Prosjektoversikt Nordic Rail Ballastrensing. Foto Jernbaneverket/Øystein Grue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoversikt Nordic Rail 2015. Ballastrensing. Foto Jernbaneverket/Øystein Grue"

Transkript

1 Prosjektoversikt Nordic Rail 2015 Ballastrensing. Foto Jernbaneverket/Øystein Grue

2

3 Nordic Rail 2015 Hovedhensikten med brosjyren er å presentere kommende kontrakter i de ulike prosjektene. Det er derfor lagt mindre vekt på prosjekter som nærmer seg avslutningsfasen. Innholdsfortegnelse Prosjekter i Jernbaneverket... Follobanen... InterCity-prosjektet... Prosjektene i Bergen... Prosjektene på Dovrebanen... Prosjektene på Østfoldbanen... Plan og teknikk.... Signal og Tele... Infrastrukturprosjekter... Infrastrukturdivisjonen - områdene

4 Jernbaneverket Prosjekter i Jernbaneverket Jernbaneverket består av en rekke underliggende enheter og avdelinger. De ulike enhetene har ansvaret for et bredt spekter av oppgaver innenfor sine respektive faglige og geografiske områder. I denne sammenheng nøyer vi oss med en kort beskrivelse som i grove trekk synliggjør ansvars- og rollefordelingen mellom enheter som er direkte involvert i planlegging og gjennomføring av vedlikeholds-, fornyelses- og investeringsprosjekter. Store prosjekter Planlegging og bygging av InterCity-strekningene (Dovre-, Vestfold-, Østfold- og Ringeriksbanen), Follobanen og Arna-Bergen er organisert i egne prosjektenheter underlagt assisterende jernbanedirektør. Infrastrukturdivisjonen Plan og teknikk har ansvaret for planlegging av prosjekter t.o.m. detaljplannivå. Deretter går prosjektene videre til neste ledd i organisasjonen. Omfang og kompleksitet er utslagsgivende for hvilken enhet som får ansvaret for å ivareta byggherreansvaret. Større prosjekter vil som regel bli håndtert av Infrastrukturprosjekter mens mindre prosjekter håndteres i regi av prosjektavdelingene i ett av de seks geografisk avgrensede områdene. Dette er i tråd med forutsetningene om at områdene, i tillegg til daglig drift og vedlikehold, primært kun skal ha ansvaret for mindre investeringsprosjekter i eksisterende infrastruktur. I tillegg har Infrastrukturdivisjonen de landsdekkende enhetene Transport, Energi og Signal og tele, som blant annet har ansvaret for ERTMS-prosjektet. I denne brosjyren finner du relevant informasjon om oppdrag som kommer de neste par årene. Ta gjerne kontakt med oppførte kontaktpersoner for nærmere detaljer om de ulike prosjektene og entreprisene. 2

5 Follobanen Det største samferdselsprosjekt i Norge i nyere tid Follobaneprosjektet - Generell informasjon Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge i nyere tid, og får Nordens lengste jernbanetunnel. Dette blir den første jernbanetunnelen i Norge med to atskilte løp, og den lengste delen av tunnelen skal drives med tunnelboremaskiner. Effektiv transport Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, blir innerste del av InterCity-utbyggingen sydøst-over fra Oslo og skal være et sikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystem. Follobanen skal knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og bidra til utvikling i regionen. På Østfoldbanen, mellom Oslo og Ski, er kapasitetsgrensen nådd. Samtidig er det ventet minst 30 % befolkningsvekst i dette området innen Bedre hverdag Den nye Follobanen skal tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og halvert reisetid mellom Oslo S og kollektivknutepunktet nye Ski stasjon (fra 22 til 11 minutter). Kapasiteten mellom Oslo og Ski tredobles. Med dette prosjektet ferdigstiller Jernbaneverket et firespors linjesystem inn til Oslo S. På den nye Follobanen skal togene kjøre direkte mellom Oslo og Ski. På Østfoldbanen skal togene stanse ved lokalstasjonene. Samspillet mellom Østfoldbanen og Follobanen vil gi togpassasjerene et langt bedre tilbud til og fra hovedstaden. Et storskalaprosjekt Jernbaneteknisk er det utfordrende å bygge nye spor i det høyt trafikkerte området ved Oslo S. Mye av arbeidet skal skje uten at den daglige trafikken forstyrres. Hovedarbeidene med Follobaneprosjektet er i gang etter at viktig forberedende arbeid er utført. 10 entreprenører med omlag 50 underentreprenører, har deltatt i det forberedende arbeidet. Totalkontrakter er signert med Società Italiana per Condotte d Acqua S.p.A. (EPC Tunnel D&B), sammenslutningen Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. (EPC Tunnel TBM) og Obrascón Huarte Lain S.A. (EPC Ski). De to førstnevnte entreprenørene som signerte i februar og mars 2015,har inngått avtaler med en rekke norske selskaper for å utføre arbeidet i Norge. Noen fakta om prosjektet: 22 km nytt dobbeltspor Totalt 64 km nye jernbanespor Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) Omfatter bygging av nye Ski stasjon og omfattende arbeider på Oslo S Nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen Designes for hastighet opptil 250 km/t. Hovedsakelig totalentrepriser (EPC) Kontraktstildeling for totalentrepriser i 2015 og 2016 Ferdig anlegg etter planen i slutten av 2021 Prosjektdirektør Erik Smith Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland Tlf.: (+47) E-post: 3

6 Follobanen Det største samferdselsprosjekt i Norge i nyere tid Follobaneprosjektet omfatter i alt fem totalkontrakter, i tillegg til kontrakter for signal. Store anleggsarbeider skal utføres ut mot Oslo S, på anleggsområdet på Åsland og ved og i Ski. Oslo S Strekningen går fra Oslo S til tunnelinnslaget under Ekebergåsen. Det skal utføres komplisert og omfattende arbeid på Oslo S, med bygging og omlegging av nye og gamle spor. En 600 meter lang betongtunnel skal bygges gjennom deler av den fredede Middelalderparken. Over tunnelen anlegges terrenget og masse fylles ned til vannspeilet. Når parkanlegget opparbeides kan grøntområdet få nær doblet areal. Tunnel TBM og tunnel Drill & Blast Nesten hele den nye Follobanen skal gå i tunnel og krysse gjennom Ekebergåsen, der det allerede er veitunneler og elveløp. Tunnelen for Follobanen skal drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode, men tunnel skal også drives med drill & blast. I enkelte partier inne i Ekebergåsen har prosjektet valgt å bruke den spesielt skånsomme teknologien Drill & Split (uten sprengstoff). Dette arbeidet er nå i gang for første gang i norsk tunnel. Tunnelarbeidet ved Oslo omfatter også bl.a. nytt løp til den inngående Østfoldbanen. Tunnelanlegget bygges for minimum 100 års levetid, og tilpasses europeiske sikkerhetskrav med bl.a. rømningsvei minst hver 500 meter. Ski stasjon Denne delen av det store prosjektet strekker seg fra tunnelmunningen over 3,5 km til Ski. På en 1,5 km lang dagstrekning skal det bygges støttemurer, betongtunneler og Østfoldbanen legges om for å få effektiv togdrift. Arbeidet på Ski omfatter opprusting av Østfoldbanen nord for Ski stasjon. Nye Ski stasjon blir et moderne og effektivt kollektivknutepunkt med seks spor og tre midtplattformer. En ny undergang vil gi tilgang til alle plattformer og bedre forbindelse mellom nye reisetorg på begge sider av stasjonen. Det skal bygges ny veibru med fortau og sykkelfelt i Nordbyveien. Det har vært nødvendig med et omfattende forberedende arbeid bl.a. for å sikre stabilitet i grunnen. Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Gunnar Børseth Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Nina Emilie Pay Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Gro Haldis Elden Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Elen K. Haugrønning Tlf.: (+47) E-post: 4

7 InterCity-prosjektet InterCity-prosjektet - Generell informasjon Nasjonal Transportplan (NTP) legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Seut ved Fredrikstad på Østfoldbanen, Hamar på Dovrebanen og Tønsberg på Vestfoldbanen skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen Utbyggingen skal videreføres til Sarpsborg og på kortere strekninger nord for Hamar og sør for Tønsberg i Det skal planlegges med sikte på sluttføring til Halden, Lillehammer og Skien innen InterCity-prosjektet Jernbaneverket skal planlegge 230 kilometer med dobbeltspor gjennom 21 byer og tettsteder på InterCity-nettet. Prosjektet skal sørge for at moderne dobbeltspor og knutepunkter planlegges rasjonelt, blant annet ved at flest mulig valg gjøres enhetlig og én gang. For at knutepunktene skal bli velfungerende legges det vekt på å komme til enighet med de andre aktørene med hensyn til hvilke funksjoner som må på plass, og hvem som har ansvar for hva. Godt samarbeid med interessenter og planaktører generelt, og kommunene som planmyndighet spesielt, er viktig for å sikre medvirkning og fremdrift. Prosjektet er organisert med sentrale enheter som har ansvar for tekniske løsninger, for at infrastrukturen gjennomgående er i samsvar med det togtilbudet som skal avvikles og for knutepunktstilnærmingen. Inndeling i planstrekninger følger planstatus og tidspunkt for bygging i henhold til NTP. Ringeriksbanen Etter at NTP var behandlet besluttet Samferdselsdepartementet at Ringeriksbanen skal regnes som InterCity-strekning. Jernbaneverket og Statens vegvesen har gjennomført en felles utredningsprosess for Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss. Gjennom utredningsarbeidet har etatene gitt sine anbefalinger til trasé, planform og organisering av videre planprosess. Utredningen er sendt på lokal høring og til kvalitetssikring. Regjeringen har nå besluttet at det skal utarbeides statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Planprosessen skal tilrettelegges slik at det er mulig med byggestart i InterCity-utbyggingen skal sørge for løsninger som: legger til rette for et togtilbud som kan utvikles i takt med økt etterspørsel og befolkningsvekst. gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet. bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene og avlastning av Oslo-området. utvikles med sentralt lokaliserte og velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen. bedrer godskapasiteten på hovedstrekningene for gods i Norge. gir god samfunnsøkonomi, det vil si høy nytte og lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Prosjektdirektør Anne Siri Haugen Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonssjef Ingunn Monstad Tlf.: (+47) E-post: 5

8 InterCity-prosjektet Kartet til venstre viser status for de ulike strekningene pr. i dag, og angir samtidig neste planfase for strekninger som er under planlegging. Kartet til høyre viser utbyggingstrinnene med angivelse av når de enkelte strekningene skal være ferdige i henhold til NTP. 6

9 InterCity-prosjektet Dovrebanen Parsellen Langset-Kleverud (17 km) er under bygging i regi av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Veien sto i hovedsak ferdig i desember 2014, mens dobbeltsporet åpner i november Alle kontrakter for grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider på prosjektet er inngått. Status for de øvrige delstrekningene framgår av skissene (side 6). Arbeid med reguleringsplaner for parsellene Venjar Eidsvoll Langset (11 km) og Kleverud Tangen Sørli (16 km) starter våren Her skal det bygges ett nytt spor ved siden av eksisterende spor på den enkeltsporede delen av Gardermobanen fra Venjar og Eidsvoll. Det skal også bygges nytt dobbeltspor på Dovrebanen i henhold til gjeldende kommunedelplan fra Eidsvoll til sørenden av dobbeltsporet som nå bygges fra Langset til Kleverud. Fra Kleverud legges dobbeltsporet som vist i kommunedelplanen på bro over Tangenbukta, via ny Tangen stasjon vest for eksisterende til Sørli. For strekningen Sørli Hamar Brumunddal fastsatte kommunene planprogram for for arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen. Det skal arbeides parallelt med kommunedelplanen, der trasé gjennom Hamar er et sentralt tema, og med en forstudie for strekningen Brumunddal Lillehammer. Østfoldbanen Sandbukta Moss Såstad (9 km) er neste byggeprosjekt på Østfoldbanen etter Follobanen (se side 3-4) og en forutsetning for at potensialet for bedret lokaltogtilbud skal kunne tas ut. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning ble vedtatt våren Gjennom detalj- og reguleringsplanarbeidet søkes det etter tunneltrasé som tar hensyn både til svakhetssoner i fjellet, kurvaturkrav og ønsket om stasjonslokalisering så langt nord som mulig. Knutepunktet med atkomster og sammenheng med planer for Rv19, som er forutsatt bygget senere enn banen, er sentrale temaer i planleggingen. Videre planlegging av Østfoldbanen starter med en gjennomgående forstudie for hele strekningen fra enden av dobbeltsporet på Haug til svenskegrensen. Dernest utarbeides reguleringsplan fra Haug til Seut nord for Fredrikstad og kommunedelplan for strekningen Seut Fredrikstad Sarpsborg. Her er det trangt om plassen for vei og bane inn mot ny Fredrikstad stasjon på Grønli, og det er en utfordring at vei- og baneprosjekter har ulike byggeperioder. For informasjon om Follobanen fra Oslo S til Ski, se side 3-4. Planleggingsleder (Sørli-Hamar) Harald Monsen Tlf.: (+47) E-post: Planleggingsleder (Hamar-Lillehammer) Sverre Setvik Tlf.: (+47) E-post: Planleggingsleder (Haug-Sarpsborg) Elisabeth Nordli Tlf.: (+47) E-post: Fung. prosjektsjef Sandbukta-Moss-Såstad Frank Kobbhaug Tlf.: (+47) E-post: 7

10 InterCity-prosjektet Vestfoldbanen Moderniseringen av Vestfoldbanen bidrar til redusert reisetid og økt kapasitet på en sterkt trafikkert strekning. Nye dobbeltspor betyr færre forsinkelser, og dermed et bedre og mer forutsigbart togtilbud til og fra og internt i Vestfold- og Grenlandsområdet. På strekningene Holm-Nykirke og Larvik-Porsgrunn pågår det bygging allerede (se prosjektomtale s. 9-10). Drammen-Kobbervikdalen Kommunedelplanarbeidet for strekningen Drammen- Kobbervikdalen (8,5 km) starter med planprogram i løpet av våren. For at det skal kunne bygges dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen innen 2024 er det nødvendig å planlegge Drammen stasjon for tog i alle retninger. Løsninger på Drammen stasjon, planskilt avgrening for Vestfoldbanen og trasé mellom stasjon og tunnelpåhugget antas å bli de største utfordringene i planleggingen. Nykirke-Barkåker For strekningen Nykirke-Barkåker (13 km) ble planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning vedtatt våren Gjennom kommunedelplanen skal det velges mellom en av tre alternative trasékorridorer: Én med stasjon ved Bakkenteigen og lang viadukt over Borreskåla, én med stasjon ved Skoppum vest og kortere viadukt og én med stasjon ved Skoppum øst nærmere E18. Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien Våren 2015 startet arbeidet med forstudie for hele strekningen Tønsberg Larvik. Her blir det sentralt å se på traséløsning mellom Tønsberg og Stokke, der anbefalingen fra konseptvalgutredningen var et alternativ som innebærer tunnel under Vestfjorden. Like viktig vil det bli å vurdere løsning gjennom Sandefjord og trasé- og stasjonslokalisering i Larvik. Planleggingsleder Drammen-Kobbervikdalen Sverre Lerbak Tlf.: (+47) E-post: Planleggingsleder Nykirke-Barkåker Elsebeth Bakke Tlf.: (+47) E-post: Planleggingsleder Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien Morten Klokkersveen Tlf.: (+47) E-post: 8

11 Prosjektene i Bergen Dobbeltspor og ny tunnel Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet. Bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen for både gods- og persontrafikk. Delprosjekt Arna stasjon Stasjonen skal oppgraderes kraftig. Lengre kryssingsspor vil bidra til en mer effektiv trafikkavvikling. Det skal bygges nye plattformer tilpasset både lokaltog og regiontog. Tiltak skal gjennomføres for å bedre tilgjengeligheten for alle brukergrupper. Undergangen under sporene skal fornyes og utvides, og det skal åpnes opp for å slippe inn mer lys. Øvrige publikumsarealer skal oppgraderes, bl.a. med nye benker, leskur, belysning, monitorer m.m. Kulvert for Storelva skal oppgraderes til å tåle en 200-årsflom. Ulriken tunnel Det nye tunnelløpet vil mer enn doble kapasiteten, og gi rom for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging. Prosjektet vil også legge til rette for økt kollektivsatsing mellom Voss, Arna og Bergen, og for fortsatt vekst i godstrafikken. Dobbeltsporet vil også være et betydelig bidrag til rasjonell drift og vedlikehold på strekningen. For å bedre sikkerheten i tunnelen skal det etableres 16 tverrforbindelser mellom ny og gammel tunnel som kan benyttes i tilfelle evakuering. Når den nye tunnelen står ferdig skal eksisterende tunnel rehabiliteres, blant annet skal det gjøres brannsikringstiltak. Bergen-Fløen Det blir nytt dobbeltspor fra UIriken til Bergen. Jernbanetekniske anlegg skal moderniseres. Blant annet blir det sikringsanlegg ved Bergen stasjon som også kan styre Arna stasjon. Det stilles store krav til samordning av arbeidene for en mest mulig optimal trafikkavvikling i anleggsperioden. Oppdrag og kontrakter Høst/vinter 2015/16 lyser prosjektet ut to forberedende entrepriser: Forberedelser Bergen-Fløen: Grunnarbeid, bygging av spor, støttemurer, føringsveier og teknisk hus. Oppstart våren Forberedelser Arna stasjon: Bygge midlertidig plattform, føringsveier, signalarbeid, riving av KL-anlegg og spor. Oppstart høsten Våren 2016 utlyses hovedentreprise for Arna stasjon med følgende innhold: Grunnentreprise: ombygging av plattform, arbeider utomhus/landskap, VA-omlegging, bygging av føringsveier og kabelomlegging. Konstruksjoner: utvidelse av personkulvert og vannkulvert, bygging av teknisk hus, ramper og ombygging av stasjonsbygningen. Forberedende arbeid for spor og jernbanetekniske arbeider. Planlagt oppstart av byggearbeidene er januar Noen fakta om Arna - Bergen: 9,1 km nytt dobbeltspor (7,8 km i ny tunnel gjennom Ulriken), oppgradering av eksisterende tunnel 16 tverrforbindelser mellom ny og gammel tunnel nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon omfattende oppgradering av Arna stasjon byggestart juni 2014, ferdigstillelse 2021 kostnadsramme 3,25 mrd. kroner Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Eikeland Tlf.: (+47) E-post: Ingvild. 9

12 Prosjektene på Dovrebanen Flere tog, færre forsinkelser, kortere reisetid Eidsvoll-Hamar er en av Norges mest trafikkerte enkeltsporede strekninger. Med nytt dobbeltspor på hele strekningen kan antall togavganger dobles, det blir færre forsinkelser og reisetiden mellom Oslo og Hamar reduseres til under en time. I dag er det ikke mulig å kjøre flere tog når etterspørselen er størst, uten at det går ut over togenes punktlighet og hastighet. Utbyggingen gir plass for både persontog og godstog, og gjennom en trinnvis utbygging kan økt kapasitet tas i bruk etter hvert som nye etapper står klare. Rammebetingelser for utbyggingen Strekningen Eidsvoll-Hamar inngår i utbyggingen av InterCity-nettet på Østlandsområdet. I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden , som ble vedtatt i Stortinget sommeren 2013, er det forutsatt at sammenhengende dobbeltspor til Hamar skal stå ferdig i 2024, og at det skal planlegges for dobbeltspor til Lillehammer innen Strekningen Langset-Kleverud (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) er under bygging, og her åpner dobbeltsporet i november På de andre strekningene tilsier prioriteringene i NTP at det vil være betydelig planaktivitet i perioden Anleggsarbeider på nye strekninger er forutsatt gjennomført fra Høsten 2015 jobber Jernbaneverket med reguleringsplaner for strekningene Venjar-Eidsvoll (4 km) og Eidsvoll-Langset (9 km). Målet er å få godkjent reguleringsplanene i Kontrakter lyses ut i 2017 og mulig byggestart er satt til 2018, men Jernbaneverket vil være klare for tidligere oppstart om dette blir aktuelt. Venjar - Eidsvoll stasjon Ligger langs Gardermobanen. Traseen vedtatt av Eidsvoll kommunestyre i Strekningen med ett spor har vært en flaskehals siden Gardermobanen åpnet i Utvidelse fra ett til to spor på østsiden av eksisterende spor over en strekning på fire kilometer. I tillegg kommer tilpasninger til Eidsvoll stasjon. Traseen går gjennom et utfordrende terreng i et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. En tredel av strekningen består av konstruksjoner. Det skal bygges fire jernbanebruer og en 480 meter lang løsmassetunnel. Eidsvoll stasjon - Langset Ligger langs Dovrebanen. Forrige jernbaneåpning var da Eidsvoll Hamarbanen stod ferdig i Traseen vedtatt av Eidsvoll kommunestyre i Ni kilometer med nytt dobbeltspor skal stå ferdig i Bygges tett inntil eksisterende spor på en del av strekningen. Inkluderer Norges nest lengste jernbanebru som bli 900 meter lang og skal krysse over Vorma ved Minnesund. Kleverud - Sørli Ligger langs Dovrebanen. Her skal det bygges 17 kilometer med nytt dobbeltspor, som inkluderer Hestnestunnelen på ca. tre kilometer og Norges lengste jernbanebru over Tangenbukta på 1,2 kilometer. Det skal bygges ny Tangen stasjon med sideplattformer til nordgående og sørgående spor og forbikjøringsspor i midten. Store deler av strekningen ligger i dagsonen i jomfruelig mark. Kobles på eksisterende jernbane ved Sørli. Prosjektdirektør Erik Nilssen Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsleder Olav Nordli Tlf.: (+47) E-post: 10

13 Østfoldbanen Sandbukta - Moss - Såstad Ny stasjon - Nytt dobbeltspor Nytt dobbeltspor fra Sandbukta like nord for Moss til Såstad i Rygge skal stå ferdig i Prosjektet som vil binde sammen eksisterende dobbeltsporstrekninger på Østfoldbanen, omfatter også ny stasjon i Moss. Fra slutten på dagens dobbeltspor i Sandbukta blir det ca. 700 meter med spor i dagen før traseen går inn i en 2,6 km lang tunnel under Moss sentrum. For de siste 400 meterne av tunnelen i Nyquistbyen graves det en byggegrop og støpes en betongtunnel (kulvert) før terrenget reetableres. Nye spor gjennom ny stasjon I betongtunnelen deler sporene seg, og sydover fra munningen bygges nye Moss stasjon med fire spor til plattform. Det bygges også spor til vending og hensetting av tog i dette området, samt forbindelsesspor til Moss havn. Total lengde på stasjonen blir ca meter. Knutepunktsutvikling I planleggingen av nye Moss stasjon vil Jernbaneverket legge vekt på by- og knutepunktsutvikling i samarbeid med Moss kommune og andre aktører. Stasjonen bygges slik at det i framtida blir mulig med fire avganger pr. time både for lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til ett godstog. Reisetida til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene. Fra stasjonen går dobbeltsporet videre i en ca. to km lang tunnel mot Carlberg. De siste fire kilometerne bygges i dagen fram til påkobling med eksisterende dobbeltspor ved Såstad. Nye spor gjennom ny stasjon Jernbaneverket jobber med forslag til reguleringsplan for prosjektet, som blir lagt fram for høring og vedtak i kommunene første halvår I henhold til Nasjonal Transportplan planlegges byggestart i 2018, slik at utlysning av hovedentreprise(r) trolig blir i andre halvår Jernbaneverket ser på mulighetene for å gjøre noen forberedende arbeider i 2016 og 2017, i hovedsak omlegging av eksisterende jernbanetekniske anlegg. Prosjektsjef Jarle M. Rasmussen Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsleder Olav Nordli Tlf.: (+47) E-post: 11

14 Plan og teknikk Hove hensetting (Lillehammer) Økt trafikk på strekningen Skien Lillehammer i årene som kommer medfører et behov for flere hensettingsplasser. Jernbaneverket skal bygge ny driftsbanegård på Hove for å øke kapasiteten for hensetting og vending av tog nord for Lillehammer. Prosjektomfang Grunnarbeider Sannsynligvis nytt spor inn til driftsbanegården Spor for hensetting av 10 togsett pluss reserveplasser Signal- og sikringsanlegg (type Thales) Kontaktledning Belysning Mulig hall (dette er under utredning) Mulighet for lett korrektivt vedlikehold Servicebygg Vaskeanlegg for tog Nye el-tekniske hus Parkeringsplasser for bil og sykler Inngjerding og grøntområder Status og planlagt gjennomføring Arbeid med hovedplan pågår. Byggearbeidene skal etter planen starte i 2017 og gjøres ferdig i Kostnader Foreløpig er prosjektet beregnet til å koste 200 millioner kroner (gjeldende hovedplan). Prosjektets styringsramme kan bli betydelig større i revidert hovedplan. Prosjektleder Åge Vebostad Tlf.: (+47) E-post: Foto: Jernbaneverket 12

15 Plan og teknikk Skien hensetting Økt trafikk på strekningen Skien Lillehammer i årene som kommer medfører et behov for flere hensettingsplasser. Jernbaneverket skal bygge flere spor på Skien driftsbanegård for å øke kapasiteten for hensetting og vending av tog. Prosjektomfang Grunnarbeider Fem nye hensettingsspor med plass til 18 togsett, nytt uttrekkspor og nytt tilkomstspor Kontaktledning Belysning Vaskeanlegg for tog Servicebygg og servicekiosker Togvarmeposter Parkeringsplasser for bil Rampe for varelevering Inngjerding og grøntområder Støyskjerming Status og planlagt gjennomføring Arbeid med notat til hovedplan pågår. Anleggsarbeidene skal etter planen starte i 2016 og gjøres ferdig i 2017/2018. Kostnader 210 millioner kroner (gjeldende hovedplan) + ukjent tillegg på grunn av økt prosjektomfang (hovedplannotat). Entrepriser Planlagt utlysning av entreprise medio Illustrasjonsfoto: Montering av sporsperre. Foto: Jernbaneverket/Hilde Lillejord. Prosjektleder Åge Vebostad Tlf.: (+47) E-post: 13

16 Plan og teknikk Heggedal stasjon samtidig innkjør Jernbaneverket skal legge til rette for samtidig innkjør på Heggedal stasjon for å en mer robust og fleksibel trafikkavvikling på Spikkestadbanen. Samtidig innkjør innebærer at tog som skal krysse på stasjonen kan få kjøre inn samtidig. Prosjektomfang Forlenge og tilpasse plattformene på stasjonen Legge ned planoverganger Bygge forlenget kryssingsspor med nye sporveksler Signal- og sikringsarbeid Noe kontaktledningsarbeid Status og planlagt gjennomføring Hovedplan er godkjent og i 2015 skal arbeidene med detaljplanen utføres. Hovedarbeider i 2016 og sluttføring av prosjektet i Planlagt utlysning av entreprisekontrakt første kvartal Kostnader Prosjektet har en styringsramme på ca. 100 millioner kroner (hovedplan). Heggedal stasjon ble oppgradert i Nå skal Jernbaneverket legge til rette for samtidig innkjør til stasjonen. Foto: Jernbaneverket/Hedda Nossen Prosjektleder Truls Oppen Tlf.: (+47) E-post: 14

17 Infrastrukturprosjekter Plan og teknikk Sørumsand stasjon Jernbaneverket skal oppgradere Sørumsand stasjon for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende på Kongsvingerbanen. Prosjektomfang Forlenge og heve plattform til spor 1 Ny sideplattform til spor 3 Rive mellomplattform og fjerne planovergang Bygge universelt utformet undergang med trapper og heis Ny kontaktledning, belysning Litt signal- og sporarbeid Tilpasning til eksisterende bussterminal Møblering Høyttaleranlegg, monitorer og toganvisere Status og planlagt gjennomføring Arbeid med detaljplan pågår. Det er foreløpig ikke besluttet om det skal utlyses en hovedentreprise eller en totalentreprise. Planlagt utlysning er høst 2015 (ved eventuell totalentreprise) eller vinter 2015/16 (ved eventuell hovedentreprise). Anleggsarbeidene skal etter planen gjennomføres i 2016/2017. Kostnader Prosjektets styringsramme er på 160 millioner kroner (usikkerhetsanalyse etter hovedplan). Prosjektleder Bjørn Kummeneje Tlf.: (+47) E-post: Foto: Jernbaneverket/Njål Svingheim 15

18 Plan og teknikk Skarnes stasjon Jernbaneverket skal oppgradere Skarnes stasjon for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende på Kongsvingerbanen. Prosjektomfang To nye spor og ett driftsspor To nye plattformer Rive mellomplattform og fjerne planovergang Bygge universelt utformet undergang for fotgjengere og syklister Ny kontaktledning Belysning Signal- og sikringsanlegg Møblering, høyttaleranlegg, monitorer og toganvisere Status og planlagt gjennomføring Arbeid med hovedplan pågår. Anleggsarbeidene skal etter planen gjennomføres i 2016/2017. Kostnader Prosjektet har en styringsramme på 200 millioner kroner (hovedplan). Foto: Jernbaneverket/Njål Svingheim Prosjektleder Lena Forsberg Tlf.: (+47) E-post: 16

19 Signal og tele ERTMS Anskaffelsen starter i 2016 Norges første jernbanestrekning med ERTMS åpnet for ordinær togtrafikk i august Erfaringene fra Østfoldbanens østre linje vil bidra til en mer effektiv innføring av det nye signalsystemet i resten av jernbanenettet. Innføring av ERTMS (European Rail Traffic Management System) på Østfoldbanen østre linje markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa. I Norge vil denne fornyelse bidra til å redusere antallet tekniske feil på jernbanen. Det nye signalsystemet gir mulighet for økt kapasitet samt økt sikkerhet på grunn av kontinuerlig hastighetsovervåking. I løpet av høsten 2015 skal prosjektet ERTMS nasjonal implementering evalueres i en ekstern kvalitetssikring (KS2), en prosedyre som sikrer at omfattende statlige investeringsprosjekter ferdigstilles til rett tid, kostnad og kvalitet. Anskaffelser Målet for Jernbaneverket er å starte den formelle anskaffelsesprosessen av ERTMS i Etter prekvalifisering vil leverandørmarkedet konkurrere om tre store oppdrag: ERTMSsystemer langs jernbanen, ERTMS-installasjon på togene og nytt landsdekkende system for trafikkstyring (TMS Traffic Management System). Nødvendig fornyelse Det er et stort behov for å skifte ut dagens signalanlegg. Mesteparten av signalteknologien som er i drift har nådd eller vil snart nå sin tekniske levetid. Kombinert med en markant økning i togtrafikken de siste årene, medfører det tekniske feil som rammer jernbanens regularitet og pålitelighet. Med ERTMS vil den norske jernbanen ta skrittet fra reléteknologi til databaserte signalsystemer. Modernisering av dagens signalanlegg er fastsatt i Jernbaneverkets Nasjonal Signalplan, en overordnet fornyelsesplan som tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, pågående utbyggingsprosjekter og den planlagte veksten i togtrafikken. Innføring av ERTMS vil berøre også togselskapene fordi deler av systemet må bygges på togene. Jernbaneverket har derfor etablert en samarbeidsgruppe der de fleste togoperatørene med regelmessig virke i Norge er representert. Tett koordinering med togoperatørene blir prioritert når den store utrullingen av ERTMS starter om noen år. Det er nødvendig for at togtrafikken skal kunne opprettholdes mens det nye signalsystemet innføres. Fordeler med ERTMS Hastigheten og posisjon på alle tog overvåkes kontinuerlig. Systemet regner kontinuerlig ut bremselengde ut fra hastighet, helning eller kurve. Jernbanens tilgjengelighet blir bedre. Det blir mindre utstyr i sporet som kan feile og dermed vil mindre tid gå med til feilretting. Prosjektsjef Eivind Skorstad Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsrådgiver Miguel Carazo Tlf.: (+47) E-post: 17

20 Infrastrukturprosjekter Kontaktledning - Autotrafo (KL/AT) Jernbaneverket har utviklet et nytt konsept for kontaktledningsanlegg med Autotrafo (AT) for bedre og sterkere banestrømforsyning. Strekningen Egersund - Sandnes er første prosjekt med det nye konseptet. Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på å bygge to ekstra høyspentledere med 30 kv spenning når man bygger nytt KL-anlegg. Autotransformatorer plasseres i egne bygg/kiosker, og bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kv. De to lederne (kalt positiv- og negativleder, PL og NL) føres normalt som blanke ledninger på toppen av KL-mastene, men legges i kabler f.eks. i tunneler, under bruer eller andre hindringer. AT-systemet eliminerer behovet for sugetransformatorer, og innebærer blant annet at det kan kjøres lengre og tyngre tog. Videre fremdrift Jærbanen fra Egersund-Sandnes er første strekning med det nye konseptet. Prosjektering ble påbegynt i 2007 og strekningen skal stå ferdig i Anlegget er foreløpig det eneste i sitt slag i Norge. AT-system benyttes i en rekke land. Spesielt land med 25 kv/50 Hz til jernbane, og er også viderutviklet i Sverige tilpasset 15 kv/ 162/3 Hz. Det fantes imidlertid ikke noe lignende anlegg som var egnet for norske forhold. Jernbaneverket har derfor utviklet en variant som i motsetning til den svenske løsningen gjør det mulig å legge kabler i kanaler f.eks. i tunneler. Det nye AT-systemet gjør det ellers mulig å forsyne lengre jernbanestrekninger med kjørestrøm uten å måtte bygge nye matestasjoner (omformerstasjoner). KL/AT-prosjektet alle strekninger med elektrisk drift (se kart til høyre). Ta gjerne kontakt med prosjektledelsen for nærmere informasjon om planlagt utbyggingsrekkefølge m.v. Prosjektleder Magne Nordgård Tlf.: (+47) E-post: Kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli Tlf.: (+47) E-post: 18

21 Infrastrukturprosjekter Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen Elektrifisering av strekningene Trondheim-Steinkjer, Stavne-Leangen og Hell Storlien er viktige strategiske tiltak for å videreutvikle infrastrukturen og styrke jernbanens konkurransekraft. Slik kan både persontrafikken i Trøndelag og godstrafikken til og fra Trøndelag. Prosjektomfang Elektrifisering av strekningene vil bidra til en mer effektiv og fleksibel trafikkavvikling. I tillegg vil det redusere klimagassutslippene og bidra til en mer miljøvennlig jernbane. Prosjektet skal elektrifisere mer enn 200 km linje. Dette omfatter blant annet: Nytt kontaktledningsanlegg (system 20) med autotransformatorer) To nye omformerstasjoner Bygge om sikringsanlegget på 18 stasjoner og 5 blokkposter Nye signalanlegg på Meråkerbanen Profilutvidelse av tunneler, jernbanebruer, overgangsbruer og fyllinger. Foreløpig fremdriftsplan Detaljplanlegging Godkjent detaljplan og KS Kontrahere entrepriser /2017 Oppstart anleggsarbeier Ferdig innen utgangen av 2023 (i henhold til NTP) Kostnader Prosjektets styringsramme er ca. 3 milliarder kroner. Prosjektsjef Brede Nermoen Tel.: (+47) E-post: Kommunikasjonsrådgiver Kjersti Bruheim Tel.: (+47) E-post: Trønderbanen benyttes i dag av dieseldrevne tog. Nå skal banen elektrifiseres. Foto: Jernbaneverket. 19

22 Infrastrukturprosjekter Kundeinformasjonsprosjektet Med mål om å gi bedre kundeinformasjon jobber Jernbaneverket aktivt med utbygging av kundeinformasjonsanlegg. Fra ruteendring 2014 har 337 stasjoner og holdeplasser stopp for passasjertog. Det er allerede bygget ut kundeinformasjon på 101 stasjoner og i de nærmeste par årene skal ytterligere ca. 180 stasjoner bygges ut. Prosjektomfang Entrepriser omfatter bygging av kundeinformasjonsanlegg, høyttaler og visuell dynamisk informasjon (monitorer og anvisere), samt det lokale tekniske utstyret som er nødvendig for operativ drift av anleggene på stasjonene. Omfang for entreprenør blir detaljprosjektering av grunnarbeider, el- og telefag, basert på gitte rammer fra prosjektet, deretter bygging og montasje. Monitorer, anvisere, sporskilt, oppheng og høyttalere er byggherrelevert utstyr. Kabler, koplingsbokser etc. er en del av entreprenørs leveranse. Kostnader De ulike delprosjektene vil variere mye med hensyn til kostnader, omfang og kompleksitet. Dette blant annet fordi antall reisende og stasjonsutforming påvirker omfanget av kundeinformasjonsanlegg. Kompleksiteten varierer også sterkt på grunn av forskjeller i eksisterende infrastruktur og arbeid nært spor. Den forventede kostnadsrammen er på ca. 270 millioner kroner (hovedplan). Prosjektleder Nina S. Nicolaisen Tlf: (+47) E-post: Entreprisene blir delt inn i geografisk avgrensede delprosjekter. Nedenfor er det gjengitt en foreløpig oversikt over de ulike banestrekningene. Under bygging Drammenbanen, Skøyen Asker Hovedbanen/Gardermobanen, Lillestrøm Eidsvoll Verk Østfoldbanen, Ski stasjon Vossebanen, Voss Bergen Bygges Oslo S og Nationaltheatret Jærbanen, Egersund - Stavanger Dovrebanen/Nordlandsbanen, Støren Trondheim Steinkjer Østfoldbanen østre/vestre, (Oslo S) (Ski) Kongsvingerbanen, Nerdrum - Auli Gjøvikbanen, Grefsen Gjøvik Bygges Rørosbanen, Løten Røros Ålen Nordlandsbanen, Snåsa Bodø Ofotbanen, Narvik Bergensbanen, Hønefoss Myrdal Flåmsbana, Flåm Bygges 2017 Bratsbergbanen, Notodden Nordagutu Sørlandsbanen, Bø Moi Arendalsbanen, Arendal Dovrebanen, Ringebu Dombås Marienborg 20

23 områdene Geografisk inndeling 21

24 Område Nord Område Nord omfatter Nordlandsbanen fra Steinkjer til Bodø, samt Ofotbanen fra Narvik til svenskegrensen. I løpet av 2015 er det planlagt gjennomført prosjekter til en samlet verdi av over 500 millioner kroner innenfor området. Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene jernbanetekniske entrepriser og de varierer i omfang og kompleksitet. Foruten to store kryssingssporprosjekter, (se egne sider i denne brosjyren) er det en rekke mindre vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter som skal utføres. På Nordlandsbanen skal det for inneværende år blant annet gjennomføres omfattende rehabilitering av betongbruer og fundamenter. Dette vil omfatte sporarbeider - fjerning og reetablering, vannmeisling og mekanisk meisling av betong, betongarbeider, tettemembran, rekkverksarbeider o.l. Antall tiltak og omfang vil bli avklart i løpet av februar/mars, og vil fremgå av tilbudsdokumentene. I tillegg er det et større prosjekt med skifte, oppgradering og reparasjon av stikkrenner, samt rehabilitering av grøfter og lukket drenering i tillegg til stabilitetsforbedring av fyllinger. I tillegg er det en rekke mindre vedlikehold og fornyelsesprosjekter på både Ofotbanen og Nordlandsbanen i Beløpene er anslått verdi. Bruarbeider på Nordlandsbanen Foto: Jernbaneverket. Dreneringstiltak Nordlandsbanen: Ca. 20 millioner kroner Vedlikehold av bruer: Ca. 25 millioner kroner Prosjektsjef Stein Hugo Steffensen Tlf.: (+47) E-post: stein.hugo. Prosjektleder dreneringstiltak Ronny Stene Tlf.: (+47) E-post: Prosjektleder bruer Svein Midthjell Tlf.: (+47) E-post: 22

25 Område Nord Djupvik kryssingsspor Det er behov for å øke kapasiteten på Ofotbanen slik at det blir mulig å kjøre flere og lengre malmtog. Kryssingssporet på Djupvik skal forlenges slik at det kan håndtere 750 meter lange tog. Prosjektomfang Djupvik kryssingsspor skal bygges i tunell, parallelt med dagens spor. Total lengde på det nye sporet blir 1060 meter fra middel til middel. Tunnelen blir ca. 800 meter lang og det skal tas ut omlag kubikkmeter fast fjell. Kostnader Rådgiverkontrakten estimeres til 5-7 millioner kroner. Prosjektets budsjettramme er på 256 millioner kroner. Status og planlagt gjennomføring Det er forventet at konkurransegrunnlaget på anleggsarbeidene skal ferdigstilles i løpet av 2015 for publisering i januar Tunellarbeider og fjellarbeider utføres i 2016, mens den jernbanetekniske entreprisen utføres i Prosjektleder Tor Gunnar Pedersen Tlf.: (+47) E-post: Sporarbeider på Ofotbanen. Foto: Jernbaneverket. 23

26 Område Midt Område Midt omfatter følgende banestrekninger: deler av Dovrebanen (Fåberg-Trondheim), Raumabanen (Dombås- Åndalsnes), Rørosbanen (Hamar-Støren), Solørbanen (Kongsvinger-Elverum), Meråkerbanen (Hell-Storlien grense) og søndre del av Nordlandsbanen (Trondheim-Steinkjer). I løpet av 2015 er det planlagt gjennomført prosjekter til en samlet verdi av nærmere 700 millioner kroner innenfor området. Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene jernbanetekniske entrepriser. Prosjektene varier i størrelse og kompleksitet. I noen av prosjektene er det allerede kunngjort konkurranse, mens det i andre er inngått kontrakt med leverandører. I en del prosjekter vil inngåtte rammeavtaler benyttes. Under har vi listet opp et utvalg av anskaffelser som vil bli kunngjort i markedet i 2015 enten via TransQ eller Doffin. Beløpene er anslått verdi. Vedlikehold av bruer: Ca. 15 millioner kroner Fjell- og rassikring: Ca. 10 millioner kroner Skinnebytte: Ca. 10 millioner kroner Sporarbeider. Foto: Jernbaneverket/Øystein Grue. Sporvekselbytter: Ca. 5 millioner kroner Forberedende ballastrensing: Ca. 10 millioner kroner Underbygningstiltak: Ca. 40 millioner kroner Plattform- og stasjonstiltak: Ca. 15 millioner kroner Flomsikringstiltak i vassdrag og sideelver: Ca. 45 millioner kroner Miljøtiltak: Ca. 10 millioner kroner Rådgivertjenester: Ca. 5 millioner kroner Ulike tiltak i forbindelse med sanering og sikring av planoverganger: Ca. 25 millioner kroner Prosjektsjef Nils Moen Tlf.: (+47) E-post: Prosjektsjef Christoffer Østvik Tlf.: (+47) E-post: 24

27 Område Vest Område Vest drifter og vedlikeholder Bergensbanen fra Hønefoss til Bergen, deler av Randsfjordbanen (Hønefoss Hokksund) og Roalinjen (Roa Hønefoss). I tillegg omfatter Område Vest Flåmsbana som går fra Myrdal til Flåm. Område Vest har en omfattende prosjektportefølje for 2015 og skal gjennomføre prosjekter for i overkant av 400 millioner kroner. Prosjektene omfatter alt fra fornyelse av rasoverbygg, rassikring i sideterreng, fornyelse av dreneringssystem langs spor og i sideterreng, opparbeidelse av flomsikring til fornyelse av stasjonsanlegg og fornyelse av spor og kontaktledningsanlegg. Prosjektene er av svært ulikt omfang og en del av prosjektene vil utføres under kontrakter og rammeavtaler vi allerede har inngått. Det vil også være en del nye tilbudsforespørsler innen ulike fagfelt i løpet av 2015 og i tillegg skal en del av våre rammeavtaler lyses ut og fornyes i løpet av året eller innen Under har vi listet opp et lite utvalg av våre prosjekter for Beløpene er anslått verdi. Dreneringsarbeid Bergensbanen: Ca. 45 millioner kroner Fjell- og rassikring: Ca. 50 millioner kroner Flomsikring: Ca. 25 millioner kroner Fornyelse snøoverbygg: Ca. 15 millioner kroner Sporfornyelse: Ca. 30 millioner kroner Fornyelse kontaktledning: Ca. 13 millioner kroner Fornyelse og vedlikehold av bruer: Ca. 18 millioner kroner Rassikring på Bergensbanen. Foto: Jernbaneverket. Prosjektsjef Bjørn Erik Holmesland Tlf.: (+47) E-post: 25

28 Område Sør Område Sør omfatter Sørlandsbanen fra Kongsberg til Stavanger, Bratsbergbanen (Larvik-Nordagutu-Notodden) og Arendalsbanen (Nelaug-Arendal). I løpet av 2015 er det planlagt gjennomført prosjekter til en samlet verdi av nærmere 57 millioner kroner innenfor området. Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene jernbanetekniske entrepriser. Prosjektene varierer naturlig nok i omfang og kompleksitet. Under har vi listet opp et lite utvalg av oppdrag vi vil ha å by på i løpet av året. Beløpene er anslått verdi. Forberedende ballastrens: Vedlikehold av bruer: Svillebytte: Skinnebytte: Ny plattform Klepp stasjon: Ny plattform Øksnevadporten holdeplass: Ca. 15 millioner kroner Ca. 5 millioner kroner Ca. 5 millioner kroner Ca. 7 millioner kroner Ca. 15 millioner kroner Ca. 15 millioner kroner Prosjektsjef Arne Bujordet Tlf.: (+47) E-post: Ballastrenser. Foto: Jernbaneverket/Øystein Grue. 26

29 Område Øst Område Øst omfatter Østfoldbanens østre linje (Ski-Sarpsborg) og vestre linje (Oslo-Kornsjø grense), Kongsvingerbanen (Lillestrøm-Charlottenberg grense) og Gjøvikbanen (Oslo-Gjøvik). I løpet av 2016 er det planlagt gjennomført en rekke prosjekter innenfor området. Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene jernbanetekniske entrepriser. Prosjektene vil variere i omfang og kompleksitet, men i utarbeidelsen av tilbudsforespørsler vil vi legge vekt på å kombinere oppdrag som naturlig hører sammen, i større og forhåpentligvis mer attraktive pakkeløsninger. Prosjektporteføljen for Område Øst fordeler seg på 23 ulike tilbudsforespørsler som vil bli kunngjort for markedet tidlig i I tillegg vil det komme prosjekter med investeringer i nye veisikringsanlegg og stasjoner. Under har vi listet opp et lite utvalg av oppdrag vi vil ha å by på i løpet av året. Beløpene er anslått verdi. Dreneringstiltak Forberedende ballastrens: Vedlikehold av bruer: Fjell- og rassikring: Svillebytte/skinnebytte Sporvekselbytte Ca. 25 millioner kroner Ca. 40 millioner kroner Ca. 10 millioner kroner Ca. 20 millioner kroner Ca. 25 millioner kroner Ca. 25 millioner kroner Prosjektsjef Gunnar Berg Tlf.: (+47) E-post: Prosjektsjef Åge Knutsen Tlf.: (+47) E-post: Greverud stasjon på Østfoldbanen ble oppgradert i Foto: Jernbaneverket/Harry Korslund. 27

30 Område Oslokorridoren Område Oslokorridoren omfatter Hovedbanen/Gardermobanen (Oslo-Eidsvoll), Dovrebanen sør (Eidsvoll-Fåberg), Drammenbanen (Oslo-Drammen), Askerbanen (Lysaker-Asker), Spikkestadbanen (Asker-Spikkestad), Vestfoldbanen (Drammen-Larvik) og deler av Sørlandsbanen (Drammen-Kongsberg). I løpet av 2016 er det planlagt gjennomført prosjekter til en samlet verdi av nærmere 750 millioner kroner innenfor området. Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene jernbanetekniske entrepriser. Prosjektene varierer naturlig nok i omfang og kompleksitet, men i utarbeidelsen av tilbudsforespørsler har vi lagt vekt på å kombinere oppdrag, som naturlig hører sammen, i større og forhåpentligvis mer attraktive pakkeløsninger. Den samlede prosjektporteføljen for Område Oslokorridoren fordeler seg på et førtitalls ulike tilbudsforespørsler som vil bli kunngjort for markedet i løpet av året. Noen avtaler er allerede inngått, flere tilbudsforespørsler er ute og flere vil følge utover Arbeider på Oslo S. Foto: Jernbaneverket Under har vi listet opp et lite utvalg av oppdrag vi vil ha å by på i løpet av kommende år. Beløpene er anslått verdi. Fornyelse Oslo S: Div. fornyelse Osloområdet: Fornyelse Alnabru: Fornyelse Loenga: Fornyelse Asker-Larvik (Vestfoldbanen): Fornyelse Eidsvoll-Fåberg (Dovrebanen): Nye tiltak Vestfoldbanen (Asker-Larvik): Nye tiltak Dovrebanen (Eidsvoll-Fåberg): Kapasitetsøkning Gardermoen stasjon: Strakstiltak Alnabru og tiltak signalanlegg: Ca. 300 millioner kroner Ca. 40 millioner kroner Ca. 30 millioner kroner Ca. 10 millioner kroner Ca. 46 millioner kroner Ca. 121 millioner kroner Ca. 17 millioner kroner Ca. 71 millioner kroner Prosjektsjef Knut Erik Gudem Tlf.: (+47) Prosjektsjef Jan Stenmark Tlf.: (+47) E-post: Prosjektsjef Rune Olsen Tlf.: (+47) E-post: 28

31 Kontakt oss Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon, besøk våre nettsider eller ring vårt landsdekkende sentralbord: Fra utlandet (+47) Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar E-post Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på: E-post SMS/MMS Send kodeord JBV til Sosiale medier Twitter og Facebook

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no 978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no InterCity Utbygging av Østfoldbanen Oktober 2015 2 En moderne Østfoldbane Utbyggingen av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.

Detaljer

Follobanen Størst. Urban. Komplisert. Raskere. Fremtidens jernbane

Follobanen Størst. Urban. Komplisert. Raskere. Fremtidens jernbane Follobanen Størst. Urban. Komplisert. Raskere. Fremtidens jernbane Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets lengste jernbanetunnel. Tunnelen på Follobanen blir den

Detaljer

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør Vedlikehold og fornyelse Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør oeb@jbv.no 1 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Leverandørdag - 22.3.2012

Leverandørdag - 22.3.2012 Leverandørdag - 22.3.2012 Utbygging Regionale Prosjekter Nord URN i tall 25 ansatte og 20 innleide i byggherreorganisasjonen Prosjekter fra en til 700 millioner Et trettitalls ulike prosjekter med samlet

Detaljer

InterCity- prosjektet

InterCity- prosjektet Leverandørmøte 2015-02-03 InterCity- prosjektet Johan Seljås fagansvarlig elkraft 1 Organisering av IC-prosjektet Prosjekteier Prosjektdirektør Kommunikasjon Stab Prosjektstyring, fremdrifstplanlegging,

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no. JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23

ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no. JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23 ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23 InterCity Moderniseringen av Vestfoldbanen Mai 2015 JBV_IC_Vestfold.indd 17 04.05.2015 12:32:26

Detaljer

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Fremtidens signalanlegg

Fremtidens signalanlegg Fremtidens signalanlegg ERTMS National Implementation Eivind Skorstad, Prosjektsjef Oslo, 3. februar 2016 Dagens situasjon Signalanlegg med komponenter og reservedeler som ikke lenger produseres. Vedlikehold

Detaljer

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Investeringer i norsk jernbanenett Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Agenda Presentasjon av Jernbaneverket Investeringsplaner for norske jernbaners infrastruktur

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Ambisjoner, tiltak og prosjekter for banestrømforsyning Leverandørmøte 2015-02-03 Prosjektdirektør Jon Brede Dukan Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Mål

Detaljer

Fremtidens banestrøm. Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg

Fremtidens banestrøm. Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg Fremtidens banestrøm Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg Oppgaven til Bane NOR Energi Sørge for tilstrekkelig og stabil banestrømforsyning med riktig spenning og frekvens. Oppgaven til Bane NOR Energi

Detaljer

Store prosjekter. Morten Sigvardsen, Leder leverandøroppfølging, Utbyggingsprosjekter Øst

Store prosjekter. Morten Sigvardsen, Leder leverandøroppfølging, Utbyggingsprosjekter Øst Store prosjekter Morten Sigvardsen, Leder leverandøroppfølging, Utbyggingsprosjekter Øst Pressemelding fra Jernbaneverket 6. oktober. Statsbudsjettet 2017: Høy aktivitet og store planoppgaver God framdrift

Detaljer

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Bransje- og leverandørdag 3. februar 2016

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Bransje- og leverandørdag 3. februar 2016 Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Bransje- og leverandørdag 3. februar 2016 Prosjektdirektør Jon Brede Dukan KL med autotransformator (AT) Kristiansand-Moi Omfang: etablere AT-anlegg på eksisterende

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Jernbaneverket Utbygging Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Perspektiv 2040 Moderne dobbeltspor kan gi reisetid under 1 time fra Oslo sentrum til: Tønsberg Halden Hamar Kongsvinger Gjøvik Hønefoss

Detaljer

IC-prosjektet. Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe. Oslo 16. januar Intercity-prosjektet. Lise Backer

IC-prosjektet. Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe. Oslo 16. januar Intercity-prosjektet. Lise Backer Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe Oslo 16. januar 2014 Intercity-prosjektet Lise Backer 1 Hønefoss Agenda Jernbaneverkets arbeid med IC-satsingen Hvordan lykkes med gjennomføringen? Prosjektorganisering:

Detaljer

Follobaneprosjektet - Ski

Follobaneprosjektet - Ski Follobaneprosjektet - Ski Presentasjon for «klassens time» - Hebekk skole 4. mars 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Agenda Velkommen v/jacob Kielland Haug, Jernbaneverket og filmen "Kjør

Detaljer

Vedlikehold og investeringer Infrastrukturdivisjonen. Bransje- og informasjonsmøte 9. februar 2017

Vedlikehold og investeringer Infrastrukturdivisjonen. Bransje- og informasjonsmøte 9. februar 2017 Vedlikehold og investeringer Infrastrukturdivisjonen Bransje- og informasjonsmøte 9. februar 2017 Vedlikehold 2006-2017 11 Investeringer i Infrastruktur 2017 12 Forberedende ballastrens Beskrivelse Omfang

Detaljer

Infrastrukturprosjekter

Infrastrukturprosjekter Infrastrukturprosjekter Planlagte anskaffelser i 2015 og 2016 Leverandørmøte mandag 14. september 2015 Prosjektdirektør Jon Brede Dukan F-ATC Hovedbanen Lørenskog-Oslo Beskrivelse Omfang / mengder Type

Detaljer

Leverandørdag Oslo 7. februar IC-prosjektet. InterCityprosjektet. Anne Siri Haugen Prosjektdirektør IC

Leverandørdag Oslo 7. februar IC-prosjektet. InterCityprosjektet. Anne Siri Haugen Prosjektdirektør IC IC-prosjektet Leverandørdag Oslo 7. februar 2014 InterCityprosjektet Anne Siri Haugen Prosjektdirektør IC 1 IC-prosjektet Tilbakeblikk Intercity-strategi fra 90-tallet. Revisjon / mulighetsstudie levert

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Beskrivelse Omfang / mengder Tidspunkt for utlysning Overbygning (skinnebytte og svillebytte) Sporvekselbytte Omfatter flere store

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 Jernbanenettet i Norge URV i tall 13 ansatte og 10 innleide i byggherreorganisasjonen

Detaljer

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Follobaneprosjektet Informasjonsmøte 20. april 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Direktelinje fra storby til småby: Follobanen Oslo Ski Nye Ski stasjon - skisse Norges største samferdselsprosjekt

Detaljer

Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. 2015/3 FOLLOBANEN 1 2 FOLLOBANEN Follobaneprosjektet Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og får Nordens lengste jernbanetunnel. Det nye dobbeltsporet

Detaljer

Follobanen. Fremtidens jernbane

Follobanen. Fremtidens jernbane Follobanen Norges lengste jernbanetunnel Fremtidens jernbane En tunnel med to løp 1 Norges lengste jernbanetunnel skal bygges ved bruk av tunnelboremaskiner, i tillegg til tradisjonell sprenging. Det er

Detaljer

Leverandørdagen 25. oktober 2012

Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leveranser til Banedivisjonen Assisterende banedirektør Tony Dæmring Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 900 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst

Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst Møte Fellesnemda 27.april 2015 Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst Morten Klokkersveen Planleggingsleder Tønsberg-Larvik & Porsgrunn-Skien Jernbaneverket Hvorfor ICsatsing?

Detaljer

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning, 5. februar 2016

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning, 5. februar 2016 Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning, 5. februar 2016 Prosjektdirektør Jon Brede Dukan Kontaktledningsanlegg (KL) med autotransformator (AT) KL med autotransformator

Detaljer

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Entrepriser og planlagt arbeid for 2017, 12. oktober, 2016

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Entrepriser og planlagt arbeid for 2017, 12. oktober, 2016 Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Entrepriser og planlagt arbeid for 2017, 12. oktober, 2016 Prosjektsjef Brede Nermoen Robustiserende tiltak Oslo-området Beskrivelse Omfang / mengder Type kontrakt

Detaljer

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane Leverandørdagen 22.mars 2012 Anne Skolmli Regional plan og utviklingsdirektør, Nord Det nødvendigste først: Drift, vedlikehold, fornyelse Vi er godt i gang

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

Planlagte anskaffelser 2017

Planlagte anskaffelser 2017 Planlagte anskaffelser 2017 Område Nord Byggebørs Narvik 25. oktober 2016 Budsjett 2015 470 MNOK FJERNLEDNING 2016/17 2020-21Djupvik 2017 2010 Søsterbekk 2013 2014 2015 2003 Narvik Stasjon Prosjektet skal

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski 21.august 2012 Janette Brask/ Michael Bors

Nytt dobbeltspor Oslo Ski 21.august 2012 Janette Brask/ Michael Bors Nytt dobbeltspor Oslo Ski 21.august 2012 Janette Brask/ Michael Bors Bakgrunn for prosjektet Arealbruk og utvikling i Sørkorridoren 50 000 pendler daglig Østfoldbanen overbelastet Fakta om Follobanen Norges

Detaljer

Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. FOLLOBANEN 1

Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. FOLLOBANEN 1 Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. FOLLOBANEN 1 2 FOLLOBANEN Prosjektet Follobaneprosjektet er det største landbaserte prosjektet i Norge i nyere tid og får landets lengste jernbanetunnel.

Detaljer

Hovedbaneprosjektene. Utløsende behov: Organisering:

Hovedbaneprosjektene. Utløsende behov: Organisering: Hovedbaneprosjektene Utløsende behov: Ny grunnrutemodell og innfasing av nye tog Vendespor Hensettingsspor Driftsbanegård Plattformforlengelse Organisering: Portefølje med felles overordnet prosjektledelse

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Et betydelig samferdselsløft for regionen! Levanger kommune, 22. juni, 2016

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Et betydelig samferdselsløft for regionen! Levanger kommune, 22. juni, 2016 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Et betydelig samferdselsløft for regionen! Levanger kommune, 22. juni, 2016 Prosjektsjef Brede Nermoen Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Bakgrunn for

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014 PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Moss tirsdag 28. januar 2014 1. STATUS IC 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4. VEIEN VIDERE 5. BYGGETILTAKET 1. STATUS - IC-prosjektet

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum BA 2015 8.januar 2013 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden kan

Detaljer

Follobaneprosjektet. Velkommen til informasjonsmøte Åsland 18. november 2015 kl. 19.00. Tunnel TBM STØRST. URBAN. UTFORDRENDE.

Follobaneprosjektet. Velkommen til informasjonsmøte Åsland 18. november 2015 kl. 19.00. Tunnel TBM STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. Follobaneprosjektet Velkommen til informasjonsmøte Åsland 18. november 2015 kl. 19.00 Tunnel TBM STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE Byggherre presenterer entreprenør /pluss status & fremdrift Velkommen

Detaljer

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23. Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.oktober 2014 1 Sentrale tema Banens rolle og daglige transportoppgaver Oppfølging

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Planlagte anskaffelser Oslokorridoren Leverandørmøte 12. oktober 2016

Planlagte anskaffelser Oslokorridoren Leverandørmøte 12. oktober 2016 Planlagte anskaffelser 2017 Oslokorridoren Leverandørmøte 12. oktober 2016 Skinne- og svillebytte Vestfoldbanen Oppstart Ferdigstillelse Lier-Brakerøya 5-8 MNOK + evt. opsjon NS8406 Q4/2016 Q2/2017 Q4/2017

Detaljer

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid Jernbaneverkets planer NTP 2014-23 Pågående planarbeid 2012-13 Lars Chr. Stendal Regional plan og utviklingsdirektør, Sør/Vest Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 1 Drivkrefter: Befolkningsvekst og økt reiseetterspørsel

Detaljer

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge Nasjonal statusside liste Norge inasjon Lysaker-Sandvika / BÆRUM Dobbelstspor. Vesentlig tunnel. Alle 3000 2007 2011 Kontrahert Sandnes - Stavanger / SANDNES OG STAVANGER Nytt permanent signalanleg ikke

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum 24. april 2013 11.okt 2012 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

InterCity-prosjektet krever BIM

InterCity-prosjektet krever BIM InterCity-prosjektet krever BIM Foredrag på X, Y og Z 2016 Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet i Jernbaneverket InterCity-prosjektet skal i hovedtrekk: Bygge 230 km dobbeltspor 22 byer

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Åpent møte i høringsperioden Onsdag 12. februar 2014 kl 19.00-21.00 Samfunnsalen Moss Rådhus 1. PRAKTISK INFORMASJON Tidsramme: 19.00-21.00

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Åpent møte i Moss 26.08.2015 Åpent møte Moss 26.8.15 Hensikten med møtet er å informere om status i prosjektet, framdrift og prosessen videre. Tid Tema

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

Follobaneprosjektet. Nabomøte Nedre Bekkelaget skole 3. september 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Follobaneprosjektet. Nabomøte Nedre Bekkelaget skole 3. september 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Follobaneprosjektet Nabomøte Nedre Bekkelaget skole 3. september 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Follobanen: Et unikt prosjekt Megaprosjekt Norges største samferdselsprosjekt Helhetlig jernbaneanlegg

Detaljer

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017 Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet 23 mai 2017 Det nye Jernbanedirektoratet Rolle og samfunnsoppdrag «Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert

Detaljer

Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres. Et betydelig samferdselsløft for Trøndelag

Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres. Et betydelig samferdselsløft for Trøndelag Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres Et betydelig samferdselsløft for Trøndelag Disse strekningene skal elektrifiseres Steinkjer Stjørdal Steinkjer 2019-2021 Trondheim Stjørdal 2018-2019 Trønderbanen

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 17. september 2009 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert Side 1 10.10.2006 Innledning Ulykkesstatistikken er et viktig bidrag til

Detaljer

BARKÅKER - TØNSBERG. Nye spor på Vesfoldbanen DRAMMEN. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. Torp. Sandefjord PORSGRUNN.

BARKÅKER - TØNSBERG. Nye spor på Vesfoldbanen DRAMMEN. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. Torp. Sandefjord PORSGRUNN. M O D E R N I S E R I N G A V V E S T F O L D B A N EN Nye spor på Vesfoldbanen BARKÅKER - TØNSBERG DRAMMEN Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke Torp Sandefjord PORSGRUNN Larvik Gammelt spor Bygges

Detaljer

Prosjektbeskrivelser - Prosjekter i Infrastrukturdivisjonen

Prosjektbeskrivelser - Prosjekter i Infrastrukturdivisjonen Prosjektbeskrivelser - Prosjekter i Infrastrukturdivisjonen Prosjektbeskrivelsene viser en overordnet plan og beskrivelse av aktiviteter i perioden 2018 for områdene i Infrastrukturdivisjonen. Det foreligger

Detaljer

NovaPoint Jernbanedag

NovaPoint Jernbanedag NovaPoint Jernbanedag 31.Mai 2011 Trude K. Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk Jernbaneverket Utbygging Hva skjer på jernbanefronten i Norge nå? Etter å ha gått på sparebluss i lange tider har nå jernbanen

Detaljer

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Foredrag den kloke tegning 14.oktober 2015 Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity-prosjektet:

Detaljer

Follobanen. Størst. Urban. Utfordrende. Raskere. 2015/1. follobanen 1

Follobanen. Størst. Urban. Utfordrende. Raskere. 2015/1. follobanen 1 Follobanen Størst. Urban. Utfordrende. Raskere. 2015/1 follobanen 1 2 follobanen Follobaneprosjektet Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt, og får Nordens lengste jernbanetunnel. Det nye dobbeltsporet

Detaljer

Follobanen Et prosjekt for fremtiden. Prosjektledelse i Front 2011. Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging

Follobanen Et prosjekt for fremtiden. Prosjektledelse i Front 2011. Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging Follobanen Et prosjekt for fremtiden Prosjektledelse i Front 2011 Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging Bakgrunn for prosjektet Arealbruk og utvikling i Sørkorridoren 50 000 pendler

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Agenda Jernbanens rolle Økte rammer IC - strategi Helhetlig bytransportpolitikk Ny prosjektmodell Effektive

Detaljer

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 1 TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009 Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 2 Dobbeltspor i Norge og Sverige (status pr. 2008) Dobbeltspor Norge 218 km Dobbeltspor Sverige

Detaljer

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Hovedtrekk i NTP 2014-23 Mye penger Totale ramme øker over 50% 508 milliarder

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

NTP- prioriteringer jernbanen

NTP- prioriteringer jernbanen NTP- prioriteringer jernbanen Jernbaneverket, Sjur Helseth, regionaldirektør strategi øst 23.11.2015 Perspektiver for transport i byområdene og mer gods på skinner Bor det folk der banene går? Markedsgrunnlag

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 Program Bakgrunn, historikk og framdrift Foreløpige planer Tiltak angående støv, støy og trafikk Kommunikasjon

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan Tid Agenda møte med grunneiere 29.4.15 Tema 18.00 Velkommen v/ ordfører Tage Pettersen Agenda og opplegg for dagen v/prosessleder Ellen Melander Presentasjon

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Hensikten med møtet Informere grunneiere som kan bli berørt av ny jernbane i nærområdet til Nye Moss stasjon. Informere om trasévalg, framdrift og prosessen

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging Regionale prosjekter (UR)

Jernbaneverket Utbygging Regionale prosjekter (UR) Jernbaneverket Utbygging Regionale prosjekter (UR) Jon Brede Dukan Prosjektdirektør Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 Utbygging Regionale prosjekter (UR) Jernbaneverkets profesjonelle byggherre for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Meråkerbanen og Mittbanan sin rolle i det midt-nordiske transportsystemet Trondheim 21.februar 2011 E14 Stjørdal - Riksgrensen Utredning vedrørende utfordringer og muligheter

Detaljer

Krav til bruk av modeller i ulike entrepriseformer i Bane NOR

Krav til bruk av modeller i ulike entrepriseformer i Bane NOR Krav til bruk av modeller i ulike entrepriseformer i Bane NOR Nettverkstreff 20.april 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Planlegging og utredning (InterCity) Bane NOR Organisering av Bane NOR 2 Vi gjennomfører

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Aug Sporfeltoppgradering (Oslo S) - Lysaker 1-5 Mill kr Nye tiltak Etterstad-Lysaker 2017 - Aug Detaljplan Jaren stasjon 10-50 Mill

Detaljer

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Agenda 1. Velkommen 2. Planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen 3. Kortfilm 4. Presentasjon av planforslag pr. 8.6.17

Detaljer

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012 Informasjonsmøte om nye Ski stasjon VELKOMMEN 7. februar 2012 Agenda 1. Kort om Follobanen nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski. 2. Reguleringsplanarbeidet Ski stasjon -hva omfatter reguleringen? - hva skjer

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

InterCity Oslo Lillehammer - planer og framdrift

InterCity Oslo Lillehammer - planer og framdrift KS seminar om NTP InterCity - planer og framdrift Transport- Anita og kommunikasjonskomitéens Skauge, Direktør Strategi og befaring samfunn, til Hedmark Jernbaneverket og Oppland 7.-8. mars InterCity Oslo

Detaljer

InterCityprosjektet. Trude Anke JBV Intercity-prosjektet Leder Teknikk og konsept

InterCityprosjektet. Trude Anke JBV Intercity-prosjektet Leder Teknikk og konsept InterCityprosjektet Trude Anke JBV Intercity-prosjektet Leder Teknikk og konsept Jernbaneverkets Intercityprosjekt går for BIM I Intercityprosjektet skal det planlegges for 230 km nytt dobbeltspor og 21

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Sep Ombygging signalanlegg (Kongsvinger) - (Elverum) 10-50 Mill kr Nytt utkjør hovedsignal Vestmo Signalanlegg-entrepriser 2017 -

Detaljer