DEN NORSKE KIRKE Stange menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Stange menighet"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Stange menighet Årsmelding for Stange menighet 2008 Oversikt Innledning Takk Menighetsrådets sammensetning Kasserer Arbeidsutvalget Menighetsrådets utvalg og deres arbeide Gudstjenesteutvalget Musikkutvalget Barne- og ungdomsutvalget Diakoniutvalget Økonomiutvalget Kirkens SOS Stange kirkelige fellesråd Stange menighetssenter Vollbo Åpen barnehage Økonomi Annet Innledning Statistikken viser at det i Stange menighet ble holdt 57 gudstjenester i 2008 hvorav 43 var på søn- og helligdager. 45 gudstjenester ble holdt i kirken eller på menighetssenteret, mens 10 ble holdt på institusjon(er) og 2 ble holdt annet sted i soknet. Antall gudstjenester med nattverd var 19. Antall fremmøtte ved gudstjenestene var tilsammen 4144 og totalt antall nattverdsdeltakere var familie- og barnegudstjenester samlet 649 deltakere, 3 ungdomsgudstjenester samlet 494 deltakere og 2 julaftensgudstjenester samlet tilsammen 419 deltakere. Det ble i 2008 utdelt 22 4-årsbøker. 17 frivillige deltok i gjennomføringen av gudstjenester i løpet av året, 15 frivillige deltok i menighetens barne- og ungdomsarbeide, 10 deltok i menighetens diakonale arbeide og ca 30 frivillige deltok i øvrig komitéer, utvalgsarbeide og dugnader. Ifølge regnskapet samlet menigheten inn kroner ved offer/kollekt hvorav kroner var til våre egne virksomheter. Menighetsrådet vurderer arbeidet i menigheten som omfattende og godt drevet. Fremmøtet ved gudstjenestene og andre arrangementer anses å være stabilt i forhold til tidligere år. Stange menighet - Årsmelding 2008 side 1 av 9

2 side 2 Takk Menighetsrådet ønsker å takke alle frivillige, fra skriftlesere til de som vasker, fra kirkeverter til de som organiserer ungdomsklubben vår, fra de som besøker barnefamiliene til de som koker kaffe, fra de som arbeider med menighetsbladet til de som fører våre regnskaper. Vi er klar over at det blant disse er flere gjengangere, og de skal ha en ekstra takk. Menighetsrådets sammensetning I 2008 har Stange menighetsråd hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Sokneprest: Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Varamedlem Nils-Kristian Møller Marit Nordsveen Anne Mælum Frede Mandt Fjågesund Inger Marie Bye Kjell Sørum Bjørg Langsethagen Vegard Fikke Aud Elin Løvås Elisabeth Børresen Svergja Inge-Beate Austlid har hatt permisjon fra menighetsrådet i hele perioden. Menighetsrådet har hatt 9 møter i 2008 og behandlet 47 saker. Det er ført referat/protokoll fra alle møtene. Kasserer Gunvor Skovli har ført menighetsrådets regnskap for Regnskapet føres i regnskapssystemet "DaTax Totaløkonomi Start" som er innkjøpt av menigheten. Arbeidsutvalget Menighetsrådets arbeidsutvalg består av lederen, nestlederen, sekretæren og soknepresten. Arbeidsutvalget håndterer saker som kommer opp mellom rådsmøtene og tilrettelegger saker for menighetsrådet. Arbeidsutvalget har vanligvis hatt møter i forkant av rådsmøtene. Stange menighet - Årsmelding 2008

3 side 3 Menighetsrådets utvalg og deres arbeide Menighetsrådet har hatt følgende aktivitetsutvalg: Gudstjenesteutvalg Musikkutvalg Barne- og ungdomsutvalg Diakoniutvalg Økonomiutvalg Gudstjenesteutvalget Gudstjenesteutvalget består av menighetsrådet, soknepresten og kantor. Det har ikke vært holdt ordinære møter i Gudstjenesteutvalget i Utvalget funksjon har vært ivaretatt ved sokneprestens løpende kontakt med øvrige parter. Plan for første og andre halvårs gudstjenester med oversikt over tid og sted, prest, organist, tekstleser, kirkeverter, offerformål, eventuelt kirkekaffe og annet har vært satt opp og ajourholdt i et samarbeide mellom prestene og menighetsrådet. Musikkutvalget Årsberetning Kirkemusikalsk arbeid i Stange menighet 2008 var et fruktbart år for det kirkemusikalske arbeidet i menigheten. I løpet av året har Stange kirke vært gjestet av forskjellige kor, korps og ensembler i forbindelse med kirkelige handlinger, gudstjenester og konserter. Særlig vil jeg fremheve samarbeidskonserter med Stange kulturskole og Festspillene i Elverum i august. Stange kirkes musikkutvalg: Utvalget består av Kari Bjørgen, Anne Mælum, Ola Nordsveen og ledes av Martin Lennox. I løpet av året har utvalget hatt 4 møter, og holdt jevnlig kontakt med bruk av e-post. Utvalget fungerer som et bindeledd mellom kantor, menighetsråd og eksterne aktører og det bistår med praktisk hjelp under avvikling av konserter i Stange menighet. I løpet av 2008 har utvalget samarbeidet med Stange kommune, avdeling kultur & fritid. Blant annet har kommunen bidratt med betydelig støtte til konsertvirksomheten. Konserter: Det ble avholdt 16 konserter i Stange kirke (2 konserter i Strandlykkja kapell, 1 konsert på Stange sykehjem og 1 konsert i Stange menighetssenter) i løpet av 2008, hvorav 13 var i samarbeid med Stange kirkes musikkutvalg og 3 var utleiekonserter (u). Stange menighet - Årsmelding 2008

4 side 4 Dato Hvor Hva Hvem Stange kirke Kirkefortelling Birgitte Bjørnstad Sæbø Strandlykkja kapell Kammerkonsert Jagoda Szotak,Ola Nordsveen,Stein Westgaard, Martin L Strandlykkja Sju siste ord på Kvartett fra Oslo, kirkens prester kapell korset Stange kirke Aftensong Kirkekor og Martin Lennox Stange kirke Korstevne (u) Tangen mannskor m.fl Stange kirke Sommerkonsert Stange kulturskole Stange kirke Årets Festspillene i Elverum festspillkonsert Menighetssenter Kaffekonsert (cello) Jagoda Szostak og Martin Lennox Stange kirke Trompet & orgel Terje Kola og Martin Lennox Stange Sykehjem Kaffekonsert (cello) Jagoda Szotak og Martin Lennox Stange kirke Sakte Sanger Anne Lande & Per Husby Stange kirke Adventskonsert (u) Stange videregående skole Stange kirke Adventskonsert Stange kulturskole Stange kirke Ni lesninger & Kirkekor/konfirmanter og Martin Lennox lysmesse Stange kirke Julekonsert (u) Karoline Amb m.fl Stange kirke Vi synger og spiller Lokale korps m.fl. Gudstjenester: I løpet av året har flere musikere og kor beriket noen av gudstjenestene med musikkinnslag. Stange kirkekor: Ved utgangen av 2008 hadde Stange kirkekor 15 medlemmer. Styret i koret har bestått av: Marit Lahlum Ruud (sekretær/leder) og Bjørg Græsli (kasserer). Anne Lise Røhne er forvalter av korskjerfene og Martin Lennox er dirigent. I løpet av året har koret hatt 36 øvelser, enten i menighetssenter eller Stange kirke. På samtlige øvelser settes det av tid til sosialsamvær hvor noen av korets medlemmer ordner en enkel kaffekopp. Øvelsesplaner, repertoarlister og praktiske informasjoner sendes ut regelmessig av dirigenten. Koret hadde 13 opptredener i løpet av året i forbindelse med gudstjenester i Stange kirke, Stange menighetssenter og Strandlykkja kapell. Dato Hvor Hva Stange kirke Aftensang Askeonsdag Menighetssenter Gudstjeneste Menighetens årsmøte Stange kirke Tomasmesse Maria budskapsdag Stange kirke Gudstjeneste Påskedag Stange kirke Aftensang Aftensang etter anglikansk mønster Strandlykkja kapell Gudstjeneste Pinsedag Stange menighet - Årsmelding 2008

5 side Stange kirke Gudstjeneste Konfirmasjon Stange kirke Gudstjeneste Avskjed med Morten Stensberg Stange kirke Liturgi Gjennomgang av liturgi med konfirmantene Stange kirke Gudstjeneste Bots- og bededag Stange kirke Gudstjeneste Allehelgensdag Stange kirke Lysmesse De ni lesninger med konfirmantene Stange kirke Gudstjeneste Juledag I løpet av året har koret samarbeidet med Ola Nordsveen (fløyte) og Terje Kola (trompet). Årsmøtet fant sted 9.januar. Dessuten hadde koret en hyggelig utflukt til Oslo konserthus og Munch-museet, 19.januar. Koret avsluttet vårsemesteret på Balberg, 4. juni og høstsemesteret hjemme hos lederen, 7. desember. Økonomi: Årets tilskudd fra Stange menighetsråd til det kirkemusikalske arbeidet i menigheten ble kr ,-. Samlet utgifter til musikertjeneste i gudstjenester i løpet av året har vært kr ,36. Kirkekoret får ingen særskilt tilskudd fra menighetsrådet, medlemmene betaler kr.600,- i årlig kontingent, dessuten får koret tildelt voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforbund (i samarbeid med Hedmark musikkråd). Barne- og ungdomsutvalget Utvalget har bestått av følgende: Vegard Fikke leder Aud Elin Engeskaug Løvås Kjell Sørum Bjørg Langsethagen May Sigrun Rusdal Fikke Størsteparten av arbeidet til utvalget består i å drive SMUK (Stange Menighets Ungdomsklubb). Dette er et tilbud for 5-7 klasse som er ca hver 3 fredag i kjelleren på Stange menighetssenter Vollbo. Vi har fortsatt et veldig bra oppmøte, og har i hatt mellom 60 og 80 brukere + ledere på klubbkveldene. Tilbudet er som tidligere med biljard, bordtennis, fotballspill, air-hockey, play-station, diskotek og kiosk. Vi serverer også et varmt måltid til alle som kommer. 1. søndag i advent deltok utvalget med å arrangere Lys Våken i Stange kirke for 11 åringene. Dette var et landsomfattende arrangement der vi skulle overnatte i kirka vår. Det kom hele 16 stk som ville overnatte dette var kjempebra! Utvalget har også i år deltatt med det praktiske - servering ved familiegudstjenestene og servering til konfirmantene ved presentasjon pilegrimsvandring - samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenesten. Stange menighet - Årsmelding 2008

6 side 6 Utvalget deltok også ved utdeling av 4-års kirkebok i kirken. Alle døpte barn i Stange menighet har fått tilsendt dåpsopplæringsmateriell på 2 og 3 års dåpsdag. Det ble oppført en ny versjon av spillet om Jorinda i Hamardomen, og det deltok 3 unger som hadde tilknytning til Stange. Dette prosjektet fortsetter inntil videre. Utvalget vil takke Arnfinn Bjørgen for føring av regnskapet til SMUK, og vi vil også takke ungdomslederne som har deltatt i året som er gått. Der har vi hatt stor hjelp av Jørgen Bye Bjørseth, Eirik Løvås, Heidi-Nikoline Løvås, Guro Sørum, Martin Andreassen og David Aleksander Lothe, samt hjelp i fra rådsmedlemmer og foreldre. Tusen takk for at dere stiller opp og hjelper oss på SMUK kveldene. Diakoniutvalget Diakoniutvalget har i 2008 bestått av Inger Marie Bye(leder), Marit Nordsveen, Ruth Berg, Kari Gjerstad, Elisabeth Børresen Svergja og Nils-Kristian Møller. Utvalgets medlemmer har besøkt og overrakt menighetens blomsterhilsen til ca 70 jubilanter som har fylt runde år. Under fasteaksjonen i mars sørget diakoniutvalget for bevertning til konfirmantene da de kom inn etter sin flotte innsats. De gikk pilgrimsmarsj fra Stange til Tangen kirke i april, og da var det også noen av oss som gikk sammen med dem. Ellers har vi holdt konfirmantkappene i orden og hjulpet til der disse brukes. Medlemmene i utvalget har hjulpet til etter behov ved ulike anledninger, som for eksempel ved klubbkveldene til SMUK. Ved menighetens juletrefest 5. dag jul hjalp vi til med pynting og servering, og det kom 49 personer med stort og smått. Vi stod også som vertskap for 50-årskonfirmantenes jubileumsfest 26.oktober. Det kom 21 personer som hygget seg med snitter og kaker og mintes forskjellig fra tiden de "gikk og leste". Også i 2008 har det væt kontaktmøter med diakoniutvalg i de andre menighetene i Stange fellesrådsområde. På disse møtene utveksles erfaringer og ideer og felles problemstillinger diskuteres. Økonomiutvalget Det har ikke vært avholdt ordinære møter i Økonomiutvalget. Se ellers under avsnittet om økonomi nedenfor. Stange menighet - Årsmelding 2008

7 side 7 Kirkens SOS Marit Nordsveen er Stange menighets representant i den lokale avdeling av Kirkens SOS. Stange kirkelige fellesråd Nils-Kristian Møller har vært Stange menighets representant i fellesrådet. Marit Nordsveen har vært vararepresentant. Stange menighetssenter Vollbo Styret i Stange Menighetssenter Vollbo har i 2008 vært Nils-Kristian Møller, Jorunn Bye Gjerlaug, Tor Andersen, Sigmund Rye Berg, Vegard Fikke, Kjell Sørum og Frede Mandt Fjågesund. Styret sammensetning er tre representanter fra menighetsrådet, soknepresten og tre representanter valgt av årsmøtet. Utleie Menighetssenterets inntekter utgjøres av leieinntekter. Lokalene i 2. etasje leies ut fast til Stange kirkelige fellesråd. Øvrige lokaler er også tilgjengelige for planmessig eller sporadisk utleie. Fellesrådet hadde i 2008 en vurdering av lokalenes hensiktsmessighet, størrelse og tilgjengelighet og et forslag om å flytte til andre lokaler. Innvendingene mot lokalene på menighetssenteret var mangel på fellesareal/resepsjon, gjennomgang for å komme til de innerste kontorene og mangel på tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Forskjellige alternativer ble diskutert med kirkevergen og lederen for fellesrådet, og fellesrådet konkluderte til slutt med at kirkekontoret skulle forbli på menighetssenteret. De tiltakene som ble diskutert er gjengitt nedenfor. Stange frikirke leier kirkesalen og stuene til sine møter og gudstjenester. Menighetsrådets gudstjenesteplan danner utgangspunktet for hvilke søndager som er tilgjengelige for frikirken. Frikirken holder også åpen ungdomskafé hver torsdag i kjelleren under kirkesalen. Stange menighetsråd ser på ungdomskaféen som et positivt tiltak for ungdom i menigheten generelt og har i 2008 valgt å støtte tiltaket ved ikke å kreve inn husleie for disse torsdagskveldene. Av egne faste aktiviteter på menighetssenteret kan nevnes Åpen barnehage og ungdomsklubben SMUK. Ut over dette har lokalene vært leid ut i forbindelse med fødselsdager og andre familiære merkedager. Vedlikehold Det har ikke vært utført større reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider på bygningen i Stange Elektriske har gjennomgått og byttet ut røkvarslerne i alle rom. Røkvarslerne skal være seriekoblet slik at utslag i ett rom skal gi varsling i hele bygningen. Arbeidet med dette var ikke ferdig ved utgangen av Stange menighet - Årsmelding 2008

8 side 8 Planer for utbedringer og økt funksjonalitet Følgende utbedringsforslag har vært oppe til diskusjon med fellesrådet og kirkevergen: Utvidelse av leieforholdet til også å omfatte de to rommene mot nord i første etasje. Dette vil gi fellesrådets leder mulighet for egen kontorplass ved behov. I påvente av en mer omfattende løsning med heis vil dette også gjøre det mulig å ekspedere funksjonshemmede på et kontor i første etasje. Utvendig bro mellom inngangen i hjørnet til inngangen til kontorene. Dette vil gi trappeløs tilgang til kontorplassen i første etasje. Ny inngangsdør og ny dør til kontoret i første etasje som begge er brede nok for funksjonshemmede med rullestol. Heis mellom første og andre etasje. Diskuterte alternativer har vært en utvendig men innebygget heis basert på repoet ved inngangsdøren, og en løsning på østsiden samen med en ombygging av toaletter og vaskerom. Omgjøring av spiserom i 2. etasje til kontor og omgjøring av dagens konsulentkontor til fellesareal/resepsjon. Ta i bruk nordøstre rom nede til pause-/spiserom med tilgang til kjøkkenet. Disse forslagene vil bli diskutert videre, internt og med fellesrådet, med hensyn til tid, kostnader og praktisk gjennomføring. Økonomi Leieinntektene har vært kroner hvorav ca 58% er fra fellesrådet. I tillegg kommer leieinntekt fra Åpen barnehage på ca kroner som ikke er fakturert. Frivillig innsats har bidratt til å holde utgiftene nede. Medregnet renteinntekter har menighetssenteret hatt et overskudd på kroner. Bygningen er fullverdiforsikret gjennom KNIF for kr ,- Åpen barnehage Stange menighet driver Åpen barnehage i kjellerlokalene på Vollbo. Barnehagen er et tilbud til barn i alderen 0-5 år i følge med foreldre/foresatte. Barnehagen holder åpent tirsdager og torsdager fra kl 10 til kl 13. Menighetsrådet har fungert som styre for barnehagen, men det er gjort vedtak om å endre dette til et mindre styre der også barnehagens styrer og en representant for brukerne vil få plass. Barnehagen har to ansatte. Anne Brit Helseth er styrer og Anne Kathrine Vasaasen er assistent, begge i 20% stilling. Barnehagen drives med støtte fra Stange kommune og tilbyr et variert program til de barna som benytter tilbudet. Barna har ikke faste plasser i en åpen barnehage og fremmøtet er frivillig. Åpen barnehage er et godt tilbud til alle familier, også fremmedkulturelle, som Stange menighet - Årsmelding 2008

9 side 9 velger ikke å benytte et fast barnehagetilbud. Åpningstidene har vært bekjentgjort under rubrikken "Kirketoget" i menighetsbladet og under "HA-tavla" i Hamar Arbeiderblad, samt ved oppslag på helsestasjonene. Gjennomsnittlig antall barn pr gang har i 2008 vært 13 som er det samme antallet som i Foreldrebetaling er 20 kroner pr gang til dekning av materiell. Økonomi Menighetsrådets årsregnskap viser et driftsunderskudd på kroner. Dette kompenseres ved at vi har hatt finansinntekter på netto kroner. Årsaken til de høye finansinntektene er høyere rente på bankinnskudd enn forventet. Tilsammen viser regnskapet for 2008 et netto overskudd på kroner. Det føres separate regnskaper for menighetssenteret, musikkutvalget og SMUK. Det vises forøvrig til revidert årsregnskap som fremlegges på årsmøtet. Menighetsrådet vurderer økonomien som god og stabil i alle ledd av virksomheten. Annet Menigheten hadde også i 2008 gleden av å ønske årets 50-års konfirmater velkommen til kirken og til menighetssenteret. Det var 21 av kullet på 50 konfirmanter fra 1958 som hadde funnet veien Til Stange kirke og menighetssenteret 26. oktober. Stange menighet har egen side på internett: Stange 3. mars 2009 Nils-Kristian Møller menighetsrådsleder Stange menighet - Årsmelding 2008

10 ÅRSREGNSKAP FOR STANGE MENIGHETSRÅD 2008 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Billettinntekter Salg, materiell Offer, egen virksomhet Offer, til andre Innsamlede midler, konfirmanter Egenandel konfirmanter Inntekter, Lys våken Sum driftsinntekter Utgifter Kontorrekvisita Utstyr/kirketek Andre aktivitetsrelaterte utgifter Utgifter konfirmanter Utgifter diakonale tiltak Utgifter dåpsopplæring Utgifter barn/unge Gaver/blomster Musikk/sang Opplæring, kurs Servering Husleie Diverse utgifter 500 Datautgifter Overføring av innsamlede midler Overføring av inns. midler, konfirmanter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter/utgifter Renteinntekter Renteutgifter/bankgebyrer Sum finansinntekter/utgifter Bevegelser i øremerkede fond Utstyrsfond Kultur-ungdoms--og barnefond Netto driftsresultat (overskudd) Disponering av overskuddet: Overført ubundne fond Rolf Moen Else Liberg Gunvor Skovli revisor revisor kasserer Årsregnskap 2008 Stange menighetsråd Driftsregnskap

11 BALANSE Noter Regnskap Regnskap Eiendeler Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Utstyrsfond Orgelfond Kultur-ungdoms--og barnefond Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet 1 Spesifikasjon over offergaver, egen virksomhet: Barne- og ungdomsarb Diakoni 5317 Dåpsarbeidet 5878 Konfirmantarbeidet 1041 Orgelfondet 3664 Menighetens eget arbeid 4570 Musikkarbeidet 1659 Jorinda 1678 Sum Spesifikasjon andre aktivitetsrelaterte utgifter Servering fasteaksjonen 503 Alterbuketter 1696 Kirkekaffe års konfirmanter 4634 Juletrefest 595 Adventkrans 2700 Sum Støtte til prosjektet Tidsbroen Gjelder bl.a.feilfakturerte utgifter fra Coop som skal viderefaktureres Vollbo menighetssenter, Romedal menighetsråd og Smuk. Periodisert kostnad Mamut kostnader til utbetaling i 2009 Årsregnskap 2008 Stange menighetsråd Balanse

12 Budsjett for Stange menighetsråd 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Inntekter Billettinntekter Salg, materiell Ref av mva Ovf. Fra fellesrådet Offer, egen virksomhet Offer, til andre Innsamlede midler, konfirmanter Egenandel konfirmanter Inntekter, Lys våken Ovf fra øremerkede fond 3000 Sum driftsinntekter Utgifter Kontorrekvisita Utstyr/kirketek Andre aktivitetsrelaterte utgifter Utgifter konfirmanter Utgifter diakonale tiltak Utgifter dåpsopplæring Utgifter barn/unge Gaver/blomster Musikk/sang Opplæring, kurs 2000 Servering Husleie Diverse utgifter 500 Datautgifter Valg 5000 Overføring til fellesrådet Overføring av innsamlede midler Overføring av inns. midler, konfirmanter Bevegelse i øremerkede fond 3000 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter/utgifter Renteinntekter Renteutgifter/bankgebyrer Sum finansinntekter/utgifter Netto driftsresultat Budsjett

13 Kirkemusikk regnskap 2008 Stange menighets musikkutvalg Inntekter Billettinntekter ,00 Kollekt 3 006,00 Platesalg 950,00 Tilskudd Stange kommune ,00 Tilskudd Stange menighet ,00 Tilskudd Tangen menighet 4 000,00 Kreditrenter 506,00 Sum inntekter ,00 Utgifter Honorer til eksterne utøvere ,00 Utgifter ved gudstjenester ,00 Konsertutgifter 8 000,00 Musikkinnkjøp 1 448,00 Kirkekor avsluttning 1 357,86 Tilbehør notestativer 965,00 Annonseutgifter 945,00 Kontorrekvisita 1 753,50 Diverse utlegg 1 469,00 Bankgebyrer 73,00 Sum utgifter ,36 Resultat 4 507,64 Balanse Balanse pr ,50 Årets overskudd 4507,64 Balanse pr ,14 Musikkutvalg regnskap 2008

14 Stange Menighetssenter Vollbo Driftsresultat Pr INNTEKTER UTGIFTER 1. HUSLEIE Stange Kirkelig fellessråd Kr ,00 Stange Frikirke Kr ,00 Lag/Foreninger/Andre Kr ,00 2. Renter Kr ,00 3. Div Kr. 975,00 4. Driftsutgifter Strømutgifter Kr ,54 Forsikring KNIF Kr ,00 Komm.avgifter Kr ,00 Presto Brannteknisk Kr ,00 Diverse Kr ,79 5. Vedlikehold Kr ,50 6. Gebyrer Kr. 48, SUM Kr ,00 Kr ,83 Balanse/Driftsoverskudd-2008 Kr , SUM Kr ,00 Kr ,00 ========================== Beholdning Pr Kto.Nr Kr ,17 Beholdning pr Kto.Nr Kr ,04 Kasserer: Dag A Andersen Rev: Hallvar Johansen

15 Årsregnskap for Åpen barnehage, Stange, 2008 Konto Beskrivelse Beløp 100 Fast lønn Pensjonsinnskudd Forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum personalkostnader Arbeidsmateriale Aktivitetsrelaterte utgifter Forsikringer Forsikringer personell 1870 Forsikringer barn/ansvar 1900 Husleie Inventar og utstyr 2020 Leker og lekeutstyr Sum driftsutgifter Sum utgifter Foreldreinnbetaling Statstilskudd Kommunalt tilskudd Sum driftsinntekter Resultat drift Renteinntekter brukskonto Renteinntekter sparekonto 948 Sum finansinntekter Årsresultat Balanse Pr 1.jan Pr 31.des Endring Kasse 544,00 510,00-34,00 Driftskonto , , ,00 Høyrentekonto , ,89 948,00 Skyldig husleie , ,00 0,00 Skyldig husleie , ,00 Skyldige pers.kostn , ,00 0,00 Skyldige pers.kostn , ,95 Sum , , ,95 Rolf Moen revisor Else Liberg revisor Nils-Kristian Møller styreleder Årsregnskap 2008 Åpen barnehage

16 ÅRSREGNSKAP FOR STANGE OG TANGEN MENIGHETSBLAD 2008 Resultatregnskap Driftsinntekter Abonnementer Annonser Renteinntekter Sum driftsinntekter Utgifter Trykking Porto Diverse Gebyrer 0 Tap på fordringer Sum utgifter Resultat (underskudd) (underskudd) Resultat ovf. Egenkapital Balanse Eiendeler Driftskonto Sparekonto Postbanken Kundefordringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital, IB Overført underskudd fra resultatregnskap Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld Gjennomsnittlig pris pr utgivelse :5 = kr Gjennomsnittlig pris pr utgivelse :5 = kr Stange, 05,02,08 Rolf Moen revisor Else Liberg revisor Gunvor Skovli kasserer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder Maridalen menighet Gerd Myrvoll, leder 2010 Menighetsråd og stab 2010 Menighetsråd: Leder: Gerd Myrvoll Nestleder: Gunnar Bjune Rådsmedlemmer: Aud Irene Svartvasmo Astrid Anderson Sogneprest Ketil Rosnes

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer