Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)"

Transkript

1 Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år med landsmøte og sommerfest på et sted har preget vårt arbeid. Blink er nå blitt et tydelig felles prosjekt for DNB, NBUF og Kvinneforbundet og uttrykker helheten i vårt arbeid over alle generasjoner og arbeidsgrener og alle sammen møtene på Blink ble i 2012 et fargerikt gledesbilde på det. Felles lederkonferanse Et annet og viktig initiativ er planlegging av felles lederkonferanse i 2013 for hele vårt arbeid, hvor medarbeiderkonferansen og NBUFs lederkonferanse legges sammen for å legge til rette for et fokus på inspirasjon, ledertrening og fellesskap for pastorer, ledere fra alle nivåer i menighetene og ledere i Barne og Ungdomsarbeidet. Strategiprosess Strategiarbeidet startet høsten 2011 og strategiene har blitt behandlet i administrasjonen, hovedstyret, strategigrupper utpekt av hovedstyret og på regionale lederdager både i 2011 og Delresultater har blitt presentert på medarbeiderkonferanse og på Blink 2012 og ventes å være ferdig våren Holtekilen Drift Det har i flere år vært arbeidet med å få på plass et eiendoms og driftsselskap for å ivareta DNBs eiendommer på Holtekilen. Det er flott at landsmøtet vedtok opprettelsen Holtekilen Drift som eget eiendoms og driftsselskap. Visjonen for Det Norske Baptistsamfunn har vist stor bærekraft og gir fortsatt retning og grunnlag for vårt felles arbeid. Det sentrale i visjonen, grepet av Kristus har vært sentralt for både vårt arbeid med Blink 2012 og for våre tanker om fremtidig retning for vårt felles arbeid. Livet med Kristus er utgangspunktet for alt vi gjør. Gjennomføringen av Blink og planene for en ny lederkonferanse synliggjør at samarbeidet mellom DNB, NBUF og Kvinneforbundet er blitt satt høyere på agendaen. Kontaktmøtene mellom styrene er blitt viktige møtepunkter og samarbeidet mellom DNB og NBUF er blitt formalisert. Vi har også i 2012 opplevd fremgang i en tid hvor mange kirkesamfunn og kristenheten i Norge og Europa fremdeles sliter med tilbakegang. Det offisielle innrapporterte tallet til fylkesmannen for 2012 var noe som er en økning fra 2011 på 245 medlemmer. Dette er en økning både i antallet døpte medlemmer og juridiske medlemmer, en økning på over 3 % døpte medlemmer og fremdeles er det vårt flerkulturelle arbeid og våre migrant menigheter som skaper størst vekst. En del menigheter opplever at de store generasjoner med baptister fra tallet nå i større antall går hjem til Herren, men på tross av dette opplever noen menigheter vekst, noen til og med stor vekst. I hver region i landet er det menigheter som melder om god fremgang og menigheter med moderat fremgang samtidig som det er menigheter som opplever at medlemstallet står stille eller har tilbakegang. Det er også en del av en menighets syklus at vi har vekstperioder og perioder med variasjon avhengig av livet til medlemmene, demografien for området de er en del av og generelle samfunnsfaktorer.

2 Fellesnevneren for alt er en takknemlighet over alle våre menigheter og trofaste medarbeidere som representerer Guds nærvær lokalt. Nye menigheter I 2012 ble det opptatt to nye menigheter. Det er alltid spennende når det etableres Baptistmenigheter på steder det ikke tidligere har vært Baptistisk virksomhet og derfor er vi ekstra glade når det i 2012 ble tatt opp en menighet fra Elverum. Den nye menigheten I Trondheim har medlemmer fra både Trondheim, Stjørdal og Levanger. Dåp Vi kan glede oss over dåp i mange menigheter og dåpstallet har i år vært 138. Nedleggelse En menighet har blitt lagt ned i året som gikk. Enningdal Baptistmenighet har etter et trofast arbeid fra før menigheten ble stiftet i 1942 i år bestemt seg for å legge ned virksomheten og de gjenværende medlemmene har gått inn i Halden Baptistmenighet, som også har overtatt menighetslokalet. Vi takker Enningdal Baptistmenighet for sin innsats både for Baptistsamfunnet og lokalsamfunnet. Statistikk Ved utgangen av 2012 var 94 menigheter tilsluttet DNB. Foregående år var antallet 93. I løpet av 2012 ble følgende menigheter ønsket velkommen: Peniel Matu Church, Elverum Smurna Karen Baptist Church, Trondheim Statistikk for 2012 viser følgende tall: Distrikter Nord Midt Vest Sør Øst Totalt Menigheter Dåpshandl Døpte medlemmer Juridiske medlemmer Prioriterte målsettinger: Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid. Oversikt og status over oppnådde målsettinger er vedlagt denne rapporten. Hovedstyret og staben har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok. Prioriterte målsettinger er både en rettesnor og et måleredskap for vår virksomhet og gir oss løpende mulighet til å avstemme resultatene av virksomheten med målene vi har satt oss som kirkesamfunn.

3 Nasjonal misjon Nasjonal misjon er summen av det vi gjør som menighetsbevegelse og vi ønsker at de gode årene vi nå har hatt med vekst fra 2003 skal fortsette. På tross av denne flotte veksten ser vi et stort behov for å spisse vårt fokus for å møte morgendagens utfordringer for våre menigheter og for oss som bevegelse. I løpet av strategiprosessen som startet i 2011 har det utkrystallisert seg flere behov for endringer: Menighetsutvikling bør prioriteres høyt for å støtte våre menigheter som livskraftige fellesskaper. Menighetsplanting bør målrettes for å nå ut til enda flere. Barn og Unge har blitt borte fra våre menigheter, ikke bare i Baptistsamfunnet, men i hele kirke Norge er dette et problem. Derfor arbeides det også med en strategi for Barn og Unge for at våre menigheter gjennom arbeid med tro i hjem og i menighet kan nå og bevare våre unge for Kristus. Menighetsbesøk DNBs ansatte har i 2102 gjennomført en rekke menighetsbesøk og har besøkt mer enn 70 menigheter. Alle fra administrasjonen samt medlemmer fra Hovedstyret har vært ute og møtt våre menigheter. Det er viktig å komme ut dit hvor menighetslivet leves og når man gjør det blir man fylt med takknemlighet over alt det gode arbeid som gjøres i våre menigheter. Veiledning DNB ser veiledning som et viktig tilbud til menighetene. Det er viktig for alle menigheter å kunne ha noen som vandrer sammen med dem og kan gi et perspektiv utenfra. Vi ønsker å støtte menighetene i deres liv og tilbyr derfor flere former for veiledning. DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og pastorer. 9 menigheter har hatt veiledning i løpet av året. 7 pastorer er nå med i gruppeveiledning. Bente Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 50 % stilling for å veilede DNB sine menigheter. Vi samler våre veiledningstjenester i et veilederforum som koordineres av generalsekretær og dette ble i 2012 avholdt i mai. DNB har Naturlig menighetsutvikling som et veiledningsverktøy og har hatt NAMU prosesser i 4menigheter. DNB har 2 aktive NAMU veiledere, Håkon Sigland og Hermod Bakkevoll og i tillegg er nå Terje Aadne blitt autorisert NaMu veileder. Integrasjonstjenesten har også hatt veiledning innebygget i sin tjeneste, og har vært aktivt involvert i 1 prosess. DNBs egen veiledningstjenesten består av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May-Britt Lund og Ingrid Hartveit Svendsen og er først og fremst til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning. Det har i 2012 ikke vært prosesser som har involvert veiledningstjenesten. Nettverk for menighetsplantere Det ble i 2012 ikke avholdt Pionerhelg, men i stedet satset på deltagelse i Dawn Forum som er et tverrkirkelig menighetsplantingsnettverk. DNB har opprettet et menighetsplanternettverk og vil i forlengelse av Dawn Forum arrangere et Baptistenes menighetsplanternettverk for alle de som er engasjert i eller er potensielle menighetsplantere i vår sammenheng. Dawn Forum blir først arrangert i januar 2013 og rapport derfra vil derfor komme med i årsrapport neste år. DNB ønsker også å utruste menighetsplantere til å være veiledere for andre menighetsplantinger, så 4 personer ble i november 2012 sendt på det første av flere moduler gjennom Dawn for å bli utrustet til tjeneste. Vi ønsker å satse målrettet på nye menigheter for å nå nye mennesker med evangeliet.

4 Flerkulturelt arbeid Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. DNB har to personer ansatt for å ivareta disse oppgavene. NBUF støtter DNBs integrasjonsavdeling med 10 % av en stilling. Vi har også hatt Jemima Anin Kyeremateng i praksisplass hos oss. Noen hovedpunkt fra 2012 Våre integrasjonsmedarbeidere har besøkt 36 menigheter og fellesskap, hvorav 23 migrantmenigheter, 9 norske menigheter og 4 migrantfellesskap, i tillegg til møter med ledere og menighetsråd i en rekke menigheter. DNB ønsker at nye landsmenn skal kjenne seg velkommen i våre menigheter og ivaretas så langt det er mulig ut fra sine behov. Vi legger også til rette for etablering av egne menighetsfellesskap der fellesskapene ønsker det. DNB har bidratt i prosesser rundt etablering av to nye migrantmenigheter i 2012, Smurna Baptist Church i Trondheim og Peniel Matu Church på Elverum. Integrasjonsavdelingen følger også opp fellesskap av migranter ulike steder, og opplevde også i 2012 å bli kontaktet av nye fellesskap som ønsket tilknytning til Det Norske Baptistsamfunn. Nye grupper Vi er glade for at nye individer og grupper av innvandrere uten baptistisk bakgrunn fra hjemlandene sine finner sin plass både i de norskledede menighetene og i migrantmenighetene. Flere med muslimsk bakgrunn er blitt frelst og lagt til våre menigheter og fellesskap de siste årene, blant annet er et persisk fellesskap blitt etablert i Harstad. Et høydepunkt i 2012 var vår første konferanse for Iranere og Afghanere på Rivermont i september. 40 mennesker, alle med bakgrunn som muslimer, deltok på konferansen og syv iranere ble døpt i Kasfjord Baptistmenighet på søndagsgudstjenesten! Dåp Vi er også glade for å se at mange unge lar seg døpe i migranmenighetene. Vi fikk blant annet være med på ute-dåp av to ungdom i Tevesjøen på Aurskog etter stiftelsesfesten der med sogneprestens tilstedeværelse og velsignelse. Flere ungdommer ble også døpt i Calvary Chin Church på Hamar. Lederseminarer Lederseminarer er blitt avholdt for Chin og Karenledere. Ca 30 chinledere og 10 karenledere deltok på samlingene hvor det ble satt fokus på praktisk menighetsledelse med regnskap, medlemsregistrering osv. i tillegg til diasporaprosjekt, åndelige inputs og fellesskapsbygging. Jemima Anin har arbeidet for å opprette et bønnefellesskap for migrantledere i Stor-Oslo, og hadde to samlinger på Stabekk høsten Fellesarrangement Rundt 50 innvandrere deltok på landsmøte og BLINK sommerfest på Stavern. Hovedtaler lørdag kveld var fra Burma og karenere deltok blant annet med salg av burmesisk mat noen a kveldene. Videre var ungdommen med på torgmøte i staveren og deltok også med sang i møtene. Rundt 30 migrantledere deltok på medarbeiderkonferansen, hvor også Karen lederseminaret ble arrangert parallelt for å ivareta denne gruppens behov og samtidig fremme integrasjon. De regionale ledermøtene ble også gode møteplasser mellom ledere fra ulike menigheter. På Sørlandet var rundt halvparten av deltakerne migrantledere, og også andre regionale ledersamlinger viste mangfoldet blant baptistene i regionen. I stor-oslo gjorde vi en vri på den regionale samlingen i 2012 med egen samling for migrantlederne. Her ble det blant annet fokusert på temaer som hvordan ivareta andre generasjon - med gode innspill fra NBUF og migrantpastorer som har vært en lenger tid i Norge.

5 Diasporabistand Integrasjonsavdelingen har også i 2012 jobbet for diasporaengasjement i vårt internasjonale arbeid. Vi har blant annet nedsatt en Karen diasporakomite som har arbeidet med planlegging og gjennomføring av et forprosjekt i Burma i desember. Vi har også fulgt opp et Chin prosjekt i Malaysia på vegne av BaptistKvinner og Lydia prosjektet rettet hovedsakelig mot Chin kvinner i Mizoram, India. Se mer under internasjonal misjon. Migrantmenighetsundersøkelsen for Norge DNB har i samarbeid med DAWN, Flerkulturelt kirkelig nettverk og KIA Øst arbeidet videre med en landsdekkende migrantmenighetsundersøkelse. Dette skjer i forlengelse av at en Stor Oslo undersøkelse ble lansert i 2011, noe som satte migrantmenighetene på kartet og fikk stor oppmerksomhet fra en rekke medier. Vi arbeider også med en hjemmeside kalt migrantmenigheter.no, som er ment som et verktøy hvor både migranter som kommer til Norge og andre interesserte kan søke etter fellesskap og menigheter på ulike språk over hele landet. Fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne DNB er medarrangør og fakkeltoget ble gjennomført også i Det ble et vellykket arrangement med fullsatt møte i Oslo Domkirke og fakkeltog til stortinget der det var opprop om trosfrihet. Fakkeltog ble også arrangert i Kristiansand, Stavanger, Stord og Bergen, og er således blitt et nasjonalt arrangement. Europeisk samarbeid Integrasjonsavdelingen har bidratt med pastorale tjenester for Karen i Nederland etter avtale med baptistsamfunnet der. Videre har vi hatt et godt samarbeid med Kirkenes Integrasjonstjeneste i Danmark, KIT, om søknad om en veiledningstjeneste for au pairer i Norge, på vegne av UDI. Anbudet ble imidlertid gitt Norsk Folkehjelp. Vi ser det likevel som positivt at vi utforsker nye arenaer og muligheter for utvidelse av integrasjonsarbeidet. BLINK Etter intense måneder med forberedelser, både praktisk og med et godt program, ble sommerstevnet BLINK 2012 en utrolig flott start på juli måned. Ved at så stor andel av deltakerne ikke bare møttes til ulike typer samlinger, men også bodde på samme sted, spiste de fleste måltidene sammen, og hadde god tid til å nyte gode sommerdager sammen var med å gjøre BLINK til en suksess fra første dag. Fredtun folkehøgskole med tilliggende fasiliteter viste seg å være en god ramme for arrangementet. Høydepunktene var nok for mange Alle sammen samlingen hver formiddag, der alle generasjoner møttes, den gode tilretteleggingen for barn og ungdom, og fokuset på at familiene skulle ha det bra sammen, med tid til å senke skuldrene i ferietiden, mulighet til å møte igjen gamle venner og stifte nye bekjentskap, og til å være med på inspirerende møter. Det var drøyt 500 påmeldt. Flere hundre var i tillegg innom stevnet en eller flere dager i løpet av uka. Stevnedagene startet også dette året med landsmøte, der det var 175 delegater fra 57 menigheter. Det var første gang landsmøtet og sommerfesten ble arrangert uten at det var en lokal menighet som stod som arrangør. Ordningen fortsetter til 2015, med evaluering høsten Medarbeiderkonferansen Medarbeiderkonferansen ble arrangert på Gavelstad hotell april. Den samlet drøyt 70 pastorer og andre menighetsledere. Det var tydelig fokus på trosopplæring og hvor viktig det er at det er et samspill mellom familiene og menighetene. Det var også fokus på kommunikasjon og forkynnelse i vår tid, og på menighetsutvikling.

6 Regionale lederdager Regionale lederdager er nå etablert som en av våre viktige fellesarenaer som kirkesamfunn, som et møtepunkt mellom menighetene regionalt og DNB, NBUF og kvinneforbundet. Det ble i 2012 gjennomført 9 samlinger med til sammen ca 150 deltagere pluss representanter fra administrasjonen, hovedstyre, NBUF og Kvinneforbundet. Temaet for årets samlinger var i tillegg til felles erfaringsutveksling særlig rettet mot den pågående strategiprosess for nasjonal misjon og Levende tro. Internasjonal misjon Kongo Vår støtte til samarbeidskirken i Kongo har i løpet av 2012 vært preget av en viss omfordeling av midler. Det har vært et større fokus på det rent evangeliske arbeidet. Støtte til inn kjøp av Bibler, utstyr til å drive utadrettet evangelisering, litteratur til elever ved pastorskolen i Buta. Det bistandsmessige arbeidet har i løpet av året budt på til dels store utfordringer. Vi har arbeidet for å få tilsagn på 3 prosjekter fram til og med Kun ett av disse er så langt godkjent. Tilgang på offentlige midler krever en større grad av oppfølging og kompetanse enn tidligere. CBCN driver et omfattende helsearbeid, og støtten fra NORAD er falt bort. Desto gledeligere er det at gaver til dette formålet har vært god. Det har satt oss i stand til å overføre ca USD til medisiner. Fra Kirkens Nødhjelp og fra Ålgård menighet har vi mottatt betydelige beløp øremerket helsearbeid. I Likati er det satt opp en ny fødestue, med støtte fra Sykepleiernes misjonsring. Det har i løpet av året vært 3 tjenestereiser til Bas- Uele. I løpet av våren 2013 vil representanter for Digni reise til Buta. Dette besøket vil få stor betydning for videre muligheter for NORAD støtte til bistandsarbeid i Bas -Uele. Thailand Hadlands kom hjem til Norge i 2011, etter å ha nedlagt et grunnleggende arbeid i samarbeid med Lahu Baptist Convention (LBC). Øivind Hadland er nå ansatt i en deltidsstilling for å ivareta kontakt med Thailand og menigheter/enkelpersoner som støtter arbeidet i Thailand. Vi har nå undertegnet en samarbeidsavtale med fram til og med Vårt bidrag vil være økonomisk støtte til menighetsplaning og evangelister. I 2011 viste gaveinntektene til arbeidet en synkende tendens. Noe av forklaring på dette kan være ekstraordinære gaver for å skatte en bil til evangeliseringsarbeidet. Dette endret seg i 2012, gaveinntektene har tatt seg opp, og vi mener dette har sammenheng med Øivind Hadlands informasjonsarbeid overfor menigheter og givere. Sierra Leone DNB har en samarbeidsavtale med baptistsamfunnet i Sierra Leone. Avtalen løper fram til og med 2015 og gjelder støtte til 2 menighetsplantere. Det dreier seg om arbeid langt utenfor allfarvei, i områder som er sterkt muslimsk dominert. Det gis støtte til 2 menighetsplantere, støtten kanaliseres gjennom EBM. Fra NBUF fikk vi en gjeldelig gave, innsamlet på Vegårdsheileiren, hele kr Arbeidet gir resultater, i ett av distriktene var det før jul dåp: 84 ungdommer ble døpt. Ellers er behovene store, større enn vi kan gi tilsagn til. I juni 2012 ble det gjennomført en evaluering av prosjektet som viser at arbeidsforholdene er lettest i området der den muslimske dominansen ikke er total. Menigheten i Skien planlegger i 2013 en dugnadsinnsats for å rehabilitere 2 ødelagte kirker i ett av innstasområdene. India I Mizoramprovinsen har NORAD bevilget støtte til et mikrokredittprogram for kvinner hovedsakelig Chin flyktninger. Vi har hatt stor, og nødvendig hjelp av Asian Pacific Baptist

7 Aid når det gjelder oppfølging av dette prosjektet. Støtten fra NORAD er gitt for 3 år, og vi må nå vurdere om det er grunnlag for å søke om forlenget støtte. Mette Marie Bommen og Arild Harvik har begge blitt nektet visum til India, og det har ikke vært mulig å foreta noen egen vurdering av prosjektet i løpet av Ekstern evaluering er imidlertid blitt gjennomført- Burma Gjennom store deler av 2012 har det vært ført samtaler med Karen Baptists in Norway og Kirkens Nødhjelp om muligheten for et bistandsprosjekt der Krarenmiljøet Norge kan være en aktiv deltaker. Et forprosjekt har vært gjennomført, med NORAD støtte. Det arbeides med et prosjektopplegg i samarbeid med KN og det Karenske Baptistsamfunnet i Rangoon om et prosjektopplegg. Planen er å fremme søknad for perioden En viktig forutsetning for prosjektet er medvirkning fra Karenmiljøet i Norge, muligheten for reglemessige besøk, være med som beslutningstakere, være en forbindelseslinje til hjemlandet. Administrasjonen I 2012 har administrasjonen Stabekk utført 5,95 årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene: Terje Aadne har vært ansatt som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal misjon og tilrettelegging av saker til hovedstyret, samt at han har utført administrative oppgaver og vært daglig leder for staben. Roger Dahl er informasjonsleder og har i 2012 i tillegg hatt hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. For Blink 2012 var Roger stevnekoordinator og har fortsatt den rollen i planleggingen og gjennomføringen av Blink Håkon Sigland har overtatt som økonomileder med ansvar for DNBs hoverdregnskap og har i tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds og ansvar for kontakt med menigheter vedrørende rapporterings- og registreringsrutiner. Han har også hatt økonomisk ansvar for Blink Arild Harvik har i hele 2012 hatt en 80 % stilling som misjonsleder med ansvar for kontakt og rutiner knyttet til internasjonal misjon, tilrettelegging av saker for hovedstyret, delansvar for DNBs hovedregnskap samt utført løpende administrative oppgaver. Mette Marie Bommen har som integrasjonsleder vært ansvarlig for flerkulturelt arbeid og også vært ansvarlig for bistandsprosjekter i India, Malaysia og forprosjekt i Karenstaten i Burma. Hun har i hele perioden hatt en 80 % stilling. Peter Ngaidam har arbeidet med flerkulturelt arbeid med særlig fokus på Burma, også i forhold til planlegging av prosjekter i Burma. Øyvind Hadland har etter hjemkomst fra Thailand hatt ansvar for å følge opp misjonsarbeidet i Thailand og informasjonsarbeidet om Thailand i Norge. Han har i hele perioden hatt en 35 % stilling. I den utstrekning det har latt seg kombinere med andre oppgaver har menigheter blitt besøkt, og regionale ledermøter vært gjennomført. Administrasjonen har deltatt i hovedstyremøtene som saksframleggere. Administrative tjenester til menighetene. En viktig del av administrasjonens oppgave er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner; Rapportering av menighetslister til fylkesmannen, søknader om merverdikompensasjon, betjening av OTP

8 ordning og medlemsregister er blant de mange tjenestene administrasjonen utfører for menighetene. Voksenopplæringsmidler Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig Studieforbund (K-stud). Ved det får en tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring. Det er i 2012 registrert 2018 studietimer. Fordelt på 82 kurs, som har hatt 887 deltakere. Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på nesten kroner til menighetene. Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er sang- og musikkopplæring, ulike typer kristendomsopplæring, lederopplæring og hele- og omsorgsfag. Kravet for å få støtte har vært at det helst er fem deltakere. Tiltaket må ha hatt minst åtte studietimer. I forbindelse med etableringen av K-stud opphørte ordningen med egen studieinstruktør hos DNB. Ekumeniske og internasjonale kontakter DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Allicance (BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2012 vært representert i begge ved at Jan Sæthre sitter i BWAs eksekutivkomité samt er kasserer for EBF, og Håkon Sigland sitter i styret for International Baptist Theological Seminary (IBTS) i Praha. Vi forsøker å styrke samarbeidet særlig med nordeuropeiske baptister ved gjensidige besøk av administrasjonsansatte, delta på møtepunkter som Nordisk Generalsekretærmøte, konferanser og årsmøter. I mai 2012 hadde vi besøk av administrasjonen for de nederlandske baptister, noe som resulterte i en interessant og lærerik erfaringsutveksling på ulike områder. Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre fellessamlinger. Samarbeidet med European Baptist Mission har også vært omfattende i og med at Arild Harvik har vært president og vi sendte en større delegasjon til EBMs rådsmøte i Spania i april/mai. Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Digni, Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig Studieforbund, Dawn og KIA. Terje Aadne har hele året vært nestleder i Norges Kristne Råd, Håkon Sigland har vært styreleder for Global Info og Mette Marie Bommen har vært leder/medlem av styringsgruppa for flerkulturelt nettverk. Roger Dahl har vært nestleder i Familie & Medier, styremedlem i Barnevakten, fast møtende varamedlem i Kristelig Studieforbund og medlem av Kirkens Nødhjelps styringsgruppe for fasteaksjonen. Mette Marie Bommen har vært styremedlem i KIA og Dawn, og Peter Ngaidam har vært medlem av fakkeltogkomiteen. Informasjon Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. Både for å bidra til å gjøre baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet over tettere sammen. I 2012 har vi informert gjennom følgende kanaler: Magasinet Baptist.no som distribueres kostnadsfritt til ca 2700 mottakere og i pakker til en del menigheter. Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for finansieringen av bladet. Utsendingen for 2012 ga en respons på kr fra 566 givere. Magasinet er vår viktigste informasjonskanal da det når så mange av landets baptister, en prioriterer derfor å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene

9 er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetsakene også går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet er også en viktig innsamlingskanal. I 2012 ble det samlet inn kr ved giroene som følger med magasinet. Nettstedet baptist.no gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranettet. Nettstedet er også nyhetsformidler, i 2012 ble det lagt ut 133 nyhetssaker. Dessverre har nettstedet ved et par anledninger opplevd hacking i løpet av året. Nyhetsbrevet ble sendt elektronisk ut åtte ganger med 70 saker, som har vært en reduksjon i frekvens det er truffet tiltak for å endre. Nyhetsbrevet har snaut 700 mottagere. Rundskriv Det ble sendt ut tre rundskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er gradvis linket tettere opp mot intranettet. Baptistsamfunnets årbok ble også i 2012 sendt ut sammen med sakspapirene for Landsmøtet. Medierådet har i 2012 igangsatt et arbeid for revisjon av informasjons- og mediestrategien etter forslag fra landsmøtet, satt et fokus på planer for krisehåndtering begynt å utrede demokratiets plass innen Det Norske Baptistsamfunn etter forslag fra landsmøtet. Dette er prosesser som vil fullføres i DNB s ledelse Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2012 bestått av følgende medlemmer: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Harald Hem (Skien), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2012 bestått av de samme medlemmer: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Harald Hem (Skien), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). Etter sommeren 2012 valgte Harald Hem å trekke seg som medlem av HS og Jon Vestøl har gått inn som fast vara for Harald Hem frem til neste landsmøte hvor suppleringsvalg på styremedlem fra sørlandsregionen for en ettårsperiode foretas. HS har hatt fem møter i løpet av 2012 og behandlet 68 saker. Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes og Hege Norøm. Etter landsmøtet har AU fortsatt med samme medlemmer konstituert av HS. Økonomi Totalregnskapet for DNB for 2012 viser et underskudd på kr Dette resultatet kommer som følge av ikke budsjetterte tap på fordringer, en justering av markedsverdi av aksjer i KNIF Trygghet forsikring, samt lavere refundert kirkeskatt enn budsjettert.

10 Gaveinntektene har imidlertid vært høyere enn forventet, dette er svært gledelig. Totale gaveinntekter i 2012 var på ca , mens budsjettet lå på , en økning i forhold til budsjett på hele Regnskapsavslutningen for 2012 ble i år svært forsinket bl.a. som følge av problemer med å innhente informasjon fra prosjekter i utlandet. Vi beklager dette. Framtidige prioriteringer og utfordringer Som kirkesamfunn ønsker vi hele tiden å være i bevegelse og vandre mot felles mål. Med vårt arbeid med strategiene for nasjonal misjon i 2012 ønsker vi å sette nye mål for hvordan vi som fellesskap kan støtte hverandre i å nå ut til vårt land med det gode budskapet om Jesus som frelser og Guds kjærlighet og nåde som virkelighet. På slutten av året har også arbeidet med strategi for internasjonal misjon blitt påbegynt slik at landsmøtet i 2013 kan ta stilling til i hvilken fremtidig retning vårt felles arbeid skal gå. Menighetsutvikling Menighetene er bærebjelken i vårt arbeid og vi ønsker derfor i enda større grad å styrke menighetsutvikling og veiledning som et tilbud til menighetene. Menighetsplanting Menighetsplanting er også et viktig område hvor vi ønsker å utruste flere til tjeneste og skape et nettverk av menighetsplantere som kan nå enda lenger ut med Guds nærvær enn tidligere. Det Norske Baptistsamfunn ble startet som en menighetsplantings og knoppskytingsbevegelse, så egentlig blir det som å gå tilbakeog gjennoppdage våre røtter. Barn og unge I alle kirkesamfunn er det en realitet at vi har mistet flere generasjoner med barn og unge fra de fleste av våre menigheter. Det er et sterkt ønske at vi nå satser målrettet sammen med NBUF for å fostre tro i hjem og kirke mellom alle generasjoner, men med særlig fokus på barn og unge. Flerkulturelt arbeid Integrasjonsarbeidet har vært kilden til vekst i DNB de siste årene og vi ser fremdeles at det er viktig å satse målrettet i forhold til våre nye landsmenn. Særlig vil et fokus på 2. generasjons innvandrere være viktig i årene fremover. Samarbeidet med NBUF er viktig for å kunne fortsette dette arbeidet. Bønn Bønn er en åndelig grunnvoll i alt evangelisk arbeid og vi vil i 2013 starte bønnenettverk for vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Internasjonal misjon Også internasjonalt vil strategiarbeidet være med til å løfte opp vår satsning på internasjonal misjon, både for å skape fortsatt engasjement og for å målbære den fordring som misjonsbefalingen gir oss som kirkesamfunn og menigheter. Takknemlighet Vi ser tilbake på 2012 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som gjennom våre menigheter, arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom vårt felles arbeid. For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn Per Øvergaard styreleder Anton Sinnathamby Gunnar Krunenes Thang Hlun Jon Vestøl Svanhild Gaasvær Inga Marie Tolås Hege Norøm Øystein Lode

11 Terje Aadne generalsekretær

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Felles lederkonferanse For første

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 6 / 2012 LM Hovedstyrets rapport for 2011 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Terrorhandlingene 22. juli gjorde 2011

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 2010 var et jubileumsår som markerte

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 7/2010 LM Det Norske Baptistsamfunn: Årsrapport for 2009 Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Året 2009 har gitt oss

Detaljer

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden.

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden. Rundskriv 3/2012 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Januar 18.-20. Inspirasjonshelg på Rivermont. Februar 8.-10.

Detaljer

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette.

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Årsrapport 2015 Baptistkvinnene i Norge. På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Misjon er fortsatt

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Innhold Noen høydepunkter... 3 Vi gleder oss over at

Detaljer

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid 2018-22 Visjon Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hovedmål Vi skal være et kirkesamfunn i

Detaljer

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke. Rundskriv 1/2013 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Februar 8.-10. Hovedstyret på Stabekk 9.Samarbeidsråd Mars:

Detaljer

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no.

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no. Rundskriv 2/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 5/7 Hovedstyremøte i Skien 6-11/7 landsmøte og sommerfest

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner.

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Baptistkvinnene har også i 2014 arbeidet for misjonens sak i Norge og andre land. Behovene er stadig store. Det er i løpet av året samlet inn betydelige midler til

Detaljer

Sak 9c/2015 LM Det Norske Baptistsamfunn budsjett 2015 og 2016

Sak 9c/2015 LM Det Norske Baptistsamfunn budsjett 2015 og 2016 Generell Nordisk/Baltisk 11 Internasjonal Misjon 12 Kongo 14 Thailand 16 samarbeid Inntekter - - - 846 1 000 1 000 1 449 900 900 284 160 160 - - - 114 140 140 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 960 1 140

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Vi gleder oss over å

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet. 5.-6. juli 2017 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Bli med på noe spennende!

Bli med på noe spennende! Tid for Gud Bli med på noe spennende! Tid for Gud Har du mye tid, eller har du lite tid? Hver dag kommer det ny tid, og du bestemmer selv hvordan du vil bruke den. Du bestemmer selv over tiden din, men

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid

Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid 2018-22 Visjon Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hovedmål Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Oppstart av ny M4 prosess i sør 30-31 januar 2015 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND

Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND Vi kan igjen se tilbake på et begivenhetsrikt år med mye glede og takknemlighet til Gud og hverandre for hva som er blitt gjort. Vi retter en hjertelig

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Morten Øhrn Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siang Sui Baw Hrin Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Program for årsmøtehelgen

Program for årsmøtehelgen - 1/12 Program for årsmøtehelgen Velkommen til NBUFs lederkonferanse og årsmøte! Stedet er Ålgård og vi gleder oss veldig til det hele starter. Under ser du programmet for helgen slik som beskrevet i brosjyren.

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale.

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale. Referat for Baptistenes Landsmøte 2017 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 5. juli-6. juli 2017 14.00 15.00 Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd Utdeling av Nidarosen 2003 * Prostidag på Ytterøy 21.september 2003 Nidaros Bispedømmeråd Nidarosen 2003 tildeles Inga Daae Forberg Ytterøy Presentasjon Prisvinneren er en allsidig og aktiv kvinne innenfor

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen Årsmelding for 2015 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer