Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //"

Transkript

1 Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 OBH Nordica blenderkanna till köksmaskinen Hercules Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 3 minuter. Vänta minst 1 minut innan apparaten används igen. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 3

4 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan blendern används första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas till senare bruk. För användning av själva köksmaskinen hänvisar vi till dess bruksanvisning. Blender Diska alla delar i varmt vatten och diskmedel innan användning. Notera att kniven i botten av glaskannan är mycket vass och ska hanteras med försiktighet. Så används blendern Blendern kan användas till att blanda, hacka, mixa t ex milkshakes, barnmat, soppor och såser samt till att krossa is. Köksmaskinen placeras på en plan och stabil yta. Sätt hastighetsväljaren på 0 och se till att köksmaskinen inte är ansluten när något tillbehör monteras. Tryck eventuellt ner frigöringsknappen och ställ mixerhuvudet i lodrät position. Blendern monteras på köksmaskinen genom att först trycka på frigöringsknappen ovanpå mixerhuvudet för att öppna locket till blenderns kopplingsdel. Därefter placeras blendern med den vita pilen nederst på blendern mot symbolen öppet hänglås på köksmaskinen, vrid blendern mot symbolen stängt hänglås. Blendern är nu klar att använda. Kontrollera att kannan är korrekt placerad på köksmaskinen, annars kan blendern inte startas. Blendern får maximalt köras kontinuerligt i 3 minuter. Därefter måste en paus på 1 minut göras. För att undvika att kannan överfylls bör mängden begränsas till ca 1 liter. Använd graderingsskalan på glaskannan som riktmärke. Placera lock och knopp på kannan innan blendern startas. Kontrollera att hastighetsväljaren står på 0 och sätt därefter i kontakten. Vrid hastighetsväljaren till önskad hastighet i några sekunder. Glaskannan är utrustad med ett unikt system som konstant trycker ingredienserna ner mot kniven för perfekt resultat. Vrid hastighetsväljaren tillbaka till 0 och kontrollera konsistensen. Det går fortare än man tror så kör inte för länge. Använd pulsknappen (P) på hastighetsväljaren för korta intervaller. Knappen ska hållas konstant eftersom blendern stannar så fort knappen släpps. Använd pulsfunktionen för att undvika för lång mixningstid. Undvik att fylla mycket varma eller kokande ingredienser i kannan. Förhållningsregler för varm vätska Glaskannan klarar varma ingredienser så som varma vätskor eller soppor. När varma vätskor hälls i stängd behållare (t ex blenderkanna med lock) bildas automatiskt ett högt tryck. Det är då risk att locket flyger av under användning och den varma vätskan stänker ut. För att undvika detta, gör enligt följande: 1. Temperaturen på vätskan får inte överstiga 50 C. 2. Fyll kannan max upp till hälften med önskade ingredienser (som t ex grönsaker, rotfrukter etc). 4

5 3. Starta blendern på hastighet 1 eller 2 (inte puls) och häll därefter långsamt i vätskan (varm buljong, grädde eller liknande) genom hålet i locket. Stäng inte av blendern medan detta görs. Om blendern stängs av med varm vätska i kannan och därefter startas igen bildas ett tryck pga motorns höga varvtal som kan resultera i att locket flyger av. Om blendern ändå har stängts av under ovanstående process med varm vätska i kannan och den ska startas igen, tryck med handen på locket (lägg en handduk över locket), var uppmärksam på eventuell stänkande vätska. Enbart varm vätska får inte mixas då trycket i kannan blir för högt. Viktigt! Om man ska mixa djupfrysta ingredienser (t ex frukt, bär, grönsaker) ska detta göras omgående när de hällts i glaskannan. Annars finns risk att de fryser ihop till en klump, vilket riskerar att blockera kniven under användning. Häll ett par matskedar med vatten i kannan innan den startas. Om man har behov att tillsätta ytterligare ingredienser under användning bör blendern stängas av och locket och knoppen tas bort. Se till att ingredienserna som ska mixas inte är för tjockflytande eller för torra och tunga för motorn att bearbeta. Fyll eventuellt i lite vätska genom hålet i locket om det verkar gå tungt, eller avbryt och skrapa ner blandningen ner mot kniven. KOM IHÅG ATT LOCKET ALLTID SKA SITTA PÅ BLENDERKANNAN INNAN DEN STARTAS. DET REKOMMENDERAS ÄVEN ATT SÄTTA I KNOPPEN IGEN INNAN BLANDERN ÅTER STARTAS! Vid krossning av is rekommenderas det att tillsätta max 9 isbitar eller ca 3 dl åt gången. Häll i ett par matskedar med vatten i kannan innan apparaten startas. Krossa isen genom att välja pulsinställningen och gör några uppehåll under krossningen. Låt kniven stanna helt mellan aktiveringen av pulsfunktionen. Fortsätt tills önskad konsistens uppnåtts. Viktigt! Rengöring av kannan efter mixning av frysta bär eller istärningar ska göras med ljummet vatten eftersom ingredienserna kylt ner kannan och varmt vatten kan skapa spänningar i kannan som därmed kan spricka. Överhettning Köksmaskinen är utrustad med en termostat som försäkrar att apparaten får en lång livslängd och som aktiveras om motorn blir överbelastad. Ifall termostaten aktiveras, stäng av apparaten och dra ur kontakten. Vänta ca 20 minuter innan apparaten startas igen. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. För enklare rengöring, tillsätt en halv liter vatten och låt blendern gå kortvarigt på högsta hastighet. Blenderkannan diskas i varmt vatten och diskmedel. Den får inte diskas i diskmaskin. Använd aldrig repande rengöringsmedel som kan repa eller matta ner ytan. Torka grundligt innan den ställs undan. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR. 5

6 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Rätt till löpande ändringar förbehålles. 6

7 OBH Nordica blenderkande til brug for køkkenmaskine Hercules Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 3 minutter, vent derefter mindst 1 minut, inden apparatet tages i brug igen. Anvendelsestid og hviletid ændres i henhold til det pågældende produkt. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 7

8 13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før blenderen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere. For betjening af selve køkkenmaskinen henvises til dennes brugsanvisning. Blender Før brug vaskes alle blenderdele i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Bemærk at kniven i bunden af glaskanden er meget skarp og skal omgås med største forsigtighed. Sådan bruges blenderen Blenderen kan anvendes til at blende, hakke, purere og mikse f.eks. milkshakes, babymos, supper og saucer. Desuden kan den anvendes til at knuse is til f.eks. drinks. Køkkenmaskinen placeres på en plan og stabil overflade. Sæt hastighedsvælgeren på 0 og sørg for at køkkenmaskinen ikke er sat i stikkontakten, når tilbehør monteres. Tryk evt. udløserhåndtaget ned og sæt mixerhovedet i lodret position. Blenderen monteres på køkkenmaskinen ved først at trykke på udløserknappen ovenpå mixerhovedet for at åbne dækslet til blenderens koblingsstykke og derefter placere blenderen med den hvide pil nederst på blenderen ud for åben hængelås på køkkenmaskinen og dreje blenderen over på lukket hængelås. Blenderen er nu klar til brug. Kontroller at beholderen er korrekt placeret på køkkenmaskinen, idet blenderen ellers ikke kan starte. Blenderen må maksimalt køre kontinuerligt i 3 minutter, hvorefter en pause på 1 minut er påkrævet. For at undgå at kanden overfyldes, bør mængden begrænses til omkring 1 liter. Anvend måleskalaen på glaskanden som et fingerpeg. Placér låg og prop på kanden, inden blenderen igangsættes. Kontroller, at hastighedsvælgeren står på 0 og sæt derefter stikket i en stikkontakt. Drej hastighedsvælgeren til den ønskede hastighed i nogle få sekunder. Glaskanden er forsynet med et unikt system, som konstant trækker ingredienserne ned mod knivene for det perfekte resultat. Drej derefter hastighedsvælgeren tilbage til 0 og kontroller konsistensen af det blendede. Det går meget hurtigt, så blend ikke for længe. 8

9 Anvend Pulse (moment) indstillingen (P) på hastighedsvælgeren for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på positionen for, at blenderen kan fungere. Så snart kontakten slippes, standser blenderen. Brug Pulse indstillingen for at undgå for lang blendertid. Undgå at fylde meget varme eller kogende ingredienser i glaskanden. Forholdsregler ved varm væske Glaskanden kan modstå varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varme væsker hældes i lukket beholder (f.eks. en blenderkande med låg) dannes automatisk et højt tryk. Der er derfor risiko for, at låget skubbes af under brug, og at den varme væske sprøjter ud. For at undgå denne situation gøres følgende: 1. Temperaturen på den væske, som anvendes i blenderen, må ikke overstige 50 C 2. Fyld kanden maksimalt halvt op med de ønskede ingredienser (som f.eks. grøntsager, rodfrugter m.m.). 3. Start blenderen på hastighed 1 eller 2 (ikke Pulse indstilling), og hæld derefter langsomt væsken (varm bouillon, fløde eller lignende) gennem hullet i det sorte låg. Sluk ikke for blenderen, mens dette gøres. Hvis blenderen slukkes med varm væske i kanden, og derefter startes igen, vil der, på grund af motorens høje omdrejningstal, dannes et tryk fra bunden, som kan resultere i, at låget trykkes af. Hvis blenderen alligevel har været slukket under ovenstående proces med varm væske i kanden, og den skal startes igen, så hold et tryk med hånden ovenpå låget med et håndklæde, en grydelap eller lignende og vær opmærksom på eventuel sprøjt af varm væske. Varm væske alene må ikke blendes, da trykket indeni kanden vil være for højt. Vigtigt! Hvis man skal blende dybfrosne ingredienser (f.eks. frugt, bær, grøntsager) skal dette gøres omgående efter at ingredienserne er fyldt i glaskanden, da disse ellers fryser sammen til en fast klump, hvilket risikerer at blokere kniven under brug. Hæld et par skefulde vand i beholderen, inden apparatet startes. Såfremt man har behov for at tilsætte yderligere ingredienser under brug, kan det godt lade sig gøre, blot skal blenderen afbrydes, inden proppen eller hele låget tages af. Sørg for, at maden som skal blendes, ikke er for tyktflydende eller for tør og tung for motoren at bearbejde. Fyld evt. lidt væske gennem hullet i låget, hvis det virker tungt, eller afbryd blenderen og skrab blandingen ned mod knivsbladet med en gummispartel. HUSK AT LÅGET ALTID SKAL VÆRE SAT PÅ FØR BLENDEREN STARTES OG DET ANBEFALES LIGELEDES AT SÆTTE PROPPEN PÅ IGEN, INDEN BLENDEREN ATTER STARTES!!! Ved knusning af is anbefales det at knuse 9 isklumper eller ca. 3 dl ad gangen. Hæld et par skefulde vand i beholderen, inden apparatet startes. Knus isen ved at vælge Pulse indstillingen og gør nogle ophold under knusningen. Lad knivene stoppe helt mellem aktiveringen af Pulse indstillingen. Fortsæt indtil isen har opnået den ønskede konsistens. Vigtigt! Rengøring af kanden efter blendning af frosne bær eller isterninger skal foretages med lunkent vand, idet blendningen har nedkølet kanden og fordi for varmt vand kan skabe spændinger i kanden, som dermed kan gå itu. 9

10 Overophedning Køkkenmaskinen er forsynet med en termostat, som sikrer apparatet en lang levetid og som vil aktiveres, såfremt motoren bliver overbelastet. I fald termostaten aktiveres, sluk da apparatet og fjernstikket fra stikkontakten og vent omkring 20 min. før apparatet startes på ny. Rengøring og vedligeholdelse For nemmere rengøring tilsæt da ca. en halv liter vand og lad blenderen køre kortvarigt ved højeste hastighed. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Blenderen vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Den må ikke vaskes i opvaskemaskine. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen. Aftør grundigt, inden blenderkanden stilles væk. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 10

11 OBH Nordica blenderkanne til Kjøkkenmaskin Hercules Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. Brukstid er 3 minutter og deretter en pause på 1 minut for maskinen startes igjen. 12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 11

12 15. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før blenderen tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. For betjening av selve kjøkkenmaskin henvises det til bruksanvisningene for kjøkkenmaskin. Blender Før bruk vaskes alle delene i varmt zalo vann. Merk at kniven i bunnen av glasskannen er veldig skarp og man skal være forsiktig. Slik brukes blenderen Blenderen kan brukes til å blende, hakke, lage purré og mikse f.eks milkshake, barnemat, supper og sauser. Dessuten kan den brukes til å knuse is. Plasser kjøkkenmaskinen på en slett og tørt underlag før den settes i gang. Sett hastighetsvelgeren er på 0 og pass på at kjøkkenmaskinen ikke er tilkoblet strømnettet når delene monteres. Trykk evnt. utløserhåndtaket ned og sett mikserhodet i loddrett posisjon. Blenderen monteres på kjøkkenmaskinen med først å trykke på utløserknappen oppå mikserhode for å åpne dekslet til blenderens koblingsstykke og deretter plassere blenderen med den hvite pil nederst på blenderen utenfor åpen hengelås på kjøkkenmaskin og drei blenderen over på lukket hengelås. Blenderen er nå klar til bruk. Kontroller at beholderen er korrekt plassert på kjøkkenmaskin, da blenderen ellers ikke kan starte. Blenderen må kjøre maksimalt i 3 minutter og deretter ha en pause på 1 minut. For å unngå at kannen overfylles bør mengden begrenses til ca. 1 liter. Bruk måleskala på glasskannen som en fingerregel. Plasser lokket og proppen på kannen før blenderen starter. Kontroller at hastighetsvelgeren står på 0 og sett støpslet i kontakten. Drei hastighetsvelger til ønsket hastighet i noen sekunder. Glasskannen er utstyrt med et unikt system som konstant drar ingrediensene ned mot kniven for det perfekte resultat. Drei deretter hastighetsvelger tilbake til 0 og kontroller konsistensen av det som blendes. Det går veldig fort, så ikke blend for lenge. Bruk Pulse (moment) innstilling (P) på hastighetsvelgeren for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på posisjon for at blenderen skal fungere. Så fort knappen slippes stopper blenderen. Bruk Pulse innstillingen for å unngå for lang blendetid. Unngå å overfylle veldig varme og kokende ingredienser i glasskannen. Forholdsregler ved varme væsker Glasskannen tåler varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varme væsker helles i lukket beholder (f.eks en blenderkanne med lokk) dannes det automatisk et høyt trykk. Det er derfor fare for at lokket presses opp under bruk og den varme væsken spruter ut. For å unngå denne situasjon skal følgende gjøres: 12

13 1. Temperaturen på væsken som brukes i blenderen må ikke overstige 50 C. 2. Fyll kannen maks halvt opp med de ønskede ingrediensene (som f.eks grønnsaker, rotfrukter etc). 3. Start blenderen på hastighet 1 eller 2 (ikke Pulse innstilling) og hell deretter langsomt væsken (varm buljong, fløte eller lignende) gjennom hullet i det sorte lokket. Slå ikke på blenderen mens dette gjøres. Hvis blenderen slås av med varm væske i kannen og deretter startes igjen, vil det på grunn av motorens høye omdreiningstall dannes trykk fra bunnen som kan resultere i at lokket trykkes av. Hvis blenderen likevel har vært slått av under prosessen med varm væske i kannen og den startes på nytt, så hold et trykk med hånden oppå lokket med et håndkle, en gryteklut eller lignende og pass på sprut av varm væske. Varm væske alene må ikke blendes da trykket inni kannen vil bli for høyt. Viktig! Hvis man skal blende frosne ingredienser (f.eks frukt, bær eller grønnsaker) skal dette gjøres straks etter at ingrediensene er fylt i glasskannen, da de ellers fryser sammen til en klump. Dette kan blokkere kniven under bruk. Ha et par spiseskjeer vann i kannen før apparatet startes. Hvis man har behov for å tilsette mer ingredienser under bruk kan det godt la seg gjøre, men da skal blenderen slås av før proppen eller lokket tas av. Pass på at maten som skal blendes ikke er for tyktflytende eller for tørr og tung for motoren å bearbeide. Fyll evnt. litt væske gjennom hullet i lokket, hvis det virker for tungt eller avbryt blenderen og skrap blandingen ned mot knivbladet med en slikkepott. HUSK AT LOKKET ALLTID SKAL VÆRE SATT PÅ PLASS FØR BLENDEREN STARTES OG DET ANBEFALES OGSÅ Å SETTE PROPPEN PÅ IGJEN FØR BLENDEREN IGJEN STARTES!!! Ved knusing av is anbefales det å knuse 9 isbiter eller ca. 3 dl om gangen. Ha et par spiseskjeer med vann i beholderen før apparatet starter. Knus is med å velge Pulse innstillingen og ta noen opphold under knusingen. La kniven stoppe helt mellom aktiveringene av Pulse innstillingen. Fortsett inntil isen har oppnådd ønsket konsistens. Viktig! Rengjøring av kannen etter blending av frosne bær eller is terninger skal gjøres med lunket vann, da blendingen har avkjølt kannen og fordi varmt vann kan lage spenninger i kannen og den kan knuses. Overoppheting Kjøkkenmaskinen er utstyrt med en termostat som sikrer apparatet lang levetid og som vil aktiveres hvis motoren blir overbelastet. Skulle termostaten aktiveres skal maskinen slås av, støpslet tas ut av kontakten og vent i 20 minutter før apparatet starter på nytt. Rengjøring og vedlikehold For å gjøre rengjøringen enklere kan man tilsette ca. halv liter vann og la blenderen kjøre kort på høyest hastighet. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. 13

14 Blenderkannen vaskes i varmt zalo vann, Den må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Bruk ikke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe eller matte overflaten. Tørk godt før den blenderkannen settes bort. VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI DYPPES I VANN ELLER ANDRE VÆSKER. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 Tehosekoitin OBH Nordica -yleiskoneeseen Hercules Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, kun laite ei ole käytössä, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 3 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 1 minuutin tauko. Time of use and rest time shall be changed according to product. 12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 15

16 13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen tehosekoittimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Lisätietoja varsinaisen yleiskoneen käytöstä saa sen käyttöohjeesta. Tehosekoitin Pese ennen käyttöä tehosekoittimen kaikki osat lämpimässä astianpesuvedessä. Huomaa, että lasikannun pohjalla oleva terä on erittäin terävä ja sitä tulee käsitellä hyvin varovasti. Tehosekoittimen käyttö Tehosekoitinta voi käyttää sekoittamiseen, hienontamiseen, vatkaamiseen ja soseuttamiseen ja esimerkiksi pirtelöiden, vauvanruoan, keittojen ja kastikkeiden valmistamiseen. Laite soveltuu myös jääpalojen murskaamiseen esimerkiksi juomiin. Aseta yleiskone tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta nopeudenvalitsin 0-asentoon ja varmista, ettei yleiskonetta ole liitetty pistorasiaan osia kiinnitettäessä. Tehosekoitin kiinnitetään yleiskoneeseen painamalla ensin kiinnitysvarren päällä olevaa vapautuspainiketta tehosekoittimen kiinnitysaukon kannen avaamiseksi. Sen jälkeen tehosekoitin asetetaan niin, että tehosekoittimen alaosan valkoinen nuoli on yleiskoneessa olevan avoimen riippulukon kohdalla. Tämän jälkeen tehosekoitinta käännetään, kunnes nuoli on lukitun riippulukon kohdalla. Tehosekoitin on nyt käyttövalmis. Varmista, että lasikannu on kiinnitetty oikealla tavalla yleiskoneeseen, sillä muussa tapauksessa tehosekoitin ei käynnisty. Tehosekoitinta saa käyttää yhtäjaksoisesti 3 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä noin 1 minuutin tauko. Jotta kannu ei tulisi liian täyteen, enimmäistäyttömäärä on noin 1 litra. Tarkista määrä lasikannussa olevasta mitta-asteikosta. Kiinnitä kansi ja tulppa kannuun ennen laitteen käynnistämistä. Varmista, että laitteen nopeudenvalitsin on 0-asennossa, ja liitä sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan. Kierrä nopeudenvalitsin haluttuun asentoon muutamaksi sekunniksi. Lasikannun ainutlaatuisen toimintatavan ansiosta ainekset työntyvät jatkuvasti alaspäin teriin, mikä takaa täydellisen lopputuloksen. Käännä nopeudenvalitsin sen jälkeen takaisin 0-asentoon ja tarkista sekoitettavan aineksen koostumus. Älä sekoita liian kauan, sillä laite on erittäin nopea. 16

17 Käytä lyhyisiin sekoitusjaksoihin nopeudenvalitsimen Pulse- eli pitoasentoa (P). Laite toimii vain niin kauan kuin kytkintä pidetään pitoasennossa. Kun kytkin vapautetaan, laite pysähtyy. Pitoasentoa kannattaa käyttää, jotta aineksia ei tule sekoitettua liian pitkään. Kannun täyttämistä hyvin kuumilla tai kiehuvilla aineksilla tulee välttää. Kuuman nesteen käsittely Lasikannu kestää kuumia aineksia kuten kuumia nesteitä tai keittoja. Kun kuumia nesteitä kaadetaan umpinaiseen astiaan (esimerkiksi tehosekoittimen kannelliseen kannuun), muodostuu automaattisesti painetta. Siksi on olemassa vaara, että kansi ponnahtaa auki ja kuuma neste roiskuu ulos. Tämän välttämiseksi on syytä menetellä seuraavalla tavalla: 1. Tehosekoittimessa käytettävän nesteen lämpötila ei saa ylittää 50 ºC. 2. Täytä kannu enintään puolilleen halutuilla aineksilla (kuten esimerkiksi vihanneksilla tai juureksilla). 3. Käynnistä tehosekoitin 1- tai 2-nopeudella (ei pitoasennolla) ja kaada sen jälkeen hitaasti joukkoon neste (kuuma lihaliemi, kerma tai vastaava) kannessa olevan aukon kautta. Älä pysäytä tehosekoitinta tätä tehdessäsi. Jos laite pysäytetään, kun kannussa on kuumaa nestettä, ja käynnistetään uudelleen, kannuun syntyy moottorin korkean kierrosluvun johdosta painetta. Tämän seurauksena kansi saattaa ponnahtaa pois paikaltaan. Jos tehosekoitin on kaikesta huolimatta pysäytetty, kun siinä on ollut kuumaa nestettä, ja laite on määrä käynnistää uudelleen, kantta on syytä painaa pyyheliinalla, patalapulla tai vastaavalla ja samalla varoa mahdollisen kuuman nesteen roiskumista. Pelkkää kuumaa nestettä ei tule sekoittaa tehosekoittimessa, koska paine kannussa nousee tällöin liian korkeaksi. Tärkeää! Pakastetut ainekset (esimerkiksi hedelmät, marjat, vihannekset) tulee sekoittaa välittömästi sen jälkeen kun ainekset on lisätty lasikannuun, koska muuten ne jäätyvät kiinteäksi paakuksi. Tällöin terä saattaa juuttua kiinni käytön aikana. Lisää kannuun pari ruokalusikallista vettä ennen laitteen käynnistämistä. Tehosekoittimeen voi tarvittaessa lisätä käytön aikana aineksia. Laite tulee kuitenkin sammuttaa ennen tulpan tai koko kannen irrottamista. Varmista, että sekoitettavat ainekset eivät ole koostumukseltaan niin paksuja, kuivia tai raskaita, että moottori ei jaksa työstää niitä. Lisää kannessa olevan aukon kautta hieman nestettä, jos seos vaikuttaa liian paksulta, tai keskeytä sekoittaminen ja kaavi seosta alaspäin kumilastalla. MUISTA, ETTÄ KANNEN ON AINA OLTAVA PAIKALLAAN ENNEN LAITTEEN KÄYNNISTÄMISTÄ JA ETTÄ MYÖS TULPPA ON SUOSITELTAVAA ASETTAA TAKAISIN PAIKALLEEN ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYNNISTÄMISTÄ UUDELLEEN! Jos haluat murskata jäätä, suositeltava määrä on 9 jääpalaa tai noin 3 dl kerrallaan. Lisää kannuun pari ruokalusikallista vettä ennen laitteen käynnistämistä. Murskaa jää käyttämällä pitoasentoa ja pitämällä välillä taukoja. Anna terien pysähtyä kokonaan taukojen aikana. Jatka, kunnes jää on koostumukseltaan halutun kaltainen. 17

18 Tärkeää! Pakastemarjojen tai jääpalojen sekoittamisen jälkeen kannu tulee puhdistaa haalealla vedellä, koska seos on jäähdyttänyt kannun. Tällöin liian kuuma vesi voi synnyttää kannussa jännitteitä ja rikkoa sen. Ylikuumenemissuoja Yleiskoneessa on termostaatti, joka takaa laitteelle pitkän käyttöiän ja joka aktivoituu, jos moottoria kuormitetaan liikaa. Jos termostaatti aktivoituu, sammuta laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Odota noin 20 minuuttia, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Puhdistus ja hoito Puhdistuksen helpottamiseksi voit lisätä tehosekoittimeen noin puoli litraa vettä ja antaa laitteen käydä lyhyen ajan suurimmalla nopeudella. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen puhdistusta. Pese tehosekoitin lämpimässä astianpesuvedessä. Sitä ei saa pestä astianpesukoneessa. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa tai himmentää laitteen pintaa. Kuivaa kannu huolellisesti ennen säilytykseen siirtämistä. TÄRKEÄÄ: MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica blender jug to be used with kitchen machine Hercules Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 3 minutes, then wait at least 1 minute before the appliance is used again. 12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 19

20 13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 14. The appliance is for domestic use only. 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Before you use the blender for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. For operation of the kitchen machine, please see the instruction manual. Blender Wash all parts of the blender in warm water with washing-up liquid before use. Please note that the knife at the bottom of the glass jug is extremely sharp and should be handled with care. How to use the blender The blender can be used for blending, chopping, pureeing and mixing e.g. milkshakes, baby food, soups and sauces. It can furthermore be used for crushing ice e.g. for drinks. Position the kitchen machine on an even and stable surface. Set the speed selector at 0 and make sure that the kitchen machine is not plugged in the mains supply when mounting accessories. If necessary, press the release handle and put the mixer head in a vertical position. Mount the blender on the kitchen machine by first pressing the release button on the mixer head to open the cover of the joint part of the blender and next, position the blender with the white arrow at the bottom of the blender facing the open padlock on the kitchen machine and turn the blender to closed padlock. The blender is now ready for use. Make sure that the container is positioned correctly on the kitchen machine. If not, the blender cannot work. Do not run the blender for more than 3 minutes max, after which let it rest for 1 minute. In order to avoid that the jug is overfilled, the amount should be limited to about 1 liter. Use the measuring scale on the glass jug as an indication. Put the lid and the cork on the jug before starting the blender. Make sure that the speed is at 0 and plug the appliance. Turn the speed selector to the wanted speed for a few seconds. The glass jug comprises a unique system which constantly drags the ingredients down towards the knives to achieve the perfect result. Now turn the speed selector back to 0 and check the texture of the blended product. It all happens very fast, so do not blend too long. 20

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 7781_IDV_UVN_291013.indd 1 10/30/2013 10:52:12

Detaljer

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk...side 11 18 Bruksanvisning norsk...side 19 26 Käyttöohjeet suomi... sivu 27 34 Instruction manual english...page 35 42 Säkerhetsanvisningar 1.

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

6795_KK_UVN_0914.indd 1 2015-04-01 14:15:27

6795_KK_UVN_0914.indd 1 2015-04-01 14:15:27 6795_KK_UVN_0914.indd 1 2015-04-01 14:15:27 Bruksanvisning svenska... sida 3 12 Brugsanvisning dansk... side 13 22 Bruksanvisning norsk... side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu 33 43 Instruction manual

Detaljer

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine Blender Accessory for Zeus Kitchen machine 1,4 L Glass jar Knives in stainless steel 7610_UL_0613.indd 1 2013-06-25 09:14:12 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 7-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of use - english...page 24-28 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

6647_IDV_UVN_0515.indd :51:08

6647_IDV_UVN_0515.indd :51:08 6647_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 13:51:08 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075 Hair crimper - Type 3075 PROLINE BLUES Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH NORDICA Crepejern

Detaljer

6621_IDV_UVN_0514.indd :06:34

6621_IDV_UVN_0514.indd :06:34 6621_IDV_UVN_0514.indd 1 2016-08-19 11:06:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

First Kitchen Kitchen machine Powerful with perfect results

First Kitchen Kitchen machine Powerful with perfect results First Kitchen Kitchen machine Powerful with perfect results 700 watt Stainless steel bowl 4.5 L 4 attachments Stepless LED light Splashguard speed control 6681_6683_6687_IDV_UVN_190813.indd 1 2013-09-04

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Blender. Item. No. 9095-1444, -1445, -1446, -1463

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Blender. Item. No. 9095-1444, -1445, -1446, -1463 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Blender ENG SE NO Item. No. 9095-1444, -1445, -1446, -1463 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-4 Brugsanvisning - dansk...side 5-6 Bruksanvisning - norsk...side 7-8 Käyttöohjeet - suomi...sivu 9-10 Instructions of use

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Wilfa Smooth. Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Operating Instructions BL-800S

Wilfa Smooth. Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Operating Instructions BL-800S Wilfa Smooth Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Operating Instructions BL-800S 2 S. Norsk Viktig...3 Forholdsregler ved bruk av blenderen...5 Beskrivelse av deler...6

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it HAIR DR YER Dry it, shape it, style it 5168_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 15:57:47 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Kitchen. premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Type Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) //

Kitchen. premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Type Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) // Kitchen premium non stick // frying pan, sauce pan, casserole non-stick // Diameter 28 cm, (frying pan) // Diameter 16cm, 1.9l (sauce pan) // Diameter 18cm, 2.8l (casserole) // Non-stick coating // Heat

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger 1x20A / 2x20A Bruksanvisning - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

6557_KK_UVN_0615.indd 1 2015-06-03 14:55:48

6557_KK_UVN_0615.indd 1 2015-06-03 14:55:48 6557_KK_UVN_0615.indd 1 2015-06-03 14:55:48 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 13 Bruksanvisning norsk... side 14 18 Käyttöohjeet suomi...sivu 19 24 Instruction manual english...page

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Instruction for use Dymista Nasal Spray 137 micrograms /

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

646-076/646-079/ 646-80

646-076/646-079/ 646-80 646-076/646-079/ 646-80 DK Smoothies to go... 2 SE Smoothies to go... 6 NO Smoothies til å ta med... 10 FI Smoothies to go... 14 UK Smoothies to go... 18 DE Smoothies To Go... 22 PL Koktajl na wynos...

Detaljer

3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22

3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22 3005_3006_3007_ES_UVN_0215_IM.indd 1 2015-03-18 10:28:22 1 Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 5-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-22 Käyttöohjeet - suomi...sivu 23-28 Instructions of use - english...page 29-34 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k NO b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les retningslinjene grundig før apparatet tas i bruk

Detaljer

BREEZE 9, 12. Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312

BREEZE 9, 12. Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312 BREEZE 9, 12 Cold-air fan, ø 23 cm, 30 cm - type 1309/1312 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 2 2 3 1 4 5 6 9 7 8 3 4 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-75 Instructions of

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

6322_UL_UVN_0114.indd 1 2015-12-11 10:59:20

6322_UL_UVN_0114.indd 1 2015-12-11 10:59:20 6322_UL_UVN_0114.indd 1 2015-12-11 10:59:20 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Detaljer