Landsmøte mars Universitetsgata 20, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo"

Transkript

1 Landsmøte mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo

2 Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling... 6 Sak 1.3 Godkjenning av saksliste... 6 Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden... 7 Sak 1.5 Valg av dirigenter... 8 Sak 1.6 Valg av referenter... 8 Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere... 8 Sak 1.8 Valg av tellekorps R e f e r a t f r a L M Sak 2.1 Referat fra Landsmøtet 2012 til godkjenning Å r s m e l d i n g e r o g r a p p o r t e r i n g e r Sak 3.1 Godkjenning av årsberetning for Nks Sak 3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering Sak 3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering Sak 3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd (NBCC) Sak 3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa Sak 3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering Sak 3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering Sak 3.8 Godkjenning av årsberetning fra Akt Sak 3.9 Årsberetning fra Internasjonalt kvinneutvalg til orientering Sak 3.10 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering R e g n s k a p Sak 4.1 Godkjenning av regnskap for Nks Sak 4.2 Regnskap lokalforbund til orientering Sak 4.3 Regnskap BIFFE til orientering Sak 4.4. Regnskap NSKF til orientering B u d s j e t t Sak 5.1 Godkjenning av budsjett for NKS Sak 5.2 Lokalforbundenes budsjett 2011 til orientering L o v e n d r i n g s f o r s l a g Sak 6.1 Behandling av lovendringsforslag for Nks O r g a n i s a s j o n s s a k e r Sak 7.1 Arbeidsprogram Sak 7.2 Uttalelser / resolusjoner Side 2

3 8. V a l g Sak 8.1 Valg av leder for ett år Sak 8.2 Valg av første nestleder for ett år Sak 8.3 Valg av LS-representanter for ett år Sak 8.4 Valg av valgkomité for ett år Sak 8.5 Valg av revisor V E D L E G G Lover for NKS vedtatt på Landsmøtet Side 3

4 Velkommen til landsmøtet! Det er en glede å igjen kunne ønske velkommen til det årlige landsmøtet i Norges kristelige studentforbund. Vi ser frem til en helg med gode diskusjoner og godt åndelig og sosialt samvær. Spesielt velkommen til deg som deltar på landsmøtet for første gang. Dersom alle bidrar til fruktbare diskusjoner og et åpent og inkluderende sosialt miljø, vil landsmøtet bli en god opplevelse for alle. Selv om vi kommer fra ulike lokalforbund, kan vi sammen skape en felles opplevelse av tilhørighet til Forbundet, hver på vår måte. Vi vil prøve å ha en lavest mulig terskel for spørsmål av alle slag. Sammen med landsmøtepapirene er det sendt ut en håndbok som kan være til hjelp. Men ingen spørsmål er for dumme, og informasjonen kan aldri bli god nok. Spør om det dukker opp noe som helst som du er usikker på, så skal vi svare så godt vi kan! Program for Landsmøtet mars 2013 med forbehold om endringer Fredag Før 15:00 Innsjekking og brødmat på kjøkkenet 15:00 Velkommen 15:05 Bli-kjent 16:00 Formøter 16:30 Konstituering 16:45 Saksbehandling 17:45 Middag 19:00 Bibel & børst 20:00 Kveldsprogram Lørdag 08:00 Frokost 08:45 Morgenbønn 09:00 Siste frist, forslag til resolusjoner 09:00 Opprop og møtestart Kafédialog 11:00 Saksbehandling 12:00 LUNSJ 13:00 Saksbehandling 14:30 PAUSE 15:30 Saksbehandling 18:00 Møteslutt 20:00 Festmiddag i U20 22:00 Landsmøtemesse Søndag Frokost, utsjekking 10:00 Morgenbønn og opprop 10:15 Saksbehandling, vedtak og valg 12:00 Lunsj 13:00 Kort LS-møte, nytt og gammelt Side 4

5 1. Å p n i n g o g ko n s t i t u e r i n g Side 5

6 1. Åpning og konstituering Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær og opptelling av antall stemmeberettigete delegater. Sak 1.2 Godkjenning av innkalling 1. innkalling ble sendt ut 17. januar innkalling med sakspapirer ble sendt ut 28. februar Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Sak 1.3 Godkjenning av saksliste 1. Åpning og konstituering 1.1 Åpning og opprop 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1.5 Valg av dirigenter 1.6 Valg av referenter 1.7 Valg av protokollunderskrivere 1.8 Valg av tellekorps 2. Referat fra LM Referat fra Landsmøte 2012 til godkjenning 3. Årsmeldinger 2012 og rapporteringer 3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS 3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering 3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering 3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd 3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa 3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering 3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering 3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt 3.9 Årsberetning fra Internasjonalt Kvinneutvalg til orientering 3.10 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering 4. Regnskap for Godkjenning av årsregnskap for NKS 4.2 Regnskap lokalforbund til orientering 4.3 Regnskap BIFFE til orientering 4.4 Regnskap NSKF til orientering 5. Budsjett Godkjenning av budsjett for NKS 5.2 Budsjett lokalforbund til orientering 6. Lovendringer 6.1 Behandling av lovendringsforslag Side 6

7 1. Åpning og konstituering 7. Organisasjonssaker 7.1 Arbeidsprogram Uttalelser/ resolusjoner 8. Valg 8.1 Valg av leder for ett år 8.2 Valg av nestleder for ett år 8.3 Valg av LS-representanter for ett år 8.4 Valg av ny valgkomité for ett år 8.5 Valg av revisor for ett år Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden 1. Landsmøtet ledes til enhver tid av to personer (dirigent og settedirigent). Hvem dette er velges ved møtets start. Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. Eventuelle spørsmål om inhabilitet avgjøres av LM ved en saks begynnelse. 2. Ved møtets start velges det et tellekorps og referenter som retter seg etter møteledelsens anvisninger under møtets gang. 3. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til vedtak fra LS eller den LS har utpekt. 4. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes under debatten og leveres møteledelsen skriftlig innen frister oppgitt i programmet for å kunne behandles. 5. Det gis anledning til to korte replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Innlegg maksimalt tre minutter. Replikk maksimalt ett minutt. 6. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, regulere taletid og anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten. 7. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak, oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering. 8. Stemmetegn avgis ved opprekning av delegatskilt eller skriftlig hvis minst to delegater krever det. Stemme kan bare gis ved personlig fremmøte. Beslutninger fattes med simpelt flertall dersom ikke NKS-lovene eller Landsmøtet krever noe annet. For lovendringer kreves 2/3-flertall. Under plakatarbeid gjennomføres det en rådgivende avstemning som den aktuelle komité legger til grunn i sitt videre arbeid. Endelig avstemning foretas i plenum på vanlig måte. Side 7

8 1. Åpning og konstituering 9. Dersom stemmeberettigete delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må ordstyrerbordet gis beskjed, slik at vara kan ta plass. 10. Landsmøtet utnevner i begynnelsen av møtet komiteer for å lette saksbehandlingen. 11. Landsmøtet kan gi gjester og andre inviterte talerett og/eller forslagsrett når det er ønskelig. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes Sak 1.5 Valg av dirigenter Følgende velges som dirigenter: Ingvar T. Skjerve Signhild S. Samuelsen Sak 1.6 Valg av referenter Følgende velges som referenter: Kristian Hoff-Andersen Tomas Olsson Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere Følgende foreslås som protokollunderskrivere: To tilstedeværende med stemmerett Sak 1.8 Valg av tellekorps Følgende foreslås som tellekorps: Tre tilstedeværende Side 8

9 2. Re f e rat f ra L M Side 9

10 2. Referat fra LM 2012 Sak 2.1 Referat fra Landsmøtet 2012 til godkjenning Referatet er vedlagt sakspapirene i et eget vedlegg. Forslag til vedtak: Referatet fra Landsmøtet 2012 godkjennes. Side 10

11 3. Å rs m e l d i n ge r o g rap p o r t e r i n ge r Side 11

12 3. Årsmeldinger og rapporteringer Sak 3.1 Godkjenning av årsberetning for Nks Årsberetning for Landsstyret i Nks er vedlagt sakspapirene i et eget vedlegg. Forslag til vedtak: Årsberetning for Landsstyret i NKS godkjennes. Sak 3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering Årsberetning 2012 fra Kristiansand Kristelige Studentforbund Hovedsakelig har aktiviteten i 2012 dreid rundt prosjektet Oliven. Men vi har også bla. oppfordret til å delta på messer med Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Prosjektet «Olivens» bakgrunn var at vi gjennom praktisk arbeid med foto og film, samt seminarer og foredrag, skulle nærme oss Midt-Østens kultur - og forsøke å få et nytt innblikk i dens kompleksitet. Prosjektet gikk omtrent som planlagt. Med en serie foto-/klippekurs, en work-shop om palestinsk mat, samt noen «teoretiske» samlinger - der vi gikk inn på Syriakonflikten i stedet for «Oliven», grunnet samarbeidet med «Stiftelsen Arkivet». Det siste var ved filmregissør Marie Skovgaard og produsent David Sørensen. Fotokurs var planlagt med fotograf Vegard Landsverk, klippekurs v/ola Røyseland på Samsen. Men da Røyseland var svært opptatt i de periodene vi hadde mulighet, tok Landsverk seg også av klippingen. I tillegg har vi hatt matkurs med palestinsk mat v/lubna Makhoul. Dette arrangementet var kanskje den største suksessen med rundt 20 stk innom. Vi fikk satt fokus på et viktig tema, samt at vi også fant en ny måte å arbeide med frivillig arbeid på i KKSF Årsberetning 2012 Oslo Kristelige Studentforbund Våren 2012: Styret har bestått av Ragnhild Opsahl, Espen Dahlgren Doksrød, Daniel Brändle og Sara Moss. Ingvar Skjerve har vært ansatt som sekretær. På NKS sitt landsmøte i mars, ble Sara valgt inn i AU. Fra og med 14. februar har Ingvar også hatt gradert pappaperm og jobbet bare 40%. Daniel Brändle har vært vikar. Styret har dermed, på papiret, vært noe redusert, uten at dette har ført til mindre aktivitet. Til tross for dette har det mer enn tidligere vært en utfordring å få tak i nok ressurspersoner til enhver tid. I vårsemesteret har vi hatt arrangement hver fredag. Et høydepunkt var Osloforbundets tradisjonsrike påskemåltidsmesse, som også i år var svært godt besøkt. Andre høydepunkter var 8. marsmesse på Teologisk fakultet (TF), vårmesse, 1.maifrokost, debatt om avkristning av Norge og bakgårdsmesse. Økonomi Osloforbundet har et trygt økonomisk fundament. Ettersom U20 har faste leietagere, er vi sikret stabile inntekter i lang tid framover. Utgiftene våre er heller ikke de største, i og med Side 12

13 Side Årsmeldinger og rapporteringer at vi har gratis lokaler, og dermed har vi råd til for eksempel å være ekstravagante og spandere vin og lam på alle til påskemåltidsmesse, og til å støtte mange gode formål, blant annet Kristenogprogressiv.no. Selv om vi har god råd, har vi imidlertid ikke penger å sløse. Måtehold er nødvendig om man skal sørge for at de gode tidene skal holde seg. God utvikling Styret mener Osloforbundet er inne i en periode med god utvikling, og at vi har vært det lenge. Vi har jamt over god oppslutning om arrangementene våre, og vi begynner smått om senn å nå ut til studenter andre steder enn på TF. Gjennom matpakkeprosjektet og Raus folkekirkesatsinga har vi vist at vi også har evne til å bety noe for flere enn bare de som er aktive i Forbundet. Det viser at vi trengs og har en viktig rolle å spille. Stadig er organisasjonen vår litt skjør og vi er avhengig av stor innsats fra enkeltpersoner. Slik er det i alle frivillige organisasjoner, men vi har helt tydelig en utfordring med hensyn til å sørge for å spre arbeid på flere hender. Klarer vi dette vil det kanskje også bli enklere å få til kontinuitet i styrearbeidet. Høsten 2012: Årsmøtet valgte et styre bestående av Daniel Brändle, Audun Stranden, John W. Delourme og Christian De Jong Øien. I tillegg til Harald Frøvoll Torgauten og Espen Dahlgren Doksrød som hadde et ansvar begrenset til å drive bibelgruppe. Oda Helene Evjen er Oslo- Forbundets LS-representant og møtte derfor jevnlig. I løpet av semesteret ble Kristina Bjåstad supplert inn i styret i tråd med fullmakt fra årsmøtet. Dette gjorde også kjønnsbalansen noe bedre. Ingvar Skjerve har vært ansatt sekretær, men har hatt gradert pappaperm og derfor jobbet kun en dag i uka på kontoret. Semesteret har vært noe preget av manglende arbeidskapasitet i styret, men man har likevel klart å gjennomføre et program med arrangementer stort sett hver fredag, og i tillegg hatt en fast bibelgruppe. Bibelgruppa har vært et nytt tiltak av året og er oppsummert som en suksess - særlig fordi opplegget har vært tilpasset forskjellig teologisk kompetanse- og interessenivå. Blant høydepunktene fra høstens program kan nevnes messe sammen med Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile, og temamøte om graffiti. Besøkstallene har vært varierende, men en kjerne på fem til ti mennesker har stort sett møtt opp. Osloforbundet har også lagt ned betydelig arbeid i nasjonale arrangementer, og var svært involvert i avviklingen av Raus folkekirkehelg - en oppfølging av kirkevalgsatsingen Raus folkekirke. Raus folkekirkehelg samlet, alt i alt, ca 60 mennesker fra hele landet til dugnad for å utforme strategi, teologi og politikk for det progressive Kirkenorge. Blant innlederne var dekan på Teologisk fakultet, Trygve Wyller, nestleder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud og Forbundets generalsekretær. Lørdagskvelden var satt av til lanseringsfest for netttidsskriftet KristenOgProgressiv.no Alt i alt har semesteret gått greit, men vi er avhengig av å involvere flere i arbeidet, om vi

14 3. Årsmeldinger og rapporteringer skal klare å opprettholde aktiviteten. Styret har nå et begynnende fokus på rekrutteringsarbeid, og vil prioritere dette framover. Fortsatt er det sånn i Osloforbundet at noen få gjør svært mye. Det må vi snu på i 2013! Årsberetning 2012 for Trondheim Kristelige Studentforbund Høsten 2012: Suksessen med samarbeidet med studentmenigheten (i regi av Gyrid Gunnes) fortsetter for oss i Trondheimsforbundet. Dette har som kjent ledet til Friends & Food -prosjektet som har ført studenter, deriblant internasjonale studenter, fra studentmenigheten og fra Trondheimsforbundet, sammen over et bedre måltid. Her har praten gått løst i ulike tema, ofte sentrert rundt livssyn og kultur. Deltagelsen har vært fra underkant av 10 til overkant av 20. Ved å søke Studentsamskipnaden i Trondheim fikk vi en økonomisk vitamininnsprøytning, til drift av alle våre prosjekter, og til innkjøp av en flott prosjektor. Prosjektoren har siden vært i god bruk, både for en semi-organisert filmklubb, en flott filmfestival for Trondheimsforbundet, og nok et fast samarbeidsprosjekt mellom oss og studentmenigheten der vi viser filmer løst og fast til livssynsmessige tema. Prosjektoren kan også brukes i sammenheng med visninger i forhold til temakvelder, som Sindres vellykkede Palestina-innledning. Oppmøtet fortsetter å være tidvis moderat høyt, og aktiviteten er oppi ca. 3-4 arrangementer i måneden. Utover våren har vi fortsatt for full rulle med - Friends & Food - Filmkvelder - Hverdagsmesser -Temamøter, og deriblandt skal vi forsøke å få til pilegrimsvandringstema med Andreas Pilegrimsprest - Tradisjonstro påskelam-arrangement og 17.maifrokost Forslag til vedtak: Årsberetningene fra lokalforbundene tas til orientering. Side 14

15 3. Årsmeldinger og rapporteringer Sak 3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering Rapport fra Kristian Mosvold, sekretær i Kristiansand Da er det på tide på skrive min siste rapport i Forbundet. Det har vært noen fantastiske år i en fantastisk organisasjon - som har gitt meg mye lærdom. Først og fremst står jeg ved, som jeg vel har skrevet i alle mine rapporter, at Forbundet er ekstremt viktig i en verden som blir mer sort og hvit. Forbundet har nyanser. Aller helst skulle jeg ønske at jeg kunne levere forbundsarbeidet i Kristiansand videre til en ildsjel som var student. Men det har jeg ikke fått til, og det har vel vært noe av utfordringen ikke bare for Forbundet i Kristiansand, å finne studenter som ønsker å engasjere seg i den typen saker som Forbundet jobber med. Jeg synes det er merkelig - og har etterhvert bare måttet ta det til etterretning. I min periode som helhet har jeg sett at vi har hatt god tilgang til møtene våre når vi har greid å lage temaer som engasjerer også utenfor studentenes rekker (som litteraturarbeidet vi satte i gang) eller som engasjerer spesifikke grupper (som det filosofiske arbeidet til Håvard Ihle). Vi hadde håpt på en lignende effekt med prosjektet «Oliven» - men fikk ikke det. Min konklusjon er at man må ha en engasjert student med for å trekke andre studenter - og jeg håper at vi innen rimelig tid kan finne en student som kan være sekretær i Kristiansandsforbundet. Til slutt vil jeg rette en takk til både generalsekretær og styret, som jeg synes har gjort en veldig god jobbe for organisasjonen de siste årene. Det har vært et smart trekk å få i gang ansattesamtaler via skype/chat. Rapport fra Gaute Brækken, generalsekretær Denne perioden har vært travel og lærerik for meg, med mye reising, kveldsmøter og helgearbeid. Samarbeidet med landsstyret og arbeidsutvalget har stort sett vært godt, men til tider ikke så tett. Jeg har ønsket meg mer arbeidstid til oppfølging av administrative rutiner og ansatte, til kontakt med lokalforbund og til oppryddingsarbeid. Ansatteturen til Polen i mai var et av årets høydepunkter. Mye tid og krefter har gått med til søknadsskriving og rapportering for ekstern prosjektfinansiering. Jeg har fulgt det meste av arbeidet på nasjonalt plan tett, med bl.a. Sommerfestivalen, Sri Lanka-prosjektet, Palestinagruppas arbeid, LHBT-fagdagen, Novemberfest og Raus folkekirkesamarbeidet. Landsstyret har delegert oppfølging av medlemskapet i WSCF til generalsekretær, og dette har også tatt en del tid. Jeg har også hatt flere representasjonsoppgaver på vegne av Nks, bl.a. i Huskomiteens AU. I løpet av perioden har jeg bestemt meg for å gi videre stafettpinnen som generalsekretær, og jeg vil i kommende periode fokusere på å avslutte igangsatte prosjekter, rydde kontoret og sørge for god overlapping med min etterfølger. Jeg vil ønske Forbundet all mulig lykke til i det videre arbeidet. Se for øvrig sak 3.2. for informasjon fra andre sekretærer. Forslag til vedtak: Årsberetning fra de ansatte tas til orientering. Side 15

16 3. Årsmeldinger og rapporteringer Sak 3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd (NBCC) Nordisk-baltisk samarbeidsråd innen WSCF består for tiden av Økumenisk Ungdom (Danmark), Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS), Nks, det lutherske og det ortodokse studentforbundet i Finland, og VELAYF i Litauen. Stine Walmsness har fungert som vår kontaktperson i NBCC i perioden. Sommermøtet ble avholdt i Norge i forbindelse med Sommerfestivalen på Haugtun. Utover dette har det ikke vært aktivitet i NBCC i perioden. Det ble forsøkt å avholde et NBCC-møte i Helsinki i september, men det lyktes ikke. Vintermøtet 2013 ble avlyst da vi ikke fant arrangør. De to forbundene i Finland har påtatt seg å holde sommermøte juni Vi betaler en årlig avgift til NBCC på 400 Euro. Det lutherske forbundet i Finland har regnskapsansvaret. Siden det har vært lite aktivitet de senere årene, står det nå en del penger på bok der. Forslag til vedtak: Informasjonen fra NBCC tas til orientering. Sak 3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa Den økonomiske situasjonen i WSCF er vanskelig, og det har vært flere møtepunkter mellom Nks og WSCF for å se på hvordan vi kan bistå økonomisk og på andre måter. Verdensmøte (General Assembly) skulle vært avholdt i 2012, men er foreløpig utsatt til 2014 pga. dårlig økonomi. Landsstyret søkte Huskomiteen om støtte til å avholde møte i WSCF ExCo i 2012, og satte som betingelse at generalsekretær fikk delta på møtet som observatør. Møtet var lagt til Berlin, og generalsekretær fikk da også besøkt Europaregionens kontor i Berlin. Styreleder Stine Walmsness besøkte også Europaregionen under et studieopphold i Berlin. Nks har overholdt sine forpliktelser både på europeisk nivå og på verdensnivå. Christine Housel som er generalsekretær i WSCF besøkte Norge i november. Oda Helene Evjen og Ragnhild B. Opsahl representerte Forbundet på den europeiske konferansen i Finland i april, WSCF-E. Espen D. Doksrød deltok på nordisk-baltisk ledertrening i regi av WSCF-E i Helsinki i september. Det var ingen deltakere fra Nks på de to Europeiske konferansene høsten Forslag til vedtak: Informasjonen fra WSCF og WSCF-E tas til orientering. Sak 3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering Virksomhetens art og sted Bergensforbundets institusjon for fast eiendom har som formål: Forvaltning og drift av Bergens distrikt av Norges Kristelige Studentforbund faste eiendommer og midler for øvrig. Virksomheten drives fra Bergen Kommune. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for utarbeidelsen av årsregnskapet. Side 16

17 Side Årsmeldinger og rapporteringer Arbeidsmiljø/likestilling Stiftelsen har ikke hatt ansatte i Av styrets medlemmer er 3 (60%) kvinner og 2 (40%) menn. Styret anser det ikke som nødvendig å iverksette spesielle tiltak knyttet til likestilling. Ytre miljø Stiftelsen har ingen virksomhet som påvirker det ytre miljø. Virksomhet Det ble i 2012 holdt ett styremøte (11.april). I dette møtet ble følgende gjennomgått og vedtak gjort: Larsbu Vann: det er mye humus i vannet. Vedtak: brønn må renses for mudd. Inntil videre må siler på kraner renses når trykket blir dårlig. Avløp: Det har de to foregående år vært problemer med at kloakken tetter seg. Vedtak: Vi må få inn rutine på staking av rør,og sjekke ut mulighet for å legge nytt avløpsrør og septiktank. Suiten: Lena oppdaget svertesopp i taket da hun var der sist. Vinduet er også vanskelig å åpne, og branntauet må vurderes. Vedtak: Vi må få tak i en/flere personer som kan reise opp og vaske. Vi må vurdere utbedringer knyttet til lufting der oppe, sjekke branntau og vurdere om vi skal sette inn nytt vindu (med rømningsmuligheter). Tilbakemeldinger fra leietakere: Det er dårlig med tilbakemeldinger, det er synd fordi da får vi ikke informasjon om feil/mangler. Vedtak: Kristine lager rapportskjema som leietaker må returnere etter endt leie. Dugnad: Det er ønskelig med en dugnad, vi forsøker å få det til høsten Allégaten 40 Utleie: Utleie til LLH går sin gang, Lena har laget avtale med de vedr.rydding/vask. Nødvendig informasjonsutveksling og vedtak ble videre gjort på e-post. Allégaten 40 LLH er fortsatt leietagere og det har vore avholdt eit møte for å gjennomgå leigekontrakten, rutiner m.m. Behov for ei lita justering av leigekontrakten for å oppdatere til korrekt organisasjonsnavn for leigetakar. Samarbeidet med leietager er godt og leigetakar melder i frå om at dei trivst og ser for seg å halde fram med å leige i fleire år framover. LLH har kontor i 1. etg. og brukar kjellaren fast ein gong i veka, samt at auka aktivitet medfører meir bruk i periodar. Kontoret ber preg av 80-talet og noko kostnader til oppussing bør påreknast. LLH og sameiet forøvrig ser veldig positivt på at Forbundet i Bergen kjem i gang igjen med aktivitet. Det har vore to styremøter i sameiet i A40. Sameiet har hatt ein stor jobb med å rydde opp i dei økonomiske forholda etter ein periode med manglande styring. No er sameiet godt

18 dreve med eit velfungerande styre. Nye vedtekter i sameiet vedtatt Endringane i vedtektene går i hovudsak ut på språkvask og modernisering av formuleringar. Dei rettighetane seksjon 1 (BKSF) har hatt er vidareført. Felleskostnadene vert fordelt etter tinglyst eigarbrøk, ein gjennomgang av eigarbrøken medfører ein liten oppjustering av seksjon 1 sine fellesutgifter. Nøkkelsettet som sameiet v/berit Knutrud har disponert er signert ut og levert tilbake til BIFFE. Vestbo Eigedom som har veldikehaldsansvar for gang og trappeoppgang vil få nøklar til seksjon 1 utdelt (signert avtale). Dette for å ha tilgang til hovudsikring som er i kjellaren. Dette vil vera det einaste nøkkelsettet som sameiet disponerar. Det er behov for noko oppussing av kapellet, spesielt glas ut mot bakgård. Elles er lokala i god stand. Larsbu Larsbu er fortsatt godt besøkt, både av medlemmer og forbundsvenner, imidlertid er den største delen av utleie til personer og grupper uten noen forbundstilknytning. Det er flest utleiedøgn vinter/vår, der hytta er mye utleid i helger og ukedager. Sommer/høst er det mest helgeutleie. I juni fikk vi tilbakemelding fra en leietaker om at det var oppdaget mugg på soverommet oppe og nede. Vegger, tak og madrasser var angrepet av det vi tror var svertesopp. Trond Rasmussen rykket ut på kort varsel og gjorde en fantastisk utbedringsjobb i form av å vaske, kaste ut noen av sengene og madrassene som var hardest rammet, samt flytte sengene litt ut fra veggen for å sørge for god sirkulasjon. Utbedring av skadene samt dekking av Trond sine reiseutgifter kom på 1353 kr. I tillegg fikk Trond et honorar på 4000 kr. Kristine B. Berntsen sørget for innkjøp av 13 nye madrasser, dette kom på 3250 kr. Hun fikk 1500 kr for å dekke tapt arbeidsinntekt. Madrassene ble sendt med tog i Finse 1222 sin kontainer. Styret vurderer videre tiltak ift å utbedre fuktproblematikken på Larsbu. Trond Rasmussen utførte også noe annet arbeid da han var der i juni, blant annet mudret brønnen og festet filterpose på vanninntaket. Han la også ned plastfliser i gang og bad i kjeller for å gjøre det mer behagelig å gå der nede. Det er skrevet en rapport fra arbeidet som ble gjort, denne er tilgjengelig hos styret i BIFFE. Ut over det som Trond gjorde i sommer er det ikke blitt utført større dugnadsarbeider. Det var ønskelig med en dugnad høsten 2012, denne ble ikke gjennomført. Økonomi Leieinntektene for 2012 var kr ,-, av disse var fra Allégaten 40, Larsbu ikke-medlemmer, og Larsbu medlemmer. Renteinntektene var ,- Det totale resultatet før skatt var på kr ,- NB! Resultatet er foreløpig og før skatt og uten avskrivinger. Endelig resultat foreligger etter revisors gjennomgang. Egenkapitalsituasjonen og likviditeten er tilfredsstillende. Det forventes et fortsatt tilfredsstillende driftsresultat Forhåndsuttalelse fra Skatteetaten: Bergensforbundets institusjon for fast eiendom har bedt Skatteetaten om en forhåndsuttalelse om skatteplikt på inntekter fra medlemmer. Side 18

19 3. Årsmeldinger og rapporteringer I Skatteetatens svar av konkluderer de med at stiftelsen ikke har erverv til formål og derved er å anse som en frivillig stiftelse. Norges Kristelige Studentforbund og Bergen Kristelige Studentforbund anses som hovedsakelig en studentorganisasjon. Stiftelsen regnes dermed ikke som en allmennyttig organisasjon og beløpsgrensen for skattefri inntekt er dermed kr ,-. Leieinntekter fra Larsbu for medlemmer av BKSF anses for å være skattefri inntekt da utleie av hytten til medlemmer anses for å realisere stiftelsens og BKSFs ikke-ervervsmessige formål. Oslo / Bergen, den 13. februar 2012 Henry Elter Kristine Byrkjeland Botn Synne Sandberg Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lena Svalastog Garnes Styremedlem Øystein Løvdal Knutsen Styreleder Forslag til vedtak: Årsberetning fra BIFFE tas til orientering. Sak 3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering Årsberetningen legges fram på landsmøtet. Forslag til vedtak: Årsberetning fra NSKF tas til orientering. Sak 3.8 Godkjenning av årsberetning fra Akt Akt har nå et opplag på 800. Det går i hovedsak til medlemmer og Forbundsvenner, og til ca. 10 privatabonnenter. Det er i tillegg noen biblioteker som abonnerer på bladet. Bladet sendes også til en rekke organisasjoner og biblioteker. I 2012 fikk bladet ny designer og nytt trykkeri. Dette har medført litt utprøving av bladets utseende, og lavere kostnader på dette. Portokostnadene per utsendte blad økte betydelig i KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap) jobber med å få på plass en løsning for produksjon og utsending av blader som kan være gunstig for oss å delta i. Det ble kun produsert tre nummer av bladet i Ida M. H. Gilbert var redaktør for de to første utgavene, May Britt Johansen var redaktør for årets siste utgave. Bidrag fra lokalforbundene og skrivelystne medlemmer ønskes velkommen. Bladet får gode tilbakemeldinger, og er et viktig kontaktpunkt mot medlemmer og Forbundsvenner. Forslag til vedtak: Årsberetning fra Akt godkjennes. Side 19

20 3. Årsmeldinger og rapporteringer Sak 3.9 Årsberetning fra Internasjonalt kvinneutvalg til orientering Gaute Brækken og Maren Olene Kloster fungerte som IKU i Internasjonalt Kvinneutvalg har kun fokusert på oppfølgingen av Forbundets solidaritetsprosjekt blant teplantasje-kvinner på Sri Lanka, gjennom Kvinneorganisasjonen Penn Wimochana Gnanodayam (PWG). Fra Nks sin side består samarbeidet først og fremst av overføring av pengestøtte fra FOKUS, og gaver fra Forbundsvenner i Norge. Samarbeidet med FOKUSsekretariatet har vært godt, både om søknader og rapporteringer. Kontakten med PWG har foregått både på e-post, pr. brev og telefon. Samarbeidet har pågått i 9 år, og 2012 var siste året med tilskudd fra FOKUS. Gjennom året har vi derfor fokusert på å hjelpe PWG med å finne nye finansieringskilder, men vi har opplevd at PWG selv ikke har brukt nok tid på en nødvendig omstilling. De har produsert en engelsk presentasjons-dvd som er meget god. FOKUS finansierte et prosjektbesøk i desember 2012 for avslutting og hjelp til videreføring. Gaute Brækken reiste, sammen med Forbundsvennene Trond G. Rasmussen og Sukhanthi Røsnes som kjenner PWG godt fra tidligere. Vi hadde et møte med den norske ambassaden i Colombo for å undersøke muligheter for pengestøtte derfra. Der er det ingenting å hente fordi Norge nå trapper ned sitt engasjement på Sri Lanka. Pr. i dag står PWG uten finansiering, men de har fortsatt aktivitetene. Det er uvisst hvor lenge de kan holde på som i dag. På turen besøkte vi fire teplantasjer hvor PWG har arbeid, og fikk møte familiene som har vært omfattet av arbeidet. Det har vært stor fremgang i befolkningens kunnskapsnivå, økonomiske situasjon og boforhold takket være prosjektet. Likevel har familiene på teplantasjene på langt nær fått ta del i den velstandsutvikling som nå pågår i resten av landet etter slutten på borgerkrigen. Vi besøkte også PWGs senter i Hatton, og fikk se empowerment-arbeidet som de gjør blant kvinner der. Flere av kvinnene som har deltatt i dette arbeidet er nå blitt tillitsvalgte på sine plantasjer. Prosjektbesøket var svært givende, selv om fremtiden til PWG er uviss. Forslag til vedtak: Årsberetning fra IKU tas til orientering. Side 20

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer