Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013"

Transkript

1 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok

2 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

3 Velkommen til Misjonsforbundets generalforsamling 2014 i Haugesund misjonskirke Vi gleder oss til å møte deg! Misjonsforbundets visjon, Guds barns enhet og menneskers frelse, gir en tydelig retning for oss lokalt, sentralt og internasjonalt. Gjennom våre verdier rotfestet, raus og relevant sier vi mye om hvordan vi ønsker å arbeide. Til sist har vi gjennom Vekst 2020 en opplevelse av å ha samlet oss om hva vi konkret skal satse på. Dette har gitt oss ny kraft og mer fart i vårt arbeid for å bygge Guds rike. Vi vil gjennom årets Generalforsamling bygge videre på det Gud har lagt på våre hjerter! Generalforsamlingen samler oss fra hele landet til spennende dager i Haugesund misjonskirkes flotte kirkebygg. Vertsmenigheten for Generalforsamlingen 2014 er en menighet som virkelig har tatt Vekst 2020 utfordringen på alvor og de siste årene opplevd fornyelse og vekst. Et av fokusområdene under Generalforsamlingen er disippelliv. I et Vekst 2020 perspektiv handler det ikke bare om fordobling, men også fordypning, å styrke vårt kristne liv i menighetene og fellesskapet. Disippelliv er et av de fem satsningsområdene i strategiplanen som skal behandles under forhandlingene. Strategiplanen er skrevet for å inspirere og gi retning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den er praktisk tilrettelagt med mål og tiltak for hvordan vi kan satse sammen og bruke våre ressurser i årene framover. Vi tror disse dagene vil ha stor betydning for Misjonsforbundet i tiden som ligger foran. Misjonsforbundet er et fellesskap av nær 100 menigheter, og det er derfor viktig at alle menigheter møter med delegater og er med på å ta avgjørelser og bære ansvaret for vår framtid. Misjonsforbundet Ung har sitt landsmøte parallelt på samme sted denne gangen, og dette understreker at vi står sammen i arbeidet. Vi har også lyst til å oppmuntre den enkelte menighet og den enkelte misjonsforbunder til å be for Generalforsamlingen og sakene som skal behandles. Kristus er hode for menigheten og kilden til all vekst i Guds rike. Det er Han som må få lede, også de avgjørelser som skal fattes på Generalforsamlingen. Velkommen til Haugesund! Øyvind Haraldseid generalsekretær Ove Gundersen styreleder 3

4 Misjonsforbundets årbok for årene 2012 og 2013 Innhold 3 Hilsen fra generalsekretær og styreleder 4 Innholdsfortegnelsen 5 Program 6 Liten skole om forkortelser, Forretningsorden for Generalforsamlingen 7 Dagsorden 9 Bilag 1: Rapport fra Kontrollkomiteen 10 Bilag 2: Hovedstyrets årsberetning Bilag 3: Øvrige rapporter Trossamfunnet, PMF, PO, Misjonsforbundet UNG 37 Bilag 4: Endring av 4 i Lover 38 Bilag 5: Endring av 8 i Anbefalte vedtekter for menighetene 39 Bilag 6: Endring av 12 i Anbefalte vedtekter for menighetene 40 Bilag 7: Navneendring av Misjonsforbundet 41 Bilag 8: Misjonsforbundets strategi Praktisk informasjon ved Generalforsamlingen 43 Misjonsforbundet i 130 år 4

5 TALERE Program Fredag kl Hovedtaler Javier Gomez som er leder for Misjonsforbundet i Colombia Lørdag kl Hovedtale på festkvelden er generalsekretær Øyvind Haraldseid Søndag kl Hovedtale av daglig leder i Misjonsforbundet UNG, Svein Aksel Guttormsen Nakkestad. Torsdag 29. Mai Servering av varm mat Seminar med tema «Disippelliv» Kafé Fredag 30. Mai 8.30 Bønn og lovsang 9.00 Forhandlinger Lunsj Hilsen fra ordføreren, forhandlinger Forhandlingene slutt Middag Offentlig møte. Tale av Javier Gomez Kafé Lørdag 31. mai 8.30 Bønn og lovsang 9.00 Forhandlinger Kaffepause Forhandlinger Lunsj Fritid / tematur (påmelding) Middag på Radisson Blu Festkveld i misjonskirka. Tale av generalsekretær Øyvind Haraldseid Misjonsforbundet UNG arrangerer i sitt Landsmøte en lederkonferanse fra fredag kl til lørdag kl Dette skjer parallelt med Generalforsamlingens program, men måltidene foregår samtidig. Søndag 1. Juni Gudstjeneste. Ordinasjon Tale av daglig leder i UNG, Svein Aksel G. Nakkestad Kirkekaffe enkelt måltid 5

6 Forretningsorden Dagsorden sak 5: Liten skole for ferskinger Her finner du en rekke forkortelser og uttrykk som kan forekomme ofte i løpet av forhandlingene: ATH: Ansgar Teologiske Høgskole ABS: Ansgar Bibelskole DNM: Det Norske Misjonsforbund GF: Generalforsamlingen i Misjonsforbundet HS: Hovedstyret, Det Norske Misjonsforbunds øverste valgte styre. IFFEC: The International Federation of Free Evangelical Churches et internasjonalt samarbeid av nasjonale kirker, som Misjonsforbundet er en del av. INA: Internasjonal avdeling i Misjonsforbundet som ledes av misjonssekretæren. IR: Internasjonalt Råd et rådgivende organ for HS i forhold til internasjonalt arbeid. KA: Kommunikasjonsavdelingen i Misjonsforbundet som også omfatter Misjonsbladet. MSK: Misjonsforbundets Speiderkorps er en del av Misjonsforbundet UNG. NA: Nasjonal avdeling i Misjonsforbundet NBUKI: Den nordiske barne- og ungdomskomitéen i IFFEC et viktig samarbeidsorgan for Misjonsforbundet UNG. NR: Nasjonalt Råd et rådgivende organ i forhold til HS for det nasjonale arbeidet. PMF: Predikant- og Misjonærforeningen en relasjonsbasert og faglig organisasjon for pastorer, misjonærer og forkynnere i Misjonsforbundet. PMR: Predikant- og Menighetsrådet er rådgivende i forhold til Hovedstyret når det gjelder etiske eller teologiske problemstillinger. PO: Personalorganisasjonen er en fagorganisasjonen for alle pastorer, misjonærer og andre ansatte i Misjonsforbundet og på skolene. UNG: Misjonsforbundet UNG, selvstendig organisasjon med Landsmøte (LM) som øverste organ og Landsstyre som øverste valgte organ. Forretningsorden 1. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. 2. Generalforsamlingen velger ordstyrer og viseordstyrer. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet, og har fullmakt til å foreslå endringer i rekkefølgen på dagsorden. 3. Møteprotokoll føres av valgte sekretærer. Den undertegnes av møtelederne, sekretærene og to valgte representanter. 4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker kan ikke fremmes. 6. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Hovedstyrets leder dobbeltstemme. Lovforslag må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt på Generalforsamlingen. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av representantene forlanger det. 7. I møteprotokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort. Ved skriftlig avstemming føres antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i møteprotokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker. 8. Utskrift av møteprotokollen sendes menighetene senest ti uker etter Generalforsamlingens slutt, med fire ukers frist for innsigelser. 9. Generalforsamlingens forretningsorden godkjennes ved åpningen av hver generalforsamling, og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste generalforsamling. 6

7 Dagsorden MISJONSFORBUNDETS GENERALFORSAMLING HAUGESUND, 29. MAI-1. JUNI 2014 DAGSORDEN 1. Forhandlingene åpnes ved Hovedstyrets leder, Ove Gundersen Konstituering 2. Fullmaktskomiteens rapport ved formann Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fullmaktskomiteens rapport over fremmøtte representanter til Generalforsamlingen. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen har ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 4. Valg av ordstyrer og viseordstyrer Hovedstyrets innstilling til vedtak: Per Ravna (Bodø) velges til ordstyrer. Marion Bojanowski (Grimstad) velges til viseordstyrer. 5. Godkjenning av forretningsorden. Se side 6. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til forretningsorden. 6. Valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen 7. Valg av tellekorps 8. Kontrollkomiteens rapport. Bilag 1 Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen tar kontrollkomiteens rapport til etterretning. Årsberetning og rapporter 9. Hovedstyrets årsberetning Bilag 2. (Øvrige rapporter (Trossamfunnet, PMF, PO, UNG). Bilag 3 Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets årsberetning for Øvrige rapporter tas til orientering. Økonomi/regnskap 10. Årsregnskap Se eget saksdokument. Sakspapirer sendes ut separat. Regnskapet er også tidligere sendt ut 9. september Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for Årsregnskap Se eget saksdokument. Sakspapirer sendes ut separat. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for Valgforberedelse 12. Forslag på kandidater til valgene. Eventuell tale for kandidatene. Lovsaker 13. Endring av 4 i Lover for Det Norske Misjonsforbund. Bilag 4. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av 4 i Lover for Det Norske Misjonsforbund. Saker av prinsipiell og strategisk karakter 14. Endring av 8 i Anbefalte vedtekter for menighetene. Bilag 5. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av 8 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund. 15. Endring av 12 i Anbefalte vedtekter for menighetene. Bilag 6. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av 12 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund. 16. Navneendring av Misjonsforbundet. Bilag 7. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen ber Hovedstyret fremme en sak om navneendring for Misjonsforbundet til Generalforsamlingen Misjonsforbundets strategi Se eget saksdokument. Bilag 8. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til Strategi for Misjonsforbundet for perioden , og anbefaler menighetene å utvikle egne strategier med basis i verdiene og målsetningene i strategien. >> 7

8 Økonomi/budsjett 18. Rammebudsjett for 2015 og Se eget saksdokument. Sakspapirer sendes ut separat. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2015 og Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å revidere budsjettene og inkludere nye, mindre prosjekter dersom dette kan skje ved omprioriteringer eller økte inntekter uten at balansen i budsjettet forrykkes. Valgene for perioden Valgkomiteen orienterer og leder valget. Se eget saksdokument. 19. Hovedstyrets leder Utgående: Ove Gundersen 20. Seks medlemmer til Hovedstyret Utgående: Kristin Rakli Andersen, Turid Wærstad, Jan Åge Gabrielsen, Øyvind Gryting, Jorunn Hummelsund og Ingvild Sæther 21. To varamedlemmer til Hovedstyret Utgående: Sjur Brændeland (1.vara) og Bente Elisabeth Nome (2. vara) Øvrige valg 22. Leder for, og to medlemmer til kontrollkomiteen Utgående: Kolbein Rege (leder), Inger Lill Pedersen og Karl Mosvold 23. To medlemmer til Predikant- og menighetsrådet Utgående: Reidun Koch og Erna S. Ultvedt 24. Leder for, og fire medlemmer til valgkomiteen (ledes av Generalforsamlingens ordstyrer) Utgående: Anne Wenche Hellem (V), leder, Siv Kathrin Stark (N), Frode Øvergaard (V), Thorleif Bruseland (S) og Jørn Haugeland (S). 25. Valg av revisor Misjonsforbundet benytter revisjonsfirmaet BDO AS, org.nr Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen gjenvelger BDO AS som revisor for de neste to årene. Øvrige saker 26. Generalforsamlingen 2016 Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen takker for invitasjonen fra.. om å være lokal arrangør for Generalforsamlingen Generalforsamlingen avholdes i tidsrommet mai. 8

9 BILAG 1 Rapport fra kontrollkomiteen 9

10 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Noen av medlemmene i Hovedstyret, f.v.: Kristin Rakli Andersen, Jorunn Hummelsund, Ove Gundersen (styreleder), Knut Moholt, André Møskeland, Øyvind Haraldseid, Sjur Brændeland og Øyvind Gryting (nestleder). ANSVARLIGHET I SATSINGENE GIR VEKST Det er en pågående positiv synergi i samarbeidet mellom Misjonsforbundet lokalt, regionalt og sentralt. Vi ser dette i våre fellesarrangementer som stadig trekker flere mennesker. Vi ser det i menighetsplantingene og menighetsutviklingsprosjekter. I arbeidet med strategiplan for var det påfallende hvor enkelt det var å samles om satsingsområdene. Dette er primært på grunn av den tydelige retningen som Vekst 2020 har gitt oss i vårt arbeid. Et viktig vedtak fra Generalforsamlingen i 2012 i Arendal var å gjøre «Levende tro» til Misjonsforbundets trosopplæringsplattform, ikke bare et verktøy for Misjonsforbundet UNG. Dette har satt i gang gode og nødvendige prosesser. Samtidig påvirker og styrker det relasjonen mellom Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG på en fruktbar måte. Vi registrerer samtidig med vekst og utvikling at det også er menigheter som opplever store utfordringer. Godt samarbeid mellom staben sentralt og lokalt lederskap har skapt nytt engasjement, etablert replantingsprosjekter eller prosesser for ansvarlig avvikling. I perioden har vi sett nødvendigheten av å forebygge negative trender. Vi har da satset på å forebygge gjennom kurs og veiledning for å bygge godt lederskap i menighetene. Vekstakademiet, Menighetsskolen og Samarbeids- og konflikthåndteringskurset har vært viktige arenaer for å utøve dette. Hovedstyret opplever at staben er en viktig katalysator for det arbeidet som skjer i lokalmenighetene og i vårt internasjonale arbeid. Ved Generalforsamlingen i 2012 i Arendal ble ny generalsekretær innsatt. Under ledelse av forrige generalsekretær, Jarle Råmunddal, ble det blant annet arbeidet med stabens oppdrag i Misjonsforbundet, og resultatet ble formuleringen: «En enhetlig stab for menighet og misjon». Nåværende generalsekretær, Øyvind Haraldseid, har sammen med staben gitt viktige bidrag i utviklingen av en enhetlig strategi for Misjonsforbundet. 10

11 Organisasjon Generalforsamlingen i 2012 Generalforsamlingen er Misjonsforbundets øverste myndighet og samles ordinært hvert annet år. Misjonsforbundet avholdt generalforsamling mai 2012 i Arendal misjonskirke. Det var 149 stemmeberettigede, 107 delegater fra 44 menigheter, i tillegg til stemmeberettigede pastorer og styremedlemmer. Øyvind Haraldseid ble enstemmig valgt som ny generalsekretær i Misjonsforbundet for en periode på seks år. Status og veien videre for Vekst 2020 var også en viktig sak under forhandlingene. «Levende tro» ble vedtatt som Misjonsforbundets plattform for trosopplæring, og utvikling av lokale Vekst 2020-planer ble vedtatt som mål for menighetene. To prinsipielt viktige saker ble også behandlet: Hovedstyret utfordret Generalforsamlingen til å tydeliggjøre hva som uttrykker en sunn relasjon mellom menighetene og fellesskapet. Den andre saken handlet om hvordan friheten til medlemskap i annet juridisk trossamfunn skal formuleres i lover og vedtekter. Arendal misjonskirke la forholdene godt til rette for arrangementet, og det var mange som kom på de offentlige møtene. Avtroppende generalsekretær Jarle Råmunddal ble takket på en behørig måte for sine seks år som generalsekretær. Øyvind Haraldseid ble innsatt som ny generalsekretær under avslutningsgudstjenesten søndag. Hovedstyret Hovedstyret er Misjonsforbundets øverste valgte organ, og har hatt følgende sammensetning etter Generalforsamlingen: Ove Gundersen (leder), Øyvind Gryting (nestleder), Kristin Rakli Andersen, Jan Åge Gabrielsen, Jorunn Hummelsund, Ingvild Sæther, Turid Wærstad, André Møskeland (Misjonsforbundet UNG), Erling Hellum (Ansgarskolen) og Knut Moholt (Predikant- og Misjonærforeningen), Sjur Brændeland (1. vara), Bente E. Nome (2. vara). Fordelingen mellom kvinner og menn, blant Hovedstyrets medlemmer som er valgt av Generalforsamlingen, er fem kvinner og fire menn, inkludert vararepresentanter. Fra administrasjonen møter generalsekretæren fast i Hovedstyret. I tillegg møter misjonssekretæren, som er tillagt stedfortrederansvar for generalsekretæren, og administrasjonssjefen, som fungerer som Hovedstyrets sekretær. Kommunikasjonslederen har anledning til å møte. Hovedstyret har i perioden avholdt ti ordinære styremøter og behandlet 158 saker. Hovedstyret har hatt et bredt spekter av saker til behandling, blant disse nevnes spesielt: Forberede valg av generalsekretær Strategi Godkjenne menighetsplantingsprosjekter Opptak og oppløsning av menigheter Hensiktsmessige strukturer for menigheter i vekst Økonomi- og eiendomsforvaltning Omdanning av fonds Tarifforhandlinger og pensjonsordninger Internasjonalt arbeid Trossamfunnets styre Trossamfunnets styre oppnevnes av Hovedstyret og ivaretar saker som angår det registrerte trossamfunnet. Trossamfunnets styre har i perioden bestått av Gjermund Igland, Arne Lindtveit, Alexander Paul, Hildegunn Hausevik Johnsen og generalsekretæren er styrets sekretær. Det vises for øvrig til egen årsberetning for trossamfunnet. Predikant- og menighetsrådet (PMR) Predikant og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Faste medlemmer i PMR er generalsekretær, misjonssekretær, Hovedstyrets leder, leder i PMF, daglig leder i Misjonsforbundet UNG og rektor på Ansgar Teologiske Høgskole. I tillegg velges to menighetsrådgivere av og blant menighetsrådgiverne, og to medlemmer velges direkte av Generalforsamlingen. Generalsekretæren er rådets leder. På Generalforsamlingen i 2012 ble Erna Ultvedt og Reidun Koch valgt som medlemmer av PMR. PMR har i perioden hatt fem møter og behandlet 36 saker. Blant sakene som har vært behandlet nevnes; veiledning i forhold til samboerskap, anbefaling til forkynnertjeneste, situasjoner knyttet til våre menigheter, menigheter som søker pastorer og andre arbeidere. Under Generalforsamlingen i 2012 ble Øyvind Haraldseid innsatt til ny generalsekretær i Misjonsforbundet. 11

12 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Nasjonalt råd i Misjonsforbundet, f.v.: Svein Aksel G. Nakkestad, Jorunn Hummelsund, Gordon Valen, Torben M. Joswig, Pål Brenne, Maria Morfjord og Øyvind Haraldseid. Nasjonalt råd Nasjonalt råd har som oppgave å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonsforbundets nasjonale arbeid. I perioden har rådet arbeidet tett sammen med nasjonal avdeling i utvikling og implementering av strategier for arbeidet. Det er avholdt sju møter. Rådet har også hatt en studietur, sammen med UNG, med fokus på Levende tro. Rådet har hatt følgende medlemmer: Gordon Valen, Maria Morfjord, Pål Brenne, Ingrid Lindberg, Jim Foss, Thomas Aas Pedersen og Jorunn Hummelsund. Generalsekretær og leder av nasjonal avdeling har i tillegg til daglig leder i UNG og menighetsrådgiverne møtt i rådets møter. Organisere og administrere fellesskapets daglige drift og prosjekter Mobilisere, støtte og være en ressurs Per utgjorde Misjonsforbundets stab 13,55 årsverk fordelt på 19 medarbeidere. Av disse var seks kvinner og tretten menn. Ved utgangen av 2012 utgjorde staben 13,5 årsverk fordelt på 19 medarbeidere. Årsverkene er fordelt slik: Administrasjon, økonomi og ledelse (5,7), Kommunikasjonsavdelingen (1,8), Internasjonal avdeling (2,15), Nasjonal avdeling (3,6) og Liv & Vekst (0,3). I perioden har følgende personer vært ansatt: Jarle Råmunddal (generalsekretær), t.o.m. aug. 2012, Øyvind Haraldseid (ge- Internasjonalt råd Internasjonalt råd har som oppgave å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonsforbundets ytremisjons- og bistandsfaglig arbeid. Rådet har satt viktig tematikk på dagsorden så som; nærhet til misjon, Romania-satsingen, tilbud til hjemkomne misjonærer og misjonærbarn med internatskoleerfaring med mer. Rådet har avholdt seks møter i perioden. Rådet har bestått av følgende medlemmer: Bente E. Nome, Jørgen Haug, Ingrid Eskilt og Solveig Eriksen. Leder av internasjonal avdeling, misjonssekretær Eilif Tveit, har ledet rådets arbeid og fungert som sekretær. Generalsekretæren møter i rådet ved behov. Misjonsforbundets hovedkontor Staben ved Misjonsforbundets hovedkontor har som oppdrag å være en enhetlig stab for menighet og misjon, og skal i samsvar med Misjonsforbundets oppdrag og verdier: Utøve visjonært og strategisk lederskap Fra august 2012 overtok Øyvind Haraldseid (t.h.) oppgaven som generalsekretær etter Jarle Råmunddal. 12

13 neralsekretær), f.o.m. sept. 2012, Eilif Tveit (misjonssekretær, generalsekretærens stedfortreder), Viggo Koch (spesialrådgiver for bistand og misjon), Øyvind Slåtta (misjonskonsulent), Kjersti Gulli Petersen (misjons- og administrasjonskonsulent), Torben M. Joswig (leder nasjonal avdeling), Roy Elling Foss (menighetsrådgiver), Karstein Morfjord (menighetsrådgiver), Geir Johannessen (menighetsrådgiver), Jon Arne Hoppestad (prosjektleder Liv & Vekst og giveroppfølging), Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (ansvarlig redaktør /kommunikasjonsleder), Jorunn Sørlie Hagen (kommunikasjonsmedarbeider), Trond Filberg (fungerende kommunikasjonsleder /redaktør), Yngve H. Brosstad (administrasjonssjef), Rune Fridell (økonomileder/it-ansvarlig), t.o.m. des. 2013, Eva Ekelund (regnskapsfører), Marit Hübenbecher (økonomikonsulent), Grete Skjennum Østerhus (kontorsekretær), Ingunn Rui, (arkivleder HSA), Gjermund Igland (prosjektkonsulent trossamfunnet), f.o.m. sept. 2012, og Jens Kåre Lindal (prosjektkonsulent Veien til Tjeneste). Arbeidsmiljø og stabsutvikling Takket være god kompetanseoverføring og rett mann på rett plass, ble det en god stafettveksling mellom gammel og ny generalsekretær i begynnelsen av perioden. Ved avslutning av perioden har en sentral medarbeider fått innvilget ett års permisjon og en annen medarbeider har sagt opp sin stilling. Dette har medført noen viktige endringer i staben. Det har også i perioden vært fokus på stabsutvikling. I tillegg til stabsmøter og stabsdager, har staben hatt en stabstur til Barcelona, Spania. Staben har også vært aktivt med i prosessen med å utforme Misjonsforbundets strategi for perioden Arbeidsmiljøet ved Misjonsforbundets hovedkontor anses som godt, og det har heller ikke vært skader eller ulykker relatert til arbeidet. Sykefraværet har i 2012 vært 1,23 % og i 2013 vært 1.56 %. Dette er noe opp i forhold til foregående to år, og skyldes noen langtidssykemeldinger. Ledelsen har hatt fokus på det forebyggende, oppfølging av sykemeldte og å iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen. Hovedstyret erkjenner imidlertid at det kan være en utfordring å avpasse forventinger i forhold til kapasitet. Historisk selskap og arkiv (HSA) Historisk selskap og arkiv har som oppgave å ivaret Ordinasjon Haraldseid Øyvind Generalforsamlingen 2012 (59) JSHfoto a Misjonsforbundets historiske arv. Dette er plassert på Ansgarskolen, Kristiansand. Arkivet er en verdifull ressurs i arbeidet med å ta vare på Misjonsforbundets rike historie. Hovedstyret oppnevner styret i HSA som i perioden har bestått av Jarle Abelson, Ingulf Diesen, Bjørn Øyvind Fjeld, Hallvard Hagelia, Per Ravna og Kari Lorentzen. Ingulf Diesen fratrådte sin plass i styret i 2013 og ble behørig avtakket. Arkivleder, Ingunn Rui, fungerer som styrets sekretær. Etter mange år ved hovedkontoret i forskjellige stillinger, sluttet Rune Fridell Misjonsforbundets samarbeidsrelasjoner Internasjonalt International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) er det internasjonale fellesskap av Misjonsforbundets søstersamfunn. Dette er et viktig fellesskap som gir oss identitet, tilhørighet og støtte. Jarle Råmunddal satt ut sin generalsekretærperiode i IF- FECs Executive Committee og Eilif Tveit sitter i IFFECs Mission Committee. Begge ble valgt inn for perioden På IFFECs teologi konferanse i Athen, Hellas i 2012, var Misjonsforbundet representert ved generalsekretær, Øyvind Haraldseid. Misjonsforbundet har egne samarbeidsavtaler med samarbeidskirkene i de landene vi er engasjert i. På vegne av styret i HSA takket Ingunn Rui og overbrakte blomster til Ingulf Diesen som i mange år har bidratt meget med både innhold og oppbygning av Misjonsforbundets historiske arkiv. 13

14 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Nasjonalt Misjonsforbundet har vært representert i: Norges Kristne Råds styre, Øyvind Haraldseid og Ingunn Folkestad Breistein (vara) Religionspolitisk utvalg (p.t. ingen representant) Norsk Teologisk Samtaleforum, Reidar Salvesen Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (p.t. ingen representant) Det Norske Bibelselskap, Øyvind Haraldseid (representantskapet) og Viggo Koch (vara i representantskapet). Kirkens Nødhjelp, Viggo Koch (representantskapet) Digni, Viggo Koch (leder av representantskapet) Egedeinstituttet med Viggo Koch (viseordfører i representantskapet) NORME, møter i representantskapet DAWN med Jens Kåre Lindal i styret Willow Creek Norge med Rune Fridell Finnerud gård Styret med Rune Fridell, Yngve Brosstad (vara) og Viggo Koch, Jarle Råmunddal (vara) og representantskapet med Øyvind Mediaas (leder), Arild Eriksen (vara), Elsebeth Lorentsen, Einar O. Rognstad (vara). I tillegg har Misjonsforbundet medlemskap i: Familie og Medier Kristelig Pressekontor Menneskeverd Kristelig studieforbund Hjelp jødene hjem Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Til helhet Frivillighet Norge Hovedorganisasjonen Virke Knif innkjøp Dessuten har Misjonsforbundet intranett. I tillegg kommer siden minaksjon.no for innsamlingsaksjoner og misjonsbladet.no som videresender brukere til en side om bladet på vår ordinære hjemmeside. Trykksaker og produksjoner Det er produsert flere trykksaker, spesielt har vi fått gode tilbakemeldinger på brosjyren «Hvem er vi?» som presenterer Misjonsforbundet. Det er dessuten produsert flere filmer som er publisert på hjemmesida vimeo.com/misjonsforbundet. Profil med logo og håndbok Hovedstyret er glad for at Misjonsforbundets grafiske profil stadig benyttes av flere menigheter. Fra introduksjonen av ny profil i 2008 og til slutten av 2013 er det 49 misjonsmenigheter som har fått utarbeidet profilprodukter. Misjonsforbundet tilbyr menighetene ferdige profilprodukter som logo i forskjellige varianter i forhold til formål, brevmal og andre dokumentmaler som giroark, maler og fortrykksfiler for kontortrykksaker som konvolutter, adresselapper, annonsemaler og powerpointmal. Vår kommunikasjonsavdeling er også behjelpelig med å utarbeide maler for stempel, visittkort og veggskilt for kirkebygg. Kommunikasjon Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG sitt kommunikasjonsarbeid ivaretas gjennom kommunikasjonsavdelingen og bidrar til å koordinere informasjon mellom organisasjonene. Misjonsbladet Misjonsbladet ble grunnlagt i 1904 og har i dag et opplag på I 2012 ble det utgitt fem nummer, mens det i 2013 ble utgitt fire nummer. Bladet gis ut gratis til alle som ønsker å motta det, og særlig er medlemmene i våre menigheter en viktig målgruppe. Inntektene er frivillig abonnementsgaver og annonser. Kommunikasjonsleder og ansvarlig redaktør i Misjonsbladet, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen startet i studiepermisjon fra Trond Filberg (t.h.) fungerer i stillingen. Hjemmesider Misjonsforbundet drifter tre hjemmesider: misjonsforbundet. no, prosjektkatalogen.org og facebook.com/misjonsforbundet. 14

15 Økonomi Hovedstyret har i perioden hatt et tydelig fokus på budsjett, innsamling og økonomistyring for å skape en sunn økonomi. Overføringer fra menighetene og gaver fra enkeltgivere er grunnpilaren i Misjonsforbundets økonomi. I 2012 utgjorde overføringer fra menighetene cirka 6,2 millioner kroner, mens tilsvarende beløp i 2013 var cirka 7,1 millioner kroner. I perioden har det samlet sett vært en positiv utvikling i overføringer fra menighetene og gaver fra enkeltgivere. I 2013 ble det igangsatt en ordning der kalenderåret deles i tre like deler, mellom Nasjonal avdeling, Internasjonal avdeling og Misjonsforbundet UNG, som har hvert sitt kampanjevindu. I et kampanjevindu har man forkjørsrett på innsamlingstiltak og aksjoner for inntektsbringende arbeid. Det planlegges å gjøre en evaluering av kampanjetenkningen i Trossamfunnstilskudd utgjorde i 2012 kr og for 2013 kr Tilskuddet fra NORAD til utviklingsprosjekter og andre prosjekter i perioden utgjorde drøyt 4 millioner kroner per år i 2012 og Regnskap 2012 Konsernregnskapet (Morselskapet Det Norske Misjonsforbund inkl. Ansgarskolen AS) viser et driftsresultat etter finans- og ekstraordinære poster på kr Misjonsforbundets resultatregnskap (ekskl. Ansgarskolen) viser et underskudd etter finans- og ekstraordinære poster på kr I forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene blir øremerkede midler som ikke er brukt, avsatt i balansen til formålet. Tilsvarende blir underskudd dekket inn med midler fra tidligere avsatte fondsmidler og fri egenkapital. Finansinntekter som er knyttet opp til fond og avsetninger er tilført egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Den reelle renteavkastningen er lavere enn bankinnskuddet skulle tilsi. Gaveinntektene i 2012 har vist en svak nedgang i forhold til Tarifforhandlinger Hovedstyret har i perioden gjennomført tarifforhandlinger med Misjonsforbundets personalorganisasjon (PO). Tariffavtalene bidrar til å sikre regulerte lønns- og arbeidsforhold for ansatte innen Misjonsforbundet og i menighetene. Personalforsikringer Misjonsforbundets hovedstyre og POs styre har høsten 2013 ført forhandlinger om ny pensjonsordning for Misjonsforbundet. For partene har det vært et felles mål å sikre trygge arbeidsvilkår for de ansatte og bærekraftighet med forutsigbarhet for arbeidsgiverne. Partene er enige om følgende hovedelementer: Dagens ytelsesbaserte pensjonsordning i DNB erstattes med en ny innskuddsbasert pensjonsordning i DNB med virkning f.o.m Arbeidstakere som får vesentlig lavere pensjonsytelser ved overgang til innskuddspensjon bør lønnskompenseres. Det tegnes en kollektiv avtale om uførekapital med 12 G i dekning (KNIF Trygghet). Dagens kollektive avtale om gruppelivsforsikring utvides til å omfatte ektefelle med 10 G i dekning. For den ansatte utvides dekningen fra 15 til 30 G (KNIF Trygghet). Regnskap 2013 Regnskapet for 2013 forelå ikke på det tidspunktet Årboka gikk i trykken. Det vises til ettersendt regnskap med noteopplysninger og revisjonsberetning. Gaveinntektene i 2013 viser en svak økning i forhold til 2011 og Eiendom og kapital Det Norske Misjonsforbund eier alle aksjene i Ansgarskolen som er organisert som et konsern. Leder av hovedstyret er generalforsamling i morselskapet for skolen. I tillegg har Misjonsforbundet 1 aksje i leirstedet Vegårtun, 212 aksjer i Knif Trygghet Forsikring AS og og aksjer i Mentor Medier AS. 15

16 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Justnes misjonskirke er nyplantet menighet. Nasjonalt Hovedstyret ser med takknemlighet på det gode arbeidet som gjøres i våre menigheter, og den veksten og optimismen som vi registrerer. Det oppleves også at menighetsrådgiverne spiller en viktig rolle i samspillet med menighetene. Satsingen «Vekst 2020» har vært styrende for det strategiske og visjonære arbeidet. I Misjonsforbundet er det tatt nye steg for å utvikle verktøy så visjonen kan omsettes til virkelighet. Hovedfokus i vårt nasjonale arbeid er menighetsplanting, menighetsutvikling og lederutvikling. Menighetsplanting Misjonsforbundet opplever vekst innenfor menighetsplanting. Det er utarbeidet en plan for menighetsplanting, iverksatt tiltak for å mobilisere til planting, støtte og utruste plantere. Nettverkssamlinger, coaching og kompetanseheving er viktige stikkord i arbeidet. Som et ledd i dette arbeidet, ble det arrangert en studietur for ni personer fra Østlandet til Hamburg høsten Dette er personer som enten forbereder seg på eller har startet menighetsplantinger i vår sammenheng. Mange av våre plantinger har til nå funnet sted i Kristiansandsområdet, men det er nå blitt tydelig at nye plantinger også vil skje flere andre steder i landet i tida som ligger foran. Menighetsutvikling Misjonsforbundet startet i 2012 å utvikle en egen «menighetsskole». Målet er skape et verktøy til inspirasjon og utvikling for å bygge sunne, misjonale menigheter. Menighetsskolen er prøvd ut første gang i møte med flere menigheter i Nord-Norge. Gjennom flere år med tett samarbeid, har vi hentet inspirasjonen fra Evangelical Covenant Church (ECC), et av våre søskenkirkesamfunn i USA. Mye av innholdet i menighetskolen bygger på ECC menighetsutviklingsverktøy Congregational Vitality. Det arbeides mye med å videreutvikle og tilpasse dette til norsk virkelighet. Det er nasjonal avdeling, sammen med generalsekretær, som har ansvar for å utforme menighetsskolen. I tillegg er det etablert et eget fagråd for menighetsutvikling i Misjonsforbundet bestående av lokale pastorer, Ansgarlærere og sentralt ansatte. Dette for å kvalitetssikre utviklingsarbeidet. 16

17 Lederutvikling I lys av Vekst 2020 har Misjonsforbundet jobbet målrettet med å bygge godt lederskap. I tillegg til den direkte kontakt med ledere og lederskap skjer dette gjennom gode lederarrangement og seminarer. Vekstakademiet ble arrangert både i 2012 og 2013 på Ansgarskolen. Begge årene var det rundt deltakere fra Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA, Romania, Hong Kong og Frankrike. Vekstakademiet har utviklet seg til å være en katalysator for visjonært lederskap. På Lederkonferansen i Oslo misjonskirke Betlehem, som er et samarbeid mellom Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG, deltok nærmere 250 ledere fra våre menigheter. Misjonsforbundere er også godt representert på lederseminarene på Liv & Vekst, på Willow Creeks Global Leadership Summit og andre arenaer for lederutvikling. Misjonsforbundets predikant & misjonærforening (PMF) har et tett og godt samarbeid med misjonsforbundet sentralt. De har hatt et velfungerende styre og avholder årlig sitt «Vintermøte Pit stop», sist år i Rømskog. Vekst 2020 Misjonsforbundet er nå snart en tredjedel på vei til år Vekst 2020 satsingen har som mål å fordoble antall menighetsaktive gjennom menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling og arbeid for barn og unge. Det som måles er antall gudstjenestebesøkende, deltakere i smågrupper, frivillige medarbeidere og antall barn og unge. Det er også en uttalt målsetning å plante 20 nye menigheter. Hvordan ligger vi an så langt? Hva måles? Gjenomsnittlig gudstjenestebesøk Antall personer i menighetenes smågrupper Antall frivillige medarbeidere i menighetene Barn og unge Tallene baserer seg på tall fra menighetene i november hvert år. Tallene så langt gir oss grunn til å tro på at vi vil kunne nå målene for tiårsperioden. Menighetsrådgivere Menighetsrådgiverne er lokalmenighetens primære kontakt med Misjonsforbundet. I tillegg til å være en ressurs og kontaktperson for menigheter og ansatte, arbeider også menighetsrådgiverne strategisk med tiltak som vil bety mye på lengre sikt. Et eksempel på dette er utvikling av menighetsskolen. Menighetsrådgiver Geir Johannessen holdt innlegg under Vekstakademiet. Trossamfunnet Det juridiske trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund hadde per et medlemstall på mot pr Dette gav en tilbakebetaling av kirkeskatten i 2013 på kroner. For øvrig vises det til egen årsmelding for Trossamfunnet. Utvikling i menighetene Misjonsforbundet består pr av 93 menigheter med til sammen medlemmer. Pr var det 94 menigheter med til sammen medlemmer. Dette viser en svak vekst de siste årene. Medlemsutviklingen for Misjonsforbundet siden 1924 ser slik ut: Statistikk 2012 viser følgende distriktsvis fordeling (tall i parentes er fra år 2010): Distrikt Antall medlemmer Antall menigheter Sør 4507 (4 323) 35 (35) Øst (1 684) 22 (25) Vest (1 321) 14 (13) Midt 864 (890) 10 (10) Nord 435 (468) 13 (16) Totalt (8 686) 94 (99) 17

18 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Statistikk 2012 (tall i parentes er fra år 2010) viser: 13 menigheter har medlemstall mellom 200 og 585, til sammen (4 424) 30 menigheter har medlemstall mellom 50 og 199, til sammen (2 980) 51 menigheter har medlemstall på under 50, til sammen (1 282) Pastorer I perioden har omkring 50 pastorer vært ansatt i våre menigheter og omkring 50 personer har vært ansatt som barne- eller ungdomsarbeidere/pastorer. På Generalforsamlingen i 2012 ble følgende ordinert til pastortjeneste i Misjonsforbundet: Elisabeth Heggheim Thorsen, Maria Morfjord, Geir Johannessen, Martin Morfjord, Jim Lynwood Foss og Gordon Valen. Nasjonale prosjekter I perioden har Misjonsforbundet hatt seks menighetsplantinger som nasjonale fellesprosjekter. Etter at vi vedtok Vekst 2020, har Misjonsforbundet hatt menighetsplanting som hovedfokus for våre nasjonale fellesprosjekter. Dette har vært en god prosjektperiode og flere nyplantinger har blitt etablert. Det jobbes også kontinuerlig med å forprosjektere flere nye plantinger og re-plantinger. Prosjekter i denne perioden: Ytre Randesund Justnes Torridal Flekkerøya Follow (Greverud) Hånes Nye menigheter Generalforsamlingen i 2012 vedtok en lovendring som innebærer at Hovedstyret har fått myndighet til å behandle søknader om opptak av menigheter i Misjonsforbundet. Hovedstyret har behandlet to søknader om opptak i 2013: Justnes misjonskirke, stiftet 31. januar 2013, med 69 medlemmer, ble opptatt som menighet i Misjonsforbundet på Hovedstyrets møte mars Ytre Randesund misjonskirke, stiftet 5. mars 2013, med 69 medlemmer, ble opptatt som menighet i Misjonsforbundet på Hovedstyrets møte mars Oppløste menigheter Hovedstyret har mottatt melding om oppløsning av fire menigheter i toårsperioden: Smedvik misjonsmenighet, stiftet 1964, 1 medlem, oppløst 12. oktober 2012 By misjonsforening, stiftet i 1936, 7 medlemmer, oppløst 4. april Vennesla misjonsmenighet, stiftet 1990, cirka 40 medlemmer, oppløst mars Jordet misjonsmenighet, stiftet i 1935, 5 medlemmer, oppløst 15. desember Torben M. Joswig, leder av Nasjonal avdeling i Misjonsforbundet, holdt innlegg i Lederkonferansen Hovedstyret beklager at utviklingen har vært slik at nedleggelse ble det mest naturlige. Hovedstyret vil samtidig overbringe en takk til dem som gjennom mange år har vært med i arbeidet. Nasjonal lederkonferanse februar 2013 ble det avholdt nasjonal lederkonferanse for Misjonsforbundet i Oslo misjonskirke Betlehem. Tema var «Led i nytt landskap», og konferansen samlet omkring 250 deltakere tilbudt et rehabiliterings- og omsorgstilbud av god kvalitet for unge rusmisbrukere og andre vanskeligstilte på Finnerud gård. Sammenslåtte menigheter To av våre menigheter i Heddal, Eben Ezer og Salem, slo seg sammen i Den sammenslåtte menigheten har tatt navnet Heddal misjonskirke. 18

19 Liv & Vekst Liv & Vekst sommerfestival, Stavern Liv & Vekst sommerfestival er den fellessamlingen i Misjonsforbundet som samler flest mennesker. Målsettingen med Liv & Vekst sommerfestival er å være et sted for fellesskap og styrket Jesustro. «Hvor er du?» var temaet på festivalen i 2012, mens det i 2013 var «Kom». Festivalen hadde i 2012 omkring påmeldte deltakere, tallet for 2013 var omkring I tillegg til dette kommer møtebesøkende og ikke-registerte dagsbesøkende. Liv & Vekst skal være en festival for alle generasjoner, og barna og ungdommene har sine egne aldersbestemte tilbud: Supersommer (4-11), Camp Stagedive (12-16) og Across (16+). Sommerfestivalen er et samarbeid mellom Misjonsforbundet, Misjonsforbundet UNG og Ansgarskolen. Runar Eldebo var en av hovedtalerne i Stavern. Liv & Vekst i nord Misjonsmenigheter i nord har tatt initiativ til et Liv & Vekst-arrangement nordpå. I 2013 ble det for første gang også arrangert Stagedive i nord. På Liv & Vekst i nord møttes 200 deltakere, hvorav 55 var ungdom. Dette foregikk juni på Soltun Folkehøgskole, Evenskjer. Liv & Vekst-komiteen var ledet fra Tromsø, og generalsekretær Øyvind Haraldseid og leder av Nasjonal avdeling, Torben Martin Joswig, var talere. 19

20 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Ansgarskolen 100 år Ansgarskolen I 2013 feiret Ansgarskolen 100 år, og jubileet ble markert med en festhelg dagene mai. Fredag var det offisiell feiring, lørdag var det åpen dag med seminarer og grillfest, samt festgudstjeneste i Kilden kulturhus søndag, festmøte for barna og konsert med Ansgar Gospel Choir. Ved jubileet ble det utgitt et festskrift, en bok med tittelen «Forankring og fornyelse». Ansgarskolen regnes blant landets største frikirkelige utdanningsinstitusjoner innen kristendom og teologi, og består av to enheter: Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) og Ansgar Bibelskole (ABS). Rektor er Harald Nygaard. Ansgarskolen er organisert som et konsern der Det Norske Misjonsforbund eier alle aksjene. Leder av hovedstyret er generalforsamling i morselskapet. For øvrig vises det til Ansgarskolens egen årsberetning. 20

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø

PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø MISJONSFORBUNDET Adr: Chr stian Krohgs g 34, N-0186 OSLO TlÍt+47-233257 50 Faksz+47-22 9801 69 Bank: 3000.15.10300 Org.no.: 960 474708 E-post: post@misjonsforbundet.no lnternett: www.misjonsforbundet.no

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Liv & Vekst er årets største fellesarrangement, og hele Misjonsforbundet, lokalt og sentralt, står sammen om dette.

Liv & Vekst er årets største fellesarrangement, og hele Misjonsforbundet, lokalt og sentralt, står sammen om dette. Sommerfestival Stavern 8.- 13. juli 2014 Velkommen til 2014 Liv & Vekst er årets største fellesarrangement, og hele Misjonsforbundet, lokalt og sentralt, står sammen om dette. Men vi står også sammen om

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer