Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf /

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS15/12 RS8/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker SamarbeidsavtalemellomDyrøyseminarsenteretog KarrieresenteretUiT 2012/619 RS9/12 Trepartskontrakt 2012/438 RS10/12 Innkalling Midt-Tromsregionråd- sak46/ /531 RS11/12 ProtokollMidt-Tromsregionråd- sak46/ /531 RS12/12 RS13/12 Statsbudsjettet2012, Kap.552,post72,Tilsagnom tilskudd til Dyrøy kommune,til Dyrøyseminaret2012 Søknad«ungdomsmaktog medvirkningi lokalsamfunnsutvikling». 2011/ /296 RS14/12 Søknadom driftsstøttefra Tromsfylkeskommune 2007/531 RS15/12 Formannskapetsvedtaksak76/ /531 RS16/12 Innovasjonsinfrastruktur - Støttetil Dyrøyseminarsenteret KF, budsjettåret2012 Sakertil behandling 2012/459 PS16/12 Økonomiog statusfor løpendeprosjekter 2012/459 PS17/12 EventuellvidereføringavDyrøy /484 PS18/12 Planog budsjett"sammenom enbedrekommune" 2011/119 PS19/12 Utlysningav stilling SO1BK 2011/119 PS20/12 Modell for salgav tjenester- Beitebruksprosjekt 2012/459 PS21/12 BudsjettDyrøyseminarsenteret /459 PS22/12 Reguleringbudsjett2012- DyrøyseminarsenteretKF 2011/341 PS23/12 Godkjenningav protokoll lokaleforhandlingerkap. 4.A.1 og kap.5.2- Dyrøyseminarsenteret KF 2012/254 RandiLillegård styreleder

4 Saker til behandling

5 PS 15/12 Referatsaker

6 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT 111 "NrnAs -

7 Avtalepartene Dette er en samarbeidsavtale mellom Dyrøyseminarsenteret Universitetet i Tromsø (UiT). og Karrieresenteret ved Dyrøyseminaret er en stor nasjonal læringsarena, et annerledes seminar som arrangeres annet hvert år, og har fokus på utvikling og framtidas løsninger for små lokalsamfunn Karrieresenteret ved UiT bistår universitetets studenter i overgangen til arbeidslivet gjennom ulike tiltak, arrangementer og samarbeid med arbeids- og næringsliv. Mål Denne avtalen har som hovedmål å styrke samarbeidet mellom Dyrøyseminarsenteret Karrieresenteret ved UiT. og Tiltak Avtalepartene skal bidra til å skape aktiviteter som støtter opp om overnevnte målsetting, og partene skal søke å støtte opp om hverandres initiativ. Konkret skal det arbeides for følgende aktiviteter: Internship - student i praksis Internship er en praksisordning for studenter ved UiT. Gjennom ordningen kan studenter jobbe fulltid i inntil ett år, eller jobbe deltid ved siden av studiene. Internshipordningen skal bidra til å skape gode koblinger mellom virksomheter og studenter, der virksomhetene gir studentene verdifull arbeidserfaring og nettverk, mens studentene gir virksomhetene tilgang på fersk kompetanse og arbeidskraft. Denne samarbeidsavtalen gir også mulighet for Dyrøyseminarsenteret studenter med praksiskrav som en integrert del av utdanningen. til å kunne motta Forutsetninger for samarbeid: Hvert Internship utvikles i samarbeid mellom Dyrøyseminarsenteret godkjennes av begge parter før utlysning/oppstart. og Karrieresenteret, og skal I tillegg til denne overordnede samarbeidsavtalen skal det ved hvert inngåtte internship skrives en egen trepartskontrakt mellom student, Dyrøyseminarsenteret og Karrieresenteret. Denne trepartskontrakten skal spesifisere arbeidsoppgaver og klargjøre forventninger tilknyttet gjennomføringen av et konkret internship. Dyrøyseminarsenteret har arbeidsgiveransvar for studenten og skal tilby studenten en arbeidskontrakt. Dyrøyseminarsenteret forplikter seg til å bære kostnader forbundet med eventuell lønn eller stipend til studenten, i tillegg til ordinære personalkostnader. De økonomiske rammene tilknyttet internship fastsettes i den enkelte internshipkandidats arbeidskontrakt. Omfanget av

8 Karrieresenterets innsats tilpasses etter avtale og kan omfatte alle ledd av utlysnings- og utvelgelsesprosessen. Ideportalen - oppgavesamarbeid Iciportalen.no er et nasjonalt nettsted hvor bedrifter og offentlige virksomheter registrerer oppdrag som kan utføres av studenter i høyere utdanning. Målet er at bedriftene skal få løst utfordringer og at studentene skal få jobbe med relevante problemstillinger i studietiden. Karrieresenteret kan bistå Dyrøyseminarsenteret med utforming av utlysningstekster og oppgaveforslag, samt hjelp til registrering på ideportalen.no. I tillegg hjelper Karrieresenteret til med markedsføring overfor studentene på UiT, også spesielt rettet mot ønskede fagmiljø. Dyrøyseminarsenteret kan registrere seg gratis på ideportalen. Som samarbeidspartner vil Karrieresenteret bruke ressurser på at Dyrøyseminarsenterets oppdrag (deltidsstilling, sommerjobb, oppgaveforslag, osv.) blir formidlet videre til studentene ved UiT. Profilering og rekruttering Karrieresenteret vil bistå Dyrøyseminarsenteret med profilering overfor og rekruttering av universitetets studenter ved følgende aktiviteter: Kostnadsfritt organisere og profilere en bedriftspresentasjon per år. Gi Dyrøyseminarsenteret prioritet på universitetets årlige Arbeidslivsdag. Deltakelse på arrangementet skjer på samme vilkår som for alle andre, men Dyrøyseminarsenteret vil kunne sikres stand gjennom denne avtalen. Kostnadsfritt bistå Dyrøyseminarsenteret med å få formidlet jobbmuligheter overfor universitetets studenter gjennom egnede kanaler Samarbeidsformer Denne avtalen forutsetter enkle og direkte samarbeidsformer. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, og velviljen til å støtte opp om den andre avtalepartnerens aktiviteter skal være høy. Gyldighet og oppfølging Endringer i samarbeidsavtalen kan foreslås når som helst etter forhandlinger mellom avtalepartene. Denne avtalen gjelder i 3 år med mulighet for forlengelse. Avtalen kan sies opp av begge partene med 3 måneders varsel. Ved et vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Lovvalgog tvister Denne avtalen følger norsk rett. Eventuell uenighet som følge av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger eller frivillig mekling. Hvis dette ikke fører frem innen en måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes inn for Nord-Troms tingrett.

9 7. Undertegning Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer, og partene beholder hvert sitt eksemplar. Sted og dato: Sted og dato: Dyrøyseminarsenteret Karrieresenteret ved UiT v/ Mona Solbakk Kommunikasjonsdirektør

10 (-13 UNIVERSITETETI TROMSØ UIT

11 STUDENT: Studentens navn: Liss Mirjam Stray Rambo Studentens telefonnummer: Studentens e-post: Studentens studieprogram: Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, HSL-fak Arbeidsoppgaver Dyroyseminaret 2012: Du går inn som en del av teamet knyttet til Dyrøyseminaret Program og det faglige innholdet er da for det meste på plass, arbeidet handler om gjennomføring og oppfølging av både deltakere, foredragsholdere, media og stab. Markedsføring og publisering vil stå sentralt. Du må like mennesker og ta vertskapsrollen på alvor. Oppfølging av ungdom: Siden årets tema er nært knyttet til ungdom ønsker vi at du skal ha et særlig ansvar for oppfølging av våre (Dyrøys) egne ungdommer og deres deltakelse i seminaret. Det betyr nær tilknytning til skolen, ungdomsklubb/ungdomsbase, ungdomsråd, elevråd. Undersøkelse: Som et ledd i arbeidet vil du bli bedt om å planlegge, gjennomføre og presentere en undersøkelse blant ungdom som skal være både ei kartlegging og fundament for et systematisk og langsiktig arbeid for sterkere medvirkning i Dyrøy. Elvetun skole: Det kan være naturlig at du deltar i klassene eller på allmøte med elever i ungdomstrinnet, for å sette fokus på tema demokrati (samfunnsfag).

12 ARBEIDSGIVER: Virksomhetens navn og adresse: Kontaktperson/mentor: Marit Alvig Espenes Kontaktpersonens stilling: Daglig leder Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-post: KARRIERESENTERET: Kontaktperson: Ingfrid Fossbakk Kontaktpersonens stilling: Rådgiver Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-post: FORUTSETNINGER for Internship: Det skal skrives en overordnet samarbeidsavtale mellom Karrieresenteret ved UiT og Dyrøyseminarsenteret. Samarbeidsavtalen skal være signert av begge parter før denne kontrakten signeres Denne kontrakten underskrives i tre eksemplarer, en til hver part STUDENTENESANSVAR: Studenten skal i Internship blant annet: Utføre arbeidsoppgavene i henhold til denne kontrakten, og arbeidsavtale med Dyrøyseminarsenteret Avklare en eventuell studiepermisjon med sitt institutt Representere UiT på en positiv og best mulig måte Delta på internshipsamlinger med UiT i løpet av internshipperioden Bidra til å løse eventuelle problemer som måtte oppstå i internshipperioden Svare på evaluering fra UiT etter endt Internship Etter forespørsel og avtale holde foredrag/presentasjon om Internship på UiT ARBEIDSGIVERSANSVAR: Dyrøyseminarsenteret skal blant annet: Klargjøre utlysningstekst som Karrieresenteret kan markedsføre ovenfor studentene Gi studenten en kontaktperson og nødvendig veiledning for å gjennomføre arbeidsoppgavene i henhold til arbeidsbeskrivelsen Påse at arbeidsplassen og arbeidsbetingelsene er i henhold til lover og avtaler i arbeidslivet, samt forsikre studenten forskriftsmessig Delta på internshipsamling sammen med student og representant fra UiT i løpet av internshipperioden

13 Kontakte Karrieresenteret ved eventuelle uoverensstemmelser med studenten Tilby studenten en arbeidskontrakt med fastsetting av lønn og arbeidsoppgaver. Svare på evalueringsskjema om internshipordningen fra Karrieresenteret Stille seg disponibel til å svare på en ekstern evaluering av internshipordningen Gi studenten en arbeidsattest etter endt Internship UiTs ANSVAR: UiT skal blant annet: Presentere og markedsføre utlyste internship til studenter ved UiT Bistå Dyrøyseminarsenteret i prosessen med å selektere søkere, og presentere kvalifiserte søkere for Dyrøyseminarsenteret Etter ønske fra Dyrøyseminarsenteret, legge til rette og bistå ved gjennomføring av intervju av aktuelle kandidater Forberede studenter på internship Bidra til et godt samarbeid mellom Dyrøyseminarsenteret og student Opprettholde jevnlig kontakt med student og Dyrøyseminarsenteret gjennom perioden der studenten er i internship Gi råd, støtte og informasjon til student og Dyrøyseminarsenteret ved behov og bidra til et godt samarbeid Arrangere samlinger for studenter og virksomheter som har inngått avtaler om Internship Sørge for gjennomføring av evaluering etter endt Internship AVTALEPERIODE:Studenten skal jobbe 50 % stilling i perioden medio august til medio oktober. Studenten kan jobbe stedsuavhengig fra Tromsø i perioder med forberedelser og etterarbeid/rapportering, men skal ha opphold i Dyrøy i perioder som krever tettere samarbeid med Dyrøyseminarsenteret, Elvetun skole eller andre. Sannsynlige perioder i Dyrøy er: 2-3 dager i uke 33 ( august) 2-3 dager i uke 36 ( sept.) Ca 1 uke fra og med søndag 16. september (uke 37/38), følge studenter fra Southampton til Dyrøy - samt gjennomføring av selve Dyrøyseminaret sept. Datoene justeres etter behov/framdrift i arbeidsoppgavene. LØNN:Studenten mottar lønn basert på stillinger med krav om høyskoleutdanning, 4 års ansiennitet, årslønn Studenten mottar egen arbeidskontrakt der 50 % månedslønn for 2 mndr er spesifisert. I tillegg dekkes reise til/fra arbeidssted, kontorplass og overnatting. Dyrøyseminarsenteret Student Dato: sted: Dato- Karrieresenteret ved Universitetet i Tromsø o9 - /2i sted;7;rw/jrz, Dato: Sted--< /14frkti(6 )

14 1¼8)&3/ *SVZEPXRMRKWSVKER 7EOWRV (EXS

15 /MGOSJJTÉ(]VÜ]WIQMREVIX QIH IKIXYRKHSQWWIQMREV IXEFPIVMRK EZ MRXIVMQWX]VI 1SFMPMWIVI SKFMHVE XMP EXEPPIOSQQYRIVMVIKMSRIR IXEFPIVIV IKRI YRKHSQWVÉH +VàRHIVWEQPMRK M WTIIHHEXIQIPPSQYRKHSQQIVSKFIHVMJXIV JSOYWTÉ RÊVMRK SKIXEFPIVMRK EZVIKMSREPX YRKHSQWVÉH

16

17 :M WOEP JSVWÜOI ÉLEIR ÜZVIKVIRWI TÉXEPIVWXSPIR TÉ ÉVTÉWIQMREVHEK WIQMREVHEK FIWXÉV EZZIVOWXIHIV 9RKI PSOEPI TSPMXMOIVI OSQQIVFPE7ERHVE / 2 &SVGLPIHIVEZ7IRXIVYRKHSQQIR SK :MPNEV,ERWIR8VSQWÜ%9*PSOEPWX]VIX 0SRK]IEVF]IRWEQXVITVIWIRXERXIV JVE9RKI,Ü]VI SK*T9 :M ZMPJSVWXIVOI VIKMSREP TÉZMVORMRKWOVEJX SKIRKEWNIVI YRKHSQJVEYRKHSQWVÉHIRI MZÉVI OSQQYRIVM1MHX8VSQW - PÜTIXEZWIQMREVHEKIRI ZMPZMWXMJXI 1MHX8VSQW VIKMSREPI YRKHSQWVÉH 18VY :M ZMPHIPIYXIR TVMWWXMTIRH XMP YRKKVàRHIVWSQXIROIVMRRSZEXMZX SQFIHVMJXWYXZMOPMRK QIH FEWIM1MHX8VSQW :M ZMPFVYOI8IEXIVIRWIQFPIX 6MQJVSWX WSQTVSWIWWPIHIVI TÉIXZIVOWXIH JSVYRKHSQWSQ LERHPIV SQÉXÜVVI ÉXESVHIXYXXV]OOI WIKWIPZXMPPMX QQ 1ÉPIXIVEXYRKHSQWOEP EZWPYXXI OSRJIVERWIR QIH É XESVHIXŸSKJVIQJÜVI HIXHI LEVÜZHTÉKNIRRSQHEKIRXMP JYPPWEXX WEPQIH WEQJYRRWEOXÜVIV JVELIPI PERHIX 3KW ÉVIXW(]VÜ]WIQMREV WOEP WXÉJSVMRRSZEWNSR MJSVQSKQEVOIHWJÜVMRK 1SHIVRI XIORSPSKM WOEP SQWIXXIW MTVEOXMWO FVYO(IX XMPVIXXIPIKKIW JSVHMKMXEP HIPXEKIPWI YRHIVZIMW SK[IFGEWXIWPMO EXHI WSQÜRWOIV HIXOERJÜPKI JSVIHVEK SKHIFEXXIV RÉVHIXTEWWIV HIQ 1EVOIHWJÜVMRK KNÜVIWMR]I OEREPIV SKJSVQEXIV ZMHISFPSKK TEHZIVWNSR EZTVSKVEQ WSWMEPI QIHMIVQQ

18

19

20

21 7EO

22

23 Dyrøykommune Dyrøytunet1 9311BRØSTADBOTN Deresref. Vår ref. Dato 12/ Statsbudsjettet 2012, Kap. 552,post 72, Tilsagn om tilskudd inntil kroner til Dyrøy kommune, til Dyrøyseminaret 2012 Referansenr Vi viser til deresbrev,datert Kommunal- ogregionaldepartementetgir meddettetilskudd påinntil kroner i forbindelsemedarrangementetdyrøyseminaret2012.vi ber om at refnr blir brukt i senerehenvendelsertil oss. Deter en sentraloppgavefor departementetå bidra til kompetansebygging, erfaringsoverføring ogå støtteopp om lokaleinitiativ somhar et nasjonaltfokusi distriktspolitikken. Vi vurderer Dyrøyseminaretog Vågåseminaretsomen del av vår nasjonalenettverksbyggingog kompetansestrategi.vi ønskerå videreføredendialogenvi har meddyrøyom temaoginnhold i seminaret,slik at seminaretfremdeleser i front når det gjelderå ta oppviktige problemstillinger og utfordringer somdistriktskommunerstår overfor. Detilbakemeldingenevi får tyder påat Dyrøyseminaretfyller en slik funksjon. Vi vil ogsåunderstrekeat Distriktssentereter en sentralsamarbeidspartnerfor Dyrøy kommuneog KRDnår det gjeldererfaringsoverføringog kompetansebyggingpådette feltet. KRDhar nå egnesatsinger pålokalsamfunnsutviklingi kommunene(luk)ogpå bolyst.detteer en del av Regjeringensdistriktspolitiske løft, og skalbidra t il at regionalt og lokalt utviklingsarbeidfår ekstrastyrke og blir mer synlig.vi vil derfor oppfordre Dyrøyseminaretsadministrasjonom å invitere fylkeskommunerogalle ansvarligefor bolystprosjekter til Dyrøyseminaret2012.Departementetvil værebehjelpelig med kontaktinformasjontil alle bolystprosjekteneog kontaktpersoneri fylkekommunene. Til grunn for tilskuddet ligger følgendekostnadsoverslag: Postadresse Kontoradresse Saksbehandler JudithKortgård Sentral: Org.nr

24 Formål Prosjektledelse Foredrag,honorar Frikjøp arbeidskraft,transport Bespisning,lokaler Program,markedsføring Regionalungdomssatsing Digitaleløsninger/webkasting Konsert/lydteknikk Andreutgifter Gründerstipend Sum kr kr kr kr kr 70000kr kr 50000kr 50000kr 40000kr kr For tilskuddet gjelder følgende vilkår: 1. Prosjektetskalgjennomføresi tråd meddet skisserteoppleggetsomer lagt fram for departementet. 2. Prosjektetskal væreavsluttet innen Detskalføresspesifisertregnskapfor bruk av midlene.regnskapetskalsettesopp slik at det kan sammenlignesmedbudsjettforslaget.hvisdet ikke blir gjennomførti forutsatt omfangeller til oppgitt kostnad,vil midlenebli tilsvarenderedusert.regnskapsbilagskaloppbevaresi 10år. 4. Departementethar til en hver tid anledningtil å kontrollere at vilkårenefor bruken av midleneblir overholdt. Dyrøykommuneplikter å gi deopplysninger det blir bedtom.i henholdtil 17i Bevilgningsreglementetasdet forbeholdom adgangfor Riksrevisjonentil å iverksettekontroll medat midlenebrukesetter forutsetningene. Vedeventueltmislighold av vilkårenei dette brevet vil midlenekunnebli trukket tilbake, helt eller delvis.ogsåutbetaltemidler kan bli krevd helt eller delvistilbakebetalt. Utbetaling og rapportering Anmodningom utbetaling sendeskommunal- ogregionaldepartementet.tilskuddet utbetalesetterskuddsvis,etter innsendingav revidert regnskap.etter avtalekan det foretas delutbetalinger. Anmodningom sluttutbetaling må væredepartementet i hendesenest Medhilsen GerdN.Slinning(e.f.) avdelingsdirektør JudithKortgård seniorrådgiver

25 Dettedokumenteter elektroniskgodkjentogsendesuten signatur. Kopi: Distriktssenteret- Ogndalsveien STEINKJER Kompetansesenter for distriktsutvikling Plan- og administrasjonsavdelingen Riksrevisjonen Postboks8130Dep 0032 OSLO Johansen,VigdisYtterdal Olsen,Kirsten Tromsfylkeskommune Postboks TROMSØ

26 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\50032.html Page1 of Hei,Helene Herer mail med søknadog forklarendetekst. Kandu arkivere?takk! Mvh Marit Fra: Ragnvald Storvoll Sendt: 8. august :05 Til: Kopi: Marit Alvig Espenes;Turid Emne: Søknad«ungdoms makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling». HeiLene! I Dyrøyønskervi å gjøreei solidsatsingfor ungdomog medvirkningi lokalsamfunnsutvikling.vi har hatt fagliggod og solidsamarbeidmed flere aktørerhosdere,blant annet HanneRoaldsen. ÅretsDyrøyseminarhar temaet: Åretshovedtemapå Dyrøyseminareter «ungdomsmakt og medvirkningi lokalsamfunnsutvikling». Vi ønskerå lageet egendagder ungdomfra regionenfår et soliddagskursder det ogsåetablereset regionaltungdomsråd.forå kommei havnpå en godmåte økonomisk,sendervi en søknadpå kr ,- til TromsFylkeskommune.Sevedlegg. Vi jobber somsagtpå et regionaltnivå.derforønskervi at Midt-TromsRegionrådbehandlerdennesaka politiski møte bådefor å ha legitimitet og fellesretningslinjerfor samlingenog etableringenav regionaltungdomsråd Kandu sepå søknadenog bidra til at rette vedkommendehosderefår denne,evt. gi tilbakemeldingslikat vi kanfølgedet opp. Vi senderden selvsagti papirsform om dette er ønskelig.viderehar Ungdomsrådeti Dyrøyvært med i utviklingenav prosjektet Mvh Ragnvald Storvoll ProsjektlederDyrøyseminarsenteret KF / StipendiatPh.d. Universiteteti Tromsø Mobil

27 Dyrøykommune Dyrøytunet1 9311Brøstadbotn Telefon: Kontonr Tromsfylkeskommune v/ UngdomskoordinatorHanneSofieRoaldsen v/ RådgiverLeneHansen Søknadom støttetil regional ungdomssamlingi Midt -Troms Dyrøykommuneog ungdomsrådet i Dyrøy søkermeddetteom ,- til gjennomføring av regionalungdomssamlingi Midt-Tromsi forbindelsemeddyrøyseminaret2012.dette skalresulterei valg av regionaltungdomsrådi Midt-Troms,ettermodellfra Nord-Troms regionaleungdomsråd. Åretshovedtemaer «ungdomsmaktogmedvirkningi lokalsamfunnsutvikling». Påtalerstolen vil unge,nye røsterværedesomfår taletid;nye gründere,ungeildsjeler,ungdomspolitikere, nyeforskerstemmer,ungedebattanterm.m.fra inn- og utland.pådag1 vil programmetvære felles,mensdetpådag2 vil væreet egetspor(seminar)for ungdommer(sevedlegg, foreløpigprogram). Seminareter opptattav ungeperspektiverog ungesmedvirkningi lokalsamfunnsutvikling, jf. Ungdommensmaktutredningsomble presentertfor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i desember2011. Rapportenpekerpåat ungdomi liten grader medpåå utformeframtidassamfunn,ogat deverktøyvi brukerfor å oppnåmedvirkning,er for dårlige. Ogsåi Midt-Tromser detenutfordringå mobilisereblantungdom,og gi ungereell innflytelsei prosessersomberørerdem.vår regionharstoreutfordringermedfraflytting, arbeid,utdanningsnivåog medvirkning utenengasjertungdomvil vi ikke lykkesmed ønsketutvikling i regionen.seminaretvil bidratil at ungdomfår møteregionaltnæringsliv gjennomspeed-dating. Vi vil settefokuspåemnersomer viktige for ungdomsmotivasjontil å bo og arbeidei små lokalsamfunn;påvirkningskraft, mobilitet,digitalisering,flerstedsidentitet,stedsuavhengig arbeid,lærlingeordningenog ungtentreprenørskap. Seminaretsmålgruppeer ungeog voksne;politikere,byråkrater,prosjektledereog andresom er opptattav lokalsamfunnsutviklingog distriktspolitikk.

28 Dyrøyseminareter Dyrøykommunesbidragtil Forskningsdagene2012,somhartema «Samfunn». Seminaretsomarrangeresfysiskannethvertår,er desmåsamfunnsmøtestedog ennasjonalarenafor lokalsamfunnsutvikling september2012gårdetavstabelenfor åttendegang. Nytt av åreter enegenregionalungdomssamlingpådagto. Vi vil at ungdomi regionenskal få ta del i Dyrøyseminaretpåenspesiellmåte. Beskrivelse: Dyrøyseminaret2012harfokuspåungdomsmaktog medvirkningi utviklingsarbeid. Seminareter Dyrøykommunesstørstearrangement i tilknytning til Forskningsdagene. Åretsseminartar mål av segå væreenfellesarenafor ungeog voksne. Vi ønskerat bådeforedragsholdere, publikumog verkstederskalbærepregav årets «unge»tema.temaetsamsvarergodtmedforskningsdagenes fokuspå«samfunn». Vi vil settefokuspåemnersomer viktige for ungdomsmotivasjontil å bo og arbeidei smålokalsamfunn;påvirkningskraft,mobilitet,digitalisering,flerstedsidentitet, stedsuavhengigarbeid,ungtentreprenørskapm.m. Vi skalforsøkeå haenøvregrensepåtalerstolenpå35 år påseminardag1 (seminardag2 bestårav verksteder). Vi tar utgangspunkti Ungdommensmaktutredningsomble presentertfor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i desember. Unge,lokalepolitikerekommer,bl.a.SandraK. N. Borch,lederav Senterungdommen og Viljar Hansen,TromsøAUF/lokalstyret Longyearbyen. Vi vil forsterkeregionalpåvirkningskraftog engasjereungdomfra ungdomsrådenei våre8 kommuneri Midt-Troms. I løpetavseminardagenevil vi stiftemidt-troms regionaleungdomsråd(mt-ru). Vi vil deleut enpris/stipendtil enunggründersomtenkerinnovativtom bedriftsutviklingmedbasei Midt-Troms. Vi vil bruketeaterensemblet Rimfrostsomprosesslederepået verkstedfor ungdom somhandlerom å tørreå ta ordet,uttrykke seg,selvtillit m.m.målet er at ungdomskal avsluttekonferansenmedå «ta ordet» ogfremføredetdeharøvdpågjennomdagentil enfullsatt salmedsamfunnsaktører fra helelandet. Oppsummert:Vi søkeret samarbeidmedtromsfylkeskommuneom tilrettelegging for at ungdomfra regionrådenei Midt-Tromsskalkunnedeltapået ungdomsseminar, integrerti Dyrøyseminaret2012.Seminaretharfokuspåbl.a.ungdomspolitikk,ungdomsforskning, ungdomsmaktog medvirkning.pådag2 arrangeresenegenparallellfor ungdom. Målgruppe:2 representanter fra ungdomsrådenei 8kommuneri Midt-Troms, samt10- klass elevenei Dyrøy kommune.enkeltungdommerfra andrekommuner. Eksternfinansieringvil avgjørehvor mangeungdommervi kanta imot (trenger1 voksen prosesslederpr ungdommer).budsjettettar utgangspunkti 60 deltakendeungdommer. OgsååretsDyrøyseminarskalståfor innovasjoni form og markedsføring. Moderneteknologi skalomsettesi praktiskbruk. Det tilretteleggesfor digital deltagelseunderveis,og webcastes slik at desomønskerdetkanfølgeforedragog debatternårdetpasserdem.markedsføring gjøresi nye kanalerog formater;videoblogg,pad-versjonav program, sosialemedierm.m.

29 Budsjett og finansiering ungdomsseminarv/dyrøyseminaret2012 Formål Eks. mva Reise Overnatting30 á Bespisninglunsj/frokost/lunsj60 stk Seminaravgiftdag1 + 2, 600x 60 stk Prosesslederem.m,jf. tilbud fra Rimfrost Markedsføring,publisering Konsert/festkveldm/middag Foredragsholdere Uforutsetteutgifter Totalt Finansiering Eks. mva Tromsfylkeskommune EgenandelerMidt-Tromskommuner 3000pr kommunex ForskningsdageneMidt-Troms EgenandelDyrøykommune Vi takkerfor behandlingenav vår søknad. Brøstadbotn,20 juni 2012 Med vennlighilsen DyrøyUngdomsråd/ Dyrøyseminaret2012 LederDyrøyUngdomsråd.. Daglig lederdyrøyseminarsenteret

30 S

31 TILSAGN II MEDFINANSIERING FOR DYR

32 Innovasjonsprosjekter - under utvikling

33 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Driftsst

34 Saksprotokoll i Formannskapet Enst.vedtattsområdmannensforslagtil vedtak. Vedtak i Formannskapet Det meldestilbaketil Kommunaldepartementet at Dyrøy kommuneønskerå videreføre programmet«sammenom enbedrekommune»i 2013.

35 Plan- og næringsetaten ROMSSA fylkkasuohkan UTROMS fylkeskommune DYROY KOMMUNE Saksnr.: Dyrøyseminarsenteret v/ Frank Moldvik Dyrøy kommune 9311 Brøstadbotn I Dok.nr.: KF 20 AUG2012 kt-t Kopi: Ark. kode P:, Vår ref.: Saksbehandler: 10/ Kristine Lopenr.: Tlf. dir.innvalg: 22905/ Østrem Nordal Ark.koJe8: Arkiv: TILSK Deres ref.: Dato: STØTTTE TIL INNOVASJONSINFRASTRUKTUR DYRØYSEMINARSENTERET KF, BUDSJETTÅRET 2012 Tilsagnsnummer: 1112/120 Tilsagnsbeløp: ,- Støttemottaker: Dyrøyseminarsenteret KF Politisk innsatsområde: Næringspolitikk Vedtak: Fylkesråd for plan- og næring har vedtatt å støtte drift av Dyrøyseminarsenteret med inntil kr ,- over innovasjonsinfrastruktur, budsjettår KF i 2012 Rapportering Støttemottaker skal årlig rapportere utfyllende på egne aktiviteter til Troms fylkeskommune før sluttutbetaling av tilsagnet utbetales. Rapporten skal legges ved anmodning om utbetaling som vedlegg. Støttemottaker skal årlig rapportere på: Måloppnåelse for driftsåret: Det skal i rapporten gå frem hvilke mål som var satt for det aktuelle året og hvordan arbeidet ble lagt opp for å nå målene og hvordan støttemottaker vurderer måloppnåelsen etter årsslutt. i mål: Støttemottaker skal beskrive hvilke mål/delmål/strategier Fylkeskommunale Regionalt utviklngsprogram støttemottakers aktiviteter retter seg mot og også hvordan aktiviteten i det aktuelle driftsåret har bidratt til å oppfylle de samme mål/delmål/strategier. Fylkeskommunen kan også be om at støttemottaker rapporterer på særlige satsinger i regi av Troms fylkeskommune. Effekter og resultater: Kan det ses effekter av støttemottakers arbeid så langt? Effekter og resultater kan rapporteres på aktiviteter som er avsluttet eller fremdeles er i gang, uavhengig av hvilket år arbeidet startet opp. Bruk konkrete eksempler når effekter og Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Telefaks Telefon Epost mottak Bankgiro Internettadresse Org.nr. NO

36 resultater skal beskrives (f.eks. eksempel fra konkret bedrift, satsinger osv.). Resultatene skal gi eksempler på hvordan støttemottakers virksomhet støtter opp under fylkeskommunens målsettinger og arbeid. samarbeidspartnere: Støttemottaker skal gi oversikt over samarbeidspartnere i det aktuelle driftsåret og kommentere eventuell utvikling (f.eks. nye samarbeidspartnere). Fremtidsutsikter: Støttemottaker skal skissere hvordan arbeidet fremover vil legges opp på bakgrunn av rapportert måloppnåelse, effekter og samarbeidspartnere. Ser støttemottaker nye trender eller behov? Hvordan vil i så fall støttemottaker møte disse i tiden fremover? Finnes det planer om å sette i gang nye prosjekter? 2 Kostnadsplan/driftsbudsjett: Dyrøyseminaret 2012 Lønn ansatt, Dyrøyseminarsenteret SUM Finansieringsplan: Avikom AS Distriktssenteret Egenandel Dyrøy kommune Kommunal- og regionaldepartementet Seminaravgift Dyrøyeseminaret 2012 Troms fylkeskommune SUM VILKÅR FOR STØTTE TIL INNOVASJONSINFRASTRUKTUR Bekreftelse av tilsagn: Tilsagnsmottaker må innen 3 uker bekrefte på vedlagt akseptskjema at tilsagnsvilkår er godkjent. Tilsagnet er tidsbegrenset: Tilsagnet er gyldig til Søknad om forlengelse må sendes plan- og næringsetaten gjennom ionalforvaltnin.no i god tid før tilsagnsdato utløper. Prosjektet forutsettes fufifinansiert og må ikke settes i gang før finansiering er i henhold til oppsatt finansieringsplan i tilsagnet. Krav til regnskap: Regnskapet skal inneholde spesifiserte poster og være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i tilsagnet. Det skal framgå hvordan midlene er brukt. Egeninnsats skal dokumenteres med timelister. Søknadsplikt ved prosjektendringer: Prosjektet må utføres i samsvar med de planene som årlig legges fram for fylkeskommunen og som godkjennes i dette tilsagnet. Ved endringer må det søkes om godkjenning og endringer må ikke gjennomføres før Troms fylkeskommune skriftlig har gitt samtykke. Delutbetaling: Anmodning om utbetaling skjer gjennom ionalforvaltnin.no. Det utbetales inntil 75 % av tilsagnsbeløp, men ikke mer enn prosjektets dokumenterte påløpte kostnader i forhold til Troms fylkeskommunes støtteandel. Sluttutbetaling: Ved sluttutbetaling skal hele driftsregnskapet legges fram med hovedposter som i omsøkte kostnadsoverslag. Regnskapet skal være revisorbekreftet, dersom tilsagnsmottaker ikke er revisjonspliktig skal autorisert regnskapsfører bekrefte regnskapet. Det forutsettes at revisor / autorisert regnskapsfører har tilgang til alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle delrapporter, timelister og bilag. Revisorbekreftelse / bekreftelse av autorisert regnskapsfører skal innholde følgende kontrollavhandlinger: a. Kontroll av timepris og antall timer

37 3 Kontroll av interne og eksterne kostnader Kontroll av kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet Eventuelle avvik fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan skal kommenteres Forbehold om tilbakeholdelse / krav om tilbakebetaling av midler: Det tas forbehold om at tilskuddet kan bli holdt tilbake, redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker ikke rapporterer som forutsatt i tilsagnsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til intensjonen med tildelingen og dersom prosjektet er gjennomført til lavere kostnad enn forutsatt. Mottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag. Omtale av Troms fylkeskommune: I rapporter og ved omtale av støttemottaker i media. hjemmesider med videre skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Omtale av Troms fylkeskommune skal inngå som eget punkt i prosjektets sluttrapport. Grafisk datafil med logo kan fås ved henvendelse til Troms fylkeskommune. Kontroll med bruk av midlene: Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, i henhold til Stortingets bevilgningsreglement. 10. Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot rådgiver Kristine Østrem næringsetaten, telefon nr.: , e-post: /27//' /dutinar Davii,,sson Avdelingsleder Samfunn og analyse./. Vedlegg: - "Bekreftelse på aksept av vilkår", næringsetaten innen 3 uker. Nordal i plan- og /Å. Kristme Østrem Nordal Rådgiver SOIT1 skal returneres underskrevet til plan- og

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Fra kl.09:00 11:00 PS 102/13 Workshop med Arne Sundheim

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer