Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)"

Transkript

1 Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år med landsmøte og sommerfest på et sted har preget vårt arbeid. Blink er nå blitt et tydelig felles prosjekt for DNB, NBUF og Kvinneforbundet og uttrykker helheten i vårt arbeid over alle generasjoner og arbeidsgrener og alle sammen møtene på Blink ble i 2012 et fargerikt gledesbilde på det. Felles lederkonferanse Et annet og viktig initiativ er planlegging av felles lederkonferanse i 2013 for hele vårt arbeid, hvor medarbeiderkonferansen og NBUFs lederkonferanse legges sammen for å legge til rette for et fokus på inspirasjon, ledertrening og fellesskap for pastorer, ledere fra alle nivåer i menighetene og ledere i Barne og Ungdomsarbeidet. Strategiprosess Strategiarbeidet startet høsten 2011 og strategiene har blitt behandlet i administrasjonen, hovedstyret, strategigrupper utpekt av hovedstyret og på regionale lederdager både i 2011 og Delresultater har blitt presentert på medarbeiderkonferanse og på Blink 2012 og ventes å være ferdig våren Holtekilen Drift Det har i flere år vært arbeidet med å få på plass et eiendoms og driftsselskap for å ivareta DNBs eiendommer på Holtekilen. Det er flott at landsmøtet vedtok opprettelsen Holtekilen Drift som eget eiendoms og driftsselskap. Visjonen for Det Norske Baptistsamfunn har vist stor bærekraft og gir fortsatt retning og grunnlag for vårt felles arbeid. Det sentrale i visjonen, grepet av Kristus har vært sentralt for både vårt arbeid med Blink 2012 og for våre tanker om fremtidig retning for vårt felles arbeid. Livet med Kristus er utgangspunktet for alt vi gjør. Gjennomføringen av Blink og planene for en ny lederkonferanse synliggjør at samarbeidet mellom DNB, NBUF og Kvinneforbundet er blitt satt høyere på agendaen. Kontaktmøtene mellom styrene er blitt viktige møtepunkter og samarbeidet mellom DNB og NBUF er blitt formalisert. Vi har også i 2012 opplevd fremgang i en tid hvor mange kirkesamfunn og kristenheten i Norge og Europa fremdeles sliter med tilbakegang. Det offisielle innrapporterte tallet til fylkesmannen for 2012 var noe som er en økning fra 2011 på 245 medlemmer. Dette er en økning både i antallet døpte medlemmer og juridiske medlemmer, en økning på over 3 % døpte medlemmer og fremdeles er det vårt flerkulturelle arbeid og våre migrant menigheter som skaper størst vekst. En del menigheter opplever at de store generasjoner med baptister fra tallet nå i større antall går hjem til Herren, men på tross av dette opplever noen menigheter vekst, noen til og med stor vekst. I hver region i landet er det menigheter som melder om god fremgang og menigheter med moderat fremgang samtidig som det er menigheter som opplever at medlemstallet står stille eller har tilbakegang. Det er også en del av en menighets syklus at vi har vekstperioder og perioder med variasjon avhengig av livet til medlemmene, demografien for området de er en del av og generelle samfunnsfaktorer.

2 Fellesnevneren for alt er en takknemlighet over alle våre menigheter og trofaste medarbeidere som representerer Guds nærvær lokalt. Nye menigheter I 2012 ble det opptatt to nye menigheter. Det er alltid spennende når det etableres Baptistmenigheter på steder det ikke tidligere har vært Baptistisk virksomhet og derfor er vi ekstra glade når det i 2012 ble tatt opp en menighet fra Elverum. Den nye menigheten I Trondheim har medlemmer fra både Trondheim, Stjørdal og Levanger. Dåp Vi kan glede oss over dåp i mange menigheter og dåpstallet har i år vært 138. Nedleggelse En menighet har blitt lagt ned i året som gikk. Enningdal Baptistmenighet har etter et trofast arbeid fra før menigheten ble stiftet i 1942 i år bestemt seg for å legge ned virksomheten og de gjenværende medlemmene har gått inn i Halden Baptistmenighet, som også har overtatt menighetslokalet. Vi takker Enningdal Baptistmenighet for sin innsats både for Baptistsamfunnet og lokalsamfunnet. Statistikk Ved utgangen av 2012 var 94 menigheter tilsluttet DNB. Foregående år var antallet 93. I løpet av 2012 ble følgende menigheter ønsket velkommen: Peniel Matu Church, Elverum Smurna Karen Baptist Church, Trondheim Statistikk for 2012 viser følgende tall: Distrikter Nord Midt Vest Sør Øst Totalt Menigheter Dåpshandl Døpte medlemmer Juridiske medlemmer Prioriterte målsettinger: Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid. Oversikt og status over oppnådde målsettinger er vedlagt denne rapporten. Hovedstyret og staben har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok. Prioriterte målsettinger er både en rettesnor og et måleredskap for vår virksomhet og gir oss løpende mulighet til å avstemme resultatene av virksomheten med målene vi har satt oss som kirkesamfunn.

3 Nasjonal misjon Nasjonal misjon er summen av det vi gjør som menighetsbevegelse og vi ønsker at de gode årene vi nå har hatt med vekst fra 2003 skal fortsette. På tross av denne flotte veksten ser vi et stort behov for å spisse vårt fokus for å møte morgendagens utfordringer for våre menigheter og for oss som bevegelse. I løpet av strategiprosessen som startet i 2011 har det utkrystallisert seg flere behov for endringer: Menighetsutvikling bør prioriteres høyt for å støtte våre menigheter som livskraftige fellesskaper. Menighetsplanting bør målrettes for å nå ut til enda flere. Barn og Unge har blitt borte fra våre menigheter, ikke bare i Baptistsamfunnet, men i hele kirke Norge er dette et problem. Derfor arbeides det også med en strategi for Barn og Unge for at våre menigheter gjennom arbeid med tro i hjem og i menighet kan nå og bevare våre unge for Kristus. Menighetsbesøk DNBs ansatte har i 2102 gjennomført en rekke menighetsbesøk og har besøkt mer enn 70 menigheter. Alle fra administrasjonen samt medlemmer fra Hovedstyret har vært ute og møtt våre menigheter. Det er viktig å komme ut dit hvor menighetslivet leves og når man gjør det blir man fylt med takknemlighet over alt det gode arbeid som gjøres i våre menigheter. Veiledning DNB ser veiledning som et viktig tilbud til menighetene. Det er viktig for alle menigheter å kunne ha noen som vandrer sammen med dem og kan gi et perspektiv utenfra. Vi ønsker å støtte menighetene i deres liv og tilbyr derfor flere former for veiledning. DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og pastorer. 9 menigheter har hatt veiledning i løpet av året. 7 pastorer er nå med i gruppeveiledning. Bente Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 50 % stilling for å veilede DNB sine menigheter. Vi samler våre veiledningstjenester i et veilederforum som koordineres av generalsekretær og dette ble i 2012 avholdt i mai. DNB har Naturlig menighetsutvikling som et veiledningsverktøy og har hatt NAMU prosesser i 4menigheter. DNB har 2 aktive NAMU veiledere, Håkon Sigland og Hermod Bakkevoll og i tillegg er nå Terje Aadne blitt autorisert NaMu veileder. Integrasjonstjenesten har også hatt veiledning innebygget i sin tjeneste, og har vært aktivt involvert i 1 prosess. DNBs egen veiledningstjenesten består av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May-Britt Lund og Ingrid Hartveit Svendsen og er først og fremst til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning. Det har i 2012 ikke vært prosesser som har involvert veiledningstjenesten. Nettverk for menighetsplantere Det ble i 2012 ikke avholdt Pionerhelg, men i stedet satset på deltagelse i Dawn Forum som er et tverrkirkelig menighetsplantingsnettverk. DNB har opprettet et menighetsplanternettverk og vil i forlengelse av Dawn Forum arrangere et Baptistenes menighetsplanternettverk for alle de som er engasjert i eller er potensielle menighetsplantere i vår sammenheng. Dawn Forum blir først arrangert i januar 2013 og rapport derfra vil derfor komme med i årsrapport neste år. DNB ønsker også å utruste menighetsplantere til å være veiledere for andre menighetsplantinger, så 4 personer ble i november 2012 sendt på det første av flere moduler gjennom Dawn for å bli utrustet til tjeneste. Vi ønsker å satse målrettet på nye menigheter for å nå nye mennesker med evangeliet.

4 Flerkulturelt arbeid Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. DNB har to personer ansatt for å ivareta disse oppgavene. NBUF støtter DNBs integrasjonsavdeling med 10 % av en stilling. Vi har også hatt Jemima Anin Kyeremateng i praksisplass hos oss. Noen hovedpunkt fra 2012 Våre integrasjonsmedarbeidere har besøkt 36 menigheter og fellesskap, hvorav 23 migrantmenigheter, 9 norske menigheter og 4 migrantfellesskap, i tillegg til møter med ledere og menighetsråd i en rekke menigheter. DNB ønsker at nye landsmenn skal kjenne seg velkommen i våre menigheter og ivaretas så langt det er mulig ut fra sine behov. Vi legger også til rette for etablering av egne menighetsfellesskap der fellesskapene ønsker det. DNB har bidratt i prosesser rundt etablering av to nye migrantmenigheter i 2012, Smurna Baptist Church i Trondheim og Peniel Matu Church på Elverum. Integrasjonsavdelingen følger også opp fellesskap av migranter ulike steder, og opplevde også i 2012 å bli kontaktet av nye fellesskap som ønsket tilknytning til Det Norske Baptistsamfunn. Nye grupper Vi er glade for at nye individer og grupper av innvandrere uten baptistisk bakgrunn fra hjemlandene sine finner sin plass både i de norskledede menighetene og i migrantmenighetene. Flere med muslimsk bakgrunn er blitt frelst og lagt til våre menigheter og fellesskap de siste årene, blant annet er et persisk fellesskap blitt etablert i Harstad. Et høydepunkt i 2012 var vår første konferanse for Iranere og Afghanere på Rivermont i september. 40 mennesker, alle med bakgrunn som muslimer, deltok på konferansen og syv iranere ble døpt i Kasfjord Baptistmenighet på søndagsgudstjenesten! Dåp Vi er også glade for å se at mange unge lar seg døpe i migranmenighetene. Vi fikk blant annet være med på ute-dåp av to ungdom i Tevesjøen på Aurskog etter stiftelsesfesten der med sogneprestens tilstedeværelse og velsignelse. Flere ungdommer ble også døpt i Calvary Chin Church på Hamar. Lederseminarer Lederseminarer er blitt avholdt for Chin og Karenledere. Ca 30 chinledere og 10 karenledere deltok på samlingene hvor det ble satt fokus på praktisk menighetsledelse med regnskap, medlemsregistrering osv. i tillegg til diasporaprosjekt, åndelige inputs og fellesskapsbygging. Jemima Anin har arbeidet for å opprette et bønnefellesskap for migrantledere i Stor-Oslo, og hadde to samlinger på Stabekk høsten Fellesarrangement Rundt 50 innvandrere deltok på landsmøte og BLINK sommerfest på Stavern. Hovedtaler lørdag kveld var fra Burma og karenere deltok blant annet med salg av burmesisk mat noen a kveldene. Videre var ungdommen med på torgmøte i staveren og deltok også med sang i møtene. Rundt 30 migrantledere deltok på medarbeiderkonferansen, hvor også Karen lederseminaret ble arrangert parallelt for å ivareta denne gruppens behov og samtidig fremme integrasjon. De regionale ledermøtene ble også gode møteplasser mellom ledere fra ulike menigheter. På Sørlandet var rundt halvparten av deltakerne migrantledere, og også andre regionale ledersamlinger viste mangfoldet blant baptistene i regionen. I stor-oslo gjorde vi en vri på den regionale samlingen i 2012 med egen samling for migrantlederne. Her ble det blant annet fokusert på temaer som hvordan ivareta andre generasjon - med gode innspill fra NBUF og migrantpastorer som har vært en lenger tid i Norge.

5 Diasporabistand Integrasjonsavdelingen har også i 2012 jobbet for diasporaengasjement i vårt internasjonale arbeid. Vi har blant annet nedsatt en Karen diasporakomite som har arbeidet med planlegging og gjennomføring av et forprosjekt i Burma i desember. Vi har også fulgt opp et Chin prosjekt i Malaysia på vegne av BaptistKvinner og Lydia prosjektet rettet hovedsakelig mot Chin kvinner i Mizoram, India. Se mer under internasjonal misjon. Migrantmenighetsundersøkelsen for Norge DNB har i samarbeid med DAWN, Flerkulturelt kirkelig nettverk og KIA Øst arbeidet videre med en landsdekkende migrantmenighetsundersøkelse. Dette skjer i forlengelse av at en Stor Oslo undersøkelse ble lansert i 2011, noe som satte migrantmenighetene på kartet og fikk stor oppmerksomhet fra en rekke medier. Vi arbeider også med en hjemmeside kalt migrantmenigheter.no, som er ment som et verktøy hvor både migranter som kommer til Norge og andre interesserte kan søke etter fellesskap og menigheter på ulike språk over hele landet. Fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne DNB er medarrangør og fakkeltoget ble gjennomført også i Det ble et vellykket arrangement med fullsatt møte i Oslo Domkirke og fakkeltog til stortinget der det var opprop om trosfrihet. Fakkeltog ble også arrangert i Kristiansand, Stavanger, Stord og Bergen, og er således blitt et nasjonalt arrangement. Europeisk samarbeid Integrasjonsavdelingen har bidratt med pastorale tjenester for Karen i Nederland etter avtale med baptistsamfunnet der. Videre har vi hatt et godt samarbeid med Kirkenes Integrasjonstjeneste i Danmark, KIT, om søknad om en veiledningstjeneste for au pairer i Norge, på vegne av UDI. Anbudet ble imidlertid gitt Norsk Folkehjelp. Vi ser det likevel som positivt at vi utforsker nye arenaer og muligheter for utvidelse av integrasjonsarbeidet. BLINK Etter intense måneder med forberedelser, både praktisk og med et godt program, ble sommerstevnet BLINK 2012 en utrolig flott start på juli måned. Ved at så stor andel av deltakerne ikke bare møttes til ulike typer samlinger, men også bodde på samme sted, spiste de fleste måltidene sammen, og hadde god tid til å nyte gode sommerdager sammen var med å gjøre BLINK til en suksess fra første dag. Fredtun folkehøgskole med tilliggende fasiliteter viste seg å være en god ramme for arrangementet. Høydepunktene var nok for mange Alle sammen samlingen hver formiddag, der alle generasjoner møttes, den gode tilretteleggingen for barn og ungdom, og fokuset på at familiene skulle ha det bra sammen, med tid til å senke skuldrene i ferietiden, mulighet til å møte igjen gamle venner og stifte nye bekjentskap, og til å være med på inspirerende møter. Det var drøyt 500 påmeldt. Flere hundre var i tillegg innom stevnet en eller flere dager i løpet av uka. Stevnedagene startet også dette året med landsmøte, der det var 175 delegater fra 57 menigheter. Det var første gang landsmøtet og sommerfesten ble arrangert uten at det var en lokal menighet som stod som arrangør. Ordningen fortsetter til 2015, med evaluering høsten Medarbeiderkonferansen Medarbeiderkonferansen ble arrangert på Gavelstad hotell april. Den samlet drøyt 70 pastorer og andre menighetsledere. Det var tydelig fokus på trosopplæring og hvor viktig det er at det er et samspill mellom familiene og menighetene. Det var også fokus på kommunikasjon og forkynnelse i vår tid, og på menighetsutvikling.

6 Regionale lederdager Regionale lederdager er nå etablert som en av våre viktige fellesarenaer som kirkesamfunn, som et møtepunkt mellom menighetene regionalt og DNB, NBUF og kvinneforbundet. Det ble i 2012 gjennomført 9 samlinger med til sammen ca 150 deltagere pluss representanter fra administrasjonen, hovedstyre, NBUF og Kvinneforbundet. Temaet for årets samlinger var i tillegg til felles erfaringsutveksling særlig rettet mot den pågående strategiprosess for nasjonal misjon og Levende tro. Internasjonal misjon Kongo Vår støtte til samarbeidskirken i Kongo har i løpet av 2012 vært preget av en viss omfordeling av midler. Det har vært et større fokus på det rent evangeliske arbeidet. Støtte til inn kjøp av Bibler, utstyr til å drive utadrettet evangelisering, litteratur til elever ved pastorskolen i Buta. Det bistandsmessige arbeidet har i løpet av året budt på til dels store utfordringer. Vi har arbeidet for å få tilsagn på 3 prosjekter fram til og med Kun ett av disse er så langt godkjent. Tilgang på offentlige midler krever en større grad av oppfølging og kompetanse enn tidligere. CBCN driver et omfattende helsearbeid, og støtten fra NORAD er falt bort. Desto gledeligere er det at gaver til dette formålet har vært god. Det har satt oss i stand til å overføre ca USD til medisiner. Fra Kirkens Nødhjelp og fra Ålgård menighet har vi mottatt betydelige beløp øremerket helsearbeid. I Likati er det satt opp en ny fødestue, med støtte fra Sykepleiernes misjonsring. Det har i løpet av året vært 3 tjenestereiser til Bas- Uele. I løpet av våren 2013 vil representanter for Digni reise til Buta. Dette besøket vil få stor betydning for videre muligheter for NORAD støtte til bistandsarbeid i Bas -Uele. Thailand Hadlands kom hjem til Norge i 2011, etter å ha nedlagt et grunnleggende arbeid i samarbeid med Lahu Baptist Convention (LBC). Øivind Hadland er nå ansatt i en deltidsstilling for å ivareta kontakt med Thailand og menigheter/enkelpersoner som støtter arbeidet i Thailand. Vi har nå undertegnet en samarbeidsavtale med fram til og med Vårt bidrag vil være økonomisk støtte til menighetsplaning og evangelister. I 2011 viste gaveinntektene til arbeidet en synkende tendens. Noe av forklaring på dette kan være ekstraordinære gaver for å skatte en bil til evangeliseringsarbeidet. Dette endret seg i 2012, gaveinntektene har tatt seg opp, og vi mener dette har sammenheng med Øivind Hadlands informasjonsarbeid overfor menigheter og givere. Sierra Leone DNB har en samarbeidsavtale med baptistsamfunnet i Sierra Leone. Avtalen løper fram til og med 2015 og gjelder støtte til 2 menighetsplantere. Det dreier seg om arbeid langt utenfor allfarvei, i områder som er sterkt muslimsk dominert. Det gis støtte til 2 menighetsplantere, støtten kanaliseres gjennom EBM. Fra NBUF fikk vi en gjeldelig gave, innsamlet på Vegårdsheileiren, hele kr Arbeidet gir resultater, i ett av distriktene var det før jul dåp: 84 ungdommer ble døpt. Ellers er behovene store, større enn vi kan gi tilsagn til. I juni 2012 ble det gjennomført en evaluering av prosjektet som viser at arbeidsforholdene er lettest i området der den muslimske dominansen ikke er total. Menigheten i Skien planlegger i 2013 en dugnadsinnsats for å rehabilitere 2 ødelagte kirker i ett av innstasområdene. India I Mizoramprovinsen har NORAD bevilget støtte til et mikrokredittprogram for kvinner hovedsakelig Chin flyktninger. Vi har hatt stor, og nødvendig hjelp av Asian Pacific Baptist

7 Aid når det gjelder oppfølging av dette prosjektet. Støtten fra NORAD er gitt for 3 år, og vi må nå vurdere om det er grunnlag for å søke om forlenget støtte. Mette Marie Bommen og Arild Harvik har begge blitt nektet visum til India, og det har ikke vært mulig å foreta noen egen vurdering av prosjektet i løpet av Ekstern evaluering er imidlertid blitt gjennomført- Burma Gjennom store deler av 2012 har det vært ført samtaler med Karen Baptists in Norway og Kirkens Nødhjelp om muligheten for et bistandsprosjekt der Krarenmiljøet Norge kan være en aktiv deltaker. Et forprosjekt har vært gjennomført, med NORAD støtte. Det arbeides med et prosjektopplegg i samarbeid med KN og det Karenske Baptistsamfunnet i Rangoon om et prosjektopplegg. Planen er å fremme søknad for perioden En viktig forutsetning for prosjektet er medvirkning fra Karenmiljøet i Norge, muligheten for reglemessige besøk, være med som beslutningstakere, være en forbindelseslinje til hjemlandet. Administrasjonen I 2012 har administrasjonen Stabekk utført 5,95 årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene: Terje Aadne har vært ansatt som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal misjon og tilrettelegging av saker til hovedstyret, samt at han har utført administrative oppgaver og vært daglig leder for staben. Roger Dahl er informasjonsleder og har i 2012 i tillegg hatt hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. For Blink 2012 var Roger stevnekoordinator og har fortsatt den rollen i planleggingen og gjennomføringen av Blink Håkon Sigland har overtatt som økonomileder med ansvar for DNBs hoverdregnskap og har i tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds og ansvar for kontakt med menigheter vedrørende rapporterings- og registreringsrutiner. Han har også hatt økonomisk ansvar for Blink Arild Harvik har i hele 2012 hatt en 80 % stilling som misjonsleder med ansvar for kontakt og rutiner knyttet til internasjonal misjon, tilrettelegging av saker for hovedstyret, delansvar for DNBs hovedregnskap samt utført løpende administrative oppgaver. Mette Marie Bommen har som integrasjonsleder vært ansvarlig for flerkulturelt arbeid og også vært ansvarlig for bistandsprosjekter i India, Malaysia og forprosjekt i Karenstaten i Burma. Hun har i hele perioden hatt en 80 % stilling. Peter Ngaidam har arbeidet med flerkulturelt arbeid med særlig fokus på Burma, også i forhold til planlegging av prosjekter i Burma. Øyvind Hadland har etter hjemkomst fra Thailand hatt ansvar for å følge opp misjonsarbeidet i Thailand og informasjonsarbeidet om Thailand i Norge. Han har i hele perioden hatt en 35 % stilling. I den utstrekning det har latt seg kombinere med andre oppgaver har menigheter blitt besøkt, og regionale ledermøter vært gjennomført. Administrasjonen har deltatt i hovedstyremøtene som saksframleggere. Administrative tjenester til menighetene. En viktig del av administrasjonens oppgave er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner; Rapportering av menighetslister til fylkesmannen, søknader om merverdikompensasjon, betjening av OTP

8 ordning og medlemsregister er blant de mange tjenestene administrasjonen utfører for menighetene. Voksenopplæringsmidler Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig Studieforbund (K-stud). Ved det får en tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring. Det er i 2012 registrert 2018 studietimer. Fordelt på 82 kurs, som har hatt 887 deltakere. Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på nesten kroner til menighetene. Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er sang- og musikkopplæring, ulike typer kristendomsopplæring, lederopplæring og hele- og omsorgsfag. Kravet for å få støtte har vært at det helst er fem deltakere. Tiltaket må ha hatt minst åtte studietimer. I forbindelse med etableringen av K-stud opphørte ordningen med egen studieinstruktør hos DNB. Ekumeniske og internasjonale kontakter DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Allicance (BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2012 vært representert i begge ved at Jan Sæthre sitter i BWAs eksekutivkomité samt er kasserer for EBF, og Håkon Sigland sitter i styret for International Baptist Theological Seminary (IBTS) i Praha. Vi forsøker å styrke samarbeidet særlig med nordeuropeiske baptister ved gjensidige besøk av administrasjonsansatte, delta på møtepunkter som Nordisk Generalsekretærmøte, konferanser og årsmøter. I mai 2012 hadde vi besøk av administrasjonen for de nederlandske baptister, noe som resulterte i en interessant og lærerik erfaringsutveksling på ulike områder. Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre fellessamlinger. Samarbeidet med European Baptist Mission har også vært omfattende i og med at Arild Harvik har vært president og vi sendte en større delegasjon til EBMs rådsmøte i Spania i april/mai. Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Digni, Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig Studieforbund, Dawn og KIA. Terje Aadne har hele året vært nestleder i Norges Kristne Råd, Håkon Sigland har vært styreleder for Global Info og Mette Marie Bommen har vært leder/medlem av styringsgruppa for flerkulturelt nettverk. Roger Dahl har vært nestleder i Familie & Medier, styremedlem i Barnevakten, fast møtende varamedlem i Kristelig Studieforbund og medlem av Kirkens Nødhjelps styringsgruppe for fasteaksjonen. Mette Marie Bommen har vært styremedlem i KIA og Dawn, og Peter Ngaidam har vært medlem av fakkeltogkomiteen. Informasjon Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. Både for å bidra til å gjøre baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet over tettere sammen. I 2012 har vi informert gjennom følgende kanaler: Magasinet Baptist.no som distribueres kostnadsfritt til ca 2700 mottakere og i pakker til en del menigheter. Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for finansieringen av bladet. Utsendingen for 2012 ga en respons på kr fra 566 givere. Magasinet er vår viktigste informasjonskanal da det når så mange av landets baptister, en prioriterer derfor å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene

9 er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetsakene også går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet er også en viktig innsamlingskanal. I 2012 ble det samlet inn kr ved giroene som følger med magasinet. Nettstedet baptist.no gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranettet. Nettstedet er også nyhetsformidler, i 2012 ble det lagt ut 133 nyhetssaker. Dessverre har nettstedet ved et par anledninger opplevd hacking i løpet av året. Nyhetsbrevet ble sendt elektronisk ut åtte ganger med 70 saker, som har vært en reduksjon i frekvens det er truffet tiltak for å endre. Nyhetsbrevet har snaut 700 mottagere. Rundskriv Det ble sendt ut tre rundskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er gradvis linket tettere opp mot intranettet. Baptistsamfunnets årbok ble også i 2012 sendt ut sammen med sakspapirene for Landsmøtet. Medierådet har i 2012 igangsatt et arbeid for revisjon av informasjons- og mediestrategien etter forslag fra landsmøtet, satt et fokus på planer for krisehåndtering begynt å utrede demokratiets plass innen Det Norske Baptistsamfunn etter forslag fra landsmøtet. Dette er prosesser som vil fullføres i DNB s ledelse Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2012 bestått av følgende medlemmer: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Harald Hem (Skien), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2012 bestått av de samme medlemmer: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Harald Hem (Skien), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). Etter sommeren 2012 valgte Harald Hem å trekke seg som medlem av HS og Jon Vestøl har gått inn som fast vara for Harald Hem frem til neste landsmøte hvor suppleringsvalg på styremedlem fra sørlandsregionen for en ettårsperiode foretas. HS har hatt fem møter i løpet av 2012 og behandlet 68 saker. Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes og Hege Norøm. Etter landsmøtet har AU fortsatt med samme medlemmer konstituert av HS. Økonomi Totalregnskapet for DNB for 2012 viser et underskudd på kr Dette resultatet kommer som følge av ikke budsjetterte tap på fordringer, en justering av markedsverdi av aksjer i KNIF Trygghet forsikring, samt lavere refundert kirkeskatt enn budsjettert.

10 Gaveinntektene har imidlertid vært høyere enn forventet, dette er svært gledelig. Totale gaveinntekter i 2012 var på ca , mens budsjettet lå på , en økning i forhold til budsjett på hele Regnskapsavslutningen for 2012 ble i år svært forsinket bl.a. som følge av problemer med å innhente informasjon fra prosjekter i utlandet. Vi beklager dette. Framtidige prioriteringer og utfordringer Som kirkesamfunn ønsker vi hele tiden å være i bevegelse og vandre mot felles mål. Med vårt arbeid med strategiene for nasjonal misjon i 2012 ønsker vi å sette nye mål for hvordan vi som fellesskap kan støtte hverandre i å nå ut til vårt land med det gode budskapet om Jesus som frelser og Guds kjærlighet og nåde som virkelighet. På slutten av året har også arbeidet med strategi for internasjonal misjon blitt påbegynt slik at landsmøtet i 2013 kan ta stilling til i hvilken fremtidig retning vårt felles arbeid skal gå. Menighetsutvikling Menighetene er bærebjelken i vårt arbeid og vi ønsker derfor i enda større grad å styrke menighetsutvikling og veiledning som et tilbud til menighetene. Menighetsplanting Menighetsplanting er også et viktig område hvor vi ønsker å utruste flere til tjeneste og skape et nettverk av menighetsplantere som kan nå enda lenger ut med Guds nærvær enn tidligere. Det Norske Baptistsamfunn ble startet som en menighetsplantings og knoppskytingsbevegelse, så egentlig blir det som å gå tilbakeog gjennoppdage våre røtter. Barn og unge I alle kirkesamfunn er det en realitet at vi har mistet flere generasjoner med barn og unge fra de fleste av våre menigheter. Det er et sterkt ønske at vi nå satser målrettet sammen med NBUF for å fostre tro i hjem og kirke mellom alle generasjoner, men med særlig fokus på barn og unge. Flerkulturelt arbeid Integrasjonsarbeidet har vært kilden til vekst i DNB de siste årene og vi ser fremdeles at det er viktig å satse målrettet i forhold til våre nye landsmenn. Særlig vil et fokus på 2. generasjons innvandrere være viktig i årene fremover. Samarbeidet med NBUF er viktig for å kunne fortsette dette arbeidet. Bønn Bønn er en åndelig grunnvoll i alt evangelisk arbeid og vi vil i 2013 starte bønnenettverk for vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Internasjonal misjon Også internasjonalt vil strategiarbeidet være med til å løfte opp vår satsning på internasjonal misjon, både for å skape fortsatt engasjement og for å målbære den fordring som misjonsbefalingen gir oss som kirkesamfunn og menigheter. Takknemlighet Vi ser tilbake på 2012 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som gjennom våre menigheter, arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom vårt felles arbeid. For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn Per Øvergaard styreleder Anton Sinnathamby Gunnar Krunenes Thang Hlun Jon Vestøl Svanhild Gaasvær Inga Marie Tolås Hege Norøm Øystein Lode

11 Terje Aadne generalsekretær

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer