SYNODEN 2011 Fredtun, november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011"

Transkript

1 SYNODEN 2011 Fredtun, november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58

2 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE SYNODEN SAK 3/11: ØKONOMI... 4 SAK 4/11: STATISTIKK Saksdokumenter til Synoden 2011 vil foreligge i fire utsendelser: Del 1: Saksdokumenter til menighetsbehandling Del 2: Treårsmeldinger og saksdokumenter Del 3: Økonomi og statistikk Del 4: Strategi for arbeidet på Frikirketorget Del 2 og 3 blir oversendt eldsterådene til behandling i slutten av september Del 4 ettersendes delegatene før møtet Side 2 av 58

3 Saksliste Synoden 2011 Sak 1/11 Synodestyrets melding Sak 2/11 Meldinger fra virkegreinene Sak 3/11 Økonomi Sak 4/11 Statistikk Sak 5/11 Om medlemskap og tilhørighet ( 5, 7, 8 og 9) Sak 6/11 Mulighet for felles eldsteråd for flere menigheter Sak 7/11 Ny oppløsningsparagraf i Forfatningen Sak 8/11 Forfatningsutvalgets plass i Forfatning og Reglement Sak 9/11 Reglement for Synoden, endret representasjon Sak 10/11 Begrepene presbyterium og synode Sak 11/11 Eldstetjenestens varighet ( 6) Sak 12/11 Tilsynsmenn i Synoden ( 13) Sak 13/11 Reglement for Diakonrådet/Diakoniplan for menighetene Sak 14/11 Oppfølging av synodesak 5/05 om ordinasjon Sak 15/11 Sentral musikkdatabase Sak 16/11 Tjenestebeskrivelse for synodeformannen Sak 17/11 Menighetsbesøk til misjonsland Sak 18/11 Protokoll fra synoderådet Sak 19/11 Opprettelse av kontrollutvalg Sak 20/11 Strategi for arbeidet på Frikirketorget. Sak 21/11 Valg Side 3 av 58

4 Sak 3/11: Økonomi Regnskaper for: Konsernregnskap Felleskassa Israels- og Ytremisjonen Landsmisjonen FriBU Budbæreren Pensjonskassa Kirkefondet. Frikirkens Hus Stavern folkehøyskole Side 4 av 58

5 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art Den Evangelisk Lutherske Frikirke er et trossamfunn bestående av ordnede menigheter bygget på Guds ord og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelses grunn. Den Evangelisk Lutherske Frikirke er et registrert trossamfunn i Norge. Synoden er kirkens høyeste myndighet og fatter endelige vedtak i alle saker vedrørende kirken. Synoden velger styrer og råd for kirkens fellesoppgaver. De lokale menigheter velger selv sine styrer, og er egne juridiske enheter. Avdelingene innen kirkens fellesarbeid, som går inn under morsselskapet: Felleskassen Budbæreren Kirkefondet Frikirkens Hus Frikirkens Israels- og Ytremisjon Landsmisjonen Fredtun Folkehøyskole Virksomhetene er lokalisert i Oslo på Synodekontoret på Frikirkens Hus, med unntak av Fredtun Folkehøyskole og Fredtun Catering AS som er lokalisert i Stavern. Datterselskapene i konsernet er: Fredtun Catering AS Virksomhetsområdet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke Felleskassa er kirkeadministrasjon. Felleskassa driver også internat på Frikirkens Hus. Frikirkens Studiesenter er et kurs og kompetansesenter som arbeider med pastoralteologisk utdanning og lederopplæring rettet mot Frikirkens menigheter og fellesarbeidet, å ivareta kontakten med samarbeidspartnere innen kirkelig utdannelse og studenter som ser Frikirken som et mulig framtidig tjenestested, å bidra til utvikling av et allsidig menighetsliv, samt å bistå i arbeidet med teologiske spørsmål og kristendomsopplæring i kirkesamfunnet. Fra ble Frikirkens Studiesenter en del av Felleskassen Under Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kirkefondet forvaltes statstilskuddet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Midlene fordeles på ulike virkeområder og lokalmenigheter til styrking og utvikling av arbeidet. Frikirkens Hus har som formål å skaffe Frikirkens Studiesenter og Synodekontoret egnede lokaliteter, samt utleie og annen virksomhet i samsvar med Frikirkens interesser. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Israels- og - Ytremisjonen (FIY) har som sitt mål å arbeide for Guds rikes utbredelse blant folkeslagene, inkludert Israel og jøder utenfor Israel. FIY arbeider med utdannelse, utsendelse og underhold av misjonærer, driver misjonsarbeid i andre land og hjemmearbeid, som bl.a. forkynnelse og informasjonsarbeid i kirkens menigheter. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Landsmisjonen arbeider med å lede Frikirkens evangeliseringsarbeid i Norge, starte nybrottsarbeid, utarbeide vekstanalyser m.m. for presbyterier og lokalmenigheter. Landsmisjonen samarbeider med presbyteriestyrene og lokalmenighetene om arbeid på nye steder, eventuelt dannelse av nye menigheter. Fredtun driver folkehøyskole innenfor rammen av lov om folkehøyskoler. Dessuten driver Fredtun cateringvirksomhet. Fredtun Catering AS sitt virksomhetsområde var catering ble catering-virksomheten overført til folkehøyskolen. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Side 5 av 58

6 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet å være tilfredsstillende. Det er på Frikirkens Hus etablert et eget miljøutvalg som består av synodesekretær, verneombud og tillitsvalgt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Sykefravær 2008: Mor: 6,2%. Konsern: 6,2% 2009: Mor: 2,2%. Konsern: 2,2% 2010: Mor: 7,7%. Konsern: 7,7% Ytre miljø Virksomheten medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Virksomheten har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Det er omtrent like mange kvinner som menn ansatt i virksomheten. Lønn og arbeidstidsordninger i virksomheten følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Fredtun Folkehøyskole (FFH) mottar 46% av de offentlige tilskuddene. FFH er avhengig av offentlige tilskudd for å opprettholde nåværende drift, men med catering-virksomhet og sommerdrift har FFH flere bein å stå på økonomisk. Økonomien er forsvarlig med et godt elevtall. Frikirkens Studiesenter (FSS) har ikke fått offentlig tilskudd i Den øvrige drift i avdelingene, er ikke avhengig av offentlige tilskudd da disse brukes i tidsavgrensede prosjekter, til investeringer og gis som tilskudd til lokale prosjekter og menigheter. Gaver og tilskudd fra menigheter/medlemmer Den viktigste inntektskilden for avdelingene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke er gaver og tilskudd fra menighetene og dets medlemmer. Gaver fra menigheter og medlemmer er avhengig av utviklingen medlemskap og menighetenes inntekter, som viser en positiv utvikling. Finansiell risiko For mor/konsern er egenkapitalen solid og likviditeten god. Likviditetsrisikoen betraktes som lav. Markedsrisikoen er lav: Stabile inntekter fra givere. Statstilskuddet forventes opprettholdt. Den langsiktige gjelden er knyttet til eiendommer på Fredtun. Renteavhengig husleietilskuddet fra Staten gjør at Fredtun er lite følsom for renteendringer. Styret vurderer risikoen for at man ikke skal kunne oppfylle sine forpliktelser ovenfor kreditorene som liten Fremtidig utvikling Styret forventer en stabil fremtidig utvikling i forhold til dagens situasjon. Offentlige tilskudd De to største inntektskildene er offentlige tilskudd og gaver og tilskudd fra menigheter/medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Side 6 av 58

7 Side 7 av 58

8 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Resultatregnskap Morselskap Konsern Morselskap Konsern Morselskap Konsern Noter Driftsinntekter Tilskudd Gaver Salgsinntekt Leieinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad m.m. 4,5, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Tilskudd gitt Evangelisering og misjon Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring fin. instr. vurdert til v.v Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføring fond Overføring til annen egenkapital Overføring fra annen egenkapital Sum overføringer Side 8 av 58

9 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Balanse BALANSEN Morselskap Konsern Morselskap Konsern Morselskap Konsern Noter Eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Frikirkens Hus 7, Eiendommer Fredtun 7, Transportmidler og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Overfinansiering pensjonsforsikring Utlån Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskud og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 9 av 58

10 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Balanse Morselskap Konsern Morselskap Konsern Morselskap Konsern Noter Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Kirkefondet Andre fond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 10 av 58

11 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 REGNSKAPSPRINISIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Morselskap Morselskapet består av følgende avdelinger i Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Felleskassa, Frikirkens Israelsog Ytremisjonen, Landsmisjonen, Budbæreren, Fredtun Folkehøyskole, Kirkefondet og Frikirkens Hus. Konsern Regnskapet for konsernet består av avdelingene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke -morselskapet, og det heleide datterselskapet Fredtun Catering AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salgsinntektene er knyttet til salg i Norge. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsfordringer er ført opp til pålydende. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedragen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Periodisering Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter periodiseres og føres som fordring i balansen. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er bokført med kurs pr. 31/12. Kostnader for prosjekter i utlandet, i utenlandsk valuta, er bokført med gjennomsnittskursen for regnskapsåret. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftmidlets kostpris og avskrives i takt med driftmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved anskaffelse. Pensjoner Den Evangelisk Lutherske Frikirke har pensjonsforsikring for sine ansatte gjennom Vital Forsikring ASA. Ansatte på Fredtun Folkehøyskole er ikke omfattet av denne forsikringsordningen, men er innmeldt i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen i Vital Forsikring ASA omfatter også ansatte i lokale menigheter innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet i henhold til norsk regnskapsstandard for behandling av pensjonskostnader, i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Skatt Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført. Dette har sin bakgrunn i at en antar at man ikke får benyttet fordelen. Varer Varelageret er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Side 11 av 58

12 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 Note 1 - Tilskudd Mor Konsern Offentlige tilskudd Tilskudd fra menighetene Andre tilskudd Sum Andre tilskudd består i hovedsak av tilskudd fra menigheter tilknyttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke Note 2 - Gaver Gaver består i hovedsak av menighetsgaver og givertjeneste fra privatpersoner. Note 3 - Salgsinntekt / annen driftsinntekt Mor Konsern Inntekt fra catering Inntekter internat Abonnement/annonser Budbæreren Andre salgsinntekter Sum salgsinntekt Note 4 - Lønn m.m Mor Konsern Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Andel personalkostnader Personal refusjon Sum Antall årsverk Note 5 - Ytelser til daglig leder, styret og revisor Mor Konsern Revisor, revisjon Revisor, teknisk bistand Revisor, annen bistand Sum Lønn og godtgørelser til synodesekretær Utbetalte styrehonorar Side 12 av 58

13 Note 6 - Pensjon/forsikring DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 Virksomheten har pensjonsordninger som omfatter i alt 51 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Gjensidige Nor og Statens pensjonskasse. Konsernets forpliktelser/pensjonsmidler er identisk med morselskapet. Mor/konsern Årets pensjonsopptjening rentekostnad avkastning på pensjonsmidler administrasjonskostnader etc Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad arbeidsgiveravgift ved negativ netto forpliktelse Total pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse verdi av pensjonsmidler Ikke resultatførte estimatendringer og avvik Netto pensjonsforpliktelse arb.g.avgift ved positiv netto forpliktelse Overfinansiert pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,4 % 5,4 % 5,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,7 % 5,7 % 6,0 % Lønnsøkning 4,5 % 4,5 % 3,3 % Forventet G-regulering 4,3 % 4,3 % 3,3 % Årlig forventet regulering av pensjoner 4,3 % 4,3 % 3,8 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,1 % 14,1 % 14,1 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang, som er utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 7 - Varige driftsmidler Mor og konsern Varige driftsmidler Eiendom Frikirkens hus Eiendommer Fredtun Maskiner/ inventar Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Bygninger og annen fast eiendom år Maskiner og inventar 3-10 år Side 13 av 58

14 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Noter til regnskapet 2010 Note 8 - Datterselskaper Navn / Kontoradresse Eierandel Selskapets Aksjekapital Bokført verdi Andel EK Andel resultat Fredtun Catering / Stavern 100 % Note 9 - Fordringer og gjeld Morselskap Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer Langsiktig gjeld m. forf. senere enn 5 år Langsiktig gjeld Gjeld sikret ved pant Bokført verdi pantsatte eiendeler Eiendom Frikirkens Hus Eiendommer Fredtun Sum Fordringer/gjeld til datterselskaper Fordringer på datterselskaper Gjeld til datterselskaper Note 10 - Markedsbaserte aksjer/obligasjoner Kostpris Bokført verdi Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Årets resultatførte verdiøkning Note 11 - Endring i egenkapital Mor Konsern Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 12 - Garantiforpliktelser og andre forpliktelser Den Evangelisk Lutherske Frikirke garanterer for fremtidige utbetalinger fra Pensjonskassa. Eventuelle gjenstående midler i Pensjonskassa etter siste medlem vil tilfalle Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Av morselskapets og konsernets likvider er kr bundne skattetrekksmidler. Note 13 - Skatt I morselskapet er det kun internatdriften som er skattepliktig. Driften har gått med et skattemessig underskudd. Skattefordelen ved det fremførbare underskuddet er ikke oppført i balansen, i og med at det er usikkert om man får benyttet seg av denne. For konsernet er det i tillegg Fredtun Catering AS som er skattepliktige. Det er ingen aktivitet i dette selskapet. Side 14 av 58

15 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Kontantstrømoppstilling Mor Konsern Mor Konsern Mor Konsern Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skatt Gevinst ved salg anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring kunder, varer og lev. gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Nedbetaling av gammel gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Side 15 av 58

16 Side 16 av 58

17 Driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Noter ,1 Tilskudd fra menigheter DELF ,2 Andre tilskudd DELF 13) ,3 Tilskudd fra andre org Sum tilskudd Gaver Boliger og internat 7) Økonomitjenester Andre inntekter 6) Sum driftsinntekter Driftskostnader 13,1 Lønn 1) ,2 Arbeidsgiveravgift ,3 Honorar ,4 Pensjon / forsikring 2) ,5 Andre personalkostnader ,6 Personal, administrasjonstilskudd - refusjon Lønn og sosiale kostnader ,1 Husleie Frikirkens Hus etc ,2 Edb, rekvisita og kopiering/kopimaskin ,3 Porto, telefon, internett etc ,4 Avskrivninger driftsmidler 3) ,5 Andre administrasjonskostnader 4) ,8 Generelt administrasjonstilskudd - refusjon ,9 Edb/Rekvisita, administrasjonstilskudd - refusjon ,10 Husleie/kontorleie, administrasjonstilskudd - refusjon ,11 Forsikring, ansvar Administrasjonskostnader Reise- og møtekostnader Praktikum ,1 PAM. Utdanning og rekruttering ,2 Retreat og kursstøtte ,4 Tilskudd til dåpsopplæring ,5 Tilskudd fra studentfond ,6 Lønnstilskudd til Visjon ,7 Tilskudd andre organisasjoner ,8 Andre tilskudd og sponsormidler Tilskudd gitt Info. materiell og tjenester Kostnader personalboliger og internat ,1 Utbetalt stipendier ,2 Kostnader synodemøte og synoderåd ,3 Mellomkirkelig internasjonalt arbeid Kostnader dekket fra fond Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Tilskudd til utbygging av Fredtun Resultat etter tilskudd til Fredtun: Finansposter DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 RESULTATREGNSKAP 30,1 Annen renteinntekt ,2 Annen finansinntekt 8) Side 17 av 58

18 Noter Eiendeler Varige driftsmidler 50.1 EDB og inventar 3) Sum varige driftsmidler ,1 Utlån ,2 Børsnoterte aksjer ,3 Verdijustering aksjer ,4 Markedsbas. obligasjoner ,5 Andre aksjer 9) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler ,1 Fordringer virkegrener DELF ,2 Fordringer menigheter DELF ,3 Andre fordringer ,4 Periodiseringer, påløpte inntekter/forskuddsbet. kostnad Sum kortsiktige fordringer Bankinnskud og kontanter 5) Sum omløpsmidler 12) Sum eiendeler Egenkapital og gjeld DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 BALANSE 60,1 Fri egenkapital ,2 Fri egenkapital , overført fra Studiesenteret 10) ,3 Årets resultat overført egenkapital Fri egenkapital ,01 Fond Synodemøtet 10) ,02 Fond studiepermisjoner/utdanningsstip. 10) ,03 Fond mellomkirkelig/internasjonalt arbeid 10) ,04 Fond investeringer 10) ,05 Fond spesielle stipend 10) ,06 Fond sang og musikk 10) ,07 Fond dåpopplæring 10) ,08 Fond nyetableringer 10) ,09 Fond skolesamarbeid 10) ,10 Fond studenter 10) ,11 Fond utd., rekr. og personalutvikling Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld 64,1 Gjeld virkegrener DELF 11) ,2 Gjeld menigheter DELF ,3 Leverandørgjeld, andre kreditorer ,4 Gjeld til Kirkefondet ,5 Skyldige feriepenger ,6 Periodiseringer. Depositum ,7 Formidling av sponsorstøtte ,8 Skyldige offentlige avgifter ,9 Avsatt aksjonærer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld 12) Sum egenkapital og gjeld Sted/dato: Side 18 av 58

19 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 NOTER TIL REGNSKAP OG BALANSE Regnskapsprinipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsfordringer er ført opp til pålydende. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Frikirken har sikret sine pensjonsforpliktelser gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsmidlene og den beregnede pensjonsforpliktelse er ikke innarbeidet i regnskapet. Årets betalte premie er kostnadsført i resultatregnskapet. 1) Pr var det 19 ansatte (13,63 årsverk). Arbeidende styreformann i 100% er ikke medregnet her Lønn daglig leder Styrehonorar: ) Pensjon/forsikring Posten pensjon/forsikring inneholder betalt forsikringspremie for yrkesskade-, fritid-ulykke-, gruppeliv- og pensjonsforsikring fra menighetene og Frikirkens virkegrener. Det er ca. 200 ansatte i systemet, dvs gjennomsnittlig ca pr ansatt. Årlig kostnad vil ligge på ca. 2,1-2,2 mill ved samme antall ansatte. Spesifisering: Pensjonsforsikring Pensjonsforsikring, refundert fra menigheter og virkegrener Pensjonsforsikring - kostnad for Felleskassen Andre forsikringer Refundert fra menigheter og virkegrener Andre forsikringer - kostnad for Felleskassen Sum pensjon og forsikring for Felleskassen ) Avskrivning driftsmidler Anskaffelseskost Årts tilgang Årets avgang Akum. avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning: ) Andre administrasjonskostnader Revisjon Teknisk bistand, revisor Annen bistand, revisor Sum revisjonshonorar Avsatt for datakonsulent 2008, 209 og Konsulent/leder for arbeidsgruppe for organisasjon/kommunikasjon Andre honorar MVA-refusjon for 2008, Felleskassen's andel MVA-refusjon for 2008, Infoavdelingens andel MVA-refusjon for 2008, Studiesenterets andel Annet Sum andre administrasjonskostnader ) Bankinskudd Av dette utgjør bundne skattetrekksmidler: ) Andre inntekter Sponsormidler, periodisert inntekt Påmelding/egenandel for pilgrinstur til Lindisfarne MVA-kompensasjon/tilskudd (endret bokføring 2010) Overskudd fra Visjon Annet Sum ) Boliger og internat Budsjett 2010: Husleie Internat Overnatting/lokalleie fritt Inntekt eiendom/bolig Sum ) Annen finansinntekt Aksjeutbytte fra Vårt Land Side 19 av 58

20 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, FELLESKASSEN REGNSKAP 2010 NOTER TIL REGNSKAP OG BALANSE 5) Aksjer Antall Pålydende Bokført verdi Aksjer i Vårt Land , Aksjer i Dagen , Aksjer i Dagen 10 50, Aksjer i KNIF Trygghet Forsikring Aksjer i EIKON Sum bokført verdi Ligningsverdi for 8740 aksjer i Vårt Land: KNIF Trygghet Forsikring har hatt overskudd hvert år. Likningsverdi oppgitt av Skatteetaten er ikke riktig og foreligger derfor ikke. 40 aksjer i Vårt Land er tilført etter arv. Av disse 40 tilhører 1/3 Landsmisjonen og 2/3 tilhører Frikirkens Israels og Ytremisjon. 10) Fond og endring av egenkapital Tilført Bevilget fra Saldo fondet fondet Saldo Fond Synodemøte/råd Fond studiepermisjoner/utdanningsstipendier Fond mellomkirkelig internasjonalt arbeid Fond investeringer Fond spesielle stipend Fond skolesamarbeid Fond nyetableringer Fond sang og musikk Fond dåpopplæring Fond studenter Fond utd., rekr. og personalutvikling Sum fond Sum overført fra Frikirkens Studiesenter (FSS) 1.januar 2009: Fond utd., rekr. og personalutvikling overført fra Kirkefondet : Fond studenter er overført til Fond utd., rekr. og personalutvikling ) Gjeld virkegrener DELF, Dette var kortsiktig flytting av bankinnskudd til en felles konto i Sparebanken Pluss for å oppnå høyere rente. Kontoen er registrert på Felleskassen. 12) Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld m. forf. senere enn 5 år 0 Bokført verdi pansatte eiendeler 0 13) Andre tilskudd DELF (overføringer fra Kirkefondet): Dekking av kostnader for Arbeidsgruppe org. og komm Årets avsetning fra statstilskudd til dåpsopplæring Tilskudd for datakonsulent 2008 og Side 20 av 58

21 Virksomhetens art Frikirkens Israel- og Ytremisjon (FIY) har som sitt mål å arbeide for Guds rikes utbredelse blant folkeslagene. FIY arbeider med utdannelse, utsendelse og underhold av misjonærer, misjonsarbeid i andre land og hjemmearbeid. FIY har utsendinger i Jerusalem, Japan og Mali. Dessuten støtter FIY arbeid innen Kina, Burundi og Kenya. Hovedkontoret er lokalisert på Synodekontoret på Frikirkens Hus i Oslo. Fortsatt drift FRIKIRKENS ISRAEL- OG YTREMISJON ÅRSBERETNING 2010 Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Arbeidsmiljøet Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, men har leid inn en konsulent for å bedre kommunikasjon og samarbeid i avdelingen. Det er for synodekontoret etablert et eget miljøutvalg som består av synodesekretær, verneombud og tillitsvalgt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Virksomhetens policy er at det ikke skal utøves forskjellsbehandling mellom kjønn. Sykefravær I 2010 ble det registrert 4,1% sykefravær, mot 0,82% i Sted / dato: Ingar Bø Dagfinn Stærk Arnstein Flå Misjonsleder Formann Nestformann Janne-Grete Havnegjerde Håvard Hollerud Bente Ringøen Hegen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Side 21 av 58

22 Driftsinntekter Regnskap Revidert Regnskap Regnskap Noter 2010 budsj ,1 Statstilskudd / andre offentlige tilskudd 2) ,3 Tilskudd fra andre org Tilskudd mottatt ,1 Inntekter for Israelsmisjonen ,2 Annen givertjeneste ,3 Menighetsgaver ,4 Testamentariske gaver / ekstra gaver ,6 Aksjoner og andre gaver Gaver Husleieinntekter misjonærer Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Frikirkens Israels- og Ytremisjon Regnskap ,1 Lønn 1) ,2 Arbeidsgiveravgift ,3 Honorar Pensjon/forsikring 3) ,5 Adm 2, andel adm. personalkostnader ,6 Andre personalkostnader Lønn og sosiale kostnader ,1 Adm 1, andel generell adm kost ,2 Adm 3, andel felles EDB kostnader ,3 Adm 4, kontorleie ,4 Annen administrasjon Administrasjonskostnader Reise- og møtekostnader Tilskudd gitt Informasjon, materiell, annonser Informasjonsavdelingen Annonser, info. materiell og tjenester Utsendte midler / andre kostnader på felt: 25 Japan Kina og Taiwan Etiopia Mali Israel og palestinske områder Tyrkia Andre felt-/prosjekt Andre felt-kostnader og -refusjoner Sum kostnader på felt / prosjekter: Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter ,2 Rentekostnader Resultat av finansposter Resultat ,1 Overført fra / til fond ,2 Overført annen egenkapital Sum overføringer Side 22 av 58

23 Side 23 av 58

24 Side 24 av 58

25 Side 25 av 58

26 Side 26 av 58

27 Side 27 av 58

28 Side 28 av 58

29 Side 29 av 58

30 Side 30 av 58

31 Side 31 av 58

32 Side 32 av 58

33 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, BUDBÆREREN Regnskap 2010 Resultatregnskap Noter Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter 1 Tilskudd fra menigheter DELF Gaver Salgsinntekter ,1 Abonnement Budbæreren ,2 Annonser Budbæreren Inntekter Budbæreren Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 10,1 Design og produksjon Budbæreren ,2 Porto/frakt Budbæreren Kostnader Budbæreren Varekostnad 2) ,1 Lønn ,2 Arbeidsgiveravgift ,3 Honorar ,4 Pensjon/forsikring ,6 Adm 2, andel personalkostnader Fellesk ,5 Andre personalkostnader ,7 Personalutvikling Lønn og sosiale kostnader 1) ,1 Adm 1, andel generell adm kost ,2 Adm 3, andel felles EDB kostnader ,3 Adm 4, kontorleie ,4 Annen administrasjon og MVA-refusjon Administrasjonskostnader Reise- og møtekostnader Info. materiell og tjenester Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter 29,1 Annen renteinntekt ,2 Annen finansinntekt ,3 Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat ,1 Overført annen egenkapital Sum overføringer Side 33 av 58

34 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, BUDBÆREREN Regnskap 2010 Balanse Eiendeler 51 Varer Fordringer 3) 52,1 Fordringer virkegrener DELF ,2 Fordringer menigheter DELF ,3 Kundefordringer ,4 Andre fordringer ,5 Til gode merverdiavgift ,6 Periodiseringer, påløpte inntekter/forskuddsbet. kostnad Sum kortsiktige fordringer Bankinnskud og kontanter Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital 62,1 Annen egenkapital ,2 Resultat overført annen egenkapital Fri egenkapital Kortsiktig gjeld 64,1 Gjeld virkegrener DELF ,2 Leverandørgjeld 64,3 Skyldige feriepenger 64,4 Periodiseringer. Depositum ,5 Skyldige offentlige avgifter 64 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld 3) Sum egenkapital og gjeld Sted/dato: Arnfinn Løyning Anne-Kristine Wiecek Leif Gunnar Sandvand Synodeformann Redaktør Nestformann Arnt Sigurd Sollie Ragnar Moe Tor Torsøy Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kari Lisbeth Kjus Torbjørn Nordvoll Terje Solberg Styremedlem Styremedlem Synodesekretær Side 34 av 58

35 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenster inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som faller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelige Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Skatt DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, BUDBÆREREN Regnskap 2010 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser som er forsikret er ikke balanseført. Betalt premie anses som pensjonskostnad. 1) Lønn og sosiale kostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andel personalkostnader fellesadministrasjonen Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Pr var det 2 ansatte / 1,5 årsverk Lønn daglig leder: Styrehonorar: Noter til regnskapet Kundefordinger og andre fordinger oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning tilforventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Det er ikke foretatt en uspesifisert avsetning for øvrige ku Utsatt skattefordel er ikke oppført i regnskapet da man ikke får benyttet det fremførbare underskuddet. Lønn og sosiale kostnader skriver seg fra refusjoner til Felleskassa. Revisjonshonorar dekkes gjennom adm. tilskudd til Felleskassen. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. 2) Varekostnad Nedskriving av varelager, ukurant 0 0 Redusert varelager Innkjøp og annet Sum ) Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0 Langsiktig gjeld m. forf. senere enn 5 år 0 0 Bokført verdi pansatte eiendeler 0 0 Side 35 av 58

36 Side 36 av 58

37 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, PENSJONSKASSA Resultatregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Noter Driftskostnader Utbetalte pensjoner Endring i pensjonsforpliktelse Pensjonskostnad Administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Overført egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Bankinnskud og kontanter 3) Fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Resultat overført egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Påløpne kostnader Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sted/dato: Arnfinn Løyning Synodeformann Leif Gunnar Sandvand Nestformann Side 37 av 58

38 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, PENSJONSKASSA Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Pensjoner. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Pensjonsordningen er regnskapsmessig behandlet i henhold til norsk regnskapsstandard for behandling av pensjonskostander, i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsfordringer er ført opp til pålydende. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Det er ikke foretatt avsetning for tap, da dette vurderes å ikke være nødvendig. Skatt Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført. Dette har sin bakgrunn i at en antar at man ikke får benyttet fordelen. Driften går med skattemessig underskudd, og vil gå med skattemessig underskudd til Pensjonskassa blir avviklet. Revisjonshonorar dekkes gjennom adm. tilskudd til Felleskassen. Forklaringer og spesifikasjoner 1) Pensjoner. Forutsetninger for aktuarberegning ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,60% 5,40% 5,00% Forventet avkastning 5,40% 5,70% 6,00% Lønnsøkning 4,00% 4,50% 3,30% G-regulering 3,75% 4,25% 3,30% Regulering av løpende pensjon 3,75% 4,25% 3,75% AKTUARIELLE FORUTSETNINGER Demografiske faktorer om dødelighet, uførhet og etterlatte fra Standard Norsk Tabellverk. K2005 Også tillegg til etterfølgende pensjoner etter alders- og uføre-pensjonister beregnes etter IR02. Det regnes med samme prosentvise tillegg som for hovedytelsen. Forventet frivillig avgang (alle aldre): 0,0% 0,0% 2,0% MEDLEMSOVERSIKT - YRKESAKTIVE Antall MEDLEMSOVERSIKT - PENSJONISTER Antall Utbetalte pensjoner (sikret) Utbetalinger over drift Andre opplysninger Følgende ble vedtatt ved uravstemming blant Pensjonskassas medlemmer våren 2000: a) Fremtidige pensjonsreguleringer skjer i forhold til endringer i Folketrygdens grunnbeløp. b) Felleskassa garanterer for utbetalinger regulert på den måten som framkommer av ovenstående ut medlemmenes levetid om Pensjonskassas kapital alene ikke skulle dekke disse forpliktelsene. c) Dersom det er midler igjen i Pensjonskassa etter at alle medlemmer i sin levetid har fått utbetalt pensjoner regulert etter ovenstående prosedyre, tilfaller midlene Felleskassa. 2) Lønn daglig leder. Revisjonshonorar. Pensjonskassa har ingen ansatte og det utbetales ikke lønn til styrets medlemmer. Revisjonshonorar er dekket av administrasjonskostnadene betalt til Den Evangelisk Lutherske Frikirke Felleskassa som forestår all administrasjon av Pensjonskassa og den daglige drift. 3) Bankinnskudd Bundne bankinnskudd (skattetrekkskonti) ) Fordringer : Overført til felles konto for høyere rente Side 38 av 58

39 Side 39 av 58

40 Side 40 av 58

41 Side 41 av 58

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer