Årsberetning og regnskap 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2004"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: Faks: Avdeling: Storgata DOKKA Tlf.: Faks: Org.nr.: NO side 1 av 16 -

2 Innhold: Innholdsfortegnelse side 2 Styrets økonomiske betraktninger for 2004 side 3 Etnedal Sparebank 94. driftsår side 3 Resultatregnskap 2004 side 8 Balanse 2004 side 9 Noter til regnskapet for 2004 side 10 Utdeling av gaver av overskuddet i 2004 side 14 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2004 side 15 Beretning fra Kontrollkomitéen for 2004 side 15 Oversikt over ansatte og tillitsvalgte 2004 side 16 - side 2 av 16 -

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2004 Lokalt I Etnedal Sparebank kan vi se tilbake på et aktivt år. Selv om veksten er moderat, har det vært stor aktivitet på de fleste områder. Dette gir et godt resultat. Resultatet på 3,7 mill. kroner etter skatt utgjør 1,09 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Vi regner med at dette blir omtrent som for gjennomsnittet av sparebankene i Norge. På grunn av den moderate veksten i 2004 bidrog dette til en økning i egenkapitalen fra 14,5 prosent i 2003 til 15,5 prosent i Økningen i utlånene er større enn innskuddsveksten og innskuddsdekningen har derfor gått ned fra 90,2 prosent i 2003 til 87,7 prosent i Behovet for ekstern funding er dermed økt. Etnedal Sparebanks forretningside er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Bankens målsetning kan oppsummeres ved at vi på alle vesentlige nøkkeltall minimum skal være på linje med sammenlignbare banker, og være det naturlige valg for alle kunder i markedsområdet innenfor personkundemarked, primærnæring og mindre næringslivsbedrifter. Det er videre et mål for oss å ha kompetente og høyt motiverte medarbeidere som jobber etter høye etiske mål. For å nå våre målsetninger skal banken ha produkter og tjenester preget av kompetanse og service, samt enkelhet, trygghet og nærhet til kunden. Nasjonalt Den økonomiske veksten var god både i Norge og internasjonalt i Pengepolitikken var svært ekspansiv. I USA ble imidlertid renten gradvis økt gjennom året, men fra et meget lavt nivå. Den europeiske sentralbanken holdt sin styringsrente uendret på 2 prosent, mens Norges Bank satte ned sin styringsrente til 1,75 prosent. Oslo Børs nådde historisk toppnotering i desember, blant annet som følge av rekordhøy oljepris. Boligprisene vokste også kraftig, som følge av den lave renten. Dette forklarer også den sterke gjeldsveksten i husholdningene i Sparebankene oppnådde svært gode resultater i Lave tap bidro i stor grad til dette. Samlet kan en si at det økonomiske oppsvinget kom raskere og var bredere enn de fleste hadde ventet. Privat konsum er med sin andel på 60 prosent av fastlandsøkonomien den viktigste drivkraften i norsk økonomi. 2 av 3 husholdninger er i nettogjeldsposisjon, og nøt dermed godt av den kraftige rentenedgangen gjennom 2003 og Sammen med god reallønnsvekst førte dette til at det private konsumet tok seg markert opp i Det lave rentenivået bidro til høy vekst i husholdningenes gjeld. Gjelden vokste med over 11 prosent i Dette utgjorde om lag 130 milliarder kroner. Gjeldsveksten var over dobbelt så høy som veksten i den disponible inntekten og gjelden utgjorde i overkant av 160 prosent av den disponible inntekten ved utgangen av året. Dette er høyt både historisk og internasjonalt. Den lave renten bidro til at rentebelastningen likevel var svært lav i Til tross for den lave renten var sparingen høy. Husholdningenes brutto finansformue økte mer enn gjelden. Økningen var på om lag 167 milliarder kroner. Av dette skyldes om lag 35 milliarder kroner verdistigningen på aksjer og obligasjoner. I desember ble det satt ny historisk toppnotering på Oslo Børs. Hovedindeksen steg med om lag 40 prosent i løpet av Avkastningen på Oslo Børs var for siste del av året betydelig høyere enn for de store internasjonale børsene. Årsaken var den høye oljeprisen og det store innslaget av oljeselskaper på Oslo Børs. Sparebankene leverte svært gode tall for de tre første kvartalene i Ser en bort fra DnB NOR fikk de øvrige sparebankene et overskudd etter skatt på 3,6 milliarder kroner i denne perioden. Dette er en forbedring på 0,7 milliarder kroner sammenlignet med Den viktigste årsaken til det bedrede resultatet var at tapene ble redusert. Gunstig konjunkturutvikling, et svært lavt rentenivå og bedre vilkår for næringslivet var viktige årsaker til denne utviklingen. Rentenettoen, som er bankens viktigste inntektskilde, viste nedgang regnet i prosent av forvaltningskapitalen. Det lave rentenivået reduserte direkteavkastningen på egenkapitalen. Dette er noe som særlig rammer solide banker med høy egenkapital. Det lave rentenivået gjorde det også vanskelig å opprettholde marginen på brukskonti. Sammen med generell sterk konkurranse førte dette til press på rentemarginen. Sterk konkurranse og pressede marginer setter krav til den øvrige driften for at inntjeningen skal kunne opprettholdes. Mange sparebanker økte de andre inntektene vesentlig sammenlignet med Særlig bidro økte inntekter fra salg av forsikrings- og spareprodukter, samt økt volum i betalingsformidlingen. For sparebankene eksklusive DnB NOR var kapitaldekningog kjernekapitaldekningsprosenten henholdsvis 13,4 og 11,8 prosent. Soliditeten var således god, og som gruppe lå sparebankene godt over myndighetenes minstekrav til kapitaldekning på 8 prosent. Etnedal Sparebank 94. driftsår Om banken vår Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land Kommune. Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 115 saker. Etter styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under den forutsetning. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 340,6 millioner kroner ved årsskiftet. Dette er en økning på 7 millioner kroner eller 2,1 % fra Økningen i 2003 var henholdsvis 41 millioner kroner og 14,1 %. Forvaltningskapitalens utvikling siste 5 år (tall i millioner kroner) side 3 av 16 -

4 Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 266,2 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 7,6 millioner kroner, eller 3,0 % mot 15,9 % i De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 78,4 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 15,2 millioner kroner. Innskudd fra kunder Mill. kr % Mill. kr % Folio/Kassekreditt 34,9 13,1 41,1 15,9 Lønnskto/Honnørkto/Ungd.kto. 34,0 12,8 33,2 12,8 Sparekonto. 170,1 63,9 157,0 60,7 Særvilkår 21,4 8,0 23,0 8,9 Bundne innskudd 5,8 2,2 4,3 1,7 SUM INNSKUDD 266,2 100,0 258,6 100,0 Utviklingen i innskudd fra kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Utlån til kunder De samlede utlån til kunder var på 303,7 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 16,9 millioner kroner, eller 5,9 % mot 9,6 % i Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2004, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 114,1 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2004 behandlet 603 lånesaker og innvilget 95 millioner kroner i nye lån og garantier. Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Tapsvurdering og føring av tap er skjedd i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Styret mener at banken har tatt høyde for mulige tap. Samlet avsetning til tap utgjør 4,8 % av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkelte families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, at vi tar del i den næringsutvikling som finnes i Etnedal kommune, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Utlån fordelt geografisk: Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Sektorer Mill. kr. % Personmarked 186,0 61,3 Næringsliv 106,7 35,1 Andre 11,0 3,6 SUM Sektorer 303,7 100,0 Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 38,9 36,4 Industri 2,2 2,1 Bygg og anlegg 17,7 16,6 Reiseliv/Varehandel 22,3 20,9 Tjenesteyting, sosial og privat 25,6 24,0 SUM Næringsliv 106,7 100,0 Geografisk fordeling Mill. kr. % Etnedal kommune 153,2 50,5 Nordre Land kommune 41,8 13,8 Søndre Land kommune 4,8 1,5 Nord-Aurdal kommune 7,8 2,6 Sør-Aurdal kommune 9,4 3,1 Andre kommuner i Oppland 30,7 10,1 Oslo og Akershus 49,8 16,4 Andre 6,2 2,0 SUM Utlån 303,7 100,0 - side 4 av 16 -

5 Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel, og grensen for handelsporteføljen er satt til 6 % av forvaltningskapitalen. Obligasjonsbeholdningen består for det meste av stats-, fylkes- og bank/kredittselskapsobligasjoner. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Ved årsskiftet foreligger en urealisert fortjeneste på kroner, mot kroner forrige år. Av aksjeporteføljen på 5,1 millioner kroner er kroner klassifisert som handelsportefølje. Omsetningen av aksjer og obligasjoner har i løpet av året gitt en gevinst på kroner. Verdipapirer utgjør 7,3 % av forvaltningskapitalen. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 12,4 millioner kroner pr , eller 3,7 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2003 var tallene henholdsvis 12,3 millioner kroner og 3,8 %. Dette gjenspeiler en reduksjon i rentemarginen på 0,1 %. Andre driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde 9,4 millioner kroner, eller 2,78% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 2003 var tallene henholdsvis 9,1 millioner kroner og 2,78 %. Lønn, honorar og andre personalkostnader utgjorde millioner kroner, eller 1,15% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende %-andel for 2003 var 1,21. Driftskostnader i % av driftsinntekter utgjør 65 %. Året før var kostnadsprosenten 62,4%. Lønnsutgifter og driftsutgifter ved Dokka-avdelingen, utgifter i forbindelse med omlegging til ny datasentral i 2005 og ikke fakturerte datautgifter for 2003 fra EDB Fellesdata AS er noe av årsaken til den høye kostnadsprosenten. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på millioner kroner, eller 1,49% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2003 var henholdsvis 5,5 millioner kroner og 1,7 %. Tap på utlån er bokført med kroner som utgjør 0,07 % av utlånene. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er millioner kroner. Årets skattekostnad er kroner. Dette gir et årsoverskudd på millioner kroner, eller 1,09% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2003 var 2,8 millioner kroner og 0,86 %. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 52,9 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 15,5 % av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 2003 utgjorde egenkapitalen 49,3 millioner kroner, eller 14,7 %. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 23,89 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Bankens finansielle risikoer Styret arbeider generelt for å redusere risikoene ved den løpende drift, og overvåker risikoområdene gjennom vedtatte planer og strategier. En av risikoområdene er benevnt som finansiell risiko, som kan deles opp i: - Kredittrisiko - Markedsrisiko som igjen omtales som en fellesnever av: - Renterisiko - Valutarisiko - Kursrisiko - Likviditetsrisiko Kredittrisiko: Bankens kredittrisiko er knyttet til kundenes manglende betalingsevne og -vilje, sett hen til den sikkerhet banken har for sine utlån. Banken har innført risikoklassifisering av hele lånemassen. Sammen med lokalkunnskap mener vi at klassifiseringssystemet gir oss oversikt over hvor risikoen for tap er overhengende. Tre av bankens engasjement utgjør mer enn 10 % av egenkapitalen. Ut fra avgitt sikkerhet har vi spesielt vurdert de største engasjementene med hensyn til tapsrisiko. Styret mener at avsetningene til tap, i alt kr 14,5 millioner vil fange opp tap som vil kunne komme til syne på et senere tidspunkt. Enn videre er det knyttet kredittrisiko til obligasjonsmassen. Styret mener imidlertid at valg av investeringsobjekter har redusert risikoen til et minimum. Renterisikoen er knyttet til engasjement hvor vi er bundet av inngåtte renteavtaler. For utlån utgjør fastrentelånsavtaler 7,4 mill kroner, hvilket er 2,4 % av samlede utlån. For å motvirke effekten av rentebindingen har vi kontrahert innskudd fra Eiendomskreditt på kr 5 mill. på samme vilkår. I tillegg har vi 3 renteswapper på til sammen 11 millioner kroner. Slike avtaler må sees på som en forsikring. Det skal imidlertid sies at slike sikringsforretninger i dagens rentemarked er ugunstig, og har resultert i et tap på kr i inneværende år. Valutarisikoen er nærmest null, i det beholdningen av valuta er liten. Vi har verken innskudd eller utlån i utenlandsk valuta. Kursrisikoen er knyttet til plassering i aksjer og obligasjoner. Handelsporteføljen av aksjer følges fortløpende. Det er fastsatt - side 5 av 16 -

6 retningslinjer for kjøp og salg av aksjer som sier at beholdningen av aksjer skal være begrenset. Den største delen av porteføljen er knyttet til samarbeidende selskaper og felleskontrollert virksomhet. Denne beholdningen er behandlet som anleggsmidler. Verdivurderingen av anleggsaksjene tilsier at bokført verdi er i behold, sett under ett. Obligasjonsmassen er ment å holdes til forfall. Dermed vil pålydende beløp være realisasjonsverdien. Likviditetsrisiko er risiko for at banken ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall. Med den utviklingen vi har, at utlånene øker mer enn innskuddene, vil denne risikoen også være økende. Styret har vedtatt ny strategi for likviditetsstyring der det er lagt planer for hvordan en eventuell manglende likviditet skal avhjelpes. I disse planene inngår etablerte trekkrettigheter i andre banker og planer for å inngå nye avtaler med en større bank. Det er også tatt hensyn til raskt å kunne få tilgang til likvider ved at deler av egenkapitalen skal være bundet opp i omsettelige obligasjoner. Risikostyring Styret har kontroll over, og overvåker de finansielle risikoer gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontroll-forskrifter. Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Regnskapskontoret, som banken eier, er et godt servicetilbud til næringslivet i kommunen. Kontoret har i dag 6 fast ansatte, hvorav 67 prosent er kvinner og 33 prosent er menn. Dette utgjør 5,5 årsverk. Beskjeftigelsen er god, og årsomsetningen ligger årlig rundt 2,5 millioner kroner. Autorisert regnskapsfører Kirsti Hagaseth er ansatt i stillingen som daglig/faglig leder. 2 av de øvrige medarbeiderne ved regnskapskontoret tar utdanning ved BI-Nettstudie for å oppnå autorisasjon som regnskapsførere. Regnskapsføreryrket har utviklet seg mye i løpet av de senere år. Lovpålagte krav innenfor selve utøvelsen av yrket, i tillegg til oppdatering innenfor de ulike fagområdene/ kundegruppene, har gjort yrket meget arbeidsintensivt. De ansatte har derfor stort arbeidspress og mye ansvar. Hver enkelt ansatt ved regnskapskontoret har lagt ned et betydelig arbeide for å holde de frister og krav som blir pålagt fra myndighetene, og styret vil uttrykke sin tilfredshet med arbeidet som utføres på regnskapskontoret. Personalet/Arbeidsmiljøet Ved utgangen av året hadde banken 10 ansatte, hvorav 2 arbeider deltid. 60 prosent er kvinner og 40 prosent er menn. Dette utgjør 9 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt renholder. Ved Dokka-avdelingen er det 2 ansatte. Banken vektlegger utvikling av kompetanse og utdanning av personalet. Alle ansatte er i gang med en interaktiv utdannelsesplan gjennom Terra-skolen, som på sikt skal gi økt kompetanse som Finansielle rådgivere Terra. Sykefraværet var i 2004 på 1,31%. Det har ikke vært ulykker eller oppstått personskader eller materielle skader knyttet til virksomheten i Banken har etablert kollektiv pensjons-forsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring for de ansatte. Det er styrets oppfatning at banken har et godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med de ansatte og tillitsvalgte er godt. Internkontrollforskriftene vedrørende helse, miljø og sikkerhet er utarbeidet for de aktuelle områder. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. De ansatte i banken og Regnskapskontoret går til legekontroll årlig eller 2. hvert år, avhengig av alder. Styret har 5 medlemmer der 40 prosent er kvinner og 60 prosent er menn. Valdres Sparebankgruppe DA Valdres Sparebankgruppe DA er et selskap som er eiet av de fire selvstendige sparebankene i Valdres; Vang Sparebank, Vestre Slidre Sparebank, Øystre Slidre Sparebank og Etnedal Sparebank, med 25% på hver. Selskapet har formidling av forsikring som sin hovedvirksomhet. I tillegg er Valdres Sparebankgruppe DA et organ der bankene samarbeider om annonsering, markedsføring, opplæring og andre tidsaktuelle prosjekt. Sparebankgruppens felles kontor på Fagernes er samlokalisert med Valdres Eiendomskontor AS. Det skal være et aktivt salgskontor for de fire bankenes tjenester inkludert salg av fonds, livs- og skadeforsikring i hele Valdres. Det er 2 ansatte ved kontoret. I begynnelsen av 2004 ble det satt i gang et prosjekt som har arbeidet med hvordan vi best skulle legge til rette for å forsterke samarbeidet og kjennskapen til hverandre i Valdres Sparebankgruppe. I prosessen har vi sett at vi på kort og lang sikt kan utnytte dette samarbeidet på en kostnadseffektiviserende måte for de 4 bankene og bidra til Sammen skal vi bli sterkere alene Målet med prosessen var: Å bli kjent med kollegaer i de øvrige bankene på en ny måte Jobbe sammen i prosjektgrupper Gi en konklusjon om tiltak til beste for bankene på kort og lang sikt. Utvikle oss selv som medarbeidere. Sørge for at vi som små banker setter dagsorden og er i forkant av utfordringene. Utnytte dette på en kostnadseffektiv måte for bankene på kort og lang sikt. Dette skal styrke bankenes mulighet til å møte strukturendringer, nye krav og nye utfordringer i markedet. Valdres Eiendomskontor AS Etnedal Sparebank er, sammen med de 3 andre selvstendige sparebankene i Valdres Sparebankgruppe DA, eiere av Valdres Eiendomskontor AS. Kontoret har 4 ansatte, og advokat Sigurd Bang er daglig/faglig leder. Valdres Eiendomskontor AS er lokalisert på Fagernes. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Etnedal Sparebank har på enkelte områder store gevinster av å samarbeide med andre sparebanker for å utvikle infrastruktur og finansielle produkter. Etnedal Sparebank eier derfor sammen med en rekke andre sparebanker Terra-Gruppen AS som skal løse slike oppgaver for banken. Banken har valgt å ha eierinteresser i selskapet for å styrke sin posisjon i lokalmarkedet gjennom å bruke selskapet som strategisk leverandør av finansielle produkter og tjenester. Videre er selskapet et viktig instrument for banken i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av IT-system og kompetanse. Overordnede oppgaver for selskapet er: - side 6 av 16 -

7 - Aksjonærbankene i Terra-Gruppen AS skal gjennom samarbeidet få mulighet til å distribuere konkurransedyktige produkter man forventer å finne i moderne banker. - Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse for lokale norske sparebanker og har et koordineringsansvar innenfor alle områder som er definert innenfor samarbeidet. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen AS oppnår banken utover de strategiske gevinstene utbytte på investert kapital, økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetanseøkende læringsløp for ansatte i banken. Utsiktene for år 2005 Den sterke økonomiske veksten som Norge opplevde i 2004 vil trolig vedvare også i Det forventes en vekst i BNP for Fastlands-Norge på rundt 3,5 prosent i Det er særlig privat forbruk, økte investeringer og økt eksport som ventes å bidra til denne utviklingen. Renten vil holde seg lav, men en kan ikke utelukke en moderat oppgang i løpet av Den største usikkerheten synes å være knyttet til utviklingen i kronekursen og utviklingen internasjonalt. Kombinasjonen av en forventet gunstig konjunkturutvikling og et lavt rentenivå taler for god gjeldsbetjeningsevne for husholdninger og foretak. Sammen med forventninger om god inntjening i foretakene, ser tapsutsiktene lyse ut også for Husholdningenes gjeldsvekst er fortsatt sterk. Fortsatt lavt rentenivå bidrar til en slik utvikling. Høyere gjeldsvekst enn inntektsvekst øker sårbarheten til husholdningene. På kort sikt synes imidlertid husholdningenes økonomi som helhet å være god. Boligprisene har utviklet seg sterkt over lengre tid. I 2004 var imidlertid boligbyggingen høyere enn på mange år. Sammen med forventninger om renteoppgang, taler dette for en noe mer moderat boligprisutvikling. Det vil i så fall bidra til lavere kredittetterspørsel, noe som igjen vil bidra til bedret fundingsituasjon for bankene. Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkuransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medfør et press mot bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringen er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeide med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Valdres Sparebankgruppe og Terra-Gruppen. Overgang til ny datasentral - SDC - høsten 2005 forventes å gi oss bedre dataløsninger og betydelig reduksjon i datautgiftene. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Konklusjon Styret mener at banken har bidratt til å utvikle lokalsamfunnet. Det har skjedd gjennom å yte banktjenester med gode konkurransemessige betingelser. Vi har gitt god rådgivning til våre kunder og økt vår kompetanse. Banken har bidratt med økonomiske midler til lokalsamfunnet både gjennom sponsoravtaler og med gaveutdeling til lag og foreninger. Den økte kompetansen i banken sammen med årsresultatet sikrer fortsatt råderetten over en betydelig kapital. Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift til å være gode. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, Deres arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil derfor benytte anledningen til å takke de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Etnedal, den 16. februar 2005 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug styreleder Åge Kleven nestleder Anbjørg Byfuglien styremedlem Tilia Dagny Cristina Hovi styremedlem Kjell Jørgen Fjeld banksjef - side 7 av 16 -

8 Årsregnskap 2004, Etnedal Sparebank RESULTATREGNSKAP (beløp i hele 1000) Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innkudd fra kunder Andre rentekostnader 195 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Sum utbytte o.a. inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap (-) på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 5 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Sosiale kostnader Pensjonskostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer side 8 av 16 -

9 BALANSE (beløp i hele 1000) Eiendeler Note nr Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med løpetid Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-, drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 7, 9 og Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger 9 og Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Øvrige anleggsaksjer / andeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Overfinansiert kollektiv pensjonsordning Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note nr Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Swapavtale Etnedal, 31.desember 2004 / 16. februar 2005 I styret for Etnedal Sparebank 94. driftsår Knut Ole Gladhaug styreleder Åge Kleven nestfleder Anbjørg Byfuglien styremedlem Tilia Dagny Cristina Hovi styremedlem Kjell Jørgen Fjeld banksjef Signe Marit Jøranli regnskapsansvarlig - side 9 av 16 -

10 Noter til regnskapet for Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk.det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall i tabellene er oppgitt i 1000 kr, så sant ikke annet er angitt. Notene er ment å gi tilleggsinformasjon til regnskapet og styrets beretning. Poster som direkte fremgår av regnskapet er ikke repetert i notene eller i beretningen. 2. Datterselskap, tilknyttet selskap og ansvarlig lån Banken har et frittstående og heleid regnskapskontor. Driften av kontoret skjer helt adskilt fra bankens virksomhet, og regnskapskontoret blir betraktet som en helt ordinær kunde. Regnskapskontoret vil i 2005 bli organisert som aksjeselskap. Regnskapskontoret sysselsetter 5,5 årsverk og omsatte i 2004 for 2,5 mill.kr. Regnskapet forventes å bli gjort opp i balanse. Regnskapskontoret skyldte banken ved årsskiftet samlet kr Banken belastet kontoret med kr i renter gjennom året. Bevilget kassekreditt er kr , hvorav benyttet kreditt utgjør kr Ordinært fast lån utgjør kr Regnskapskontorets regnskap er ikke konsolidert med bankens regnskap, et valg gjort i samsvar med kredittilsynets forskrift av 2.okt 1996, ledd. Banken eier 25 % av aksjene i Valdres Eiendomskontor A/S, sammen med de andre sparebankene i Valdres Sparebankgruppe. Selskapets resultat for 2004 ble et underskudd på kr Total egenkapital utgjør kr Banken har stillet garanti for selskapet på 2,5 mill kroner. 3. Valuta Bankens beholdning i utenlandsk valuta er oppført til gjennomsnittlig kjøp/salgskurs pr Verdien av valutaene utgjør NOK Finansielle instrumenter finansielle derivater rente og valutainstrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt en bytteavtale gjort med DnB, kalt bankinnskudd med børsavkastning, (BMB). Banken har ved årsskiftet handelsportefølje av aksjer jfr note 12 til anskaffelseskost kr , mens markedsverdien utgjør kr Porteføljen er bokført til markedsverdi. BMB-avtalen, nevnt foran, har en løpetid på 6 år, og forfaller i Derivatet har ingen markedsverdi. Avtalen innebærer at banken betaler flytende rente kvartalsvis fram til forfallstidspunktet. Som motytelse får banken opsjon på aksjeavkastningen på forfallsdagen. Aksjeavkastningen reguleres i forhold til indeksutviklingen på nærmere definerte aksjemarkeder. Bytteavtalen er inngått for å sikre den framtidige renteutbetalingen på innskudd fra kunder hvor det er gjort avtale om børsavkastning, istedenfor vanlig rente. Banken har mottatt innskudd for kr , mens vår avtale med DNB lyder på Kr. 1 million. Isolert for 2004 innebar derivatet en negativ inntekt på kr Utviklingen i aksjemarkedet fram mot forfallsdatoen vil avgjøre hvorvidt transaksjonen vil gi samlet gevinst, eller tap. 5. Periodisering inntektsføring og kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes, eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne ikke betalte kostnader periodiseres, og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres, og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Gebyrer som er betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de mottas. Banken har en moderat gebyrpolitikk og beregner seg ikke høyere gebyrer enn de kostnadene tjenesten påfører banken. 6. Garantier Bankens garantistillelser fordeler seg som følger: Lånegarantier 0 0 Betalingsgarantier Annet garantiansvar SUM garantiansvar Utlån og grantier samt potensiell eksponering fordelt etter sektorer næring Utlån Garantier Potensiell eksp Personmarked Off. forvaltning Primærnæring Industri Service & tj.yting Bygg/Anlegg Vareh./reiseliv SUM Gruppering av misligholdte engasjementer Misligholdte Tapsutsatte Spes. tapsavs. Uspes. tapsavs. Gruppering engasj. engasj.** utlån og gar. utlån og gar Lønnstakere Prim.næring Ind./Bergv Bygg/Anlegg Vareh./reiseliv Tjenesteyting SUM Med engasjement menes summen av enkeltlån og rammekreditter. ** Jfr risikovudering gjort ved utgangen av året. 9. Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Oppland Oslo/Akershus Utlandet Øvrig SUM Verdsettelse beskriveslse definisjoner Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Alle engasjementer blir gjennomgått med hensyn til nødvendige tapsavsetninger. Engasjement defineres som samlede avgitte garantier og utlån til enkeltkunde. Tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil gi seg uttrykk på et senere tidspunkt. Vurderingen er skjedd ut fra generell bransje-, beliggenhets- og konkurranseforhold Sum misligh. lån Herav avsatt til tap på misligh. lån Netto misligh. lån Øvrige tapsuts. lån Spesifisert tapsavs Avsatt til uspes. tap Netto tapsuts. lån Endringen i tapsutsatte lån fra tidligere år må sees i sammenheng med endring av måten å risikoklassifisere på. Misligholdte engasjementer er engasjementer hvor kunden ikke har betalt forfalt termin, eller inndekket overtrekk på rammekreditt innen 90 dager etter forfall/overtrekksdato. - side 10 av 16 -

11 Endringer i ikke inntektsførte renter Påløpne ikke inntektsførte renter pr Inntektsført gjennom året Påløpne ikke inntektsførte renter gjennom året som er vurdert som tapsutsatt Påløpne ikke inntektsførte renter pr Konstaterte tap er tap som er oppstått fordi banken har gitt avkall på hele, eller deler av engasjementet fordi kunden ikke anses betalingsdyktig Konstaterte tap utgjør 71 1 Spesifiserte tapsavsetninger er avsetninger til dekning av påregnelig tap på engasjementer som er vurdert som tapsutsatt pr 31.desember. Uspesifiserte tapsavsetninger er avsetninger til dekning av tap som må påregnes å inntreffe på engasjementer som pr 31.desember ikke er identifisert, og som ikke er vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger. Tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Spesifisert tapsavsetning Periodens konst. tap med tidl. foretatt tapsavsetning økte spesifiserte tapsavsetninger i året tilbakeførte spesifiserte tapsavsetninger i året Spesifisert tapsavsetning Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifisert tapsavsetning Periodens endring Uspesifisert tapsavsetning Tap på utlån og garantier Periodens endring i spesifiserte avsetninger Periodens endring i uspesifiserte avsetninger Konstaterte tap 71 1 Inngått på tidligere konstaterte tap Periodens tapskostnader Engasjement fordelt etter risikogrupper. Banken deler inn engasjementene i fem risikogrupper, der A og B er lav risiko, C er middels, og D og E er høy risiko. Risikoklassifiseringen bygger på en totalvurdering av stillet pant målt opp mot totalengasjementet. I den utstrekning konkurransesituasjonen tillater det, blir engasjement med høy risiko priset høyere enn engasjement som innbærer lav eller normal risiko. Banken har tatt i bruk dataverktøy for slik klassifisering i året, og har dermed ikke sammenligningstall for tidligere år. Tidligere ble massen vurdert manuelt. Risikoklasser Engasje- Garantier Trekk- Spes. ment fasil. tapsavs. Lav Normal Høy Ikke klassifisert SUM Fastrentelån Banken har følgende fastrentelån gitt til sine kunder: Lån gitt med fast rente Hvorav forfall i kommende år Hvorav forfall innen 5 år Av fastrentelånene er 5 millioner kroner rentesikret med innskudd fra Eiendomskreditt AS med forfall i Verdsettelse av sertifikater og obligasjoner Sertifikater og obligasjoner vurderes til laveste verdi av beholdningens anskaffelseskost og virkelig verdi etter porteføljeprinsippet. Pr årsskiftet består beholdningen av kun obligasjoner. Obligasjonene er anskaffet med den hensikt at de skal beholdes til forfall. Oversikt over obligasjonsbeholdningen: Ansk. Bokf. Markeds- Mer Børs- Eff. kost verdi verdi verdi notert rente Norske statspapirer ,8 Private selskaper ,6 SUM Tilsv. forrige år Pålydende verdi av obligasjonsmassen er pr årsskiftet kr , hvilket gir en merverdi på kr Effektiv avkastning er beregnet som forholdet mellom renteinntekter og bokført verdi. Bokført verdi fordelt etter løpetid: < 1 år 1 5 år 6 10 år Over 10 år SUM Norske statspapirer Private selskaper SUM Tilsv. forrige år Oversikt over Beh. Tilgang Avgang Beh. Tilgang og avgang: Norske statspapirer Private selskaper SUM Durasjonene for obligasjonsmassen er beregnet til 2,8. Det vil si at den gjennomsnittlige tid fram til forfall er i underkant av 3 år. Kun et fåtall av obligasjonene har fast rente i hele løpetiden. Ved endring av renten i markedet med +/- 1 %, vil verdien av obligasjonsmassen minke/øke med kr Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er regnskapsmessig vurdert til anskaffelseskost for den del som er klassifisert som anleggsmidler. Verdipapirer vurdert som omløpsmidler er verdijustert til reell verdi pr oppgjørstidspunktet. Porteføljeprinsippet er lagt til grunn. Spesifikasjon Ant. Andel Ansk. Bokf. Omløpsaksjer enh. Kost verdi Avanse Global Vekst Aker Kværner ASA 54 0, Orkla ASA , Norske Skog , SUM Omløpsaksjer Anleggsaksjer / andeler Sparebanken. Nord Norge , Melhus Sparebank , Totens Spb. Gr.fondsbev , Helgeland Spb. Gr.fondsbev , Sikon Øst AS 250 0, Etnedal Næringsbygg AS , Valdres Næringshage AS 4 2, Valdres Industripark AS 6 0, Bankaxept AS , InfoCare AS , SPAMA AS 50 0, BBS AS Eiendomskreditt AS , TERRA-gruppen AS , TERRA Norden 112, SUM anl.aksjer/andeler Valdres Eiendomskontor AS , SUM tilknyttede selskaper SUM alle aksjer / andeler side 11 av 16 -

12 Andel børsnoterte aksjer: Handelsportefølje 100%, og anleggsaksjer 25,8% Virkelig verdi av anleggsaksjene er ikke dokumenterbare i det de i stor utstrekning gjelder aksjer som ikke omsettes. Oversikt over tilgang og avgang Handel Anlegg Handel Anlegg Beholdning Tilgang Nedskriving/reversering Avgang Beholdning SUM alle Varige driftsmidler Varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningene er lineære, og fordeler seg over driftsmidlets antatte økonomiske levetid. Avskrivningstabell Maskin/inventar Bankbygg Anskaffelseskost Tilgang 255 Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats % 2,5 % Investering i fast eiendom og driftsløsøre de siste 5 år: Driftsløsøre Fast eiendom SUM Banken har utleieavtale med Etnedal Trygdekontor, Etnedal Sparebanks Regnskapskontor og Posten BA. Leieinntektene utgjør kr Banken driver virksomheten fra egne lokaler. 14. Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere bestemt beregningsgrunnlag. Kapitaldekning siste 4 år Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Ansv. kapital-% 23,89 22,46 23,48 22,98 Som en følge av at banken har implementert pensjonsforpliktelser og overfinansiert pensjonsordning i 2004 i samsvar med IFRS har dette påvirket egenkapitalen pr 0101 slik: Bankens fond etter avlagt regnskap Implement. av overfinansiert pensj.ordning Korrigert verdi sparebankens fond pr Implementeringen har medført tilsvarende korrigering av utsatt skattefordel, og det vises til note Likviditetsforhold/ finansiering Restløpetid for hovedposter: SUM <1 mnd Kont. og fordringer. på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Obligasjoner Andre eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid SUM eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering mnd 3-12 mnd 1-5 år >5 år Uten l.tid Kassekreditt er medtatt under intervall 3-12 mnd, og innskudd fra kunder uten bindingstid er behandlet som konstant uten løpetid. Massen har årlig vist stigende tendens, men kunden kan når som helst ta ut sitt innskudd. Likviditetsrisiko kan sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser rettidig. Som det framgår av likviditetseksponeringen er banken akseptabelt dekket med løpende likviditet. Dessuten kan banken bruke sine trekkrettigheter i Norges Bank og DnB NOR ved behov. Trekkrettighetene i Norges Bank utgjør 3,075 mill. kr., og i DnB NOR 16,5 millioner. Det er trukket 8 mill. kr. på disse rettighetene ved nyttår. 16. Tidspunkt frem til avtalt / sannsynlig endring av rentebetingelser SUM <1 mnd Kont. og fordringer. på sentralbanker mnd Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Obligasjoner Andre rentebærende eiendeler Ikke rentebærende eiendeler SUM eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Netto renteeksponering Netto renteeksponering i gjennomsnitt av fovaltningskapital - 1,0 10,4 2,4 1,6 0,4-13,7 Kassekreditt er medtatt under intervall 1-3 mnd. Renterisikoen er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva og passivaside ikke er sammenfallende. Imidlertid har banken stor frihet i å tilpasse seg endringer i rentemarkedet, både på utlåns- og innskuddssiden. 17. Kontanstrømsanalyse Analysen viser hvordan banken har skaffet likvider til veie, og hvordan disse er anvendt: Årsoverskudd før skatt Årets skattekostnader Avskrivninger Endring tapsavsetning lån Gaver Tilført fra årets virksomhet Økning utlån Økning innskudd fra kunder Endring innskudd fra banker Endring andre fordringer Endring kortsiktig gjeld o.a. tidsavgrensninger Netto likviditetsendring virksomhet Investering i varige driftsmidler og imm. eiend Endring langsiktig gjeld Endring verdipapirer Netto likviditetsendring investeringer Sum endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning som består av: Kontanter og fordringer på sentralbanker Innskudd i andre banker SUM mnd 1-5 år >5 år Uten l.tid - side 12 av 16 -

13 18. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Årsverk og godtgjørelser: Bankens ansatte utgjør ved årsskiftet 11 personer, tilsvarende 9,3 årsverk. Opplysninger om lønn og godtgjørelse: Bank- Styre Forst.- Kontr. Revisor sjef skap komité Kons. Revisjon Lønn / Honorarer Utg.ført pensj.kostn. 134 inkl. mva. Annen godtgj. 37 Lån og garantier gitt til ansatte og tillitsmenn Lån Garantier Banksjef Øvrige ansatte Styreleder Styremedlem A Styremedlem B 0 Styremedlem C 0 Kontrollkomitémedlemmer Forstanderskapets formann Øvrige forstandere Hertil kommer påløpne renter fra siste forfall og fram til 31.desember. Av banksjefens lån utgjør et rente og avdragsfritt lån, knyttet til bilordning, på kr Rentefordel ansatte er ført som lønn og er beregnet på basis av differansen mellom normalrentesatsen og funksjonærrentesatsen. Summen av rentesubsidierte lån utgjør kr Rentesubsidieringen utgjør kr Pensjonsforpliktelser ovenfor tjenestemenn og tillitsmenn. Banken har forpliktet seg til å yte pensjon til banksjefen ved fratredelse ved fylte 62 år. Likeledes har banken forpliktelser knyttet til AFPordningen, hvoretter andre ansatte enn banksjefen kan gå av med førtidspensjon ved fylte 62 år. Banken har dernest en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte i Vital Forsikring ASA. Ordningene er aktuarberegnet i henhold til IFRS, og implementert i regnskapet pr 1 jan 04, med følgende fortsetninger, og derav følgende beregning: Diskonteringsrente 5,5 Forventet avkastning 6,5 Lønnsvekst 3,0 Vekst i grunnbeløpet i Folketrygden 3,0 Årlig regulering av pensjoner 2,0 Sikret pensjonsforpliktelse (kollektiv ordning): Påløpt pensjonsforpliktelse Virkningen av fremtidig lønnsvekst 577 Påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler Overfinansiert ordning Arbeidsgiveravgift herav 178 Sum overfinansiering Årets kostnad - 10 som består av: Årets pensjonsopptjening 98 Rentekostnad 137 Avkastning av pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift - 1 SUM - 10 Usikret pensjonsforpliktelse: AFP Banksjef Minsteforpliktelse Effekt av framtidig lønnsvekst Arbeidsgiveravgift Underfinansiert ordning Årets kostnad knyttet til ordningen som består av: Årets pensj.opptjening Rentekostnad Arbeidsgiveravgift SUM Skatt Skattekostanden består av: Betalbar skatt- fra skattepliktig inntekt og formue i samsvar med innsendt selvangivelse. Utsatt skatt- knytter seg til periodisering av skatt på inntekts og kostnadsposter hvor regnskapsmessige verdier avviker fra de skattemessige. ( Midlertidige forskjeller) Disse avvikene kan enten resultere i utsatt skattefordel eller utsatt skatteforpliktelse. Banken har en netto utsatt skattefordel pr årsskifter på kr , som har sin bakgrunn i følgende beregning: Forskjell Utsatt skatt Forskjell Utsatt skatt Endring 2004 Driftsmidler Gjeldsposter Pensj.forpl Akjser SUM fjorårets regnsk Impl. pensjon IFRS SUM Forskjeller SUM Skattefordel Årets skatteberegning: Resultat før skattekostnader Permanente forskjeller - 72 Aksjeutbytte som beskattes hos utdeler Midlertidige forskjeller 53 Grunnlag for beregning av årets skatter Inntektsskatt utgjør (28 %) Formuesskatt utgjør (0,3 %) 150 Endring i utsatt skatt 15 Skattedifferanse tidligere år - 1 Årets skattekostnad i henhold til resultatregnskapet I tillegg til utsatt skattefordel bokført i balansen, inneholder denne kroner for betalte utviklingskostnader i Sparebankenes DataCentral SDC (Danmark) 20. Avgift til Sparebankenes sikringsfond Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon med videre, pålegger alle sparebanker å være medlem av Sparebankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap på innskudd som en innskyter har i en medlemsinstitusjon, med inntil 2 millioner kroner Årlig avgift til sikringsfondet utgjorde Administrasjonskostnader De viktigste enkeltposter er som følger: Databehandling Telefon og porto Blanketter/trykksaker og lignende Annonser/reklame Andre kostnader SUM Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer: Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre provisjoner og gebyrer SUM side 13 av 16 -

14 Utdeling av gaver av overskudd for Avsatt beløp: kr ,00 Kategori Lag / Organisasjon Beløp SUM Barn og ungdom: Sør Etnedal Barnehage Fridom Ungdomslag Bruflat Søndagsskole Sang og musikk: Bruflat Sangkor Etnedal Spel og Dansarlag Diverse lag og Bakkebygda Vel 500 organisasjoner: Besøkstjenesten i Etnedal 500 Bjørktun Grendehus Bruflat Badstue Bruflat Menighetshus Bruflat Sokneråd Brusveen Grendehus Byfuglia Grendehus Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag 500 Etnedal Historielag Etnedal Husflidslag Etnedal Jeger og Fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Turlag Etnedal/Sør Aurdal lokallag av NFU Fjellsbygda Grendehus Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon avd. Etnedal Granumsbygda Vel Haugalia Vel Kyrkjevarden Nord Etnedal Grendelag Nord-Etnedal Sokneråd Pårørendegruppa Etnedalsheimen Rundløype i Steinsetbygda Skogtun AL Sør Etnedal Vel Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Valdres 500 Valdres Forsøksring Valdres Skyttersamlags Ungdomsutvalg Til disposisjon SUM GAVEUTDELING side 14 av 16 -

15 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2004 Vi har revidert årsregnskapet for Etnedal Sparebank for regnskapsåret 2004, som viser et overskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger med kontantstrømoppstilling. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av bankens styre og banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til Revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med Revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av bankens formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for bankens økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Fagernes, den 16. februar 2005 VALDRES REVISJONSKONTOR Magne Ruud Beretning fra kontrollkomitéen for 2004 Kontrollkomitéen har utført sitt verv i henhold til Sparebankloven og komitéens instruks. Komitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Komitéen har etter utgangen av hvert kvartal gått gjennom styrets forhandlings- og bevilgningsprotokoller, og har spesielt vurdert den oppgitte sikkerhet for innvilgede lån. Komitéen har gått gjennom bankens regnskap og styrets årsberetning, og har i den forbindelse vurdert og funnet årets avskrivninger og avsetninger forsvarlige. Kontrollkomitéen i Etnedal Sparebank tilrår at styrets framlegg til resultatregnskap og balanse fastsettes som bankens regnskap for Etnedal, den 16. februar 2005 Einar Lundstein Kari Lundmoen Aud Bakken leder nestleder - side 15 av 16 -

16 Forstandere Tillitsvalgte og ansatte i Etnedal Sparebank 2004 Kontrollkomité Kommunevalgt Liv Henni Bergei Leder Einar Lundstein Kommunevalgt Håkon Lie Nestleder Kari Lundmoen Kommunevalgt, nestleder Ingjerd Thon Hagseth Medlem Aud Bakken Kommunevalgt Aslaug Fauske Varamedlem Tor Bjørnødegård Kommunevalgt Rolf Gunnar Klemetsen Varamedlem Stein Byfuglien Kommunevalgt Inger Anna Lysthaug Styret Kommunevalgt Steinar Lundstein Styreformann Knut Ole Gladhaug Kommunevalgt Helge Sandberg Nestformann Åge Kleven Kommunevalgt varamedl. Ingun Kompen Styremedlem Anbjørg Byfuglien Kommunevalgt varamedl. Toril Ruud Styremedlem Tilia Dagny Cristina Hovi Kommunevalgt varamedl. Per Fridthjof Berntsen Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Kommunevalgt varamedl Øyvind Rust Varamedlem Helge Sandberg Varamedlem Siv Bergene Innskytervalgt, leder Tor Bjørnødegård Varamedlem Ingjerd Thon Hagaseth Innskytervalgt Aud Bakken Ansatte Etnedal Sparebank Innskytervalgt Hjalmar Fredriksen Haug Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Innskytervalgt Martin Hestekind Nestleder Toril Strand Innskytervalgt Kari Lundmoen Regnsk.ansv. Signe Marit Jøranli Innskytervalgt Stein Byfuglien Utlånsansvarøog Bjørg Storengen Innskytervalgt Harald M. Espelien Kundebeh./Utlån Knut Soldal Innskytervalgt Karin Gabriele Becker Kundebeh. Karl Nerem Innskytervalgt varamedl. Eli Strand Kundebeh./Kasse Toril Grønbrekk Innskytervalgt varamedl. Harald Bjerknes Avdelingsleder Nils Morten Holthe Innskytervalgt varamedl. Turid H. Byfuglien Kundebeh. Gro Østensen Øybakken Innskytervalgt varamedl. Jon Ivar Stensrud Assistent Brit Breien Vikar: Anna Margrethe Brufladt Lybeck Valgt av ansatte Knut Soldal Renholder Anna Kompen Valgt av ansatte Toril Strand Ansatte Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Varamedl. valgt av ansatte Gro Østensen Øybakken Dagl. leder Kirsti Hagaseth Varamedl. valgt av ansatte Karl Nerem Regnskapsfører Kåre Bergene Regnskapsfører Regnskapsfører Regnskapsmedarb. Regnskapsmedarb. Vikar Svein Olav Kopperud Ole Espelien Unni B. Hagasæt Kari Ødegård Birgit F. Nordby - side 16 av 16 -

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Side 1 av 16 Innhold: Innholdsfortegnelse side 2 Styrets økonomiske betraktninger for 2005 side 3 Etnedal Sparebank 95. driftsår side 3 Resultatregnskap 2005 side 8 Balanse

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer