Gutta med dugnadsånd Film & spill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gutta med dugnadsånd Film & spill"

Transkript

1 Hvem får den lokale fredspris? ide 3 Bli med på årets ucia-kåring ide 34 og 35 Demokraten ørdag 9. november 2013 r. 131 Årgang 106 øssalg kr Gutta med dugnadsånd Film & spill ide 17 pellemann Foto: lin arsen Hver eneste tirsdag morgen møtes pensjonister på Begby drettslags klubbhus for morgenmøte og oppmuntring til dagens arbeid. De arbeider for at lysløypa på østsiden skal være et godt sted å være. femten år har de holdt på, disse ryddegutta. oen som snakket om at dugnadsånden er død? ide 8 og 9 ide 14 Jul hele året FYUUC ide 2 ommentaren

2 2 DMO, lørdag 9. november 2013 ei til fylkeskulturscene YV: egjeringen kutter bevilgningen og tilsagnet om 100 millioner til fylkeskulturscene Dette er en nesestyver for Østfold, sier stortingsrepresentant vein oald Hansen (p). egjeringen kutter bevilgningen og tilsagnet om 100 millioner til fylkeskulturscene i Østfold og kutter 6 millioner i bevilgningene til regionalmidler til vårt fylke. -Dette er en nesestyver for Østfold, sier stortingsrepresentant vein oald Hansen (p) Det må være første gang i historien stortingsrepresentanter fra Østfold har arbeidet for å få sin en regjering til å stryke en bevilgning til et prosjekt som er viktig for Østfold, sier vein oald Hansen Det varsles heller ingen omgjøring av beslutningen om å flytte G fra ygge til Bodø, slik både Fremskrittspartiet og Høyre lovet i valgkampen. De som trodde FrP og Høyre-representantene skulle få gjennomslag for dette i egne partier, må være skuffet i dag. Vi må også merke oss at det ble i elemark regjeringen droppet bompenger på et veiprosjekt, og ikke her i Østfold, hvor FrP gikk til valg på at bypakkene skulle gjennomføres uten bompenger, påpeker Hansen. vein oald Hansen mener det er positivt at bevilgningene til fylkesveiene og rentekompensasjonsordningen økes noe ut over toltenberg-regjeringens budsjett. utter for aviser og Bransjen frykter for meningsmangfoldet når regjeringen foreslår å kutte pressestøtten med 26 millioner kroner. må også klare seg med mindre enn det de rødgrønne la opp til. orske aviser mottar i dag i overkant av 300 millioner i produksjonstilskudd. - Det er et mål for regjeringen å redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak.vi ønsker en ny mediepolitikk som fremmer innovasjon og støtter opp under digitale satsinger, sier kulturminister horhild Widvey (H). Den rødgrønne regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag en økning i pressestøtten på over 23 millioner kroner. H/Frp-regjeringens forslag innebærer dermed en reduksjon på 50 millioner på posten for produksjonstilskudd. dministrerende direktør andi. Øgrey i Mediebedriftenes andsforening (MB) sier i en kommentar at hun er skuffet over regjeringens forslag til kutt i produksjonstilskuddet. DPO VDHOD:Mens nye, spektakulære byggeprosjekter lanseres over en lav sko - som ag tterslep i vedlike Mens nye, spektakulære byggeprosjekter lanseres over en lav sko gir kommunen blaffen i å vedlikeholde bygningene den allerede har. For det er lenge siden vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen stod langt oppe på prioriteringslista, i følge en forvaltningsrapport utarbeidet av Østfold ommunerevisjon. ager en plan 2012 passerte vedlikeholdsetterslepet hele 350 millioner kroner. allet vil etter alt å dømme øke vesentlig dersom kommunen fortsetter å saldere vedlikeholdsbehovet på cirka 30 millioner kroner årlig. Om kommunen som bygningseier, sier kommunerevisjonsrapporten i klartekst:- ommunens utgifter til vedlikehold er ikke sammenfallende med normtall for kommunal sektor. Fakta viser tvert i mot at vedlikehold kun prioriteres i meget beskjeden grad, og at det i hovedsak bare er prekære forhold som utbedres. ommunen mangler dessuten en overordnet strategiplan for eiendomsvedlikeholdet, påpeker revisjonsrapporten blant annet. Bekrefter ontrollutvalgets leder ars Petter uran (H), bekreftet situasjonen fra Bystyrets talerstol torsdag:-blant -kommunene bruker vi desidert minst på vedlikehold. Vi har pådratt oss en kjempeutfordring! å er det viktig at partiene tar med seg disse signalene inn i det pågående budsjett- og handlingsplanarbeidet. Partifellen ivind eister la til:-ommunen er en slett eier; det er et tankekors at nye byggeprosjekter blir iverksatt samtidig som man ikke evner å ta vare på bygningsmassen man har. anskje er leasing - en fattigmanns finansieringsløsning - noe for kommunen? undret H-politikeren som savner mer profesjonalitet i kommunens eiendomsforvaltning. trategiplan nnen 1. mai neste år skal imidlertid Bystyret få servert en overordnet strategiplan for nettopp eiendomsforvaltningen i framtida. BØ tekst Farlige «miljøvennlige» sparepærer? DV: n av Demokratens lesere er innom redaksjonen med en advarsel som har fulgt med sparepæra hun nylig kjøpte. n av Demokratens lesere er innom redaksjonen med en advarsel som har fulgt med sparepæra hun nylig kjøpte. Jeg var overbevist om at jeg kjøpte en miljøvennlig sparepære, men etter å ha lest det lille vedlegget som fulgte med i forpakningen ble jeg jaggu i tvil. å har jeg ikke lyst til å ta i bruk lyspæra. dvarselen som følger med viser jo at disse pærene rett og slett kan være farlige, og rene miljøbomber, forteller vår fortvilte leser, og legger til; - r det andre som har erfaring med miljøfarlige sparepærer? lik skriver leverandøren på vedlegget som følger med sparepærene: «Disse pærene inneholder kvikksølv Hvis du knuser en sparepære/lysstoffrør råder vi deg til; - Åpne vinduer for utlufting og lukk dørene for å unngå at dampen sprer seg til andre rom. Forlat rommet mens det luftes ut. kke bruk støvsuger eller kost når du fjerner glassbitene, dette får kvikksølvet til å spres i rommer. Bruk gummihansker for å plukke opp restene. ørk området med fuktig klut. egg de knuste bitene i en glassbeholder og lukk den igjen. Den lukkede glassbeholderen legges i en plastpose som lukkes og avleveres snarest til den lokal miljøstasjonen.»

3 DMO, lørdag 9. november 2013 abakken skole - gir kommunen blaffen i å vedlikeholde bygningene den allerede har. hold på 350 mill. Hvem fortjener fredsprisen? Hvem fortjener fredsprisen i Fredrikstad? For sjette året på rad deles den lokale mnesty nternationals fredspris ut i Fredrikstad. å søker foreningen etter lokale kandidater som fortjener en slik pris. Vi ønsker med denne prisen å hedre personer som gjør en uegennyttig innsats for å skape en bedre verden. Med prisen ønsker vi også å sette søkelyset på alt det gode arbeidet som skjer på «grasrota», og fortelle at det nytter å engasjere seg, forteller Morten Haga og venn Poppe i lokalavdelingen. end oss tips om mennesker, institusjoner eller bedrifter som fortjener en slik pris. riteriene er at man har drevet aktivt med menneskerettighetsarbeid eller har formidlet kunnskap om menneskerettigheter. Frist for innsending av kandidater er 30.november og prisen vil bli delt ut under en seremoni på t. Croix huset 10.desember. 3 V: atalina Wanda er tidligere vinnere av mnestys lokale fredspris. idligere vinnere av mnestys lokale fredspris: 2012 Grethe ohde- Moe og Chivi Foundation 2011 Petter kauen 2010 atalina Wanda 2009 Jan åre Fjeld 2008 Hoger aradakhi ører ikke kommunene ommuene får 5,5 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Det er en økning på 280 millioner kroner i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget fra toltenberg -regjeringen. Vi er opptatt av forutsigbarhet og gjør ingen endringer i inntektssystemet nå.vi viderefører et robust opplegg for kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan ore anner (H) til visenes yhetsbyrå (B). Han synes ikke det er naturlig å gjøre endringer i inntektssystemet gjennom en tilleggsproposisjon, men varsler allerede nå at han skal legge fram en kommuneproposisjon til våren hvor han spesielt vil se på vekstkommunenes utfordringer. Da vil det også ulike virkemidler for å stimulere til kommunesammenslåinger vurderes. Friere inntekter De som trodde kommunene skulle få mindre penger av den blå-blå regjeringen, må dermed tro om igjen. Jeg er opptatt av at vi skal ha et samfunn med like muligheter for alle. n robust kommuneøkonomi er viktig for at folk i hele landet skal ha et godt tjenestetilbud. Jeg har tillit til at V: ommunal- og moderniseringsminister Jan ore anner (H) viderefører et robust opplegg for kommunene, men varsler at han skal legge fram en kommuneproposisjon til våren. (Foto: Vidar uud, B) kommunene prioriterer å styrke tjenestene til innbyggerne, sier Jan ore anner. Bevilgningene til fylkeskommunene øker, slik at de kan investere i fylkesveier. Videre ligger det en ambisiøs distrikts- og regionalpolitikk.vi vrir om på virkemiddelbruken ved å redusere noe på bevilgningen til fylkeskommunale og regionale midler, og omprioriterer det til investering i fylkesveier. Det har en god distriktsprofil. nvesteringer i fylkesveier er noe av det viktigste vi kan gjøre for å knytte bo- og arbeidsregioner nærmere og legge til rette for vekst i distrikts-orge, mener Høyrestatsråden. Fylkeskommunenes rammer øker med 780 millioner kroner til opprustning og vedlikehold av fylkesveier. Det er 280 millioner kroner mer enn toltenbergregjeringens forslag. Digitalisering ommunal- og moderniseringsministeren lanserer samtidig en offensiv digitaliseringspakke for offentlig sektor. Vi skal skape en enklere hverdag for både innbyggere og næringsliv gjennom å forenkle, fornye og forbedre tjenestene i offentlig sektor, sier Jan ore anner. Digitaliseringen vil fjerne dobbeltarbeid, frigjøre tid og gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige for innbyggere og næringsliv, legger han til. Vi vil blant annet innføre elektronisk tinglysning i artverket, videreutvikle en løsning med elektronisk søknad om bostøtte og lån i Husbanken, og etablere en digital læringsplattform for statlige enheter, sier statsråden. (B) HG ØG BUD Å JUGV: Forfatter eif Vestli og illustratør gil orin æsheim med boka som kan bli den store julegaven. krømt og dagligliv Onsdag ble boka «Da bygda var full av skrømt» presentert for publikum og potensielle kjøpere i Folkets hus i orsnes. ærmere hundre hadde møtt frem og interessen for boken var stor. Mangeårig rektor ved orsnes skole, eif Vestli, har skrevet den flotte boken om hvordan det gamle bygdefolket til stadig opplevde overnaturlige vesener i form av nisser, bergmenn og gjenferd. ventyrkunstneren fremfor noen, gil orin æsheim, har illustrert boka på en fantastisk måte. Her lever tekst og tegninger side om side. - Jeg har nok så langt illustrert og stått bak et hundretalls bøker, fortalte æsheim. Det har vært en spennende og interessant produksjonsperiode med Vestli og Gyldenstjerne forlag, som utgir boken. Jeg er også fornøyd med trykk-gjengivelsen i boka. Det var en meget glad forfatter, den 89 år gamle tidligere rektoren i orsnes, eif Vestli som endelig kunne presentere sin første innbundne bok. - Jeg har tidligere skrevet orsnes kirkes historie, nå er temaet skrømt og gjenferd i orsnes. Under lanseringen viste forfatter eif Vestli og illustratør gil orin æsheim bilder og signerte bøker. Bøkene er til salgs i nærbutikken i orsnes og hos byens bokhandlere. HD FO tekst og foto

4 4 DMO, lørdag 9. november 2013 DJO: Demokraten omm Pentz Pedersen nsvarlig redaktør/disponent lf.: Mob.: Helge olheim, redaksjonssekretær lf.: Mob.: Grunnlagt 18. juni 1906 Demokraten, Postboks 83, 1601 FDD Besøks- kontoradresse: ygaardsgaten 36/38 elefon: Faks: post: nut Johannessen, journalist lf.: Mob.: rik Wiggo arsen, fotojournalist lf.: Mob.: om aae, nettansvarlig lf.: Mob.: MDVDG: Vidar ndersen, salgsleder lf.: Mob.: nne åkil, markedskonsulent lf.: Mob.: Frank kovrand, markedskonsulent/grafiker lf.: Mob.: nne-grethe Glomdal, markedskonsulent lf.: Mob.: Marit arlsen, rubrikkselger lf.: ari øvdal, rubrikkselger lf.: VC: Britt Herje, administrasjonssekretær lf.: Demokraten ønsker å følge reglene for god presseskikk som finnes i Vær Varsom-plakaten. De som mener Demokraten bryter disse reglene og dermed blir utsatt for urettmessig omtale, anmodes til å ta kontakt med Demokraten. Det er også mulig å klage inn saker for pressens eget klageorgan; Pressen Faglige Utvalg (PFU). lager sendes til: Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, entrum, 0101 Oslo.lf.: Faks: må skritt i ny retning F inansminister iv Jensen (Frp) la fredag fram Høyre/Frp-regjeringens forslag til justering av statsbudsjettet for Hun brukte vekst og verdiskapning som stikkord på hva den nye regjeringen ønsker å oppnå. kattelettelser og enda mer penger til samferdsel er to av virkemidlene. Den nye regjeringen har litt flaks siden oljefondet nå øker raskere enn det som ble anslått under den forrige. Dermed har iv Jensen «fått» fire milliarder kroner mer å rutte med enn det de rødgrønne la til grunn tidligere i høst. egjeringen bruker 2,9 prosent av oljefondet. Det er den samme prosenten som toltenberg-regjeringen. Finansministeren skal tross alt ha ros for at hun holder seg til denne krittstreken, men strengt tatt burde hun også ha spart de fire milliardene. Det er ikke noe som tilsier at situasjonen nå er annerledes enn den var for en måned siden. egjeringen innfrir en del av det som ble lovet i valgkampen. Det blir mer penger til veier, skole og politi. Og skattene settes altså ned. å langt er det flaksen som har sørget for balanse i budsjettet. Men det blir også foretatt kutt som både smerter og gir en ny politikk. en tid med svakt økende arbeidsløshet er det galt å kutte i arbeidsmarkedstiltakene. Det er også skuffende at regjeringen bare er villig til å ta imot 500 kvoteflyktninger fra yria, halvparten av det antallet som de rødgrønne la opp til rett etter valget. Høyre/Frp-regjeringen har inngått en samarbeidsavtale med Venstre og rf. Disse to støttepartiene er derfor nærmest dømt til å bli enige med regjeringspartiene om statsbudsjettet for Men det vil likevel bli en tøff dragkamp om budsjettet på tortinget de neste to ukene. iv Jensen var tydelig fornøyd da hun kunne fortelle at arveavgiften fjernes fra nyttår. Men hun må ikke ta seieren for gitt. rfs Hans Olav yversen signaliserer nemlig at regjeringen må være innstilt på å diskutere en gradvis avvikling av arveavgiften. rf vil nemlig sette mye inn på å beholde skatteklasse to for ektepar, og det koster en milliard kroner. Venstres erje Breivik er på sin side skuffet over at forslaget om å innføre 11 måneders studiestøtte nå er fjernet fra budsjettet. egjeringen foreslår i realiteten skattelettelser på åtte milliarder kroner, men det er bare 4,8 av disse som må utgiftsføres på neste års statsbudsjett. god Margaret hatcher-stil snakker iv Jensen nå om dynamiske virkninger av skattelettelser. Vi ser derfor med interesse fram til hva som kan komme i 2015-budsjettet når regjeringen for alvor får satt eget preg på politikken. Det er tross alt begrenset hva som kan gjøres av endringer på tre uker. Men iv Jensen har likevel klart å sette det hun kaller fotavtrykk. må skritt i ny retning. porene skremmer allerede. Det starter tidligere og tidligere. År for år. ei julemaset all Betegnelsen «morsmål» skyldes visstnok at faren ikke har så mye han skulle sagt. Og som den salige forfatter Martin ndersen- exø har uttalt: «lle mødre håper at datteren får en bedre mann enn hun selv fikk, og er overbevist om at deres sønner aldri får en så god kone som sin far.» Det er i grunnen merkelig at vi utskjelte fedre «æres» med vår egen dag. så måte takk til onora mart Dodd fra Washington som først begynte å feire farsdagen i 1909 for å ære sin far,william mart, en veteran fra borgerkrigen. Og selvsagt: takk også til handelsstanden som sørger for at pappa i morgen i det minste får et slips i gave. det hele tatt har vi mye å takke kremmere for. lt etter som. Og den årlige debatten om julehandelen blir som et resymé av julefavoritten Hovmesteren og grevinnen: the same procedure as last year. Med juleutstillinger i butikker som så smått starter i september. onkurransen om å være først ute ledes alltid an av Plantasjen.nkelte undrer: Dreper vi den hygge og stemning som er knyttet til høytiden? egner hore er blant de mange som mener dette. Hans tegning etterlater ingen tvil om det åk som lesses på våre skuldre. Hans oppfording er: Hold jula kort og intensiv, ikke langtekkelig og utvannet. praksis så er det jul i over 2,5 måned. Få dager før jula ringes inn er en tredel av nordmenn allerede lei alt julemaset. - Jeg er overrasket over at det ikke er flere som er lei, sier rnulf olstad, sosialpsykolog og professor ved U i rondheim til avisen.han tror årsaken til at folk går lei, er det kommersielle kjøret. Professoren har nok mye rett her. Julen starter bare tidligere og tidligere! Det sier en hvert eneste år, men stemmer det? Forsker og sosiolog nita Borch hos tatens institutt for forbruksforskning (FO) har forsket på nettopp dette. Og hun bekrefter: ja, det stemmer. Julen kommer tidligere enn før. n undersøkelse fra 1992 viser at 60 prosent begynte å handle inn julegaver i desember. n undersøkelse fra 2010 viser at 52 prosent altså brorparten av den norske befolkningen startet julehandelen i november. Ja, egentlig langt tidligere. Og forklaringen er nok langt på vei at stadig flere bransjer som skoforretninger, bokhandlere og, ikke minst, klesbutikker, har salgsvarer hele året. lesprisene har ikke endret seg stort siden 90-tallet. t det er varer på salg mer eller mindre hele året, er også noe Handelsorganisasjonen Virke påpeker i konjunkturrapporter.det blir nærmest som å følge et motto: unngå stress i desember, kjøp julegaver i september. følge Virke vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke kroner på julehandelen. v de som svarer at julehandelen fører til kredittkortgjeld, vil én av tre ha en gjeld på kroner eller mer. Jula er avlyst. Josef har tilstått OMM: Helge olheim å tror jeg julehandel generelt er en kvinnegreie hvis det skal forbindes med noe som helst trivsel. «om julekvelden på kjerringa», er neppe noen dekkende beskrivelse når det gjelder kvinner og julehandel. Min kone starter for eksempel i januar. Hun er ikke alene. Men 45 prosent av de spurte i en undersøkelse ynovate har utført for DB, misliker å gå på julehandel. Her dreier det seg nok om kun frustrerte menn og ikke fruer. rur eg. Og i samme undersøkelse: 34 prosent kjøper julegaver fordi de føler at de må, mens 49 prosent syns barna får for mange gaver. Men selv om halvparten av oss hater julehandel, ja så handles det likevel over evne. fjor ble det julehandlet for 50 millarder kroner i norske forretningerr.vel å merke kun i desember.il sammenligning: Den nye regjeringen bevilger 300 millioner til videreutdanning av lærere som skal løfte den norske skolen. osemarie öhn sa noe sånt som om at jula skygger veldig ofte for jula, når vi går sånn opp i det materielle. Hun snakker nok for døve ører. Fråtseriet øker i omfang. År for år. år juledagene endelig er her så er vi utslitt av julehandelstress. Og allerede forspist på julemat. Og høytidens egentlige budskap fortrengt av av ribbe, pølser og lokalprodusert akevitt fra Gamlebyen. Og det samme kan det kansje være, vil noen si. dagens flerkulturelle norske samfunn møter vi mange ulike religioner og livssyn. De kristne kirkesamfunn er i ferd med å miste grepet på det norske folk. Færre dåpshandlinger, færre konfirmasjoner og kirkelige gravferder ble utført i Den norske kirke i 2012 enn året før. edgangen i antall døpte var størst, med 4,1 prosent. Grunnloven fra 1814 sto det i paragraf 2: «Den evangelisklutherske eligion forbliver tatens offentlige eligion. De ndvaanere, der bekjende seg til den, ere forpliktede til at opdrage deres Børn i samme.» 2008 inngikk samtlige partier på tortinget en avtale som forandrer på forholdet mellom kirke og stat. Paragraf 2 ble fra 2012 endret til: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnloven skal sikre demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.» Fortsetter utviklingen i samme fart får vi kanskje et oppslag med krigstyper i VG: Jula er avlyst. Josef har tilstått. Men ingen skal ta fra oss den elleville kjøpsfesten. Den fortsetter med utforsminsket styrke. nntil vi mottar den siste olje! Og så til det faste innslag: lørdagshistorien. Denne gang med spesiell hilsen til fedre som i morgen får kaffe og nystekte boller på senga. Hvis de har skikket seg sånn noenlunde. Hvis ikke mor varter opp med andre boller.

5 DMO, lørdag 9. november 2013 sylinnstramming må vente Det kommer ingen innstramminger i asylpolitikken før tidligst til sommeren. Det fastslår rf-leder nut rild Hareide i et intervju med VG. De siste månedene har antall asylsøkere økt kraftig. Men regjeringen kan ikke stramme inn asylreglene for å få ned tallene før den er kommet til enighet med Venstre og rf om tolkningen av samarbeidsavtalen, fastslår Hareide. tt skritt nærmereraraveien 19 Å omgjøre den tidligere æringsmiddelkontrollen i raraveien 19 samt nabohuset i Fremskridt 2 til midlertidige boliger for rumisbrukere tar tid. Men etter mer enn to års behandling i de kommunale irrganger kunne Bystyret torsdag gå inn for en foreliggende detaljreguleringsplan for den kommende institusjonen og området rundt. Flere naboer og stedets velforening har som Demokraten tidligere har skrevet uttrykt skepsis til plasseringen av boligkomplekset. Med gårsdagens bystyrevedtak fastholder imidlertid byens øverste politiske organ sin beslutning fra august i fjor. FV blir /? Beilerne i avfallsbransjen er stadig interessert i å kjøpe seg inn i det kommunale foretaket FV. Men inntil videre skal eierne - skattebetalerne i Fredrikstad - ikke informeres om aksjeselskaps-planene. orsdag fikk ordføreren med seg hele Bystyret på sitt forslag om å lukke dørene for pressen da "forretningsmessige forhold" som berører Fredrikstad kommune skulle diskuteres. Det ble ikke fattet vedtak i saken, men det er på det rene at eiersituasjonen i Fredrikstad nergi / påny skal vurderes. 5 erede i november Det skulle avholdes konkurranse på utts Pub på elbak om hvem som hadde den største redskapen.og asse var ivrig etter å delta. Jeg forbyr deg å gå, jeg har ikke lyst til at du skal vise frem det monsteret offentlig, sa kona strengt. Men kjære deg, det er tusen spenn i førstepremie, innvendte asse. Det får ikke hjelpe, du blir hjemme! ona gikk å la seg, men da hun våknet neste morgen stakk det en tusenlapp ut av lomma på buksene som hang på asses side av senga. Dro du på den konkurransen selv om jeg hadde forbudt deg å gjøre det? Beklager, kjære... ok du virkelig ut organet ditt slik at alle kunne se? asse smilte: Bare akkurat nok til å vinne, kjære deg! Og en liten bonus: Jeg er en berømt fiolinist,sa mannen som hang ved baren til den nyankomne brunetten,-og hvis du blir med meg hjem,skal jeg spille på deg som jeg spiller på fiolinen min! kke verst,repliserte kvinnen,- men kom igjen når du har lært deg å spille munnspill! GG: hore Hansen Bedre med anbud enn nedleggelse av tilbud! DB ådmannens budsjettforslag og siste månedenes panikk-kutt innen omsorg kan oppfattes som at kommunens politiske og administrative ledelse har mistet oversikten og kontrollen. Mens millionene ruller uoversiktlig ut av kassa skal innbyggerne med hjelpebehov, ung som gammel, betale prisen. Bestemor skal ikke på anbud lød parolene i valgkampen!, orden i økonomien og flere hender i omsorgen fremfor skattekutt var andre paroler fra P, de små partiene og O. For noen få uker siden vedtok de kutt som rammer både bestemor, funksjonshemmede og ansatte. følge siste månedsrapport er situasjonen alvorlig og presset på ansatte gjør at avvik og sykefravær øker. For 2014 og årene framover foreslår rådmannen å halvere tilbud om dagsentre for eldre, nedleggelse av kjøkken, redusert hjemmesykepleie og kutt i omsorgssentre. il sammen rundt 30 millioner kroner per år. For gruppen funksjonshemmede skal det kuttes 36,5 millioner med kutt i dagsentre og standarden skal senkes på flere områder. eksjonen for Helse- og velferd har i budsjettet for inneværende år bestemt at en detaljert oversikt over antall årsverk per etat og virksomhet skal legge grunnlaget for å se nærmere på de betydelige utfordringene, endringer og omfordelinger av ressurser som er nødvendig innen seksjonen. esultatet er at oversiktene mangler, styringen uteblir og ansatte i tjenesten og brukere av tjenestene betaler en høy pris for mangel på politisk og administrativt lederskap. Det er på tide å slanke kommunen på andre steder enn ute i tjenesteytingen. ommunen bruker mer enn 3,5 milliarder utenom omsorgstjenestene i brutto utgifter. anskje er det også på tide å legge til rette for fritt brukervalg og konkurranse for å forbedre tilbudene. Det er faktisk bedre med en tjeneste på anbud enn en bestemor uten tilbud! BJØ B Gruppeleder Fredrikstad FrP

6 Over 8 6 DMO, lørdag 9. november 2013 BÅMB: Det orske Blåseensemblet i Hydrogengabrikken i en flott lysdesign. Vandrende sanntidsmusikk orsdag kveld hadde Det orske Blåseensemble en konsert i Hydrogenfabrikken. Dette var en konsert med sanntidsmusikk. Dette er ifølge musikerne et spennende konsept i samarbeid med komponist og jazzmusiker Jon Balke. Under introduksjonen til konserten kunne komponisten, som for anledningen også var musikalsk leder, fortelle at de skulle forsøke å se på lyd som en fysisk dimensjon og akustisk masse som kan bygge opplevelser av arkitektur. tykket; «Personal stronomy» beveger seg sammen med musikerne i Blåseensemblet ut i de musikalske galakser. Vandrende rundt det rytmiske senteret i konserten improviserer musikerne med lyder i sine instrumenter, med digitale lyder harmoniseres musikken i en interessant og fantastisk stemning. tykket er delvis skrevet ned på noter og utføres delvis som improvisasjon. Det betyr at det times lange stykket aldri blir eksakt likt, mye er opp til de profesjonelle musikerne i ensemblet. OG ØMMF P Balke er overbegeistret over nivået på musikerne i Østfoldorkesteret fra Halden. Under konserten får de kyndig assistanse til arkitektonisk lysdesign og scenografi av James ay Moore. Med dette ga Balke publikum et fantastisk skjæringspunkt mellom musikk og arkitektur. Med et ytre rom av et ti-kanals surroundsystem og et orkester med 22 mobile musikere som beveger seg koreografert i rommet. De omtrent 50 fremmøtte publikummere fikk med andre ord en urfremføring av sanntidsmusikk musikk som skapes der og da, i sann tid. n spennende lytteopplevelse. onserten ble gjentatt i ulturkirken Jacob i Oslo på fredag. F D: omponist og musikalsk leder Jon Balke. ore teinar Pettersen tekst og foto De siste fem årene er 533 fotgjengere drept eller hardt skadd i trafikken. å ønsker et stort flertall av befolkningen påbud om refleks i mørket. 3,2 millioner nordmenn over 18 år ønsker en lovendring. Det viser en fersk undersøkelse fra psos MM, gjort på oppdrag fra parebank1 kadeforsikring og rygg rafikk. - å håper vi politikerne tar disse signalene på alvor.vi kan redusere antall omkomne og hardt skadde med et enkelt og billig virkemiddel, sier direktør Jan Johansen i rygg rafikk. ett å glemme følge ransportøkonomisk institutt skjer om lag 35 prosent av dødsulykkene med gående i mørket. un fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. - De fleste er positive til refleks. Men det er fort gjort å glemme den, når du går hjemmefra. t påbud ville ført til mer fokus på refleksbruk og ulykker. Det kunne hjulpet mange, sier Johansen. fjor viste en landsomfattende telling at kun 26 prosent av voksne fotgjengere bruker refleks i byene, mens på bygda er det tilsvarende tallet 45 prosent. Bommer på målet 2003 innførte finnene et påbud om obligatorisk refleksbruk i mørket, uten noen straffereaksjoner for dem som brøt loven. Det førte til en klar økning i bruksprosenten. - rygg rafikk ønsker en tilsvarende lov i orge. Hvert år gjennomfører vi kampanjer for å øke bruken. Den går sakte, tor endresen elisabeth andreassen marian aas hansen alexander rybak rune larsen U Fredag 20.desember kl 21:30 BVC.O / anntidsmusikk Det orske Blåseensemble har banet vei i orge for ny musikk med improvisasjon:anntidsmusikk musikk som skapes i sann tid. Hva skjer i grenselandet mellom improvisert og notert musikk?nsemblet har samarbeidet med komponister som Peter ornquist og ivind Buene og noen av verdens fremste jazzmusikere, som Maria chneider og teffen chorn.atsningen har ført til et faglig samarbeid med orges Musikkhøgskole og chool for mprovisational Music (ew York), hvor musikere/komponister fra hele verden kommer for å samarbeide med Det orske Blåseensemble. avn og tall n av mine mange onkler het horleif, i det minste har jeg trodd at det var hans døpenavn, men for noen uker siden møtte jeg en dame som kunne fortelle meg noe som endret min kunnskap om min inngiftede onkel. ei, nå skal du høre, sa hun, hans rette navn var ollef. Da jeg smilte litt tvilende til dette, fortalte hun med stor itater og anekdoter troverdighet at onkel horleif var det tolvte barnet i søskenflokken. Derav navnet ollef, forklarte hun. Mer av tallenes tale om en parallell til denne korrigerte biten av vår privatsfære, kan vi nevne en annen tallrik Fredrikstad-familie. Familien Madsen har gjennom generasjoner skrevet sitt navn inn i byens musikkliv. Hans Madsen og hans syv sønner var ensbetydende med Madsens Orkester. Dette hadde sin storhetstid på tallet. Den yngste sønnen var født i 1914, ni år etter at orge hadde fått sin selvstendighet. Han fikk navnet Håkon fordi han var den syvende. Både han og brødrene verre, rik og Gunnar hadde musikken som profesjon hele livet.

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt!

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt! Grunnlagt 1887 Uke 35 - Nr.199-122. årgang TORSDAG torsdag skyet opphold fredag lettskyet lørdag lettskyet/pent Sex, vold og terror Kultur side 36 28.08.08 Tips oss på telefon 77 01 80 00 Nord-Norge kr

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland i dag lørdag søndag +9 +7 +8 Grunnlagt 1887 Uke 43 - Nr. 248-122. årgang FREDAG Du skal få høre mye fra Harstad Tore Skoglund tar seg en tur til Harstad, med tv-kamera på slep, for å få hørt en del gode

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Byggingen i full gang. Se film i slik regissøren ville!

Byggingen i full gang. Se film i slik regissøren ville! 1. april 2010 Vågsbygdposten Se film i slik regissøren ville! Byggingen i full gang Vi har både en Dyrepark og turister over alt. Vi har et museum, et teater, flere kjøpesentre og alt vi trenger i hyllene.

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer