Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //"

Transkript

1 Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 OBH Nordica blenderkanna till köksmaskinen Hercules Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 3 minuter. Vänta minst 1 minut innan apparaten används igen. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 3

4 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan blendern används första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas till senare bruk. För användning av själva köksmaskinen hänvisar vi till dess bruksanvisning. Blender Diska alla delar i varmt vatten och diskmedel innan användning. Notera att kniven i botten av glaskannan är mycket vass och ska hanteras med försiktighet. Så används blendern Blendern kan användas till att blanda, hacka, mixa t ex milkshakes, barnmat, soppor och såser samt till att krossa is. Köksmaskinen placeras på en plan och stabil yta. Sätt hastighetsväljaren på 0 och se till att köksmaskinen inte är ansluten när något tillbehör monteras. Tryck eventuellt ner frigöringsknappen och ställ mixerhuvudet i lodrät position. Blendern monteras på köksmaskinen genom att först trycka på frigöringsknappen ovanpå mixerhuvudet för att öppna locket till blenderns kopplingsdel. Därefter placeras blendern med den vita pilen nederst på blendern mot symbolen öppet hänglås på köksmaskinen, vrid blendern mot symbolen stängt hänglås. Blendern är nu klar att använda. Kontrollera att kannan är korrekt placerad på köksmaskinen, annars kan blendern inte startas. Blendern får maximalt köras kontinuerligt i 3 minuter. Därefter måste en paus på 1 minut göras. För att undvika att kannan överfylls bör mängden begränsas till ca 1 liter. Använd graderingsskalan på glaskannan som riktmärke. Placera lock och knopp på kannan innan blendern startas. Kontrollera att hastighetsväljaren står på 0 och sätt därefter i kontakten. Vrid hastighetsväljaren till önskad hastighet i några sekunder. Glaskannan är utrustad med ett unikt system som konstant trycker ingredienserna ner mot kniven för perfekt resultat. Vrid hastighetsväljaren tillbaka till 0 och kontrollera konsistensen. Det går fortare än man tror så kör inte för länge. Använd pulsknappen (P) på hastighetsväljaren för korta intervaller. Knappen ska hållas konstant eftersom blendern stannar så fort knappen släpps. Använd pulsfunktionen för att undvika för lång mixningstid. Undvik att fylla mycket varma eller kokande ingredienser i kannan. Förhållningsregler för varm vätska Glaskannan klarar varma ingredienser så som varma vätskor eller soppor. När varma vätskor hälls i stängd behållare (t ex blenderkanna med lock) bildas automatiskt ett högt tryck. Det är då risk att locket flyger av under användning och den varma vätskan stänker ut. För att undvika detta, gör enligt följande: 1. Temperaturen på vätskan får inte överstiga 50 C. 2. Fyll kannan max upp till hälften med önskade ingredienser (som t ex grönsaker, rotfrukter etc). 4

5 3. Starta blendern på hastighet 1 eller 2 (inte puls) och häll därefter långsamt i vätskan (varm buljong, grädde eller liknande) genom hålet i locket. Stäng inte av blendern medan detta görs. Om blendern stängs av med varm vätska i kannan och därefter startas igen bildas ett tryck pga motorns höga varvtal som kan resultera i att locket flyger av. Om blendern ändå har stängts av under ovanstående process med varm vätska i kannan och den ska startas igen, tryck med handen på locket (lägg en handduk över locket), var uppmärksam på eventuell stänkande vätska. Enbart varm vätska får inte mixas då trycket i kannan blir för högt. Viktigt! Om man ska mixa djupfrysta ingredienser (t ex frukt, bär, grönsaker) ska detta göras omgående när de hällts i glaskannan. Annars finns risk att de fryser ihop till en klump, vilket riskerar att blockera kniven under användning. Häll ett par matskedar med vatten i kannan innan den startas. Om man har behov att tillsätta ytterligare ingredienser under användning bör blendern stängas av och locket och knoppen tas bort. Se till att ingredienserna som ska mixas inte är för tjockflytande eller för torra och tunga för motorn att bearbeta. Fyll eventuellt i lite vätska genom hålet i locket om det verkar gå tungt, eller avbryt och skrapa ner blandningen ner mot kniven. KOM IHÅG ATT LOCKET ALLTID SKA SITTA PÅ BLENDERKANNAN INNAN DEN STARTAS. DET REKOMMENDERAS ÄVEN ATT SÄTTA I KNOPPEN IGEN INNAN BLANDERN ÅTER STARTAS! Vid krossning av is rekommenderas det att tillsätta max 9 isbitar eller ca 3 dl åt gången. Häll i ett par matskedar med vatten i kannan innan apparaten startas. Krossa isen genom att välja pulsinställningen och gör några uppehåll under krossningen. Låt kniven stanna helt mellan aktiveringen av pulsfunktionen. Fortsätt tills önskad konsistens uppnåtts. Viktigt! Rengöring av kannan efter mixning av frysta bär eller istärningar ska göras med ljummet vatten eftersom ingredienserna kylt ner kannan och varmt vatten kan skapa spänningar i kannan som därmed kan spricka. Överhettning Köksmaskinen är utrustad med en termostat som försäkrar att apparaten får en lång livslängd och som aktiveras om motorn blir överbelastad. Ifall termostaten aktiveras, stäng av apparaten och dra ur kontakten. Vänta ca 20 minuter innan apparaten startas igen. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. För enklare rengöring, tillsätt en halv liter vatten och låt blendern gå kortvarigt på högsta hastighet. Blenderkannan diskas i varmt vatten och diskmedel. Den får inte diskas i diskmaskin. Använd aldrig repande rengöringsmedel som kan repa eller matta ner ytan. Torka grundligt innan den ställs undan. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR. 5

6 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Rätt till löpande ändringar förbehålles. 6

7 OBH Nordica blenderkande til brug for køkkenmaskine Hercules Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 3 minutter, vent derefter mindst 1 minut, inden apparatet tages i brug igen. Anvendelsestid og hviletid ændres i henhold til det pågældende produkt. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 7

8 13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før blenderen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere. For betjening af selve køkkenmaskinen henvises til dennes brugsanvisning. Blender Før brug vaskes alle blenderdele i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Bemærk at kniven i bunden af glaskanden er meget skarp og skal omgås med største forsigtighed. Sådan bruges blenderen Blenderen kan anvendes til at blende, hakke, purere og mikse f.eks. milkshakes, babymos, supper og saucer. Desuden kan den anvendes til at knuse is til f.eks. drinks. Køkkenmaskinen placeres på en plan og stabil overflade. Sæt hastighedsvælgeren på 0 og sørg for at køkkenmaskinen ikke er sat i stikkontakten, når tilbehør monteres. Tryk evt. udløserhåndtaget ned og sæt mixerhovedet i lodret position. Blenderen monteres på køkkenmaskinen ved først at trykke på udløserknappen ovenpå mixerhovedet for at åbne dækslet til blenderens koblingsstykke og derefter placere blenderen med den hvide pil nederst på blenderen ud for åben hængelås på køkkenmaskinen og dreje blenderen over på lukket hængelås. Blenderen er nu klar til brug. Kontroller at beholderen er korrekt placeret på køkkenmaskinen, idet blenderen ellers ikke kan starte. Blenderen må maksimalt køre kontinuerligt i 3 minutter, hvorefter en pause på 1 minut er påkrævet. For at undgå at kanden overfyldes, bør mængden begrænses til omkring 1 liter. Anvend måleskalaen på glaskanden som et fingerpeg. Placér låg og prop på kanden, inden blenderen igangsættes. Kontroller, at hastighedsvælgeren står på 0 og sæt derefter stikket i en stikkontakt. Drej hastighedsvælgeren til den ønskede hastighed i nogle få sekunder. Glaskanden er forsynet med et unikt system, som konstant trækker ingredienserne ned mod knivene for det perfekte resultat. Drej derefter hastighedsvælgeren tilbage til 0 og kontroller konsistensen af det blendede. Det går meget hurtigt, så blend ikke for længe. 8

9 Anvend Pulse (moment) indstillingen (P) på hastighedsvælgeren for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på positionen for, at blenderen kan fungere. Så snart kontakten slippes, standser blenderen. Brug Pulse indstillingen for at undgå for lang blendertid. Undgå at fylde meget varme eller kogende ingredienser i glaskanden. Forholdsregler ved varm væske Glaskanden kan modstå varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varme væsker hældes i lukket beholder (f.eks. en blenderkande med låg) dannes automatisk et højt tryk. Der er derfor risiko for, at låget skubbes af under brug, og at den varme væske sprøjter ud. For at undgå denne situation gøres følgende: 1. Temperaturen på den væske, som anvendes i blenderen, må ikke overstige 50 C 2. Fyld kanden maksimalt halvt op med de ønskede ingredienser (som f.eks. grøntsager, rodfrugter m.m.). 3. Start blenderen på hastighed 1 eller 2 (ikke Pulse indstilling), og hæld derefter langsomt væsken (varm bouillon, fløde eller lignende) gennem hullet i det sorte låg. Sluk ikke for blenderen, mens dette gøres. Hvis blenderen slukkes med varm væske i kanden, og derefter startes igen, vil der, på grund af motorens høje omdrejningstal, dannes et tryk fra bunden, som kan resultere i, at låget trykkes af. Hvis blenderen alligevel har været slukket under ovenstående proces med varm væske i kanden, og den skal startes igen, så hold et tryk med hånden ovenpå låget med et håndklæde, en grydelap eller lignende og vær opmærksom på eventuel sprøjt af varm væske. Varm væske alene må ikke blendes, da trykket indeni kanden vil være for højt. Vigtigt! Hvis man skal blende dybfrosne ingredienser (f.eks. frugt, bær, grøntsager) skal dette gøres omgående efter at ingredienserne er fyldt i glaskanden, da disse ellers fryser sammen til en fast klump, hvilket risikerer at blokere kniven under brug. Hæld et par skefulde vand i beholderen, inden apparatet startes. Såfremt man har behov for at tilsætte yderligere ingredienser under brug, kan det godt lade sig gøre, blot skal blenderen afbrydes, inden proppen eller hele låget tages af. Sørg for, at maden som skal blendes, ikke er for tyktflydende eller for tør og tung for motoren at bearbejde. Fyld evt. lidt væske gennem hullet i låget, hvis det virker tungt, eller afbryd blenderen og skrab blandingen ned mod knivsbladet med en gummispartel. HUSK AT LÅGET ALTID SKAL VÆRE SAT PÅ FØR BLENDEREN STARTES OG DET ANBEFALES LIGELEDES AT SÆTTE PROPPEN PÅ IGEN, INDEN BLENDEREN ATTER STARTES!!! Ved knusning af is anbefales det at knuse 9 isklumper eller ca. 3 dl ad gangen. Hæld et par skefulde vand i beholderen, inden apparatet startes. Knus isen ved at vælge Pulse indstillingen og gør nogle ophold under knusningen. Lad knivene stoppe helt mellem aktiveringen af Pulse indstillingen. Fortsæt indtil isen har opnået den ønskede konsistens. Vigtigt! Rengøring af kanden efter blendning af frosne bær eller isterninger skal foretages med lunkent vand, idet blendningen har nedkølet kanden og fordi for varmt vand kan skabe spændinger i kanden, som dermed kan gå itu. 9

10 Overophedning Køkkenmaskinen er forsynet med en termostat, som sikrer apparatet en lang levetid og som vil aktiveres, såfremt motoren bliver overbelastet. I fald termostaten aktiveres, sluk da apparatet og fjernstikket fra stikkontakten og vent omkring 20 min. før apparatet startes på ny. Rengøring og vedligeholdelse For nemmere rengøring tilsæt da ca. en halv liter vand og lad blenderen køre kortvarigt ved højeste hastighed. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Blenderen vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Den må ikke vaskes i opvaskemaskine. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen. Aftør grundigt, inden blenderkanden stilles væk. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 10

11 OBH Nordica blenderkanne til Kjøkkenmaskin Hercules Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. Brukstid er 3 minutter og deretter en pause på 1 minut for maskinen startes igjen. 12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 11

12 15. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før blenderen tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. For betjening av selve kjøkkenmaskin henvises det til bruksanvisningene for kjøkkenmaskin. Blender Før bruk vaskes alle delene i varmt zalo vann. Merk at kniven i bunnen av glasskannen er veldig skarp og man skal være forsiktig. Slik brukes blenderen Blenderen kan brukes til å blende, hakke, lage purré og mikse f.eks milkshake, barnemat, supper og sauser. Dessuten kan den brukes til å knuse is. Plasser kjøkkenmaskinen på en slett og tørt underlag før den settes i gang. Sett hastighetsvelgeren er på 0 og pass på at kjøkkenmaskinen ikke er tilkoblet strømnettet når delene monteres. Trykk evnt. utløserhåndtaket ned og sett mikserhodet i loddrett posisjon. Blenderen monteres på kjøkkenmaskinen med først å trykke på utløserknappen oppå mikserhode for å åpne dekslet til blenderens koblingsstykke og deretter plassere blenderen med den hvite pil nederst på blenderen utenfor åpen hengelås på kjøkkenmaskin og drei blenderen over på lukket hengelås. Blenderen er nå klar til bruk. Kontroller at beholderen er korrekt plassert på kjøkkenmaskin, da blenderen ellers ikke kan starte. Blenderen må kjøre maksimalt i 3 minutter og deretter ha en pause på 1 minut. For å unngå at kannen overfylles bør mengden begrenses til ca. 1 liter. Bruk måleskala på glasskannen som en fingerregel. Plasser lokket og proppen på kannen før blenderen starter. Kontroller at hastighetsvelgeren står på 0 og sett støpslet i kontakten. Drei hastighetsvelger til ønsket hastighet i noen sekunder. Glasskannen er utstyrt med et unikt system som konstant drar ingrediensene ned mot kniven for det perfekte resultat. Drei deretter hastighetsvelger tilbake til 0 og kontroller konsistensen av det som blendes. Det går veldig fort, så ikke blend for lenge. Bruk Pulse (moment) innstilling (P) på hastighetsvelgeren for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på posisjon for at blenderen skal fungere. Så fort knappen slippes stopper blenderen. Bruk Pulse innstillingen for å unngå for lang blendetid. Unngå å overfylle veldig varme og kokende ingredienser i glasskannen. Forholdsregler ved varme væsker Glasskannen tåler varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varme væsker helles i lukket beholder (f.eks en blenderkanne med lokk) dannes det automatisk et høyt trykk. Det er derfor fare for at lokket presses opp under bruk og den varme væsken spruter ut. For å unngå denne situasjon skal følgende gjøres: 12

13 1. Temperaturen på væsken som brukes i blenderen må ikke overstige 50 C. 2. Fyll kannen maks halvt opp med de ønskede ingrediensene (som f.eks grønnsaker, rotfrukter etc). 3. Start blenderen på hastighet 1 eller 2 (ikke Pulse innstilling) og hell deretter langsomt væsken (varm buljong, fløte eller lignende) gjennom hullet i det sorte lokket. Slå ikke på blenderen mens dette gjøres. Hvis blenderen slås av med varm væske i kannen og deretter startes igjen, vil det på grunn av motorens høye omdreiningstall dannes trykk fra bunnen som kan resultere i at lokket trykkes av. Hvis blenderen likevel har vært slått av under prosessen med varm væske i kannen og den startes på nytt, så hold et trykk med hånden oppå lokket med et håndkle, en gryteklut eller lignende og pass på sprut av varm væske. Varm væske alene må ikke blendes da trykket inni kannen vil bli for høyt. Viktig! Hvis man skal blende frosne ingredienser (f.eks frukt, bær eller grønnsaker) skal dette gjøres straks etter at ingrediensene er fylt i glasskannen, da de ellers fryser sammen til en klump. Dette kan blokkere kniven under bruk. Ha et par spiseskjeer vann i kannen før apparatet startes. Hvis man har behov for å tilsette mer ingredienser under bruk kan det godt la seg gjøre, men da skal blenderen slås av før proppen eller lokket tas av. Pass på at maten som skal blendes ikke er for tyktflytende eller for tørr og tung for motoren å bearbeide. Fyll evnt. litt væske gjennom hullet i lokket, hvis det virker for tungt eller avbryt blenderen og skrap blandingen ned mot knivbladet med en slikkepott. HUSK AT LOKKET ALLTID SKAL VÆRE SATT PÅ PLASS FØR BLENDEREN STARTES OG DET ANBEFALES OGSÅ Å SETTE PROPPEN PÅ IGJEN FØR BLENDEREN IGJEN STARTES!!! Ved knusing av is anbefales det å knuse 9 isbiter eller ca. 3 dl om gangen. Ha et par spiseskjeer med vann i beholderen før apparatet starter. Knus is med å velge Pulse innstillingen og ta noen opphold under knusingen. La kniven stoppe helt mellom aktiveringene av Pulse innstillingen. Fortsett inntil isen har oppnådd ønsket konsistens. Viktig! Rengjøring av kannen etter blending av frosne bær eller is terninger skal gjøres med lunket vann, da blendingen har avkjølt kannen og fordi varmt vann kan lage spenninger i kannen og den kan knuses. Overoppheting Kjøkkenmaskinen er utstyrt med en termostat som sikrer apparatet lang levetid og som vil aktiveres hvis motoren blir overbelastet. Skulle termostaten aktiveres skal maskinen slås av, støpslet tas ut av kontakten og vent i 20 minutter før apparatet starter på nytt. Rengjøring og vedlikehold For å gjøre rengjøringen enklere kan man tilsette ca. halv liter vann og la blenderen kjøre kort på høyest hastighet. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. 13

14 Blenderkannen vaskes i varmt zalo vann, Den må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Bruk ikke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe eller matte overflaten. Tørk godt før den blenderkannen settes bort. VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI DYPPES I VANN ELLER ANDRE VÆSKER. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 Tehosekoitin OBH Nordica -yleiskoneeseen Hercules Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, kun laite ei ole käytössä, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 3 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 1 minuutin tauko. Time of use and rest time shall be changed according to product. 12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 15

16 13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen tehosekoittimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Lisätietoja varsinaisen yleiskoneen käytöstä saa sen käyttöohjeesta. Tehosekoitin Pese ennen käyttöä tehosekoittimen kaikki osat lämpimässä astianpesuvedessä. Huomaa, että lasikannun pohjalla oleva terä on erittäin terävä ja sitä tulee käsitellä hyvin varovasti. Tehosekoittimen käyttö Tehosekoitinta voi käyttää sekoittamiseen, hienontamiseen, vatkaamiseen ja soseuttamiseen ja esimerkiksi pirtelöiden, vauvanruoan, keittojen ja kastikkeiden valmistamiseen. Laite soveltuu myös jääpalojen murskaamiseen esimerkiksi juomiin. Aseta yleiskone tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta nopeudenvalitsin 0-asentoon ja varmista, ettei yleiskonetta ole liitetty pistorasiaan osia kiinnitettäessä. Tehosekoitin kiinnitetään yleiskoneeseen painamalla ensin kiinnitysvarren päällä olevaa vapautuspainiketta tehosekoittimen kiinnitysaukon kannen avaamiseksi. Sen jälkeen tehosekoitin asetetaan niin, että tehosekoittimen alaosan valkoinen nuoli on yleiskoneessa olevan avoimen riippulukon kohdalla. Tämän jälkeen tehosekoitinta käännetään, kunnes nuoli on lukitun riippulukon kohdalla. Tehosekoitin on nyt käyttövalmis. Varmista, että lasikannu on kiinnitetty oikealla tavalla yleiskoneeseen, sillä muussa tapauksessa tehosekoitin ei käynnisty. Tehosekoitinta saa käyttää yhtäjaksoisesti 3 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä noin 1 minuutin tauko. Jotta kannu ei tulisi liian täyteen, enimmäistäyttömäärä on noin 1 litra. Tarkista määrä lasikannussa olevasta mitta-asteikosta. Kiinnitä kansi ja tulppa kannuun ennen laitteen käynnistämistä. Varmista, että laitteen nopeudenvalitsin on 0-asennossa, ja liitä sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan. Kierrä nopeudenvalitsin haluttuun asentoon muutamaksi sekunniksi. Lasikannun ainutlaatuisen toimintatavan ansiosta ainekset työntyvät jatkuvasti alaspäin teriin, mikä takaa täydellisen lopputuloksen. Käännä nopeudenvalitsin sen jälkeen takaisin 0-asentoon ja tarkista sekoitettavan aineksen koostumus. Älä sekoita liian kauan, sillä laite on erittäin nopea. 16

17 Käytä lyhyisiin sekoitusjaksoihin nopeudenvalitsimen Pulse- eli pitoasentoa (P). Laite toimii vain niin kauan kuin kytkintä pidetään pitoasennossa. Kun kytkin vapautetaan, laite pysähtyy. Pitoasentoa kannattaa käyttää, jotta aineksia ei tule sekoitettua liian pitkään. Kannun täyttämistä hyvin kuumilla tai kiehuvilla aineksilla tulee välttää. Kuuman nesteen käsittely Lasikannu kestää kuumia aineksia kuten kuumia nesteitä tai keittoja. Kun kuumia nesteitä kaadetaan umpinaiseen astiaan (esimerkiksi tehosekoittimen kannelliseen kannuun), muodostuu automaattisesti painetta. Siksi on olemassa vaara, että kansi ponnahtaa auki ja kuuma neste roiskuu ulos. Tämän välttämiseksi on syytä menetellä seuraavalla tavalla: 1. Tehosekoittimessa käytettävän nesteen lämpötila ei saa ylittää 50 ºC. 2. Täytä kannu enintään puolilleen halutuilla aineksilla (kuten esimerkiksi vihanneksilla tai juureksilla). 3. Käynnistä tehosekoitin 1- tai 2-nopeudella (ei pitoasennolla) ja kaada sen jälkeen hitaasti joukkoon neste (kuuma lihaliemi, kerma tai vastaava) kannessa olevan aukon kautta. Älä pysäytä tehosekoitinta tätä tehdessäsi. Jos laite pysäytetään, kun kannussa on kuumaa nestettä, ja käynnistetään uudelleen, kannuun syntyy moottorin korkean kierrosluvun johdosta painetta. Tämän seurauksena kansi saattaa ponnahtaa pois paikaltaan. Jos tehosekoitin on kaikesta huolimatta pysäytetty, kun siinä on ollut kuumaa nestettä, ja laite on määrä käynnistää uudelleen, kantta on syytä painaa pyyheliinalla, patalapulla tai vastaavalla ja samalla varoa mahdollisen kuuman nesteen roiskumista. Pelkkää kuumaa nestettä ei tule sekoittaa tehosekoittimessa, koska paine kannussa nousee tällöin liian korkeaksi. Tärkeää! Pakastetut ainekset (esimerkiksi hedelmät, marjat, vihannekset) tulee sekoittaa välittömästi sen jälkeen kun ainekset on lisätty lasikannuun, koska muuten ne jäätyvät kiinteäksi paakuksi. Tällöin terä saattaa juuttua kiinni käytön aikana. Lisää kannuun pari ruokalusikallista vettä ennen laitteen käynnistämistä. Tehosekoittimeen voi tarvittaessa lisätä käytön aikana aineksia. Laite tulee kuitenkin sammuttaa ennen tulpan tai koko kannen irrottamista. Varmista, että sekoitettavat ainekset eivät ole koostumukseltaan niin paksuja, kuivia tai raskaita, että moottori ei jaksa työstää niitä. Lisää kannessa olevan aukon kautta hieman nestettä, jos seos vaikuttaa liian paksulta, tai keskeytä sekoittaminen ja kaavi seosta alaspäin kumilastalla. MUISTA, ETTÄ KANNEN ON AINA OLTAVA PAIKALLAAN ENNEN LAITTEEN KÄYNNISTÄMISTÄ JA ETTÄ MYÖS TULPPA ON SUOSITELTAVAA ASETTAA TAKAISIN PAIKALLEEN ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYNNISTÄMISTÄ UUDELLEEN! Jos haluat murskata jäätä, suositeltava määrä on 9 jääpalaa tai noin 3 dl kerrallaan. Lisää kannuun pari ruokalusikallista vettä ennen laitteen käynnistämistä. Murskaa jää käyttämällä pitoasentoa ja pitämällä välillä taukoja. Anna terien pysähtyä kokonaan taukojen aikana. Jatka, kunnes jää on koostumukseltaan halutun kaltainen. 17

18 Tärkeää! Pakastemarjojen tai jääpalojen sekoittamisen jälkeen kannu tulee puhdistaa haalealla vedellä, koska seos on jäähdyttänyt kannun. Tällöin liian kuuma vesi voi synnyttää kannussa jännitteitä ja rikkoa sen. Ylikuumenemissuoja Yleiskoneessa on termostaatti, joka takaa laitteelle pitkän käyttöiän ja joka aktivoituu, jos moottoria kuormitetaan liikaa. Jos termostaatti aktivoituu, sammuta laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Odota noin 20 minuuttia, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Puhdistus ja hoito Puhdistuksen helpottamiseksi voit lisätä tehosekoittimeen noin puoli litraa vettä ja antaa laitteen käydä lyhyen ajan suurimmalla nopeudella. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen puhdistusta. Pese tehosekoitin lämpimässä astianpesuvedessä. Sitä ei saa pestä astianpesukoneessa. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa tai himmentää laitteen pintaa. Kuivaa kannu huolellisesti ennen säilytykseen siirtämistä. TÄRKEÄÄ: MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica blender jug to be used with kitchen machine Hercules Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 3 minutes, then wait at least 1 minute before the appliance is used again. 12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 19

20 13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 14. The appliance is for domestic use only. 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Before you use the blender for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. For operation of the kitchen machine, please see the instruction manual. Blender Wash all parts of the blender in warm water with washing-up liquid before use. Please note that the knife at the bottom of the glass jug is extremely sharp and should be handled with care. How to use the blender The blender can be used for blending, chopping, pureeing and mixing e.g. milkshakes, baby food, soups and sauces. It can furthermore be used for crushing ice e.g. for drinks. Position the kitchen machine on an even and stable surface. Set the speed selector at 0 and make sure that the kitchen machine is not plugged in the mains supply when mounting accessories. If necessary, press the release handle and put the mixer head in a vertical position. Mount the blender on the kitchen machine by first pressing the release button on the mixer head to open the cover of the joint part of the blender and next, position the blender with the white arrow at the bottom of the blender facing the open padlock on the kitchen machine and turn the blender to closed padlock. The blender is now ready for use. Make sure that the container is positioned correctly on the kitchen machine. If not, the blender cannot work. Do not run the blender for more than 3 minutes max, after which let it rest for 1 minute. In order to avoid that the jug is overfilled, the amount should be limited to about 1 liter. Use the measuring scale on the glass jug as an indication. Put the lid and the cork on the jug before starting the blender. Make sure that the speed is at 0 and plug the appliance. Turn the speed selector to the wanted speed for a few seconds. The glass jug comprises a unique system which constantly drags the ingredients down towards the knives to achieve the perfect result. Now turn the speed selector back to 0 and check the texture of the blended product. It all happens very fast, so do not blend too long. 20

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-4 Brugsanvisning - dansk...side 5-6 Bruksanvisning - norsk...side 7-8 Käyttöohjeet - suomi...sivu 9-10 Instructions of use

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2)

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2) GB DK FIN N S User Guide 9-5kgs (Group & ) Brugervejledning 9-5 kg (gruppe & ) Käyttöohje 9 5 kg (ryhmä & ) Brukerhåndbok 9 5 kg (gruppe & ) Användarhandbok 9 5 kg (grupp & ) Multi-Tech GB Important! 9-5kgs

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

RENO 120/12 170/14 180/17

RENO 120/12 170/14 180/17 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel. +45 76 70 85 00 RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 H30 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Brødbakemaskin MODEL: XBM1068

Brødbakemaskin MODEL: XBM1068 Brødbakemaskin Varenr 26112 MODEL: XBM1068 Les bruksanvisningen nøye før du starter Viktige sikkerhetsregler 1. Sjekk at strømspenningen er riktig I forhold til anlegget 2. Bruk aldri et apparat hvor ledningen

Detaljer