ÅRSRAPPORT Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

2 Forsidefoto: Christian Dufseth

3 ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for Styrets beretning for virksomhetsplan Administrasjonenes beretning for faglig virksomhetsplan Årsbereting for ungdomsutvalget 12 Resultatregnskap, balanse og noter 13 Revisors beretning 18 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett NJFF-Akershus vedtekter 22

4 STYRETS BERETNING FOR 2014 Styrets sammensetning Verv Navn Ansvarsområde Forening Leder Arne Aaberg Organisasjon, økonomi Oppegård JFF Nestleder Kjell Disenbroen Informasjon Ullensaker JFF Styremedl Vidar Myhre Sportsfiske Lillestr & Strøm JFF Styremedl Per Brun Offerdahl Hagleskyting Nittedal&Hakadal SJ&FF Styremedl Hege Eide Kvinnekontakt Rælingen JFF Styremedl Johnny F Andersen Barn og unge Bjerke JFF Styremedl Bent Nydahl Innlandsfisk, Kalking Fet JFF Styremedl Øivind Johnsen Rifleskyting Oppegård JFF Styremedl Gunn Bjerke Hund Bærum JFF 1 Varam Hans Chr Wilter Ungdom/Skole Aurskog JFF 2 Varam Trude Granhus Bjerke JFF 3 Varam Olav Noraker Jakt og viltstell Fet JFF 4 NJFF-Akershus årsrapport 2014

5 Årsmøtet 2014 Det ble holdt årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag den 27 mars 2014 på Samfundet i Lillestrøm) Organisasjon Ved årsskiftet var det i Akershus medlemmer Dette er en tilbakegang på 355 i forhold til 2013, som er en medlemsnedgang på 2,67% Styrets virksomhet Styret har i 2014 hatt 5 styremøter og behandlet 40 protokollerte saker Styrets arbeidsutvalg har hatt 4 møter Arbeidsutvalget har bestått av leder Arne Aaberg, nestleder Kjell Disenbroen, et styremedlem på omgang og fylkessekretær Hjalmar Eide (Fra Erik Telle) Styremedlemmene har også i 2014 hatt spesielt ansvar for bestemte saksområder Oversikten på side 3 viser de ulike ansvarsområdene i 2014 Formelle forhold Fylkeslaget har kjøpt regnskapstjenester av OpusCapita Regnskap AS Omsetningen i 2014 er noe lavere enn året før pga langtids sykefravær Regnskapet viser et resultat på kr ,- som styret foreslår ført mot egenkapitalen Fylkeslagets virksomhet er etterspurt og regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift Styret består av 9 menn og 3 kvinner I administrasjonen er det fire menn Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene til likestilling i fylkeslagets ledelse og styre Representasjoner Arne Aaberg sitter i forbundsstyret og i styret i Jakt og Fiskesenteret Kjell Disenbroen har deltatt på representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser i NJFF Erik Gill sitter i NJFFs valgkomite etter Landsmøtet i 2012, valgt fram til landsmøtet 2015 Johnny F Andersen representerer NJFF-A i ABUR (Akershus Barne- og ungdomsråd) Harald Lundstedt representerer NJFF Akershus i styringsgruppen(au) for FNF Cato Røenbakken sitter i NJFFs Sportsfiskeutvalg Hans Olav Røtterud sitter i NJFFs Jaktskytterutvalg Hjalmar Eide sitter som fast medlem i Markarådet Hjalmar Eide representerer NJFF i Fagrådet for Skagerak Fylkesinstruktørene Følgende personer er fylkesinstruktører: Jegerprøven Stig Skuggevik Asker JFF Aversjonsdressur Ledig Ettersøk Bjørn H Knudsen Nittedal & Hakadal SJFF Hagleskyting Kenneth Eikenes Bærum JFF Rifleskyting Henning Utti Høland JSK Fluekasting Bent Nydahl Fet JFF Fylkeslagets aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø NJFF-Akershus årsrapport

6 Årets priser Under årsmøtet ble Ullensaker JFF tildelt prisen «Årets forening» Ungdomsutvalget tildelte samtidig «Ungdommens Pris» til Ullensaker JFF I tillegg til heder og ære mottok begge foreningene et aktivitetstilskudd på kr Møter og arrangementer Også i 2014 har Fylkeslaget holdt er høyt nivå mht kurs- og møteaktivitet Det meste av denne innsatsen går inn under den bevisste satsingen på informasjon og opplæring En opplisting over kurs, møter og arrangementer i 2014 står nedenfor, med en påfølgende beskrivelse av de viktigste arrangementene i fylkeslaget: l Konferanse for tillitsvalgte 2014 l Oslofjordkonferansen 2014 l l l l l l l l l l l Rovviltkunnskap i skolen Jegerprøve autorisasjonskurs Oppdatering aversjon (sammen med Oslo JFF) Åpning av sportsfiskets år på Lillestrøm Deltatt under Villmarksmesse på Telenor Arena Barnas Friluftsdager Elgjaktkurs for kvinner Villsvinjaktkurs for kvinner Gåsejaktkurs VKD(Verdens kuleste dag) på Akershus festningsområde Landsleir for ungdom 6 NJFF-Akershus årsrapport 2014

7 Styrets beretning for virksomhetsplan 2014 Jakt og fiske Utøvelsen av jakt og fiske Informert om lokale jegerprøvekurs på nett(portalen) Arrangert gåsejaktkurs samt elgjaktkurs og villsvinjaktkurs for jenter Utdannet jegerprøveinstruktører Stimulert til mer revejakt gjennom oppdatering av revebørsen, Infoen og hjemmesiden samt flere mediaoppslag Ivaretakelse av naturgrunnlaget Deltatt i Oslofjordutvalget om forvaltning av Oslofjorden, samt deltatt i planlegging av Oslofjordkonferansen 2015 Bistått med råd og veiledning i Merradalsbekken, Ljanselva, Gjersjøelva, Årungselva, Lysakerelva og Akerselva, samt Hovinbekken (Oslo) Gjennomført smågnagertaksering Gjennomført linjetaksering av gaupe(nb ny ordning fom 2015) Deltatt i flere vannområder både gjennom FNF og NJFF, Fokus på praktisering av Markaloven gjennom fast medlem i Markarådet Adgangen til jakt og fiske Informert om jakt- og fiskeområder i Akershus gjennom oversikter på nett Medieoppslag om ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat og konsekvenser for sportsfiskerne Trening og konkurranser Oppdatert informasjon om skytebaner, skytetider og beliggenhet på nett Utarbeidet terminlister for skyte- og fiskeaktivitetene (stevner) Informasjon og påvirkning Generelt informasjonsarbeid Div oppslag i de fleste lokalaviser samt NRK Utgitt NJFF-A Infoen 4 ganger i året Vedlikeholdt fylkeslagets nettsted: wwwnjffno/ akershus Driftet fylkeslagets facebooksider Politisk og forvaltningsmessig påvirkning Aktiv innsats i arealforvaltningssaker gjennom Forum for Natur og Friluftsliv Møter med Fylkesmannen og Fylkeskommunen Møter med politikere Organisasjonen Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Arrangert samling for tillitsvalgte Delt ut stimuleringsprisen årets forening til Ullensaker JFF Rekruttering Deltok under Villmarksmessa (Telenor Arena Fornebu) sammen med NJFF og NJFF Oslo Løpende under all virksomhet Barn og ungdom Arrangert en rekke friluftsdager for skoleklasser fra hele fylket Tildelt Ungdommens Pris til Ullensaker JFF Organisert og gjennomført Landsleir for deltakere fra Akershus NJFF-Akershus årsrapport

8 Administrasjonenes beretning for faglig virksomhetsplan 2014 Faglige prosjekter Fylkeskontorets arbeid med prosjekter der tilskudd ytes fra det offentlige utgjør en stor del av virksomheten I dette arbeidet ligger også prosjekter som vi utfører for andre, som f eks sekretariatet for FNF og sekretariatet for RFA (Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon) Forøvrig kommer prosjektmidlene i hovedsak fra ulike tilskuddsordninger hos Fylkesmannen (miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen), Fylkeskommunen, NJFF og diverse andre (fond, legater osv) Oppdrag og forespørsler om bistand utgjorde også i 2014 en stor del av det finansielle grunnlaget for den faglige virksomheten Fylkeslaget har også fått offentlige tilskudd til å gjennomføre noen faglige kurs, slik at kursene kunne gjennomføres uten deltakeravgift, eller med reduserte priser Nedenfor følger de viktigste prosjektene i 2014: Prosjekt Oppstart/Avsluttet/forventet RFA, sekretariat 1987 Løpende prosjekt Smågnagertakst 1994 Løpende prosjekt Bistand kalksøknader/kalksekr 1995 Løpende prosjekt Barnas Friluftsdager 1995 Løpende prosjekt Gaupetaksering 2002 Løpende prosjekt FNF, sekretariat 2002 Løpende prosjekt Viltvann veiledning 2004 Løpende prosjekt Fisketurer spesielle grupper 2006 Løpende prosjekt Veiledning hogst tiurleiker 2006 Løpende prosjekt Prøvefiskeanalyser 2008 Løpende prosjekt Bistand Anadrom 2005 Løpende prosjekt Rovviltkunnskap i skolen 2001 Løpende prosjekt Rødrevprosjektet Registrering av sjøørret i Oslofjorden Aksjon mink 2012 Løpende Prosjekt Habitatsforbedrende tiltak Akerselva Gjennomgang bekkekalkinger 2014 Ny Sportsfiskets år 2014 Ny 8 NJFF-Akershus årsrapport 2014

9 Samarbeidspartnere Mange av prosjektene gjennomføres i samarbeid med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Andre som vi samarbeidet med/gjorde oppgaver for i 2014, er JFF, fiskeadministrasjoner, kommuner, NJFF, FNF, DN, FRIFO, NINA, landbruksavdelingen hos Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune Sekretariatsoppgaver Helt fra 1987 har fylkeslaget utført ulike sekretariatsoppgaver for Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) Dette år som tidligere bisto vi RFA med mer enn bare sekretariatsfunksjonen Vi bisto også med generell faglig rådgivning innen forvaltning av fiskeressursene i Romeriksåsene myndighetene eller enkelte grunneiere Dette er oppdrag utover det som kan belastes organisasjonen generelt, og der fylkeslaget ikke har fått annen finansiering til å utføre bistanden Våre utgifter dekkes da direkte av oppdragsgiver Noen ganger betaler oppdragsgiver av egne midler, andre ganger har oppdragsgiver fått annen ekstern finansiering Der det er mulig bistår fylkeslaget oppdragsgiver i forkant med å utforme søknad for ekstern finansiering Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum opprettet av: Friluftslivets Fellesorganisasjon, Samarbeidsrådet for naturvernsaker og Friluftsrådenes Landsforbund Blant disse 3 inngår en rekke enkeltorganisasjoner, bla NJFF FNF skal koordinere ressurser og rette fokus på saker som vedrører natur og friluftsliv i kommunal og regional arealplanlegging Målet med forumet er å fremme og få større gjennomslag for våre interesser, bla ved å hindre uheldige utbygginger som kan redusere vilt- og fiskebestander NJFF-Akershus har fra oppstarten i 2001 hatt sekretariatet for FNF i Akershus Fra og med 2002 kom arbeidet godt i gang, og er videreført i omtrent samme omfang etter dette I forbindelse med sekretariatsfunksjonen er det tatt initiativ til flere enkeltprosjekter I mange år har vi bistått våre lokalforeninger i kalkingsspørsmål Vi har også forestått kvalitetssikringen av kalken i felt, etter de retningslinjer som er trukket opp av DN Vi svarer også på utadrettede spørsmål om forsuring og kalking Bistand Som tidligere år utførte vi også i fjor en del mindre oppdrag overfor våre lokalforeninger, fiskeadministrasjoner, skoler/universitet, NJFF-Akershus årsrapport

10 KORT OMTALE AV ENKELTPROSJEKTER Jakt/Vilt I 2014 ble det også gjennomført smågnagertakst i august i Nannestad, Bærum og Aurskog Høland kommune I likhet med 2013 ble det i Nannestad i 2014 gjennomført smågnagertakst også i mai Dette blir gjort for å fange opp evt endringer i smågnagerbestanden gjennom sommeren Metodikken følger småkvadratmetoden (Myllemaki mfl 1971), med seks småkvadrat i hver kommune, 3 i eldre skog og 3 på hogstflater Med en tidsserie som nå strekker seg fra tilbake til 1997 gir dette god og svært viktig informasjon om svingningene i smågnagerbestanden, som i neste omgang nyttes i studier av svingninger i småviltbestanden og skogøkologien generelt Resultatene fra taksten blir også benyttet av forskningsmiljøet ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap Gaupetakseringene startet opp i 2002, og er siden da fulgt opp hvert år Arbeidet utføres for DN, via NJFF, og fylkeslaget har en koordinerende rolle Selve sporingene skjer av personer fra JFF, elgjaktlag mfl, i nært samarbeid med kommunene, fylkesmannen og Statens naturoppsyn Totalt er det lagt opp til takst av 123 løyper, og av disse ble 36 av linjene rapportert inn denne sesongen Vi har i løpet av 2014 holdt tre jaktkurs i Akershus I april ble arrangert opplæringsjakt for jenter i form av villsvinjakt i Sverige, i september arrangerte vi gåsejaktkurs mens elgjaktkurset for jenter ble arrangert i november Jakt på rødrev er et satsningsområde Vi bistår i å tilrettelegge for enklere revejakt, etablering av felles åteområder mv I tillegg har vi laget vår egen Facebookside hvor vi registrerer felte rever i fylket (Revebørsen) Det er i 2014 igangsatt en nytt prosjekt under betegnelsen «Katt i norsk natur» som har som formål å spore huskatters bevegelsesmønster i forhold til vilt Barn/skole/folkehelse Barnas Friluftsdager er et prosjekt der vi tilbyr skoleklasser en dag ute i naturen De kan selv velge aktiviteter som fiske/isfiske, spor & sportegn, livet i ferskvann, møte med jeger og hund, rovviltkunnskap, tilberedning av mat på bål, kart & kompass mm Prosjektet er dels finansiert av Akershus Fylkeskommune, dels av NJFF Rovviltkunnskap i skolen er et prosjekt hvor vi har mottatt midler fra Fylkesmannen for å ta med skoleklasser ut i naturen i rovviltbelastede områder som et ledd i konfliktdempende tiltak Tema var biologi og forvaltning av ulv, bjørn og gaupe Sporing av gaupe, aktiv bruk av objekter (kranier, bein, skinn, poteavtrykk mm), praktisk radiopeiling og generelt om spor & sportegn inngikk i undervisningsopplegget, som foregikk ved Langvatn Busstransport for skoleklassene ble dekket av prosjektet Fisk/fiske/kalking Utbygging langs anadrome vassdrag skjer noen ganger uten at det tas tilstrekkelig hensyn til vassdraget Dette er ofte tiltak som er gjort tilbake i tid da naturressursene fortsatt var et utømmelig gode Vi har i 2014 bistått med prosjektering av biotopjusteringstiltak i Gjersjøelva, Mærradalsbekken (Oslo) og Akerselva (Oslo) samt bistått i forbindelse med Lysakerelva og Ljanselva Et større prosjekt er avsluttet i 2014 i Akerselva i Oslo I forbindelse med bygging av ny hovedkloakkledning langs elva har vi prosjektert nye oppvekstområder og gyteplasser på oppdrag fra Oslo Kommune, VAV Videre har vi en hatt kalkingssekretariatsfunksjon, hvor vi bistår de lokale jeger- og fiskerforeningene med faglig rådgivning innen fagfeltet forvaltning av innlandsfisk I løpet av 2011 startet vi arbeidet med å etablere et register for sjøørret i Oslofjorden (sjøørretbørs) 10 NJFF-Akershus årsrapport 2014

11 Det er i 2014 startet opp et større overvåkingsprosjekt i Romeriksåsen, der effekten av bekkekaklingene som ble foretatt for flere år siden nå skal evalueres Lokalforeningene Som gjennomgangen over viser, er mange av fagprosjektene gjennomført i nært samarbeid med våre lokalforeninger Dette gjelder både i forhold til å skape aktiviteter, innhente opplysninger, videreformidle lokalkunnskaper, fremskaffe kunnskaper eller gjennomføre ulike tiltak Det å knytte sammen den lokale kunnskapen og engasjementet med faglige vurderinger til å bli et aktivt bidrag inn i den praktiske forvaltningen er viktig, og noe av det som lykkes godt i fagprosjektjobbingen Det blir også stor handlekraft og rasjonell ressursutnyttelse når fagprosjektene muliggjør et tett og nært samarbeid i enkeltsaker mellom Fylkeslaget og lokalforeningene Vi benytter derfor anledningen til å rette en stor takk til alle de foreningene som på ulike måter har samarbeidet med oss på et eller flere av de nevnte fagprosjektene Informasjon Fylkeslaget har jobbet aktivt med informasjon mot egne medlemmer, foreninger og allmennheten NJFF-A Infoen sendes direkte til medlemmene 4 ganger årlig, mens foreningene er informert gjennom rundskriv og epost Vi har også oppdaterte nettsider på wwwnjffno/akershus samt Facebooksider for fylkeslaget, Sjøørretbørsen og Revebørsen Administrasjon I juni 2014 ble fylkeslagets samlokalisert med Oslo fylkeslag i nye lokaler på Skytta ved Gjelleråsen Dette var en konsekvens av det som ble betegnet som «Oslo-Akershus satsingen» Formålet var å skape bedre synergier mellom de to nærliggende fylkeslag Prosessen har vært ressurskrevende både økonomisk og personellmessig I sammenheng med en omstrukturering av driften på fylkeslagskontoret er det også engasjert ny regnskapsfører for regnskapsåret 2014 Driften av kontoret har også vært preget av langtidssykemelding Fylkessekretær Erik Telle, ansatt i NJFF(fra ) Fylkessekretær Hjalmar Eide (ansatt i NJFF), fagkonsulent fra Fagkonsulent Ruben A Pettersen Fagkonsulent Aksel Dvergsten Økonomi Driften av fylkeslaget viser et resultat på kr ,- et resultat som ligger ca under budsjett Konklusjon Virksomheten i fylkeslaget har i 2014 vært drevet som tidligere 2014 var sportsfiskets år og en rekke arrangementer i lokal regi og i fylkeslagets regi har hatt fokus nettopp på fisking I tillegg var fylkeslaget engasjert i årets landsleir for ungdom, og sørget for at flere unge fra vårt fylke hadde et bra opphold Det har også vært avhold noen jaktrelaterte kurs Fortsatt står prosjektarbeid sentralt i fylkeslagets totale virksomhet Langtidsfravær har preget aktiviteten, noe som synes på omsetningen Mot slutten av 2014 er imidlertid denne situasjonen normalisert til full drift Styret vil takke foreningene og deres tillitsvalgte for samarbeidet i 2014 I styret for Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Akershus/Skytta 31 desember 2014/17 februar 2015 Arne Aaberg /s/ Kjell Disenbroen /s/ Hege Eide /s/ Leder Nestleder Styremedlem Bent Nydahl /s/ Vidar Myhre /s/ Gunn Bjerke/s/ Styremedlem Styremedlem wstyremedlem Johnny F Andresen /s/ Øivind Johnsen/s/ Per Brun Offerdahl /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem NJFF-Akershus årsrapport

12 Årsberetning for ungdomsutvalget Utvalgets sammensetning: Leder: Johnny F Andersen Bjerke JFF Utvalgsmedlem: Hans Chr Wilter Aurskog JFF Utvalgsmedlem: John Rossbach Eidsvoll Skog JFF Utvalgsmedlem: Marius Knudsen Nittedal & Hakadal SJ&FF Utvalgsmedlem: Kenneth Nafstad Sørum JF Utvalgets leder ble valgt på Årsmøtet Utvalgsmedlemmene er oppnevnt av styret Møter Det er ikke avholdt møter i ungdomsutvalget i 2014, men ungdomsleder møter fast i fylkeslagets styre og har konsultert utvalget ved behov Utvalgsarbeidet Ungdommens pris ble tildelt Ullensaker JFF Arrangementer og aktiviteter Barnas Friluftsdager er et opplegg hvor vi tilbyr skoleklasser en tur ut med en jakt-, fiske- eller friluftsaktivitet Vi har også hatt med skoleelever ut i forbindelse med prosjektet Rovvilt i skolen Disse arrangementene har foregått på dagtid og er stort sett gjennomført av de ansatte på kontoret med noe bistand fra utvalget Samlet sett har vi hatt med ca 1000 skoleelever på slike arrangement Landsleir 2014 Sammen med Oslo fylkeslag ble det organisert transport og overnatting for 21 ungdommer fra begge fylker til Landsleiren 2014 i Åsnes Fra Akerhus kom det 14 ungdommer, hvorav 2 jenter Hans Chr Wilter /s/ John Rossbach/s/ Marius Knudsen /s/ Kenneth Nafstad/s/ 12 NJFF-Akershus årsrapport 2014

13 Resultatregnskap for 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note Eksterne oppdrag Medlemskontingent Andre overf NJFF Øvrige Inntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Arbeidskraftkostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50 978) (48 000) 0 0 (116) (48 000) (116) (27 722) (27 722) (27 722) Overføringer Annen egenkapital Sum (27 722) (27 722) I styret for Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Akershus/Skytta 31 desember 2014/17 februar 2015 Arne Aaberg /s/ Kjell Disenbroen /s/ Hege Eide /s/ Leder Nestleder Styremedlem Bent Nydahl /s/ Vidar Myhre /s/ Gunn Bjerke/s/ Styremedlem Styremedlem wstyremedlem Johnny F Andresen /s/ Øivind Johnsen/s/ Per Brun Offerdahl /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem NJFF-Akershus årsrapport

14 Balanse pr 31 desember 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note EIENDELER Anleggsmidler Anleggsmidler Aksjer i Jakt og Fiske AS Nedskrivning aksjer Andre fordringer Depositum NJFF Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler ( ) ( ) Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse/bank Sum kasse/bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr 31 desember 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Prosjektmidler Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld NJFF-Akershus årsrapport 2014

15 Saldobalanse, eliminert Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Saldobalanse Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Foreløpig saldo Endring Endr % Klasse 1 Eiendeler D e p o s i t u m 3600, , K u n d e f o r d r i n g e r 3684, , ,00 (55) 1520 Andre kortsiktige fordringer 76049, , D e p o s i t u m N J J F 60000, , , N J F F P e r i o d i s e r t 52890, , , O f f T i l s k u d d, p e r i o d i s e r t , , , Aksjer i Jakt og Fiske AS , , , N e s k r i v n i n g A k s j e r (240000,00) (240000,00) (192000,00) B a n k i n n s k u d d 73540, , , B a n k , , , B a n k , , , S t o r e b r a n d b a n k , , , Depostitums bank , ,17 Sum klasse , , ,47 Klasse 2 Egenkapital og gjeld A n n e n e g e n k a p i t a l ( ,63) 27721,98 ( ,65) ( ,63) (1) L e v e r a n d ø r g j e l d (389164,97) (389164,97) (96073,97) P r o s j e k t m i d l e r, e k s t e r n ( ,41) ( ,41) ( ,87) F r i e r n F o n d e t (48911,00) (48911,00) (48911,00) L a n d s m ø t e a v s e t n i n g ( ,00) (70000,00) (35000,00) 100 Sum klasse 2 ( ,01) 27721,98 ( ,03) ( ,47) Klasse 3 Driftsinntekter 3105 Timebelastet eksterne prosjekt (515890,00) (515890,00) (741962,00) (30) 3106 Øvrige inntekter, Eksternt (172661,78) (172661,78) (158774,45) Medlemskontingent, NJJF (680959,40) (680959,40) (553391,40) Andre overføringer, NJFF (46696,00) (46696,00) (189108,00) (75) K u r s / M ø t e a v g i f t e r (74528,00) (74528,00) (221860,00) (66) O f f e n t l i g t i l s k u d d (196819,31) (196819,31) (214470,74) (8) R e f u s j o n M v a (122229,00) (122229,00) (102068,00) Inntektsføring på prosjekt (193329,73) (193329,73) Ø v r i g e I n n t e k t e r 23838,30 (100) Sum klasse 3 ( ,22) ( ,22) ( ,29) Klasse 4 Varer og materialer I n n k j ø p m a t e r i a l e r 96518, , , Innkjøp av varer for vidersalg 42000, , R e k v U t s t y r P r o s j e k t e r 11016,22 (100) 4605 Øvrige Prosjektkostnader 12380, , ,89 (91) D e l t a k e l s e k u r s / m ø t e r 9 950, , ,00 (78) I n n l e i d h j e l p p r o s j e k t e r 7350, , ,00 (67) Sum klasse , , ,01 Klasse 5 Kostnader for arbeidskraft L ø n n t i l a n s a t t e , , ,60 (4) 5011 Motkonto, adm belastning (515890,00) (515890,00) (741952,00) (30) K l e s g o d t g j ø r e l s e 2805, , ,00 (5) 5120 Adm belastning prosjekter , , ,00 (30) A v s e t n i n g f e r i e p e n g e r , , ,29 (9) F r i t e l e f o n 5644, , ,22 (44) F r i a v i s 5391, , , A r b e i d s g i v e r a v g i f t 93392, , ,22 (11) 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte ferie 13688, , , Innberetningspliktig pensjonskostna 28355, , ,91 (44) Å r s m ø t e k o s t n a d e r 4 705, , ,60 (21) K o n f t i l l i t s v a l g t e 721,85 (100) 5800 Refusjon av sykepenger (140245,00) (140245,00) (260261,00) (46) G a v e t i l a n s a t t e 490,00 (100) S o s i a l e k o s t n a d e r 6345, ,89 227, Annen ikke arbeidsgiveravgiftsplikt 56421, , , NJFF-Akershus årsrapport

16 Saldobalanse, eliminert Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Foreløpig saldo Endring Endr % O v e r t i d s m a t 374,20 (100) 5990 Annen personalkostnad 736,90 736,90 Sum klasse , , ,36 Klasse 6 Andre driftskostnader 6275 Aktivitetsstøtte foreninger 20000, , , L e i e l o k a l e r , , , L e i e l a g e r 4100, , , R e n h o l d 9228, , L e i e d a t a s y s t e m e r 9831,25 (100) A n n e n l e i e k o s t n a d 5134,12 (100) H j e l p e v e r k t ø y 4875, , D a t a k o s t n a d e r 12757, , , Reparasjon og vedlikehold utstyr 418,75 418, R e v i s j o n s h o n o r a r 11125, , ,13 (25) R e g n s k a p s h o n o r a r , , ,00 (45) K o n t o r r e k v i s i t a 77902, , , T r y k k s a k 43170, , ,00 (31) 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv 2533, ,00 574, K o p i e r i n g s k o s t n a d e r , , , Møte, kurs, oppdatering mv 575,00 575, ,00 (93) T e l e f o n 34962, , ,94 (23) E l e k t r o n i s k k o m m 30846, , , P o r t o 18246, , ,50 (54) Sum klasse , , ,18 Klasse 7 Andre driftskostnader 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 51676, , ,00 (22) 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 26214, , , Diettkostnad, oppgavepliktig 12900, , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 93,00 93, ,00 (99) A n d r e m ø t e k o s t n a d e r 3 545, , R e k l a m e k o s t n a d 9436, , ,75 (68) G a v e, f r a d r a g s b e r e t t i g e t , , ,25 (1) F o r s i k r i n g s p r e m i e 6413, , A n n e n k o s t n a d 1079, , ,90 (63) 7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøte , , ,07 (47) K o s t n a d e r s t y r e m ø t e r 9 020, , , B a n k o g k o r t g e b y r 1867, ,00 915, A n n e n k o s t n a d 11780, , , Konstatert tap på fordringer 9700,00 (100) Sum klasse , , ,92 Klasse 8 Finansinntekter og kostnader 8051 Renteinntekt, bankinnskudd (53393,20) (53393,20) (54688,39) (2) A n n e n f i n a n s i n n t e k t (17863,00) (17863,00) 8110 Nedskrivning av andre finansielle o 48000, , A n n e n r e n t e k o s t n a d 116,00 (100) 8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 (27721,98) (27721,98) 87220,21 (132) Sum klasse 8 (23256,20) (27721,98) (50978,18) 32647,82 Sum debet/kredit i saldobalanse 0,00 0,00 16 NJFF-Akershus årsrapport 2014

17 Noter 2014 Norges Jeger- og Fiskerforening - Akershus Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Årsregnskapet for 2014 består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger samt spesifisert regnskap Driftsinntekter Medlemskontingent og offentlige tilskudd opptjenes og periodiseres per kalenderår Inntektsføring skjer fortløpende etter innskudd mottatt på bankkonto Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen Note 1 - Medlemskontingent og tilskudd Medlemskontingent innkreves av sentralleddet og overføres fylkeslaget Er en del av fylkeslagets driftsinntekter Tilskudd mottas fra offentlig myndigheter i form av overføringer av midler og øremerkes foreningens driftskativiteter Note 2 - Lønnskostnader mm Det mottas månedlige fakturaer for lønnskostnader fra Norges Jeger og Fiskerforbund All ytelse innberettes fra sentralt hold Note 3 - Leverandørgjeld og prosjektmidler Leverandørgjeld Prosjektmidler Sum Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital NJFF-Akershus årsrapport

18 Til årsmøtet i Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for foreningen Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31 desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus per 31 desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge OSLO, 5 mars 2015 HCA Revisjon & Rådgivning AS Robert Gjelstenli registrert revisor 18 NJFF-Akershus årsrapport 2014

19 STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT FOR 2015 Virksomhetsplan for 2015 Jakt og fiske Utøvelsen av jakt og fiske Arrangere egne arrangement i Friluftslivets år Støtte foreningene og følge opp Friluftslivets år gjennom presse og lokal medvirkning Informere om lokale jegerprøvekurs Arrangere jaktskoler og stimulere lokalforeningene til å holde lokale kurs Utdanne lokale instruktører Videreføre lokale reveprosjekt og stimulere til nye Ivaretakelse av naturgrunnlaget Fokus på Oslofjordens fiskeressurser Forbedre sjøørretens gyte- og oppvekstområder Organisere minkfangst i sjøørretvassdrag Arbeide for optimalisering av kalkingsinnsatsen i forhold til naturtilstanden Stimulere til viltvennlig skogbruk, med særlig vekt på tiurleiker med fokus på et aktivt vilt- og fiskestell, herunder vilttakseringer og biotopforbedrende tiltak Utnytte fagavdelingens ressurser ved lokal rådgivning Gaupetaksering og tilrettelegge for småvilttaksering Deltagelse i arbeidet med regional vannplanlegging Fokus på praktisering av Markaloven Adgangen til jakt og fiske Informere om jakt- og fiskeområder i Akershus Oppfølging av ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren Fortsette samarbeidet med Øyeren Fellesforvaltning og delta i informasjonsarbeidet Opplæring og dyktiggjøring Jakt- og Fiskeakademiet Markedsføre Jakt og Fiskesenteret Kompetanseutvikling av medarbeidere Iverksette ny opplæringsstrategi fastlagt av sentralleddet Trening og konkurranser Oppdatere informasjon om skytebaner og informere allmennheten om skytetider og beliggenhet Utarbeide terminlister for skyte- og fiskeaktivitetene Informasjon og påvirkning Generelt informasjonsarbeid Drive aktivt mediearbeid og profilering Utgi NJFF- A Infoen minst 4 ganger i året Videreutvikle fylkeslagets nettsted: wwwnjffno/ akershus og Facebooksidene Fokus på rammebetingelser i rovdyrpolitikken Arbeide aktivt overfor fylkeskommunen og Fylkesmannen for å påvirke i saker og beslutninger med betydning for jakt, fiske, vilt og fisk i fylket, herunder viltpåkjørsel Aktiv innsats i arealforvaltningssaker gjennom Forum for Natur og Friluftsliv Organisasjonen Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Effektivisere driften og bygge et større fagmiljø etter samlokaliseringen med NJFF Oslo Utvikle lokalforeningene gjennom fellesprosjekt med Oslo samt viderefører arbeidet med Foreningsløftet 2015 Arrangere fylkessamling for ungdomsledere Arrangere samling for tillitsvalgte Dele ut stimuleringsprisen årets forening og «Ungdommenes pris» NJFF-Akershus årsrapport

20 Rekruttering Informere om medlemsfordeler - drive aktiv verving gjennom lokallagene Stimulere lokallagene til å etablere fadderordninger for barn- og ungdom og følge opp unge jegerprøvekandidater med tilbud om opplæringsjakt og stimulere til deltakelse på Landsleir for ungdom Arrangere Barnas Fiskeskoler og Barnas Friluftsdager Arrangere minst 3 regionale Fiskeklubbarrangement Stimulere og støtte lokallag til arrangement for Fiskeklubbmedlemmene i fylket Drive et undervisningsopplegg i fiske, jakt og friluftsliv for skolene Dele ut Ungdommens Pris Fordele midler fra Frier nfondet Kvinner Målsettingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinner som medlemmer i organisasjonen og flere kvinner inn i tillitsverv på alle nivåer i organisasjonen Medlemsutvikling i perioden Medlemsutvikling NJFF Akershus Forening Ant pr Ant pr Ant diff %vis endring Asker Jff ,89 % Aurskog Jff ,00 % Bjerke Jff ,25 % Bjørkelangen Jff ,51 % Blaker Jff ,86 % Bærum Jff ,40 % Bærum Sportsfiskere ,90 % Det Norske Veritas Jff ,78 % Eidsvoll Skog Jff ,41 % Enebakk Jff ,42 % Farshatten Jeger- og Fiskerfor ,26 % Feiring Jff ,00 % Fenstad Jeger- og Fiskerforeni ,24 % Fet Jff ,96 % Frogn JFF ,93 % Gjerdrum Jff ,74 % Hemnes Jff ,83 % Holter Jff ,63 % Hurdal Jeger- & Fiskerforening ,70 % Høland Jaktskytterklubb ,16 % Høland Jeger og ,55 % Fiskerforening Lillestrøm og Strømmen JFF ,16 % Lillestrøm Sportsfiskere ,08 % Lørenskog JFF ,00 % Lørenskog Sportsskyttere ,24 % Nannestad Jff ,11 % Nesodden Jff ,37 % Nittedal & Hakadal Skog jf ,79 % Oppegård JFF ,11 % Rausjømarka Jff ,00 % Rælingen Jff ,60 % Sfk Stimen ,00 % Skaubygda JFF Frogn ,17 % Ski Jff ,43 % Sollihøgda JFF ,55 % Sportsfiskeklubben Horken ,00 % Sørum Jegerforening ,45 % Sørumsand og Omegn Spff ,67 % Tunsjø Jff ,41 % Udnes Jeger og Fiskeforening ,48 % Ullensaker Jff ,32 % Ullensaker Sportsfiskerfor ,76 % Vestby Jff ,26 % Vestre Setskog Jff ,50 % Viltstellforeningen av ,53 % Øststranda Jeger og Fiskefor ,84 % Ås Jeger -Og Fiskerforening ,00 % Direktemedlemmer Akershus ,19 % ,67 % 20 NJFF-Akershus årsrapport 2014

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REVIDERT AV LANDSMØTE 2015 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

FORBUNDETS FORMÅL ER:

FORBUNDETS FORMÅL ER: Sak 10- g Innsendt av Forbundsstyret Revisjon av Forbundets vedtekter Forbundsstyrets kommentarer Forbundsstyret har i landsmøteperioden hatt forbundets vedtekter oppe til vurdering og foreslår nå endringer.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 2. FORMÅL. Foreningens formål er: Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt-

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 V E D T E K T E R for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 Foreningens navn: MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 1 FORENINGENS

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN

Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en par$poli$sk nøytral, landsomfabende organisasjon som samler

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer