ÅRSBERETNING 2014 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 214 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN Virksomhetens art Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjonen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil utdanne og sende misjonærer fra Norge, samt utdanne nasjonale medarbeidere på misjonsfeltene. NLMs Hovedkontor er lokalisert i Sinsenveien 25, 572. NLM består av misjonslag, foreninger og forsamlinger som er innmeldt i de respektive geografiske regioner. et for øvrig består av leirsteder, skoler, barnehager, nærradioer, gjenbruksbutikker og en del andre selskaper der flere av dem er organisert som aksjeselskaper. Det vises til noter i konsernregnskapet for nærmere beskrivelse av hvilke institusjoner som inngår i konsernregnskapet. Fortsatt drift Årsregnskapet for konsernet er satt opp under forutsetning av at fortsatt drift er til stede. regnskapet har et positivt driftsresultat og årsresultat i 214. NLMs eiendomsmasse i Norge utgjør virksomhetens reelle egenkapital. Denne er i hovedsak organisert i egne aksjeselskap og de reelle verdier antas å overstige de bokførte verdier. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses for å være bra. Sykefraværet i 214 har vært 3,17 prosent (2,2 prosent i 213). Det har ikke vært alvorlige personskader eller ulykker i forbindelse med virksomheten i 214. Likestilling NLMs hovedadministrasjon, forkynnere, regioner og utsendinger til misjonsfeltene bestod av totalt 265 årsverk i 214 (261 i 213), hvorav kvinneandelen utgjorde 4,7 prosent (41,2 prosent i 213). Hovedstyret består av 7 medlemmer, hvor alle er menn. Organisasjonen arbeider kontinuerlig med å øke andelen av kvinner i aktuelle ledende stillinger, og har fokus på dette i rekrutteringsarbeidet. Ytre miljø ets aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet regnskapet består av 76 regnskapsførende enheter som hovedstyret direkte eller indirekte kontrollerer over 5 prosent av eierutøvelsen i. Årsresultatet for 214, før minoritetsinteresser, utgjør kroner ( kroner i 213). Det må bemerkes at det er variasjoner mellom de enkelte enheter mht. økonomisk bærekraft. En oversikt over de enkelte institusjoners og bransjens økonomiske status legges frem for hovedstyret tertialsvis, samt i en separat rapport til NLMs generalforsamling hvert tredje år.

2 Redegjørelse for framtidsutsiktene NLMs konsernvirksomhet er i stor grad finansiert av gaver fra misjonsvenner/støttespillere og lovfestet offentlig støtte (skole- og barnehagelovgivning). Forventninger til stabile gaver og forutsigbare offentlige rammebetingelser tilsier tro på stabil økonomisk drift. Disponering av årsresultat (etter minoritetsinteresser) Overført til konsernkapital: Sum disponert: Takk Hovedstyret takker misjonsvennene for trofast givertjeneste og godt samarbeid. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidene misjoner i Norden. Hovedstyret vil også takke Norad, Digni og Sparebanken Sør for godt samarbeid.

3 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Gaver Offentlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader / feltkostnader Lønnskostnader m.m. 4, Ordinære avskrivninger 7, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter i konsernet Resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat før minoritetsinteresser Minoritets andel av årsresultat Årsresultat etter minoritetsinteresser Disponering av årsresultat Overført til/fra konsernkapital majoritet Overført til/fra konsernkapital minoritet Sum disponert

4 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill, rettigheter m.m Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter,bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Lager av varer og annen beholdning Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

5 Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Majoritets andel konsernkapital Minoritets andel konsernkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Garantiforpliktelser

6 Kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Inn-/Utbetalinger ved salg/kjøp av aksjer og andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktivteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter +/- Inn-/utbet. ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld /- Inn-/utbet. ved opptak/nedbetaling av kortsiktig gjeld /- Endring i kassekreditt /- Endringer i egenkapital = Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdn. av kontanter og kontantekv. pr = Beholdn. av kontanter og kontantekv. pr

7 Noter 214 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Norsk Luthersk Misjonssamband har i henhold til ny regnskapslovgivning full regnskapsplikt og faller inn under gruppe A (jfr. RL 1 2, 1). Dette innebærer at NLM som organisasjon er pålagt å avgi konsern-regnskap bestående av regions- og institusjonsregnskaper, samt andre selskaper der NLM direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at de andre institusjonene/selskapene følger de samme regnskapsprinsipper som NLM sentralt. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Det avgitte konsernregnskap representerer driften av morselskapet og datterselskap som vist i note 13. Lokale foreninger tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband er ikke medtatt i konsernregnskapet. Inntektsføringsprinsipp Offentlige tilskudd inntektsføres når innbetalingen mottas. Norad-tilskudd og refusjon fra samarbeidende misjonsorganisasjoner inntektsføres når de er opptjent. Gaver inntektsføres når innbetalingen mottas. Andre driftsinntekter inntektsføres når de er opptjent. Finansinntekter bokføres når de er opptjent. Testamentariske gaver registreres på det tidspunktet bo er oppgjort. Kostnadsføringsprinsipp Kostnader påløpt på misjonsfeltene bokføres månedlig til snittkurs for måneden, med unntak av lønnsutgifter som bokføres løpende i Norge. Kostnader påløpt på feltene blir per vist sammen med varekostnader, da feltkostnadene regnes for å være NLMs primærvirksomhet på linje med varekostnader i en næringsvirksomhet. Ordinære drifts- og finanskostnader bokføres når de påløper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter hovedsakelig poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer/mellom-regninger en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler NLMs eiendomsmasse i Norge er blant annet organisert via egne aksjeselskaper og er konsolidert inn i konsernets balanse. Investeringer der NLM i Norge står som eier, balanseføres og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Investeringer i aksjer og andeler Aksjene er vurdert til historisk kostpris. I resultatregnskapet er resultatandelene (aksjeutbytte) vist under annen renteinntekt/finansinntekt. Obligasjoner og andre fordringer Langsiktige plasseringer/utlån til andre er vurdert til anskaffelseskost/virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte (renter) vedrørende utlånene inntektsføres som annen finansinntekt.

8 Noter 214 Pensjoner NLM har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte (2 prosent stilling eller mer). Det ble vedtatt i desember 28 at NLM fra og med omdanner pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Overgang til ny ordning er hensyntatt i årsregnskapet for 28. Aktuarberegningen per er behandlet i tråd med NRS 6 pensjonskostnader, som medfører at nettovirkningen av å lukke den gamle ordningen resultatføres. Uførepensjonister og ansatte som går av med pensjon innen kort tid står fortsatt i den ytelsesbaserte ordningen. Ved regnskapsavslutningen er de samlede pensjonsmidler vurdert opp mot samlede pensjonsforpliktelser etter lovbestemt standard. I balansen er den sikrede pensjonsforpliktelsen presentert som langsiktig gjeld under avsetning for forpliktelser, eventuelt oppført som langsiktig fordring ved overfinansiert pensjonsavtale. Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld representerer blant annet midler utbetalt fra Norad vedrørende øremerkede prosjekter i utviklingsland. Midlene blir disponert i samme takt som fullføringen av de ulike prosjekter. I resultatregnskapet blir dette kostnadsført under Norad-prosjekter. Posten inneholder også ikke overførte gaver på balansedagen vedrørende særprosjekter i utviklingsland. Usikre forpliktelser Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen. Varer Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans. Skatt Norsk Luthersk Misjonssamband er etablert som en ideell forening og vil i henhold til skattelovens 2 2 ikke bli underlagt skatteplikt for morselskap og de enheter som realiserer konsernets ideelle formål. Mange av konsernets enheter er likevel skattepliktig da deres virksomhet finansierer det ideelle formål. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

9 Noter 214 Note 2 Finansiell markedsrisiko Alle bankinnskudd, fordringer og gjeld er omarbeidet til NOK. Enkelte mindre utlån er gitt i nasjonal valuta og kan medføre en viss finansiell markedsrisiko. Bankinnskudd inkluderer bundne midler vedrørende skattetrekk for ansatte. Viser til noter i underliggende institusjonsregnskap for beløp og ytteligere detaljer. Note 3 Spesifikasjon av inntekter Spesifikasjon av offentlige tilskudd 214 Offentlige tilskudd skoler Offentlige tilskudd barnehager Offentlige tilskudd Norad Offentlige tilskudd annet Sum Spesifikasjon av driftsinntekter Salgsinntekter Leieinntekter Gaver Offentlig tilskudd Andre driftsinntekter Sum Pr virksomhetsområde Annen bransje NLM HK Nærmiljøsenter Eiendom Leirsted Media Skoler Barnehager Sum Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Spesifisering lønnskostnader 214 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Godtgjørelse Honorar til styreformann (HS) Lønn og godtgjørelse generalsekretær

10 Noter 214 Note 5 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Norsk Luthersk Misjonssamband har en konsernavtale i Vital Forsikring for alle ansatte. Unntak er pedagogisk personell i skolene og ansatte i barnehagene, som har pensjonsordninger i hhv Statens Pensjonskasse og Storebrand. Alle ordninger tilfredsstiller lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon. Som beskrvet i note 1 har NLM fra vedtatt overgang til innskuddsbasert pensjonsordning og innarbeidet dette i årsregnskapet fra og med 28. Pensjonister, uførepensjonister og ansatte som går av med pensjon innen kort tid står fortsatt i den ytelsesbaserte ordningen. For disse er avtalt pensjonsforpliktelse for den enkelte,536 G i tillegg til Folketrygdens grunnpensjon og tilleggspensjon. Ved beregning er følgende forutsetninger lagt til grunn Diskonteringsrente Forventet avkastning Lønnsøkning G-regulering Regulering av løpende pensjon 214 3,% 3,8% 3,25% 3,% 1,4% ,7% 4,2% 4,% 3,6% 3,5% 3,25% 3,25% 3,%,%,% Det bestilles egen aktuar for alle AS i NLMs fellesavtale, og én felles aktuar for misjonsdivisjonen som i all hovedsak består av NLMs hovedkontor, misjonærer, regioner og leirsteder (for ansatte som fortsatt er i den ytelsesbaserte ordningen). Beregnet pensjonsforpliktelse for misjonsdivisjonen balanseføres i sin helhet i morselskapet, mens den enkelte underenhet kun viser andel av betalt premie som årets pensjonskostnad. Avregning mot aktuar skjer i morselskapet. Netto bokført pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler (+)/ -forpliktelser ( - ) NLM Hadde inntil 1967 egen pensjonskasse for ansatte. Da folketrygden ble innført, stoppet NLM inntaket av nye personer til denne pensjonsordningen. I dag har NLMs pensjonskasse kun utbetaling av pensjon til pensjonister innmeldt før Til og med regnskapsåret 2 ble det ført et eget regnskap for pensjonskassen, men fra ble regnskapet overført til NLM, synliggjort gjennom egen avdeling. Per mottok 77 pensjonister pensjon fra NLMs pensjonskasse. Forpliktelsen i balansen knyttet til denne gruppen pensjonister har vært betydelig undervurdert i forhold til fremtidige utbetalinger. I 21 ble det foretatt en beregning som er ment å gi et mer korrekt bilde, og balanseført forpliktelse er justert i henhold til dette estimatet. Fra 211 oppdateres estimatet og forpliktelsen justeres årlig over resultat. Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak Selskapsnavn Eierandel Ansk.kost Bokført verdi KNIF Trygghet Forsikring AS 9,99% Nye Loen AS 9,26% 1 1 Vivo Holding AS (tidl.bok og Media-Gruppen AS) 15% 2 85 Øvrige aksjer og andeler * Sum * Øvrige aksjer og andeler fordeler seg på flere mindre beløp som er bokført til kostpris.

11 Noter 214 Note 7 Driftsmidler Anskaffelseskost 1.1. Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akk. avskr. på oppskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Avskrivninger: Årets avskrivninger Årets avskr. på oppskrivning Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Sum avskrivninger Bygg/Tomt Maskiner/Anlegg Inventar/Biler/Driftsl. Sum Det oppstår differanse mellom anskaffelseskost IB 1.1. og anskaffelseskost pr året før i note til konsernregnskapet. Differansen skyldes delvis feil i noter i årsoppgjøret til enkelte institusjoner, samt endring pga institusjoner inn/ut av konsernregnskapet. Klassifiseringen av driftsmidler mellom de ulike driftsmiddelgruppene er heller ikke lik i alle selskapsrenskapene i fjor vs i år. Note 8 Immaterielle eiendeler Anskaffelseskost 1.1. Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Avskrivninger: Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Sum avskrivninger Goodwill Rettigheter Sum Beskrivelse Rettighether Saldo pr Val vgs AS Melkerettigheter - avskrives nomalt ikke, men er nedskrevet til markedsverdi i Kongshaug vgs AS Sum Prosjekt nybygg

12 Noter 214 Note 9 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt Formue skatt For mye / for lite avsatt tidligere år / andre korreksjoner Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring Fordel Forpliktelse Driftsmidler Gevinst og tapskonto Finansielle anleggsmidler Varer Fordringer Investeringer Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Forpliktelser Korreksjonsinntekt/Fremførbar godtgjørelse Underskudd til fremføring Sum Grunnlag utsatt skatt fordel/forpliktelse Ikke balanseført utsatt skattefordel Netto utsatt skatt NLM får ikke benyttet eventuelle underskudd til fremføring (ved hjelp av konsernbidrag) i selskaper som er direkte eid av foreningen NLM uten at man har et eller flere aksjeselskaper i direkte eierskap til hverandre. Note 1 Egenkapital Majoritetens egenkapital Sum egenkapital 214 Pr Overført egenkapitalandel til minoritet Andre endringer* Andel årsresultat Egenkapital pr Minoritetens egenkapital Pr Andel årets endring i aksjekapital / selskapskapital (selskap inn/ut av konsernet) Andel årsresultat Egenkapital pr Sum egenkapital majoritet og minoritet pr Sum egenkapital majoritet og minoritet pr * De vesentligste endringene skyldes selskaper med negativ egenkapital inn/ut av konsernet, samt korreksjoner av tidligere års feil ført mot egenkapitalen i morselskapet. I tillegg kommer konsernelimineringer med ulik balanseverdi i de respektive selskap

13 Noter 214 Note 11 Pantstillelser og garantier mv. Pantegjeld: NLM har etablert et felleslån i Sparebanken Sør i Kristiansand. NLMs aksjeselskaper samt utvalgte eiendommer er stilt som sikkerhet for låneengasjementet. Alle enheter knyttet til NLMs virksomhet kan søke hovedstyret om lån innenfor felleslånet. Felleslånet: Totalramme Herav aktivt låne-engasjement inkl. garantiansvar og kassekredittramme pr Andre garantiforpliktelser: NLM har i følge godkjenning fra Finansdepartementet tillatelse til å motta innlån fra misjonsvenner som kan benyttes til finansiering av investeringsoppgaver i Norge og på misjonsfeltene. I følge vedtektene føres det eget regnskap for denne virksomheten gjennom NLMs Utbyggingsfond. Hovedstyret garanterer for disse innlånene. Hovedstyrets samlede garantiansvar vedr. private innlån fordeler seg som følger Gimlekollen Mediesenter Sygna videregående skole AS Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS Kvitsund Gymnas AS Vestborg videregående skole AS Val videregående skole AS NLMs Utbyggingsfond (totale innlån pr 31.12) Totalt Note 12 Langsiktig gjeld og avsetning for forpliktelser Gjeld med forfall senere enn 5 år etter 214 balansedagen Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum Avsetning for forpliktelser Avsetning i morselskapet * Andre mindre avsetninger fordelt på flere enheter i konsernet Sum

14 Noter 214 Note 13 et Norsk Luthersk Misjonssamband et består av følgende enheter og institusjoner: Bransje og institusjoner Norsk Luthersk Misjonssamband (hovedkassen) Leirsted Livoll Ungdomssenter Åreeld Ungdomssenter Solbukta Ungdomssenter Fangekasa Misjonssenter Veslestølen Leirsted Solåsen Ungdomssenter - Leirskole Norsjø Ungdomssenter Evjetun Leirsted Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter Utsyn Ungdomssenter Tonstadli AS Undeland Misjonsgård AS (ny 213) Sætervika Ungdomssenter Skilbrei Ungdomssenter AS Rjånes Ungdomssenter Vestheim Ungdomssenter Bjorli Misjonssenter Solhøgda Leirsted Lepsøy Misjonssenter Søvassli Ungdomssenter Jakobsbakken Fjellsenter AS Skoghus Leirsted Soltun Soldat og Ungdomssenter Solgry Ungdoms- & Misjonssenter Skoler Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS Bibelskolen Fjellhaug AS Hurdal Verk Folkehøgskole AS Kvitsund Gymnas AS Drottningborg vgs AS Tryggheim Skular AS Tryggheim Forus AS Fjelltun Bibelskole AS Lundeneset vgs AS Kongshaug vgs AS Sygna vgs AS Vestborg vgs AS Rødde Folkehøgskole AS Val vgs AS Nordborg Skoler AS Fjellheim Bibelskole AS Tryggheim Strand AS (ny 214) Hans Nielsen Hauge vgs AS (ny 214) Sted Tisledalen Sør-Fron Nannestad Aremark Ål Larvik Akkerhaugen Evje Varhaug Finnøy Tonstad/Sira Undeland Tysse Skilbrei Ørsta Vestheim Bjorli Ålvundfjord Lepsøy Vinjeøra Rognan Silsand Bardu Sveio Hurdal Kveitseid Grimstad Nærbø Forus Stavanger Ølensvåg Os Balestrand Stranda Melhus Kolvereid Finnsnes Tromsø Tau Fredrikstad NLM har flere heleide aksjeselskaper per som er stiftet med tanke på skoleoppstart senere enn 214, men som av vesentlighetsgrunner ikke er konsolidert.

15 Noter 214 Barnehager NLM Barnehagene AS Misjonshusets Barnehage (konsolideres ikke fra 214) Lilleval Barnehage AS NLM Barnehage i Øygarden AS Eiendom NLM Eiendom AS Eiendom og Bolig AS AS Tullinsgate 4 Fjellhaug Eiendom Fjelltun Eiendom (ny 214) Stormyrveien 11-13b AS Norrøna Eiendom AS, Tromsø Norrøna Eiendom AS, Stavanger Norrøna Eiendom AS, Kristiansand Norrøna AS, Ålesund Prinsens vei 3 AS Torneroseveien 12 AS (ny 214) Turneren Næring AS NLM Eiendom Bodø AS Grensen 19 AS Gimlekollen Mediesenter Eiendom AS Nærmiljøsenter Sagene Frivilligsentral Salem Nærmiljøsenter Media Radio Sørvest Radio Gnisten Radio Øst AL (konsolideres ikke fra 214) Radio Nordvest Norea Mediemisjon Annet Misjonssentralen Gjenbruk AS NLM Gjenbruk NØS AS Lunde Forlag AS Luher Forlag AS (kjøpt høsten 214, fusjonert med Lunde Forlag ) Norsk Bibel AS NLM Utbyggingsfond Val FOU AS (Datterselskap til Val vgs AS) Ormseter kurs- og feriesenter AS Fjellheim kurs og misjonssenter AS Drotningborg Pluss AS Ålesund Hunndalen Kolvereid Øygarden Stavanger Hamar Tromsø Stavanger Kristiansand Ålesund Sandnes Sandnes Bergen Bodø Kristiansand Bergen Stavanger Bergen Råde Ålesund Kristiansand Hamar Hamar Kolvereid Hamar Tromsø Grimstad

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer