarbeidsparter, Utdanningsinstitusjoner og Sykehuset Innlandet. Nettverksbygging på tvers av kommuner utveksling av kompetanse Økt tilgang på opplæringstilbud. 2.1 KONKRETE OPPDRAG SOM SKAL GJENNOMFØRES: TILTAK TIDSPLAN Lage en kompetanseplan for Gjøvikregionen Innen Følge opp tiltaksplaner definert i kompetanseplan for interkommunalt samarbeid Felles kursprogram Koordinere utviklingsoppgaver gjennom egne delprosjekter - Lærings og mestringstilbud i kommunene. Samarbeid om kompetanseheving og etablering - Gode pasientforløp utarbeide og implementere prosedyrer oppstart med deler av programmet felles - gradvis innfasing ? Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 6

7 Spesifisering av oppgavene: Lage en kompetanseplan for gjøvikregionen: Arbeidet skal resultere i en Kompetanseplan som synliggjør hver enkelt kommunes utfordringer og tiltaksplaner og lage anbefalinger for hvilke utviklings-/ kompetansehevingstiltak det bør samarbeides om. Planen skal omfatte Helse og omsorgstjenesten. Kompetanse kan defineres som de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte mål og krav. (Linda Lai, 2004) Kompetansefokuset i arbeidet skal fokusere både på formell kompetanse, ferdigheter og holdninger Avgrensning: Gjennom planarbeidet er det ikke krav om: Strategi for rekruttering og bruk av belønningssystemer i den enkelte kommune. Tiltak knyttet til å bekjempe deltidsproblematikk. Kompetanseplanen skal synliggjøre: myndighetskrav relatert til kompetanse lokale føringer kompetansekrav relatert til definerte utviklingsområder lokalt kartlegge nå situasjonen med bakgrunn i definerte krav - utarbeide forslag til HO ledergruppe metode og innhold i en kartlegging - administrere kartlegging eventuelt i samarbeid med definerte, nødvendige aktører - oppsummere i kartlegging Analysere nå situasjonen med utgangspunkt i framtidige krav Lage kompetansemål Utarbeide strategier og tiltak Initiere arbeidet med del kompetanseplaner (spesifikke opplæringsplaner) Skissere oppfølging og evaluering I gjennomføringsfasen skal prosjektet bistå kommunene med koordinering og gjennomføring av tiltaksplaner som blir vedtatt gjennom arbeidet. Da med fokus på de tiltak som blir anbefalt gjennomført i et interkommunalt samarbeid. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 7

8 2.1.2 Internt kursprogram Prosjektet skal: Lage en sammenstilt oversikt over interne kurs i alle 5 kommuner. Samordne planleggingsprosessene gjennom synkroniserte prosedyrer i hver kommune. Legge fram forslag til HO ledergruppe hvilke konkrete opplæringstiltak det skal samarbeides om. Samarbeidsnivåer kan dreie seg om: - felles planlegging, men gjennomføring i hver kommune - felles gjennomføring an kurs/ opplæring på ett eller flere geografiske steder - felles avtaler for E-læringsprogrammer - bruk av ressurspersoner på tvers av kommuner Administrere og gjennomføre vedtatt kursprogram. Evaluere effekten av interkommunalt samarbeid om internopplæring Lærings og mestringstjenester i kommunene Mål med etablering av lærings- og mestringstilbud i kommunene er at tilbudene skal tilrettelegges i hver enkelt kommune der dette er mest hensiktsmessig for brukergruppa som skal betjenes. Prosjektet skal samarbeide om å etablere tilbudene i kommunen gjennom: Planlegge og tilrettelegge for kompetansehevingstiltak Definere forutsetninger for og utvikle system for brukermedvirkning Avklare samarbeidet mellom kommunene og SI på området gjennom konkretisering og praktisering av tjenesteavtalene. Definere og prøve ut konkrete tiltak gjennomført i noen kommuner Pasientforløp Implementere rutiner for det gode pasientforløp i kommunehelsetjenesten etter modell fra Orkdalsprosjektet eller lignende prosjekter. Planlegging av strategi og framdrift primo 2013 Vestre Toten kommune har nedsatt arbeidsgruppe knyttet til tema prosjektleder SRIGR deltar med gruppa det vurderes mulighet for å utvide arbeidet som gruppa har initiert. Tilpasse prosedyrer til lokale forhold. Implementere prosedyrene til gode vaner i tjenesten. Nødvendige tiltak for å sikre definert basiskompetanse tas med i kompetanseplanarbeidet. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 8

9 2.2 ORGANISERING Prosjektleder Mette Hafstad Gjøvik Østre Toten Vestre Toten Søndre land Nordre land Jane Berge Målfrid Schiager Inger Ann Vekve Siv Anita Skogen Stein Morten Pettersen Marit Ødegård Kommunenes representanter i prosjektgruppa forventes i snitt å jobbe 20 % av sin tid mot aktiviteter knyttet til prosjektet. Prosjektgruppa skal i arbeidet jobbe nært opp mot HO ledergruppe i tillegg til å relatere til prosjektorganisasjonen. I arbeidet med kompetanseplanen skal prosjektgruppa knytte til seg personer i kommunene som vil sikre at alle driftsområdene som planen skal omhandle blir aktivert. Ledere i de respektive kommunene som har deltatt på lederutdanningsprogrammet Strategisk kompetanseplanlegging kan inviteres inn i arbeidet som rådgivere i prosessen. Prosjektgruppa skal videre opprette egne arbeidsgrupper for utviklingsprosjekter knyttet til lærings og mestringstjenester og eget Pasientforløpsprosjekt. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 9

10 Arbeidet har vært fulgt opp ved organisering av ulike delprosjekter, jfr. skisse: De ulike delprosjektene, Pilot interkommunalt samarbeid om kompetanse og utvikling, Lærings og mestringstilbud og Gode pasientforløp er gjennomført med samme prosjektorganisering hva gjelder Prosjekteier og Prosjektansvar/ ledelse. Delprosjekt Samhandling DPS/ ambulante tjenester har vært knyttet til samme styringsgruppe, men Sykehuset Innlandet har hatt Prosjekteier/ ledelsesansvaret. Delprosjektet ble i 2013 utvidet/ delvis erstattet med delprosjektet Samhandling om utskrivning fra døgnplass i SI (DPS, Gjøvik og Reinsvoll) til kommunene i Gjøvikregionen. Det blir utarbeidet egne rapporter for disse prosjektene fra prosjektleder SI. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 10

11 3 PILOT INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KOMPETANSEUTVIKLING Pilotering av interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling har blitt organisert av følgende prosjektgruppe: Navn Stilling Ressurseier Mette Hafstad Prosjektleder Gjøvikregionen Inger Ann Vekve Fagutviklingssykepleier Østre Toten kommune Jane Berge Leder kontorfaglig enhet Gjøvik kommune Siv Anita Skogen Utviklingskonsulent Vestre Toten kommune Stein Morten Pettersen Konsulent Søndre Land kommune Marit Ødegård Fag og kvalitetsutvikler Nordre Land kommune Målfrid Schiager Leder USH Gjøvik kommune /USH Framdriften i arbeidet har vært nært knyttet opp mot dialog med den regionale helseog omsorgsledergruppa. Hovedaktiviteten i samarbeidet har vært samarbeid om et regionalt kursprogram, strategi for strategisk kompetanseplanlegging og arbeid med kompetanseplaner i hver kommune. 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET I tillegg til prosjektgruppa har det vært involvert en ressursgruppe i kompetanseplanarbeidet. Prosjektgruppa har benyttet ledere (fra Gjøvik, Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten) som har deltatt på lederopplæring Helse og omsorg Kompetanseløftet 2015, supplert med deltagere fra Nordre Land kommune, som sparringspartnere. I tillegg har ressursgruppa bestått av 2 representanter fra arbeidstakeres organisasjoner. Det er i planleggingsfasen gjennomført 4 arbeidsseminarer med ressursgruppa og prosjektgruppa sammen. Navn Stilling Ressurseier Benedikte Lonke HTV Norsk sykepleierforbund Østre Anne Kari Kirkeby HTV Fagforbundet Østre Toten Siri Berntzen Teamleder Psykisk helse Vestre Toten kommune Bente Ruste Teamleder Hjemmetjenesten Vestre Toten kommune Solfrid Røste Teamleder Psykisk helse Vestre Toten kommune Siv Tokerud Teamleder Hjemmetjenesten Vestre Toten kommune Mari Aasen Ass. avdelingsleder S. Land kommune Rigmor Frøyslid HR konsulent Nordre Land kommune Gry Hege Bjørkevoll Leder Tildelingskontor Østre Toten kommune Lise Pedersen Resultatsenhetsleder sykehjem Østre Toten kommune Sonja Traaholt Avdelingsleder psykisk helse Østre Toten kommune Therese Volden Avdelingsleder, bo- og servicesenter Østre Toten kommune Karin B Johnsrud Seksjonsleder Tilrettelagte Gjøvik kommune Anne Karin Hasli Avdelingsleder bofellesskap Gjøvik kommune Mette Kolbergsrud Avdelingsleder Gjøvik kommune Tore Saksen Avdelingsleder tilrettelagte Gjøvik kommune Anne Sørlien Avdelingsleder sykehjem Gjøvik kommune Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 11

12 Som resultat av arbeidet er det presentert en strategi med anbefalinger for hvordan strategisk kompetanseplanlegging kan følges opp i hver kommune og i et interkommunalt perspektiv. Strategien er skissert som følger: Det er utarbeidet et eget strategidokument med vedlegg. Strategidokument for Kompetanseplanlegging Helse og omsorgtjenestene i Gjøvikregionen beskriver: Nasjonale krav og føringer for kompetanse i helse og omsorgstjenesten (presenteres i kapitlene 5-7). Teoretisk grunnlag for strategisk kompetanseplanlegging. Prosessbeskrivelse for kompetanseplanleggingen i et kommunalt og interkommunalt perspektiv. Gjennomføringen av kompetansekartlegging og analyse i den enkelte kommune. Prosess for analyse og handlingsplan for felles tiltak i en regional handlingsplan. Verktøy til bruk i arbeidet følger som vedlegg til strategidokumentet: Årshjul for kompetanseplanlegging i Gjøvikregionen Spørreskjema for individuelle tilbakemeldinger (for distribusjon gjennom Questback/Easyresearch) Avdelingsleders årsrapport kompetanse, forslag til mal. Prosess for kompetanseplanarbeidet i hver kommune - forslag til prosess/framdriftsplan. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 12

13 Mal for kompetanseplan i hver kommune. Verdier og styringssignaler kompetanse kommunevis oversikt. Hver enkelt kommune skal med utgangspunkt i den felles strategien utforme kompetanseplaner. Dette er tiltak som kun kan ses som et virkemiddel til å berede grunnen for at kompetansen som kommunen besitter gjennom hver enkelt medarbeider skal bli brukt. Det er først når kompetansen blir brukt at den bidrar til verdiskapning. 3.2 MÅL MED KOMPETANSESAMARBEIDET. Mål med en felles strategi for kompetanseplanlegging i Gjøvikregionen er å: etablere et faglig samarbeid som skal bidra til gode kompetanseplanleggingsprosesser i hver enkelt kommune enighet om en felles metodikk med utarbeidede verktøy i arbeidet samordne prosessene i kommunene slik at analysefasen kan identifisere tiltak som er hensiktsmessig å gjennomføre i et regionalt samarbeid oppsummere og synliggjøre nasjonale føringer og satsningsområder som har betydning for kompetanseutviklingen sikre en oversikt over kompetanseutfordringene på Gjøvikregionens Helse og omsorgsområder generelt som grunnlag for samarbeid med Utdanningsinstitusjoner og Helseforetak på systemnivå. Effekt og resultatmål for konkrete tiltak vil beskrives i hver enkelt kommunes planer, samt i den regionale handlingsplanen. Her beskriver mål for det regionale samarbeidet: Effektmål: Mer faglig robusthet og Bedret gjennomføringsevne i strategisk kompetansearbeid i hver kommune Styrket samhandling med eksterne aktører Effektivisering gjennom samordning av rutiner, felles prosesser og utarbeidede verktøy Resultatmål: Økt tilgang på internopplæring Utnyttelse av fagpersoner på tvers av kommuner Fagnettverk på tvers Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid om eksterne kompetanseleverandører 3.3 HVA INNEBÆRER KOMPETANSEBEGREPET? Med utgangspunkt i strategidokumentet pågår nå arbeidet med å få på plass kompetanseplaner. Arbeidet har lagt til grunn en bred definisjon av kompetansebegrepet: «de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål» (Lai, 2004). Formell kompetanse kan dokumenteres gjennom utdanning eller sertifisering. Denne kompetansen kan inneholde en blanding av kunnskaper og ferdigheter, ulikt vektet ut fra hvilket yrke utdanning gjelder. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 13

14 Uformell kompetanse er ervervet gjennom erfaringslæring i arbeidslivet og gjennom livet generelt. Realkompetanse er summen av formell og uformell kompetanse. Kompetansemobilisering handler om tiltak som skal bidra til best mulig utnyttelse av den kompetansen som allerede er til stede i organisasjonen. Dette kan omhandle både individuelle forhold og forhold i organisasjonen. Kompetanseplanleggingsstrategien i Gjøvikregionen retter fokus på alle disse fasettene i kompetansebegrepet. Videre legger strategien opp til at kompetanseplanen skal bli et dynamisk verktøy som grunnlag for styring og prioritering av målrettede tiltak i kompetanseplanleggingen. 3.4 REGIONALT KURSPROGRAM Fra våren 2013 er det samarbeidet om å lage regionale kursprogrammer. Det regionale kursprogrammet planlegges for 6 måneder av gangen. I arbeidet med kurssamarbeidet legges det vekt på å planlegge ut fra hvilke kurs det er hensiktsmessig å samarbeide om. Det legges vekt på geografisk fordeling på arrangementssteder, bruk av ressurspersoner fra flere kommuner, om det er heldagskurs eller kortere kurs. Ansvaret for planlegging og gjennomføring av kursene fordeles mellom de ansvarlige i hver kommune. Programmet evalueres halvårlig i forbindelse med planlegging av nytt program for neste halvår. I noen grad benyttes forelesere fra spesialisthelsetjenesten disse setter særlig pris på å kunne møte flere kommuner samlet. Se eksempel på programmet for vårhalvåret 2014 i vedlegg 2. Det er etablert en felles plattform for å administrere kurssamarbeidet (kursinformasjon, påmelding og rapportering) gjennom at Easyresearch er tatt i bruk som verktøy. Prosjektgruppa har utarbeidet prosedyre for kurssamarbeidet, godkjent i HO regional ledergruppe se vedlegg 1. Denne er under revidering. 3.5 EVALUERING AV ARBEIDET SÅ LANGT Den opprinnelige planen var at samarbeidet skulle prøves ut med evaluering sommeren Grunnet manglende ekstern prosjektfinansiering for 2014, ble det nødvendig å fremskynde beslutning om videreføring av samarbeidet Evaluering fra deltagere i prosjektgruppa: Representantene i prosjektgruppa besvarte følgende spørsmål med utgangspunkt i erfaringer så langt: Mener du det er grunnlag for videreføring av kompetansesamarbeidet? I hvilken grad har prosjektet vært nyttig for deg din kommune regionen? Hvilke effekter ser vi i dag? Hva bør evt. prøves ut videre før vi får en klar oppfatning av grunnlag for etablere samarbeidet fast? Tanker/ forutsetninger for interkommunalt samarbeid om kompetanse og utviklingsoppgaver i helse og omsorg. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 14

15 Konklusjon fra prosjektgruppa: Det er lagt et grunnlag som det må bygges videre på alle mener der grunnlag for å videreføre dette. Samarbeidet har vært nyttig for den enkelte fag og kompetanseutvikler. Å skape nye samarbeidsarenaer handler mye om holdninger det tar tid vi ser en begynnende regional identitet. Kursgjennomføring må prøves ut lenger for å finne struktur og faginnhold som er mest hensiktsmessig. Det oppleves positivt og nødvendig å framstå som en samlet region med tanke på eksterne samarbeidspartnere. For å kunne henge med i forhold til nasjonale føringer og lignende må vi samarbeide regionalt. Samarbeidet er gunstig både økonomisk og faglig. Forutsetninger for å videreføre samarbeidet: En koordinator/ leder. Tydelige rolleavklaringer og avsatte stillingsressurser med forpliktelse til samarbeidet i hver enkelt kommune. Avklarte økonomiske rammer. Integrering mot Utviklingssenteret for sykehjem? Uavhengig av om samarbeidet videreføres som utprøving i egenfinansiert prosjekt eller som en fast etablering, bør målet være at det skal gå over i drift som et regionalt kompetansesamarbeid Behandling i styringsgruppa. En samlet styringsgruppe anbefaler videreføring av det regionale kompetansesamarbeidet. Spesialisthelsetjenestens representanter både fra somatikken og psykisk helse understreker den positive betydningen dette har for samarbeidet med dem Behandling i HO Ledergruppe: Sitat fra møtereferat: «Videreføring av kompetanseprosjektet. Hva ønsker HO? Kort tid på å vurdere resultater. Begrenset evalueringsgrunnlag. PG har evaluert arbeidet per nå: Grunnlaget er lagt. Samarbeid er nyttig; Regionalt kursprogram er ett konkret resultat. Et annet er Strategi for kompetanse som grunnlag for lokale planer. Kompetanse er et svært vidt område der regionalt samarbeid gir mange fordeler. Videreføring: Enighet om at tiltaket må videreføres. Innhold i en koordinatorstilling må beskrives. Hver kommune må forplikte seg på å bidra med del av stillingsressurs inn i samarbeidet. Økonomiske rammer må avklares. Må ha en link mot utviklingssenteret (Haugtun)» Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 15

16 3.5.4 Kursdeltagelse 835 personer har deltatt på kurs i regi av det regionale kursprogrammet i Som diagrammet viser fordeler antall personer fra de ulike kommune seg prosentvis i samsvar med kommunestørrelse. I tall utgjør dette fra 92 personer i S. Land til 300 fra Gjøvik. I tillegg til dette kommer også kurs arrangert i den enkelte kommune. Tabellen på neste side presiserer kursinnhold og deltagelse fra kommunene. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 16

17 Deltakere regionale kurs HØST 2013 Gjøvik Ø. Toten V.Toten S. Land N. Land Påmeldt Deltok Påmeld. Deltok Påmeldt Deltok Påmeldt deltok Påmeldt Deltok Påmeldt Deltok Ernæring, Nordre Land LEGEMIDDELHÅNDTERING 11.9 og GRUNNKURS Vestre og Østre Toten Legemiddelhåndtering Kun kursprøve Helse og omsorgstjenestelovens kap 9 Vestre Toten KOLS, Nordre Land deltager fra SI, Reinsvoll Kartleggingsverktøy demens Gjøvik Trygg mat, Vestre Toten 0 0 Avlyst Personlighets-forstyrrrelse, Søndre Land Sansemotorisk stimulering til pasienter med motoriske skader, Stefensrud/Østre Toten Legemiddelhåndtering Diabetes Gjøvik 0 0 Avlyst Selvmordsrisiko og forebygging, Østre Toten Legemiddelhåndtering Epilepsi Vestre Toten Læringsnettverk for legemiddelgjennomgang, Gjøvik Fall og fallforebygging Vestre Toten Fagdag i etikk, Gjøvik Legemiddelhåndtering og Grunnkurs, Gjøvik Ernæring, Østre Toten Vold og Trusler, Søndre Land deltok ikke 2. dag Juss Pasient- og brukerrettighetslovens kap. 4, Personsentrert omsorg, Nordre land Akutte tilstander hos eldre Gjøvik 0 0 Avlyst Juss Pasient- og brukerrettighetslovens kap. 4, Personsentrert omsorg, Østre Toten Kognitiv Terapi, Nordre land Brukermedvirkning Vestre Toten Brukermedvirkning Søndre Land 0 0 Avlyst Kognitiv terapi, Vestre Toten Legemiddelhåndtering Diabetes Søndre Land SUM Totalt Evaluering oppsummert. Evalueringen oppsummerer resultater i henhold til forventninger uttrykt i mandatet. Effekt i form av bedre ressursutnyttelse Bedre flyt av kompetanse ved bruk av forelesere fra kommuner og spesialisthelsetjeneste for flere kommuner samlet, spleiselag på kostnader for eksterne forelesere, samordnet opplæring og avtaler innen medikamenthåndtering. Bidrar til mer faglig robusthet Samarbeidet mellom de kompetanseansvarlige i hver kommune har bidratt til å styrke kompetanse og gjennomføringsevne. Fremdrift i utviklingsoppgaver kan av erfaringer være sårbart i organisasjoner når det f. eks er utskifting i sentrale Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 17

18 lederposisjoner og store omstruktureringsprosesser. Ansvaret for kompetanse, fag og kvalitetsutvikling henger ofte på en, eller svært få, enkeltpersoner. Ved å ha nettverk med flere kommuner, kan enkelt kommune bli båret litt av fellesskapet. Vi har sett at de kompetanseansvarlige i hver kommune har bidratt med kunnskap og bistand til hverandre. Styrket samhandling knyttet til Utdanningsinstitusjoner og Sykehuset Innlandet Gjennom prosjektet har formalisert samarbeid med Sykehuset Innlandet vært kanalisert gjennom styringsgruppa og ulike delprosjekter. Sykehuset Innlandet er også aktive bidragsytere ved å stille med forelesere i det regionale kursprogrammet. Sykehuset Innlandet understreker den positive betydningen det har å være i dialog med og bidra ovenfor kommunene som en samlet region. Prosjektleder og medarbeidere har representert Gjøvikregionen i ulike samarbeidsfora sammen med utdanningsinstitusjoner. Eksempelvis dialogmøte med høgskolene i regi av KS med utgangspunkt i samarbeidsavtale mellom kommunene og høgskolene, fagskolens samarbeidsorgan og LUT (samarbeidsorgan med videregående skoler). Gjøvikregionens kommuner har samarbeidet om planlegging av praksisopplæring for sykepleiere i simuleringslaboratoriet på Høgskolen. Nettverksbygging på tvers av kommuner utveksling av kompetanse Se allerede beskrevne punkter over. Ellers kan nevnes at prosjektet har initiert aktiv bruk av kommunale ledere, som har deltatt på videreutdanning helse og omsorg, som ressursgruppe i utvikling av strategi for strategisk kompetanseplanlegging. Gjøvikregionen er representert i Kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland. Fra 2012 har det vært Marit Ødegård fra Nordre Land. Utviklingssenter for sykehjem i Oppland (USH) er deltager i samarbeidet. Dette har bidratt til tilgang på kompetanse og erfaringer gjennom deres forbindelse til nasjonale nettverk for USH og samarbeid med Senter for omsorgsforskning. Økt tilgang på opplæringstilbud 509 personer har deltatt på kurs i regi av det regionale programmet i vår-halvåret Regnskapsførte kostnader på gjennomføringen har for perioden vært Dette utgjør en kostnad pr. kommune på mellom Selv om det regionale kursprogrammet ikke kan erstatte all deltagelse på eksterne kurs, er det likevel relevant å vise til at deltagelse på eksterne kurs utgjør en kostnad på i kursutgifter pluss reise og opphold, og da bare for en person. I løpet 2013 deltok 836 ansatte i regionen på 38 kurs i regional regi. Fra vårhalvåret 2013 med tilbud om 11 kurs som stort sett dreide seg om legemiddelhåndtering, har man utvidet vårprogrammet for 2014 til å omhandle 40 kurs med aktuelle temaer. Pr. opptelling i februar etter 10 avviklede kurs har 334 deltatt på ulike kurs. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 18

19 3.6 FORUTSETNINGER OG MULIGHETER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET Prosjektgruppe og ressursgruppe har pekt på følgende punkter som viktige forutsetninger i et interkommunalt samarbeid om kompetanse: En koordinator/ leder det anses nødvendig at en person har det daglige ansvaret for å koordinere samarbeidet, samt være pådriver for å sette kompetanseplanleggingen på kartet i en travel hverdag. I realiteten ser vi at både toppledere og mellomledere har så mange ulike driftsoppgaver at dette arbeidet står i fare for å bli neglisjert i hverdagen. Leder har behov for bistand fra ressurspersoner med kompetanse på strategisk kompetanseplanlegging som har kapasitet til å assistere i prosessens faser kartlegging, analyse, måldefinering, planlegging, gjennomføring og evaluering. Konkretisering av mulige oppgaver som skal koordineres: - følge opp framdriftsplan knyttet il styringshjulet for kompetanseplanlegging være pådriver og bistå i den enkelte kommune - samordne prosesser mellom kommune- utarbeide felles handlingsplaner og årsbudsjett med regnskapsoppfølging og rapportering - sikre dialogen til den regionale helse og omsorgsledergruppa gjennom deltagelse i samarbeidsmøtene med forslag til tiltak, gjennomføringsplan, evaluering og rapportering på tiltak - holde seg à jour på nasjonale veileder og retningslinjer, informere og undervise til alle kommuner (i samarbeid med hver kommunes kompetanseansvarlige). - Bistå kommunene i implementering av nye retningslinjer og nasjonale programmer gjennom å etablere fagnettverk/ læringsnettverk. Eksempler på ny retningslinjer med behov for egne programmer i kommunene: -Demensomsorgens ABC er allerede implementert og gjennomføringsprogrammer er allerede på plass i de fleste kommuner her samarbeides om oppstartsseminarer. - Eldreomsorgens ABC, - Det skal komme en ABC om velferdsteknologi som krever eget oppfølgingsprogram i kommune - ROP- retningslinjer med føringer for kompetansekrav knyttet til oppfølging av personer med samtidig rus/ psykiske lidelser - Kursplanlegging oversikt over behov, koordinere prosess med planlegging, informasjon, gjennomføring og evaluering av halvårlige programmer - Systemansvar, support, vedlikehold og opplæring på Easyresearch kursdadministrasjonsmodulen - Følge opp eksterne kursleverandører herunder skaffe seg oversikt over e lærings leverandører - kunne komme med kvalifiserte anbefalinger til kommunene, vedlikehold av avtaler med farmasøyt om medikamentopplæring. - Bidra til å utvikle og følge opp kontakt med eksterne samarbeidsparterspesialisthelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, KS etc. (Jf. St.mld nr 29: - Bistå i etablering og utvikling av prosjekter på tvers av kommuner (evt i samarbeid med USH) søkerprosess og initiering Tydelige rolleavklaringer og avsatte stillingsressurser med forpliktelse til samarbeidet i hver enkelt kommune. Interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling skal bidra til å styrke den strategiske kompetanseplanleggingen i hver kommune, bidra til å gjøre hverandre gode. Den kompetanseansvarlige i hver Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 19

20 kommune bør derfor, sammen med HO leder, ta utgangspunkt i kjennskapen til den enkelt kommune sitt behov. På samme måte må gode tiltak utviklet i fellesskapet sikres kommunisert og implementert i hver enkelt kommune. Dette forutsetter god forankring i egen kommune i tett samarbeid med linjeledelsen i kommunen. Det blir også viktig å sikre at alle kommuner bidrar til fellesskapet, og at de kompetanseansvarlige er pådrivere og inspiratorer for at ressurspersoner fra alle kommuner blir sett og brukt. Avklarte økonomiske rammer For mest mulig effektiv drift, blir det viktig å vedta et budsjett som sikrer handlingsrom for de som administrerer samarbeidet. De kompetanseansvarlige må kunne ta effektive beslutninger innenfor vedtatte rammer. Unødvendig og tidkrevende internfakturering må unngås. Integrering mot Utviklingssenteret for sykehjem vil ikke være en forutsetning for å samarbeide, men anses som en gylden mulighet for styrking av samarbeidet. Utviklingssenter for sykehjem er tilknyttet et nasjonalt nettverk med ulike satsningsområder. De har erfaring og kompetanse i fagutviklingsarbeid og tilrettelegging av forskning. Siden helse og omsorgstjenesteloven fra 2012 beskriver kommunenes plikt til å medvirke til forskning, kan tettere samarbeid mot USH bidra til at kommunene i større grad kan utøve dette ansvaret i praksis. USH har et nasjonalt oppdrag å drive spredingsarbeid for utprøvde tiltak og modeller i Oppland Fylke. Det stilles noe nasjonale prosjektmidler til disposisjon som er øremerket Utviklingssentrene. I den grad regionen ønsker å jobbe med prosjekter innen samme område, er det mulig å se en samordning av innsatsen. Elektroniske samarbeidsplattformer Easy research har vært benyttet til annonsering/ administrering av kurs. Programmet har en regional plattform slik at det er mulig å ha tilganger på tvers. Dokumentlagring har vært en utfordring med tanke på behovet for et felles arbeidsområde. Det er nå avklart at kompetansesamarbeidet får opprettet et arbeidsområde på Z disk for felles dokumentlagring, noe som vil lette samarbeidet betraktelig. Det jobbes med å ta i bruk/ utnytte ulike muligheter inne e læring. Videokonferanseutstyr er ikke tilgjenglig for alle kommuner i dag, men vil kunne åpne opp for muligheter til bedre samordning av undervisning og kommunikasjon. Det er behov for å videreutvikle elektroniske verktøy for undervisning og kompetansedeling samt å sikre lik, lett og oversiktlig informasjon til alle. Utvikling av en felles nettside har vært diskutert som et hensiktsmessig verktøy for deling av kunnskap og informasjon. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 20

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer