Rapport overlevert Mette Hafstad prosjektleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder"

Transkript

1 Rapport overlevert Mette Hafstad prosjektleder

2 1.1 Vedtak I Kommunestyrene Mål For Delprosjekt Kompetanse Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: ORGANISERING KOMPETANSEPLANARBEIDET Mål med kompetansesamarbeidet Hva innebærer Kompetansebegrepet? REGIONALT KURSPROGRAM EVALUERING AV ARBEIDET SÅ LANGT FORUTSETNINGER OG MULIGHETER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET TILNÆRMING TIL MANDAT/ ORGANISERING MÅL BAKGRUNN ETABLERE PILOTER OPPLÆRINGSPROGRAM GJENNOMFØRING AV ENDRING VEIEN VIDERE Prosedyre for kurssamarbeid i Gjøvikregionen: Regionalt Kursprogram Våren ØVRIGE VEDLEGG 47 Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 2

3 Prosjekt Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen anbefaler etablering av kompetanseutviklingsenhet som et interkommunalt samarbeid. Formålet med å etablere interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling er: - Samordning av tiltak rettet mot kompetanseutvikling på helse og omsorgsområdene der hvor det er felles utfordringer. - Redusere sårbarhet i den enkelte kommune. - Utnytte kompetanse på tvers av kommuner. - Utnytte ressurser bedre, blant annet ved samordning av kurs, samordne arbeidsoppgaver, bistå i arbeidet med kompetanseplanlegging i hver kommune. - Fremstå som samlet region i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten. - Utvikle nye måter for kompetansedeling og utvikling (bruk av elektroniske verktøy). Ressursbehovet er minimum et årsverk til en lederfunksjon i samarbeidet og dedikerte personer i hver kommune som har forpliktelse i samarbeidet i minimum 20 % av et årsverk. Denne må sikre implementeringen av samarbeidstiltakene i egen kommune og bidra i den regionale arbeidsdelingen. Regional helse og omsorgsledergruppe er oppdragsgivere for kompetansesamarbeidet. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 3

4 1 INNLEDNING Prosjekt Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, delprosjekt Kompetanse er en oppfølging av gjennomført forstudie (rapport 2010) og forprosjekt (rapport 2011). Med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 47 og et erkjent behov i regionen igangsatte rådmannsgruppa i Gjøvikregionen, etter vedtak i regionrådet, prosjektet Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen. Vedtak i regionrådet : «Regionrådet i Gjøvikregionen ber om at kommunene i regionen igangsetter et regionalt forprosjekt med tanke på hvordan kommunene i fellesskap - og i samarbeid med andre sentrale aktører - kan utvikle en strategi for å møte utfordringene i samhandlingsreformen.» 1.1 VEDTAK I KOMMUNESTYRENE Samarbeid om kompetanseutvikling var en anbefaling etter prosjektets forprosjekt, beskrevet i forprosjektrapport datert Fokuset ble i kommunestyrene besluttet videreført i Hovedprosjektfase. Utdrag fra kommunestyrenes vedtak: Kompetansefokuset videreføres som et prosjekt inn i en hovedprosjektfase. Dagens hovedmodell innen organiseringen av prosjektet videreføres, men med Helse og omsorgssjefgruppa i Gjøvikregionen som den sentrale styringsaktøren. Det engasjeres en prosjektleder som i 100 % stilling som får det overordnede prosjektansvaret for alle tiltakene. Prosjektstillinger og driftsbudsjett søkes finansiert ved eksterne prosjektmidler. Eventuelle ytterligere satsinger må finansieres i spleiselag mellom de 5 kommunen og SI. Lærings- og mestringstilbud ligger i og driftes av kommunene selv, men som en støtte for kommunenes arbeid i utviklingen og implementeringen av lærings- og mestringstilbudene, videreføres fokus på temaet i Hovedprosjekt Kompetanse (se under). Under forutsetning av ekstern finansiering, følger delprosjekt Kompetanse opp pasientforløp for kreftpasienter med formål om videreutvikling av en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune. På bakgrunn av vedtakene har Rådmannsgruppa vedtatt prosjektspesifikasjon for hovedprosjektfasen. Denne er gjennomgått med prosjektansvarlig/prosjektleder i møte med prosjekteier februar MÅL FOR DELPROSJEKT KOMPETANSE 2011 Prosjektspesifikasjonen angir følgende resultatmål for prosjektet: Helse og omsorgstjenestene i Gjøvikregionens kommuner har et systematisk samarbeid for kompetanseutvikling og gode pasientforløp Innen foreligger en felles kompetanseplan for Gjøvikregionen Innen foreligger en rapport som synliggjør erfaringer og effekter fra utprøvningen av det interkommunale samarbeidet om kompetanseutvikling. Delmål: Arbeidsgruppa utarbeider delmål for arbeidet Samarbeid om kompetanse er avtalefestet i lokalt avtaleverk mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i Tjenesteavtale nr.6, Retningslinjer for gjensidig Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 4

5 kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Her beskrives følgende formål: «Denne samarbeidsavtalen skal sikre at det etableres gjensidig forpliktende ordninger for kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling. Dette for å fremme sammenhengende behandlingsforløp og bidra til at pasientene opplever ett sømløst pasientforløp. Viktige mål er: - Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. - Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at medarbeiderne får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse. - Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner.» Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 5

6 2 MANDAT DELPROSJEKT KOMPETANSE Mandat for delprosjekt kompetanse i Hovedprosjektfase SRIGR ble spisset september Mandatet ble godkjent av Styringsgruppen og HO ledergruppe Gjennom utprøving av interkommunalt samarbeid om konkrete oppgaver knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, skal prosjektet innen : Dokumentere effekter av utprøvd samarbeid. Avklare de forutsetninger som må være på plass for at et slikt samarbeid på sikt skal være gjennomførbart. Gevinster som vil vurderes oppnådd vil være: Effekt i form av bedre ressursutnyttelse. Tiltak bidrar til mer faglig robusthet. Styrket samhandling knyttet til eksterne samarbeidsparter, Utdanningsinstitusjoner og Sykehuset Innlandet. Nettverksbygging på tvers av kommuner utveksling av kompetanse Økt tilgang på opplæringstilbud. 2.1 KONKRETE OPPDRAG SOM SKAL GJENNOMFØRES: TILTAK TIDSPLAN Lage en kompetanseplan for Gjøvikregionen Innen Følge opp tiltaksplaner definert i kompetanseplan for interkommunalt samarbeid Felles kursprogram Koordinere utviklingsoppgaver gjennom egne delprosjekter - Lærings og mestringstilbud i kommunene. Samarbeid om kompetanseheving og etablering - Gode pasientforløp utarbeide og implementere prosedyrer oppstart med deler av programmet felles - gradvis innfasing ? Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 6

7 Spesifisering av oppgavene: Lage en kompetanseplan for gjøvikregionen: Arbeidet skal resultere i en Kompetanseplan som synliggjør hver enkelt kommunes utfordringer og tiltaksplaner og lage anbefalinger for hvilke utviklings-/ kompetansehevingstiltak det bør samarbeides om. Planen skal omfatte Helse og omsorgstjenesten. Kompetanse kan defineres som de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte mål og krav. (Linda Lai, 2004) Kompetansefokuset i arbeidet skal fokusere både på formell kompetanse, ferdigheter og holdninger Avgrensning: Gjennom planarbeidet er det ikke krav om: Strategi for rekruttering og bruk av belønningssystemer i den enkelte kommune. Tiltak knyttet til å bekjempe deltidsproblematikk. Kompetanseplanen skal synliggjøre: myndighetskrav relatert til kompetanse lokale føringer kompetansekrav relatert til definerte utviklingsområder lokalt kartlegge nå situasjonen med bakgrunn i definerte krav - utarbeide forslag til HO ledergruppe metode og innhold i en kartlegging - administrere kartlegging eventuelt i samarbeid med definerte, nødvendige aktører - oppsummere i kartlegging Analysere nå situasjonen med utgangspunkt i framtidige krav Lage kompetansemål Utarbeide strategier og tiltak Initiere arbeidet med del kompetanseplaner (spesifikke opplæringsplaner) Skissere oppfølging og evaluering I gjennomføringsfasen skal prosjektet bistå kommunene med koordinering og gjennomføring av tiltaksplaner som blir vedtatt gjennom arbeidet. Da med fokus på de tiltak som blir anbefalt gjennomført i et interkommunalt samarbeid. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 7

8 2.1.2 Internt kursprogram Prosjektet skal: Lage en sammenstilt oversikt over interne kurs i alle 5 kommuner. Samordne planleggingsprosessene gjennom synkroniserte prosedyrer i hver kommune. Legge fram forslag til HO ledergruppe hvilke konkrete opplæringstiltak det skal samarbeides om. Samarbeidsnivåer kan dreie seg om: - felles planlegging, men gjennomføring i hver kommune - felles gjennomføring an kurs/ opplæring på ett eller flere geografiske steder - felles avtaler for E-læringsprogrammer - bruk av ressurspersoner på tvers av kommuner Administrere og gjennomføre vedtatt kursprogram. Evaluere effekten av interkommunalt samarbeid om internopplæring Lærings og mestringstjenester i kommunene Mål med etablering av lærings- og mestringstilbud i kommunene er at tilbudene skal tilrettelegges i hver enkelt kommune der dette er mest hensiktsmessig for brukergruppa som skal betjenes. Prosjektet skal samarbeide om å etablere tilbudene i kommunen gjennom: Planlegge og tilrettelegge for kompetansehevingstiltak Definere forutsetninger for og utvikle system for brukermedvirkning Avklare samarbeidet mellom kommunene og SI på området gjennom konkretisering og praktisering av tjenesteavtalene. Definere og prøve ut konkrete tiltak gjennomført i noen kommuner Pasientforløp Implementere rutiner for det gode pasientforløp i kommunehelsetjenesten etter modell fra Orkdalsprosjektet eller lignende prosjekter. Planlegging av strategi og framdrift primo 2013 Vestre Toten kommune har nedsatt arbeidsgruppe knyttet til tema prosjektleder SRIGR deltar med gruppa det vurderes mulighet for å utvide arbeidet som gruppa har initiert. Tilpasse prosedyrer til lokale forhold. Implementere prosedyrene til gode vaner i tjenesten. Nødvendige tiltak for å sikre definert basiskompetanse tas med i kompetanseplanarbeidet. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 8

9 2.2 ORGANISERING Prosjektleder Mette Hafstad Gjøvik Østre Toten Vestre Toten Søndre land Nordre land Jane Berge Målfrid Schiager Inger Ann Vekve Siv Anita Skogen Stein Morten Pettersen Marit Ødegård Kommunenes representanter i prosjektgruppa forventes i snitt å jobbe 20 % av sin tid mot aktiviteter knyttet til prosjektet. Prosjektgruppa skal i arbeidet jobbe nært opp mot HO ledergruppe i tillegg til å relatere til prosjektorganisasjonen. I arbeidet med kompetanseplanen skal prosjektgruppa knytte til seg personer i kommunene som vil sikre at alle driftsområdene som planen skal omhandle blir aktivert. Ledere i de respektive kommunene som har deltatt på lederutdanningsprogrammet Strategisk kompetanseplanlegging kan inviteres inn i arbeidet som rådgivere i prosessen. Prosjektgruppa skal videre opprette egne arbeidsgrupper for utviklingsprosjekter knyttet til lærings og mestringstjenester og eget Pasientforløpsprosjekt. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 9

10 Arbeidet har vært fulgt opp ved organisering av ulike delprosjekter, jfr. skisse: De ulike delprosjektene, Pilot interkommunalt samarbeid om kompetanse og utvikling, Lærings og mestringstilbud og Gode pasientforløp er gjennomført med samme prosjektorganisering hva gjelder Prosjekteier og Prosjektansvar/ ledelse. Delprosjekt Samhandling DPS/ ambulante tjenester har vært knyttet til samme styringsgruppe, men Sykehuset Innlandet har hatt Prosjekteier/ ledelsesansvaret. Delprosjektet ble i 2013 utvidet/ delvis erstattet med delprosjektet Samhandling om utskrivning fra døgnplass i SI (DPS, Gjøvik og Reinsvoll) til kommunene i Gjøvikregionen. Det blir utarbeidet egne rapporter for disse prosjektene fra prosjektleder SI. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 10

11 3 PILOT INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KOMPETANSEUTVIKLING Pilotering av interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling har blitt organisert av følgende prosjektgruppe: Navn Stilling Ressurseier Mette Hafstad Prosjektleder Gjøvikregionen Inger Ann Vekve Fagutviklingssykepleier Østre Toten kommune Jane Berge Leder kontorfaglig enhet Gjøvik kommune Siv Anita Skogen Utviklingskonsulent Vestre Toten kommune Stein Morten Pettersen Konsulent Søndre Land kommune Marit Ødegård Fag og kvalitetsutvikler Nordre Land kommune Målfrid Schiager Leder USH Gjøvik kommune /USH Framdriften i arbeidet har vært nært knyttet opp mot dialog med den regionale helseog omsorgsledergruppa. Hovedaktiviteten i samarbeidet har vært samarbeid om et regionalt kursprogram, strategi for strategisk kompetanseplanlegging og arbeid med kompetanseplaner i hver kommune. 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET I tillegg til prosjektgruppa har det vært involvert en ressursgruppe i kompetanseplanarbeidet. Prosjektgruppa har benyttet ledere (fra Gjøvik, Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten) som har deltatt på lederopplæring Helse og omsorg Kompetanseløftet 2015, supplert med deltagere fra Nordre Land kommune, som sparringspartnere. I tillegg har ressursgruppa bestått av 2 representanter fra arbeidstakeres organisasjoner. Det er i planleggingsfasen gjennomført 4 arbeidsseminarer med ressursgruppa og prosjektgruppa sammen. Navn Stilling Ressurseier Benedikte Lonke HTV Norsk sykepleierforbund Østre Anne Kari Kirkeby HTV Fagforbundet Østre Toten Siri Berntzen Teamleder Psykisk helse Vestre Toten kommune Bente Ruste Teamleder Hjemmetjenesten Vestre Toten kommune Solfrid Røste Teamleder Psykisk helse Vestre Toten kommune Siv Tokerud Teamleder Hjemmetjenesten Vestre Toten kommune Mari Aasen Ass. avdelingsleder S. Land kommune Rigmor Frøyslid HR konsulent Nordre Land kommune Gry Hege Bjørkevoll Leder Tildelingskontor Østre Toten kommune Lise Pedersen Resultatsenhetsleder sykehjem Østre Toten kommune Sonja Traaholt Avdelingsleder psykisk helse Østre Toten kommune Therese Volden Avdelingsleder, bo- og servicesenter Østre Toten kommune Karin B Johnsrud Seksjonsleder Tilrettelagte Gjøvik kommune Anne Karin Hasli Avdelingsleder bofellesskap Gjøvik kommune Mette Kolbergsrud Avdelingsleder Gjøvik kommune Tore Saksen Avdelingsleder tilrettelagte Gjøvik kommune Anne Sørlien Avdelingsleder sykehjem Gjøvik kommune Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 11

12 Som resultat av arbeidet er det presentert en strategi med anbefalinger for hvordan strategisk kompetanseplanlegging kan følges opp i hver kommune og i et interkommunalt perspektiv. Strategien er skissert som følger: Det er utarbeidet et eget strategidokument med vedlegg. Strategidokument for Kompetanseplanlegging Helse og omsorgtjenestene i Gjøvikregionen beskriver: Nasjonale krav og føringer for kompetanse i helse og omsorgstjenesten (presenteres i kapitlene 5-7). Teoretisk grunnlag for strategisk kompetanseplanlegging. Prosessbeskrivelse for kompetanseplanleggingen i et kommunalt og interkommunalt perspektiv. Gjennomføringen av kompetansekartlegging og analyse i den enkelte kommune. Prosess for analyse og handlingsplan for felles tiltak i en regional handlingsplan. Verktøy til bruk i arbeidet følger som vedlegg til strategidokumentet: Årshjul for kompetanseplanlegging i Gjøvikregionen Spørreskjema for individuelle tilbakemeldinger (for distribusjon gjennom Questback/Easyresearch) Avdelingsleders årsrapport kompetanse, forslag til mal. Prosess for kompetanseplanarbeidet i hver kommune - forslag til prosess/framdriftsplan. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 12

13 Mal for kompetanseplan i hver kommune. Verdier og styringssignaler kompetanse kommunevis oversikt. Hver enkelt kommune skal med utgangspunkt i den felles strategien utforme kompetanseplaner. Dette er tiltak som kun kan ses som et virkemiddel til å berede grunnen for at kompetansen som kommunen besitter gjennom hver enkelt medarbeider skal bli brukt. Det er først når kompetansen blir brukt at den bidrar til verdiskapning. 3.2 MÅL MED KOMPETANSESAMARBEIDET. Mål med en felles strategi for kompetanseplanlegging i Gjøvikregionen er å: etablere et faglig samarbeid som skal bidra til gode kompetanseplanleggingsprosesser i hver enkelt kommune enighet om en felles metodikk med utarbeidede verktøy i arbeidet samordne prosessene i kommunene slik at analysefasen kan identifisere tiltak som er hensiktsmessig å gjennomføre i et regionalt samarbeid oppsummere og synliggjøre nasjonale føringer og satsningsområder som har betydning for kompetanseutviklingen sikre en oversikt over kompetanseutfordringene på Gjøvikregionens Helse og omsorgsområder generelt som grunnlag for samarbeid med Utdanningsinstitusjoner og Helseforetak på systemnivå. Effekt og resultatmål for konkrete tiltak vil beskrives i hver enkelt kommunes planer, samt i den regionale handlingsplanen. Her beskriver mål for det regionale samarbeidet: Effektmål: Mer faglig robusthet og Bedret gjennomføringsevne i strategisk kompetansearbeid i hver kommune Styrket samhandling med eksterne aktører Effektivisering gjennom samordning av rutiner, felles prosesser og utarbeidede verktøy Resultatmål: Økt tilgang på internopplæring Utnyttelse av fagpersoner på tvers av kommuner Fagnettverk på tvers Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid om eksterne kompetanseleverandører 3.3 HVA INNEBÆRER KOMPETANSEBEGREPET? Med utgangspunkt i strategidokumentet pågår nå arbeidet med å få på plass kompetanseplaner. Arbeidet har lagt til grunn en bred definisjon av kompetansebegrepet: «de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål» (Lai, 2004). Formell kompetanse kan dokumenteres gjennom utdanning eller sertifisering. Denne kompetansen kan inneholde en blanding av kunnskaper og ferdigheter, ulikt vektet ut fra hvilket yrke utdanning gjelder. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 13

14 Uformell kompetanse er ervervet gjennom erfaringslæring i arbeidslivet og gjennom livet generelt. Realkompetanse er summen av formell og uformell kompetanse. Kompetansemobilisering handler om tiltak som skal bidra til best mulig utnyttelse av den kompetansen som allerede er til stede i organisasjonen. Dette kan omhandle både individuelle forhold og forhold i organisasjonen. Kompetanseplanleggingsstrategien i Gjøvikregionen retter fokus på alle disse fasettene i kompetansebegrepet. Videre legger strategien opp til at kompetanseplanen skal bli et dynamisk verktøy som grunnlag for styring og prioritering av målrettede tiltak i kompetanseplanleggingen. 3.4 REGIONALT KURSPROGRAM Fra våren 2013 er det samarbeidet om å lage regionale kursprogrammer. Det regionale kursprogrammet planlegges for 6 måneder av gangen. I arbeidet med kurssamarbeidet legges det vekt på å planlegge ut fra hvilke kurs det er hensiktsmessig å samarbeide om. Det legges vekt på geografisk fordeling på arrangementssteder, bruk av ressurspersoner fra flere kommuner, om det er heldagskurs eller kortere kurs. Ansvaret for planlegging og gjennomføring av kursene fordeles mellom de ansvarlige i hver kommune. Programmet evalueres halvårlig i forbindelse med planlegging av nytt program for neste halvår. I noen grad benyttes forelesere fra spesialisthelsetjenesten disse setter særlig pris på å kunne møte flere kommuner samlet. Se eksempel på programmet for vårhalvåret 2014 i vedlegg 2. Det er etablert en felles plattform for å administrere kurssamarbeidet (kursinformasjon, påmelding og rapportering) gjennom at Easyresearch er tatt i bruk som verktøy. Prosjektgruppa har utarbeidet prosedyre for kurssamarbeidet, godkjent i HO regional ledergruppe se vedlegg 1. Denne er under revidering. 3.5 EVALUERING AV ARBEIDET SÅ LANGT Den opprinnelige planen var at samarbeidet skulle prøves ut med evaluering sommeren Grunnet manglende ekstern prosjektfinansiering for 2014, ble det nødvendig å fremskynde beslutning om videreføring av samarbeidet Evaluering fra deltagere i prosjektgruppa: Representantene i prosjektgruppa besvarte følgende spørsmål med utgangspunkt i erfaringer så langt: Mener du det er grunnlag for videreføring av kompetansesamarbeidet? I hvilken grad har prosjektet vært nyttig for deg din kommune regionen? Hvilke effekter ser vi i dag? Hva bør evt. prøves ut videre før vi får en klar oppfatning av grunnlag for etablere samarbeidet fast? Tanker/ forutsetninger for interkommunalt samarbeid om kompetanse og utviklingsoppgaver i helse og omsorg. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 14

15 Konklusjon fra prosjektgruppa: Det er lagt et grunnlag som det må bygges videre på alle mener der grunnlag for å videreføre dette. Samarbeidet har vært nyttig for den enkelte fag og kompetanseutvikler. Å skape nye samarbeidsarenaer handler mye om holdninger det tar tid vi ser en begynnende regional identitet. Kursgjennomføring må prøves ut lenger for å finne struktur og faginnhold som er mest hensiktsmessig. Det oppleves positivt og nødvendig å framstå som en samlet region med tanke på eksterne samarbeidspartnere. For å kunne henge med i forhold til nasjonale føringer og lignende må vi samarbeide regionalt. Samarbeidet er gunstig både økonomisk og faglig. Forutsetninger for å videreføre samarbeidet: En koordinator/ leder. Tydelige rolleavklaringer og avsatte stillingsressurser med forpliktelse til samarbeidet i hver enkelt kommune. Avklarte økonomiske rammer. Integrering mot Utviklingssenteret for sykehjem? Uavhengig av om samarbeidet videreføres som utprøving i egenfinansiert prosjekt eller som en fast etablering, bør målet være at det skal gå over i drift som et regionalt kompetansesamarbeid Behandling i styringsgruppa. En samlet styringsgruppe anbefaler videreføring av det regionale kompetansesamarbeidet. Spesialisthelsetjenestens representanter både fra somatikken og psykisk helse understreker den positive betydningen dette har for samarbeidet med dem Behandling i HO Ledergruppe: Sitat fra møtereferat: «Videreføring av kompetanseprosjektet. Hva ønsker HO? Kort tid på å vurdere resultater. Begrenset evalueringsgrunnlag. PG har evaluert arbeidet per nå: Grunnlaget er lagt. Samarbeid er nyttig; Regionalt kursprogram er ett konkret resultat. Et annet er Strategi for kompetanse som grunnlag for lokale planer. Kompetanse er et svært vidt område der regionalt samarbeid gir mange fordeler. Videreføring: Enighet om at tiltaket må videreføres. Innhold i en koordinatorstilling må beskrives. Hver kommune må forplikte seg på å bidra med del av stillingsressurs inn i samarbeidet. Økonomiske rammer må avklares. Må ha en link mot utviklingssenteret (Haugtun)» Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 15

16 3.5.4 Kursdeltagelse 835 personer har deltatt på kurs i regi av det regionale kursprogrammet i Som diagrammet viser fordeler antall personer fra de ulike kommune seg prosentvis i samsvar med kommunestørrelse. I tall utgjør dette fra 92 personer i S. Land til 300 fra Gjøvik. I tillegg til dette kommer også kurs arrangert i den enkelte kommune. Tabellen på neste side presiserer kursinnhold og deltagelse fra kommunene. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 16

17 Deltakere regionale kurs HØST 2013 Gjøvik Ø. Toten V.Toten S. Land N. Land Påmeldt Deltok Påmeld. Deltok Påmeldt Deltok Påmeldt deltok Påmeldt Deltok Påmeldt Deltok Ernæring, Nordre Land LEGEMIDDELHÅNDTERING 11.9 og GRUNNKURS Vestre og Østre Toten Legemiddelhåndtering Kun kursprøve Helse og omsorgstjenestelovens kap 9 Vestre Toten KOLS, Nordre Land deltager fra SI, Reinsvoll Kartleggingsverktøy demens Gjøvik Trygg mat, Vestre Toten 0 0 Avlyst Personlighets-forstyrrrelse, Søndre Land Sansemotorisk stimulering til pasienter med motoriske skader, Stefensrud/Østre Toten Legemiddelhåndtering Diabetes Gjøvik 0 0 Avlyst Selvmordsrisiko og forebygging, Østre Toten Legemiddelhåndtering Epilepsi Vestre Toten Læringsnettverk for legemiddelgjennomgang, Gjøvik Fall og fallforebygging Vestre Toten Fagdag i etikk, Gjøvik Legemiddelhåndtering og Grunnkurs, Gjøvik Ernæring, Østre Toten Vold og Trusler, Søndre Land deltok ikke 2. dag Juss Pasient- og brukerrettighetslovens kap. 4, Personsentrert omsorg, Nordre land Akutte tilstander hos eldre Gjøvik 0 0 Avlyst Juss Pasient- og brukerrettighetslovens kap. 4, Personsentrert omsorg, Østre Toten Kognitiv Terapi, Nordre land Brukermedvirkning Vestre Toten Brukermedvirkning Søndre Land 0 0 Avlyst Kognitiv terapi, Vestre Toten Legemiddelhåndtering Diabetes Søndre Land SUM Totalt Evaluering oppsummert. Evalueringen oppsummerer resultater i henhold til forventninger uttrykt i mandatet. Effekt i form av bedre ressursutnyttelse Bedre flyt av kompetanse ved bruk av forelesere fra kommuner og spesialisthelsetjeneste for flere kommuner samlet, spleiselag på kostnader for eksterne forelesere, samordnet opplæring og avtaler innen medikamenthåndtering. Bidrar til mer faglig robusthet Samarbeidet mellom de kompetanseansvarlige i hver kommune har bidratt til å styrke kompetanse og gjennomføringsevne. Fremdrift i utviklingsoppgaver kan av erfaringer være sårbart i organisasjoner når det f. eks er utskifting i sentrale Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 17

18 lederposisjoner og store omstruktureringsprosesser. Ansvaret for kompetanse, fag og kvalitetsutvikling henger ofte på en, eller svært få, enkeltpersoner. Ved å ha nettverk med flere kommuner, kan enkelt kommune bli båret litt av fellesskapet. Vi har sett at de kompetanseansvarlige i hver kommune har bidratt med kunnskap og bistand til hverandre. Styrket samhandling knyttet til Utdanningsinstitusjoner og Sykehuset Innlandet Gjennom prosjektet har formalisert samarbeid med Sykehuset Innlandet vært kanalisert gjennom styringsgruppa og ulike delprosjekter. Sykehuset Innlandet er også aktive bidragsytere ved å stille med forelesere i det regionale kursprogrammet. Sykehuset Innlandet understreker den positive betydningen det har å være i dialog med og bidra ovenfor kommunene som en samlet region. Prosjektleder og medarbeidere har representert Gjøvikregionen i ulike samarbeidsfora sammen med utdanningsinstitusjoner. Eksempelvis dialogmøte med høgskolene i regi av KS med utgangspunkt i samarbeidsavtale mellom kommunene og høgskolene, fagskolens samarbeidsorgan og LUT (samarbeidsorgan med videregående skoler). Gjøvikregionens kommuner har samarbeidet om planlegging av praksisopplæring for sykepleiere i simuleringslaboratoriet på Høgskolen. Nettverksbygging på tvers av kommuner utveksling av kompetanse Se allerede beskrevne punkter over. Ellers kan nevnes at prosjektet har initiert aktiv bruk av kommunale ledere, som har deltatt på videreutdanning helse og omsorg, som ressursgruppe i utvikling av strategi for strategisk kompetanseplanlegging. Gjøvikregionen er representert i Kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland. Fra 2012 har det vært Marit Ødegård fra Nordre Land. Utviklingssenter for sykehjem i Oppland (USH) er deltager i samarbeidet. Dette har bidratt til tilgang på kompetanse og erfaringer gjennom deres forbindelse til nasjonale nettverk for USH og samarbeid med Senter for omsorgsforskning. Økt tilgang på opplæringstilbud 509 personer har deltatt på kurs i regi av det regionale programmet i vår-halvåret Regnskapsførte kostnader på gjennomføringen har for perioden vært Dette utgjør en kostnad pr. kommune på mellom Selv om det regionale kursprogrammet ikke kan erstatte all deltagelse på eksterne kurs, er det likevel relevant å vise til at deltagelse på eksterne kurs utgjør en kostnad på i kursutgifter pluss reise og opphold, og da bare for en person. I løpet 2013 deltok 836 ansatte i regionen på 38 kurs i regional regi. Fra vårhalvåret 2013 med tilbud om 11 kurs som stort sett dreide seg om legemiddelhåndtering, har man utvidet vårprogrammet for 2014 til å omhandle 40 kurs med aktuelle temaer. Pr. opptelling i februar etter 10 avviklede kurs har 334 deltatt på ulike kurs. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 18

19 3.6 FORUTSETNINGER OG MULIGHETER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET Prosjektgruppe og ressursgruppe har pekt på følgende punkter som viktige forutsetninger i et interkommunalt samarbeid om kompetanse: En koordinator/ leder det anses nødvendig at en person har det daglige ansvaret for å koordinere samarbeidet, samt være pådriver for å sette kompetanseplanleggingen på kartet i en travel hverdag. I realiteten ser vi at både toppledere og mellomledere har så mange ulike driftsoppgaver at dette arbeidet står i fare for å bli neglisjert i hverdagen. Leder har behov for bistand fra ressurspersoner med kompetanse på strategisk kompetanseplanlegging som har kapasitet til å assistere i prosessens faser kartlegging, analyse, måldefinering, planlegging, gjennomføring og evaluering. Konkretisering av mulige oppgaver som skal koordineres: - følge opp framdriftsplan knyttet il styringshjulet for kompetanseplanlegging være pådriver og bistå i den enkelte kommune - samordne prosesser mellom kommune- utarbeide felles handlingsplaner og årsbudsjett med regnskapsoppfølging og rapportering - sikre dialogen til den regionale helse og omsorgsledergruppa gjennom deltagelse i samarbeidsmøtene med forslag til tiltak, gjennomføringsplan, evaluering og rapportering på tiltak - holde seg à jour på nasjonale veileder og retningslinjer, informere og undervise til alle kommuner (i samarbeid med hver kommunes kompetanseansvarlige). - Bistå kommunene i implementering av nye retningslinjer og nasjonale programmer gjennom å etablere fagnettverk/ læringsnettverk. Eksempler på ny retningslinjer med behov for egne programmer i kommunene: -Demensomsorgens ABC er allerede implementert og gjennomføringsprogrammer er allerede på plass i de fleste kommuner her samarbeides om oppstartsseminarer. - Eldreomsorgens ABC, - Det skal komme en ABC om velferdsteknologi som krever eget oppfølgingsprogram i kommune - ROP- retningslinjer med føringer for kompetansekrav knyttet til oppfølging av personer med samtidig rus/ psykiske lidelser - Kursplanlegging oversikt over behov, koordinere prosess med planlegging, informasjon, gjennomføring og evaluering av halvårlige programmer - Systemansvar, support, vedlikehold og opplæring på Easyresearch kursdadministrasjonsmodulen - Følge opp eksterne kursleverandører herunder skaffe seg oversikt over e lærings leverandører - kunne komme med kvalifiserte anbefalinger til kommunene, vedlikehold av avtaler med farmasøyt om medikamentopplæring. - Bidra til å utvikle og følge opp kontakt med eksterne samarbeidsparterspesialisthelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, KS etc. (Jf. St.mld nr 29: - Bistå i etablering og utvikling av prosjekter på tvers av kommuner (evt i samarbeid med USH) søkerprosess og initiering Tydelige rolleavklaringer og avsatte stillingsressurser med forpliktelse til samarbeidet i hver enkelt kommune. Interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling skal bidra til å styrke den strategiske kompetanseplanleggingen i hver kommune, bidra til å gjøre hverandre gode. Den kompetanseansvarlige i hver Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 19

20 kommune bør derfor, sammen med HO leder, ta utgangspunkt i kjennskapen til den enkelt kommune sitt behov. På samme måte må gode tiltak utviklet i fellesskapet sikres kommunisert og implementert i hver enkelt kommune. Dette forutsetter god forankring i egen kommune i tett samarbeid med linjeledelsen i kommunen. Det blir også viktig å sikre at alle kommuner bidrar til fellesskapet, og at de kompetanseansvarlige er pådrivere og inspiratorer for at ressurspersoner fra alle kommuner blir sett og brukt. Avklarte økonomiske rammer For mest mulig effektiv drift, blir det viktig å vedta et budsjett som sikrer handlingsrom for de som administrerer samarbeidet. De kompetanseansvarlige må kunne ta effektive beslutninger innenfor vedtatte rammer. Unødvendig og tidkrevende internfakturering må unngås. Integrering mot Utviklingssenteret for sykehjem vil ikke være en forutsetning for å samarbeide, men anses som en gylden mulighet for styrking av samarbeidet. Utviklingssenter for sykehjem er tilknyttet et nasjonalt nettverk med ulike satsningsområder. De har erfaring og kompetanse i fagutviklingsarbeid og tilrettelegging av forskning. Siden helse og omsorgstjenesteloven fra 2012 beskriver kommunenes plikt til å medvirke til forskning, kan tettere samarbeid mot USH bidra til at kommunene i større grad kan utøve dette ansvaret i praksis. USH har et nasjonalt oppdrag å drive spredingsarbeid for utprøvde tiltak og modeller i Oppland Fylke. Det stilles noe nasjonale prosjektmidler til disposisjon som er øremerket Utviklingssentrene. I den grad regionen ønsker å jobbe med prosjekter innen samme område, er det mulig å se en samordning av innsatsen. Elektroniske samarbeidsplattformer Easy research har vært benyttet til annonsering/ administrering av kurs. Programmet har en regional plattform slik at det er mulig å ha tilganger på tvers. Dokumentlagring har vært en utfordring med tanke på behovet for et felles arbeidsområde. Det er nå avklart at kompetansesamarbeidet får opprettet et arbeidsområde på Z disk for felles dokumentlagring, noe som vil lette samarbeidet betraktelig. Det jobbes med å ta i bruk/ utnytte ulike muligheter inne e læring. Videokonferanseutstyr er ikke tilgjenglig for alle kommuner i dag, men vil kunne åpne opp for muligheter til bedre samordning av undervisning og kommunikasjon. Det er behov for å videreutvikle elektroniske verktøy for undervisning og kompetansedeling samt å sikre lik, lett og oversiktlig informasjon til alle. Utvikling av en felles nettside har vært diskutert som et hensiktsmessig verktøy for deling av kunnskap og informasjon. Rapport Hovedprosjekt _Kompetanse :41:56 20

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Hverdagsrehabilitering som del av forløpstenkningen? Utvikling av læringsnettverk

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Hverdagsrehabilitering som del av forløpstenkningen? Utvikling av læringsnettverk Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Hverdagsrehabilitering som del av forløpstenkningen? Utvikling av læringsnettverk disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Historikk Psykisk helsearbeid 4 enheter - PLO; hjemmetjenesten, dagsenter, 2 bofellesskap +

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT Rapport overlevert 18.11.2011 Mette Hafstad Prosjektleder Arne Julsrud Berg Prosjektansvarlig For mer inngående redegjørelse

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET. Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012:

INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET. Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012: INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 17.01.2012: Rådet for funksjonshemmede ønsker å presisere viktigheten av at kommunen selv har kreftsykepleier

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal og Moelv

Detaljer

Helhetlig pasientforløp

Helhetlig pasientforløp Øvre Eiker kommune Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt med Øvre Eiker kommune og Kongsberg sykehus «Helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten» 20. april 2015, Trine Lise Mørk

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er et samarbeid mellom kommunene Stord, Bømlo og Fitjar,

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat,

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 18.01.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/12 Til saknr.: 07/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017 Kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Oslo, 19.sept 2017 Primærhelsemeldingen Utfordringsbildet Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Strukturerte pasientforløp på tvers av organisasjoner og helsetjenestenivå. Foto: Geir Hageskal

Strukturerte pasientforløp på tvers av organisasjoner og helsetjenestenivå. Foto: Geir Hageskal Strukturerte pasientforløp på tvers av organisasjoner og helsetjenestenivå Foto: Geir Hageskal NFKH kvalitetskonferanse 23.3.17 Tove Røsstad, kommuneoverlege Trondheim kommune Pasientforløp En pasients

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS St.meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet påpeker at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge.

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Kompetanseløftet Nord-Troms. Status i prosjektet

Kompetanseløftet Nord-Troms. Status i prosjektet Kompetanseløftet Nord-Troms Status i prosjektet Strategier 2014 18 Forankret i Nord-Troms Strategier og Regional Planstrategi for Troms. Finansiering: Troms Fylkeskommune (RDA-midler) KOMPETANSELØFT I

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 SAMHANDLING OG REHABILITERING Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Liv J. Dysthe, Steffensrud Rehabiliteringssenter SAMHANDLING OG REHABILITERING

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Prøysenhuset Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi Prøysenhuset 29.11.2016 Britt Støa, Omsorgssjef Randi Hemstad, Prosjektleder Hjemmetjenestens visjon Meningsfullt liv i eget hjem - Ansatte

Detaljer

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Arbeidsgruppe Kommunene: Christine Spence, rådgiver Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune Anne Margrethe

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer