ÅRSRAPPORT Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

2 Forsidefoto: Christian Dufseth

3 ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for Styrets beretning for virksomhetsplan Administrasjonenes beretning for faglig virksomhetsplan Årsbereting for ungdomsutvalget 12 Resultatregnskap, balanse og noter 13 Revisors beretning 18 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett NJFF-Akershus vedtekter 22

4 STYRETS BERETNING FOR 2014 Styrets sammensetning Verv Navn Ansvarsområde Forening Leder Arne Aaberg Organisasjon, økonomi Oppegård JFF Nestleder Kjell Disenbroen Informasjon Ullensaker JFF Styremedl Vidar Myhre Sportsfiske Lillestr & Strøm JFF Styremedl Per Brun Offerdahl Hagleskyting Nittedal&Hakadal SJ&FF Styremedl Hege Eide Kvinnekontakt Rælingen JFF Styremedl Johnny F Andersen Barn og unge Bjerke JFF Styremedl Bent Nydahl Innlandsfisk, Kalking Fet JFF Styremedl Øivind Johnsen Rifleskyting Oppegård JFF Styremedl Gunn Bjerke Hund Bærum JFF 1 Varam Hans Chr Wilter Ungdom/Skole Aurskog JFF 2 Varam Trude Granhus Bjerke JFF 3 Varam Olav Noraker Jakt og viltstell Fet JFF 4 NJFF-Akershus årsrapport 2014

5 Årsmøtet 2014 Det ble holdt årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag den 27 mars 2014 på Samfundet i Lillestrøm) Organisasjon Ved årsskiftet var det i Akershus medlemmer Dette er en tilbakegang på 355 i forhold til 2013, som er en medlemsnedgang på 2,67% Styrets virksomhet Styret har i 2014 hatt 5 styremøter og behandlet 40 protokollerte saker Styrets arbeidsutvalg har hatt 4 møter Arbeidsutvalget har bestått av leder Arne Aaberg, nestleder Kjell Disenbroen, et styremedlem på omgang og fylkessekretær Hjalmar Eide (Fra Erik Telle) Styremedlemmene har også i 2014 hatt spesielt ansvar for bestemte saksområder Oversikten på side 3 viser de ulike ansvarsområdene i 2014 Formelle forhold Fylkeslaget har kjøpt regnskapstjenester av OpusCapita Regnskap AS Omsetningen i 2014 er noe lavere enn året før pga langtids sykefravær Regnskapet viser et resultat på kr ,- som styret foreslår ført mot egenkapitalen Fylkeslagets virksomhet er etterspurt og regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift Styret består av 9 menn og 3 kvinner I administrasjonen er det fire menn Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene til likestilling i fylkeslagets ledelse og styre Representasjoner Arne Aaberg sitter i forbundsstyret og i styret i Jakt og Fiskesenteret Kjell Disenbroen har deltatt på representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser i NJFF Erik Gill sitter i NJFFs valgkomite etter Landsmøtet i 2012, valgt fram til landsmøtet 2015 Johnny F Andersen representerer NJFF-A i ABUR (Akershus Barne- og ungdomsråd) Harald Lundstedt representerer NJFF Akershus i styringsgruppen(au) for FNF Cato Røenbakken sitter i NJFFs Sportsfiskeutvalg Hans Olav Røtterud sitter i NJFFs Jaktskytterutvalg Hjalmar Eide sitter som fast medlem i Markarådet Hjalmar Eide representerer NJFF i Fagrådet for Skagerak Fylkesinstruktørene Følgende personer er fylkesinstruktører: Jegerprøven Stig Skuggevik Asker JFF Aversjonsdressur Ledig Ettersøk Bjørn H Knudsen Nittedal & Hakadal SJFF Hagleskyting Kenneth Eikenes Bærum JFF Rifleskyting Henning Utti Høland JSK Fluekasting Bent Nydahl Fet JFF Fylkeslagets aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø NJFF-Akershus årsrapport

6 Årets priser Under årsmøtet ble Ullensaker JFF tildelt prisen «Årets forening» Ungdomsutvalget tildelte samtidig «Ungdommens Pris» til Ullensaker JFF I tillegg til heder og ære mottok begge foreningene et aktivitetstilskudd på kr Møter og arrangementer Også i 2014 har Fylkeslaget holdt er høyt nivå mht kurs- og møteaktivitet Det meste av denne innsatsen går inn under den bevisste satsingen på informasjon og opplæring En opplisting over kurs, møter og arrangementer i 2014 står nedenfor, med en påfølgende beskrivelse av de viktigste arrangementene i fylkeslaget: l Konferanse for tillitsvalgte 2014 l Oslofjordkonferansen 2014 l l l l l l l l l l l Rovviltkunnskap i skolen Jegerprøve autorisasjonskurs Oppdatering aversjon (sammen med Oslo JFF) Åpning av sportsfiskets år på Lillestrøm Deltatt under Villmarksmesse på Telenor Arena Barnas Friluftsdager Elgjaktkurs for kvinner Villsvinjaktkurs for kvinner Gåsejaktkurs VKD(Verdens kuleste dag) på Akershus festningsområde Landsleir for ungdom 6 NJFF-Akershus årsrapport 2014

7 Styrets beretning for virksomhetsplan 2014 Jakt og fiske Utøvelsen av jakt og fiske Informert om lokale jegerprøvekurs på nett(portalen) Arrangert gåsejaktkurs samt elgjaktkurs og villsvinjaktkurs for jenter Utdannet jegerprøveinstruktører Stimulert til mer revejakt gjennom oppdatering av revebørsen, Infoen og hjemmesiden samt flere mediaoppslag Ivaretakelse av naturgrunnlaget Deltatt i Oslofjordutvalget om forvaltning av Oslofjorden, samt deltatt i planlegging av Oslofjordkonferansen 2015 Bistått med råd og veiledning i Merradalsbekken, Ljanselva, Gjersjøelva, Årungselva, Lysakerelva og Akerselva, samt Hovinbekken (Oslo) Gjennomført smågnagertaksering Gjennomført linjetaksering av gaupe(nb ny ordning fom 2015) Deltatt i flere vannområder både gjennom FNF og NJFF, Fokus på praktisering av Markaloven gjennom fast medlem i Markarådet Adgangen til jakt og fiske Informert om jakt- og fiskeområder i Akershus gjennom oversikter på nett Medieoppslag om ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat og konsekvenser for sportsfiskerne Trening og konkurranser Oppdatert informasjon om skytebaner, skytetider og beliggenhet på nett Utarbeidet terminlister for skyte- og fiskeaktivitetene (stevner) Informasjon og påvirkning Generelt informasjonsarbeid Div oppslag i de fleste lokalaviser samt NRK Utgitt NJFF-A Infoen 4 ganger i året Vedlikeholdt fylkeslagets nettsted: wwwnjffno/ akershus Driftet fylkeslagets facebooksider Politisk og forvaltningsmessig påvirkning Aktiv innsats i arealforvaltningssaker gjennom Forum for Natur og Friluftsliv Møter med Fylkesmannen og Fylkeskommunen Møter med politikere Organisasjonen Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Arrangert samling for tillitsvalgte Delt ut stimuleringsprisen årets forening til Ullensaker JFF Rekruttering Deltok under Villmarksmessa (Telenor Arena Fornebu) sammen med NJFF og NJFF Oslo Løpende under all virksomhet Barn og ungdom Arrangert en rekke friluftsdager for skoleklasser fra hele fylket Tildelt Ungdommens Pris til Ullensaker JFF Organisert og gjennomført Landsleir for deltakere fra Akershus NJFF-Akershus årsrapport

8 Administrasjonenes beretning for faglig virksomhetsplan 2014 Faglige prosjekter Fylkeskontorets arbeid med prosjekter der tilskudd ytes fra det offentlige utgjør en stor del av virksomheten I dette arbeidet ligger også prosjekter som vi utfører for andre, som f eks sekretariatet for FNF og sekretariatet for RFA (Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon) Forøvrig kommer prosjektmidlene i hovedsak fra ulike tilskuddsordninger hos Fylkesmannen (miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen), Fylkeskommunen, NJFF og diverse andre (fond, legater osv) Oppdrag og forespørsler om bistand utgjorde også i 2014 en stor del av det finansielle grunnlaget for den faglige virksomheten Fylkeslaget har også fått offentlige tilskudd til å gjennomføre noen faglige kurs, slik at kursene kunne gjennomføres uten deltakeravgift, eller med reduserte priser Nedenfor følger de viktigste prosjektene i 2014: Prosjekt Oppstart/Avsluttet/forventet RFA, sekretariat 1987 Løpende prosjekt Smågnagertakst 1994 Løpende prosjekt Bistand kalksøknader/kalksekr 1995 Løpende prosjekt Barnas Friluftsdager 1995 Løpende prosjekt Gaupetaksering 2002 Løpende prosjekt FNF, sekretariat 2002 Løpende prosjekt Viltvann veiledning 2004 Løpende prosjekt Fisketurer spesielle grupper 2006 Løpende prosjekt Veiledning hogst tiurleiker 2006 Løpende prosjekt Prøvefiskeanalyser 2008 Løpende prosjekt Bistand Anadrom 2005 Løpende prosjekt Rovviltkunnskap i skolen 2001 Løpende prosjekt Rødrevprosjektet Registrering av sjøørret i Oslofjorden Aksjon mink 2012 Løpende Prosjekt Habitatsforbedrende tiltak Akerselva Gjennomgang bekkekalkinger 2014 Ny Sportsfiskets år 2014 Ny 8 NJFF-Akershus årsrapport 2014

9 Samarbeidspartnere Mange av prosjektene gjennomføres i samarbeid med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Andre som vi samarbeidet med/gjorde oppgaver for i 2014, er JFF, fiskeadministrasjoner, kommuner, NJFF, FNF, DN, FRIFO, NINA, landbruksavdelingen hos Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune Sekretariatsoppgaver Helt fra 1987 har fylkeslaget utført ulike sekretariatsoppgaver for Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) Dette år som tidligere bisto vi RFA med mer enn bare sekretariatsfunksjonen Vi bisto også med generell faglig rådgivning innen forvaltning av fiskeressursene i Romeriksåsene myndighetene eller enkelte grunneiere Dette er oppdrag utover det som kan belastes organisasjonen generelt, og der fylkeslaget ikke har fått annen finansiering til å utføre bistanden Våre utgifter dekkes da direkte av oppdragsgiver Noen ganger betaler oppdragsgiver av egne midler, andre ganger har oppdragsgiver fått annen ekstern finansiering Der det er mulig bistår fylkeslaget oppdragsgiver i forkant med å utforme søknad for ekstern finansiering Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum opprettet av: Friluftslivets Fellesorganisasjon, Samarbeidsrådet for naturvernsaker og Friluftsrådenes Landsforbund Blant disse 3 inngår en rekke enkeltorganisasjoner, bla NJFF FNF skal koordinere ressurser og rette fokus på saker som vedrører natur og friluftsliv i kommunal og regional arealplanlegging Målet med forumet er å fremme og få større gjennomslag for våre interesser, bla ved å hindre uheldige utbygginger som kan redusere vilt- og fiskebestander NJFF-Akershus har fra oppstarten i 2001 hatt sekretariatet for FNF i Akershus Fra og med 2002 kom arbeidet godt i gang, og er videreført i omtrent samme omfang etter dette I forbindelse med sekretariatsfunksjonen er det tatt initiativ til flere enkeltprosjekter I mange år har vi bistått våre lokalforeninger i kalkingsspørsmål Vi har også forestått kvalitetssikringen av kalken i felt, etter de retningslinjer som er trukket opp av DN Vi svarer også på utadrettede spørsmål om forsuring og kalking Bistand Som tidligere år utførte vi også i fjor en del mindre oppdrag overfor våre lokalforeninger, fiskeadministrasjoner, skoler/universitet, NJFF-Akershus årsrapport

10 KORT OMTALE AV ENKELTPROSJEKTER Jakt/Vilt I 2014 ble det også gjennomført smågnagertakst i august i Nannestad, Bærum og Aurskog Høland kommune I likhet med 2013 ble det i Nannestad i 2014 gjennomført smågnagertakst også i mai Dette blir gjort for å fange opp evt endringer i smågnagerbestanden gjennom sommeren Metodikken følger småkvadratmetoden (Myllemaki mfl 1971), med seks småkvadrat i hver kommune, 3 i eldre skog og 3 på hogstflater Med en tidsserie som nå strekker seg fra tilbake til 1997 gir dette god og svært viktig informasjon om svingningene i smågnagerbestanden, som i neste omgang nyttes i studier av svingninger i småviltbestanden og skogøkologien generelt Resultatene fra taksten blir også benyttet av forskningsmiljøet ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap Gaupetakseringene startet opp i 2002, og er siden da fulgt opp hvert år Arbeidet utføres for DN, via NJFF, og fylkeslaget har en koordinerende rolle Selve sporingene skjer av personer fra JFF, elgjaktlag mfl, i nært samarbeid med kommunene, fylkesmannen og Statens naturoppsyn Totalt er det lagt opp til takst av 123 løyper, og av disse ble 36 av linjene rapportert inn denne sesongen Vi har i løpet av 2014 holdt tre jaktkurs i Akershus I april ble arrangert opplæringsjakt for jenter i form av villsvinjakt i Sverige, i september arrangerte vi gåsejaktkurs mens elgjaktkurset for jenter ble arrangert i november Jakt på rødrev er et satsningsområde Vi bistår i å tilrettelegge for enklere revejakt, etablering av felles åteområder mv I tillegg har vi laget vår egen Facebookside hvor vi registrerer felte rever i fylket (Revebørsen) Det er i 2014 igangsatt en nytt prosjekt under betegnelsen «Katt i norsk natur» som har som formål å spore huskatters bevegelsesmønster i forhold til vilt Barn/skole/folkehelse Barnas Friluftsdager er et prosjekt der vi tilbyr skoleklasser en dag ute i naturen De kan selv velge aktiviteter som fiske/isfiske, spor & sportegn, livet i ferskvann, møte med jeger og hund, rovviltkunnskap, tilberedning av mat på bål, kart & kompass mm Prosjektet er dels finansiert av Akershus Fylkeskommune, dels av NJFF Rovviltkunnskap i skolen er et prosjekt hvor vi har mottatt midler fra Fylkesmannen for å ta med skoleklasser ut i naturen i rovviltbelastede områder som et ledd i konfliktdempende tiltak Tema var biologi og forvaltning av ulv, bjørn og gaupe Sporing av gaupe, aktiv bruk av objekter (kranier, bein, skinn, poteavtrykk mm), praktisk radiopeiling og generelt om spor & sportegn inngikk i undervisningsopplegget, som foregikk ved Langvatn Busstransport for skoleklassene ble dekket av prosjektet Fisk/fiske/kalking Utbygging langs anadrome vassdrag skjer noen ganger uten at det tas tilstrekkelig hensyn til vassdraget Dette er ofte tiltak som er gjort tilbake i tid da naturressursene fortsatt var et utømmelig gode Vi har i 2014 bistått med prosjektering av biotopjusteringstiltak i Gjersjøelva, Mærradalsbekken (Oslo) og Akerselva (Oslo) samt bistått i forbindelse med Lysakerelva og Ljanselva Et større prosjekt er avsluttet i 2014 i Akerselva i Oslo I forbindelse med bygging av ny hovedkloakkledning langs elva har vi prosjektert nye oppvekstområder og gyteplasser på oppdrag fra Oslo Kommune, VAV Videre har vi en hatt kalkingssekretariatsfunksjon, hvor vi bistår de lokale jeger- og fiskerforeningene med faglig rådgivning innen fagfeltet forvaltning av innlandsfisk I løpet av 2011 startet vi arbeidet med å etablere et register for sjøørret i Oslofjorden (sjøørretbørs) 10 NJFF-Akershus årsrapport 2014

11 Det er i 2014 startet opp et større overvåkingsprosjekt i Romeriksåsen, der effekten av bekkekaklingene som ble foretatt for flere år siden nå skal evalueres Lokalforeningene Som gjennomgangen over viser, er mange av fagprosjektene gjennomført i nært samarbeid med våre lokalforeninger Dette gjelder både i forhold til å skape aktiviteter, innhente opplysninger, videreformidle lokalkunnskaper, fremskaffe kunnskaper eller gjennomføre ulike tiltak Det å knytte sammen den lokale kunnskapen og engasjementet med faglige vurderinger til å bli et aktivt bidrag inn i den praktiske forvaltningen er viktig, og noe av det som lykkes godt i fagprosjektjobbingen Det blir også stor handlekraft og rasjonell ressursutnyttelse når fagprosjektene muliggjør et tett og nært samarbeid i enkeltsaker mellom Fylkeslaget og lokalforeningene Vi benytter derfor anledningen til å rette en stor takk til alle de foreningene som på ulike måter har samarbeidet med oss på et eller flere av de nevnte fagprosjektene Informasjon Fylkeslaget har jobbet aktivt med informasjon mot egne medlemmer, foreninger og allmennheten NJFF-A Infoen sendes direkte til medlemmene 4 ganger årlig, mens foreningene er informert gjennom rundskriv og epost Vi har også oppdaterte nettsider på wwwnjffno/akershus samt Facebooksider for fylkeslaget, Sjøørretbørsen og Revebørsen Administrasjon I juni 2014 ble fylkeslagets samlokalisert med Oslo fylkeslag i nye lokaler på Skytta ved Gjelleråsen Dette var en konsekvens av det som ble betegnet som «Oslo-Akershus satsingen» Formålet var å skape bedre synergier mellom de to nærliggende fylkeslag Prosessen har vært ressurskrevende både økonomisk og personellmessig I sammenheng med en omstrukturering av driften på fylkeslagskontoret er det også engasjert ny regnskapsfører for regnskapsåret 2014 Driften av kontoret har også vært preget av langtidssykemelding Fylkessekretær Erik Telle, ansatt i NJFF(fra ) Fylkessekretær Hjalmar Eide (ansatt i NJFF), fagkonsulent fra Fagkonsulent Ruben A Pettersen Fagkonsulent Aksel Dvergsten Økonomi Driften av fylkeslaget viser et resultat på kr ,- et resultat som ligger ca under budsjett Konklusjon Virksomheten i fylkeslaget har i 2014 vært drevet som tidligere 2014 var sportsfiskets år og en rekke arrangementer i lokal regi og i fylkeslagets regi har hatt fokus nettopp på fisking I tillegg var fylkeslaget engasjert i årets landsleir for ungdom, og sørget for at flere unge fra vårt fylke hadde et bra opphold Det har også vært avhold noen jaktrelaterte kurs Fortsatt står prosjektarbeid sentralt i fylkeslagets totale virksomhet Langtidsfravær har preget aktiviteten, noe som synes på omsetningen Mot slutten av 2014 er imidlertid denne situasjonen normalisert til full drift Styret vil takke foreningene og deres tillitsvalgte for samarbeidet i 2014 I styret for Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Akershus/Skytta 31 desember 2014/17 februar 2015 Arne Aaberg /s/ Kjell Disenbroen /s/ Hege Eide /s/ Leder Nestleder Styremedlem Bent Nydahl /s/ Vidar Myhre /s/ Gunn Bjerke/s/ Styremedlem Styremedlem wstyremedlem Johnny F Andresen /s/ Øivind Johnsen/s/ Per Brun Offerdahl /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem NJFF-Akershus årsrapport

12 Årsberetning for ungdomsutvalget Utvalgets sammensetning: Leder: Johnny F Andersen Bjerke JFF Utvalgsmedlem: Hans Chr Wilter Aurskog JFF Utvalgsmedlem: John Rossbach Eidsvoll Skog JFF Utvalgsmedlem: Marius Knudsen Nittedal & Hakadal SJ&FF Utvalgsmedlem: Kenneth Nafstad Sørum JF Utvalgets leder ble valgt på Årsmøtet Utvalgsmedlemmene er oppnevnt av styret Møter Det er ikke avholdt møter i ungdomsutvalget i 2014, men ungdomsleder møter fast i fylkeslagets styre og har konsultert utvalget ved behov Utvalgsarbeidet Ungdommens pris ble tildelt Ullensaker JFF Arrangementer og aktiviteter Barnas Friluftsdager er et opplegg hvor vi tilbyr skoleklasser en tur ut med en jakt-, fiske- eller friluftsaktivitet Vi har også hatt med skoleelever ut i forbindelse med prosjektet Rovvilt i skolen Disse arrangementene har foregått på dagtid og er stort sett gjennomført av de ansatte på kontoret med noe bistand fra utvalget Samlet sett har vi hatt med ca 1000 skoleelever på slike arrangement Landsleir 2014 Sammen med Oslo fylkeslag ble det organisert transport og overnatting for 21 ungdommer fra begge fylker til Landsleiren 2014 i Åsnes Fra Akerhus kom det 14 ungdommer, hvorav 2 jenter Hans Chr Wilter /s/ John Rossbach/s/ Marius Knudsen /s/ Kenneth Nafstad/s/ 12 NJFF-Akershus årsrapport 2014

13 Resultatregnskap for 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note Eksterne oppdrag Medlemskontingent Andre overf NJFF Øvrige Inntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Arbeidskraftkostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50 978) (48 000) 0 0 (116) (48 000) (116) (27 722) (27 722) (27 722) Overføringer Annen egenkapital Sum (27 722) (27 722) I styret for Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus Akershus/Skytta 31 desember 2014/17 februar 2015 Arne Aaberg /s/ Kjell Disenbroen /s/ Hege Eide /s/ Leder Nestleder Styremedlem Bent Nydahl /s/ Vidar Myhre /s/ Gunn Bjerke/s/ Styremedlem Styremedlem wstyremedlem Johnny F Andresen /s/ Øivind Johnsen/s/ Per Brun Offerdahl /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem NJFF-Akershus årsrapport

14 Balanse pr 31 desember 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note EIENDELER Anleggsmidler Anleggsmidler Aksjer i Jakt og Fiske AS Nedskrivning aksjer Andre fordringer Depositum NJFF Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler ( ) ( ) Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse/bank Sum kasse/bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr 31 desember 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Prosjektmidler Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld NJFF-Akershus årsrapport 2014

15 Saldobalanse, eliminert Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Saldobalanse Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Foreløpig saldo Endring Endr % Klasse 1 Eiendeler D e p o s i t u m 3600, , K u n d e f o r d r i n g e r 3684, , ,00 (55) 1520 Andre kortsiktige fordringer 76049, , D e p o s i t u m N J J F 60000, , , N J F F P e r i o d i s e r t 52890, , , O f f T i l s k u d d, p e r i o d i s e r t , , , Aksjer i Jakt og Fiske AS , , , N e s k r i v n i n g A k s j e r (240000,00) (240000,00) (192000,00) B a n k i n n s k u d d 73540, , , B a n k , , , B a n k , , , S t o r e b r a n d b a n k , , , Depostitums bank , ,17 Sum klasse , , ,47 Klasse 2 Egenkapital og gjeld A n n e n e g e n k a p i t a l ( ,63) 27721,98 ( ,65) ( ,63) (1) L e v e r a n d ø r g j e l d (389164,97) (389164,97) (96073,97) P r o s j e k t m i d l e r, e k s t e r n ( ,41) ( ,41) ( ,87) F r i e r n F o n d e t (48911,00) (48911,00) (48911,00) L a n d s m ø t e a v s e t n i n g ( ,00) (70000,00) (35000,00) 100 Sum klasse 2 ( ,01) 27721,98 ( ,03) ( ,47) Klasse 3 Driftsinntekter 3105 Timebelastet eksterne prosjekt (515890,00) (515890,00) (741962,00) (30) 3106 Øvrige inntekter, Eksternt (172661,78) (172661,78) (158774,45) Medlemskontingent, NJJF (680959,40) (680959,40) (553391,40) Andre overføringer, NJFF (46696,00) (46696,00) (189108,00) (75) K u r s / M ø t e a v g i f t e r (74528,00) (74528,00) (221860,00) (66) O f f e n t l i g t i l s k u d d (196819,31) (196819,31) (214470,74) (8) R e f u s j o n M v a (122229,00) (122229,00) (102068,00) Inntektsføring på prosjekt (193329,73) (193329,73) Ø v r i g e I n n t e k t e r 23838,30 (100) Sum klasse 3 ( ,22) ( ,22) ( ,29) Klasse 4 Varer og materialer I n n k j ø p m a t e r i a l e r 96518, , , Innkjøp av varer for vidersalg 42000, , R e k v U t s t y r P r o s j e k t e r 11016,22 (100) 4605 Øvrige Prosjektkostnader 12380, , ,89 (91) D e l t a k e l s e k u r s / m ø t e r 9 950, , ,00 (78) I n n l e i d h j e l p p r o s j e k t e r 7350, , ,00 (67) Sum klasse , , ,01 Klasse 5 Kostnader for arbeidskraft L ø n n t i l a n s a t t e , , ,60 (4) 5011 Motkonto, adm belastning (515890,00) (515890,00) (741952,00) (30) K l e s g o d t g j ø r e l s e 2805, , ,00 (5) 5120 Adm belastning prosjekter , , ,00 (30) A v s e t n i n g f e r i e p e n g e r , , ,29 (9) F r i t e l e f o n 5644, , ,22 (44) F r i a v i s 5391, , , A r b e i d s g i v e r a v g i f t 93392, , ,22 (11) 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte ferie 13688, , , Innberetningspliktig pensjonskostna 28355, , ,91 (44) Å r s m ø t e k o s t n a d e r 4 705, , ,60 (21) K o n f t i l l i t s v a l g t e 721,85 (100) 5800 Refusjon av sykepenger (140245,00) (140245,00) (260261,00) (46) G a v e t i l a n s a t t e 490,00 (100) S o s i a l e k o s t n a d e r 6345, ,89 227, Annen ikke arbeidsgiveravgiftsplikt 56421, , , NJFF-Akershus årsrapport

16 Saldobalanse, eliminert Norges Jeger og Fiskerforbund - Akershus Foreløpig saldo Endring Endr % O v e r t i d s m a t 374,20 (100) 5990 Annen personalkostnad 736,90 736,90 Sum klasse , , ,36 Klasse 6 Andre driftskostnader 6275 Aktivitetsstøtte foreninger 20000, , , L e i e l o k a l e r , , , L e i e l a g e r 4100, , , R e n h o l d 9228, , L e i e d a t a s y s t e m e r 9831,25 (100) A n n e n l e i e k o s t n a d 5134,12 (100) H j e l p e v e r k t ø y 4875, , D a t a k o s t n a d e r 12757, , , Reparasjon og vedlikehold utstyr 418,75 418, R e v i s j o n s h o n o r a r 11125, , ,13 (25) R e g n s k a p s h o n o r a r , , ,00 (45) K o n t o r r e k v i s i t a 77902, , , T r y k k s a k 43170, , ,00 (31) 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv 2533, ,00 574, K o p i e r i n g s k o s t n a d e r , , , Møte, kurs, oppdatering mv 575,00 575, ,00 (93) T e l e f o n 34962, , ,94 (23) E l e k t r o n i s k k o m m 30846, , , P o r t o 18246, , ,50 (54) Sum klasse , , ,18 Klasse 7 Andre driftskostnader 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 51676, , ,00 (22) 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 26214, , , Diettkostnad, oppgavepliktig 12900, , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 93,00 93, ,00 (99) A n d r e m ø t e k o s t n a d e r 3 545, , R e k l a m e k o s t n a d 9436, , ,75 (68) G a v e, f r a d r a g s b e r e t t i g e t , , ,25 (1) F o r s i k r i n g s p r e m i e 6413, , A n n e n k o s t n a d 1079, , ,90 (63) 7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøte , , ,07 (47) K o s t n a d e r s t y r e m ø t e r 9 020, , , B a n k o g k o r t g e b y r 1867, ,00 915, A n n e n k o s t n a d 11780, , , Konstatert tap på fordringer 9700,00 (100) Sum klasse , , ,92 Klasse 8 Finansinntekter og kostnader 8051 Renteinntekt, bankinnskudd (53393,20) (53393,20) (54688,39) (2) A n n e n f i n a n s i n n t e k t (17863,00) (17863,00) 8110 Nedskrivning av andre finansielle o 48000, , A n n e n r e n t e k o s t n a d 116,00 (100) 8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 (27721,98) (27721,98) 87220,21 (132) Sum klasse 8 (23256,20) (27721,98) (50978,18) 32647,82 Sum debet/kredit i saldobalanse 0,00 0,00 16 NJFF-Akershus årsrapport 2014

17 Noter 2014 Norges Jeger- og Fiskerforening - Akershus Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Årsregnskapet for 2014 består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger samt spesifisert regnskap Driftsinntekter Medlemskontingent og offentlige tilskudd opptjenes og periodiseres per kalenderår Inntektsføring skjer fortløpende etter innskudd mottatt på bankkonto Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen Note 1 - Medlemskontingent og tilskudd Medlemskontingent innkreves av sentralleddet og overføres fylkeslaget Er en del av fylkeslagets driftsinntekter Tilskudd mottas fra offentlig myndigheter i form av overføringer av midler og øremerkes foreningens driftskativiteter Note 2 - Lønnskostnader mm Det mottas månedlige fakturaer for lønnskostnader fra Norges Jeger og Fiskerforbund All ytelse innberettes fra sentralt hold Note 3 - Leverandørgjeld og prosjektmidler Leverandørgjeld Prosjektmidler Sum Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital NJFF-Akershus årsrapport

18 Til årsmøtet i Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for foreningen Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31 desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen Norges Jeger- og fiskerforbund - Akershus per 31 desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge OSLO, 5 mars 2015 HCA Revisjon & Rådgivning AS Robert Gjelstenli registrert revisor 18 NJFF-Akershus årsrapport 2014

19 STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT FOR 2015 Virksomhetsplan for 2015 Jakt og fiske Utøvelsen av jakt og fiske Arrangere egne arrangement i Friluftslivets år Støtte foreningene og følge opp Friluftslivets år gjennom presse og lokal medvirkning Informere om lokale jegerprøvekurs Arrangere jaktskoler og stimulere lokalforeningene til å holde lokale kurs Utdanne lokale instruktører Videreføre lokale reveprosjekt og stimulere til nye Ivaretakelse av naturgrunnlaget Fokus på Oslofjordens fiskeressurser Forbedre sjøørretens gyte- og oppvekstområder Organisere minkfangst i sjøørretvassdrag Arbeide for optimalisering av kalkingsinnsatsen i forhold til naturtilstanden Stimulere til viltvennlig skogbruk, med særlig vekt på tiurleiker med fokus på et aktivt vilt- og fiskestell, herunder vilttakseringer og biotopforbedrende tiltak Utnytte fagavdelingens ressurser ved lokal rådgivning Gaupetaksering og tilrettelegge for småvilttaksering Deltagelse i arbeidet med regional vannplanlegging Fokus på praktisering av Markaloven Adgangen til jakt og fiske Informere om jakt- og fiskeområder i Akershus Oppfølging av ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren Fortsette samarbeidet med Øyeren Fellesforvaltning og delta i informasjonsarbeidet Opplæring og dyktiggjøring Jakt- og Fiskeakademiet Markedsføre Jakt og Fiskesenteret Kompetanseutvikling av medarbeidere Iverksette ny opplæringsstrategi fastlagt av sentralleddet Trening og konkurranser Oppdatere informasjon om skytebaner og informere allmennheten om skytetider og beliggenhet Utarbeide terminlister for skyte- og fiskeaktivitetene Informasjon og påvirkning Generelt informasjonsarbeid Drive aktivt mediearbeid og profilering Utgi NJFF- A Infoen minst 4 ganger i året Videreutvikle fylkeslagets nettsted: wwwnjffno/ akershus og Facebooksidene Fokus på rammebetingelser i rovdyrpolitikken Arbeide aktivt overfor fylkeskommunen og Fylkesmannen for å påvirke i saker og beslutninger med betydning for jakt, fiske, vilt og fisk i fylket, herunder viltpåkjørsel Aktiv innsats i arealforvaltningssaker gjennom Forum for Natur og Friluftsliv Organisasjonen Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Effektivisere driften og bygge et større fagmiljø etter samlokaliseringen med NJFF Oslo Utvikle lokalforeningene gjennom fellesprosjekt med Oslo samt viderefører arbeidet med Foreningsløftet 2015 Arrangere fylkessamling for ungdomsledere Arrangere samling for tillitsvalgte Dele ut stimuleringsprisen årets forening og «Ungdommenes pris» NJFF-Akershus årsrapport

20 Rekruttering Informere om medlemsfordeler - drive aktiv verving gjennom lokallagene Stimulere lokallagene til å etablere fadderordninger for barn- og ungdom og følge opp unge jegerprøvekandidater med tilbud om opplæringsjakt og stimulere til deltakelse på Landsleir for ungdom Arrangere Barnas Fiskeskoler og Barnas Friluftsdager Arrangere minst 3 regionale Fiskeklubbarrangement Stimulere og støtte lokallag til arrangement for Fiskeklubbmedlemmene i fylket Drive et undervisningsopplegg i fiske, jakt og friluftsliv for skolene Dele ut Ungdommens Pris Fordele midler fra Frier nfondet Kvinner Målsettingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinner som medlemmer i organisasjonen og flere kvinner inn i tillitsverv på alle nivåer i organisasjonen Medlemsutvikling i perioden Medlemsutvikling NJFF Akershus Forening Ant pr Ant pr Ant diff %vis endring Asker Jff ,89 % Aurskog Jff ,00 % Bjerke Jff ,25 % Bjørkelangen Jff ,51 % Blaker Jff ,86 % Bærum Jff ,40 % Bærum Sportsfiskere ,90 % Det Norske Veritas Jff ,78 % Eidsvoll Skog Jff ,41 % Enebakk Jff ,42 % Farshatten Jeger- og Fiskerfor ,26 % Feiring Jff ,00 % Fenstad Jeger- og Fiskerforeni ,24 % Fet Jff ,96 % Frogn JFF ,93 % Gjerdrum Jff ,74 % Hemnes Jff ,83 % Holter Jff ,63 % Hurdal Jeger- & Fiskerforening ,70 % Høland Jaktskytterklubb ,16 % Høland Jeger og ,55 % Fiskerforening Lillestrøm og Strømmen JFF ,16 % Lillestrøm Sportsfiskere ,08 % Lørenskog JFF ,00 % Lørenskog Sportsskyttere ,24 % Nannestad Jff ,11 % Nesodden Jff ,37 % Nittedal & Hakadal Skog jf ,79 % Oppegård JFF ,11 % Rausjømarka Jff ,00 % Rælingen Jff ,60 % Sfk Stimen ,00 % Skaubygda JFF Frogn ,17 % Ski Jff ,43 % Sollihøgda JFF ,55 % Sportsfiskeklubben Horken ,00 % Sørum Jegerforening ,45 % Sørumsand og Omegn Spff ,67 % Tunsjø Jff ,41 % Udnes Jeger og Fiskeforening ,48 % Ullensaker Jff ,32 % Ullensaker Sportsfiskerfor ,76 % Vestby Jff ,26 % Vestre Setskog Jff ,50 % Viltstellforeningen av ,53 % Øststranda Jeger og Fiskefor ,84 % Ås Jeger -Og Fiskerforening ,00 % Direktemedlemmer Akershus ,19 % ,67 % 20 NJFF-Akershus årsrapport 2014

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

1 ORGANISASJONENS NAVN

1 ORGANISASJONENS NAVN 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Buejegerforbund (NBJF). Norges Buejegerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler buejaktinteresserte enkeltindivider

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer