ÅRSBERETNING 2014 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 214 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN Virksomhetens art Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjonen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil utdanne og sende misjonærer fra Norge, samt utdanne nasjonale medarbeidere på misjonsfeltene. NLMs Hovedkontor er lokalisert i Sinsenveien 25, 572. NLM består av misjonslag, foreninger og forsamlinger som er innmeldt i de respektive geografiske regioner. et for øvrig består av leirsteder, skoler, barnehager, nærradioer, gjenbruksbutikker og en del andre selskaper der flere av dem er organisert som aksjeselskaper. Det vises til noter i konsernregnskapet for nærmere beskrivelse av hvilke institusjoner som inngår i konsernregnskapet. Fortsatt drift Årsregnskapet for konsernet er satt opp under forutsetning av at fortsatt drift er til stede. regnskapet har et positivt driftsresultat og årsresultat i 214. NLMs eiendomsmasse i Norge utgjør virksomhetens reelle egenkapital. Denne er i hovedsak organisert i egne aksjeselskap og de reelle verdier antas å overstige de bokførte verdier. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses for å være bra. Sykefraværet i 214 har vært 3,17 prosent (2,2 prosent i 213). Det har ikke vært alvorlige personskader eller ulykker i forbindelse med virksomheten i 214. Likestilling NLMs hovedadministrasjon, forkynnere, regioner og utsendinger til misjonsfeltene bestod av totalt 265 årsverk i 214 (261 i 213), hvorav kvinneandelen utgjorde 4,7 prosent (41,2 prosent i 213). Hovedstyret består av 7 medlemmer, hvor alle er menn. Organisasjonen arbeider kontinuerlig med å øke andelen av kvinner i aktuelle ledende stillinger, og har fokus på dette i rekrutteringsarbeidet. Ytre miljø ets aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet regnskapet består av 76 regnskapsførende enheter som hovedstyret direkte eller indirekte kontrollerer over 5 prosent av eierutøvelsen i. Årsresultatet for 214, før minoritetsinteresser, utgjør kroner ( kroner i 213). Det må bemerkes at det er variasjoner mellom de enkelte enheter mht. økonomisk bærekraft. En oversikt over de enkelte institusjoners og bransjens økonomiske status legges frem for hovedstyret tertialsvis, samt i en separat rapport til NLMs generalforsamling hvert tredje år.

2 Redegjørelse for framtidsutsiktene NLMs konsernvirksomhet er i stor grad finansiert av gaver fra misjonsvenner/støttespillere og lovfestet offentlig støtte (skole- og barnehagelovgivning). Forventninger til stabile gaver og forutsigbare offentlige rammebetingelser tilsier tro på stabil økonomisk drift. Disponering av årsresultat (etter minoritetsinteresser) Overført til konsernkapital: Sum disponert: Takk Hovedstyret takker misjonsvennene for trofast givertjeneste og godt samarbeid. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidene misjoner i Norden. Hovedstyret vil også takke Norad, Digni og Sparebanken Sør for godt samarbeid.

3 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Gaver Offentlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader / feltkostnader Lønnskostnader m.m. 4, Ordinære avskrivninger 7, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter i konsernet Resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat før minoritetsinteresser Minoritets andel av årsresultat Årsresultat etter minoritetsinteresser Disponering av årsresultat Overført til/fra konsernkapital majoritet Overført til/fra konsernkapital minoritet Sum disponert

4 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill, rettigheter m.m Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter,bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Lager av varer og annen beholdning Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

5 Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Majoritets andel konsernkapital Minoritets andel konsernkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Garantiforpliktelser

6 Kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Inn-/Utbetalinger ved salg/kjøp av aksjer og andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktivteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter +/- Inn-/utbet. ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld /- Inn-/utbet. ved opptak/nedbetaling av kortsiktig gjeld /- Endring i kassekreditt /- Endringer i egenkapital = Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdn. av kontanter og kontantekv. pr = Beholdn. av kontanter og kontantekv. pr

7 Noter 214 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Norsk Luthersk Misjonssamband har i henhold til ny regnskapslovgivning full regnskapsplikt og faller inn under gruppe A (jfr. RL 1 2, 1). Dette innebærer at NLM som organisasjon er pålagt å avgi konsern-regnskap bestående av regions- og institusjonsregnskaper, samt andre selskaper der NLM direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at de andre institusjonene/selskapene følger de samme regnskapsprinsipper som NLM sentralt. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Det avgitte konsernregnskap representerer driften av morselskapet og datterselskap som vist i note 13. Lokale foreninger tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband er ikke medtatt i konsernregnskapet. Inntektsføringsprinsipp Offentlige tilskudd inntektsføres når innbetalingen mottas. Norad-tilskudd og refusjon fra samarbeidende misjonsorganisasjoner inntektsføres når de er opptjent. Gaver inntektsføres når innbetalingen mottas. Andre driftsinntekter inntektsføres når de er opptjent. Finansinntekter bokføres når de er opptjent. Testamentariske gaver registreres på det tidspunktet bo er oppgjort. Kostnadsføringsprinsipp Kostnader påløpt på misjonsfeltene bokføres månedlig til snittkurs for måneden, med unntak av lønnsutgifter som bokføres løpende i Norge. Kostnader påløpt på feltene blir per vist sammen med varekostnader, da feltkostnadene regnes for å være NLMs primærvirksomhet på linje med varekostnader i en næringsvirksomhet. Ordinære drifts- og finanskostnader bokføres når de påløper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter hovedsakelig poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer/mellom-regninger en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler NLMs eiendomsmasse i Norge er blant annet organisert via egne aksjeselskaper og er konsolidert inn i konsernets balanse. Investeringer der NLM i Norge står som eier, balanseføres og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Investeringer i aksjer og andeler Aksjene er vurdert til historisk kostpris. I resultatregnskapet er resultatandelene (aksjeutbytte) vist under annen renteinntekt/finansinntekt. Obligasjoner og andre fordringer Langsiktige plasseringer/utlån til andre er vurdert til anskaffelseskost/virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte (renter) vedrørende utlånene inntektsføres som annen finansinntekt.

8 Noter 214 Pensjoner NLM har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte (2 prosent stilling eller mer). Det ble vedtatt i desember 28 at NLM fra og med omdanner pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Overgang til ny ordning er hensyntatt i årsregnskapet for 28. Aktuarberegningen per er behandlet i tråd med NRS 6 pensjonskostnader, som medfører at nettovirkningen av å lukke den gamle ordningen resultatføres. Uførepensjonister og ansatte som går av med pensjon innen kort tid står fortsatt i den ytelsesbaserte ordningen. Ved regnskapsavslutningen er de samlede pensjonsmidler vurdert opp mot samlede pensjonsforpliktelser etter lovbestemt standard. I balansen er den sikrede pensjonsforpliktelsen presentert som langsiktig gjeld under avsetning for forpliktelser, eventuelt oppført som langsiktig fordring ved overfinansiert pensjonsavtale. Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld representerer blant annet midler utbetalt fra Norad vedrørende øremerkede prosjekter i utviklingsland. Midlene blir disponert i samme takt som fullføringen av de ulike prosjekter. I resultatregnskapet blir dette kostnadsført under Norad-prosjekter. Posten inneholder også ikke overførte gaver på balansedagen vedrørende særprosjekter i utviklingsland. Usikre forpliktelser Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen. Varer Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans. Skatt Norsk Luthersk Misjonssamband er etablert som en ideell forening og vil i henhold til skattelovens 2 2 ikke bli underlagt skatteplikt for morselskap og de enheter som realiserer konsernets ideelle formål. Mange av konsernets enheter er likevel skattepliktig da deres virksomhet finansierer det ideelle formål. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

9 Noter 214 Note 2 Finansiell markedsrisiko Alle bankinnskudd, fordringer og gjeld er omarbeidet til NOK. Enkelte mindre utlån er gitt i nasjonal valuta og kan medføre en viss finansiell markedsrisiko. Bankinnskudd inkluderer bundne midler vedrørende skattetrekk for ansatte. Viser til noter i underliggende institusjonsregnskap for beløp og ytteligere detaljer. Note 3 Spesifikasjon av inntekter Spesifikasjon av offentlige tilskudd 214 Offentlige tilskudd skoler Offentlige tilskudd barnehager Offentlige tilskudd Norad Offentlige tilskudd annet Sum Spesifikasjon av driftsinntekter Salgsinntekter Leieinntekter Gaver Offentlig tilskudd Andre driftsinntekter Sum Pr virksomhetsområde Annen bransje NLM HK Nærmiljøsenter Eiendom Leirsted Media Skoler Barnehager Sum Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Spesifisering lønnskostnader 214 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Godtgjørelse Honorar til styreformann (HS) Lønn og godtgjørelse generalsekretær

10 Noter 214 Note 5 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Norsk Luthersk Misjonssamband har en konsernavtale i Vital Forsikring for alle ansatte. Unntak er pedagogisk personell i skolene og ansatte i barnehagene, som har pensjonsordninger i hhv Statens Pensjonskasse og Storebrand. Alle ordninger tilfredsstiller lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon. Som beskrvet i note 1 har NLM fra vedtatt overgang til innskuddsbasert pensjonsordning og innarbeidet dette i årsregnskapet fra og med 28. Pensjonister, uførepensjonister og ansatte som går av med pensjon innen kort tid står fortsatt i den ytelsesbaserte ordningen. For disse er avtalt pensjonsforpliktelse for den enkelte,536 G i tillegg til Folketrygdens grunnpensjon og tilleggspensjon. Ved beregning er følgende forutsetninger lagt til grunn Diskonteringsrente Forventet avkastning Lønnsøkning G-regulering Regulering av løpende pensjon 214 3,% 3,8% 3,25% 3,% 1,4% ,7% 4,2% 4,% 3,6% 3,5% 3,25% 3,25% 3,%,%,% Det bestilles egen aktuar for alle AS i NLMs fellesavtale, og én felles aktuar for misjonsdivisjonen som i all hovedsak består av NLMs hovedkontor, misjonærer, regioner og leirsteder (for ansatte som fortsatt er i den ytelsesbaserte ordningen). Beregnet pensjonsforpliktelse for misjonsdivisjonen balanseføres i sin helhet i morselskapet, mens den enkelte underenhet kun viser andel av betalt premie som årets pensjonskostnad. Avregning mot aktuar skjer i morselskapet. Netto bokført pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler (+)/ -forpliktelser ( - ) NLM Hadde inntil 1967 egen pensjonskasse for ansatte. Da folketrygden ble innført, stoppet NLM inntaket av nye personer til denne pensjonsordningen. I dag har NLMs pensjonskasse kun utbetaling av pensjon til pensjonister innmeldt før Til og med regnskapsåret 2 ble det ført et eget regnskap for pensjonskassen, men fra ble regnskapet overført til NLM, synliggjort gjennom egen avdeling. Per mottok 77 pensjonister pensjon fra NLMs pensjonskasse. Forpliktelsen i balansen knyttet til denne gruppen pensjonister har vært betydelig undervurdert i forhold til fremtidige utbetalinger. I 21 ble det foretatt en beregning som er ment å gi et mer korrekt bilde, og balanseført forpliktelse er justert i henhold til dette estimatet. Fra 211 oppdateres estimatet og forpliktelsen justeres årlig over resultat. Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak Selskapsnavn Eierandel Ansk.kost Bokført verdi KNIF Trygghet Forsikring AS 9,99% Nye Loen AS 9,26% 1 1 Vivo Holding AS (tidl.bok og Media-Gruppen AS) 15% 2 85 Øvrige aksjer og andeler * Sum * Øvrige aksjer og andeler fordeler seg på flere mindre beløp som er bokført til kostpris.

11 Noter 214 Note 7 Driftsmidler Anskaffelseskost 1.1. Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akk. avskr. på oppskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Avskrivninger: Årets avskrivninger Årets avskr. på oppskrivning Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Sum avskrivninger Bygg/Tomt Maskiner/Anlegg Inventar/Biler/Driftsl. Sum Det oppstår differanse mellom anskaffelseskost IB 1.1. og anskaffelseskost pr året før i note til konsernregnskapet. Differansen skyldes delvis feil i noter i årsoppgjøret til enkelte institusjoner, samt endring pga institusjoner inn/ut av konsernregnskapet. Klassifiseringen av driftsmidler mellom de ulike driftsmiddelgruppene er heller ikke lik i alle selskapsrenskapene i fjor vs i år. Note 8 Immaterielle eiendeler Anskaffelseskost 1.1. Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Avskrivninger: Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Sum avskrivninger Goodwill Rettigheter Sum Beskrivelse Rettighether Saldo pr Val vgs AS Melkerettigheter - avskrives nomalt ikke, men er nedskrevet til markedsverdi i Kongshaug vgs AS Sum Prosjekt nybygg

12 Noter 214 Note 9 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt Formue skatt For mye / for lite avsatt tidligere år / andre korreksjoner Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring Fordel Forpliktelse Driftsmidler Gevinst og tapskonto Finansielle anleggsmidler Varer Fordringer Investeringer Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Forpliktelser Korreksjonsinntekt/Fremførbar godtgjørelse Underskudd til fremføring Sum Grunnlag utsatt skatt fordel/forpliktelse Ikke balanseført utsatt skattefordel Netto utsatt skatt NLM får ikke benyttet eventuelle underskudd til fremføring (ved hjelp av konsernbidrag) i selskaper som er direkte eid av foreningen NLM uten at man har et eller flere aksjeselskaper i direkte eierskap til hverandre. Note 1 Egenkapital Majoritetens egenkapital Sum egenkapital 214 Pr Overført egenkapitalandel til minoritet Andre endringer* Andel årsresultat Egenkapital pr Minoritetens egenkapital Pr Andel årets endring i aksjekapital / selskapskapital (selskap inn/ut av konsernet) Andel årsresultat Egenkapital pr Sum egenkapital majoritet og minoritet pr Sum egenkapital majoritet og minoritet pr * De vesentligste endringene skyldes selskaper med negativ egenkapital inn/ut av konsernet, samt korreksjoner av tidligere års feil ført mot egenkapitalen i morselskapet. I tillegg kommer konsernelimineringer med ulik balanseverdi i de respektive selskap

13 Noter 214 Note 11 Pantstillelser og garantier mv. Pantegjeld: NLM har etablert et felleslån i Sparebanken Sør i Kristiansand. NLMs aksjeselskaper samt utvalgte eiendommer er stilt som sikkerhet for låneengasjementet. Alle enheter knyttet til NLMs virksomhet kan søke hovedstyret om lån innenfor felleslånet. Felleslånet: Totalramme Herav aktivt låne-engasjement inkl. garantiansvar og kassekredittramme pr Andre garantiforpliktelser: NLM har i følge godkjenning fra Finansdepartementet tillatelse til å motta innlån fra misjonsvenner som kan benyttes til finansiering av investeringsoppgaver i Norge og på misjonsfeltene. I følge vedtektene føres det eget regnskap for denne virksomheten gjennom NLMs Utbyggingsfond. Hovedstyret garanterer for disse innlånene. Hovedstyrets samlede garantiansvar vedr. private innlån fordeler seg som følger Gimlekollen Mediesenter Sygna videregående skole AS Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS Kvitsund Gymnas AS Vestborg videregående skole AS Val videregående skole AS NLMs Utbyggingsfond (totale innlån pr 31.12) Totalt Note 12 Langsiktig gjeld og avsetning for forpliktelser Gjeld med forfall senere enn 5 år etter 214 balansedagen Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum Avsetning for forpliktelser Avsetning i morselskapet * Andre mindre avsetninger fordelt på flere enheter i konsernet Sum

14 Noter 214 Note 13 et Norsk Luthersk Misjonssamband et består av følgende enheter og institusjoner: Bransje og institusjoner Norsk Luthersk Misjonssamband (hovedkassen) Leirsted Livoll Ungdomssenter Åreeld Ungdomssenter Solbukta Ungdomssenter Fangekasa Misjonssenter Veslestølen Leirsted Solåsen Ungdomssenter - Leirskole Norsjø Ungdomssenter Evjetun Leirsted Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter Utsyn Ungdomssenter Tonstadli AS Undeland Misjonsgård AS (ny 213) Sætervika Ungdomssenter Skilbrei Ungdomssenter AS Rjånes Ungdomssenter Vestheim Ungdomssenter Bjorli Misjonssenter Solhøgda Leirsted Lepsøy Misjonssenter Søvassli Ungdomssenter Jakobsbakken Fjellsenter AS Skoghus Leirsted Soltun Soldat og Ungdomssenter Solgry Ungdoms- & Misjonssenter Skoler Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS Bibelskolen Fjellhaug AS Hurdal Verk Folkehøgskole AS Kvitsund Gymnas AS Drottningborg vgs AS Tryggheim Skular AS Tryggheim Forus AS Fjelltun Bibelskole AS Lundeneset vgs AS Kongshaug vgs AS Sygna vgs AS Vestborg vgs AS Rødde Folkehøgskole AS Val vgs AS Nordborg Skoler AS Fjellheim Bibelskole AS Tryggheim Strand AS (ny 214) Hans Nielsen Hauge vgs AS (ny 214) Sted Tisledalen Sør-Fron Nannestad Aremark Ål Larvik Akkerhaugen Evje Varhaug Finnøy Tonstad/Sira Undeland Tysse Skilbrei Ørsta Vestheim Bjorli Ålvundfjord Lepsøy Vinjeøra Rognan Silsand Bardu Sveio Hurdal Kveitseid Grimstad Nærbø Forus Stavanger Ølensvåg Os Balestrand Stranda Melhus Kolvereid Finnsnes Tromsø Tau Fredrikstad NLM har flere heleide aksjeselskaper per som er stiftet med tanke på skoleoppstart senere enn 214, men som av vesentlighetsgrunner ikke er konsolidert.

15 Noter 214 Barnehager NLM Barnehagene AS Misjonshusets Barnehage (konsolideres ikke fra 214) Lilleval Barnehage AS NLM Barnehage i Øygarden AS Eiendom NLM Eiendom AS Eiendom og Bolig AS AS Tullinsgate 4 Fjellhaug Eiendom Fjelltun Eiendom (ny 214) Stormyrveien 11-13b AS Norrøna Eiendom AS, Tromsø Norrøna Eiendom AS, Stavanger Norrøna Eiendom AS, Kristiansand Norrøna AS, Ålesund Prinsens vei 3 AS Torneroseveien 12 AS (ny 214) Turneren Næring AS NLM Eiendom Bodø AS Grensen 19 AS Gimlekollen Mediesenter Eiendom AS Nærmiljøsenter Sagene Frivilligsentral Salem Nærmiljøsenter Media Radio Sørvest Radio Gnisten Radio Øst AL (konsolideres ikke fra 214) Radio Nordvest Norea Mediemisjon Annet Misjonssentralen Gjenbruk AS NLM Gjenbruk NØS AS Lunde Forlag AS Luher Forlag AS (kjøpt høsten 214, fusjonert med Lunde Forlag ) Norsk Bibel AS NLM Utbyggingsfond Val FOU AS (Datterselskap til Val vgs AS) Ormseter kurs- og feriesenter AS Fjellheim kurs og misjonssenter AS Drotningborg Pluss AS Ålesund Hunndalen Kolvereid Øygarden Stavanger Hamar Tromsø Stavanger Kristiansand Ålesund Sandnes Sandnes Bergen Bodø Kristiansand Bergen Stavanger Bergen Råde Ålesund Kristiansand Hamar Hamar Kolvereid Hamar Tromsø Grimstad

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer