ÅRSRAPPORT Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

2 Forsidefoto: Christian Dufseth

3 ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for Styrets beretning for virksomhetsplan Administrasjonenes beretning for faglig virksomhetsplan Årsbereting for ungdomsutvalget 12 Resultatregnskap, balanse og noter 13 Revisors beretning 18 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett NJFF-Akershus vedtekter 22

4 STYRETS BERETNING FOR 2014 Styrets sammensetning Verv Navn Ansvarsområde Forening Leder Arne Aaberg Organisasjon, økonomi Oppegård JFF Nestleder Kjell Disenbroen Informasjon Ullensaker JFF Styremedl Vidar Myhre Sportsfiske Lillestr & Strøm JFF Styremedl Per Brun Offerdahl Hagleskyting Nittedal&Hakadal SJ&FF Styremedl Hege Eide Kvinnekontakt Rælingen JFF Styremedl Johnny F Andersen Barn og unge Bjerke JFF Styremedl Bent Nydahl Innlandsfisk, Kalking Fet JFF Styremedl Øivind Johnsen Rifleskyting Oppegård JFF Styremedl Gunn Bjerke Hund Bærum JFF 1 Varam Hans Chr Wilter Ungdom/Skole Aurskog JFF 2 Varam Trude Granhus Bjerke JFF 3 Varam Olav Noraker Jakt og viltstell Fet JFF 4 NJFF-Akershus årsrapport 2014

5 Årsmøtet 2014 Det ble holdt årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag den 27 mars 2014 på Samfundet i Lillestrøm) Organisasjon Ved årsskiftet var det i Akershus medlemmer Dette er en tilbakegang på 355 i forhold til 2013, som er en medlemsnedgang på 2,67% Styrets virksomhet Styret har i 2014 hatt 5 styremøter og behandlet 40 protokollerte saker Styrets arbeidsutvalg har hatt 4 møter Arbeidsutvalget har bestått av leder Arne Aaberg, nestleder Kjell Disenbroen, et styremedlem på omgang og fylkessekretær Hjalmar Eide (Fra Erik Telle) Styremedlemmene har også i 2014 hatt spesielt ansvar for bestemte saksområder Oversikten på side 3 viser de ulike ansvarsområdene i 2014 Formelle forhold Fylkeslaget har kjøpt regnskapstjenester av OpusCapita Regnskap AS Omsetningen i 2014 er noe lavere enn året før pga langtids sykefravær Regnskapet viser et resultat på kr ,- som styret foreslår ført mot egenkapitalen Fylkeslagets virksomhet er etterspurt og regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift Styret består av 9 menn og 3 kvinner I administrasjonen er det fire menn Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene til likestilling i fylkeslagets ledelse og styre Representasjoner Arne Aaberg sitter i forbundsstyret og i styret i Jakt og Fiskesenteret Kjell Disenbroen har deltatt på representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser i NJFF Erik Gill sitter i NJFFs valgkomite etter Landsmøtet i 2012, valgt fram til landsmøtet 2015 Johnny F Andersen representerer NJFF-A i ABUR (Akershus Barne- og ungdomsråd) Harald Lundstedt representerer NJFF Akershus i styringsgruppen(au) for FNF Cato Røenbakken sitter i NJFFs Sportsfiskeutvalg Hans Olav Røtterud sitter i NJFFs Jaktskytterutvalg Hjalmar Eide sitter som fast medlem i Markarådet Hjalmar Eide representerer NJFF i Fagrådet for Skagerak Fylkesinstruktørene Følgende personer er fylkesinstruktører: Jegerprøven Stig Skuggevik Asker JFF Aversjonsdressur Ledig Ettersøk Bjørn H Knudsen Nittedal & Hakadal SJFF Hagleskyting Kenneth Eikenes Bærum JFF Rifleskyting Henning Utti Høland JSK Fluekasting Bent Nydahl Fet JFF Fylkeslagets aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø NJFF-Akershus årsrapport

6 Årets priser Under årsmøtet ble Ullensaker JFF tildelt prisen «Årets forening» Ungdomsutvalget tildelte samtidig «Ungdommens Pris» til Ullensaker JFF I tillegg til heder og ære mottok begge foreningene et aktivitetstilskudd på kr Møter og arrangementer Også i 2014 har Fylkeslaget holdt er høyt nivå mht kurs- og møteaktivitet Det meste av denne innsatsen går inn under den bevisste satsingen på informasjon og opplæring En opplisting over kurs, møter og arrangementer i 2014 står nedenfor, med en påfølgende beskrivelse av de viktigste arrangementene i fylkeslaget: l Konferanse for tillitsvalgte 2014 l Oslofjordkonferansen 2014 l l l l l l l l l l l Rovviltkunnskap i skolen Jegerprøve autorisasjonskurs Oppdatering aversjon (sammen med Oslo JFF) Åpning av sportsfiskets år på Lillestrøm Deltatt under Villmarksmesse på Telenor Arena Barnas Friluftsdager Elgjaktkurs for kvinner Villsvinjaktkurs for kvinner Gåsejaktkurs VKD(Verdens kuleste dag) på Akershus festningsområde Landsleir for ungdom 6 NJFF-Akershus årsrapport 2014

7 Styrets beretning for virksomhetsplan 2014 Jakt og fiske Utøvelsen av jakt og fiske Informert om lokale jegerprøvekurs på nett(portalen) Arrangert gåsejaktkurs samt elgjaktkurs og villsvinjaktkurs for jenter Utdannet jegerprøveinstruktører Stimulert til mer revejakt gjennom oppdatering av revebørsen, Infoen og hjemmesiden samt flere mediaoppslag Ivaretakelse av naturgrunnlaget Deltatt i Oslofjordutvalget om forvaltning av Oslofjorden, samt deltatt i planlegging av Oslofjordkonferansen 2015 Bistått med råd og veiledning i Merradalsbekken, Ljanselva, Gjersjøelva, Årungselva, Lysakerelva og Akerselva, samt Hovinbekken (Oslo) Gjennomført smågnagertaksering Gjennomført linjetaksering av gaupe(nb ny ordning fom 2015) Deltatt i flere vannområder både gjennom FNF og NJFF, Fokus på praktisering av Markaloven gjennom fast medlem i Markarådet Adgangen til jakt og fiske Informert om jakt- og fiskeområder i Akershus gjennom oversikter på nett Medieoppslag om ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat og konsekvenser for sportsfiskerne Trening og konkurranser Oppdatert informasjon om skytebaner, skytetider og beliggenhet på nett Utarbeidet terminlister for skyte- og fiskeaktivitetene (stevner) Informasjon og påvirkning Generelt informasjonsarbeid Div oppslag i de fleste lokalaviser samt NRK Utgitt NJFF-A Infoen 4 ganger i året Vedlikeholdt fylkeslagets nettsted: wwwnjffno/ akershus Driftet fylkeslagets facebooksider Politisk og forvaltningsmessig påvirkning Aktiv innsats i arealforvaltningssaker gjennom Forum for Natur og Friluftsliv Møter med Fylkesmannen og Fylkeskommunen Møter med politikere Organisasjonen Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Arrangert samling for tillitsvalgte Delt ut stimuleringsprisen årets forening til Ullensaker JFF Rekruttering Deltok under Villmarksmessa (Telenor Arena Fornebu) sammen med NJFF og NJFF Oslo Løpende under all virksomhet Barn og ungdom Arrangert en rekke friluftsdager for skoleklasser fra hele fylket Tildelt Ungdommens Pris til Ullensaker JFF Organisert og gjennomført Landsleir for deltakere fra Akershus NJFF-Akershus årsrapport

8 Administrasjonenes beretning for faglig virksomhetsplan 2014 Faglige prosjekter Fylkeskontorets arbeid med prosjekter der tilskudd ytes fra det offentlige utgjør en stor del av virksomheten I dette arbeidet ligger også prosjekter som vi utfører for andre, som f eks sekretariatet for FNF og sekretariatet for RFA (Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon) Forøvrig kommer prosjektmidlene i hovedsak fra ulike tilskuddsordninger hos Fylkesmannen (miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen), Fylkeskommunen, NJFF og diverse andre (fond, legater osv) Oppdrag og forespørsler om bistand utgjorde også i 2014 en stor del av det finansielle grunnlaget for den faglige virksomheten Fylkeslaget har også fått offentlige tilskudd til å gjennomføre noen faglige kurs, slik at kursene kunne gjennomføres uten deltakeravgift, eller med reduserte priser Nedenfor følger de viktigste prosjektene i 2014: Prosjekt Oppstart/Avsluttet/forventet RFA, sekretariat 1987 Løpende prosjekt Smågnagertakst 1994 Løpende prosjekt Bistand kalksøknader/kalksekr 1995 Løpende prosjekt Barnas Friluftsdager 1995 Løpende prosjekt Gaupetaksering 2002 Løpende prosjekt FNF, sekretariat 2002 Løpende prosjekt Viltvann veiledning 2004 Løpende prosjekt Fisketurer spesielle grupper 2006 Løpende prosjekt Veiledning hogst tiurleiker 2006 Løpende prosjekt Prøvefiskeanalyser 2008 Løpende prosjekt Bistand Anadrom 2005 Løpende prosjekt Rovviltkunnskap i skolen 2001 Løpende prosjekt Rødrevprosjektet Registrering av sjøørret i Oslofjorden Aksjon mink 2012 Løpende Prosjekt Habitatsforbedrende tiltak Akerselva Gjennomgang bekkekalkinger 2014 Ny Sportsfiskets år 2014 Ny 8 NJFF-Akershus årsrapport 2014

9 Samarbeidspartnere Mange av prosjektene gjennomføres i samarbeid med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Andre som vi samarbeidet med/gjorde oppgaver for i 2014, er JFF, fiskeadministrasjoner, kommuner, NJFF, FNF, DN, FRIFO, NINA, landbruksavdelingen hos Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune Sekretariatsoppgaver Helt fra 1987 har fylkeslaget utført ulike sekretariatsoppgaver for Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) Dette år som tidligere bisto vi RFA med mer enn bare sekretariatsfunksjonen Vi bisto også med generell faglig rådgivning innen forvaltning av fiskeressursene i Romeriksåsene myndighetene eller enkelte grunneiere Dette er oppdrag utover det som kan belastes organisasjonen generelt, og der fylkeslaget ikke har fått annen finansiering til å utføre bistanden Våre utgifter dekkes da direkte av oppdragsgiver Noen ganger betaler oppdragsgiver av egne midler, andre ganger har oppdragsgiver fått annen ekstern finansiering Der det er mulig bistår fylkeslaget oppdragsgiver i forkant med å utforme søknad for ekstern finansiering Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum opprettet av: Friluftslivets Fellesorganisasjon, Samarbeidsrådet for naturvernsaker og Friluftsrådenes Landsforbund Blant disse 3 inngår en rekke enkeltorganisasjoner, bla NJFF FNF skal koordinere ressurser og rette fokus på saker som vedrører natur og friluftsliv i kommunal og regional arealplanlegging Målet med forumet er å fremme og få større gjennomslag for våre interesser, bla ved å hindre uheldige utbygginger som kan redusere vilt- og fiskebestander NJFF-Akershus har fra oppstarten i 2001 hatt sekretariatet for FNF i Akershus Fra og med 2002 kom arbeidet godt i gang, og er videreført i omtrent samme omfang etter dette I forbindelse med sekretariatsfunksjonen er det tatt initiativ til flere enkeltprosjekter I mange år har vi bistått våre lokalforeninger i kalkingsspørsmål Vi har også forestått kvalitetssikringen av kalken i felt, etter de retningslinjer som er trukket opp av DN Vi svarer også på utadrettede spørsmål om forsuring og kalking Bistand Som tidligere år utførte vi også i fjor en del mindre oppdrag overfor våre lokalforeninger, fiskeadministrasjoner, skoler/universitet, NJFF-Akershus årsrapport

10 KORT OMTALE AV ENKELTPROSJEKTER Jakt/Vilt I 2014 ble det også gjennomført smågnagertakst i august i Nannestad, Bærum og Aurskog Høland kommune I likhet med 2013 ble det i Nannestad i 2014 gjennomført smågnagertakst også i mai Dette blir gjort for å fange opp evt endringer i smågnagerbestanden gjennom sommeren Metodikken følger småkvadratmetoden (Myllemaki mfl 1971), med seks småkvadrat i hver kommune, 3 i eldre skog og 3 på hogstflater Med en tidsserie som nå strekker seg fra tilbake til 1997 gir dette god og svært viktig informasjon om svingningene i smågnagerbestanden, som i neste omgang nyttes i studier av svingninger i småviltbestanden og skogøkologien generelt Resultatene fra taksten blir også benyttet av forskningsmiljøet ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap Gaupetakseringene startet opp i 2002, og er siden da fulgt opp hvert år Arbeidet utføres for DN, via NJFF, og fylkeslaget har en koordinerende rolle Selve sporingene skjer av personer fra JFF, elgjaktlag mfl, i nært samarbeid med kommunene, fylkesmannen og Statens naturoppsyn Totalt er det lagt opp til takst av 123 løyper, og av disse ble 36 av linjene rapportert inn denne sesongen Vi har i løpet av 2014 holdt tre jaktkurs i Akershus I april ble arrangert opplæringsjakt for jenter i form av villsvinjakt i Sverige, i september arrangerte vi gåsejaktkurs mens elgjaktkurset for jenter ble arrangert i november Jakt på rødrev er et satsningsområde Vi bistår i å tilrettelegge for enklere revejakt, etablering av felles åteområder mv I tillegg har vi laget vår egen Facebookside hvor vi registrerer felte rever i fylket (Revebørsen) Det er i 2014 igangsatt en nytt prosjekt under betegnelsen «Katt i norsk natur» som har som formål å spore huskatters bevegelsesmønster i forhold til vilt Barn/skole/folkehelse Barnas Friluftsdager er et prosjekt der vi tilbyr skoleklasser en dag ute i naturen De kan selv velge aktiviteter som fiske/isfiske, spor & sportegn, livet i ferskvann, møte med jeger og hund, rovviltkunnskap, tilberedning av mat på bål, kart & kompass mm Prosjektet er dels finansiert av Akershus Fylkeskommune, dels av NJFF Rovviltkunnskap i skolen er et prosjekt hvor vi har mottatt midler fra Fylkesmannen for å ta med skoleklasser ut i naturen i rovviltbelastede områder som et ledd i konfliktdempende tiltak Tema var biologi og forvaltning av ulv, bjørn og gaupe Sporing av gaupe, aktiv bruk av objekter (kranier, bein, skinn, poteavtrykk mm), praktisk radiopeiling og generelt om spor & sportegn inngikk i undervisningsopplegget, som foregikk ved Langvatn Busstransport for skoleklassene ble dekket av prosjektet Fisk/fiske/kalking Utbygging langs anadrome vassdrag skjer noen ganger uten at det tas tilstrekkelig hensyn til vassdraget Dette er ofte tiltak som er gjort tilbake i tid da naturressursene fortsatt var et utømmelig gode Vi har i 2014 bistått med prosjektering av biotopjusteringstiltak i Gjersjøelva, Mærradalsbekken (Oslo) og Akerselva (Oslo) samt bistått i forbindelse med Lysakerelva og Ljanselva Et større prosjekt er avsluttet i 2014 i Akerselva i Oslo I forbindelse med bygging av ny hovedkloakkledning langs elva har vi prosjektert nye oppvekstområder og gyteplasser på oppdrag fra Oslo Kommune, VAV Videre har vi en hatt kalkingssekretariatsfunksjon, hvor vi bistår de lokale jeger- og fiskerforeningene med faglig rådgivning innen fagfeltet forvaltning av innlandsfisk I løpet av 2011 startet vi arbeidet med å etablere et register for sjøørret i Oslofjorden (sjøørretbørs) 10 NJFF-Akershus årsrapport 2014

11 Det er i 2014 startet opp et større overvåkingsprosjekt i Romeriksåsen, der effekten av bekkekaklingene som ble foretatt for flere år siden nå skal evalueres Lokalforeningene Som gjennomgangen over viser, er mange av fagprosjektene gjennomført i nært samarbeid med våre lokalforeninger Dette gjelder både i forhold til å skape aktiviteter, innhente opplysninger, videreformidle lokalkunnskaper, fremskaffe kunnskaper eller gjennomføre ulike tiltak Det å knytte sammen den lokale kunnskapen og engasjementet med faglige vurderinger til å bli et aktivt bidrag inn i den praktiske forvaltningen er viktig, og noe av det som lykkes godt i fagprosjektjobbingen Det blir også stor handlekraft og rasjonell ressursutnyttelse når fagprosjektene muliggjør et tett og nært samarbeid i enkeltsaker mellom Fylkeslaget og lokalforeningene Vi benytter derfor anledningen til å rette en stor takk til alle de foreningene som på ulike måter har samarbeidet med oss på et eller flere av de nevnte fagprosjektene Informasjon Fylkeslaget har jobbet aktivt med informasjon mot egne medlemmer, foreninger og allmennheten NJFF-A Infoen sendes direkte til medlemmene 4 ganger årlig, mens foreningene er informert gjennom rundskriv og epost Vi har også oppdaterte nettsider på wwwnjffno/akershus samt Facebooksider for fylkeslaget, Sjøørretbørsen og Revebørsen Administrasjon I juni 2014 ble fylkeslagets samlokalisert med Oslo fylkeslag i nye lokaler på Skytta ved Gjelleråsen Dette var en konsekvens av det som ble betegnet som «Oslo-Akershus satsingen» Formålet var å skape bedre synergier mellom de to nærliggende fylkeslag Prosessen har vært ressurskrevende både økonomisk og personellmessig I sammenheng med en omstrukturering av driften på fylkeslagskontoret er det også engasjert ny regnskapsfører for regnskapsåret 2014 Driften av kontoret har også vært preget av langtidssykemelding Fylkessekretær Erik Telle, ansatt i NJFF(fra ) Fylkessekretær Hjalmar Eide (ansatt i NJFF), fagkonsulent fra Fagkonsulent Ruben A Pettersen Fagkonsulent Aksel Dvergsten Økonomi Driften av fylkeslaget viser et resultat på kr ,- et resultat som ligger ca under budsjett Konklusjon Virksomheten i fylkeslaget har i 2014 vært drevet som tidligere 2014 var sportsfiskets år og en rekke arrangementer i lokal regi og i fylkeslagets regi har hatt fokus nettopp på fisking I tillegg var fylkeslaget engasjert i årets landsleir for ungdom, og sørget for at flere unge fra vårt fylke hadde et bra opphold Det har også vært avhold noen jaktrelaterte kurs Fortsatt står prosjektarbeid sentralt i fylkeslagets totale virksomhet Langtidsfravær har preget aktiviteten, noe som synes på omsetningen Mot slutten av 2014 er imidlertid denne situasjonen normalisert til full drift Styret vil takke foreningene og deres tillitsvalgte for samarbeidet i 2014 I styret for Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Akershus/Skytta 31 desember 2014/17 februar 2015 Arne Aaberg /s/ Kjell Disenbroen /s/ Hege Eide /s/ Leder Nestleder Styremedlem Bent Nydahl /s/ Vidar Myhre /s/ Gunn Bjerke/s/ Styremedlem Styremedlem wstyremedlem Johnny F Andresen /s/ Øivind Johnsen/s/ Per Brun Offerdahl /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem NJFF-Akershus årsrapport

12 Årsberetning for ungdomsutvalget Utvalgets sammensetning: Leder: Johnny F Andersen Bjerke JFF Utvalgsmedlem: Hans Chr Wilter Aurskog JFF Utvalgsmedlem: John Rossbach Eidsvoll Skog JFF Utvalgsmedlem: Marius Knudsen Nittedal & Hakadal SJ&FF Utvalgsmedlem: Kenneth Nafstad Sørum JF Utvalgets leder ble valgt på Årsmøtet Utvalgsmedlemmene er oppnevnt av styret Møter Det er ikke avholdt møter i ungdomsutvalget i 2014, men ungdomsleder møter fast i fylkeslagets styre og har konsultert utvalget ved behov Utvalgsarbeidet Ungdommens pris ble tildelt Ullensaker JFF Arrangementer og aktiviteter Barnas Friluftsdager er et opplegg hvor vi tilbyr skoleklasser en tur ut med en jakt-, fiske- eller friluftsaktivitet Vi har også hatt med skoleelever ut i forbindelse med prosjektet Rovvilt i skolen Disse arrangementene har foregått på dagtid og er stort sett gjennomført av de ansatte på kontoret med noe bistand fra utvalget Samlet sett har vi hatt med ca 1000 skoleelever på slike arrangement Landsleir 2014 Sammen med Oslo fylkeslag ble det organisert transport og overnatting for 21 ungdommer fra begge fylker til Landsleiren 2014 i Åsnes Fra Akerhus kom det 14 ungdommer, hvorav 2 jenter Hans Chr Wilter /s/ John Rossbach/s/ Marius Knudsen /s/ Kenneth Nafstad/s/ 12 NJFF-Akershus årsrapport 2014

13 Resultatregnskap for 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note Eksterne oppdrag Medlemskontingent Andre overf NJFF Øvrige Inntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Arbeidskraftkostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50 978) (48 000) 0 0 (116) (48 000) (116) (27 722) (27 722) (27 722) Overføringer Annen egenkapital Sum (27 722) (27 722) I styret for Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Akershus/Skytta 31 desember 2014/17 februar 2015 Arne Aaberg /s/ Kjell Disenbroen /s/ Hege Eide /s/ Leder Nestleder Styremedlem Bent Nydahl /s/ Vidar Myhre /s/ Gunn Bjerke/s/ Styremedlem Styremedlem wstyremedlem Johnny F Andresen /s/ Øivind Johnsen/s/ Per Brun Offerdahl /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem NJFF-Akershus årsrapport

14 Balanse pr 31 desember 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note EIENDELER Anleggsmidler Anleggsmidler Aksjer i Jakt og Fiske AS Nedskrivning aksjer Andre fordringer Depositum NJFF Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler ( ) ( ) Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse/bank Sum kasse/bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr 31 desember 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Prosjektmidler Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld NJFF-Akershus årsrapport 2014

15 Saldobalanse, eliminert Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Saldobalanse Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Foreløpig saldo Endring Endr % Klasse 1 Eiendeler D e p o s i t u m 3600, , K u n d e f o r d r i n g e r 3684, , ,00 (55) 1520 Andre kortsiktige fordringer 76049, , D e p o s i t u m N J J F 60000, , , N J F F P e r i o d i s e r t 52890, , , O f f T i l s k u d d, p e r i o d i s e r t , , , Aksjer i Jakt og Fiske AS , , , N e s k r i v n i n g A k s j e r (240000,00) (240000,00) (192000,00) B a n k i n n s k u d d 73540, , , B a n k , , , B a n k , , , S t o r e b r a n d b a n k , , , Depostitums bank , ,17 Sum klasse , , ,47 Klasse 2 Egenkapital og gjeld A n n e n e g e n k a p i t a l ( ,63) 27721,98 ( ,65) ( ,63) (1) L e v e r a n d ø r g j e l d (389164,97) (389164,97) (96073,97) P r o s j e k t m i d l e r, e k s t e r n ( ,41) ( ,41) ( ,87) F r i e r n F o n d e t (48911,00) (48911,00) (48911,00) L a n d s m ø t e a v s e t n i n g ( ,00) (70000,00) (35000,00) 100 Sum klasse 2 ( ,01) 27721,98 ( ,03) ( ,47) Klasse 3 Driftsinntekter 3105 Timebelastet eksterne prosjekt (515890,00) (515890,00) (741962,00) (30) 3106 Øvrige inntekter, Eksternt (172661,78) (172661,78) (158774,45) Medlemskontingent, NJJF (680959,40) (680959,40) (553391,40) Andre overføringer, NJFF (46696,00) (46696,00) (189108,00) (75) K u r s / M ø t e a v g i f t e r (74528,00) (74528,00) (221860,00) (66) O f f e n t l i g t i l s k u d d (196819,31) (196819,31) (214470,74) (8) R e f u s j o n M v a (122229,00) (122229,00) (102068,00) Inntektsføring på prosjekt (193329,73) (193329,73) Ø v r i g e I n n t e k t e r 23838,30 (100) Sum klasse 3 ( ,22) ( ,22) ( ,29) Klasse 4 Varer og materialer I n n k j ø p m a t e r i a l e r 96518, , , Innkjøp av varer for vidersalg 42000, , R e k v U t s t y r P r o s j e k t e r 11016,22 (100) 4605 Øvrige Prosjektkostnader 12380, , ,89 (91) D e l t a k e l s e k u r s / m ø t e r 9 950, , ,00 (78) I n n l e i d h j e l p p r o s j e k t e r 7350, , ,00 (67) Sum klasse , , ,01 Klasse 5 Kostnader for arbeidskraft L ø n n t i l a n s a t t e , , ,60 (4) 5011 Motkonto, adm belastning (515890,00) (515890,00) (741952,00) (30) K l e s g o d t g j ø r e l s e 2805, , ,00 (5) 5120 Adm belastning prosjekter , , ,00 (30) A v s e t n i n g f e r i e p e n g e r , , ,29 (9) F r i t e l e f o n 5644, , ,22 (44) F r i a v i s 5391, , , A r b e i d s g i v e r a v g i f t 93392, , ,22 (11) 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte ferie 13688, , , Innberetningspliktig pensjonskostna 28355, , ,91 (44) Å r s m ø t e k o s t n a d e r 4 705, , ,60 (21) K o n f t i l l i t s v a l g t e 721,85 (100) 5800 Refusjon av sykepenger (140245,00) (140245,00) (260261,00) (46) G a v e t i l a n s a t t e 490,00 (100) S o s i a l e k o s t n a d e r 6345, ,89 227, Annen ikke arbeidsgiveravgiftsplikt 56421, , , NJFF-Akershus årsrapport

16 Saldobalanse, eliminert Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Foreløpig saldo Endring Endr % O v e r t i d s m a t 374,20 (100) 5990 Annen personalkostnad 736,90 736,90 Sum klasse , , ,36 Klasse 6 Andre driftskostnader 6275 Aktivitetsstøtte foreninger 20000, , , L e i e l o k a l e r , , , L e i e l a g e r 4100, , , R e n h o l d 9228, , L e i e d a t a s y s t e m e r 9831,25 (100) A n n e n l e i e k o s t n a d 5134,12 (100) H j e l p e v e r k t ø y 4875, , D a t a k o s t n a d e r 12757, , , Reparasjon og vedlikehold utstyr 418,75 418, R e v i s j o n s h o n o r a r 11125, , ,13 (25) R e g n s k a p s h o n o r a r , , ,00 (45) K o n t o r r e k v i s i t a 77902, , , T r y k k s a k 43170, , ,00 (31) 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv 2533, ,00 574, K o p i e r i n g s k o s t n a d e r , , , Møte, kurs, oppdatering mv 575,00 575, ,00 (93) T e l e f o n 34962, , ,94 (23) E l e k t r o n i s k k o m m 30846, , , P o r t o 18246, , ,50 (54) Sum klasse , , ,18 Klasse 7 Andre driftskostnader 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 51676, , ,00 (22) 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 26214, , , Diettkostnad, oppgavepliktig 12900, , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 93,00 93, ,00 (99) A n d r e m ø t e k o s t n a d e r 3 545, , R e k l a m e k o s t n a d 9436, , ,75 (68) G a v e, f r a d r a g s b e r e t t i g e t , , ,25 (1) F o r s i k r i n g s p r e m i e 6413, , A n n e n k o s t n a d 1079, , ,90 (63) 7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøte , , ,07 (47) K o s t n a d e r s t y r e m ø t e r 9 020, , , B a n k o g k o r t g e b y r 1867, ,00 915, A n n e n k o s t n a d 11780, , , Konstatert tap på fordringer 9700,00 (100) Sum klasse , , ,92 Klasse 8 Finansinntekter og kostnader 8051 Renteinntekt, bankinnskudd (53393,20) (53393,20) (54688,39) (2) A n n e n f i n a n s i n n t e k t (17863,00) (17863,00) 8110 Nedskrivning av andre finansielle o 48000, , A n n e n r e n t e k o s t n a d 116,00 (100) 8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 (27721,98) (27721,98) 87220,21 (132) Sum klasse 8 (23256,20) (27721,98) (50978,18) 32647,82 Sum debet/kredit i saldobalanse 0,00 0,00 16 NJFF-Akershus årsrapport 2014

17 Noter 2014 Norges Jeger- og Fiskerforening - Akershus Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Årsregnskapet for 2014 består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger samt spesifisert regnskap Driftsinntekter Medlemskontingent og offentlige tilskudd opptjenes og periodiseres per kalenderår Inntektsføring skjer fortløpende etter innskudd mottatt på bankkonto Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen Note 1 - Medlemskontingent og tilskudd Medlemskontingent innkreves av sentralleddet og overføres fylkeslaget Er en del av fylkeslagets driftsinntekter Tilskudd mottas fra offentlig myndigheter i form av overføringer av midler og øremerkes foreningens driftskativiteter Note 2 - Lønnskostnader mm Det mottas månedlige fakturaer for lønnskostnader fra Norges Jeger og Fiskerforbund All ytelse innberettes fra sentralt hold Note 3 - Leverandørgjeld og prosjektmidler Leverandørgjeld Prosjektmidler Sum Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital NJFF-Akershus årsrapport

18 Til årsmøtet i Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for foreningen Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31 desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus per 31 desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge OSLO, 5 mars 2015 HCA Revisjon & Rådgivning AS Robert Gjelstenli registrert revisor 18 NJFF-Akershus årsrapport 2014

19 STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT FOR 2015 Virksomhetsplan for 2015 Jakt og fiske Utøvelsen av jakt og fiske Arrangere egne arrangement i Friluftslivets år Støtte foreningene og følge opp Friluftslivets år gjennom presse og lokal medvirkning Informere om lokale jegerprøvekurs Arrangere jaktskoler og stimulere lokalforeningene til å holde lokale kurs Utdanne lokale instruktører Videreføre lokale reveprosjekt og stimulere til nye Ivaretakelse av naturgrunnlaget Fokus på Oslofjordens fiskeressurser Forbedre sjøørretens gyte- og oppvekstområder Organisere minkfangst i sjøørretvassdrag Arbeide for optimalisering av kalkingsinnsatsen i forhold til naturtilstanden Stimulere til viltvennlig skogbruk, med særlig vekt på tiurleiker med fokus på et aktivt vilt- og fiskestell, herunder vilttakseringer og biotopforbedrende tiltak Utnytte fagavdelingens ressurser ved lokal rådgivning Gaupetaksering og tilrettelegge for småvilttaksering Deltagelse i arbeidet med regional vannplanlegging Fokus på praktisering av Markaloven Adgangen til jakt og fiske Informere om jakt- og fiskeområder i Akershus Oppfølging av ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren Fortsette samarbeidet med Øyeren Fellesforvaltning og delta i informasjonsarbeidet Opplæring og dyktiggjøring Jakt- og Fiskeakademiet Markedsføre Jakt og Fiskesenteret Kompetanseutvikling av medarbeidere Iverksette ny opplæringsstrategi fastlagt av sentralleddet Trening og konkurranser Oppdatere informasjon om skytebaner og informere allmennheten om skytetider og beliggenhet Utarbeide terminlister for skyte- og fiskeaktivitetene Informasjon og påvirkning Generelt informasjonsarbeid Drive aktivt mediearbeid og profilering Utgi NJFF- A Infoen minst 4 ganger i året Videreutvikle fylkeslagets nettsted: wwwnjffno/ akershus og Facebooksidene Fokus på rammebetingelser i rovdyrpolitikken Arbeide aktivt overfor fylkeskommunen og Fylkesmannen for å påvirke i saker og beslutninger med betydning for jakt, fiske, vilt og fisk i fylket, herunder viltpåkjørsel Aktiv innsats i arealforvaltningssaker gjennom Forum for Natur og Friluftsliv Organisasjonen Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Effektivisere driften og bygge et større fagmiljø etter samlokaliseringen med NJFF Oslo Utvikle lokalforeningene gjennom fellesprosjekt med Oslo samt viderefører arbeidet med Foreningsløftet 2015 Arrangere fylkessamling for ungdomsledere Arrangere samling for tillitsvalgte Dele ut stimuleringsprisen årets forening og «Ungdommenes pris» NJFF-Akershus årsrapport

20 Rekruttering Informere om medlemsfordeler - drive aktiv verving gjennom lokallagene Stimulere lokallagene til å etablere fadderordninger for barn- og ungdom og følge opp unge jegerprøvekandidater med tilbud om opplæringsjakt og stimulere til deltakelse på Landsleir for ungdom Arrangere Barnas Fiskeskoler og Barnas Friluftsdager Arrangere minst 3 regionale Fiskeklubbarrangement Stimulere og støtte lokallag til arrangement for Fiskeklubbmedlemmene i fylket Drive et undervisningsopplegg i fiske, jakt og friluftsliv for skolene Dele ut Ungdommens Pris Fordele midler fra Frier nfondet Kvinner Målsettingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinner som medlemmer i organisasjonen og flere kvinner inn i tillitsverv på alle nivåer i organisasjonen Medlemsutvikling i perioden Medlemsutvikling NJFF Akershus Forening Ant pr Ant pr Ant diff %vis endring Asker Jff ,89 % Aurskog Jff ,00 % Bjerke Jff ,25 % Bjørkelangen Jff ,51 % Blaker Jff ,86 % Bærum Jff ,40 % Bærum Sportsfiskere ,90 % Det Norske Veritas Jff ,78 % Eidsvoll Skog Jff ,41 % Enebakk Jff ,42 % Farshatten Jeger- og Fiskerfor ,26 % Feiring Jff ,00 % Fenstad Jeger- og Fiskerforeni ,24 % Fet Jff ,96 % Frogn JFF ,93 % Gjerdrum Jff ,74 % Hemnes Jff ,83 % Holter Jff ,63 % Hurdal Jeger- & Fiskerforening ,70 % Høland Jaktskytterklubb ,16 % Høland Jeger og ,55 % Fiskerforening Lillestrøm og Strømmen JFF ,16 % Lillestrøm Sportsfiskere ,08 % Lørenskog JFF ,00 % Lørenskog Sportsskyttere ,24 % Nannestad Jff ,11 % Nesodden Jff ,37 % Nittedal & Hakadal Skog jf ,79 % Oppegård JFF ,11 % Rausjømarka Jff ,00 % Rælingen Jff ,60 % Sfk Stimen ,00 % Skaubygda JFF Frogn ,17 % Ski Jff ,43 % Sollihøgda JFF ,55 % Sportsfiskeklubben Horken ,00 % Sørum Jegerforening ,45 % Sørumsand og Omegn Spff ,67 % Tunsjø Jff ,41 % Udnes Jeger og Fiskeforening ,48 % Ullensaker Jff ,32 % Ullensaker Sportsfiskerfor ,76 % Vestby Jff ,26 % Vestre Setskog Jff ,50 % Viltstellforeningen av ,53 % Øststranda Jeger og Fiskefor ,84 % Ås Jeger -Og Fiskerforening ,00 % Direktemedlemmer Akershus ,19 % ,67 % 20 NJFF-Akershus årsrapport 2014

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer