Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf /

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS15/12 RS8/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker SamarbeidsavtalemellomDyrøyseminarsenteretog KarrieresenteretUiT 2012/619 RS9/12 Trepartskontrakt 2012/438 RS10/12 Innkalling Midt-Tromsregionråd- sak46/ /531 RS11/12 ProtokollMidt-Tromsregionråd- sak46/ /531 RS12/12 RS13/12 Statsbudsjettet2012, Kap.552,post72,Tilsagnom tilskudd til Dyrøy kommune,til Dyrøyseminaret2012 Søknad«ungdomsmaktog medvirkningi lokalsamfunnsutvikling». 2011/ /296 RS14/12 Søknadom driftsstøttefra Tromsfylkeskommune 2007/531 RS15/12 Formannskapetsvedtaksak76/ /531 RS16/12 Innovasjonsinfrastruktur - Støttetil Dyrøyseminarsenteret KF, budsjettåret2012 Sakertil behandling 2012/459 PS16/12 Økonomiog statusfor løpendeprosjekter 2012/459 PS17/12 EventuellvidereføringavDyrøy /484 PS18/12 Planog budsjett"sammenom enbedrekommune" 2011/119 PS19/12 Utlysningav stilling SO1BK 2011/119 PS20/12 Modell for salgav tjenester- Beitebruksprosjekt 2012/459 PS21/12 BudsjettDyrøyseminarsenteret /459 PS22/12 Reguleringbudsjett2012- DyrøyseminarsenteretKF 2011/341 PS23/12 Godkjenningav protokoll lokaleforhandlingerkap. 4.A.1 og kap.5.2- Dyrøyseminarsenteret KF 2012/254 RandiLillegård styreleder

4 Saker til behandling

5 PS 15/12 Referatsaker

6 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT 111 "NrnAs -

7 Avtalepartene Dette er en samarbeidsavtale mellom Dyrøyseminarsenteret Universitetet i Tromsø (UiT). og Karrieresenteret ved Dyrøyseminaret er en stor nasjonal læringsarena, et annerledes seminar som arrangeres annet hvert år, og har fokus på utvikling og framtidas løsninger for små lokalsamfunn Karrieresenteret ved UiT bistår universitetets studenter i overgangen til arbeidslivet gjennom ulike tiltak, arrangementer og samarbeid med arbeids- og næringsliv. Mål Denne avtalen har som hovedmål å styrke samarbeidet mellom Dyrøyseminarsenteret Karrieresenteret ved UiT. og Tiltak Avtalepartene skal bidra til å skape aktiviteter som støtter opp om overnevnte målsetting, og partene skal søke å støtte opp om hverandres initiativ. Konkret skal det arbeides for følgende aktiviteter: Internship - student i praksis Internship er en praksisordning for studenter ved UiT. Gjennom ordningen kan studenter jobbe fulltid i inntil ett år, eller jobbe deltid ved siden av studiene. Internshipordningen skal bidra til å skape gode koblinger mellom virksomheter og studenter, der virksomhetene gir studentene verdifull arbeidserfaring og nettverk, mens studentene gir virksomhetene tilgang på fersk kompetanse og arbeidskraft. Denne samarbeidsavtalen gir også mulighet for Dyrøyseminarsenteret studenter med praksiskrav som en integrert del av utdanningen. til å kunne motta Forutsetninger for samarbeid: Hvert Internship utvikles i samarbeid mellom Dyrøyseminarsenteret godkjennes av begge parter før utlysning/oppstart. og Karrieresenteret, og skal I tillegg til denne overordnede samarbeidsavtalen skal det ved hvert inngåtte internship skrives en egen trepartskontrakt mellom student, Dyrøyseminarsenteret og Karrieresenteret. Denne trepartskontrakten skal spesifisere arbeidsoppgaver og klargjøre forventninger tilknyttet gjennomføringen av et konkret internship. Dyrøyseminarsenteret har arbeidsgiveransvar for studenten og skal tilby studenten en arbeidskontrakt. Dyrøyseminarsenteret forplikter seg til å bære kostnader forbundet med eventuell lønn eller stipend til studenten, i tillegg til ordinære personalkostnader. De økonomiske rammene tilknyttet internship fastsettes i den enkelte internshipkandidats arbeidskontrakt. Omfanget av

8 Karrieresenterets innsats tilpasses etter avtale og kan omfatte alle ledd av utlysnings- og utvelgelsesprosessen. Ideportalen - oppgavesamarbeid Iciportalen.no er et nasjonalt nettsted hvor bedrifter og offentlige virksomheter registrerer oppdrag som kan utføres av studenter i høyere utdanning. Målet er at bedriftene skal få løst utfordringer og at studentene skal få jobbe med relevante problemstillinger i studietiden. Karrieresenteret kan bistå Dyrøyseminarsenteret med utforming av utlysningstekster og oppgaveforslag, samt hjelp til registrering på ideportalen.no. I tillegg hjelper Karrieresenteret til med markedsføring overfor studentene på UiT, også spesielt rettet mot ønskede fagmiljø. Dyrøyseminarsenteret kan registrere seg gratis på ideportalen. Som samarbeidspartner vil Karrieresenteret bruke ressurser på at Dyrøyseminarsenterets oppdrag (deltidsstilling, sommerjobb, oppgaveforslag, osv.) blir formidlet videre til studentene ved UiT. Profilering og rekruttering Karrieresenteret vil bistå Dyrøyseminarsenteret med profilering overfor og rekruttering av universitetets studenter ved følgende aktiviteter: Kostnadsfritt organisere og profilere en bedriftspresentasjon per år. Gi Dyrøyseminarsenteret prioritet på universitetets årlige Arbeidslivsdag. Deltakelse på arrangementet skjer på samme vilkår som for alle andre, men Dyrøyseminarsenteret vil kunne sikres stand gjennom denne avtalen. Kostnadsfritt bistå Dyrøyseminarsenteret med å få formidlet jobbmuligheter overfor universitetets studenter gjennom egnede kanaler Samarbeidsformer Denne avtalen forutsetter enkle og direkte samarbeidsformer. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, og velviljen til å støtte opp om den andre avtalepartnerens aktiviteter skal være høy. Gyldighet og oppfølging Endringer i samarbeidsavtalen kan foreslås når som helst etter forhandlinger mellom avtalepartene. Denne avtalen gjelder i 3 år med mulighet for forlengelse. Avtalen kan sies opp av begge partene med 3 måneders varsel. Ved et vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Lovvalgog tvister Denne avtalen følger norsk rett. Eventuell uenighet som følge av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger eller frivillig mekling. Hvis dette ikke fører frem innen en måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes inn for Nord-Troms tingrett.

9 7. Undertegning Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer, og partene beholder hvert sitt eksemplar. Sted og dato: Sted og dato: Dyrøyseminarsenteret Karrieresenteret ved UiT v/ Mona Solbakk Kommunikasjonsdirektør

10 (-13 UNIVERSITETETI TROMSØ UIT

11 STUDENT: Studentens navn: Liss Mirjam Stray Rambo Studentens telefonnummer: Studentens e-post: Studentens studieprogram: Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, HSL-fak Arbeidsoppgaver Dyroyseminaret 2012: Du går inn som en del av teamet knyttet til Dyrøyseminaret Program og det faglige innholdet er da for det meste på plass, arbeidet handler om gjennomføring og oppfølging av både deltakere, foredragsholdere, media og stab. Markedsføring og publisering vil stå sentralt. Du må like mennesker og ta vertskapsrollen på alvor. Oppfølging av ungdom: Siden årets tema er nært knyttet til ungdom ønsker vi at du skal ha et særlig ansvar for oppfølging av våre (Dyrøys) egne ungdommer og deres deltakelse i seminaret. Det betyr nær tilknytning til skolen, ungdomsklubb/ungdomsbase, ungdomsråd, elevråd. Undersøkelse: Som et ledd i arbeidet vil du bli bedt om å planlegge, gjennomføre og presentere en undersøkelse blant ungdom som skal være både ei kartlegging og fundament for et systematisk og langsiktig arbeid for sterkere medvirkning i Dyrøy. Elvetun skole: Det kan være naturlig at du deltar i klassene eller på allmøte med elever i ungdomstrinnet, for å sette fokus på tema demokrati (samfunnsfag).

12 ARBEIDSGIVER: Virksomhetens navn og adresse: Kontaktperson/mentor: Marit Alvig Espenes Kontaktpersonens stilling: Daglig leder Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-post: KARRIERESENTERET: Kontaktperson: Ingfrid Fossbakk Kontaktpersonens stilling: Rådgiver Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons e-post: FORUTSETNINGER for Internship: Det skal skrives en overordnet samarbeidsavtale mellom Karrieresenteret ved UiT og Dyrøyseminarsenteret. Samarbeidsavtalen skal være signert av begge parter før denne kontrakten signeres Denne kontrakten underskrives i tre eksemplarer, en til hver part STUDENTENESANSVAR: Studenten skal i Internship blant annet: Utføre arbeidsoppgavene i henhold til denne kontrakten, og arbeidsavtale med Dyrøyseminarsenteret Avklare en eventuell studiepermisjon med sitt institutt Representere UiT på en positiv og best mulig måte Delta på internshipsamlinger med UiT i løpet av internshipperioden Bidra til å løse eventuelle problemer som måtte oppstå i internshipperioden Svare på evaluering fra UiT etter endt Internship Etter forespørsel og avtale holde foredrag/presentasjon om Internship på UiT ARBEIDSGIVERSANSVAR: Dyrøyseminarsenteret skal blant annet: Klargjøre utlysningstekst som Karrieresenteret kan markedsføre ovenfor studentene Gi studenten en kontaktperson og nødvendig veiledning for å gjennomføre arbeidsoppgavene i henhold til arbeidsbeskrivelsen Påse at arbeidsplassen og arbeidsbetingelsene er i henhold til lover og avtaler i arbeidslivet, samt forsikre studenten forskriftsmessig Delta på internshipsamling sammen med student og representant fra UiT i løpet av internshipperioden

13 Kontakte Karrieresenteret ved eventuelle uoverensstemmelser med studenten Tilby studenten en arbeidskontrakt med fastsetting av lønn og arbeidsoppgaver. Svare på evalueringsskjema om internshipordningen fra Karrieresenteret Stille seg disponibel til å svare på en ekstern evaluering av internshipordningen Gi studenten en arbeidsattest etter endt Internship UiTs ANSVAR: UiT skal blant annet: Presentere og markedsføre utlyste internship til studenter ved UiT Bistå Dyrøyseminarsenteret i prosessen med å selektere søkere, og presentere kvalifiserte søkere for Dyrøyseminarsenteret Etter ønske fra Dyrøyseminarsenteret, legge til rette og bistå ved gjennomføring av intervju av aktuelle kandidater Forberede studenter på internship Bidra til et godt samarbeid mellom Dyrøyseminarsenteret og student Opprettholde jevnlig kontakt med student og Dyrøyseminarsenteret gjennom perioden der studenten er i internship Gi råd, støtte og informasjon til student og Dyrøyseminarsenteret ved behov og bidra til et godt samarbeid Arrangere samlinger for studenter og virksomheter som har inngått avtaler om Internship Sørge for gjennomføring av evaluering etter endt Internship AVTALEPERIODE:Studenten skal jobbe 50 % stilling i perioden medio august til medio oktober. Studenten kan jobbe stedsuavhengig fra Tromsø i perioder med forberedelser og etterarbeid/rapportering, men skal ha opphold i Dyrøy i perioder som krever tettere samarbeid med Dyrøyseminarsenteret, Elvetun skole eller andre. Sannsynlige perioder i Dyrøy er: 2-3 dager i uke 33 ( august) 2-3 dager i uke 36 ( sept.) Ca 1 uke fra og med søndag 16. september (uke 37/38), følge studenter fra Southampton til Dyrøy - samt gjennomføring av selve Dyrøyseminaret sept. Datoene justeres etter behov/framdrift i arbeidsoppgavene. LØNN:Studenten mottar lønn basert på stillinger med krav om høyskoleutdanning, 4 års ansiennitet, årslønn Studenten mottar egen arbeidskontrakt der 50 % månedslønn for 2 mndr er spesifisert. I tillegg dekkes reise til/fra arbeidssted, kontorplass og overnatting. Dyrøyseminarsenteret Student Dato: sted: Dato- Karrieresenteret ved Universitetet i Tromsø o9 - /2i sted;7;rw/jrz, Dato: Sted--< /14frkti(6 )

14 1¼8)&3/ *SVZEPXRMRKWSVKER 7EOWRV (EXS

15 /MGOSJJTÉ(]VÜ]WIQMREVIX QIH IKIXYRKHSQWWIQMREV IXEFPIVMRK EZ MRXIVMQWX]VI 1SFMPMWIVI SKFMHVE XMP EXEPPIOSQQYRIVMVIKMSRIR IXEFPIVIV IKRI YRKHSQWVÉH +VàRHIVWEQPMRK M WTIIHHEXIQIPPSQYRKHSQQIVSKFIHVMJXIV JSOYWTÉ RÊVMRK SKIXEFPIVMRK EZVIKMSREPX YRKHSQWVÉH

16

17 :M WOEP JSVWÜOI ÉLEIR ÜZVIKVIRWI TÉXEPIVWXSPIR TÉ ÉVTÉWIQMREVHEK WIQMREVHEK FIWXÉV EZZIVOWXIHIV 9RKI PSOEPI TSPMXMOIVI OSQQIVFPE7ERHVE / 2 &SVGLPIHIVEZ7IRXIVYRKHSQQIR SK :MPNEV,ERWIR8VSQWÜ%9*PSOEPWX]VIX 0SRK]IEVF]IRWEQXVITVIWIRXERXIV JVE9RKI,Ü]VI SK*T9 :M ZMPJSVWXIVOI VIKMSREP TÉZMVORMRKWOVEJX SKIRKEWNIVI YRKHSQJVEYRKHSQWVÉHIRI MZÉVI OSQQYRIVM1MHX8VSQW - PÜTIXEZWIQMREVHEKIRI ZMPZMWXMJXI 1MHX8VSQW VIKMSREPI YRKHSQWVÉH 18VY :M ZMPHIPIYXIR TVMWWXMTIRH XMP YRKKVàRHIVWSQXIROIVMRRSZEXMZX SQFIHVMJXWYXZMOPMRK QIH FEWIM1MHX8VSQW :M ZMPFVYOI8IEXIVIRWIQFPIX 6MQJVSWX WSQTVSWIWWPIHIVI TÉIXZIVOWXIH JSVYRKHSQWSQ LERHPIV SQÉXÜVVI ÉXESVHIXYXXV]OOI WIKWIPZXMPPMX QQ 1ÉPIXIVEXYRKHSQWOEP EZWPYXXI OSRJIVERWIR QIH É XESVHIXŸSKJVIQJÜVI HIXHI LEVÜZHTÉKNIRRSQHEKIRXMP JYPPWEXX WEPQIH WEQJYRRWEOXÜVIV JVELIPI PERHIX 3KW ÉVIXW(]VÜ]WIQMREV WOEP WXÉJSVMRRSZEWNSR MJSVQSKQEVOIHWJÜVMRK 1SHIVRI XIORSPSKM WOEP SQWIXXIW MTVEOXMWO FVYO(IX XMPVIXXIPIKKIW JSVHMKMXEP HIPXEKIPWI YRHIVZIMW SK[IFGEWXIWPMO EXHI WSQÜRWOIV HIXOERJÜPKI JSVIHVEK SKHIFEXXIV RÉVHIXTEWWIV HIQ 1EVOIHWJÜVMRK KNÜVIWMR]I OEREPIV SKJSVQEXIV ZMHISFPSKK TEHZIVWNSR EZTVSKVEQ WSWMEPI QIHMIVQQ

18

19

20

21 7EO

22

23 Dyrøykommune Dyrøytunet1 9311BRØSTADBOTN Deresref. Vår ref. Dato 12/ Statsbudsjettet 2012, Kap. 552,post 72, Tilsagn om tilskudd inntil kroner til Dyrøy kommune, til Dyrøyseminaret 2012 Referansenr Vi viser til deresbrev,datert Kommunal- ogregionaldepartementetgir meddettetilskudd påinntil kroner i forbindelsemedarrangementetdyrøyseminaret2012.vi ber om at refnr blir brukt i senerehenvendelsertil oss. Deter en sentraloppgavefor departementetå bidra til kompetansebygging, erfaringsoverføring ogå støtteopp om lokaleinitiativ somhar et nasjonaltfokusi distriktspolitikken. Vi vurderer Dyrøyseminaretog Vågåseminaretsomen del av vår nasjonalenettverksbyggingog kompetansestrategi.vi ønskerå videreføredendialogenvi har meddyrøyom temaoginnhold i seminaret,slik at seminaretfremdeleser i front når det gjelderå ta oppviktige problemstillinger og utfordringer somdistriktskommunerstår overfor. Detilbakemeldingenevi får tyder påat Dyrøyseminaretfyller en slik funksjon. Vi vil ogsåunderstrekeat Distriktssentereter en sentralsamarbeidspartnerfor Dyrøy kommuneog KRDnår det gjeldererfaringsoverføringog kompetansebyggingpådette feltet. KRDhar nå egnesatsinger pålokalsamfunnsutviklingi kommunene(luk)ogpå bolyst.detteer en del av Regjeringensdistriktspolitiske løft, og skalbidra t il at regionalt og lokalt utviklingsarbeidfår ekstrastyrke og blir mer synlig.vi vil derfor oppfordre Dyrøyseminaretsadministrasjonom å invitere fylkeskommunerogalle ansvarligefor bolystprosjekter til Dyrøyseminaret2012.Departementetvil værebehjelpelig med kontaktinformasjontil alle bolystprosjekteneog kontaktpersoneri fylkekommunene. Til grunn for tilskuddet ligger følgendekostnadsoverslag: Postadresse Kontoradresse Saksbehandler JudithKortgård Sentral: Org.nr

24 Formål Prosjektledelse Foredrag,honorar Frikjøp arbeidskraft,transport Bespisning,lokaler Program,markedsføring Regionalungdomssatsing Digitaleløsninger/webkasting Konsert/lydteknikk Andreutgifter Gründerstipend Sum kr kr kr kr kr 70000kr kr 50000kr 50000kr 40000kr kr For tilskuddet gjelder følgende vilkår: 1. Prosjektetskalgjennomføresi tråd meddet skisserteoppleggetsomer lagt fram for departementet. 2. Prosjektetskal væreavsluttet innen Detskalføresspesifisertregnskapfor bruk av midlene.regnskapetskalsettesopp slik at det kan sammenlignesmedbudsjettforslaget.hvisdet ikke blir gjennomførti forutsatt omfangeller til oppgitt kostnad,vil midlenebli tilsvarenderedusert.regnskapsbilagskaloppbevaresi 10år. 4. Departementethar til en hver tid anledningtil å kontrollere at vilkårenefor bruken av midleneblir overholdt. Dyrøykommuneplikter å gi deopplysninger det blir bedtom.i henholdtil 17i Bevilgningsreglementetasdet forbeholdom adgangfor Riksrevisjonentil å iverksettekontroll medat midlenebrukesetter forutsetningene. Vedeventueltmislighold av vilkårenei dette brevet vil midlenekunnebli trukket tilbake, helt eller delvis.ogsåutbetaltemidler kan bli krevd helt eller delvistilbakebetalt. Utbetaling og rapportering Anmodningom utbetaling sendeskommunal- ogregionaldepartementet.tilskuddet utbetalesetterskuddsvis,etter innsendingav revidert regnskap.etter avtalekan det foretas delutbetalinger. Anmodningom sluttutbetaling må væredepartementet i hendesenest Medhilsen GerdN.Slinning(e.f.) avdelingsdirektør JudithKortgård seniorrådgiver

25 Dettedokumenteter elektroniskgodkjentogsendesuten signatur. Kopi: Distriktssenteret- Ogndalsveien STEINKJER Kompetansesenter for distriktsutvikling Plan- og administrasjonsavdelingen Riksrevisjonen Postboks8130Dep 0032 OSLO Johansen,VigdisYtterdal Olsen,Kirsten Tromsfylkeskommune Postboks TROMSØ

26 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\50032.html Page1 of Hei,Helene Herer mail med søknadog forklarendetekst. Kandu arkivere?takk! Mvh Marit Fra: Ragnvald Storvoll Sendt: 8. august :05 Til: Kopi: Marit Alvig Espenes;Turid Emne: Søknad«ungdoms makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling». HeiLene! I Dyrøyønskervi å gjøreei solidsatsingfor ungdomog medvirkningi lokalsamfunnsutvikling.vi har hatt fagliggod og solidsamarbeidmed flere aktørerhosdere,blant annet HanneRoaldsen. ÅretsDyrøyseminarhar temaet: Åretshovedtemapå Dyrøyseminareter «ungdomsmakt og medvirkningi lokalsamfunnsutvikling». Vi ønskerå lageet egendagder ungdomfra regionenfår et soliddagskursder det ogsåetablereset regionaltungdomsråd.forå kommei havnpå en godmåte økonomisk,sendervi en søknadpå kr ,- til TromsFylkeskommune.Sevedlegg. Vi jobber somsagtpå et regionaltnivå.derforønskervi at Midt-TromsRegionrådbehandlerdennesaka politiski møte bådefor å ha legitimitet og fellesretningslinjerfor samlingenog etableringenav regionaltungdomsråd Kandu sepå søknadenog bidra til at rette vedkommendehosderefår denne,evt. gi tilbakemeldingslikat vi kanfølgedet opp. Vi senderden selvsagti papirsform om dette er ønskelig.viderehar Ungdomsrådeti Dyrøyvært med i utviklingenav prosjektet Mvh Ragnvald Storvoll ProsjektlederDyrøyseminarsenteret KF / StipendiatPh.d. Universiteteti Tromsø Mobil

27 Dyrøykommune Dyrøytunet1 9311Brøstadbotn Telefon: Kontonr Tromsfylkeskommune v/ UngdomskoordinatorHanneSofieRoaldsen v/ RådgiverLeneHansen Søknadom støttetil regional ungdomssamlingi Midt -Troms Dyrøykommuneog ungdomsrådet i Dyrøy søkermeddetteom ,- til gjennomføring av regionalungdomssamlingi Midt-Tromsi forbindelsemeddyrøyseminaret2012.dette skalresulterei valg av regionaltungdomsrådi Midt-Troms,ettermodellfra Nord-Troms regionaleungdomsråd. Åretshovedtemaer «ungdomsmaktogmedvirkningi lokalsamfunnsutvikling». Påtalerstolen vil unge,nye røsterværedesomfår taletid;nye gründere,ungeildsjeler,ungdomspolitikere, nyeforskerstemmer,ungedebattanterm.m.fra inn- og utland.pådag1 vil programmetvære felles,mensdetpådag2 vil væreet egetspor(seminar)for ungdommer(sevedlegg, foreløpigprogram). Seminareter opptattav ungeperspektiverog ungesmedvirkningi lokalsamfunnsutvikling, jf. Ungdommensmaktutredningsomble presentertfor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i desember2011. Rapportenpekerpåat ungdomi liten grader medpåå utformeframtidassamfunn,ogat deverktøyvi brukerfor å oppnåmedvirkning,er for dårlige. Ogsåi Midt-Tromser detenutfordringå mobilisereblantungdom,og gi ungereell innflytelsei prosessersomberørerdem.vår regionharstoreutfordringermedfraflytting, arbeid,utdanningsnivåog medvirkning utenengasjertungdomvil vi ikke lykkesmed ønsketutvikling i regionen.seminaretvil bidratil at ungdomfår møteregionaltnæringsliv gjennomspeed-dating. Vi vil settefokuspåemnersomer viktige for ungdomsmotivasjontil å bo og arbeidei små lokalsamfunn;påvirkningskraft, mobilitet,digitalisering,flerstedsidentitet,stedsuavhengig arbeid,lærlingeordningenog ungtentreprenørskap. Seminaretsmålgruppeer ungeog voksne;politikere,byråkrater,prosjektledereog andresom er opptattav lokalsamfunnsutviklingog distriktspolitikk.

28 Dyrøyseminareter Dyrøykommunesbidragtil Forskningsdagene2012,somhartema «Samfunn». Seminaretsomarrangeresfysiskannethvertår,er desmåsamfunnsmøtestedog ennasjonalarenafor lokalsamfunnsutvikling september2012gårdetavstabelenfor åttendegang. Nytt av åreter enegenregionalungdomssamlingpådagto. Vi vil at ungdomi regionenskal få ta del i Dyrøyseminaretpåenspesiellmåte. Beskrivelse: Dyrøyseminaret2012harfokuspåungdomsmaktog medvirkningi utviklingsarbeid. Seminareter Dyrøykommunesstørstearrangement i tilknytning til Forskningsdagene. Åretsseminartar mål av segå væreenfellesarenafor ungeog voksne. Vi ønskerat bådeforedragsholdere, publikumog verkstederskalbærepregav årets «unge»tema.temaetsamsvarergodtmedforskningsdagenes fokuspå«samfunn». Vi vil settefokuspåemnersomer viktige for ungdomsmotivasjontil å bo og arbeidei smålokalsamfunn;påvirkningskraft,mobilitet,digitalisering,flerstedsidentitet, stedsuavhengigarbeid,ungtentreprenørskapm.m. Vi skalforsøkeå haenøvregrensepåtalerstolenpå35 år påseminardag1 (seminardag2 bestårav verksteder). Vi tar utgangspunkti Ungdommensmaktutredningsomble presentertfor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i desember. Unge,lokalepolitikerekommer,bl.a.SandraK. N. Borch,lederav Senterungdommen og Viljar Hansen,TromsøAUF/lokalstyret Longyearbyen. Vi vil forsterkeregionalpåvirkningskraftog engasjereungdomfra ungdomsrådenei våre8 kommuneri Midt-Troms. I løpetavseminardagenevil vi stiftemidt-troms regionaleungdomsråd(mt-ru). Vi vil deleut enpris/stipendtil enunggründersomtenkerinnovativtom bedriftsutviklingmedbasei Midt-Troms. Vi vil bruketeaterensemblet Rimfrostsomprosesslederepået verkstedfor ungdom somhandlerom å tørreå ta ordet,uttrykke seg,selvtillit m.m.målet er at ungdomskal avsluttekonferansenmedå «ta ordet» ogfremføredetdeharøvdpågjennomdagentil enfullsatt salmedsamfunnsaktører fra helelandet. Oppsummert:Vi søkeret samarbeidmedtromsfylkeskommuneom tilrettelegging for at ungdomfra regionrådenei Midt-Tromsskalkunnedeltapået ungdomsseminar, integrerti Dyrøyseminaret2012.Seminaretharfokuspåbl.a.ungdomspolitikk,ungdomsforskning, ungdomsmaktog medvirkning.pådag2 arrangeresenegenparallellfor ungdom. Målgruppe:2 representanter fra ungdomsrådenei 8kommuneri Midt-Troms, samt10- klass elevenei Dyrøy kommune.enkeltungdommerfra andrekommuner. Eksternfinansieringvil avgjørehvor mangeungdommervi kanta imot (trenger1 voksen prosesslederpr ungdommer).budsjettettar utgangspunkti 60 deltakendeungdommer. OgsååretsDyrøyseminarskalståfor innovasjoni form og markedsføring. Moderneteknologi skalomsettesi praktiskbruk. Det tilretteleggesfor digital deltagelseunderveis,og webcastes slik at desomønskerdetkanfølgeforedragog debatternårdetpasserdem.markedsføring gjøresi nye kanalerog formater;videoblogg,pad-versjonav program, sosialemedierm.m.

29 Budsjett og finansiering ungdomsseminarv/dyrøyseminaret2012 Formål Eks. mva Reise Overnatting30 á Bespisninglunsj/frokost/lunsj60 stk Seminaravgiftdag1 + 2, 600x 60 stk Prosesslederem.m,jf. tilbud fra Rimfrost Markedsføring,publisering Konsert/festkveldm/middag Foredragsholdere Uforutsetteutgifter Totalt Finansiering Eks. mva Tromsfylkeskommune EgenandelerMidt-Tromskommuner 3000pr kommunex ForskningsdageneMidt-Troms EgenandelDyrøykommune Vi takkerfor behandlingenav vår søknad. Brøstadbotn,20 juni 2012 Med vennlighilsen DyrøyUngdomsråd/ Dyrøyseminaret2012 LederDyrøyUngdomsråd.. Daglig lederdyrøyseminarsenteret

30 S

31 TILSAGN II MEDFINANSIERING FOR DYR

32 Innovasjonsprosjekter - under utvikling

33 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Driftsst

34 Saksprotokoll i Formannskapet Enst.vedtattsområdmannensforslagtil vedtak. Vedtak i Formannskapet Det meldestilbaketil Kommunaldepartementet at Dyrøy kommuneønskerå videreføre programmet«sammenom enbedrekommune»i 2013.

35 Plan- og næringsetaten ROMSSA fylkkasuohkan UTROMS fylkeskommune DYROY KOMMUNE Saksnr.: Dyrøyseminarsenteret v/ Frank Moldvik Dyrøy kommune 9311 Brøstadbotn I Dok.nr.: KF 20 AUG2012 kt-t Kopi: Ark. kode P:, Vår ref.: Saksbehandler: 10/ Kristine Lopenr.: Tlf. dir.innvalg: 22905/ Østrem Nordal Ark.koJe8: Arkiv: TILSK Deres ref.: Dato: STØTTTE TIL INNOVASJONSINFRASTRUKTUR DYRØYSEMINARSENTERET KF, BUDSJETTÅRET 2012 Tilsagnsnummer: 1112/120 Tilsagnsbeløp: ,- Støttemottaker: Dyrøyseminarsenteret KF Politisk innsatsområde: Næringspolitikk Vedtak: Fylkesråd for plan- og næring har vedtatt å støtte drift av Dyrøyseminarsenteret med inntil kr ,- over innovasjonsinfrastruktur, budsjettår KF i 2012 Rapportering Støttemottaker skal årlig rapportere utfyllende på egne aktiviteter til Troms fylkeskommune før sluttutbetaling av tilsagnet utbetales. Rapporten skal legges ved anmodning om utbetaling som vedlegg. Støttemottaker skal årlig rapportere på: Måloppnåelse for driftsåret: Det skal i rapporten gå frem hvilke mål som var satt for det aktuelle året og hvordan arbeidet ble lagt opp for å nå målene og hvordan støttemottaker vurderer måloppnåelsen etter årsslutt. i mål: Støttemottaker skal beskrive hvilke mål/delmål/strategier Fylkeskommunale Regionalt utviklngsprogram støttemottakers aktiviteter retter seg mot og også hvordan aktiviteten i det aktuelle driftsåret har bidratt til å oppfylle de samme mål/delmål/strategier. Fylkeskommunen kan også be om at støttemottaker rapporterer på særlige satsinger i regi av Troms fylkeskommune. Effekter og resultater: Kan det ses effekter av støttemottakers arbeid så langt? Effekter og resultater kan rapporteres på aktiviteter som er avsluttet eller fremdeles er i gang, uavhengig av hvilket år arbeidet startet opp. Bruk konkrete eksempler når effekter og Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Telefaks Telefon Epost mottak Bankgiro Internettadresse Org.nr. NO

36 resultater skal beskrives (f.eks. eksempel fra konkret bedrift, satsinger osv.). Resultatene skal gi eksempler på hvordan støttemottakers virksomhet støtter opp under fylkeskommunens målsettinger og arbeid. samarbeidspartnere: Støttemottaker skal gi oversikt over samarbeidspartnere i det aktuelle driftsåret og kommentere eventuell utvikling (f.eks. nye samarbeidspartnere). Fremtidsutsikter: Støttemottaker skal skissere hvordan arbeidet fremover vil legges opp på bakgrunn av rapportert måloppnåelse, effekter og samarbeidspartnere. Ser støttemottaker nye trender eller behov? Hvordan vil i så fall støttemottaker møte disse i tiden fremover? Finnes det planer om å sette i gang nye prosjekter? 2 Kostnadsplan/driftsbudsjett: Dyrøyseminaret 2012 Lønn ansatt, Dyrøyseminarsenteret SUM Finansieringsplan: Avikom AS Distriktssenteret Egenandel Dyrøy kommune Kommunal- og regionaldepartementet Seminaravgift Dyrøyeseminaret 2012 Troms fylkeskommune SUM VILKÅR FOR STØTTE TIL INNOVASJONSINFRASTRUKTUR Bekreftelse av tilsagn: Tilsagnsmottaker må innen 3 uker bekrefte på vedlagt akseptskjema at tilsagnsvilkår er godkjent. Tilsagnet er tidsbegrenset: Tilsagnet er gyldig til Søknad om forlengelse må sendes plan- og næringsetaten gjennom ionalforvaltnin.no i god tid før tilsagnsdato utløper. Prosjektet forutsettes fufifinansiert og må ikke settes i gang før finansiering er i henhold til oppsatt finansieringsplan i tilsagnet. Krav til regnskap: Regnskapet skal inneholde spesifiserte poster og være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i tilsagnet. Det skal framgå hvordan midlene er brukt. Egeninnsats skal dokumenteres med timelister. Søknadsplikt ved prosjektendringer: Prosjektet må utføres i samsvar med de planene som årlig legges fram for fylkeskommunen og som godkjennes i dette tilsagnet. Ved endringer må det søkes om godkjenning og endringer må ikke gjennomføres før Troms fylkeskommune skriftlig har gitt samtykke. Delutbetaling: Anmodning om utbetaling skjer gjennom ionalforvaltnin.no. Det utbetales inntil 75 % av tilsagnsbeløp, men ikke mer enn prosjektets dokumenterte påløpte kostnader i forhold til Troms fylkeskommunes støtteandel. Sluttutbetaling: Ved sluttutbetaling skal hele driftsregnskapet legges fram med hovedposter som i omsøkte kostnadsoverslag. Regnskapet skal være revisorbekreftet, dersom tilsagnsmottaker ikke er revisjonspliktig skal autorisert regnskapsfører bekrefte regnskapet. Det forutsettes at revisor / autorisert regnskapsfører har tilgang til alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle delrapporter, timelister og bilag. Revisorbekreftelse / bekreftelse av autorisert regnskapsfører skal innholde følgende kontrollavhandlinger: a. Kontroll av timepris og antall timer

37 3 Kontroll av interne og eksterne kostnader Kontroll av kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet Eventuelle avvik fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan skal kommenteres Forbehold om tilbakeholdelse / krav om tilbakebetaling av midler: Det tas forbehold om at tilskuddet kan bli holdt tilbake, redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker ikke rapporterer som forutsatt i tilsagnsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til intensjonen med tildelingen og dersom prosjektet er gjennomført til lavere kostnad enn forutsatt. Mottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag. Omtale av Troms fylkeskommune: I rapporter og ved omtale av støttemottaker i media. hjemmesider med videre skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Omtale av Troms fylkeskommune skal inngå som eget punkt i prosjektets sluttrapport. Grafisk datafil med logo kan fås ved henvendelse til Troms fylkeskommune. Kontroll med bruk av midlene: Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, i henhold til Stortingets bevilgningsreglement. 10. Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot rådgiver Kristine Østrem næringsetaten, telefon nr.: , e-post: /27//' /dutinar Davii,,sson Avdelingsleder Samfunn og analyse./. Vedlegg: - "Bekreftelse på aksept av vilkår", næringsetaten innen 3 uker. Nordal i plan- og /Å. Kristme Østrem Nordal Rådgiver SOIT1 skal returneres underskrevet til plan- og

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten Plan- og næringsetaten Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/400-27 Gunnar Davidsson 243 PRO Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 7248/12 77 78 81 64 Ragnvald Storvoll

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Langs nye stier.. Alternativer for videreføring til styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Oktober 2012.

Langs nye stier.. Alternativer for videreføring til styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Oktober 2012. Langs nye stier.. Alternativer for videreføring til styret i Dyrøyseminarsenteret KF Oktober 2012. Hovedkomiteen for Fårikålfestivalen i Dyrøy 2012. Stig Stokkland, prosjektleder Nina Nikolaisen, Dyrøyseminarsenteret.

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Statsbudsjettet kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet "Regionalt vertskap i Midt-Troms

Statsbudsjettet kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms Midt-Troms regionråd Ulrike Naumann Deres ref. Vår ref. Dato 13/705-7 04.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 2 000 000 kroner til prosjektet "Regionalt vertskap

Detaljer

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å. Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i EIGERSUND KOMMUNE Fiskerihavn : Hovland, Egersund Kommune : Eigersund

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N Deres ref Vår ref Dato 15/2622-3 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 220 000 til prosjektet "Kommunesamarbeid

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO 2c;c)`-i C(,2 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Herøy kommune 8850 HERØY Deres ref Vår ref 11/1317-41 JKO Dato.`; OKT 7011 Statsbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale milder for regional

Detaljer

/

/ Hemnes Kommune Rolf Fjellestad Deres ref Vår ref Dato 2013-0195 13/1274-38 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 350 000 kroner til Hemnes kommune, til prosjektet

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Fiskerihavn : Eggum Kommune : Vestvågøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Grue kommune Anne Berit Gullikstad 2260 KIRKENÆR Deres ref. Vår ref. Dato 13/713-7 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til Grue kommune, Bolyst

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Fiskerihavn : Lovund Kommune : Lurøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Deres ref. Vår ref. Dato 13/714-3 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til kommunene Marker, Aremark

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

24 OKY Lyngdal kommune Postboks 353 Grøndokka LYNGDAL

24 OKY Lyngdal kommune Postboks 353 Grøndokka LYNGDAL 3 ( -;') KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Lyngdal kommune Postboks 353 Grøndokka 6 4577 LYNGDAL Deres ref Vår ref 11/1310-14 KRT Dato 24 OKY 7011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Inderøy - best i lag - Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Inderøy - best i lag - Bolyst 2013 Frivillig Inderøy SA Sundfærvn 4 7670 INDERØY Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-8 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 280 000 kroner til - Inderøy - best

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND Deres ref. Vår ref. Dato 13/710-7 04.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 550 000 kroner til - En tverrkulturell møteplass

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Åsnes kommune Rådhusgt 1 2270 FLISA Deres ref. Vår ref. Dato 13/713-6 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til Åsnes kommune, Bolyst - Landsbyen

Detaljer

DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT 11/ JKO

DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT 11/ JKO KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Nesseby kommune 9840 VARANGERBOTN Deres ref Vår ref 11/1319-24 JKO Dato 3 Statsbudsjettet 2011 - kap 552, post 72 Nasjonale midler til regional utvikling,

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Fiskerihavn : Båtsfjord Kommune : Båtsfjord Fylke : Finnmark

Detaljer

-fl- Statsbudsjettet kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet LevVesterålen - Bolyst 2012

-fl- Statsbudsjettet kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet LevVesterålen - Bolyst 2012 KOMMUNAL- -fl- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Vesterålen regionråd Kjøpmannsgata 2 8401 SORTLAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/723-24 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til bolystprosjektet Tana som vekstkommune - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til bolystprosjektet Tana som vekstkommune - Bolyst 2013 Deanu gielda/tana kommune Britt Somby-Solaas Rådhusveien 3 9845 TANA Deres ref. Vår ref. Dato 13/704-7 4.7.2013 Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 450 000 kroner til

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

QuojAs-) 3 0 SEP Averøy kommune. Bruhagen 6538 AVERØY

QuojAs-) 3 0 SEP Averøy kommune. Bruhagen 6538 AVERØY QuojAs-) KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Averøy kommune Bruhagen 6538 AVERØY Deres ref Vår ref 11/1315-6 JKO Dato 3 0 SEP 2011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for

Detaljer

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG Deres ref Vår ref 11/1317-40 JKO Dato 1 3 (T 2011 Statbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale midler

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Fiskerihavn : Gardsøy Kommune : Vega Fylke : Nordland Organisasjonsnummer : 941 017 975 Bank-/postgirokontonummer

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og nettverksfunksjon for de lokale utviklingsprosjektene som nå får støtte gjennom

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og nettverksfunksjon for de lokale utviklingsprosjektene som nå får støtte gjennom KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY Deres ref Vår ref 11/1317-42 JKO Dato 25 C31(1 211 Statsbudsjettet 2011 - kap. 552, post 72, Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO ,22olo/65 KOMMUNAL- DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT Norske arkitekters landsforbund Josefinesgt. 34 0351 OSLO Deres ref Vår ref 11/1372-22 JKO Dato 24 Okt 2011 Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Karasjok næringsforening, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Karasjok næringsforening, Bolyst 2013 Karasjok Næringsforening Boble glasshytte 9730 KARASJOK Deres ref. Vår ref. Dato 13/704-8 04.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 900 000 kroner til Karasjok

Detaljer

0 Ora Tilsagnsnummer: Vi viser til

0 Ora Tilsagnsnummer: Vi viser til DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Kysten er klar i Sør-Trøndelag v/leif Harald Hanssen Postboks 2350, Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref Vår ref 11/1316-6 KRT Dato 0 Ora 2011 Statsbudsjettet

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune Deres ref Vår ref Dato 14/2766-34 28.05.2014 Statsbudsjettet 2014 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til Okstindan natur- og kulturpark - Verdiskapningsprogrammet for

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72, Tilsagn om inntil kroner til prosjektet Godt liv i Beiarn, Beiarn kommune, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72, Tilsagn om inntil kroner til prosjektet Godt liv i Beiarn, Beiarn kommune, Bolyst 2013 Beiarn kommune Postboks 25 8110 MOLDJORD Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-33 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, Tilsagn om inntil 850 000 kroner til prosjektet Godt liv i Beiarn, Beiarn

Detaljer

Statsbudsjettet kap 552 post 72, tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Samdrift KKF DA, Bolyst 2013

Statsbudsjettet kap 552 post 72, tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Samdrift KKF DA, Bolyst 2013 Samdrift KKF DA v/ylva Maria Pavval Deres ref. Vår ref. Dato 2013-0091 13/715-7 05.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - kap 552 post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til Samdrift KKF DA, Bolyst

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL - OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL - OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO c,c`)/3 's (, DET KONGELIGE KOMMUNAL - OG REGIONALDEPARTEMENT Vestvågøy kommune Rådhuset Rådhuset, Storgt. 37 8375 LEKNES Deres ref Vår ref 11/1317-47 JKO Dato 25 HU 21 Statsbudsjettet 2011 - kap 552,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Andøy kommune Aud Sellevold Storgt. 68 8480 ANDENES Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-31 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til prosjektet

Detaljer

DET KONGELIGE OG REGIONALIEPARTEMENT

DET KONGELIGE OG REGIONALIEPARTEMENT KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALIEPARTEMENT Nome kommune Ringsevja 30 Rådhuset 3830 ULEFOSS Deres ref Vår ref Dato 11/1306-26 KON r Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Sauda Vekst AS Espen Thompson Postboks 7 4201 SAUDA Deres ref. Vår ref. Dato 13/709-6 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 til - Adresse Sauda -

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Åfjord kommune 7170 ÅFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 13/707-14 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til prosjektet Vindkraftsamfunn 2.0, Åfjord

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Integrering for å skape bolyst på Frosta - Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Integrering for å skape bolyst på Frosta - Bolyst 2013 Frosta kommune v/johan Petter Skogseth Postboks 24 7634 FROSTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-9 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 265 000 kroner til

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Omstillingsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Studieforbundet Aof Midt-Norge Att. Monika Danielsen Vestre Rosten 81 7075 TILLER Vår ref: 2014/1012 Vår dato: 22.01.2015 Deres ref: FZQNHD Deres dato: 11.11.2014 Prosjektnummer B2533, Referansenummer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

DET KONGEL1GE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET KONGEL1GE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO KOMMUNAL- DET KONGEL1GE OG REGIONALDEPARTEMENT Norske parker sekretariatet ved Kristian Bjørnstad, Aurland naturverkstad 5741 AURLAND Deres ref Vår ref 11/1372-25 JKO Dato 2 Mtf 2011 Statsbudsjettet 2011

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONAL JEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONAL JEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO c)0`.1(36-?-- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONAL JEPARTEMENT Etnedal kommune Bruflat 2890 ETNEDAL Deres ref Vår ref 11/1372-23 JKO Dato 25 T 2011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 522, post 72, Nasjonale tiltak

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Tettstedsutvikling Vinstra som by - Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Tettstedsutvikling Vinstra som by - Bolyst 2013 Nord-Fron kommune Egil Tofte, Virksomhetsleder Areal og Næring Postboks A, 2639 Vinstra 2640 VINSTRA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-11 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Leines Grendelag Bente Aasjord Helnessund 8285 Leines Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-32 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 1 millioner kroner kroner til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ KUN senter for kunnskap og likestilling Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-29 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013, kap 552, post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 890 000 kroner til prosjektet Innvandrere, en

Detaljer

DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO o?olc)(6 KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Norsk rockeforbund POSTBOKS 4753, SOFIENBERG 0506 OSLO Deres ref Vår ref 11/1372-24 JKO Dato 2 5 CK.I Statsbudsjettet 2011 - kap 552, post 72 Nasjonale

Detaljer

Statsbudsjettet kap 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til HATS, Bolyst gjennom ildsjeler

Statsbudsjettet kap 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til HATS, Bolyst gjennom ildsjeler Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Deres ref. Vår ref. Dato 12/518-8 7.9.2012 Statsbudsjettet 2012 - kap 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til HATS, Bolyst

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og nettverksfunksjon for de lokale utviklingsprosjektene som nå får støtte gjennom

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og nettverksfunksjon for de lokale utviklingsprosjektene som nå får støtte gjennom KOMMUNAL- -w DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 TRONDHEIM Deresref. Vår ref. Dato 201002708-83 12/753-7 29.6.2012 Statsbudsjettet 2012 Kap. 552, post 72 - Tilsagn

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013 Lofotrådet Ørjan Arntzen Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-28 8.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/709-7 04.07.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/709-7 04.07.2013 Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Deres ref. Vår ref. Dato 13/709-7 04.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 700 000 kroner til - kulturbaserte

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION ØST Siri Sandbu 15.12.2010 22.11.2010 Telefon Deres referanse 22 96 16 49 2010/9391-6 Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Tilsagn om kompetansetilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 19. september 2012 med hjemmel i Prop. 1 (2011-2012). 1) Formål Hovedmål:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt.

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt. Side I av 5 Vår saksbehandler REGION MlDT-NoRGE Kristin v/oradmann 7100 Deres dato 27.06.16 Tflefon 92600407 Deres referanse 23 JUN ZU15 13 Rissa RISSA KOMMUNE Kompetansetilskudd til prosjekt Vi viser

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Deres ref. Vår ref. Dato 12/ KUN - Senter for kunnskap og likestilling 8286 NORDFOLD Deres ref. Vår ref. Dato 12/754-4 27.8.2012 Statsbudsjettet 2012 - kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil 507 500 kroner til KUN senter

Detaljer

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iveland kommune 4724 IVELAND Deres ref Vår ref 11/1311-6 KRT Dato 25 Ori Z(11 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Bygdemellom - Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til - Bygdemellom - Bolyst 2013 Tinn kommune Jenny Fossum Grønn Postboks 14 3661 RJUKAN Deres ref. Vår ref. Dato 13/686-11 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til - Bygdemellom

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT KOMMUNAL- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE Deres ref. Vår ref. Dato 12/723-22 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap 552, post 72, Tilsagn om tilskudd på inntil

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68 Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2017 - kapittel 0761 post 68 Tilsagn om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 over statsbudsjettet kap 0761 post 68 Fylkesmannen

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870271 (Kun for

Detaljer