SYNODEN 2011 Fredtun, november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011"

Transkript

1 SYNODEN 2011 Fredtun, november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58

2 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE SYNODEN SAK 3/11: ØKONOMI... 4 SAK 4/11: STATISTIKK Saksdokumenter til Synoden 2011 vil foreligge i fire utsendelser: Del 1: Saksdokumenter til menighetsbehandling Del 2: Treårsmeldinger og saksdokumenter Del 3: Økonomi og statistikk Del 4: Strategi for arbeidet på Frikirketorget Del 2 og 3 blir oversendt eldsterådene til behandling i slutten av september Del 4 ettersendes delegatene før møtet Side 2 av 58

3 Saksliste Synoden 2011 Sak 1/11 Synodestyrets melding Sak 2/11 Meldinger fra virkegreinene Sak 3/11 Økonomi Sak 4/11 Statistikk Sak 5/11 Om medlemskap og tilhørighet ( 5, 7, 8 og 9) Sak 6/11 Mulighet for felles eldsteråd for flere menigheter Sak 7/11 Ny oppløsningsparagraf i Forfatningen Sak 8/11 Forfatningsutvalgets plass i Forfatning og Reglement Sak 9/11 Reglement for Synoden, endret representasjon Sak 10/11 Begrepene presbyterium og synode Sak 11/11 Eldstetjenestens varighet ( 6) Sak 12/11 Tilsynsmenn i Synoden ( 13) Sak 13/11 Reglement for Diakonrådet/Diakoniplan for menighetene Sak 14/11 Oppfølging av synodesak 5/05 om ordinasjon Sak 15/11 Sentral musikkdatabase Sak 16/11 Tjenestebeskrivelse for synodeformannen Sak 17/11 Menighetsbesøk til misjonsland Sak 18/11 Protokoll fra synoderådet Sak 19/11 Opprettelse av kontrollutvalg Sak 20/11 Strategi for arbeidet på Frikirketorget. Sak 21/11 Valg Side 3 av 58

4 Sak 3/11: Økonomi Regnskaper for: Konsernregnskap Felleskassa Israels- og Ytremisjonen Landsmisjonen FriBU Budbæreren Pensjonskassa Kirkefondet. Frikirkens Hus Stavern folkehøyskole Side 4 av 58

5 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art Den Evangelisk Lutherske Frikirke er et trossamfunn bestående av ordnede menigheter bygget på Guds ord og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelses grunn. Den Evangelisk Lutherske Frikirke er et registrert trossamfunn i Norge. Synoden er kirkens høyeste myndighet og fatter endelige vedtak i alle saker vedrørende kirken. Synoden velger styrer og råd for kirkens fellesoppgaver. De lokale menigheter velger selv sine styrer, og er egne juridiske enheter. Avdelingene innen kirkens fellesarbeid, som går inn under morsselskapet: Felleskassen Budbæreren Kirkefondet Frikirkens Hus Frikirkens Israels- og Ytremisjon Landsmisjonen Fredtun Folkehøyskole Virksomhetene er lokalisert i Oslo på Synodekontoret på Frikirkens Hus, med unntak av Fredtun Folkehøyskole og Fredtun Catering AS som er lokalisert i Stavern. Datterselskapene i konsernet er: Fredtun Catering AS Virksomhetsområdet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke Felleskassa er kirkeadministrasjon. Felleskassa driver også internat på Frikirkens Hus. Frikirkens Studiesenter er et kurs og kompetansesenter som arbeider med pastoralteologisk utdanning og lederopplæring rettet mot Frikirkens menigheter og fellesarbeidet, å ivareta kontakten med samarbeidspartnere innen kirkelig utdannelse og studenter som ser Frikirken som et mulig framtidig tjenestested, å bidra til utvikling av et allsidig menighetsliv, samt å bistå i arbeidet med teologiske spørsmål og kristendomsopplæring i kirkesamfunnet. Fra ble Frikirkens Studiesenter en del av Felleskassen Under Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kirkefondet forvaltes statstilskuddet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Midlene fordeles på ulike virkeområder og lokalmenigheter til styrking og utvikling av arbeidet. Frikirkens Hus har som formål å skaffe Frikirkens Studiesenter og Synodekontoret egnede lokaliteter, samt utleie og annen virksomhet i samsvar med Frikirkens interesser. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Israels- og - Ytremisjonen (FIY) har som sitt mål å arbeide for Guds rikes utbredelse blant folkeslagene, inkludert Israel og jøder utenfor Israel. FIY arbeider med utdannelse, utsendelse og underhold av misjonærer, driver misjonsarbeid i andre land og hjemmearbeid, som bl.a. forkynnelse og informasjonsarbeid i kirkens menigheter. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Landsmisjonen arbeider med å lede Frikirkens evangeliseringsarbeid i Norge, starte nybrottsarbeid, utarbeide vekstanalyser m.m. for presbyterier og lokalmenigheter. Landsmisjonen samarbeider med presbyteriestyrene og lokalmenighetene om arbeid på nye steder, eventuelt dannelse av nye menigheter. Fredtun driver folkehøyskole innenfor rammen av lov om folkehøyskoler. Dessuten driver Fredtun cateringvirksomhet. Fredtun Catering AS sitt virksomhetsområde var catering ble catering-virksomheten overført til folkehøyskolen. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Side 5 av 58

6 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet å være tilfredsstillende. Det er på Frikirkens Hus etablert et eget miljøutvalg som består av synodesekretær, verneombud og tillitsvalgt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Sykefravær 2008: Mor: 6,2%. Konsern: 6,2% 2009: Mor: 2,2%. Konsern: 2,2% 2010: Mor: 7,7%. Konsern: 7,7% Ytre miljø Virksomheten medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Virksomheten har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Det er omtrent like mange kvinner som menn ansatt i virksomheten. Lønn og arbeidstidsordninger i virksomheten følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Fredtun Folkehøyskole (FFH) mottar 46% av de offentlige tilskuddene. FFH er avhengig av offentlige tilskudd for å opprettholde nåværende drift, men med catering-virksomhet og sommerdrift har FFH flere bein å stå på økonomisk. Økonomien er forsvarlig med et godt elevtall. Frikirkens Studiesenter (FSS) har ikke fått offentlig tilskudd i Den øvrige drift i avdelingene, er ikke avhengig av offentlige tilskudd da disse brukes i tidsavgrensede prosjekter, til investeringer og gis som tilskudd til lokale prosjekter og menigheter. Gaver og tilskudd fra menigheter/medlemmer Den viktigste inntektskilden for avdelingene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke er gaver og tilskudd fra menighetene og dets medlemmer. Gaver fra menigheter og medlemmer er avhengig av utviklingen medlemskap og menighetenes inntekter, som viser en positiv utvikling. Finansiell risiko For mor/konsern er egenkapitalen solid og likviditeten god. Likviditetsrisikoen betraktes som lav. Markedsrisikoen er lav: Stabile inntekter fra givere. Statstilskuddet forventes opprettholdt. Den langsiktige gjelden er knyttet til eiendommer på Fredtun. Renteavhengig husleietilskuddet fra Staten gjør at Fredtun er lite følsom for renteendringer. Styret vurderer risikoen for at man ikke skal kunne oppfylle sine forpliktelser ovenfor kreditorene som liten Fremtidig utvikling Styret forventer en stabil fremtidig utvikling i forhold til dagens situasjon. Offentlige tilskudd De to største inntektskildene er offentlige tilskudd og gaver og tilskudd fra menigheter/medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Side 6 av 58

7 Side 7 av 58

8 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Resultatregnskap Morselskap Konsern Morselskap Konsern Morselskap Konsern Noter Driftsinntekter Tilskudd Gaver Salgsinntekt Leieinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad m.m. 4,5, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Tilskudd gitt Evangelisering og misjon Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring fin. instr. vurdert til v.v Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføring fond Overføring til annen egenkapital Overføring fra annen egenkapital Sum overføringer Side 8 av 58

9 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Balanse BALANSEN Morselskap Konsern Morselskap Konsern Morselskap Konsern Noter Eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Frikirkens Hus 7, Eiendommer Fredtun 7, Transportmidler og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Overfinansiering pensjonsforsikring Utlån Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskud og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 9 av 58

10 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Balanse Morselskap Konsern Morselskap Konsern Morselskap Konsern Noter Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Kirkefondet Andre fond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 10 av 58

11 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 REGNSKAPSPRINISIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Morselskap Morselskapet består av følgende avdelinger i Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Felleskassa, Frikirkens Israelsog Ytremisjonen, Landsmisjonen, Budbæreren, Fredtun Folkehøyskole, Kirkefondet og Frikirkens Hus. Konsern Regnskapet for konsernet består av avdelingene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke -morselskapet, og det heleide datterselskapet Fredtun Catering AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salgsinntektene er knyttet til salg i Norge. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsfordringer er ført opp til pålydende. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedragen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Periodisering Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter periodiseres og føres som fordring i balansen. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er bokført med kurs pr. 31/12. Kostnader for prosjekter i utlandet, i utenlandsk valuta, er bokført med gjennomsnittskursen for regnskapsåret. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftmidlets kostpris og avskrives i takt med driftmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved anskaffelse. Pensjoner Den Evangelisk Lutherske Frikirke har pensjonsforsikring for sine ansatte gjennom Vital Forsikring ASA. Ansatte på Fredtun Folkehøyskole er ikke omfattet av denne forsikringsordningen, men er innmeldt i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen i Vital Forsikring ASA omfatter også ansatte i lokale menigheter innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet i henhold til norsk regnskapsstandard for behandling av pensjonskostnader, i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Skatt Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført. Dette har sin bakgrunn i at en antar at man ikke får benyttet fordelen. Varer Varelageret er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Side 11 av 58

12 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 Note 1 - Tilskudd Mor Konsern Offentlige tilskudd Tilskudd fra menighetene Andre tilskudd Sum Andre tilskudd består i hovedsak av tilskudd fra menigheter tilknyttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke Note 2 - Gaver Gaver består i hovedsak av menighetsgaver og givertjeneste fra privatpersoner. Note 3 - Salgsinntekt / annen driftsinntekt Mor Konsern Inntekt fra catering Inntekter internat Abonnement/annonser Budbæreren Andre salgsinntekter Sum salgsinntekt Note 4 - Lønn m.m Mor Konsern Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Andel personalkostnader Personal refusjon Sum Antall årsverk Note 5 - Ytelser til daglig leder, styret og revisor Mor Konsern Revisor, revisjon Revisor, teknisk bistand Revisor, annen bistand Sum Lønn og godtgørelser til synodesekretær Utbetalte styrehonorar Side 12 av 58

13 Note 6 - Pensjon/forsikring DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 Virksomheten har pensjonsordninger som omfatter i alt 51 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Gjensidige Nor og Statens pensjonskasse. Konsernets forpliktelser/pensjonsmidler er identisk med morselskapet. Mor/konsern Årets pensjonsopptjening rentekostnad avkastning på pensjonsmidler administrasjonskostnader etc Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad arbeidsgiveravgift ved negativ netto forpliktelse Total pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse verdi av pensjonsmidler Ikke resultatførte estimatendringer og avvik Netto pensjonsforpliktelse arb.g.avgift ved positiv netto forpliktelse Overfinansiert pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,4 % 5,4 % 5,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,7 % 5,7 % 6,0 % Lønnsøkning 4,5 % 4,5 % 3,3 % Forventet G-regulering 4,3 % 4,3 % 3,3 % Årlig forventet regulering av pensjoner 4,3 % 4,3 % 3,8 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,1 % 14,1 % 14,1 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang, som er utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 7 - Varige driftsmidler Mor og konsern Varige driftsmidler Eiendom Frikirkens hus Eiendommer Fredtun Maskiner/ inventar Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Bygninger og annen fast eiendom år Maskiner og inventar 3-10 år Side 13 av 58

14 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 Note 8 - Datterselskaper Navn / Kontoradresse Eierandel Selskapets Aksjekapital Bokført verdi Andel EK Andel resultat Fredtun Catering / Stavern 100 % Note 9 - Fordringer og gjeld Morselskap Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer Langsiktig gjeld m. forf. senere enn 5 år Langsiktig gjeld Gjeld sikret ved pant Bokført verdi pantsatte eiendeler Eiendom Frikirkens Hus Eiendommer Fredtun Sum Fordringer/gjeld til datterselskaper Fordringer på datterselskaper Gjeld til datterselskaper Note 10 - Markedsbaserte aksjer/obligasjoner Kostpris Bokført verdi Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Årets resultatførte verdiøkning Note 11 - Endring i egenkapital Mor Konsern Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 12 - Garantiforpliktelser og andre forpliktelser Den Evangelisk Lutherske Frikirke garanterer for fremtidige utbetalinger fra Pensjonskassa. Eventuelle gjenstående midler i Pensjonskassa etter siste medlem vil tilfalle Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Av morselskapets og konsernets likvider er kr bundne skattetrekksmidler. Note 13 - Skatt I morselskapet er det kun internatdriften som er skattepliktig. Driften har gått med et skattemessig underskudd. Skattefordelen ved det fremførbare underskuddet er ikke oppført i balansen, i og med at det er usikkert om man får benyttet seg av denne. For konsernet er det i tillegg Fredtun Catering AS som er skattepliktige. Det er ingen aktivitet i dette selskapet. Side 14 av 58

15 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Kontantstrømoppstilling Mor Konsern Mor Konsern Mor Konsern Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skatt Gevinst ved salg anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring kunder, varer og lev. gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Nedbetaling av gammel gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Side 15 av 58

16 Side 16 av 58

17 Driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Noter ,1 Tilskudd fra menigheter DELF ,2 Andre tilskudd DELF 13) ,3 Tilskudd fra andre org Sum tilskudd Gaver Boliger og internat 7) Økonomitjenester Andre inntekter 6) Sum driftsinntekter Driftskostnader 13,1 Lønn 1) ,2 Arbeidsgiveravgift ,3 Honorar ,4 Pensjon / forsikring 2) ,5 Andre personalkostnader ,6 Personal, administrasjonstilskudd - refusjon Lønn og sosiale kostnader ,1 Husleie Frikirkens Hus etc ,2 Edb, rekvisita og kopiering/kopimaskin ,3 Porto, telefon, internett etc ,4 Avskrivninger driftsmidler 3) ,5 Andre administrasjonskostnader 4) ,8 Generelt administrasjonstilskudd - refusjon ,9 Edb/Rekvisita, administrasjonstilskudd - refusjon ,10 Husleie/kontorleie, administrasjonstilskudd - refusjon ,11 Forsikring, ansvar Administrasjonskostnader Reise- og møtekostnader Praktikum ,1 PAM. Utdanning og rekruttering ,2 Retreat og kursstøtte ,4 Tilskudd til dåpsopplæring ,5 Tilskudd fra studentfond ,6 Lønnstilskudd til Visjon ,7 Tilskudd andre organisasjoner ,8 Andre tilskudd og sponsormidler Tilskudd gitt Info. materiell og tjenester Kostnader personalboliger og internat ,1 Utbetalt stipendier ,2 Kostnader synodemøte og synoderåd ,3 Mellomkirkelig internasjonalt arbeid Kostnader dekket fra fond Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Tilskudd til utbygging av Fredtun Resultat etter tilskudd til Fredtun: Finansposter DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 RESULTATREGNSKAP 30,1 Annen renteinntekt ,2 Annen finansinntekt 8) Side 17 av 58

18 Noter Eiendeler Varige driftsmidler 50.1 EDB og inventar 3) Sum varige driftsmidler ,1 Utlån ,2 Børsnoterte aksjer ,3 Verdijustering aksjer ,4 Markedsbas. obligasjoner ,5 Andre aksjer 9) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler ,1 Fordringer virkegrener DELF ,2 Fordringer menigheter DELF ,3 Andre fordringer ,4 Periodiseringer, påløpte inntekter/forskuddsbet. kostnad Sum kortsiktige fordringer Bankinnskud og kontanter 5) Sum omløpsmidler 12) Sum eiendeler Egenkapital og gjeld DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 BALANSE 60,1 Fri egenkapital ,2 Fri egenkapital , overført fra Studiesenteret 10) ,3 Årets resultat overført egenkapital Fri egenkapital ,01 Fond Synodemøtet 10) ,02 Fond studiepermisjoner/utdanningsstip. 10) ,03 Fond mellomkirkelig/internasjonalt arbeid 10) ,04 Fond investeringer 10) ,05 Fond spesielle stipend 10) ,06 Fond sang og musikk 10) ,07 Fond dåpopplæring 10) ,08 Fond nyetableringer 10) ,09 Fond skolesamarbeid 10) ,10 Fond studenter 10) ,11 Fond utd., rekr. og personalutvikling Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld 64,1 Gjeld virkegrener DELF 11) ,2 Gjeld menigheter DELF ,3 Leverandørgjeld, andre kreditorer ,4 Gjeld til Kirkefondet ,5 Skyldige feriepenger ,6 Periodiseringer. Depositum ,7 Formidling av sponsorstøtte ,8 Skyldige offentlige avgifter ,9 Avsatt aksjonærer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld 12) Sum egenkapital og gjeld Sted/dato: Side 18 av 58

19 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 NOTER TIL REGNSKAP OG BALANSE Regnskapsprinipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsfordringer er ført opp til pålydende. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Frikirken har sikret sine pensjonsforpliktelser gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsmidlene og den beregnede pensjonsforpliktelse er ikke innarbeidet i regnskapet. Årets betalte premie er kostnadsført i resultatregnskapet. 1) Pr var det 19 ansatte (13,63 årsverk). Arbeidende styreformann i 100% er ikke medregnet her Lønn daglig leder Styrehonorar: ) Pensjon/forsikring Posten pensjon/forsikring inneholder betalt forsikringspremie for yrkesskade-, fritid-ulykke-, gruppeliv- og pensjonsforsikring fra menighetene og Frikirkens virkegrener. Det er ca. 200 ansatte i systemet, dvs gjennomsnittlig ca pr ansatt. Årlig kostnad vil ligge på ca. 2,1-2,2 mill ved samme antall ansatte. Spesifisering: Pensjonsforsikring Pensjonsforsikring, refundert fra menigheter og virkegrener Pensjonsforsikring - kostnad for Felleskassen Andre forsikringer Refundert fra menigheter og virkegrener Andre forsikringer - kostnad for Felleskassen Sum pensjon og forsikring for Felleskassen ) Avskrivning driftsmidler Anskaffelseskost Årts tilgang Årets avgang Akum. avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning: ) Andre administrasjonskostnader Revisjon Teknisk bistand, revisor Annen bistand, revisor Sum revisjonshonorar Avsatt for datakonsulent 2008, 209 og Konsulent/leder for arbeidsgruppe for organisasjon/kommunikasjon Andre honorar MVA-refusjon for 2008, Felleskassen's andel MVA-refusjon for 2008, Infoavdelingens andel MVA-refusjon for 2008, Studiesenterets andel Annet Sum andre administrasjonskostnader ) Bankinskudd Av dette utgjør bundne skattetrekksmidler: ) Andre inntekter Sponsormidler, periodisert inntekt Påmelding/egenandel for pilgrinstur til Lindisfarne MVA-kompensasjon/tilskudd (endret bokføring 2010) Overskudd fra Visjon Annet Sum ) Boliger og internat Budsjett 2010: Husleie Internat Overnatting/lokalleie fritt Inntekt eiendom/bolig Sum ) Annen finansinntekt Aksjeutbytte fra Vårt Land Side 19 av 58

20 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 NOTER TIL REGNSKAP OG BALANSE 5) Aksjer Antall Pålydende Bokført verdi Aksjer i Vårt Land , Aksjer i Dagen , Aksjer i Dagen 10 50, Aksjer i KNIF Trygghet Forsikring Aksjer i EIKON Sum bokført verdi Ligningsverdi for 8740 aksjer i Vårt Land: KNIF Trygghet Forsikring har hatt overskudd hvert år. Likningsverdi oppgitt av Skatteetaten er ikke riktig og foreligger derfor ikke. 40 aksjer i Vårt Land er tilført etter arv. Av disse 40 tilhører 1/3 Landsmisjonen og 2/3 tilhører Frikirkens Israels og Ytremisjon. 10) Fond og endring av egenkapital Tilført Bevilget fra Saldo fondet fondet Saldo Fond Synodemøte/råd Fond studiepermisjoner/utdanningsstipendier Fond mellomkirkelig internasjonalt arbeid Fond investeringer Fond spesielle stipend Fond skolesamarbeid Fond nyetableringer Fond sang og musikk Fond dåpopplæring Fond studenter Fond utd., rekr. og personalutvikling Sum fond Sum overført fra Frikirkens Studiesenter (FSS) 1.januar 2009: Fond utd., rekr. og personalutvikling overført fra Kirkefondet : Fond studenter er overført til Fond utd., rekr. og personalutvikling ) Gjeld virkegrener DELF, Dette var kortsiktig flytting av bankinnskudd til en felles konto i Sparebanken Pluss for å oppnå høyere rente. Kontoen er registrert på Felleskassen. 12) Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld m. forf. senere enn 5 år 0 Bokført verdi pansatte eiendeler 0 13) Andre tilskudd DELF (overføringer fra Kirkefondet): Dekking av kostnader for Arbeidsgruppe org. og komm Årets avsetning fra statstilskudd til dåpsopplæring Tilskudd for datakonsulent 2008 og Side 20 av 58

21 Virksomhetens art Frikirkens Israel- og Ytremisjon (FIY) har som sitt mål å arbeide for Guds rikes utbredelse blant folkeslagene. FIY arbeider med utdannelse, utsendelse og underhold av misjonærer, misjonsarbeid i andre land og hjemmearbeid. FIY har utsendinger i Jerusalem, Japan og Mali. Dessuten støtter FIY arbeid innen Kina, Burundi og Kenya. Hovedkontoret er lokalisert på Synodekontoret på Frikirkens Hus i Oslo. Fortsatt drift FRIKIRKENS ISRAEL- OG YTREMISJON ÅRSBERETNING 2010 Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Arbeidsmiljøet Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, men har leid inn en konsulent for å bedre kommunikasjon og samarbeid i avdelingen. Det er for synodekontoret etablert et eget miljøutvalg som består av synodesekretær, verneombud og tillitsvalgt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Virksomhetens policy er at det ikke skal utøves forskjellsbehandling mellom kjønn. Sykefravær I 2010 ble det registrert 4,1% sykefravær, mot 0,82% i Sted / dato: Ingar Bø Dagfinn Stærk Arnstein Flå Misjonsleder Formann Nestformann Janne-Grete Havnegjerde Håvard Hollerud Bente Ringøen Hegen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Side 21 av 58

22 Driftsinntekter Regnskap Revidert Regnskap Regnskap Noter 2010 budsj ,1 Statstilskudd / andre offentlige tilskudd 2) ,3 Tilskudd fra andre org Tilskudd mottatt ,1 Inntekter for Israelsmisjonen ,2 Annen givertjeneste ,3 Menighetsgaver ,4 Testamentariske gaver / ekstra gaver ,6 Aksjoner og andre gaver Gaver Husleieinntekter misjonærer Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Frikirkens Israels- og Ytremisjon Regnskap ,1 Lønn 1) ,2 Arbeidsgiveravgift ,3 Honorar Pensjon/forsikring 3) ,5 Adm 2, andel adm. personalkostnader ,6 Andre personalkostnader Lønn og sosiale kostnader ,1 Adm 1, andel generell adm kost ,2 Adm 3, andel felles EDB kostnader ,3 Adm 4, kontorleie ,4 Annen administrasjon Administrasjonskostnader Reise- og møtekostnader Tilskudd gitt Informasjon, materiell, annonser Informasjonsavdelingen Annonser, info. materiell og tjenester Utsendte midler / andre kostnader på felt: 25 Japan Kina og Taiwan Etiopia Mali Israel og palestinske områder Tyrkia Andre felt-/prosjekt Andre felt-kostnader og -refusjoner Sum kostnader på felt / prosjekter: Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter ,2 Rentekostnader Resultat av finansposter Resultat ,1 Overført fra / til fond ,2 Overført annen egenkapital Sum overføringer Side 22 av 58

23 Side 23 av 58

24 Side 24 av 58

25 Side 25 av 58

26 Side 26 av 58

27 Side 27 av 58

28 Side 28 av 58

29 Side 29 av 58

30 Side 30 av 58

31 Side 31 av 58

32 Side 32 av 58

33 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, BUDBÆREREN Regnskap 2010 Resultatregnskap Noter Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter 1 Tilskudd fra menigheter DELF Gaver Salgsinntekter ,1 Abonnement Budbæreren ,2 Annonser Budbæreren Inntekter Budbæreren Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 10,1 Design og produksjon Budbæreren ,2 Porto/frakt Budbæreren Kostnader Budbæreren Varekostnad 2) ,1 Lønn ,2 Arbeidsgiveravgift ,3 Honorar ,4 Pensjon/forsikring ,6 Adm 2, andel personalkostnader Fellesk ,5 Andre personalkostnader ,7 Personalutvikling Lønn og sosiale kostnader 1) ,1 Adm 1, andel generell adm kost ,2 Adm 3, andel felles EDB kostnader ,3 Adm 4, kontorleie ,4 Annen administrasjon og MVA-refusjon Administrasjonskostnader Reise- og møtekostnader Info. materiell og tjenester Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter 29,1 Annen renteinntekt ,2 Annen finansinntekt ,3 Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat ,1 Overført annen egenkapital Sum overføringer Side 33 av 58

34 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, BUDBÆREREN Regnskap 2010 Balanse Eiendeler 51 Varer Fordringer 3) 52,1 Fordringer virkegrener DELF ,2 Fordringer menigheter DELF ,3 Kundefordringer ,4 Andre fordringer ,5 Til gode merverdiavgift ,6 Periodiseringer, påløpte inntekter/forskuddsbet. kostnad Sum kortsiktige fordringer Bankinnskud og kontanter Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital 62,1 Annen egenkapital ,2 Resultat overført annen egenkapital Fri egenkapital Kortsiktig gjeld 64,1 Gjeld virkegrener DELF ,2 Leverandørgjeld 64,3 Skyldige feriepenger 64,4 Periodiseringer. Depositum ,5 Skyldige offentlige avgifter 64 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld 3) Sum egenkapital og gjeld Sted/dato: Arnfinn Løyning Anne-Kristine Wiecek Leif Gunnar Sandvand Synodeformann Redaktør Nestformann Arnt Sigurd Sollie Ragnar Moe Tor Torsøy Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kari Lisbeth Kjus Torbjørn Nordvoll Terje Solberg Styremedlem Styremedlem Synodesekretær Side 34 av 58

35 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenster inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som faller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelige Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Skatt DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, BUDBÆREREN Regnskap 2010 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser som er forsikret er ikke balanseført. Betalt premie anses som pensjonskostnad. 1) Lønn og sosiale kostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andel personalkostnader fellesadministrasjonen Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Pr var det 2 ansatte / 1,5 årsverk Lønn daglig leder: Styrehonorar: Noter til regnskapet Kundefordinger og andre fordinger oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning tilforventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Det er ikke foretatt en uspesifisert avsetning for øvrige ku Utsatt skattefordel er ikke oppført i regnskapet da man ikke får benyttet det fremførbare underskuddet. Lønn og sosiale kostnader skriver seg fra refusjoner til Felleskassa. Revisjonshonorar dekkes gjennom adm. tilskudd til Felleskassen. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. 2) Varekostnad Nedskriving av varelager, ukurant 0 0 Redusert varelager Innkjøp og annet Sum ) Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0 Langsiktig gjeld m. forf. senere enn 5 år 0 0 Bokført verdi pansatte eiendeler 0 0 Side 35 av 58

36 Side 36 av 58

37 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, PENSJONSKASSA Resultatregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Noter Driftskostnader Utbetalte pensjoner Endring i pensjonsforpliktelse Pensjonskostnad Administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Overført egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Bankinnskud og kontanter 3) Fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Resultat overført egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Påløpne kostnader Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sted/dato: Arnfinn Løyning Synodeformann Leif Gunnar Sandvand Nestformann Side 37 av 58

38 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, PENSJONSKASSA Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Pensjoner. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Pensjonsordningen er regnskapsmessig behandlet i henhold til norsk regnskapsstandard for behandling av pensjonskostander, i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsfordringer er ført opp til pålydende. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Det er ikke foretatt avsetning for tap, da dette vurderes å ikke være nødvendig. Skatt Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført. Dette har sin bakgrunn i at en antar at man ikke får benyttet fordelen. Driften går med skattemessig underskudd, og vil gå med skattemessig underskudd til Pensjonskassa blir avviklet. Revisjonshonorar dekkes gjennom adm. tilskudd til Felleskassen. Forklaringer og spesifikasjoner 1) Pensjoner. Forutsetninger for aktuarberegning ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,60% 5,40% 5,00% Forventet avkastning 5,40% 5,70% 6,00% Lønnsøkning 4,00% 4,50% 3,30% G-regulering 3,75% 4,25% 3,30% Regulering av løpende pensjon 3,75% 4,25% 3,75% AKTUARIELLE FORUTSETNINGER Demografiske faktorer om dødelighet, uførhet og etterlatte fra Standard Norsk Tabellverk. K2005 Også tillegg til etterfølgende pensjoner etter alders- og uføre-pensjonister beregnes etter IR02. Det regnes med samme prosentvise tillegg som for hovedytelsen. Forventet frivillig avgang (alle aldre): 0,0% 0,0% 2,0% MEDLEMSOVERSIKT - YRKESAKTIVE Antall MEDLEMSOVERSIKT - PENSJONISTER Antall Utbetalte pensjoner (sikret) Utbetalinger over drift Andre opplysninger Følgende ble vedtatt ved uravstemming blant Pensjonskassas medlemmer våren 2000: a) Fremtidige pensjonsreguleringer skjer i forhold til endringer i Folketrygdens grunnbeløp. b) Felleskassa garanterer for utbetalinger regulert på den måten som framkommer av ovenstående ut medlemmenes levetid om Pensjonskassas kapital alene ikke skulle dekke disse forpliktelsene. c) Dersom det er midler igjen i Pensjonskassa etter at alle medlemmer i sin levetid har fått utbetalt pensjoner regulert etter ovenstående prosedyre, tilfaller midlene Felleskassa. 2) Lønn daglig leder. Revisjonshonorar. Pensjonskassa har ingen ansatte og det utbetales ikke lønn til styrets medlemmer. Revisjonshonorar er dekket av administrasjonskostnadene betalt til Den Evangelisk Lutherske Frikirke Felleskassa som forestår all administrasjon av Pensjonskassa og den daglige drift. 3) Bankinnskudd Bundne bankinnskudd (skattetrekkskonti) ) Fordringer : Overført til felles konto for høyere rente Side 38 av 58

39 Side 39 av 58

40 Side 40 av 58

41 Side 41 av 58

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Økonomi, statistikk og utredninger SAKSDOKUMENTER DEL 3 ØKONOMI OG STATISTIKK SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SYNODEN

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer