Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat"

Transkript

1 Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

2 F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Takk til alle som deltok på fagkonferansen og årsmøtet i Tønsberg. En spesiell takk til NKRFs servicefunksjon, som nok en gang tilrettela og gjennomførte årets arrangement på en utmerket måte. Jeg ser allerede fram til årsmøtet og fagkonferansen 2008, som arrangeres juni i Tromsø. I tillegg vil jeg takke for tilliten som ble vist meg ved gjenvalg som leder for NKRF. Årsmøtet vedtok NKRFs strategiplan , som vil være et godt og forpliktende grunnlag for forbundet til å være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge. Hovedstrategien i planen bygger på at vi skal bidra til å synliggjøre særpreget ved revisjon av offentlig virksomhet. Det er ikke tvil om at offentlig virksomhet skiller seg fra privat næringsvirksomhet ved at overskuddsmaksimering ikke er målet, men at pengene snarere er midlet til å nå målene om likebehandling, rettssikkerhet, åpenhet og mest mulig velferd i form av gode tjenester og tilbud til innbyggerne. Virksomhetene i kommunene er regulert i annen lovgivning (kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven mfl) enn privat næringsvirksomhet. NKRF skal jobbe for at bestemmelsene om revisjon av og tilsyn med kommunal sektor forblir regulert i kommuneloven, og at særpreget ved revisjonsinnholdet blir ivaretatt i revisjonsstandarder. Revisjonsstandarder utgitt av IN TOSAI og andre organisasjoner som arbeider med revisjon av og tilsyn med offentlig virksomhet er et viktig utgangspunkt for de nasjonale revisjonsstandardene. Fagkonferansen inneholdt mange sentrale og interessante temaer, og også denne gang var temaene etikk, korrupsjon og misligheter viet oppmerksomhet. Vi må som revisorer av kommunal virksomhet arbeide for at ingen ansatte må være naive og tro at det ikke kan forekomme misligheter og korrupsjon i egen kommune. De fleste ansatte vet at misligheter og korrupsjon er ulovlig, men mange vet ikke hvor grensen går. For at misligheter og korrupsjon skal oppstå er det ofte tre faktorer som er avgjørende. Det ene er press og motivasjon i forhold til for eksempel privat økonomi, det andre er at muligheten er til stede på grunn av manglende kontrollmiljø, og det tredje er manglende integritet som kan gi seg utslag i rettferdiggjøring «jeg har gjort meg fortjent til det, andre har gjort det før,» og liknende. Korrupsjon er å motta en «utilbørlig fordel» i kraft av sin stilling mot å yte gjenytelse til fordel for en annen part. Det kan være middager, reiser, returprovisjoner, penger med mer. Det vil kunne tilbys fra en leverandør for å oppnå en fordel. Økonomiske misligheter er alt fra kreative budsjettreguleringer, små personlige «korrigeringer» av reiseregninger, snusk med timetellingen, og videre til underslag, uredelig forretningsdrift og regnskapsjuks. Det er et lederansvar å sikre at lover og regler etterleves, og at etiske retningslinjer etableres og etterleves. Etikk må settes høyt på dagsorden. Alle som mottar gaver eller fordeler fra utenforstående bør spørre seg selv om det er gitt i den hensikt at giveren skal oppnå noe. Man bør også spørre seg om man vil ha god samvittighet, om det vil være uproblematisk å fortelle omgivelsene om det, om det er greit at avisa skriver om det. Hvis man er i tvil om å motta en gave eller en tjeneste, bør tilbudet avslås. Et viktig tiltak for å fange opp økonomiske misligheter er utarbeidelse av varslerrutiner, og det er positivt at mange kommuner ser nytteverdien i prosessen med å etablere rutinene. Dette er svært viktig sett på bakgrunn av at flere undersøkelser viser at de fleste økonomiske misligheter blir kjent gjennom varslere. Jeg har i tillegg stor tro på etikkarbeidet som er initiert av både Kommunal og Regionaldepartementet og KS. Det er ingen tvil om at dette er nødvendig og vil kunne hjelpe kommunene i arbeidet med å bekjempe korrupsjon og misligheter. Jeg ønsker alle en riktig god sommer!! Per Olav Nilsen styreleder

3 I N N H O L D 50 år siden... Av Torbjørn Olsen I et bidrag til bladet fra revisjonssjef i Trondheim, A. Kufås, under tittelen Rasjonell kommunal revisjon skrev han bl.a.: Så vidt jeg kan forstå kan ikke kommunerevisorene bli til nytte for hverandre før en kommer frem til standarder, altså noe konkret å holde seg til. Har en ikke det frykter jeg for at en fortsatt kan få visse vanskeligheter med å komme på bølgelengde med andre revisorer når en skal diskutere revisjon. Faglige standarder og meldetjenesten (gjennom Kommunerevisoren ) skulle bli viktige hjelpemidler på vei mot rasjonalisering og Kommunerevisoren ville kanskje etter hvert inneholde mer stoff om revisjonsteknikk. Etter hvert som en kan få arbeidet seg fram til faglige standarder og disse suppleres, skulle det omsider vokse fram standarder som består av spesialprøver som er hentet inn og sammensatt fra det store erfaringsområde, nemlig alle landets kommunerevisorer. Den samlede sum av bl.a. revisjonsteknikk blir altså utnyttet til fordel for alle. Imidlertid må en jo her ta visse reservasjoner. En må kanskje trekke den konsekvens at bykommunene er et eget erfaringsområde og fylkesrevisor med herredene et annet. Det vil neppe svekke ordningen at en i tilfelle har bystandarder og herredsstandarder. Tvert imot, for den som tilhører gruppen vil det hele bli mer konkret... Autorisasjonssaken sto på dagsorden i flere aviser. I Stavanger Aftenblad heter det Kommunerevisorene krever autorisasjon snarest mulig og i Bergens Tidende Kommunerevisorene i harnisk nå må autorisasjonssaken ordnes. I Stortinget tok stortingsmann Ree Pedersen opp saken i en interpellasjon til kommunalministeren. Utgangspunktet var Norges Byforbund og Norges Herredsforbunds uttalelse i saken (gjengitt i KR 1/2007). Han tillot seg overfor statsråden å antyde at By- og Herredsforbundet ikke hadde noen lovfestet uttalerett på vegne av kommunene og at kommunestyrene muligens hadde en annen oppfatning av saken. Han hadde også interesse av å høre om departementet kjente til hvilke motiver forbundet hadde for sin holdning. Svaret fra statsråd Ulrik Olsen lød slik: Det er vel nærmest for mye forlangt at kommunalministeren skulle kjenne til hvert enkelt styremedlems begrunnelse og vurdering for den votering han hadde avgitt i styrene. Men som alminnelig betraktning vil jeg si at jeg kjenner styremedlemmene i både By- og Herredsforbundet. De er alle erfarne, dyktige og tenksomme kommunalfolk, som jeg godt tror kan vurdere dette på en saklig og objektiv måte. Og jeg tror også at man vel neppe i dag kan si noen som gjennomsnittlig kan representere kommunestyrene på en så god og saklig måte som disse styrene. NKRF holdt sitt 9. Landsmøte i Kristiansand S juni Arrangørene beklaget at deltakerne måtte betale en avgift på kr. 35, til dekning av utgiftene ved festmiddagen. Fylkesrevisor O. Steen-Larsen, Fredrikstad, ble valgt til ny leder etter distriktsrevisor Inge W. Andersson, Stavanger, som bestemt hadde frasagt seg gjenvalg. Lederen har ordet... 2 Kommunerevisoren for 50 år siden... 3 Egenregi eller outsorcing... 4 Et godt omdømme bygges på tillit... 6 NKRFs Fagkonferanse SKYREVs normsamling Hva skjer? Samling for kontrollutvalgssekretærer 14 Produkter fra kontrollutvalgskomiteen 17 Risikobasert revisjon - GAIT Årsmøtet Utdeling av hederstegn Artikkelprisen Byvandring Revisorvitsen/redaksjonelt NYE UTGIVELSESDATOER Redaksjonskomiteen har flyttet tidspunktet for utgivelse av Kommunerevisoren slik: Nr januar Nr mars Nr mai Nr juli Nr september Nr november Frist for innlevering av artikler etc er den 5. i måneden før. Forsidebilde: Tomaszewic Tønsberg

4 J U S Av Robert Myhre, advokat Egenregi eller outsorcing når skal tjenesten konkurranseutsettes? Når kan kommuner tildele kontrakter til egne selskaper direkte, uten konkurranse etter anskaffelsesreglene? For å tildele slike kontrakter, må selskapet både være underlagt kommunens kontroll, og selskapets virksomhet kan i svært begrenset grad være rettet inn mot det kommersielle markedet. Innenfor kommunen som juridisk enhet, er det imidlertid ingen begrensninger i adgangen til å utføre oppgavene i egenregi. 1. Innledning Det er ofte stor oppmerksomhet knyttet til prosesser der etater eller avdelinger i en offentlig virksomhet skal konkurranseutsettes. Dette er naturlig, siden det både har store konsekvenser for de ansatte, og for brukerne av de tjenester etatene/avdelingene leverer. Et spørsmål som ofte dukker opp i kjølvannet, er om regelverket for offentlige anskaffelser pålegger konkurranseutsetting. Ofte gjennomføres konkurranseutsettingen, ved at det opprettes et selskap helt eller delvis eid av kommunen, slik at de ansatte overføres til det nye selskapet. Et spørsmål som da jevnlig dukker opp, er om kommunen står fritt til å kjøpe tjenester og varer fra selskapet i etterhånd, eller om selskapet må konkurrere om alle oppdrag på linje med øvrige private aktører. Egenregi brukes som betegnelse på en situasjon Egenregi brukes som betegnelse på der det offentlige utfører arbeidet med egne ansatte. Det motsatte av egen en situasjon der det offentlige utfører regi er outsorcing, altså arbeidet med egne at man kjøper inn tjenestene fra andre juridiske ansatte. personer. Utgangspunktet er at det er en politisk beslutning om man skal utføre arbeid i egenregi, eller om det skal anskaffes av andre juridiske personer. Dersom man anskaffer fra andre juridiske personer, er videre utgangspunktet at det skal gjennomføres en åpen konkurranse, etter forutgående offentlig kunngjøring. I en slik konkurranse, må det settes opp kriterier for valg av tilbud på forhånd, og leverandørene skal gis begrunnelse for valg av tilbud, slik at de kan kontrollere at kriteriene for valg av tilbud er fulgt. 2. Ekte egenregi En offentlig virksomhet kan altså fritt velge å la egne ansatte utføre arbeid, i stedet for å kjøpe dette som en ekstern tjeneste. Problemet er hvor virksomheten slutter, slik at man er utenfor unntaket for egenregi. Det rettslige utgangspunkt er at alt som leveres innenfor kommunen som juridisk enhet, anses for egenregi. Dersom en etat i en kommune inngår en avtale med for eksempel et bibliotek i samme kommune, vil dette ikke bli sett på som en avtale i jussens forstand. Tilsvarende vil betaling som skjer mellom to avdelinger, eller mellom andre etater (indre eller ytre etater), ikke bli ansett som et vederlag i anskaffelsesregelverkets forstand. Men hva er det da? Svaret er at avtalen og det tilhørende vederlaget må anses som regnskapsbilag, verken mer eller mindre. Slike overførsler kan altså skje helt fritt, sett med anskaffelsesregelverkets øyne, uten at private kan kreve noen form for konkurranse. Dette utgangspunktet er ikke helt selvsagt, idet Danmark, inspirert av USA, har innført en såkalt utfordringsrett. Denne gir private rett til å levere inn tilbud på oppgaver som utføres av det offentlige, og på den måten initiere en plikt for kommunen til å realitetsbehandle tilbudet, og vurdere det opp mot kostnadene ved å utføre det i egenregi. Det anses som følge av den politiske situasjonen, samt manglende suksess med ordningen både hva gjelder Danmark og USA, som lite sannsynlig at en slik ordning vil bli innført i Norge i overskuelig fremtid. 3. Egenregi mellom forskjellige juridiske personer Dersom det skal handles varer, tjenester eller arbeid mellom forskjellige juridiske personer, er det rettslige utgangspunktet tvert om; hovedregelen er at det skal gjennomføres en ordinær konkurranse i henhold til anskaffelsesregelverket. Kommuner, aksjeselskaper, stiftelser, foreninger og boligbyggelag regnes alle som egne, selvstendige juridiske personer. Det vil si at to kommuner ikke uten videre kan inngå avtaler om anskaffelse av varer, tjenester eller bygg og anleggskontrakter med hverandre, uten at det har vært en forutgående konkurranse om leveransen. Tilsvarende vil en kommune ikke kunne handle av et aksjeselskap, eller kjøpe tjenester av et boligbyggelag, uten forutgående konkurranse. Gjennom EF domstolens praksis har man likevel visse muligheter for leveranser i egenregi, selv om det gjelder forskjellige juridiske personer. Dette er domspraksis som er fulgt opp gjennom praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og som må anses som gjeldende rett i Norge også. Men på hvilke vilkår og betingelser skal slike leveranser skje, dersom man skal slippe unna en ordinær, åpen konkurranse om kontrakten? Det er to vilkår som oppstilles, og begge vilkårene må være tilstede. Mangler ett eller 4

5 begge vilkårene, vil konsekvensen være at det må kunngjøres en åpen konkurranse. Første betingelse er at kommunen har en like sterk kontroll over leverandøren, som over egne, interne enheter. Det man har tenkt seg her, er altså situasjoner der opprettelse av eksterne juridiske enheter har administrative årsaker, og ikke et ønske om privatisering. Gjennom å flytte avdelinger og etater ut i egne juridiske foretak, sørger man for å plassere et klart ansvar for driften og resultatene, samt at man sikrer budsjettdisiplin. Men når har man så tilstrekkelig sterk kontroll over leverandøren? Det er vanskelig å tenke seg en slik kontroll, uten at det foreligger eierskap til bedriften. At kommunen eier 100 % av aksjene i et aksjeselskap, anses som tilstrekkelig kontroll over selskapet. Gjennom sin praksis, har EFdomstolen vært streng på dette; dersom private virksomheter eier så mye som en eneste aksje i selskapet, vil dette automatisk stenge for å gi selskapet kontrakter direkte i egenregi, uten konkurranse. Det kan imidlertid godt være andre kommuner, eller Staten, på eiersiden. Det andre vilkåret er at selskapets omsetning i det alt vesentlige må komme fra den eller de som kontrollerer selskapet (altså eierne av selskapet). Dette vilkåret er satt opp, fordi man ikke ønsker at selskapet skal bli tilført skjult offentlig støtte gjennom lukrative kontrakter, som tildeles direkte. Ved å betale en høy pris for varene eller tjenestene i disse kontraktene, ville selskapet med slike kontrakter i bunnen lett kunne utkonkurrere andre, private virksomheter. Det vil altså kunne skape ubalanse, og uheldig konkurransevridning, dersom egenregi kombineres med konkurranseutsatt virksomhet. Men ikke all ekstern omsetning i selskapet kan anses som uheldig. Selskapet vil ofte i perioder ha kapasitetsoverskudd, som det er ønskelig samfunnsmessig å kunne utnytte ved å tilby sine tjenester på et marked. Dette skal altså balanseres gjennom kravet om at omsetningen i det vesentlige må komme fra eierne av selskapet. Men hvor går egentlig grensen? Basert på analogier fra den såkalte forsyningsforskriften, har man lenge operert med en slags tommelfingerregel, om at inntil 20 % av omsetningen kan skje eksternt, uten at det er til hinder for egenregi. EF domstolen synes imidlertid lite villig til å akseptere en så firkantet regel, og rettstilstanden med hensyn til nøyaktig hvordan grensen skal gå, må anses som uavklart. 4. Interkommunale selskaper Spørsmålet om egenregi mellom kommuner og interkommunale selskaper, har vært tema for KOFA, i sak 2005/ 251. Saken gjaldt en kontraktsinngåelse mellom Arendal kommune, og IKT Agder IKS, som er et interkommunalt selskap med formål å være deltagerkommunenes drifts og innkjøpsselskap for IKT løsninger. Kontrakten som ble gitt selskapet gjaldt kjøp av infrastruktur, programvare, driftstjenester, samt kjøp og leie av utstyr. Klager var to private virksomheter, som ønsket å tvinge kontrakten ut på konkurranse, slik at de kunne komme i posisjon for å gi tilbud på anskaffelsen. KOFA delte seg i et mindretall og flertall, hvilket er meget uvanlig. Flertallet la til grunn at kontrakten lovlig kunne gis selskapet i egenregi, mens mindretallet mente kontrakten ikke kunne tildeles i egenregi, og i stedet skulle vært lagt ut på en åpen konkurranse. I sine premisser, ser vi at også flertallet setter grenser for tildeling av kontrakter i egenregi til et IKS, selv om kommunen det gjelder er deltaker i selskapet. For det første konstaterer nemnda at selskapet ikke har virksomhet av betydning rettet mot det kommersielle markedet. Det alt vesentligste av omsetninger er fra eierkommunene. Videre uttaler nemnda at: Flertallet antar at kontrollvilkåret vil være oppfylt for samtlige eierkommuner dersom strukturen i samarbeidet er lagt opp slik at de har felles innflytelse over organisering og opplegg i virksomheten. I dette tilfellet er det snakk om fire eierkommuner som har organisert IKS et slik at de hver har én representant og én stemme i representantskapet og hver ett styremedlem, uavhengig av eierandel. I styret er det i tillegg til eierkommunenes styremedlemmer, en representant for de ansatte. Kontrollvilkåret anses dermed oppfylt. Det vil altså kunne skape ubalanse, og uheldig konkurransevridning, dersom egenregi kombineres med konkurranseutsatt virksomhet. Uttalelsen kan etter mitt skjønn innebære at dersom den aktuelle kommunen enten ikke har stemmerett i representantskapet, eller ikke har styremedlem, kan dette stenge for egenregi. Organiseringen og struktureringen av samarbeidet, kan videre være lagt opp på en slik måte at den aktuelle kommunen reelt sett mister innflytelse og kontroll over virksomheten, med den konsekvens at muligheten for egenregi stenges. Hvor praktisk denne reservasjonen er, er det imidlertid vanskelig å si noe generelt om. Robert Myhre er advokat i Myhre & Co Advokatfirma AS, og driver utstrakt undervisningsvirksomhet innenfor emnet offentlige anskaffelser. Han har tidligere blant annet vært sekretariatsleder i KOFA, og rådgiver i Næringsog handelsdepartementet. VA-sektorens etikk og omdømme På NORVARs seminar i Kongsvinger holdt direktør i KS Bedrift, Runa Opdal Kerr et innlegg med tittelen VA sektorens etikk og omdømme. Hun tok som utgangspunkt at bransjen leverer en vare og tjeneste som Norges befolkning er grunnleggende avhengig av, og at dette gir sektoren et stort potensial for godt omdømme. VA sektorens omdømme skapes av bransjens egne handlinger, og hvordan omgivelsene oppfatter de utøvde handlingene. Men dersom en enkelt kommune eller selskap for eksempel handler uetisk, vil dette påvirke hele sektorens omdømme. Det er derfor viktig at alle, dvs hver enkelt arbeidstaker og virksomhet tar et ansvar for å bygge tillit mellom tjeneste og innbygger og på den måten opparbeide seg det omdømmet man ønsker å framstå med. Greier man å få arbeidstakerne til å veie sine daglige dilemmaer opp mot virksomhetens verdier, og dermed lande på rett side i sin avgjørelse, så er mye vunnet. Mer fra foredraget finner du her: bedrift.no/templates/page.aspx?id=

6 Av Svein Kamfjord, fagsjef i KS/KS Bedrift E T I K K Et godt omdømme bygges på tillit Det er mange etiske dilemmaer i alle typer organisasjoner, private eller kommunale. Organisasjonenes evne til å ta samfunnsansvar er avhengig av deres evne og vilje til å håndtere de etiske dilemmaene ansatte opplever i det daglige, og til å bygge en kultur for gode, etiske holdninger. Målet er å sikre tillit til at fellesskapets verdier ivaretas på beste måte. De siste par årene har det blitt avslørt en rekke tilfeller av korrupsjon og misbruk av kommunesektorens verdier. Disse sakene er med på å skape et bilde av kommunesektoren som helhet, og dessverre er det et negativt bilde som tegnes. Hvordan er det mulig for noen å stikke unna titalls millioner uten at noen reagerer tidligere? Folk flest rister på hodet over slik mangel på kontroll, og tenker sitt om kommunesektoren, og ikke om den enkelte som er involvert i en sak. Godt omdømme utgjør bærebjelken for konkurransekraft og er derfor sentralt for en hver virksomhet. Hvorfor kan vi ikke akseptere hendelser som skaper et dårlig omdømme for kommunesektoren? Det er helt grunnleggende for tillit og godt omdømme at befolkningen ser etisk gode handlinger som følge av gode holdninger i forvaltningen av fellesskapets ressurser. Godt omdømme utgjør bærebjelken for konkurransekraft og er derfor sentralt for en hver virksomhet. Det handler om den tillit som eksisterer mellom en virksomhet og dets interessenter enten det er borgerne, kjøpere av tjenester, leverandører eller investorer. Interessentenes tillit er grunnleggende viktig for å lykkes med et godt omdømme. Utgangspunktet for et godt omdømme i et kommunalt eid selskap er å levere det som tilfredsstiller innbyggernes forventninger til tjenesteleveransen. Kommunale selskaper har her det samme utgangspunkt som andre, private selskaper. Samtidig viser undersøkelser i regi av KS at interessentene ofte vil ha andre forventninger til kommunalt eide selskap, blant annet fordi kommunale selskaper forvalter fellesskapets verdier. De forventes å ta et større samfunnsansvar enn privat eide selskaper, og hele 92 prosent sier det er svært, eller ganske viktig å ta et slikt ansvar. Samtidig svarer de at de forventer mindre fokus på overskudd. I en robust og pålitelig organisasjon vil gode etiske normer gjennomsyre alle beslutninger og handlinger på ulike nivå, og som en integrert del av organisasjonen. Den uttrykte interessen for etikk og samfunnsansvar i media, hos myndigheter, i privat og offentlig sektor, og ikke minst i befolkningen, er en sikker indikator på at etikk og samfunnsansvar blir essensielt for organisasjoners konkurransekraft i framtida. Arbeidstakere er for Aktuelle kurs nå: A.2.27 Nye standarder for regnskapsrevisjon sept. Gardermoen A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon sept. Gardermoen B.1.0 Intro kommuneregnskap sept. Gardermoen D.2.5 Salg av profesjonelle tjenester [ N Y H E T! ] 9 20 okt. Gardermoen NKRFs Lederkonferanse okt Gardermoen For nærmere informasjon: Se NKRFs nettsider, eller kontakt Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon , Faks , Faglig oppdatering og nettverksbygging! 6

7 eksempel lite interessert i å ta arbeid i en organisasjon som er kjent for dårlige holdninger til kunder og omgivelser, og flere medier har meldt om at de nyutdannede, i tillegg til faglige utfordringer, legger relativt stor vekt på etisk verdier i virksomhetene de vil jobbe for. Det finnes med andre ord ingen gode grunner til at etikk ikke er på dagsorden og diskuteres i hele den kommunale sektor, det være seg blant folkevalgte, administrativt ansatte eller i kommunenes egne selskaper. Faren er at diskusjon om etiske utfordringer og dilemmaer blir en engangshendelse, et slags pliktløp som man føler må gjennomføres fordi alle andre gjør det. Ved at etiske dilemmaer og utfordringer innarbeides som fast tema når hele eller deler av organisasjonen samles i ulike sammenhenger, unngås engangsfella, og man unngår at dette er et tema som blir fjernt rent tankemessig. Å innarbeide etikk som fast tema, betyr blant annet å gi rom for diskusjon om dilemmaene og utfordringene, og ikke overlate til den enkelte å ta avgjørelsen om hva som er rett og galt i enhver situasjon som oppfattes etisk vanskelig og utfordrende. Det er likevel ingen garanti for at feiltrinn unngås, men det har en forebyggende effekt på eventuelle feiltrinn i større grad enn om dilemmaene aldri diskuteres. Dessuten må dette gjøres i samspill med et godt regelverk og kontrollfunksjoner. Til hjelp for å komme i gang med holdningsarbeidet, har KS og KS Bedrift nå laget prosessveiledere for arbeidet med etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid for både kommuner og for kommunalt eide selskaper. Der er konkrete råd, ideer og forslag til verktøy for arbeidet med kulturbygging og dilemmahåndtering omtalt i forhold til ulike problemstillinger man kan stå overfor i det daglige. Videre har vi opprettet styrevervregisteret.no, der ansatte og folkevalgte kan registrere sine ulike verv og økonomiske interesser. Hensikten er å skape åpenhet om roller og habilitet, for på den måten også bidra til å redusere mistanke om sammenblanding av roller og oppgaver. Kommunesektorens etikkutvalg ble opprettet i fjor høst av Sentralstyret i KS. Kommunesektorens etikkutvalg har en bred sammensetning, der flertallet kommer fra andre områder enn kommunesektoren. Utvalget ledes av professor Lucy Smith, og undertegnede er sekretær. Etikkutvalget skal ikke fungere som dommer i saker som kommer inn til vurdering, men vil gi sitt bidrag til en åpen og ærlig kommunesektor ved å gi råd om hvordan en bør forholde seg i forhold til ulike etiske utfordringer. Utvalget kan svare på henvendelser fra medlemmer av KS/KS Bedrift, KS administrasjon og besluttende organer, eller de kan selv ta opp saker av prinsipiell, etisk betydning for kommunesektoren. Deres hjemmeside og kontaktpunkt med omverdenen, vil være etikkutvalget.no. Utfordringene er mange, og kommunesektoren må legge til rette for at gode handlinger følger gode holdninger, og KS har tatt ansvar for å tilby en rekke ulike verktøy for arbeidet. Som kommunesektorens viktigste utviklingspartner, er det naturlig å bidra til at alle som er med på å forvalte fellesskapets verdier også forstår effekten av sine egne handlinger handlinger som skal sikre kommunesektorens tillit og gode omdømme i befolkningen. Kommunesektorens omdømme vil være summen av hvordan hver enkelt ansatt eller folkevalgt oppfattes av innbyggerne. Derfor legg vekt på å bygge tillit til kommunesektoren gjennom gode, etisk fundamenterte handlinger. Å innarbeide etikk som fast tema, betyr blant annet å gi rom for diskusjon om dilemmaene og utfordringene, og ikke overlate til den enkelte å ta avgjørelsen om hva som er rett og galt i enhver situasjon som oppfattes etisk vanskelig og utfordrende. Svein Kamfjord har en blanding av økonomi og statsvitenskap som bakgrunn for sitt arbeid med næringspolitikk for kraftbransjen, i tillegg til at han har et ansvar for arbeidet med etikk fra KS side overfor medlemmene. Han er også sekretær for Kommunesektorens etikkutvalg. mobil Stadig flere revisorer i offentlig sektor bruker... 7

8 R E V I S J O N NKRFs Fagkonferanse 2007 NKRFs fagkonferanse ble arrangert den 11. og 12. juni på Quality Hotell i Tønsberg i etterkant av NKRFs årsmøte som ble avholdt på ettermiddagen søndag den 10. juni. Daglig leder Bjørn Bråthen åpnet konferansen og ønsket de godt og vel 200 deltakerne velkommen til to interessante og forhåpentlig lærerike dager. Som tidligere fagkonferanser ble også denne gjennomført med plenumsforedrag på konferansens første dag, mens dag to var inndelt med to parallelle spor, der spor 1 omhandlet regnskapsrelaterte temaer og spor 2 omhandlet diverse forvaltningsrevisjonsrelaterte temaer. Av Marianne Hopmark, Nordmøre Distriktsrevisjon og Tove Tveråmo, Revisjon Midt-Norge (begge redaksjonskomiteen) Foto: Tove Tveråmo Foto: Tomaszewic Tønsberg Foto: Tomaszewic Tønsberg Det første fellesforedraget hadde fått tittelen Revisor som selger, ved Morten Brandt, partner ved Euro Business School i Oslo. I konferanseprogrammet kunne Morten Brandt. vi lese at Morten Brandt går for å være en av landets dyktigste foredragsholdere med spisskompetanse innen mange forskjellige fagområder og med evne til både å engasjere og motivere tilhørerne. Det viste seg fort at dette ikke var noen overdrivelse! En energisk, motiverende, engasjert og ikke minst humoristisk foredragsholder som holdt deltakerne i ånde i halvannen time med utgangspunkt i forskjellige temaer innen kommunikasjon, salg og service, informasjon, kunnskap og kompetanse. Det ble gitt gode og hverdagslige eksempler i tilknytning til de forskjellige temaene som ble omhandlet; på bevisst og ubevisst kommunikasjon, språklig og ikke språklig kommunikasjon, hvordan vår virkelighetsoppfatning kan være forskjellig, eksempler på hvordan formidle budskap, hvordan ta i mot informasjon, eksempler på reaksjoner på forskjellige typer kommunikasjon, kroppsspråk og mye mer. En del av dette visste vi jo fra før, men du verden så kjekt å bli bevisstgjort det på en slik humoristisk og fartsfylt måte! I tillegg satte Brandt fokus på et svært aktuelt og viktig tema inne offentlig revisjon og tilsyn for tiden, nemlig kommunikasjon med utgangspunkt i en salgssituasjon. Hva vil være viktig i en slik situasjon? Foreleserens hovedbudskap var å oppnå god kontakt og tillit til motparten for så å skaffe seg kontroll over den aktuelle situasjonen på en slik måte at motparten gjør det du ønsker han skal gjøre! I det neste foredraget presentert revisjonssjef i Bærum kommune, Per Martin Svendsen, resultatene fra korrupsjonsgranskningen av eiendomsforvaltningen i Bærum kommune. I tillegg ble vi gjort kjent med noen refleksjoner revisjonen har gjort seg i forbindelse med den omfattende granskingen. Det ble gitt generell informasjon om Bærum kommune, om organiseringen av kommunen generelt og om eiendomsforvaltningen spesielt. Det ble orientert om bakgrunnen for granskingen, hvordan granskingsarbeidet ble organisert, revisjonens rolle og mandat i forbindelse med granskingens forskjellige faser og til slutt en gjennomgang av innholdet i de rapportene revisjonen utarbeidet i tilknytning til de fasene granskingsarbeidet var delt inn i. Et interessant og høyst aktuelt tema for alle som arbeider med tilsyn og kontroll innenfor offentlig virksomhet i tider med stadige oppslag om misligheter, korrupsjon, og om manglende etikk og moral. Neste foredrag ble holdt av Per Yngve Monsen, Senter for Ytringskompetanse, som fortalte en sterk historie om hva han hadde opplevd som varsler i Siemens. Monsen har vært ansatt som divisjonsøkonom i Siemens. I forbindelse med et stort oppdrag for Forsvaret begynte Monsen å legge merke til noen irregulære forhold i prosjektregnskapet, som han varslet sine overordnede om. Han fikk negativ respons på sine varsler, men opplevde situasjonen som så vanskelig at han følte at det var riktig å varsle på et høyere nivå i Siemens. Han fulgte de interne etiske retningslinjene, men det endte likevel med en arbeidsrettssak. Han vant den, men saken kostet ham mye i form av helseplager, penger og karriere. Monsen formidlet sin historie med innlevelse og følelser, og sjelden har vel en konferansesal vært stillere. Svein Kamfjord, KS, presenterte så arbeidet KS har lagt ned i etikk og samfunnsansvar i kommunesektoren. KS har utarbeidet prosessveiledere i etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid for kommuner og for bedrifter. Kamfjord Svein Kamfjord. understreket at prosessen med å forankre og sikre gode etiske holdninger og handlinger er viktig, og ikke bare å utarbeide etiske retningslinjer. Det er videre utarbeidet veileder om varsling av kritikkverdige forhold, og opprettet et styrevervregister. KS er opptatt av at man på se på varslere som positive bidragsytere til utviklingen av virksomheten, og at det skal være et system for varsling. KS er også engasjert i kommunesektorens etikkutvalg. De har arbeidet med etisk kompetansehevingstiltak i helse og omsorgstjenestene og teknisk sektor. KS har også arbeidet med ulike tiltak for å bidra til god virksomhetsstyring. DAG 2 spor 1 Regnskapsrevisjon Dagen ble innledet av Trygve Nedland, spesialrådgiver i Kirkelig Arbeidsgiver og interesseorganisasjon som snakket om regnskapsføring av transaksjoner mellom

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer