Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012

2 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross for mye trist vær. Vi kan bare håpe at høsten bringer med seg mye sol og vakre farger. Heldigvis for oss i denne bransjen byr høsten på et nytt år med nye muligheter. Grant Thornton Norge er i år 25 år. Vi ønsker å takke våre kunder og samarbeidspartnere for mange fine år. Det har vært mange opp- og nedturer i den norske og internasjonale økonomien i løpet av denne perioden. Det som har berørt oss mest de siste årene er nok finanskrisen, som man fortsatt ser etterdønninger av. I Norge har vi heldigvis foreløpig sluppet unna de helt store konsekvensene av dette. Men det går ikke én dag hvor ikke landets aviser skriver om finanskrisen i Europa. Flere land er på konkursens rand med enorm arbeidsledighet. For å komme ut av nedgangstidene har man rettet fokuset mot økonomisk vekst og hvilke faktorer som kan snu den negative trenden vi er inne i nå. I 2011 satte Grant Thornton i gang en undersøkelse av selskapers vekstmiljø i 50 økonomier i verden. I Grant Thornton Global Dynamism Index (GDI) defineres dynamikk som endringer i økonomien som har gjort det mulig å hente seg inn etter resesjonen i Fem områder ble identifisert som nøkkelfaktorer for økonomisk handlekraft: - driftsmiljø - teknologi og utvikling - arbeidskraft og kompetanse - økonomi og vekst - finansmiljøet Konklusjonen er at Singapore har den mest dynamiske økonomien i verden med Sverige og Finland hakk i hæl. Norden er den mest dynamiske regionen globalt, mens Vest-Europa generelt ligger litt over snittet. Og nederst på lista finner vi Afrika og Midtøsten. Norge utmerker seg mest innen arbeidskraft og kompetanse. Vi anbefaler at dere tar en titt på resultatene fra GDI-rapporten på våre hjemmesider og ev. bruker resultatene av denne til å vurdere mulighetene for vekst og potensialet i andre land. Grant Thornton informerer Utgitt i samarbeid med DnR Kompetanse AS Kontaktinformasjon Grant Thornton Grant Thornton AS Jan Møller Bogstadveien 30 N-0355 Oslo Tlf Faks e-post: Kontaktinformasjon DnR Kompetanse DnR Kompetanse AS Postboks 2914 Solli N-0230 Oslo Tlf Faks revisorforeningen.no Redaksjon Redaktør Alf Asklund, tlf Redaksjonsutvalg Advokat Tom Larsen Rådgiver Børge Busvold Rådgiver Camilla Brunfelt Rådgiver Britt Torunn Hove Utgivelsesplan 2012 Nr. 1 - Torsdag 16. februar Nr. 2 - Mandag 4. juni Nr. 3 - Onsdag 3. oktober Nr. 4 - Fredag 7. desember Produksjon 07 Gruppen a.s. Ha en riktig god høst og god lesning! Christin Norvik Grant Thornton Revisjon AS

3 AKtueLLE DATOER 10. oktober Terminoppgave og betaling av moms. 17. oktober Skatteoppgjørene sendes ut (personlige skattytere og selskaper). 7. november Frist for betaling av restskatt 1. termin. 15. november Betaling av forskuddsskatt for personlige skattytere. Levering av terminoppgave og betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. 28. november Klagefrist skatteoppgjøret. 10. desember Terminoppgave og betaling av moms. 12. desember Frist for betaling av restskatt 2. termin. InnHOLD>03>2012 Det skremmende bokettersynet Side 4 Gunstig utslag ved inndeling i aksjeklasser Side 8 Fradrag for sponsing Side 10 VikaRByråDIRektIVet: Likebehandling ved utleie av arbeidstakere Side 12 Skattyternes rettssikkerhet Side 16 Merverdiavgift: Tilleggsavgift nye retningslinjer Side 18 Valg av foretaksform aksjeselskapet Side 20 Trådløse nettverk og elektromagnetisk stråling Side 24 Stress Side 26 Nytt styremedlem hva nå? Side 28 03:2012 > Side 3

4 Det skremmende bokettersynet DRAMatISK: Det kan oppleves som dramatisk når det like før stengetid kommer en gruppe mennesker inn i restauranten for å gjennomføre et «ikke-varslet» bokettersyn. Advokat Harald F. Strandenæs, Advokatfirmaet Strandenæs AS Mna Advokat Øystein Olausen, Advokatfirmaet Strandenæs AS Mna Advokatfullmektig Tone Kaarbø, Advokatfirmaet Strandenæs AS Mna Ordet bokettersyn gir deg kanskje grøss om forestående granskning og påfølgende økonomisk oppgjør med Staten? Har jeg gjort feil som kan koste meg penger? Hva risikerer jeg av konsekvenser og hvilke rettigheter har jeg? Kontrollen Kontrollaksjoner kan oppfattes som dramatisk av den virksomheten som utsettes for kontrollen: Like før stengetid kommer en gruppe mennesker inn i restauranten. Dørene stenges og telefonlinjer kobles ut. Personene legitimerer seg og det viser seg at de kommer fra ulike etater for å gjennomføre et «ikke-varslet» ettersyn: Mattilsynet etterprøver matkvalitet, kjøkkenhygiene og innkjøpsdokumentasjon knyttet til varer. Skjenkebevillingsmyndigheten tar prøver av sluk for å se om det er kassert alkohol (hvitvasking). Arbeidstilsynet krever legitimasjon av alle ansatte, og sjekker disse mot arbeidstakerregisteret. Ingen slipper ut av restauranten før de har legitimert seg. Politiet sjekker om det er ansatte som ikke har oppholdstillatelse. Skatteetaten tar med seg restaurantens telefoner, kassaapparat, betalingsterminaler og server, for å kunne speilkopiere innhold. For ansatte og eiere oppleves dette åpenbart som dramatisk. Langt de fleste kontroller er likevel ikke så dramatiske. Spørsmålet er derfor: Hva må jeg som næringsdrivende finne meg i av kontroller og hvordan gjennomføres dette? Hvilke rettigheter har jeg? Hva er et bokettersyn? I moderne språkbruk benyttes ofte begrepet Dawn Raid som i Wikipedia defineres slik: Side 4 > 03:2012

5 A police raid or dawn raid is a visit by the police, immigration officers or other officials in the early morning, hoping to use the element of surprise to arrest targets that they think may hide evidence, resist arrest, be politically sensitive, or simply be elsewhere during the day. Hovedregelen er at kontroller skal varsles. Kommer tilsynsorganene uvarslet, foreligger ofte mistanke om kriminalitet. Politiet kan i etterforskingsøyemed foreta ransaking, komme på besøk og kreve tilgang til lokaler, boliger osv. Dette er imidlertid ikke et ettersyn, men et straffeprosessuelt etterforskingsskritt som medfører at den ransakingen rettes mot, får status som siktet i straffesak, med de rettigheter det gir. Det er helt uvanlig at tilsynsmyndigheter kommer uten politiets medvirkning. Normalt skal skattemyndighetene varsle et bokettersyn som enkeltvedtak. Varsling kan unnlates når det medfører at formålet med undersøkelsen settes i fare. Normalt vil den kontrollerende myndighet avtale et møte med den oppgavepliktige for videre fremdrift. Noen ettersyn er også direkte positive for deg. For eksempel blir nystartede virksomheter ofte avlagt et besøk fra skatteoppkrever som en service og opplæring for de nye næringsdrivende. En gransking av økonomiske forhold Bokettersyn er myndighetenes gransking av en næringsdrivendes økonomiske forhold og andre forhold og er vanligvis helt udramatisk. Langt de fleste bokettersyn skjer ved at du blir bedt om å innsende dokumentasjon til etaten. Dette kan gjelde for eksempel: regnskapsmateriale, bilag, kontrakter, korrespondanse, styreprotokoller, generalforsamlingsprotokoller, nummererte brev fra revisor mv. Bokettersynet kan for eksempel være skatteetatens gjennomgåelse av ut valgte transaksjoner som et ledd i prøve av selvangivelse eller klage over ligningen, eller ved mistanke om ulovligheter. Næringsdrivende har plikt til å oversende foreliggende regnskapsmateriale. Pålegges du som næringsdrivende å innrette og organisere oversendelsen ut over det som er lovpliktig organisering av regnskapsmaterialet, har du ikke plikt til å etterkomme dette. Både fysiske og elektroniske dokumenter kan være gjenstand for nærmere kontroll. Pliktene gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Også bilder, lydopptak og videofilmer kan tenkelig omfattes, men bare i den utstrekning de har direkte betydning for kontrollens formål (skattyters ligning, avgiftskontroll e.l.). Ved gjennomgang av et selskaps arkiver kan ligningsmyndighetene foreta kopier til datalagringsmedium (såkalt speiling) for senere gjennomgang. Kopiering av tidligere slettede dokumenter er ikke tillatt brukt av ligningsmyndighetene. Hva må du finne deg i blir kontrollert? Som et utgangspunkt kan vi fastslå at skatte- og avgiftsmyndighetene ikke har tilgang til borgernes private domener uten særskilt hjemmel. Lovgivningen gir i stor utstrekning myndighetene tilgang til de næringsdrivendes lokaler og forretningsdokumenter. Hvordan unngå bokettersyn: For skattyter med hjemmekontor og lagerlokale hjemme i huset, vil skatteog avgiftsmyndighetene ha tilgang til disse deler av huset, mens den private delen av huset ikke inngår i innsynet. Ellers vil skatte- og avgiftsmyndighetene ha fullt innsyn i næringslokalene og all forretningskorrespondanse. Den næringsdrivende har også full opplysningsplikt etter hjemlene. Mange etater har hjemmel for å utføre kontroll. Dette gjelder blant annet, mattilsyn, arbeidstilsyn, finanstilsyn, skjenkebevillingsmyndighet, skatte- og avgiftsmyndighetene og politi. Hjemler finnes blant annet i ligningslovens kap 4. (se særskilt 4-10, jf merverdiavgiftslovens 15-11, skattebetalingsloven 5-13, folketrygdloven 24-5, og arbeidsmiljølovens 18-1). Nytt er det at også fagforeninger har anledning til å delta på kontroller. Kontrollen kan også avholdes uvarslet hos virksomhetens regnskapsfører eller revisor for å innhente dokumentasjon, bilag mv. som oppbevares her. Myndighetene kan videre foreta kontroll hos tredjemenn for å sikre informasjon til bruk i kontrolløyemed. Hvem plukkes ut og hvor hyppig kan du bli kontrollert? I stadig større grad ser vi at etater samarbeider om kontroller. I byggebransjen er det ofte kontrollsamarbeid mellom skatt, avgift og arbeidstilsynsmyndigheter, mens restaurantnæringen opplever kombinasjoner mellom skatt, arbeidstilsyn, utlendingsenheter og mattilsyn/skjenkebevillingsmyndigheter. 1. Ha orden på innleveringsfrister og unngå å få en «bad record» i forhold til det offentlige. 2. Manglende formell og faktisk inntektsgenereringsdokumentasjon som avstedkommer manglende signaturer eller påpekninger i revisorbrev, vil trigge et bokettersyn. 3. Omgi deg med seriøse medhjelpere. 4. Ofte bytte av regnskapsfører og revisor kan trigge kontroller. 03:2012 > Side 5

6 Hvordan forberede seg til bokettersyn: 1. Ha orden på all dokumentasjon, gjerne elektronisk. Kan du ikke dokumentere dagsoppgjørene fra kassaomsetningen, vil du stille svakt 2. Ta kopier av dokumentene eller be skatteetaten ta kopi av originaldokumentene. 3. Ta kontrollen på alvor og svar skikkelig. Husk at du har full opplysningsplikt om egne forhold. 4. Be om alle spørsmål skriftlig og besvar alt skriftlig. 5. Sats på et godt elektronisk system. 6. Innse at din dag kommer, og innrett deg derfor slik at du er forberedt på et ettersyn. 7. Sørg for at du har full orden på protokoller fra styremøter og følg aksjelovens bestemmelser knyttet til 3-8 (om transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.). 8. Før timelister og kjørebøker og følg alle formaldokumentasjonskrav. BESVARE: Ved den rene skriftlige saksbehandlingen trenger du ikke annet enn å besvare presise spørsmål på en presist dokumentert måte. Arbeidstilsynets kontroller sammen med skattemyndighetene, er normalt rettet mot overtidsbetalingsproblematikk, minstelønn og sosial dumping. Skatte- og avgiftsmyndighetene har enkelte bransjer som gjengangere, slik som drosjer, restauranter, bilpleie, renhold, frisører og IT. Skattemyndighetene har også organisert seg i faggrupper som for eksempel finans, som kontrollerer spørsmål som tap på aksjer, tap på fordring, om et selskap er innenfor eller utenfor fritaksmeto den. Restitusjonsoppgaver knyttet til tilbakebetaling av inngående avgift vil, etter det vi har erfart, alltid medføre kontroll. Vår erfaring er at de tradisjonelle skattesakene som ofte gikk på tunge juridiske spørsmål, i stor grad er byttet ut med saker knyttet til manglende inntektsgenerering, og nærstående som forsyner seg uten beskatning av selskapets midler, firmabiler, firmahytter, firmabåter og andre uttak som ikke gjenspeiler markedspris. I 2009 gjennomførte skatteetaten bokettersyn. De har blitt kritisert av Riksrevisjonen for manglende innsats på dette området, og det kan synes som om innsatsen er økt i ettertid. Likevel vil mange næringsdrivende ikke oppleve en eneste kontroll i løpet av livet. Det forutsettes ikke at det foreligger spesielle vilkår for å iverksette en nærmere kontroll. Skattekontoret kan foreta kontrollundersøkelse når det finner grunn til det. Den kontrollerte har ikke krav på å få be Side 6 > 03:2012

7 grunnet hvorfor man er plukket ut for kontroll. Hvordan møter du et bokettersyn? Ved den rene skriftlige saksbehandlingen trenger du ikke annet enn å besvare presise spørsmål på en presist dokumentert måte. I dagens regime forutsetter vi at det objektet som undersøkes, kan oversende dokumentasjonen elektronisk med et kvalitetssikret svar. I forbindelse med svarene, vil regnskapsfører, revisor eller advokat ha en nyttig rådgivningsfunksjon. Der hvor myndighetene henvender seg muntlig enten over telefon eller særskilt ved oppmøte som en start på kontrollen, vil vi anbefale følgende: Redegjør for virksomhetens forretningsområder og historikk muntlig og utfyllende, men besvar rettsspørsmålene først etter presise spørsmålsstillinger skriftlig og med vedlagt dokumentasjon. Vårt kontor har sett altfor mange eksempler på at de kontrollerte i bokettersynsrapportene er sitert på konklusjoner og oppfatninger som kontrollobjektet senere ikke kjenner seg igjen i. Vi må derfor råde dere til å avstå fra ren «plapring» om de faktiske forholdene. Det skal foregå en skriftlig saksbehandling og ikke et muntlig avhør. Det er politiet som gjennomfører muntlige avhør. Hva gjør du med dokumentene? Vi anbefaler elektronisk dokumentasjon. De som må bruke fysiske dokumenter, bør så langt det er mulig gi fra seg kopier av forretningsdokumentene og ikke originalene. Det har skjedd at myndighetene har mistet originalbilag og at virksomheten ikke selv har tatt kopier. Det kan være smart å utarbeide en oversikt over hva skattemyndighetene har mottatt av kopier, hva du er blitt spurt om og hva som er besvart. Eventuelt kan en be myndighetene om å utarbeide en oversikt over hva de har tatt med av dokumentasjon. Unnlatelse av å etterkomme opplysninger Dersom en unnlater å etterkomme en oppfordring om å gi nærmere opplysninger, kan dette føre til at: skattyter ikke får det fradraget han har bedt om skattyters oppgaver settes til side og ligningen fastsettes ved skjønn tap av klagerett Kontrollfasens avslutning Etter avsluttet kontroll med foreløpige konklusjoner skal du motta en rapport. Ikke sjelden tar dette lang tid. Du har rett til å gi kommentarer til rapporten. Er du uenig i fremstillingen, må rapporten imøtegås skriftlig. De neste fasene av saken Er saken en skattesak, vil bokettersynsrapporten bli oversendt skattekontoret for videre behandling. En vil motta varsel om endring, med ev. påfølgende vedtak fra skattekontoret. Et vedtak kan påklages, først til skatte kontoret, dernest til Skatteklagenemda og Klage nemda for merverdiavgift. Når klageadgangen er uttømt, kan rettslige skritt vurderes. Bokføringspålegg Vi ser stadig oftere at skatte- og avgiftsmyndighetene benytter seg av adgangen til å gi bokføringspålegg etter at kontroll er avholdt. Hjemmel for ileggelse av bokføringspålegg finnes i mval., lignl. og skattebetalingsloven. Skatteetaten kan ilegge bokføringspålegg ved manglende oppfyllelse av kravene i bokføringsloven. Skattyter gis i så fall en kort frist for å utbedre manglene og dokumentere utbedring. Etterkommes ikke pålegget, kan det ilegges tvangsmulkt på opptil ti ganger rettsgebyret pr. dag. Det er vanlig å ilegge 1 R pr. dag, kr 860. Vi ser at bokføringspålegg ilegges i stadig økende grad. Frist for å påklage slikt pålegg er svært kort kun tre dager. Dine rettigheter under kontroll er bl.a.: 1. Normalt krav til varsel. 2. Ettersynsrevisor skal legitimere seg. 3. Det er skriftlig saksbehandling og ikke avhør over telefon eller avhør i møte. Krev presise skriftlige spørsmål og gi skriftlige svar. 4. Du har rett til å være til stede under kontrollen. 5. Det er kun forhold av betydning for f.eks. ligningen som du skal opplyse om. I så fall har du full opplysningsplikt. 6. Det er krav til bytte av saksbehandler på ethvert nytt trinn av saksbehandlingen se Skatteetatens saksbehandlingsmelding nr. 11/11 pkt. 6, se 7. Bokettersynsrapporten skal fremlegges og den næringsdrivende har rett til å kommentere denne. 8. Unngå å levere fra deg originaldokumenter. Om mulig, be om at myndighetene tar kopi, eller sørg i alle fall for at du beholder en kopi selv. 9. Bring med deg rådgiver. Denne kan yte bistand og være til stede under kontrollen. 10. Du trenger ikke finne deg i at media er til stede under kontrollen. 11. Skattekontoret har ikke adgang til å endre ligningen mer enn ti år tilbake i tid, jf. lignl Om myndighetene har til hensikt å anmelde forholdet, er det behov for advokat tidlig i prosessen knyttet til rettigheter som siktet/mistenkt i straffesak, kontra oppgavepliktig etter annen prosesslovgivning. 03:2012 > Side 7

8 Gunstig utslag ved inndeling i aksjeklasser En aksjonær som har aksjer med ulike skatteposisjoner, kan ved en inndeling i forskjellige aksjeklasser selv velge hvordan disse skatteposisjonene skal fordeles. Rådgiver skatt Paal Braanaas, Revisorforeningen Dette kan gjøre det enklere å få tilbakebetalt deler av innbetalt kapital, utsette skatt på utbytte og gi gunstige utslag ved salg og generasjonsskifte. Skattedirektoratet har i en uttalelse av 30. mars 2012 kommer med en del avklaringer som åpner for gunstige tilpasninger. Selskapsrettslig Et aksjeselskap kan ha flere aksjeklasser der for eksempel A-aksjene kan ha rett til høyere utbytte og veie tyngre ved stemmegivning enn B-aksjer. Selskapet kan stiftes med flere aksjeklasser eller generalforsamlingen kan på et senere tidspunkt beslutte en slik inndeling. Ikke skattemessig realisasjon En overføring av rettigheter mellom ellers likestilte aksjer, til aksjer i forskjellige aksjeklasser, anses ikke som realisasjon. Dette fordi aksjonæren(e) beholder sine økonomiske rettigheter ved at eierandelen til nettoverdiene er uendret. Eksempler Kjell eier i dag alle aksjene i AS X. Det er 200 aksjer i selskapet. Pålydende på aksjene vil være likt. De første 100 aksjene er ervervet ved arv. Inngangsverdi pr. aksje er kr 0. De neste aksjene kjøpte han av en tidligere aksjeeier for kr pr. aksje til sammen 10 millioner kroner. Utbytte Det deles ut utbytte på kr Utbytte beskattes som om det er utdelt likt beløp pr. aksje. Skjermet beløp (skjermingsfradraget) for 2011 er 1,5 % av skjermingsgrunnlaget. På de 100 først ervervede aksjene er det altså delt ut kr , men skjermingsgrunnlaget er 0. Hele beløpet skattlegges med 28 %. De sist ervervede aksjene har samlet kr i skjermingsfradrag. Kjell kan derfor ta ut utbytte på kr skattefritt. Ubenyttet skjermingsfradrag på kr fremføres. Om selskapet deler aksjene i to aksjeklasser og foretar en vedtektsendring om at kun én aksjeklasse skal få utbytte, vil skatten på utbytte kunne reduseres. Selskapet beslutter at det skal ha A- og B-aksjer hvor kun a aksjene skal ha utbytterett. Kjell er fortsatt eier av alle aksjene. Selskapet beslutter at de sist ervervede aksjene skal være A-aksjer. Om det neste år på ny deles ut kr , vil hele utbyttet tilfalle a aksjene. Opprinnelig skjermingsfradrag (kr ) og fremført skjermingsfradrag på (kr ) gjør at utbyttet nå i sin helhet blir skattefritt for Kjell. Tilbakebetaling av innbetalt kapital Ved tilbakebetaling av kapital er det slik at tilbakebetalt beløp skriver seg fra hver enkelt aksje. Er det forskjellig skattemessig innbetalt beløp på aksjene, typisk som følge av overkurs, vil tilbakebetalingen utover innbetalt beløp pr. aksje beskattes som utbytte. Uttalelsen innebærer at man ved inndelingen i aksjeklasser kan «plukke» aksjer med høy skatte messig innbetalt kapital og overføre disse i en egen aksjeklasse. Det er avklart i uttalelsen at FIFu prinsippet (se nærmere om dette i neste avsnitt) ikke får betydning for skattyters valg. Etter inndelingen kan selskapet for den aksjeklassen med høy innbetalt kapital foreta en kapitalnedsettelse med utbetaling. Nedsettelsen må skje ved en forholdsmessig innløsning av enkeltaksjer som da ikke er å anse som en realisasjon. Overdragelse av aksjer Ved salg eller gave gjelder FIFu prinsippet ved gevinstberegningen. «Først inn først ut» innebærer at de først ervervede aksjene skal anses først overdratt. Overdras samtlige aksjer, får prinsippet ikke betydning. Ved delvis overdragelse, hvor det som i vårt eksempel er null i inngangsverdi på de først ervervede aksjene og kr pr. aksje på de sist ervervede, vil Kjell kunne få en betydelig skattebelastning om han for eksempel selger 50 % av sine aksjer. Virkningen av at han i forkant av en overdragelse deler inn i A- og B-aksjer, kan være betydelig. Han kan da fritt velge å selge A-aksjene som har den høyeste inngangsverdien. FIFu prinsippet vil altså ikke gjelde i et slikt tilfelle. Trolig kan Kjell ved et generasjonsskifte velge å gi A-aksjene direkte til sine barn og B-aksjene til ett eller flere aksjeselskap eid av barna. Barna vil på grunn av regler om kontinuitet ved arv/gave av aksjer/andeler, overta fars skatteposisjoner knyttet til aksjene de personlig har mottatt, men skattemessig kontinuitet vil ikke gjelde i forhold til aksjene gitt til barnas selskap. Ulovfestet gjennomskjæring Skattedirektoratet konkluderer med at inndeling i aksjeklasser ikke er illojalt mot FIFu prinsippet eller skjermingsmetoden. Side 8 > 03:2012

9 Behov for hjelp? Bjørg Fjell Bemanning er spesialbyrået innen økonomi, regnskap og lønn. Vi har over 25 års erfaring med å finne den riktige kandidaten til vikariat eller fast stilling innenfor våre spesialområder. Ring oss på eller gå inn på Vi finner løsninger som passer for deg. strongdesign.no - Foto: istock.com SpeSialiSt innen økonomi, regnskap, kontor og administrasjon OSLO DRAMMEN TRONDHEIM 03:2012 > Side 9

10 Fradrag for sponsing Sponsorkostnader kan være fradragsberettiget, men da bør det være en sammenheng mellom sponset beløp og den reklameverdien man får tilbake. Advokat Tom Larsen, Revisorforeningen «Sosiosponsing» I en Høyesterettsdom av 8. mai i år, var det spørsmål om sponsing av allmennyttige organisasjoner såkalt «sosiosponsing» skulle gi skattyter skattemessig fradragsrett. Skattyter hadde inngått profileringsavtaler med to allmennyttige organisasjoner, SOSbarnebyer og CARE Norge og mente at bidragene de betalte skulle være fradragsberettiget fordi disse var pådratt for å sikre skattyters skattepliktige inntekt. Det fremgikk av avtalene som var inngått mellom selskapet og organisasjonene, at sponsorbeløpene var delt opp i to deler. Den største delen av beløpet var i avtalene benevnt som «prosjektstøtte/prosjektbidrag», mens en mindre del, 10 % i den ene avtalen og 5 % i den andre avtalen, var benevnt «sponsoravgift/markedsføringsog eksponeringsrettigheter». Ligningsmyndighetene hadde innrømmet selskapet fradrag for kostnadene til markedsføringsrettighetene, men ikke for prosjektbidraget. Selskapet mente at disse avtalene var en troverdig profilering av virksomheten og viste at foretaket på denne måten tok samfunnsansvar. De mente at markedsføringseffekten ved slik «sosiosponsing» var god og skulle gi foretaket fradragsrett ved ligningen. Gavedisposisjon Høyesterett ga myndighetene medhold i at prosjektbidragene ikke ga rett til fradrag. De mente at formålet med bidragene var å overføre midler til organisasjonene uten at selskapet fikk noen motytelse. Så lenge organisasjonene ikke skulle prestere noe i tilknytning til disse bidragene, ville det heller ikke gi selskapet grunnlag for inntekt. Det fremsto som en gavedisposisjon. Høyesterett kom til at tilknytningen mellom disse bidragene og en eventuell inntekt av den assosiasjonsverdien bidraget kunne ha for selskapet, var for løs til at det kunne gi grunnlag for fradragsrett. Dommen gir nok ingen endringer i rettsbildet om hva som skal til for å kunne få fradrag for sponsorkostnader. Som tidligere må man avgrense verdien av motytelsen, markedsførings- og reklametjenester, mot gave og representasjon som ikke gir fradragsrett. I den ovennevnte saken ble det akseptert at selskapet fikk fradrag for kostnadene som var benevnt «sponsoravgift/markedsførings- og eksponeringsrettigheter» som utgjorde hhv. 10 og 5 % av den samlede betalingen til de to organisasjonene. Størrelsen på disse beløpene var ikke noe tema i saken slik at det ble lagt til grunn at prisingen av disse tjenestene var kor SKatt, SKatt IKKE: Å støtte et godt prosjekt gir ikke nødvendigvis skattefradrag. Side 10 > 03:2012

11 rekt med tanke på verdien av reklameeffekten. Annen sponsing Det inngås mange slags sponsoravtaler i dagens samfunn. I mange tilfeller er det tale om sponsing innen sport og kultur samt til diverse typer foreninger. I den første kategorien vil det ofte kunne dreie seg om betaling for draktreklame eller reklame på andre gjenstander. I de to andre kategoriene vil det kunne gjelde reklame i form av annonseplass i diverse programmer/ publikasjoner som gis ut. Så lenge motytelsen i form av reklame på den ene eller andre måten har den verdien man faktisk betaler, vil disse sponsorkostnadene være fradragsberettiget for den næringsdrivende/selskapet som betaler for tjenesten. Sponsing på store sportsbegivenheter vil ofte betales med store summer og vil være fradragsberettiget som markeds føringsutgift fordi det reelt sett har en reklameverdi. Reklameverdi? I mange tilfeller vil det nok være problematisk med fradragsretten fordi den som støtter disse arrangementene, ofte gjør det med en annen hensikt enn å betale for en reklameverdi. Det kan for eksempel være ideelle motiver eller ønsket om å støtte opp om et idrettslag hvor ens egne barn/barnebarn er aktive. I disse tilfellene vil ofte viljen til å støtte det aktuelle tiltaket gå langt ut over den reklameverdien man betaler for. Det kan dreie seg om «små» idretter hvor publikumsoppslutningen stort sett utgjøres av familie til deltakerne pluss en håndfull til. Eller det kan dreie seg om større idretter, for eksempel fotball, men på et meget lavt alders trinn. I disse tilfellene må man vurdere reklameverdien opp mot den summen man faktisk betaler. Hvis man er villig til å betale en større sum for å sponse arrangementer som egentlig har liten reklameverdi, må man foreta en «edruelig» vurdering av hva den virkelige reklameverdien man får igjen, er. Det er ikke slik at enten får man fradrag for alt eller intet. Det vil kunne innrømmes fradrag for den faktiske reklameverdien for den som betaler sponsorkostnadene. Skriftlige avtaler Det bør settes opp skriftlige avtaler om sponsorstøtte hvor det fremgår hva motytelsen til den som mottar sponsormidlene skal være, annonseplass på drakter, plakater, program osv. Ved mindre beløp og nærmest standard betaling som er lik for alle i et program-/medlemsblad, vil det ikke være problematisk med fradrag for denne typen sponsorkostnader. Problemene oppstår når sponsorbetalingen er av en viss størrelse og motytelsen er vanskelig å verdsette. Det å verdsette reklameverdi er vanskelig, men her bør man ikke tøye strikken for langt. Et sted går det en grense, og «ryker strikken» ved myndighetenes vurdering, vil det få negative skattemessige konsekvenser. Revisorforeningen foreslår forenklinger Revisorforeningen foreslår omfattende forenklinger i aksjeloven og i regnskapsreglene for mikroforetak. Forslaget antas å kutte næringslivets kostnader med mer enn 500 millioner kroner årlig. Forenklingsmuligheter som foreslås: Når alle aksjeeierne er styremedlemmer og enige seg i mellom kan: a. Årsregnskap og årsberetning fastsettes av styret uten generalforsamlingens godkjenning. Regnskapsreglene for de minste selskapene kan gjøres enklere. Mikroforetakene bør få reduserte notekrav og slippe å utarbeide årsberetning. b. Styret kan beslutte utdeling av utbytte. c. Styremedlemmer kan sitte inntil de skiftes ut. Styrevalg er bare nødvendig når det skal gjøres endringer i styret. Ikke krav om styrebehandling mv. (handleplikt) alene fordi egenkapitalen er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen, bare dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig. Ikke krav om varamedlem til styret selv om styret bare har ett medlem. Ikke krav om aktivt samtykke for å sende varsler mv. elektronisk til aksjeeierne. 03:2012 > Side 11

12 Vikarbyrådirektivet: Likebehandling ved utleie av arbeidstakere I denne artikkelen gir vi en kort innføring i hovedinnholdet i det mye omtalte og omdiskuterte vikarbyrådirektivet som ble besluttet gjennomført tidligere i sommer. Advokat Susanne Larsgaard, Advokatfirmaet Haavind AS Advokat Sten Foyn, Advokatfirmaet Haavind AS Vikarbyrådirektivet 22. juni 2012 ble det vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven vedrørende likebehandling ved utleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak. De fleste av endringene vil tre i kraft 1. januar Lovendringene implementerer EU-direktiv 2008/104/EF (vikarbyrådirektivet). Et formål med direktivet er å sikre likebehandling av innleide arbeidstakere, slik at disse minst skal få samme lønns- og arbeidsvilkår som arbeidstakere som er ansatte hos innleier. Den innleide skal gis like rettigheter i forhold til lønn og godtgjørelse, arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid, ferie og feriepenger mv. Videre skal den innleide i utgangspunktet ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som innleiers egne ansatte. Det norske lovforslaget går imidlertid lenger enn det direktivet krever. Direk tivet viser til at likebehandlingen knytter seg til bindende generelle bestemmelser, typisk tariffavtaler og interne regler. I situasjoner hvor det ikke foreligger slike regler, viser forarbeidene til de nye reglene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven imidlertid til at det skal «foretas en mer hypotetisk vurdering av hva innleievirksomheten sannsynligvis ville tilbudt» dersom vedkommende hadde vært ansatt og ikke innleid. Dette kan utvilsomt åpne for uklarhet og tvister. I tillegg er det vedtatt en «tiltakspakke» med andre regler, som inkluderer: Innleier blir forpliktet til å gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling, herunder om lønnsnivå. Bemanningsforetaket får opplysningsplikt overfor arbeidstaker slik at sistnevnte kan vurdere om vedkommende er likebehandlet. Bemanningsforetaket får opplysningsplikt overfor innleier om hvilke vilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut, herunder om lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg gis tillitsvalgte hos innleier innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom den innleide og bemanningsforetaket. Det innføres også regler om årlig drøftingsplikt med de tillitsvalgte om bruk av innleie herunder likebehandling samt regler om at den utleide ved mislighold av likebehandlingsprinsippet fra utleier kan kreve lønnsforskjellen direkte utbetalt av innleier («solidaransvar»). Dette er naturligvis regler alle innleiere må kjenne til. LIKEBEHanDLIng: Lovendringene som trår i kraft 1. januar 2013, skal sikre likebehandling av innleide arbeidstakere. Side 12 > 03:2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014 Grant Thornton informerer Nr. 1/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Den nye regjeringen har nå vært på plass noen måneder, og vi begynner

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer