INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes"

Transkript

1 Postboks Bogen i Ofoten januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Referatsaker: - Protokoll AU Protokoll RU Protokoll HS Høringsinnspill Regional plan for vannforvaltning Brev til SVV, ifbm Stortingets transportkomites fylkesreise Brev til UNN vedr eget PET-senter i NN Drøftingssaker: - AU 01/15 Kommunereformen- videre prosess og kommunikasjonsplan - AU 02/15 Vekstmulighet i Øst-Vest samarbeidet- hva og hvordan? - AU 03/15 Videre satsing i forsvaret - AU 04/15 Lærlingeklausuler - AU 05/15 Stortingets transportkomites fylkesreise - AU 06/15 Fengsel i Midtre Hålogaland - AU 07/15 Melkekvoter - AU 08/15 Prosjekt fergefri E6- forprosjekt - Eventuelt Tore Nysæter Leder

2 Postboks Bogen i Ofoten desember 14 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne-Rita Nicklasson, Bjørn Hanssen. Også tilstede: Bjørn Alling, Wenche Folberg, Lars Norman Andersen, Elisabeth Storjord, under drøftingssak AU 30/14 Paul Rosenmeyer Drøftingssaker: - AU 30/14 ByR- Vekstkraft Ofoten møte med utreder «Strategi og Analyse» Kort orientering v/ Kristin Mobakken, Futurum, om ByR prosjektet Introduksjon til oppdraget v/ Bård Vestøl Birkedal, Analyse & Strategi Gruppediskusjoner Fremlegg fra gruppene i plenum - AU 31/14 Fylkesreise i Nordland for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite mars Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd spiller inn tips til tema for samferdselsutfordringer i Nordland når det gjelder E6, E10, dobbeltspor Ofotbanen, havner og farleder, Evenes lufthavn samt avvikling av Narvik lufthavn. Sekretariatet kontakter Stig Kjærvik i Vegforum Nord vedr konferanse mars for koordinering med Fylkesreise i Nordland for Stortingets Transportog kommunikasjonskomite mars. Saker til behandling: - AU 32/14 Møteplan Ofoten regionråd våren 2015 Enstemmig vedtak: Den foreslåtte møteplanen for våren 2015 vedtas. Referatsaker - Protokoll AU Protokoll HS Elisabeth Storjord referent

3 Referat møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. desember 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Filip Mikkelsen, Bodil Tokle, Jostein Aarsund Også til stede: Bjørn Alling, Lars Norman Andersen, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Bedriftsbesøk Taste Of North, Korsnes v/ daglig leder Sigurd Rydland Referatsaker Protokoll AU 7. november Protokoll HS 7. november Referat møte NFK og sekretariatsledere i Nordland november Protokoll AU 28. november Brev fra Ofoten regionråd til Statens vegvesen 3. desember Orientering fra kommunene Kommunene orienterte kort om status kommunereformen. Orienteringssaker «Hvordan sikre aktiv bruk- ikke forbruk- av vår felles kystsone» v/ Tone Rasmussen Astafjordprosjektet Tysfjord Turistsenter, reiselivsproduktet orientering v/ daglig leder Edmundos Cikas Drøftingssak Sak HS 34/14 Høringsinnspill «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd leverer høringsinnspill på «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» innen , hvor det understrekes at kartlegging av fjordene i Ofoten må skje etter modell fra Astafjordprosjektet. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 Evt. - Omstilling i Forsvaret og endring av basestrukturen i Det vurderes å opprette ei ressursgruppe i Ofoten regionråd for å følge opp - Logoprodukter Ofoten regionråd. Ofoten regionråd går til bestilling av div produkter som kan brukes som gaver mm. Narvik Elisabeth Storjord referent Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

5 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Til Nordland fylkeskommune Narvik Høringsinnspill, Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ofoten regionråd ser med bekymring på at det mangler grunnleggende kartverk og grunnlagsdata for alle kystvannsforekomstene i kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. For å kunne drive bærekraftig forvaltning av kystvannsforekomstene - spesielt med tanke på ny næringsutvikling innenfor mineralutvinning, akvakultur og havbeite- er det svært viktig å få på plass en kystsonekartleggingsprosess etter modell fra Astafjordprosjektet. Ofoten Regionråd foreslår derfor som tiltak i handlingsprogrammet for Vannregion Nordland at det foretas en grundig kartlegging for alle kystvannsforekomstene i disse kommunene og at det foretas nødvendige kjemiske og biologiske undersøkelser som kan gi en reell miljøstatus for hver av kystvannsforekomstene i vannområdet. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

6 Postboks Bogen i Ofoten januar 15 Referat Rådmannsutvalget i Ofoten regionråd Torsdag 4. desember 17:00 19:30 Fredag 5. desember 09:00-13:00 Til stede: Bjørn Alling (leder), Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Konrad Sætra, Lars Norman Andersen, Ole Petter Fjellstad, Elisabeth Storjord, Sigbjørn Astrup. Torsdagen gikk med til grundig orientering fra hver enkelt kommune. Fredag RU 24/14 Anbud revisjon avslutte eierskap i Kom rev nord IKS Diskusjon angående Mo i Ranas erfaringer med å gå ut av IKS med den hensikt å få ned prisen på revisjon for kommunene. Kommunene har etter hvert fått liten innvirkning på muligheten til å innvirke på prisen på revisjon. Med kostnadsaspektet sentralt er det derfor ønskelig å gå ut felles for å få inn anbud på revisjon. Ofoten går ut i fellesskap, først må dette fremmes i kommunestyrene. Saksutredning og konkurransegrunnlag finnes fra Ranas prosess. Vedtak: Narvik kommune kommer med forslag til vedtak som kan brukes i alle kommunestyrene i Ofoten RU 25/14 Sekretariat for kontrollutvalg. Saken er lagt ut på anbud med frist førstkommende mandag. Det har kommet inn tilbud. Alle kommuner er klar for å inngå i samarbeidet om dette. Orienteringen fra Narvik kommune tatt til etterretning. RU 26/14 Rådmannsutvalgets rolle versus AU Saken debatteres generelt. Det synes å være konsensus om at rådmannsutvalget ikke skal ha noen særskilt stemmerett i AU utover dagens ordning med møte og uttalerett. Dette begrunnes med at det kan bli er sammenblanding av administrasjon og politikk. Det stilles spørsmål om man bør ha et årshjul i rådmannsutvalget med faste saker. Mange av sakene er ad hoc og vil nok fortsatt være det. Man trenger nok en fastere beskrivelse på rådmannsutvalgets rolle angående hvilke saker som skal tas opp, samt gjentagende beskrivning på hvorfor og hvordan RU møtes. Altså minne alle om hvordan organiseringen er. RU ønsker ikke å endre organiseringen, men finner den hensiktsmessig slik den er i dag. Debatten tas til orientering. RU 27/14 Rådmannsutvalgets felles strategi i forhold til kommunereformen Kommunene må sørge for at det oppstår en god dialog både i kommunene og imellom. RU får en koordinerende rolle ved å lage en god prosessplan for reformen. Den 9. januar

7 legges det opp til heldagsmøte der man inviterer FMs prosessveileder. Møtet vil lage en prosessplan for veien videre. Plan vil inneholde fremdrift og innhold i prosessen. I samme møte vil man fylle ut skissen på en felles kommunikasjonsstrategi. Det må undersøkes ift KS angående hvilken personalstrategi man bør legge seg på og hvordan man skal involvere de ansatte som arbeidsgiver. Man kan ikke gå så langt at man gir garanti for stillingene, men man kan strekke seg langt for å finne lignede arbeid. Dagens situasjon er slik at det er stor avgang blant personalet, derfor anses dette ikke som et stort problem da årene kan nyttes til organisering av ny kommune. RU 28/14 Avtalesignering Gjeldsrådgivning. Vedtak: Avtalen signeres 9. Januar, da alle forhold ikke pr i dag er på plass RU 29/14 Norsafety, ønske om initiativ i forhold til NFK "Rådmannsutvalget mener at man gjerne kan promotere vårt eget prosjekt, men at det er for tidlig å evaluere prosjektet da man ikke har nok erfaringsinformasjon tilgjengelig. Ofoten regionråd kan bistå med erfaringsinformasjon når det foreligger informasjon om effekten av prosjektet." RU 30/14 Status fra overordnet samarbeidsorgan (OSO). Informasjon angående Barnevern Nord. Barnevernet blir reorganisert, slik at kommunene må ta et større ansvar, mens Bufetat blir nedskalert. OSO skal øke samhandlingen mellom Bufetat og kommunene. Det er ønskelig fra kommunenes side at barnevern i større gra blir ivaretatt i inntektssystemet i kommuneproposisjonen Og at det bør utøves politisk påtrykk angående dette, da kommunene ikke får inndekning for økningen i tjenestenivå. Steinar Sørensen skriver brev angående dette til KS og departementer. OSO UNN Kort orientering angående dette. Problematisk med møtedatoer og representasjon. Synes å være fare for at det kan komme nedskjæringer på sykehuset. Viktig å møte i organet topptungt, da det på andre siden møtes med UNN direktør og klinikksjefer. 31/14 RU Nordland Man må ha gode rutiner for å spille inn og forberede saker til vår representant Bjørn Alling. Det har blitt spilt inn at dagsorden og møteplan må komme en tid på forskudd slik at dette kan diskuteres internt i regionen om hva man skal mene om enkeltsaker. Innkalling og referater går gjennom sekretariatet i Ofoten regionråd. Evt Lærerstreiken, resultat og oppfølging en uformell samtale. Sigbjørn Astrup referent

8 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Til Statens vegvesen Region nord v/ Steinar Antonsen Narvik Fylkesreise i Nordland for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Ofoten regionråd takker for henvendelsen vedr Stortingets Transport- og kommunikasjonskomites reise i Nordland mars Vi registrerer at komitéen ikke har anledning til å besøke vår region, og vi ber her om at de vil ta seg tid til et møte med arbeidsutvalget i Ofoten regionråd i Bodø den 10. mars Her er de temaer vi ønsker belyst : E6 - strekningen Tysfjord til fylkesgrensa mot Troms - Fergefri E6, en viktig sak for hele Nord-Norge - Døgnkontinuerlig fergesamband Rv.827 Drag-Kjøpsvik til fergefri E6 er realisert. Rv. 827 er næringslivets foretrukne ferdselsåre for å krysse Tysfjord mellom Fauske og Narvik i dag. Rv. 827 er en tryggere vei mht kurvatur og fjelloverganger i tillegg til at ferga Drag-Kjøpsvik er mindre værutsatt enn parallell E6 med ferge Bognes-Skarberget. - Forlengelse gang- og sykkelvei, breddeutvidelse av Rv. 827 Dragsarmen. - E6 lagt utenfor Ballangen sentrum - Oppgradering av strekningen E6 Ballangen-Narvik - E6 i tunnel utenom sentrumskjernen i Narvik - Oppgradering av E6 Øyjord-Bjerkvik - Ivaretagelse av trafikksikkerheten med gang- og sykkelveier lysregulering osv. E10 - Alternativ 3, kryssing av Tjeldsund

9 Dobbeltspor på Ofotbanen Sjø - Narvik Havn må på grunn av sin særlige viktige funksjon i det overordnede transportnettet gis status som utpekt havn i henhold til havne- og farvannsloven. - Farleder- mudring av den indre farled i Tjeldsund er i langtidsplan NTP og må følges opp. Luftfart - Utbygging av Harstad Narvik Evenes lufthavn. Denne flyplassene har for tiden høyest økning av flybevegelser samt høyest passasjervekst i Nord-Norge. Ofoten regionråd ber om et politisk trykk på at Avinor skal ha fokus på Evenes sin nordområdesatsing og profilere Evenes for å videreutvikle næringslivet i et av de tettest befolkede områdene i Nord-Norge. - FOT-ruter. Det er økende behov for bedre rutetilbud mellom Evenes-Tromsø-Finnmark samt Bodø-Helgeland. I første omgang er det viktig å få etablert ny FOT-rute mellom Evenes og Bodø. - Narvik lufthavn legges ned når Hålogalandsbrua åpner i Da må FOT-rutene Narvik- Bodø overføres til Evenes. Det må vises i praksis at det lønner seg å frivillig gi avkall på en flyplass. Vi ser fram til å høre fra dere, og håper at Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite vil sette av tid til møte med Ofoten regionråd den 10. mars. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

10 v/ Narvik kommune 8512 Narvik Saksbehandler: Elisabeth Storjord Styret for UNN HF Narvik Eget PET-senter i Nord-Norge og videre utvikling av UNN-Narvik Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ofoten Regionråd registrerer med glede at det er gitt klarsignal for oppstart av forprosjekt til bygging av et eget PET-senter i Nord-Norge. Et eget PET-senter i Nord-Norge vil være et viktig tilbud for innbyggerne i Ofoten og resten av Nord-Norge. Samtidig vil Ofoten regionråd uttrykke bekymring for at bygging av et slikt senter i Tromsø vil kunne virke forsinkende på oppstart av bygging av nye Narvik sykehus. Vi er kjent med at ikke tilfredsstillende prosjektstyring på byggeprosjekter i Tromsø har bidratt til økt press på den totale økonomiske rammen. Med tanke på den økte belastningen på en allerede sprengt økonomisk ramme i Helse Nord ber Ofoten regionråd her om en garanti for at oppstart bygging nye Narvik sykehus ikke vil bli ytterligere forskjøvet ut i tid som en konsekvens av dette vedtaket. Ofoten regionråd ønsker også å kommentere UNN-styrets vedtak om å prioritere ned beredskap i forhold til det som betegnes som aktiv pasientbehandling. Dette kan gå ut over bilambulansetjenesten med mulige endringer i vaktplaner og responstider. Økonomikutt i tjenesten kan føre til at kommunenes brannpersonell må ta for stort ansvar. Ofoten regionråd vil understreke at i alle akuttsituasjoner starter den aktive pasientbehandlinga i ambulansen. Derfor må den akuttmedisinske beredskapen opprettholdes. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

11 SAK AU 01/15 Kommunereformen-videre prosess og kommunikasjonsplan Rådmannsutvalget anbefaler følgende prosess videre i arbeidet med kommunestruktur: - Vedlagte tidsplan med frister for arbeidet følges (vedlegg 1). - For å ha et felles kunnskapsgrunnlag utarbeides et dokument: «Ofoten- Fakta- og intensjonsgrunnlag», (vedlegg 2). Dokumentet er skissert av rådmannen i Evenes og utarbeides ferdig med fakta fra Telemarksforsknings rapport og informasjon fra hver kommune. Dokumentet bør ferdigstilles så snart som mulig. - Arbeidet med en felles kommunikasjonsplan avventes til det er klart hvem som er aktuelle samarbeidspartnere i Ofotenalternativet. Det framlagte dokumentet vurderes som et godt skjelett til dette bruk (vedlegg 3) - Det anbefales at Arbeidsutvalget avklarer hvordan man kan kommunisere Ofotenalternativet utad. - AU drøfter om det skal settes ned en prosjektgruppe som arbeider videre med prosessen med kommunestruktur.

12 RÅDMANNSUTVALGETS ANBEFALING TIL TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNESTRUKTUR I OFOTEN: Dato Hva AU- drøfting for politisk forankring: - Tidsplan - «Ofoten-Fakta- og intensjonsgrunnlag» - Nedsetting av prosjektgruppe «Ofoten-Fakta- og intensjonsgrunnlag» ferdig utarbeidet Juni Verktøy fra Staten for innbyggerundersøkelser klart Klart kommunestyrevedtak i Evenes, Tjeldsund og Tysfjord om Ofoten er et av deres alternativ Inngåelse av intensjonsavtaler mellom kommunene Vedtak i de enkelte kommunestyrer om ny kommune Våren Stortingets behandling Juni Stortingsproposisjonen NY KOMMUNE

13 Ofoten Kommunealternativet Ofoten: Evenes, Ballangen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord Fakta- og intensjonsgrunnlag

14 1 Innledning Skrives til slutt. For å unngå å legge eventuelle føringer er ny kommune omtalt som Ofoten. Målsetting å være forsvarlig beslutningsgrunnlag om kommunene skal gå videre med alternativet eller ikke. Annet relevant innhold. Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 2 av 17

15 Innhold 1 Innledning Sammendrag Målsettinger for kommunereformen Kriterier for god kommunestruktur Statusbilder for demografi, tjenester, økonomi og demokrati Demografi Befolkningssammensetning Befolkningsframskriving for Ofoten Senterfunksjoner Arbeidsmarked Utpendling Innpendling Tjenester og struktur Barnehager Grunnskole Helse og Omsorg Næring/Plan/Utvikling Kultur Administrasjon Interkommunale samarbeidsordninger i dag Økonomi Status Netto driftsresultat og netto lånegjeld Endring i gjeld ved sammenslåing, per innbygger Driftsinntekter per innbygger Fondsbeholdning per innbygger Akkumulert underskudd, sum for kommunen Akkumulert underskudd per innbygger Gebyrnivå, status Eiendomsskatt, status Økonomisk potensial for kommunealternativet Ofoten Gebyrnivå i kommunealternativet Ofoten Eiendomsskatt i kommunealternativet Ofoten Umiddelbart potensial Potensial på sikt...13 Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 3 av 17

16 5.6 Demokrati Kumlokk Fremtidig fylkestilknytning Overordnede målsettinger for kommunealternativet Utviklingsbilder Formalia Navn på ny kommune Kommunevåpen Kommunesenter Samisk språk og kultur Lokalisering av fellesadministrative funksjoner Tjenestetilbud Status Tjenestetilbud i ny kommune Politisk organisering Målsettinger Skisse til styringsmodell Administrativ organisering Målsettinger Skisse til styringsmodell Vurderinger av nye oppgaver Nye oppgaver, ekspertutvalget og stortingsmeldingen Fortsatt behov for interkommunale løsninger Informasjon og kommunikasjon Retningslinjer for personalbehandling Gjeldende rett Endring kommunestruktur Forslag til retningslinjer Oppsummering og konklusjoner Videre prosess Kilder og henvisninger...17 Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 4 av 17

17 2 Sammendrag Hovedkonklusjoner. 3 Målsettinger for kommunereformen Limes inn fra han stat. 4 Kriterier for god kommunestruktur Expertutvalget. 5 Statusbilder for demografi, tjenester, økonomi og demokrati 5.1 Demografi (Folketall pr ) Areal Folketall Skoler Eldreinstitusjoner Barnehager Evenes 252, Ballangen Narvik Tjeldsund 318, Tysfjord Sum Befolkningssammensetning SSB Totalt 0-1 år 2-5 år 6-15 år år 67-79år 80 år + Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Sum Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 5 av 17

18 5.1.2 Befolkningsframskriving for Ofoten (Basert på SSB, middelalternativet) Andel 2040 Landet 2040 Totalt 0-1 år 2-5 år 6-15 år år 67-79år 80 år Senterfunksjoner Avstander fra dagens kommunesentre i avstand og reisetid til Narvik. Litt klipp fra Telemarkforskning. 5.2 Arbeidsmarked 1 Data er hentet fra SSBs pendlingstall for Ta inn Litt klipp fra Telemarkforskning. 1 Kilde: Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 6 av 17

19 5.2.1 Utpendling HARSTA 195 TROMS 169 OSLO 94 BODØ 71 SKÅNLA 732 ANDR SAMLET ARBEID S- PENDL ER D Ø ND E TAKER IKKE E ARBEID PENDL HARSTA NARVI SKÅNLA TJELDSUN OSLO ANDR EVENES S- ER D K ND D E TAKER IKKE E BALLANG EN ARBEID S- TAKER PENDL ER IKKE NARVIK OSLO TROMSØ ANDØY BODØ ANDR E E ARBEID PENDL HAMAR BODØ NARVIK HADSEL STEIGEN ANDR TYSFJORD S- ER ØY E TAKER IKKE E ARBEID PENDL TROMSØ OSLO HARSTA BALLANG BODØ ANDR NARVIK S- ER D EN E TAKER IKKE E TJELDSUN D ARBEID S- TAKER PENDL ER IKKE HARSTA D EVENE S SKÅNLA ND LØDINGE N NARVIK ANDR E E Tabell bør redigeres mht utseende. Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 7 av 17

20 5.2.2 Innpendling SAMLET PENDLE 188 SKÅNLAN D 185 HARSTAD 71 TROMSØ 57 HAMARØY 53 GRATANGEN 605 ANDR E R IKKE EVENES PENDLE SKÅNLAN HARSTAD TJELDSUN NARVIK BODØ ANDR R IKKE D D E BALLANG EN 712 PENDLE R IKKE 65 NARVIK 4 SKÅNLAN D 3 TROMSØ 3 HARSTAD 2 LILLEHAMM ER 22 ANDR E TYSFJORD PENDLE HAMARØY BODØ NARVIK BALLANGE FAUSKE ANDR R IKKE N E NARVIK PENDLE BALLANGE HARSTAD TROMSØ GRATANGE EVENES ANDR R IKKE N N E TJELDSUN D 363 PENDLE R IKKE 51 SKÅNLAN D 32 HARSTAD 14 EVENES 10 NARVIK 8 LØDINGEN 22 ANDR E Tabell bør redigeres mht utseende. Noen konklusjoner om interaksjon i Ofoten, og Ofoten som bo- og arbeidsregion. 5.3 Tjenester og struktur Kjappe nøkkeldata hele veien Barnehager Grunnskole Helse og Omsorg Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 8 av 17

21 5.3.4 Næring/Plan/Utvikling Kultur Administrasjon Interkommunale samarbeidsordninger i dag Klipp fra NIVI. 5.4 Økonomi Status Netto driftsresultat og netto lånegjeld 2 Netto driftsresultat 2013: Netto lånegjeld 2013: Evenes 3,8 % 40,2 % Ballangen -1,5 % 80,4 % Narvik 1,9 % 65,7 % Tjeldsund -2,1 % 55,8 % Tysfjord -4,1 % 63,7 % Ofoten 0,8 % 64,7 % Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommuner har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler, i prosent av brutto driftsinntektene for samme kommune Endring i gjeld ved sammenslåing, per innbygger 3 Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Driftsinntekter per innbygger 4 2 Kilde: 3 Kilde: 4 Kilde: Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 9 av 17

22 Driftsinntektene er summen av skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd til løpende drift og gebyrer/salgs- og leieinntekter. Tallene vises i 1000 kroner som sum per innbygger. Tallene er hentet fra KOSTRA Fondsbeholdning per innbygger 5 Kommunenes fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond og regnskapsmessig mindreforbruk. Fondene er kommunenes økonomiske reserver. Tallene vises i 1000 kroner som sum per innbygger. Tallene er hentet fra KOSTRA Kilde: Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 10 av 17

23 5.4.5 Akkumulert underskudd, sum for kommunen 6 Kommunenes fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond og regnskapsmessig mindreforbruk. Fondene er kommunenes økonomiske reserver. Tallene vises i 1000 kroner som sum for kommunen. Tallene er hentet fra KOSTRA Kilde: Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 11 av 17

24 5.4.6 Akkumulert underskudd per innbygger (Hele 1000, samme kilde) Evenes 0 Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Ofoten Gebyrnivå, status Hentes fra Kostra Vann: Avløp: Renovasjon: Evenes Beløp,- Evenes Evenes Ballangen Ballangen Ballangen Narvik Narvik Narvik Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Tysfjord Tysfjord Tysfjord Eiendomsskatt, status Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Næring, verker og bruk: 7 prm. Ikke eiendomsskatt på bolig og fritid. 5.5 Økonomisk potensial for kommunealternativet Ofoten Si litt om sentrale virkemidler, reformstøtte og engangsstøtte, utfasing av inndelingstilskuddet. Med dagens IS, hva er innsparingsbehovet etter utfasing av inndelingstilskuddet. KS prognosemodell Gebyrnivå i kommunealternativet Ofoten (Ut fra dagens innsats på området) Vann: Beløp,- Litt tekst som omtaler endringer i gebyrer. Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 12 av 17

25 Avløp: Renovasjon: Lage et oppsett som viser endring i gebyrsatser per kommune, samme oppsett som endring i gjeld per innbygger Eiendomsskatt i kommunealternativet Ofoten Bør vise på økonomisk potensial ved full utnyttelse. Politisk intensjon for framtidig nivå Umiddelbart potensial (Kan tas ut fra år 1) Politikk, kontroll- og styringssystemer Strategisk administrasjon Annet Summer: Beløp,- Si noe om forutsetninger for tallene Potensial på sikt (Kan tas ut i løpet av 5 år) Si noe om forutsetninger for tallene. 5.6 Demokrati 6 Kumlokk Oppsettet viser fordeling av hhv. kumlokk med eget kommunevåpen, nøytralt påtrykk og med på påtrykk BOGEN. Sistnevnte viser produksjonssted. Bør vurderes om kostnader med utskiftning skal tas inn, eller om høy andel med BOGEN skal få konsekvens for valg av navn på ny kommune. Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 13 av 17

26 Bogen; 47% Kommunevåpe n; 30% Nøytralt ; 23% 7 Fremtidig fylkestilknytning Telemarkforskning + drøfting av maktstrukturer i nord. 8 Overordnede målsettinger for kommunealternativet (Drøftes og utvikles i felles møte) 8.1 Utviklingsbilder 9 Formalia 9.1 Navn på ny kommune (Kriterium: Best egnet for profilering av ny kommune) 9.2 Kommunevåpen (Kriterium: Nytt, eller velge ut fra estetiske kvaliteter og/eller symbol som kommunene ønsker å bli identifisert med?) Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 14 av 17

27 9.3 Kommunesenter Narvik. 10 Samisk språk og kultur 11 Lokalisering av fellesadministrative funksjoner 12 Tjenestetilbud 12.1 Status Litt spisset om dagens prinsipp, det som ikke framgår foran Tjenestetilbud i ny kommune Endret organisering av omsorgstjenester og institusjoner for eldre og funksjonshemmede, skolestruktur, eventuelle samlokaliseringer av hjelpemidler, storkjøkken, ønske/behov for tiltak på, etc. m.m. 13 Politisk organisering 13.1 Målsettinger 13.2 Skisse til styringsmodell 14 Administrativ organisering 14.1 Målsettinger 14.2 Skisse til styringsmodell Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 15 av 17

28 15 Vurderinger av nye oppgaver 15.1 Nye oppgaver, ekspertutvalget og stortingsmeldingen 15.2 Fortsatt behov for interkommunale løsninger Renovasjon Andre? 16 Informasjon og kommunikasjon 17 Retningslinjer for personalbehandling 17.1 Gjeldende rett Kjapp gjennomgang av AML og HTA, generelt Endring kommunestruktur Kort om inndelingslova, eksisterende kommuner avvikles og en ny etableres. Dvs. at «gjeldende rett» gjelder Forslag til retningslinjer 18 Oppsummering og konklusjoner Behov for grensejusteringer? 18.1 Videre prosess Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 16 av 17

29 Beskrive hovedtrekk i prosessen Etter evt. vedtak om å gå videre med alternativet og til endelig vedtak om sammenslåing. Og etter kgl. Resolusjon fram til Kilder og henvisninger Plukke herfra: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rundskriv-til-lov-av-15-juni-2001-nr-70-omfastsetjing-og-endring-av-kommune--og-fylkesgrenser-inndelingslova-/id / Kommunealternativet Ofoten Fakta- og intensjonsgrunnlag Side 17 av 17

30 Kommunikasjonsstrategi: Hvordan og hvorfor En kommunikasjonsstrategi må bygge på organisasjonens overordnede strategi Den vil hjelpe oss å realisere visjonen vår Må utvikles i overenkommelse med de menneskene som skal jobbe innenfor dette rammeverket Involvering vil sikre realisering Det må være tett kobling mellom organisasjonens planer og dens strategier Planene er realiseringen av strategien Øker bevisstheten og setter ting i system

31 Kommunikasjonsplanen bør inneholde: Målgruppe Kommunikasjonsmål hva skal vi oppnå? Budskap hva skal vi si og hvordan? Tiltak Avsender/ansvarlig Kanal Når Tid og ressurser Prioritet Budsjett!

32 Eksempel på strategi Handlingsplan Ballangen Visjon Handlingsplan Evenes Budskap Felles kommunikasjonsplan Handlingsplan Narvik Målgruppe Handlingsplan Tjeldsund Handlingsplan Tysfjord

33 SWOT-analyse Fortrinn Muligheter Svakheter Trusler

34 Samarbeidspartnere/ interessenter Formelle rammesettere, interne/eksterne Formelt involverte Kommunene/ Ofoten Regionråd Videreformidlere/kanaler Sluttbruker/målgruppe

35 Samarbeidspartnere/ interessenter Styrer, råd og utvalg som Eldrerådet Ungdomsrådet Osv Nordland fylkeskommune Narvikregionen Næringsforening Futurum og øvrige Kommunale næringsutviklere Distriktssenteret Telemarksforskning.. Formelle rammesettere, interne/eksterne KMD De 5 kommunestyrene Kommunene/ Ofoten Regionråd Videreformidlere/kanaler Egen hjemmeside Facebook Folkemøter Næringskafeer, møter NRNF Lukkede møter med politikere, selskap og organisasjoner Fremover Harstad Tidende NRK Nordland.. Formelt involverte De 5 ordførerne De 5 kommunestyrene. Sluttbruker/målgruppe Innbyggerne i kommunene Næringsaktører Lokalpolitikere..

36 For eksempel: Kommunikasjonsmål Hva skal vi oppnå? Engasjere innbyggerne i arbeidet med ny kommunestruktur Øke kunnskapen og forståelsen av regjeringens føringer for ny kommunestruktur Fremskaffe fakta og bakgrunnsopplysninger Bedre samhandling mellom de 5 kommunene

37 Budskap hva skal vi si og hvordan Visjon

38 Tiltak for hver kommune For eksempel: X antall folkemøter i året Minimum x antall redaksjonelle omtaler i lokalavis/etermedia i året Minimum x antall leserinnlegg/ordet fritt i året Ukentlig oppdatert hjemmeside Oppdatert Facebook-side, minimum x ganger i uka En spørreundersøkelse blant innbyggerne innen xx.20xx Utarbeide fakta- og statistikkbank

39 Handlingsplan et eksempel for Narvik Aktivitet Tidspunkt Kanal Ansvarlig Folkemøte i Narvik 1.Februar 2015 Hjemmesiden og sosiale medier Fremover, NRK Nordland Samfunnskontakt og service Ordføreren i Narvik Redaksjonelt oppslag om folkemøtet 2.Februar 2015 Fremover NRK Nordland Ordføreren i Narvik Samfunnskontakt og service

40 Materiell som trenges: For eksempel: Felles hjemmeside Tilstedeværelse på sosiale medier Profesjonelle bilder Brosjyrer Felles, standard PP-presentasjoner Faktaark

41 Eksempel på intern strategi Kommunikasjon med media er et lederansvar, og skal utøves av ordføreren i hver kommune eller andre som har fått delegert ansvar. Budskapene man kommer med skal være klarerte. Saker som kan være konfliktfylte/prinsipielle, løftes til ordfører, som avgjør hvem som uttaler seg. Mediedekning av enkeltsaker skal så langt det er mulig planlegges, og sakene skal legges inn i kommunens handlingsplan. Alle ansatte har ansvar for å undersøke mulighetene/behovet for mediedekning rundt saker de arbeider med. Samfunn og service er ansvarlig for at sakene blir formidlet inn i handlingsplanen. All mediekontakt skal rapporteres til Ofoten Regionråd

42 Husk budsjett og ressurser!

43 SAK AU 02/15 Vekstmulighet i øst-vest samarbeidet- hva og hvordan? På bakgrunn av framlegg fra Bjørnar Pettersen drøftes det i denne saken det videre øst-vest samarbeidet. Utvikling av aksen fra Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms via Kiruna til Oulo. Herunder oppfølging av åpningstidene på tollstasjonen på Bjørnefjell og neste møte med Kiruna kommune.

44 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030Oslo Deres referanse: 14/5070 SL VA/KR Angående åpningstider Bjørnefjell tollstasjon I forbindelse med Ofoten regionråds besøk i Kiruna ble det besluttet at Kiruna og Ofoten sammen skulle henvende seg til ansvarlige departementer angående blant annet åpningstider. De andre regionene i Midtre Hålogaland har også engasjert seg sterkt i saken. Midtre Hålogaland er en av landets viktigste fiskeriregioner. Det ble i 2013 landet vel tonn fisk til en førstehåndsverdi på over 1 milliard kroner. Samlet sett står Lofoten og Vesterålen for 80 % av alt råstoff som landes i Nordland. Vesterålen er også en stor oppdrettsregion. Det ble i 2013 produsert mer enn tonn oppdrettsfisk (laks og ørret) på lokaliteter i Vesterålen, noe som utgjør nesten 19 % av det som produseres i Nordland ( tonn). Vi er avhengige av gode transportløsninger for å få eksportert våre produkter mest mulig kostnadseffektivt. De viktigste markedene for eksport av norsk kvitfisk er Portugal (15 %), Kina (13 %), Danmark (13 %) og Brasil (9 %). For torsk er Portugal det viktigste markedet, for sei er det Brasil og for hyse er Kina viktigst. I 2013 ble det solgt omlag tonn laks og ørret fra Norge. De viktigste markedene for laks er Frankrike, Polen og Russland. For regnbueørret er Russland det viktigste markedet.

45 Fra Midtre Hålogaland mener vi at Finansdepartementets tolkning og viktigste argument med 2-3 vogntog i timen skal rettferdiggjøre tilbakeføring til lukking av grensen om natten. Det avgjørende argumentet i denne saken er ikke hvor mange biler som passerer, men verdien på lasten. Fiskeriene og utviklingen av sjømatnæringen er avhengig av et velfungerende og effektivt transportsystem. For eksportens sitt vedkommende oppleves tollsituasjonen som en hemsko for å utvikle eksportmarkedene for sjømatprodukter. Det kreves fleksibilitet i transportsystemet som ikke oppnås ved at grensen er stengt på natten. Industrien og blir påført merkostnader gjennom at virksomheten må produsere innenfor de tidsvinduer som defineres av stengningen av grensen. Andre merkostnader er omkjøring som fordyrer transporten og gjør produktene mindre konkurransedyktige. I enkelte tilfeller går det også ut over fiskens kvalitet, noe som igjen går ut over pris og Norges omdømme som sjømatprodusent. En bemannet grense er også viktig i andre henseende. Grensen står praktisk talt åpen på natten for annen trafikk som også inkluderer illegal virksomhet. Kontroll av denne burde ivaretas. Vi har hentet inn noen førstehåndsmeldinger gjengitt under. Dette er tilbakemelding fra en fiskeprodusent i Øksnes: Verdi på lasten som går over Bjørnefjell (grensen) i vintersesongen har en verdi på ca 250 mill Hvor mange ganger vi benyttet bakvakt ordningen i 2014, 16 ganger Hvor mange døgnåpne grenseoverganger har vi nord for Trondheim? Kun 2 (Helligskogen og Kivilompolo) Dette er tilbakemelding fra Nordlaks vår største lakseeksportør: «Vi produserer fisk frem til cirka 23 hver kveld og mange biler hos oss kjører over Bjørnefjell. Det kan gjelde opp til 10 vogntog som produseres etter klokken 18. Mellom % av disse ønsker å kjøre over Bjørnefjell, men må kjøre omveier til andre grensepasseringer fordi Bjørnefjell er stengt. Dette øker både transportkostnaden og tidsbruken

46 på fremføring av fersk fisk til mottaker. Disse blir heller ikke registrert på Bjørnefjell for de kommer aldri dit, nettopp fordi det er stengt. Nordlaks står i fremste rekke når det gjelder ønsket om å utvide åpningstidene på Bjørnefjell. Det er i visse tilfeller helt avgjørende for oss». For de som lever av havet her i Midtre Hålogaland fremstår det som uforståelig at vi stadig vekk må diskutere rasjonaliteten av en døgnåpen grense. Slik som saksgangen står pr i dag satses det på å samle regionene i Midtre Hålogaland til å stille seg bak en fellesuttalelse. Kiruna vil bli orientert om hvordan vi tenker å ta saken videre. Saken blir tatt opp med regionene Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms, Midt Troms. Kopi: Næringsdepartementet. Fylkesråd for næring og regional utvikling Nordland.

47 SAK AU 03/15 Videre satsing i Forsvaret I denne saken drøftes den videre satsing og utvikling i Forsvaret. I forbindelse med ny forsvarsmelding foreslås det at Ofoten regionråd oppretter en arbeidsgruppe for å ivareta Ofotens interesser. Arbeidsgruppen kan bestå av representanter fra kommunene Tjeldsund, Evenes og Narvik som i dag har forsvarsarbeidsplasser i sine kommuner.

48 Statens Vegvesen Fjordgata Harstad Att: Hans Arne Haugland Harstad Lærlingklausuler ved offentlige anskaffelse Tidligere i høst presenterte FAFO og NIFU rapporten «Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser» om potensialet knyttet til lærlingklausuler som en del av kontraktbestemmelsene som oppdragsgiver kan ta inn i sine anbud. Rapporten peker på at liberaliseringen av arbeidsmarkedet, med økt arbeidsinnvandring og bruk av innleid arbeidskraft, har skapt utfordringer og svekker lærlingordningen i deler av arbeidslivet. I denne sammenheng kan bruk av lærlingklausuler i offentlige anbudsprosesser være et av flere mulige virkemidler for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Harstadregionens Næringsforening har diskutert temaet med næringsaktører, lærere i videregående, opplæringskontor, politikere og andre næringsforeninger, som er enige i at lærlingklausuler kan brukes for å støtte opp om seriøse aktører og gjøre det mulig å satse på langsiktig fagkompetanse, samtidig som det kan gi positive konsekvenser for rekruttering til yrkesfag. En lærlingklausul er et krav om bruk av lærlinger knyttet til gjennomføringen av oppdrag. Dagens anskaffelsesforskrifter åpner for bruk av lærlingklausuler, men erfaringen viser at det er et stort uutnyttet potensiale. Dette forklares blant annet med at klausulen per i dag tolkes slik at en bedrift må være godkjent lærebedrift, men ikke til at bedriften må ha lærlinger som jobber på det aktuelle oppdraget. For at klausulen skal ha en direkte effekt på antall læreplasser foreslår FAFO-rapporten at det stilles krav til at de som skal gjennomføre oppdraget faktisk har lærlinger, og at disse lærlingene er tilknyttet arbeidet som omfattes av kontrakten. Våren 2014 vedtok EU tre nye direktiver på ansettelsesområdet. Disse åpner for at man ved offentlige anskaffelser i større grad enn tidligere kan vektlegge sosiale hensyn. Endringene er blant annet begrunnet med ønsket om å legge større vekt på kvalitetskriterier og dermed unngå en ensidig vektlegging av laveste pris. Økt bruk av lærlingklausuler vil kunne begrunnes ut i fra sosiale hensyn. For å styrke bruken av lærlingklausuler bør de norske anskaffelsesforskriftene endres slik at det er rom for å stille krav til at bedriftene også har lærlinger i prosjektperioden. I tillegg til den juridiske tilpasningen, er det også viktig at dette følges opp med politisk vilje og økonomiske ressurser til å ta det nye handlingsrommet i bruk.

49 Tidligere i år henvendte NHO seg til næringsminister Monica Mæland hvor de ba om at dagens lærlingklausul opprettholdes, men moderniseres. I brevet peker de på at det må utarbeides en ny regel om bruk av lærlinger i forskrift for offentlige anskaffelser som skal gjelde for alle leverandører som leverer til det offentlige Norge, at regelen skal gjelde relevante anskaffelser og at oppdragsgiver lovlig kan anvende lærlingklausuler når (a) kravet overholder EØS-retten (ikke-diskriminerende for utenlandske bedrifter, som da også kan bruke utenlandske lærlinger), (b) kravet er knyttet til kontraktens utførelse (klausulen må ikke forplikte leverandøren i lengre tid enn kontraktens løpetid, og antall lærlinger som kreves ansatt vil måtte avhenge av oppdragets størrelse og art) og (c) kravet er offentlig i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget. Bruk av lærlingklausuler ble også diskutert på møte i Næringsarena Nord, en sammenslutning av de største næringsforeningene i Nord-Norge. Vi er enig med NHO om at lærlingklausuler vil være kunne være et egnet virkemiddel for å øke antallet læreplasser. En slik ordning kan implementeres allerede i dag, og vil vise at offentlige virksomheter ønsker å støtte bedrifter som satser langsiktig på utvikling av fagarbeidere og fagkompetanse. Dette vil være en signaleffekt som kan heve yrkesfagenes status og øke rekrutteringen til disse fagene. Vi oppfordrer politikere og kommuner i Sør Troms og andre offentlige etater til å se på muligheten til å ta i bruk lærlingklausuler i nye prosjekter. Vi er i dialog med ulike aktører for å se hvilke tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ha læreplasser, dette gjelder for eksempel bruk av lærlingeklausuler ved anbud, tilskuddsordningen for lærlinger, hvilken verdi lærlinger er for næringslivet med mer. Det viktigste er likevel at vi alle snakker opp yrkesfagenes verdi for fremtiden. For fremtidens næringer trenger dyktige fagarbeidere. I Harstadregionen står man overfor store investeringer innen blant annet infrastruktur, og vi tenker da spesielt på Vegpakke Harstad. I den forbindelse oppfordrer vi Statens Vegvesen til å ta i bruk lærlingklausuler i de anbud som lyses ut fremover. For Harstadregionens Næringsforening Stig Kjærvik Direktør Kopi: Harstad kommune v/ordfører, rådmann og næringssjef

50 SAK AU 05/15 Stortingets transportkomités fylkesreise. Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite skal på fylkesreise/befaring i Nordland mandag 9. mars onsdag 11. mars Ofoten regionråd har spilt inn at vi ønsker å møte komitéen den 10. mars i Bodø. Arbeidsutvalget som helhet får ikke møte komiteen, men vi har fått tilbakemelding fra SVV v/ Steinar Antonsen på at leder av Ofoten regionråd, Tore Nysæter, får presentere samferdselsutfordringer i Ofoten for komiteen, og deretter presentere Narvik som knutepunkt. Ca ti minutter på hver presentasjon. Her er de temaer Ofoten regionråd har ønsket belyst : E6 - strekningen Hamarøy til fylkesgrensa mot Troms - Fergefri E6, en viktig sak for hele Nord-Norge - Døgnkontinuerlig ferge Drag-Tysfjord til fergefri E6 er realisert. Rv. 827 er næringslivets foretrukne ferdselsåre for å krysse Tysfjord mellom Fauske og Narvik i dag. Rv. 827 er en tryggere vei mht kurvatur og fjelloverganger i tillegg til at ferga Drag-Kjøpsvik er mindre værutsatt enn parallell E6 med ferge Bognes-Skarberget. - Forlengelse gang- og sykkelvei, breddutvidelse av Rv. 827 Dragarmen. - E6 lagt utenfor Ballangen sentrum - Oppgradering av strekningen E6 Ballangen-Narvik - E6 i tunnel utenom sentrumskjernen i Narvik. - Oppgradering av E6 Øyjord-Bjerkvik - Ivaretagelse av trafikksikkerheten med gang- og sykkelveier lysregulering osv. E10 - Alternativ 3, kryssing av Tjeldsund Dobbeltspor på Ofotbanen Sjø - Utpekte havner- ønske om at Narvik Havn må på grunn av sin særlige viktige funksjon i det overordnede transportnettet gis status som utpekt havn i henhold til havne- og farvannsloven. - Farleder- mudring av den indre farled i Tjeldsund er i langtidsplan NTP og må følges opp. Luftfart - Utbygging av Harstad Narvik Evenes lufthavn. Denne flyplassen har for tiden høyest økning av flybevegelser samt høyest passasjervekst i Nord-Norge. Ofoten regionråd ber om et politisk trykk på at Avinor skal ha fokus på Evenes sin nordområdesatsing og profilere Evenes for å videreutvikle næringslivet i et av de tettest befolkede områdene i Nord-Norge. - FOT-ruter. Det er økende behov for bedre rutetilbud mellom Evenes-Tromsø-Finnmark samt Bodø-Helgeland. I første omgang er det viktig å få etablert ny FOT-rute mellom Evenes og Bodø. - Narvik lufthavn legges ned når Hålogalandsbrua åpner i Da må FOT-rutene Narvik- Bodø overføres til Evenes. Det må vises i praksis at det lønner seg å frivillig gi avkall på en flyplass.

51 SAK AU 06/15 Fengsel i Midtre Hålogaland Det vises til Justisdepartementets Meld. St. 12 ( ) https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st /id /?docId=STM DDDEPIS&q=&navchap=1&c h=1 I meldingen heter det at: «Eksisterende kapasitet skal utvides der dette er hensiktsmessig. Østlandet, Agderfylkene og Vestlandet, og områdene rundt de største byene skal prioriteres. Mange enheter er små og framtidens fengselsstruktur må bestå av færre og større enheter, sammenlignet med dagens fengselsstruktur.» Det drøftes her om Ofoten regionråd skal komme med innspill til Justisdepartementet evt Stortinget hvor det jamfør Kriminalomsorgsmeldingen kreves at det iverksettes utredning av fengsel i Midtre Hålogaland. Det refereres til Midtre Hålogaland regionrådsforum, sak 2/14 Fengsel i Midtre Hålogaland og Politireform v/ Politimester Hugo Henstein «Sak fra mange år tilbake. Region med innbyggere og har ikke fengsel Eks fra andre regioner: Helgeland har innbyggere eget fengsel samme for Bodø etc Skjerpet straffenivå medfører behov for økt antall fengselsplasser og i nord er det ikke bygd ut ny kapasitet. Dette betyr lengre og mer kostbare transporter for fangetransporter. Det går mye tid til fangetransport. Eventuell utbygging av fengsel i regionen bør planlegges mht lokalisering også for andre politidistrikt. For politiet i regionen vil lokalisering ved Evenes være gunstig, men andre hensyn må også ivaretas slik at evt. andre lokaliseringer også er aktuelle. Tjenestetilbud/arbeidsplasser/skole utenfor fengselet er viktig. Ulike sikkerhetsnivå gjør at vi har ulike typer fengsel. Et fengsel i regionen betyr mye for flere, bl.a. for de innsatte og for deres pårørende, som i dag påføres ekstra utfordringer mht tid og kostnader for besøk Diskusjoner Regionen må ha et fengsel. Folk aksepterer ikke at personer som åpenlyst «ikke skulle gå løse» gjør det fordi det ikke er fengselsplasser å oppdrive. Lange fangetransporter tar ressurser som kan brukes til mer synlig politi. I 2013 var alle innstilt på å få bygget/etablert et fengsel i regionen. Både forrige regjering og daværende opposisjon var enige. Vedtak: Redegjørelse fra politimester Hugo Henstein tas til orientering. Vesterålen regionråd lager forslag til uttalelse vedr. behov for fengsel i Midtre Hålogaland, samt uttalelse vedr. Politianalysen, basert på innspill i møtet. Forslag til uttalelse sendes regionrådene for godkjenning. Jonny Finstad tar saken opp med Justiskomiteen, med sikte på å få komiteen med på befaring/møter i regionen.»

52

53

54 FORPROSJEKT Fergefri E6 Desember 2014 Ofoten Regionråd Vegforum Nord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Fredag 23. januar 2015 kl. 10:00-14:00 Bjerkvik Tekniske Verksted Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Anne-

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg Kommunereformen i Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg DEL 1 Kommunereformen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/153 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORMEN VIDERE ARBEID Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/15

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Plankonferansen 11.12.2014 Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 13.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen Velkommen til folkemøte http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger Vedtak så langt i Evenes Spørsmål og avklaringer Gi oss dine innspill, hva skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Kommunereformen «Ny kommune N-Helgeland» Referat fra møte med politisk ledelse bestående av ordførere/opposisjonsledere i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana - 28.06.2015 kl. 11:30 13:30,

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Prosjektmandat for Vegpakke Salten

Prosjektmandat for Vegpakke Salten Statens Vegvesen Region nord Prosjektmandat for Vegpakke Salten 1. Beskrivelse av prosjektet 2. Mål og Nytteeffekter 3. Resultatmål 4. Organisering 5. Prosjektplan 6. Kostnader 7. Oppfølging Statens Vegvesen

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger NØKKELTALLSANALYSE Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger Innhold Innledning... 2 Gamvik / Lebesby... 3 Befolkning og demografi... 3 Tjenesteproduksjon... 4 Sysselsetting...

Detaljer

Evenes kommune Rådmannen

Evenes kommune Rådmannen Evenes kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.02.2015 2013/22-160/2015 / 020 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen 76 98 15 01 Saknsnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 19.02.2015 Kommunereformen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 7. april 2014 Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART Organ: Fellesnemnda Dato: 28.10.2016 Tid: 08:00 10:00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Lene Conradi MØTEPROTOKOLL Tilstede: Forfall: Tilstede: Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Harstad 09.02.2015 Seniorrådgiver Robert Isaksen Hvorfor kommunereform? Mer robuste kommuner Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje Sterkt lokaldemokrati og mindre statlig

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Fakta- og intensjonsgrunnlag

Fakta- og intensjonsgrunnlag Kommunealternativet Ofoten: Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes Fakta- og intensjonsgrunnlag 1 Innledning På bakgrunn av forespørsel fra Ofoten regionråd har kommunene Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer