Protokoll. Distriktsmstet Osterdalen Hotell / Amot kulturhus. Rena april2015. Lions distrikt 104 K. Affang : Lions Club Rena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Distriktsmstet 2015. Osterdalen Hotell / Amot kulturhus. Rena. 17.-19. april2015. Lions distrikt 104 K. Affang : Lions Club Rena"

Transkript

1 Lions distrikt 104 K Protokoll Distriktsmstet 2015 Osterdalen Hotell / Amot kulturhus Rena april2015 Affang : Lions Club Rena (Til tieneste> Side 1av 10

2 1.0 Apning av distriktsmoteforhandlingene President i LC Rena, Geir Erik Olsen ledet epningen. Han gnsketvelkommen til distriktsmoiet pa vegne av vedsklubben. Varaordforer i Amot kommune Sissel Rustiad onsket velkommen til Rena. Hun fortalt litt om kommunen, og onsket oss et godt mote. Musikalsk innslag. Thor cotaas holdt foredrag om skihistorie, med hovedvekt pa Birkebeinenennet. Jon Petter Grindstad fra arangoren LC - Rena ga praktisk informasjon om awiklingen av motedagen. DG Arve Lund epner dlstriktsmotet. VDG 1 Torstein Nerboe leser Lions mal. VDG 1 Torstein Narboe tente et lys, og det ble hold ett minutts stillhetfor de medlemmer som har gatt bort siste er- DG Arve Lund fremholder vgre gode resultater dette dret, spesielt i faste prosjekter. Vi er beste distrikt i tulipanaksjonen og vi ble beste distrikt i Rgde-Fj er aksjonen, med om lag 3.6 millioner innsamlede kroner. 2.0 Konstituering 2.1 Valg av moteleder og assistarends moteleder Forslag: Muteleder Inger M. Kristiansen - LC Jevnaker Assisterende moteleder: Kjell Bonesen - LC Vang 2.2 Valg av to rferonter Begge enstemmig valgt. Forslag: Gudbjgm Viken - LC StoFElvdal Ole Tamlag - LC Odal Begge enstemmig valgt. 2,3 Valg av to delegater til a skrive under protokollen Forslag: Helmut Farber - Lc Vestre Toten Leif Hekon Bakkeli- LC Ullensaker 2.4 Valg av tellekorps 3 stk. Begge enstemmig valgt. Fo6lag: Ola Petter Holm - LC Rena Tore Runeberg - LC Rena Roar Karlsen - LC Rena Alle enstemmig valgt. Side 2 av 10

3 2,5 Valg av rodaksjonskomit6 Forsl,ag: Jan Olav Hagen - LC Ullensaker K6re Rise - LC Storhamar Den som fremmer forslaqet Enstemmig valgt. 2,6 Antallstemmeboreitigede' 92 Delegater. 2.7 Godkienning av innkalling Forshg til vedtak: Innkallingen godkjent. Innkallingen enstemmigodkjent. 2.8 Godkienning av saksliste Forslag til vedtak: Saks/ista godklbrnes. Vedtaki Sakslista enstemmigodkjent. 3.0 Godkjonningavforrotningsotden Forslag til vedtak: Fofietningsorden for distriktot vedtas. Fonetningsordenfordistriktetenstemmigvedtatt. Moteleder erklarte Distriktsmotet for MDl04K for 2015 lovlig satt. 4.0 Rapporter 4.1 Rappod fra IPDG Past Distriktsguyemor Jan Olav Hagen Forslag til vedtak: Rappoften fra IPDG godkjennes. Vedtak Rappoden fra IPDG godkjent. 4.2 Forelopig rappoifor LionsAret fra DG A.ve Lund Forslag til vedtak: Rappoften fra DG tas til odenteing. Rapporten fra DG tatt til oriente.ing. 4.3 Rappod tra VDG I Torstein Na.boe Rapport fra VDG 2 Ole Bjrrn Haalis Forslag til vedtak: Rappod,na fra vdc-ene tas til oienteing. Vedtak Rapportene fra VDG<ne tatt tilorientering. Side 3 av 10

4 4.4 Rapport fra DG og Fagansvarlige DG (Distraktsguvernor) Rapport fra DG Arve Lund. Ingen kommentar. IRC (hjelpearbeid) Rapport fra IRC Marit Dufseth. Ingen kommenlar: ITC (lnformasjons- og kommunikasjonsteknologi) Rapport fra ITC EgilAndersen. Ingen kommentar. GLT (Oppl ering) Rapport fra GLT Jom Buraas Kommentar: Jorn Buraas - GLT/LC Furnes. NAC (Rusforebyggende arbeid, tulipanaksjonen, Mitt valg kurs, Lions fredsplakat). Rapport fra NAC Ole Tamlag Kommentar: Ole Tamlag - NAC/LC Odal. PRC (Presse og informasjon) Rapport fra NAC Torstein Ingen kommentar. YCEC (Ungdomsarbeid / utveksling) Rapport fra YCEC Harald Rotterud. Kommentar: Haaald Rofterud - YCEC/LC Arnes GMT (Klubb- og medlemsutvikling) Rapport ffa GMT Jan Olav Hagen. Ingen kommentar. Rapportene fra Dc-ene og faglederer godkjent av Distriktsradet. Forslag til vedtak: Rappoftene frc Dc-ene og fagledore tas til oienteing. Rapportene ffa Dc-ene og fagledere tatt til orientering. 4,5 Rapport fra Sonelederne Rapport fra sone 1, SL Bjorn HenrikWernberg. Ingen kommentar. Rapport fra sone 2, SL Tore Stenseth. Ingen kommentar. Rapport fra sone 3, SL Oddvar Erlien. lngen kommentar. Rapport fra sone 4, SL Erling Berentsenln9en kommentar- Rapport fra sone 5, SL Engebret lvlaanum. lngen kommentar. Rapport fra sone 6, SL Margrethe Leirdal. lngen kommentar. Rapport fra sone 7, SL Erik Brennmoen. lngen kommentar. <Tiltjeneste, Side 4 av 10

5 Rapportener godkjent av Djstrikbradet. Forsfag tif vedtak Rappoftene fta soneledeme tas til oienteing. Rapportene fra soneledeme tatt til orientering- 5.0 Orienteringer 5.1 Rapport fra tlinskproslektet Innledning: ErikEvangProsjekueder/LcKongsvinge.. Forslag til vedtak: Informasjonen tas til oienteing. Vedtak Informasjonen tatt til orientering. 5,2 Orieniering om LRF 2015 Innledning: Kjell Borresen Distriktsansvarlig LRF 2015 /LC Vang. Fo$fag tif vedtak: Odontedngen tastil orientenng. Kommentarer: Erik Weisser-Svendsen - LC Brumunddal, Anne Katrine Fossum - LC Nes Hedmark, Einar Onshus - LC Nordre Land og Kere Rise LC - Storhamar. Kjell Borresen ga svar pa noen av kommentarene ogsporsmel. Orienteringen tatt til orientering. 5.3 KAring av distriktcb besle klubbavis og aietg il&jel Det ble sendt inn 12 aviser til konkurransen. Vinneren av ereb beste klubb avis ble Lions Club Brumunddal med sin klubbavis {Lovetann}. Juryens formann Torstein Narboe delte ut diplom og blomster. DG Arve Lund delte ut diplom og blomster tilarets ildsjel i 104K, som ble Kjeil Erik Andersen fra LC Storhamar. I ildsjelens fravar ble prisen tatt imotav Trond Eilert Holthe f.a LC Storhamar. 5.4 Orientering om Riksm6tesaker DG Arve Lund orienterte om riksmotedokumentene, som ligger pa Lions hjemmeside. lvlotet hevet for lunsj klokka l\4otet satt etter pausen kl Saker 5.1 Forslag til lov for distriktene i MD 104 C3 lnnledning: Prosjektleder for arbeidet med lov og arbeidsordning MD, 04, Jan Olav Hagen. Hensikten er MD sitt onske om en enhetlig lov for alle distrikter. Loworslaget er utarbeidet av en nedsatt arbeidsgfuppe som har hentet innspill fra alle distdkter. Forslaget er tilsendtil alle klubber og lovkomiteer i MD'l04 for kommentarer og synspunkt. Pa den bakgrunn fremmes folgende forslag. Lovforslaget er lagt ut pe distriktets hiemmesade. Forslag til vedtak: Fors/aget til lov for distriktene i MD 104 vadtas. DG Arve Lund trekker forslaget og fremmer folgende nyttforslag: <Fo6laget til lov for disfik MD 104 C3 ned de endingor son er ftemlagt vecltas. Loven trcr i knft umiddelbadr. Side 5 av 10

6 Kommentarer: Arve Lund - DG, Jonny Haugseth - LC Engerdal-Rendalen, Erik Evang - Lovkomite/Lo Kongsvinger. Einar Kjoren - LC Eidsvoll Ssr. (Forslaget til lov for distil<t MD 104 C3 med do endinger son er frcmlagt vedtas. Loven ter i kraft umiddelbartr. Enstemmig vedtatt. 6,2 Forslag Arbeidsordning for distriktene i lld 104 C3 lnnledning: Prosjektleder for arbeidet med lov og arbeidsordning, Jan Olav Hagen. Forslag til vedtak:(d,btr,ikfsredet for i samatueid med klubber utaheidor at nyft forslag til arbeidsordning som vedtas pe DM Utgangspunktet for ny aheidsordning skal vare det fo6lag som ne forcliggerr. Forslaget trukket. Nytt forslag til vedtak: (Lovkomiteene gis i oppdrag e justeb forslaget til atueidsordning for MD 104 C3. Dette lorclaget legges fr6m fo, tadsmotet nr Redsmotet gis fu maft U e fafte endelig vedtakr. Kommentareri Harald Rotterud - LC Arnes, IPDG/GMT Jan Olav Hagen og DG Arve Lund. &Lovkomiteene gis i oppdrcg e justerc fonagel til aheidsordning for MD 104 C3. Defte forslaget leggas frem for t6dsmotet nl 1201, Redsnotet gis fu makt fl e fafte endelia vedtabr. Enstemmig vedtatt. 6.3 Bronnboring iafrika Dishiktsstyret i MD 104 K onsker at distriktet videreforer prosjektet med a sorge for rent vann til mennesker iaftika. Dette gjores ved a bore nye bronner. Rent vann er forebyggende mot sykdommer og epidemier i befolkningen. Bronnprosjektet for ses pe som et felles prosjekt for klubbene i distriktet. Finansieringen gjgres ved at ktubbene betaler inn til prosjektet- Fo.sfag iif vedtak (Dr:stiKsmotet 2015 beslutter at distik MD 104 C3 skal gi minst en brcnn for rent vann i Afrika i lopet av Lionserct 2o1 *2o1 6. Pinansieingen skjer ved at klubbene betaler inn kroner 80,- per medlem eller kr. 2500,- pet klubb. Klubber som har egne brsnnprcsje4er kan fivillig stsfte prcsiektet. Prosio4et koodineres gjennom Lions sift apparat for bronn$ i Afikat. Enstemmrg vedtatt. 6.4 ForsLag fra LC Kongsvinger om taste irlige bidrag til Strandenga Innledning: Erik Evang - LC Kongsvinger. Fo6lag til vediak: (yed positiv evalueing av erc s sommodeir pe Standenga, gis distiktsstyrct fullmakt til e sende ut giro til klubbene pe k. 100,- pr. medlem til ny sonmerleir Evalueringsfrist 1. september 201 5'.. Kommentrarer: Erik Evang - LC Kongsvinger. LC Kongsvinger trekker sitt forslag tiltekst ner det gjeider vedtak isaken. LC Kongsvinger stotter distriktsstyrets forslag tal vedtak. Enstemmig vedtatt. <Til tjeneste, Side 6 av 10

7 6.5 DGs Handlingsplan Saken fremlegges av VDGI Torstein Narboe. Distriktets mal Virkomiddel Ansvar 1. Kommunikasjon Sorge for at all kommunikasjon mellom leddene oar kni* fritt. 2. Medlems- og klubbulvikling. a. opprettholdemedlemstallel. b. Oke kvinneandelen. c. gkefaddemes bevissth t rundt d. Sorge for al ulvidelsen av dislriklet gar knirkefritt. e. Lage en plan for 6 styrke svake klubber. 3. Videreutvikle soneleddel. 4. Fagsjefenes og soneledemes handlingsplaner skal harmonere med dislriklets og MD s planer og v re mdlbare. Disse handlingsplanene er en del av DG-s handlinosdlan. 5. Utdanning av presidenter, kasserer og klubbens fagkontakter. 6. Klubben far tb ndt ershjulog huskelisle for innbetalinger 2O1t m16 i lopel av september Presidenter og son ledere skal hjelpe til med at alle beskjederog fdsler overholdes. Sonene og klubbene ma ikke ma6es DA fore fobs ood beskieder.. Oppfordro klubbene til e ha medlemspleie og vekst som sin overste Driorilet.. GMT og DG lager en gjennomfodig plan tor e hjelpe svake klubber.. Tilby praktisk hjelp ved medlemsvening.. Klubbene skalgjennomfore Minilrivda hve(ar for a sikre godt klubbmiljo.. Ha en god konmunikasjon med den nye sonen. Styrel Sonelederne DG o9 GMT. Klubbene. Skolere soneledeme gjennom son lederforum og DG, VDG1, Leadership. VDG2, GLT og. Gjore (retningslinjer for soneleder' kjent og gjennomfort.. StYrke sonen okonomisk. Planene skal vere realistiske og gjonnodforbare. DG, GLT, GMT, Planen skalvar6 isaflsvar med MD s planef. Ha en god kommunkasion nted fagsffer og soneledere for i folge opp deres a6eid.. Tidlig og god inio om sted og tid for fugsjefsamling.. Interessanleog motiverende fellestemaer pa fagsamlingene.. Klubbene blk orientert og oppdate.t av fagsjefene De faqs mlinq i mai/iuni. Distriktsstyret innhenter opplysninger. OG, VDG1, VDG2, fagsjefer, DS, DK, P, SL. DG, VDG2 7. Styrearbeid. Avholde tilstrekkelig anlall styremoter og dislrikbredsmoler- 8. Sorge for al Lions 100 Srsjubileum blir markerl. Holde minsl4 distriktsddsmoler og 6 styr moter. Sammen med reslen av styrct og soneledeme, besoke alle sonene pa sonemdter og de klubbene DG Styret Fagsjefer Forslag til vedtak: DGs handlingsplan for 201t2016 vedtas. Enstemmig vedtatt. 6.6 Distriktskontingent Ut fra budsjett for finner distriktsslyret det riktig a beholde diskiktskontingenten uendret Forsfag til vedtak: <Distti4skontingenten fohlk uondret for Lionserct 201U2016 pe kr. 100,- por medlemr. Enstemmig vedtatt. <Til tjeneste> Side 7av10

8 7.0 Rognakap 7.1 R6ultatregnskap med rcvi3ionsberetning lor Saken fr mlagt av: IPDG Jan Olav Hagen. Kommentar: Erik Weisser-Svendsen - LC Brumunddal. Forsfag til vedtakr Regnskap ned rovisjonsftwoner godkiennes. Vedtakr Enstemmig godkjent. 7.2 Statusregnskap lor Forslag tif vedtak Kommentarer Status rcgnskapet for tas til orienteing. Erik Evang - LC Kongsvinger, DG Arve Lund, Kare Ris - LC Storhamar, VOG '1 Torstein Anne Kakine Fossum - LC Nes Hedmark. Forslag fra Erik Evang LC - Kongsvinger: (Distti('redet klaryjor den okonomiske mulqhet for at distnktsnatet 2016 dekker sine dif,sutgifter trc efond DMr. Sty.et beregner slik dekning ner budsjeftet for utarbeide', at diftsutgifter for DM 2017 legges inn i budsjeft9t, som oreme et dekning via medlemskontingontenr. Vedtak Styrets icrslag enstemmig tatt til orientering- Forslaget fra Erik Evang vedtiatt mot tle stemmer. (Til Eeneste, Side I av 10

9 8.0 Budsjett Fremlagt og kommentert av VDGl Torstean Narboe. INiITEKTER drilt Budslett Budstett Budsjett Eudsiett 201s DG'refusion HK (Oak Brook) , Dc-refusion MD , $574 Distrikts.edsmedlemmer retusjon MD Distnktskontinoent L Opolerinq. faqsamlinq oq leaderlhip o 0 o 0 Renteinntekter , SUM INNTEKTER OOO 2, ,000 24't UTGIFTER Dc-Elecls utqifter , DGs utqner , Distriktsridets utqiff er , t!2o Distriklsmotet s , , o Overforino 1il sonene,/ diff , Oool erino/ Leadershio/ faosamlinoer L7563 SUM UTGFTER 243, , , , DRIFTSRESULTAT 43,O20.50 Forslag til vedtak: Ralrmebudsjett for vedtas. Kommentrarer Bjorn Egil Skar- LC Ringsaker Nord, Lovkomite Erik Evang og Jonny Haugseth LC - Engerdal-Rendalen. Forslag fra Bjorn Egil Ska. til end n9, utarbeidet i samarbeid med redaksjonskomiteen. (Budsjeftet for vedtas med endingon at budsieftposten klubbfonyelse utvicles med medlemspleie og madlomsre,,rufteing, sum k , som dekkes av fondet for nye klubberr. VDG 1 Torstein Nerboe trekker oppdnnelig forslag, og girtilslutning tilforslaget fra Bjom Egil Skar og redaksjonskomiteen. Rammebudsjettet med enddng enstemmig vedtatt. Side 9 av 10

10 9.0 Valg Valgkomiteen ved Kere Rise fortalte om hvem som et pa valg i ar. Klubb Periode IPDG IPDG Kari Skulhe Snesiad lur DG lar YDC 1 Ole Bj.m Halie lar VDG 2 Sv rn Otto Hjo.th l,r DK ldr DS Gudbjom viken Sn)r Elvdal lar IRC Marit Dufseth lar rtc Stor Elvdal lri CLT 2al NAC ole Tamlag Odal Iar PRC Jdle lnvik Ringebu-FAvdg CMT 2A! YCf,C 2Ar Efik Ewn& Tor Bergo og Kongsvinger Gj,avik 2t! Ole Yrlgkomite DC -elecl Ole BJom Hoslie IAr BodilNordhagen ler Stein Olav Brcck Bjsm Henrik Wemborg Oddlaf Edien Eivind Holen RinB bu-f{vang cie.drum As!. SL s. I 'I rond Ludvik Fiskerud lar A$. SL!.2 As. SL s.l Ass. SL s.5 Ass. SL s.6 Ass. SL s.7 Ass.SL. s. E Odd Tamoby 2Ar 2dr?LI lnr l6t ldr lnr 2At 2Ar I'J ldr lar lat let ldr lnr Erik Skoslund Gisvik Z6t Gidik lar Sid 10 av 10

11 Den 1. juli 20'15 blir sone 8 i distrikt C innlemmet i distrikt K, sorndablir distrikt MD 104 C3. Da dagens distriktsleder i distrikt C kommer fra sone 8, finner distriktsmotet det riktig a godkjenne to IPDG-er for fiskalaret 2015/2016. Det var to kandidater tilvervet som PRC. Det ble holdt skriftlig avsbmming. Det er nok med simpelt flertall for a bli valgt. Jarle Lavik: 74 stemmer Jonny Haugseth: 18 stemmer Forslag om at det nye distrikbr6det finneren kandidat som vararepresentant til lovkomiteen. Forsfag til vedtak (De tores6fte pe Isten ovet godkjennes. Disttiktsredet gis fu naw fl a utnevne en vararcpresentantil lovkomiteen. RAdet tolger opp at det blir valgl asgsfererde sore/edere i soneno 5, 6 og 8r. Fotnote: Forslaget vedtatt. MD 104 C sone 8 har i sitt distriktsmote hatt valg pa PRC, i MD104 C3. Kandidat Jarle Lavik fikk der 17 stemmer av 17 stemmeberettigede. '10.0 Presentasjon av neste Ars distriktsrld Neste Ars DG Torstein Narboe presente.te distrikbradet for 2015 / ll.0 Avslutning Dc-elect Torstein Nerboe takket DG Arve Lund for jobben han har gjort i Lionsaret Nest els arangor av distriktsmotet presenterer seg og onsker velkommen til Ostre-Toten i 20'16. DG Arve Lund takker moteledeme lnger M. Kristiansen og Kjell Borresen, referentene Gudbjom Viken og Ole Tamlag og lt servise Egil Andersen. DG Arve Lund takket LC Rena ved President Geir Erik Olsen ior jobben med distriktsmgtet. Msteleder takker delegatene for engasjementet. Motet ble hevet kl. '16.12 "fil qenese" Side 11 av 12

12 Undertegnede har, som valgte representanter, lest gjennom protokollen og bekrefter at den gjengir saker, forhandlinger og vedtak pa DistriKsmotet 2015 konekt. Valgte delegater til 6 skrive under protokollen: sreo, 0i,,44sck<ro "o1f. 5...zor s xea:?t.a1.,.+v! t..oaro:... 4/'1o',u 4l f i-.ir iat."'b"it"li -Bdl^rek. DistriKsleder: Sled: n,)lr' ^t. ^'-^ A [42>J.4. D ato t: I l.?...20 I 5 Referenter: s,"0, R i rgs. u ^bzno ",o'.1/5.=.ro' f )/ ( l/(!-x-\ a,rnt'a.a i;i;i;;; -t / I 6uah'rr* c(/oo Vik6n -fil qeneste" Side 12 av 12

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse:

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse: 1920 Distriktskasse 1271.26.05225 162 471,01 01.07.2015 11 1 Justering 2,00 162 469,01 15.07.2015 2 1 Convention 2015 Torstein Nærbø 5 062,20 157 406,81 16.07.2015 3 1 Riksmøte 2015 For lite innbet 2 70

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøtet Bygdestua på Hoffsvangen. Lena, Østre Toten. 16. April Lions distrikt 104 C3. Arrangør: Lions Club Østre Toten

Protokoll. Distriktsmøtet Bygdestua på Hoffsvangen. Lena, Østre Toten. 16. April Lions distrikt 104 C3. Arrangør: Lions Club Østre Toten Lions distrikt 104 C3 Protokoll Distriktsmøtet 2016 Bygdestua på Hoffsvangen Lena, Østre Toten 16. April 2016 Arrangør: Lions Club Østre Toten «Til tjeneste» Side 1 av 16 1.0 Åpning av distriktsmøteforhandlingene

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE Stor-Elvdal 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7 Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud.

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud. Møtereferat Distriktsrådsmøte 2 i 104 C3 den 22. november 2016 Til: Distriktsrådets medlemmer Kopi: Ingen Referent: DS Gudbjørn Viken Sak: D-Rådsmøte Distrikt 104 C3 Møtested: Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Sted; Bardshaug Herregard lid Lardag 25.O4.2015 kl.10:30 Saksliste : 1 Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske Norm ved VDG Ragnvald

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal PROTOKOLL Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/19 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen Distriktsguvernør

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 Distriktsmøtet kan modifisere / tilpasse Loven etter lokale forhold så lenge dette ikke er i strid med internasjonalt lovverk. Loven skal oppdateres ved

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Endring ved vedtak på DM Lena 16. april 2016. Endring ved vedtak på DM Lunner 21. 23. april 2017 RØD tekst: Forslag til endring?

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

PROTOKOLL. Arsmste Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Arsmste Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Arsmste 02.03-17 Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL - ARSMOTE 02.03.17 1. Apning v/lederen Styreleder 6pnet 6rsmotet og onsket velkommen til Arsmote 02'03'17 i Havnefortet pa Oscarsborg Festning.

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel Fevik Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2015ved Distriktsguvernør Geir Arve Ribe

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Milepelen vertshus, Nord-Odal Dato: Tid: 10:00 Faste

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2016 ved Distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen Distriktsguvernør

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

Industri Energi Odfjell

Industri Energi Odfjell Dagsorden Årsmøte Odfjell Drilling Fagforening 15.mars 2016 Møtet starter kl. 10:00 Sak 1 Åpning ved leder Tor-Bjarte Jakobsen - Navneopprop - Godkjenning dagsorden - Valg av dirigent. Sak 2 - Konstituering

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Tidspunkt: Lordag 4. oktober 2014 kl 17.00 Sted: Gamlestolen fjellstue Tilstede, fra interimsstyret: Erik Wilmar (Gamlestolen), Formann Hanne Werner (Gamlestolen),

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer