ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011"

Transkript

1 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel Fax Org.nr

2 Årsmelding/forsøksmelding

3 Innhold Årsmøte i Landbrukstjenesten Styreleder har ordet... 7 Styret i landbrukstjenesten Styresaker i Godtgjørelse til tillitsvalgte Valgkomitéens forslag for Personale Medlemstall og kontingent Medlemstilbud og aktiviteter Årsmelding avløser- og landbruksvikarordningen Medlemsinformasjon Prosjektarbeid Møter, kurs og markdager Forsøk og registreringer Årsregnskap Årsberetning Budsjett Forslag arbeidsplan Medlemsliste Vedtekter Instruks for valgkomitéen Våre annonsører Felleskjøpet Trondheim Fiskå Mølle Tromspotet NOA Maskin Sparebank 1 Nord-Norge Horns slakteri OPUS Sortland Sortland videregående skole Kleiva Troms landbruksfaglige senter Eik Senteret Nortura Yara Norge Sør-Troms Potet og grønt Forsidebilder 1. Beiteslipp på Elvenes gård 22. mai, Sortland 2. Grasdag demonstrasjon NOA Maskin, Sortland 3. Kurs med samiske Laila Spik, Andøy 4. Pløyedag på Øvre Fjelldal, Tjeldsund Årsmelding/forsøksmelding

4 4

5 Årsmøte i Landbrukstjenesten 2012 Fredag 23. mars på Tjeldsundbrua Kro & Hotell kl Lunsj kl Saksliste Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2. Valg av møteleder og referent. Sak 3. Valg av to personer til å skrive under protokollen. Sak 4. Årsmelding 2011 Sak 5. Revidert regnskap 2011 med revisjonsberetning Sak 6 Vedtektsendring Styret ønsker å gjøre styret mer operativt med gjennomgående oppmøte ved å endre sammensetningen fra i dag 7 styremedlemmer til 5 styremedlemmer valgt blant medlemmene og at varamedlemmer endres fra å være personlige vara til vara i nummerrekkefølge. Styrets forslag til årsmøtet er vedtektsendringer og endring i instruks til valgkomiteen. Styret presiserer at prinsippet om geografisk og kjønnsmessig fordeling av styremedlemmene må opprettholdes jfr. instruksen til valgkomiteen. 6 Nåværende tekst: Årsmøtet skal gjennomføre valg: leder for ett år styremedlemmer for to år nestleder for ett år blant styremedlemmene personlige varamedlemmer for to år 6 Forslag ny tekst: Årsmøtet skal gjennomføre valg: styremedlemmer for to år leder for ett år blant styremedlemmene nestleder for ett år blant styremedlemmene 2 varamedlemmer for to år 8 Nåværende tekst: Styret Landbrukstjenesten ledes av et styre på inntil åtte medlemmer. 8 Forslag ny tekst: Styret Landbrukstjenesten ledes av et styre på inntil seks medlemmer. Sak 7. Budsjettforslag for 2012 Sak 8. Forslag arbeidsplan 2012 Sak 9. Valg av tillitsrepresentanter og ny valgkomité 5

6 dersom vedtektsendringene under sak 6 ikke blir vedtatt Leder for styret (funksjonstid 1 år) 3 styremedlemmer med funksjonstid 2 år fra henholdsvis Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen. Nestleder blant styremedlemmene (funksjonstid 1 år). Personlige vararepresentanter for styremedlemmer: 3 med funksjonstid 2 år (fra henholdsvis Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen). Valgkomité med ny medlem fra region Ofoten med personlig vara. dersom vedtektsendringene under sak 6 blir vedtatt 3 styremedlemmer for 1 år og 2 styremedlemmer for 2 år leder for ett år blant styremedlemmene nestleder for ett år blant styremedlemmene 2 varamedlemmer for to år Sak 11. Ny instruks for valgkomitéen Nåværende tekst Styret må totalt være slik: Ofoten har to representanter med to vararepresentanter Sør-Troms har to representanter med to vararepresentanter og Vesterålen har tre representanter med tre vararepresentanter. Valgkomitéen skal legge frem forslag til årsmøtet på: 1. Tre eller fire styremedlemmer avhengig av hvor mange som er på valg det enkelte år. Av disse styremedlemmene kommer ett styremedlem fra Ofoten, ett styremedlem fra Sør-Troms og ett eller to styremedlemmer fra Vesterålen. Funksjonstid to år. 2. Personlige vararepresentanter for styremedlemmer fra samme region som styremedlemmet og med funksjonstid to år. Forslag ny tekst Valgkomitéen skal legge frem forslag til årsmøtet på: 1. To eller tre styremedlemmer avhengig av hvor mange som er på valg det enkelte år. Funksjonstid to år. 2. To varamedlemmer med funksjonstid to år. Velkommen til årsmøte! 6

7 Styreleder har ordet Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland er et selskap som leverer rådgivning- og avløsertjenester til bønder i hele regionen, noe som betyr at vi har et stort område å betjene. Dette gjør at selskapet har 2 regionale kontorer i tillegg til hovedbasen på Kleiva. Dette er den mest effektive måten å organisere den daglige drift på, for at ikke avstander for både rådgivere, avløsere og bønder skal bli for stor. Nærhet til tjenestene er viktig for oss bønder. Landbrukstjenesten er viktig for framtida til næringa i regionen. De viktigste tingene for å kunne friste unge til å ta over landbrukseiendommer, er sikkerhet for fritid og muligheter for å skape ei akseptabel inntekt. Derfor er tjenestene som selskapet leverer viktige for framtida og for oss som driver nå. Årets fokus har derfor vært mye retta mot å få forståelse hos våre bidragsytere for viktigheten av å være med å gjøre det mulig å opprettholde denne tjenesten. Likeledes har det vært jobba med å få avløsertjenesten effektiv og med rett prising av kostnadene med denne. Dette arbeidet er blitt mere fokusert etter at det ble ansatt avdelingsleder for avløsertjenesten. Styrearbeidet i foretaket har også vært utfordrende da det har vært ofte at varamedlemmer har møtt. Og med en ordning slik vi har det i dag, med personlige varamedlemmer, blir det vanskelig for disse å ha en løpende oversikt over arbeide i styret. Dette håper jeg vi kan rette på i årsmøtet med nye vedtekter på området. Det er også behov for nye vedtekter da skattemyndighetene har slått fast at vi er et skattepliktig selskap. Da vil det være hensiktsmessig å omdanne selskapet fra ei forening til et SA. Ellers har mye av året vært konsentrert rundt å få på plass bedre innkrevingsrutiner og å sikre likviditeten i selskapet. Neste års utfordring blir å få på plass større lederkapasitet enn det vi rår over i dag. På vegne av styret Styreleder Einar Kristiansen Takk En stor takk rettes til de av kommunene i vårt distrikt som er med på å støtte oss økonomisk. Dette betyr mye for at organisasjonen kan opprettholde aktiviteten i distriktet. Vi takker også våre annonsører, støttemedlemmer, samarbeidspartnere og andre som bidrar til vår virksomhet. Medlemskap i organisasjoner Landbrukstjenesten er medlem i Norsk landbruksrådgiving (NLR), Norske landbrukstjenester (NLT), Norsk landbruksrådgiving Nord (NLN), Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og f.o.m NHO Mat og Landbruk. 7

8 Styret i landbrukstjenesten 2011 etter årsmøtet Fra Sør-Troms Harald Bjørn Gideonsen, Kvæfjord Fred Arne Stormo, Gratangen Fra Ofoten Sissel Myre Arntsen, Ballangen Bjørnar Tverfjeld, Evenes Fra Vesterålen Einar Kristiansen, Sortland Geir Johnny Johansen, Andøy Otto Fjordbakk, Hadsel vara Peder Johnsen, Harstad vara Andre Johansen, Kvæfjord vara Tor Arne Johansen, Narvik vara Birgitte Bruun Rørvik, Evenes vara Jeanette Nordeng, Lødingen vara Olav Stranda, Øksnes vara Einar Åbergsjord, Andøy Leder for styret Einar Kristiansen, Sortland, valgt for ett år Nestleder Harald Bjørn Gideonsen, Kvæfjord, valgt for ett år Repr. for ansatte: May Anita Østingsen vara Marvell Hanssen. Verneombud: Marte Sørbø Hoholm Styreleder Einar Kristiansen ble styremedlem i Norsk landbruksrådgiving Nord (NLN) etter årsmøtet i NLN Styreleder har deltatt på årsmøter i Norsk landbruksrådgiving og Norsk landbruksrådgiving Nord. Styremedlem Otto Fjordbakk er representant for styret vedr. avløserog landbruksvikarordninga. Ansatte og styremedlemmer har representert organisasjonen på høstsamlinga til Norske Landbrukstjenester og i andre relevante fora. Styresaker i 2011 Norsk landbruksrådgiving Nord felles organisering av hele landsdelen Årsmøte. Årsmelding. Valg. Økonomi: Regnskap 2010, budsjett 2011, betalingssatser, medlemskontingent, maksimalt faktureringsbeløp ved bruk av landbruksvikar. Instrukser - styre, daglig leder, rådgiver og ansatte med avløseradministrasjon. Daglig leder stillinga. Internundersøkelse Gjennomførte og planlagte aktiviteter i henhold til arbeidsplan. Styrets rolle. Økonomi: Foreløpig regnskap 2011 og budsjett Bemanning. Personale. Møteplan for styremøter. Samarbeid med andre: kontor for nytilsatt prosjektleder sau. Justering av påslag for avløsertjenester Oppfølging av utestående fordringer: 8

9 Møte med Harstad kommune v. næringssjef Helge Schjølberg. Høstsamling NLT Status gjødselplanlegging: Bøndenes regnskapslag Prosjekt Sunn bedriftsledelse Kurs/aktiviteter. Landbruksplan i Hadsel Klimastudium Økonomirapport Troms landbruksfaglige senter. Årsmøte Budsjettforslag 2012 Strategiplan Referat fra kursuka Norsk landbruksrådgiving Referat fra Hurtigruteseminar og tenkeloft Samarbeid Troms Landbruksfaglige senter (TLFS) Arbeidsplan nye prosjekter Strategiarbeid LHMS samarbeid organisering. Møteplan styremøter 2012 Godtgjørelse til tillitsvalgte 2011 Sist endret av årsmøte 2011 Styreleder: kr pr år Møter: over 6 timer pr dag kr 1600 under 6 timer pr dag kr 1000 telefonmøte pr møte kr 500 Evt. avløserutgifter er tatt høyde for i satsene. Telefongodtgjørelse: styreleder kr 300 pr kvartal styremedlem kr 100 pr kvartal Kjøregodtgjørelse: statens satser Øvrig reisegodtgjørelse etter regning. Valgkomitéens forslag for 2012 Valgkomiteen foran årsmøtet i 2011 har bestått av: Sør-Troms: Elling Benjaminsen -1 år vara Trygve Johnsen -1 år Vesterålen: Jørgen Hesten -2 år vara Anders Bergum -2 år Ofoten: Øyvind Hansen -3 år vara Anders Stavrum Larsen -3 år Sør-Troms hadde ledervervet foran valget i Peder Johnsen styremedlem 2 år - tidligere vara Geir Johnny Johansen styremedlem 2 år gjenvalg Bjørnar Tverfjeld styremedlem 1 år gjenvalg Einar Åbergsjord styremedlem 1 år tidligere vara Tor Arne Johansen vara for 2 år gjenvalg 9

10 Andre Johansen vara 1 år Dersom styrets forslag til endring av styresammensetning ikke går gjennom har valgkomiteen i tillegg forslag på Jeanette Nordeng som vara, slik at antall styremedlemmer og vara går opp. Einar Kristiansen gjenvalg som styreleder, velges for ett år Peder Johnsen, ny som nestleder, velges for ett år Godtgjørelse til tillitsvalgte Ingen endring. Forslag til valgkomiteen fra Sør-Troms regionen: nytt medlem Arvid Nordskott ny og vara Trygve Johnsen gjenvalg Elling Benjaminsen, leder (sign.) Jørgen Hesten (sign.) Øyvind Hansen (sign.) Personale 2011 RÅDGIVING OG ADMINISTRASJON Hovedkontor Vesterålen Arild Jakobsen, rådgiver, 100 % stilling John-Erik Bjørlo, rådgiver/avløseradm., t.o.m. sept. 2011, 20 % stilling Liv-Inger Sedolfsen, lønn- og regnskap, autorisert regnskapsfører, 100 % stilling Marte Sørbø Hoholm, biolog/avløseradm, 100 % stilling Marvell Hanssen, rådgiver, 100 % stilling May Anita Østingsen, avløseradministrasjon, 50 % stilling Ragnhild Renna, daglig leder og rådgiver, 100 % stilling Kristian Ellingsen, sivilarbeider t.o.m. juni 2011 Glenn Peter Knædal, prosjektleder «Det eventyrlige vesterålslammet» f.o.m. 15. juni 2011, 100 % stilling Hilde Dahl avdelingsleder avløser- og landbruksvikar f.o.m. juli 2011, 100 % stilling Avdelingskontor Sør-Troms Ingrid Myrstad, rådgiver, 100 % stilling Avdelingskontor Ofoten Roger Jakobsen, rådgiver og sykeavløser, 80 % stilling AVLØSERE OG LANDBRUKSVIKARER Solfrid Bye, Hadsel Daniel Olsen, Hadsel Ida Jeanett Pedersen, Sortland Tora Magnea Hlodversdottir, Bø Mann Si Bruckner, Andøy Stefan Bruckner, Andøy Ines Steinhøfel, Kvæfjord Simon Germann, Kvæfjord Vidar Kristiansen, Kvæfjord Annette Myrseth, Ofoten Jarek Bakowski, hele lagets område Piotr Pieczatkiewich, hele lagets område 10

11 11

12 Medlemstall og kontingent 2011 Tabell 1: Medlemstall i 2011 fordelt på kommuner Kommune Medlemmer per Andøy 48 Ballangen 25 Bjarkøy 12 Bø 38 Evenes 14 Gratangen 13 Hadsel 74 Harstad 60 Ibestad 1 Kvæfjord 46 Lødingen 17 Narvik 16 Skånland 22 Sortland 73 Tjeldsund 15 Øksnes 20 Sum 494 Utvikling i medlemstall Medlemstallet er nå 494 medlemmer. Vi får noen nye medlemmer, men også en del utmeldinger. Noen er utmeldt som følge av at drifta ble lagt ned, og noen er strøket av medlemslista, fordi kontingenten ikke er betalt. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen og håper de vil bruke organisasjonen aktivt. Takk for samarbeidet til de som har avslutta medlemskapet. Medlemskontingent 2011 Kontingenten er en arealbasert kontingent, med følgende arealgrupper og satser: daa kr daa kr daa og mer kr Støttemedlem kr. 300 Kontingenten ble sist prisjustert på årsmøtet Det beregnes 25 % merverdiavgift på kontingenten. 12

13 Firmastøttemedlemmer 2011 Yara Th. Benjaminsen AS, Andøy Felleskjøpet Agri Medlemstilbud og aktiviteter 2011 Landbrukstjenesten har et vidt tjenestetilbud innen næringsutvikling i landbruket. Vi har stor etterspørsel etter planlegging i forhold til tiltak som gårdbrukerne ønsker å få utført, eksempelvis; driftsplaner, rådgiving vedr. søknader, finansieringsmuligheter, utvikling av ny næringsaktivitet. Vi utfører også regnskap og prosjektledelse innen landbruk, biologi og prosessledelse. Rådgiving i jord- og plantekultur er fortsatt et viktig arbeidsområde og vi tilbyr også noe rådgiving på husdyr bl.a. mineralbehov og råd vedrørende oppstalling av storfe. Økonomisk veiledning og etableringsveiledning I 2011 ble det jobbet med mange oppdrag som omfattet utarbeidelse av forretningsplaner, driftsplaner, kontakt med finansieringsinstitusjoner, stipendsøknader, likviditetsbudsjett med mer. Planene omhandlet tradisjonell jordbruksdrift på sau, storfe, geit og gris, og tilleggsnæringer som reiseliv, lokalmatforedling og -produksjon. Vi har utført utredninger og kalkulasjon i forbindelse med tvistespørsmål vedrørende jordleie, maskinleie, prissetting av jord, jordleiepris og også konsesjonsbehandling.. Taksering Vi har hatt oppdrag på taksering av landbrukseiendommer. Oppdragene har hovedsakelig vært verdifastsettelse i forbindelse med ordinært salg, generasjonsskifte og renteforhandling/refinansiering. Arild Jakobsen er autorisert takstmann av landbrukseiendom, tilsluttet Norsk Takseringsforbund. Jordprøver og gjødselplaner, samt testinger av gjødselspredere og åkersprøyter For vekstsesongen 2011 ble det laget 135 gjødselplaner og for vekstsesongen 2012 ble det før laget 17 gjødselplaner. Høsten 2011 var vi på 65 bruk og tok ut i alt 473 jordprøver for fullstendig analyse eller for ph-måling. Det ble ikke testa noen gjødselspredere i Det ble funksjonstestet 5 åkersprøyer i Konsekvensutredning og kartlegging Det er utført konsekvensutredninger i forbindelse med søknad om nydyrking av myr. Dette innebærer kartlegging av det biologiske mangfoldet samt vurdering av områdets dyrkingsevne. Det kreves konsekvensutredning dersom man planlegger nydyrking av et område større enn 50 daa. Konsekvensutredningene er utført av Ingrid Myrstad, Marte Sørbø Hoholm og Ragnhild Renna. Kulturlandskaps- og miljøarbeid Vi hadde i løpet av året flere opplegg overfor landbruksforetak der vi informerte om SMILmidler, veileda om miljøplan og miljøtilskudd. Disse møtene, fagdagene og kursene var delfinansiert av midler fra Fylkesmannen i Nordland informasjonsmidler til miljø- og kulturlandskap. Det er gjennomført individuell veiledning på Miljøplan trinn en og to overfor flere brukere. Vi har utarbeida en rekke søknader på SMIL-midler og ordningen organisert 13

14 beitebruk. Det er også utført skjøtselsplaner for flere områder i regionen for kvalifisering til søknad om miljøtilskudd. Arbeid med produksjonstilskuddssøknader og avlingssvikt Landbrukstjenesten har i 2011 hatt oppdrag med utfylling av søknad om kompensasjon i forbindelse med reparasjon av eng etter overvintringsskade og søknader om erstatning ved avlingssvikt. Matnettverket Ragnhild Renna er matkontakt for matnettverket i Nord-Norge og bistår lokale matprodusenter og bedrifter med kontakt mot matnettverket Matkontakten har deltatt på strategisamling i regi av matnettverket og produsert artikler til bladet Matlyst. Kurs, HACCP, ble gjennomført i Svolvær og i Bodø jan. 2011, Smaksverksted, Sortland mai 2011, kurs med samiske Laila Spik, Andøy juni Ingrid Myrstad arrangerte smaksverksted på Borkenes i oktober. Norsk landbruksrådgiving Nord (NLN): Webansvarlig: Marte Sørbø Hoholm. Representant i gruppe for revidering av næringsstrategier i landbruket i Nordland: Ragnhild Renna. Representant i arbeidsgruppe Agronomi: Ansvarlig: Ragnhild Renna. Regnskap for NLN føres av Liv-Inger Sedolfsen. KSL: Marvell Hanssen har utført 17 KSL-revisjoner i Klimastasjonen til Bioforsk. Sortland vgs. - Kleiva har leid ut areal til stasjonen, mens Landbrukstjenesten v/ Arild Jakobsen står for drift. Regnskap Liv-Inger Sedolfsen er autorisert regnskapsfører og utfører regnskap for flere firma. 14

15 15

16 Årsmelding avløser- og landbruksvikarordningen Avløsertjenestene utgjør over halvparten av årsomsetningen i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Medlemmene tilbys avlønning av arbeidskraft og Landbrukstjenesten tar arbeidsgiveransvaret for avløseren med de forsikringer som hører til et arbeidsgiverforhold. Vi har hatt stor aktivitet i avløsere har vært i sving i alle våre kommuner. Vi har totalt 11 fast ansatte og 38 beredskapsavløsere. Arbeidet har økt betraktelig siden i fjor. I Troms har vi hatt en økning på 282 % på sykeavløsning, dvs. 779 dager med sykeavløsning, og 234 % økning av annen avløsning (522,5 dager). I Nordland har økninga på sykdomsavløsning økt med 140 % (2099 dager) og 210 % (1213 dager) på annen avløsning. I løpet av 2011 har vi hatt landbruksvikarvirksomhet i kommunene Andøy, Ballangen, Bjarkøy, Bø, Evenes, Hadsel, Harstad, Kvæfjord, Lødingen, Narvik, Skånland, Sortland, Tjeldsund og Øksnes. Året har vært preget av økonomiske bekymringer. Tilskuddene fra fylkene på landbruksvikarordninga holder langt fra mål når det gjelder administrasjon, ei heller landbruksvikarordninga i Nordland. Vi får 5 årsverk a kr , totalt fra Nordland og Troms. Vi søkte om ekstrabevilgning fra Nordland og fikk 0,9 årsverk til på slutten av året. I Nordland går vi med underskudd på landbruksvikarordninga, mens vi i Troms har et overskudd (som vil gi reduksjon av tilskudd for dette året). Når det gjelder administrasjonen av landbruksvikarordninga så går vi med underskudd både i Nordland og Troms. Det sier seg selv at administrasjonen krever sine ressurser og vi trenger mer midler for å kunne utføre denne jobben tilfredsstillende. Vi ønsker å drive en landbruksvikarordning som er sikker og faglig dyktig, men knappe ressurser gjør at vi ikke klarer med den faglige oppfølginga av landbruksvikarene / beredskapsavløserne slik vi ønsker. Det har for øvrig vært liten aktivitet på avløsning høsten 2011, noe som resulterte i permisjonsvarsler i desember. Dette var nødvendig, men dog ikke heldig for avløserlaget. Vi oppfordrer alle til å bruke tjenesten, men vi registrerer at en del ansetter avløsere privat. Dette er uheldig, og det kan medføre til at vi må redusere tjenesten, og resultatet vil bli en redusert beredskap. Argumentasjonen for å leie privat er for å unngå mva. Mva. er som kjent noe alle får tilbake, og hvis likviditeten er dårlig, er det mulig å få momsoppgjør annen hver måned. Sjekk med skatteetaten om hvordan dette kan ordnes. Andre argumentasjoner er at vi har et administrativt påslag. Dette påslaget gjelder arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon, (ATP og OTP). For å administrere dette tar vi 2,7 %, og det skal dekke administrasjon og lønnskjøring. Våre gladmeldinger er at Solfrid Bye ble kåret til Årets avløser i Nordland velfortjent, og at vi høsten 2011 ansatte en landbruksvikar i Bø. 16

17 17

18 Medlemsinformasjon 2011 Hjemmeside Vår hjemmeside blir kontinuerlig oppdatert med både faglig og praktisk informasjon bl.a. for å informere våre medlemmer om ledige avløsere og landbruksvikarer. Vår lokale nettside i regi av Norsk Landbruksrådgiving, blir også oppdatert med faglig informasjon. Sosiale medier I 2011 opprettet Landbrukstjenesten egen side på Facebook. Her legges det jevnlig ut informasjon om våre medlemstjenester, fagstoff og linker til faglige artikler. Nyhetsbrev Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmene på e-post, omtrentlig en gang pr. uke. Vår erfaring er at denne måten å annonsere og få ut faglig informasjon på er effektiv og gjør at vi kan nå flere og oftere. Vi får tilbakemeldinger på at nyhetsbrevene våre er varierte og gode, samt attraktive for landbruksbedrifter som ønsker å annonsere til våre medlemmer. Årsmelding Meldinga ble sendt i papirform til alle medlemmene sammen med medlemskontingentkravet. SMS Vi bruker SMS for å annonsere ledige avløsere samt møter og kurs som foregår i de forskjellige medlemskommunene våre. På denne måten når vi medlemmene direkte. Tørråtevarsel og varsling om utvikling av kålflueaktivitet blir sendt via sms. I tillegg bidro vi med fagartikler til Våronnavisa 2011 i samarbeid med de øvrige enheter innen Norsk landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark, artikler til Landbrukstidende og vekstrapporter til Nationen. 18

19 Prosjektarbeid Forvaltningsplan for gås i Sør-Troms Våren 2010 ble Landbrukstjenesten kontaktet av flere gårdbrukere i Sør-Troms som opplever økende beitepress og påfølgende avlingsskader fra grågås. Det ble satt i gang et forprosjekt, i samarbeid med kommunene Bjarkøy, Harstad og Kvæfjord, for å utrede problemet og sommeren 2010 kom arbeidet med en forvaltningsplan i gang. Kommunene leide inn Landbrukstjenesten til prosjektledelse, og forvaltningsplanen stod ferdig i mai Prosjektleder: Marte Sørbø Hoholm. Vesterålen Matfestival en hyllest til Golfstrømmen Vesterålen Matfestival er en regional matfestival, med arrangementer over hele Vesterålen. Vesterålen matfestival ønsker å skape aktiviteter knyttet til mat og opplevelse, og rette fokuset på det arktiske, kystnære landbruket og havbruket i regionen. Matprodusenter fra hele Vesterålen deltar på festivalen, og et av målene med festivalen er å presentere et vidt spekter av arktiske produkter fra sjø og land i regionen, samt å inspirere til nyskaping og utvikling. Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og spennende mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi vil skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur og opplevelse. Landbrukstjenesten hadde også i 2011 prosjektledelsen for festivalen, og fortsetter med det også i Prosjektledere: Marte Sørbø Hoholm og Ragnhild Renna. Grovfôrskolen Grovfôrskolen er et samarbeidsprosjekt for alle enhetene i Norsk landbruksrådgiving i Nord- Norge. OPUS Sortland ved Siri Hella er prosjektleder. Grovfôrskolen består av fagstoff om grovfôr, oppgaver og en studieplan. Fagstoffet er skrevet av rådgiverne i de forskjellige enhetene i Nord-Norge. Oppgavene er laget av Siri Hella. En finner både fagstoffet, oppgavene og studieplanen på websida Landbrukstjenesten har starta opp grovfôrskole på Grytøya/Sandsøya med delfinansiering fra Troms Fylkeskommune. Ansvar: Ragnhild Renna og Arild Jakobsen. Våronnavisa Arild Jakobsen fra Landbrukstjenesten og Ragnvald Tollefsen, Landbruk Nord, var redaktører for Våronnavisa Avisen er et samarbeid mellom de ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark. Våronnavisa er en årlig utgivelse med fagstoff som gis ut til alle gårdbrukere i Nord-Norge og andre innen landbruket. Bygdekompass Ragnhild Renna har vært ansvarlig for Bygdekompasskurs i Andøy, Lødingen og Hadsel. Arild Jakobsen har bistått. Bygdekompass var Nordland Bondelags prosjekt Bygdemobilisering som ble gjennomført i samarbeid med Landbrukstjenesten. Dette er et etablererkurs som kjøres ute i bygdene og kursene skulle bidra til avklaring rundt egne næringsutviklingsideer. Det skjer også en mobilisering og utvikling ved at folk møtes og snakker om mulighetene i eget lokalsamfunn. Bygdekompasset er brukt i prosessen med landbruksplan i Hadsel. 19

20 Prosjektet «Det eventyrlige Vesterålslammet» Prosjektet er et regionalt prosjekt for sauenæringen i hele Vesterålen. Prosjektets hovedmålsetting er å øke produksjonen av lam i Vesterålen med 20 %, noe som tilsvarer vinterfôra sau, innen For å nå dette målet skal prosjektet jobbe med å legge til rette for samhold og samarbeid, redusere utfordringer, bidra til økt rekruttering, effektivisering, øke kompetansen, og lønnsomheten i sauenæringen. Vesterålen har potensial til å produsere verdens beste kjøtt fra lam som har gått på næringsrike kyst- og fjellbeiter. Med store utmarksarealer, helt uten rovdyr, er potensialet for sauenæringen stort. Med et rikelig og godt ressursgrunnlag kan man vise til gode resultater på både slaktevekt og klassifisering. Vesterålen har med andre ord store konkurransefortrinn for å drive med sau. Men på tross av gode forutsetninger for å drive med sau, har antall vinterfôra sau blitt reduser med over 20 % og antall gårdsbruk med 35 % de siste 10 årene. Initiativet til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsregionen kom opprinnelig fra Bø kommune. De så behov for å tilføre ekstra ressurser for å ta tak i noen vesentlige utfordringer. Ikke bare i Bø, men i hele regionen. Sauedriften har vært og er en del av en mangesysselkultur med røtter tilbake til fiskerbondetida. Behovet for et ekstra løft for næringa, har også bakgrunn i erkjennelsen av at det kommunale forvaltningsapparatet over år er blitt nedbemannet og generelt er presset på ressurser og ikke har kapasitet til å være pådriver og tilrettelegger for å igangsette nødvendig utviklingsarbeid. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Vesterålen utvikling, BØKS, Landbrukstjenesten og alle kommunene i Vesterålen. I tillegg søker prosjektet kompetanseog rekrutterings midler fra Nordland Fylkeskommune. Til sammen har prosjektet et budsjett på ca i løpet av treårsperiode. Ønsker du mer informasjon om prosjektet og sauenæringen i Vesterålen kan man gå inn på nettsiden til prosjektet: Kartlegging av kompetansebehov hos småskalaprodusenter i Nordre Nordland Hvilken kompetanse trenger matforedlingsbedriftene? Det er store individuelle forskjeller basert på hvilken fase bedriftene er i og hvilke forkunnskaper de har, og produsentoverført kompetanse er ofte den mest matnyttige kompetansen bedriftene kan få. Det ble på bakgrunn av dette startet opp et kompetansekartleggingsprosjekt høsten 2011, i regi av Kompetansenettverket for lokalmat. Det ble kartlagt hvilken kompetanse bedriftene innehar, hvilke behov de har for kompetanseøkning og laget en oversikt over kompetansebehov og kompetansepersoner innenfor mange fagfelt. Ansvarlig: Marte Sørbø Hoholm. Økologisk veiledningsprosjekt tidligere Gratis førsteråd for oml. til økologisk drift Det er gjennomført Økorådbesøk med rapport hos flere brukere, grupperåd og økoplan Ansvarlig: Roger Jakobsen, Arild Jakobsen og Ragnhild Renna. Arbeidet støttes av midler fra Norsk Landbruksrådgiving gjennom bevilgning fra Statens landbruksforvaltning. FRAM er et bedrifts- og ledelsesutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge. Målsetting, strategi, veivalg, økt konkurransekraft og overlevelsesevne står sentralt. Etter en rekruttering blir deltagerbruk valgt ut, der de tilbys 6 todagers samlinger, pluss individuell rådgivning på 70 timer per foretak, mellom samlingene. Hele programperioden varer normalt 1,5 år. Rådgivere på programmet i Salten som ble avsluttet i 2011 er Ragnhild Renna og Arild Jakobsen. I 2011 startet et program innen kulturbedrifter der Arild Jakobsen er rådgiver og ett på reiseliv der Ragnhild Renna er rådgiver. 20

21 21

22 Møter, kurs og markdager 2011 Folkemøter om forvaltning av gås i Sør-Troms Det ble arrangert 2 møter om arbeidet med forvaltningsplanen for gås i Sør-Troms. Alle gårdbrukere i Bjarkøy, Harstad og Kvæfjord, som har problemer med gås, ble invitert. Det var diskusjon, erfaringsutveksling og kartarbeid i forbindelse med gåseutbredelsen i regionen. Ansvarlig: Marte Sørbø Hoholm. Innledning om generasjonsskifte/rekruttering til landbruket 25. januar Orientering for kommunestyret i Lavangen, Gratangen, Skånland. Arild Jakobsen, Landbrukstjenesten. Avslutningsseminar for prosjekt Bygdeutvikling, Stokmarknes 7. februar. Foredrag om bygdeutvikling ved Ragnhild Renna. Infomøte økologisk godkjenning av urteproduksjon og naturprodukter sanka fra naturen. 15. februar på Kleiva. Foredrag ved Debioinspektør Inske de Buhr, Debio. Ansvarlig: Ragnhild Renna Beitekurs på 3 dager i Vesterålen og Ofoten Det ble arrangert tre beitekurs i Et beitekurs for sau i Ofoten, og to beitekurs i Vesterålen, et for sau og et for storfe. Hvert kurs var på 3 dager: Et fagmøte på vinteren (feb./mars), en markdag i løpet av beitesesongen, og et fagmøte på senhøsten (nov.). Landbrukstjenesten var teknisk arrangør av kursene. Det faglige ble tatt hand om av Landbrukstjenesten i samarbeid med Nortura. OPUS-Sortland søkte finansiering på en del beitekurs i Nordland og gjorde det dermed mulig å arrangere disse kursene. Ansvarlig: Marvell Hanssen og Roger Jakobsen. Infomøte om landbruksvikarordningen og grovfôrskolen Grytøya 18. mars Arr. Grytøy bondelag. Foredrag ved John-Erik Bjørlo og Ragnhild Renna. Saumøte, forberedelse til lamming 21. mars. Foredragsholdere stordyrveterinærene Berit Hansen, Wenche Andersen, Simon T. Kvasnes Reisvaag. Organisering: Ragnhild Renna. Dagskurs i skatt og avgift 22. mars Foredragsholder Marianne Imerslund fra Bondelagets servicekontor. Ansvarlig: Ragnhild Renna. Autorisasjonskurs Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat), og dermed gå et autorisasjonskurs. Autorisasjonen må fornyes hvert 10. år. Følgende kurs er arrangert av landbrukstjenesten i 2011: 5. april: Fornying av autorisasjon. Sted: Kleiva, Sortland 13., 14. og 28. april: Autorisasjonskurs for nybegynnere. Sted: Kleiva, Sortland. I tillegg til Landbrukstjenesten bidro lærere på Sortland vgs. - Kleiva med en del av undervisningen. Elever fra VG 3 på Kleiva vgs. deltok på nybegynnerkurset. Ansvarlig: Marvell Hanssen. 22

23 Kurs i tannhelse og bitt-tilpasning hos hest april ble det arrangert et sekstimers kurs på Sortland vgs. - Kleiva, med Ellen Schmedling, anerkjent hesteveterinær fra Spydeberg, i temaet tannhelse og bitt-tilpasning. Organisering: Berit Hansen og Ragnhild Renna. Mineralprosjektet - møte på Borkenes 8. april Åpent møte. Presentasjon av resultater fra Mineralprosjektet. Innlegg om såfrø/ såfrøblandinger. Fra Landbrukstjenesten var John-Erik Bjørlo og Ingrid Myrstad Møte hos Bondekvinnelaget på Borkenes 27. april Foredrag om havre ved Ingrid Myrstad. Møte i Bø om landbruksvikarordningen 1. juni Landbrukstjenesten representert ved John Erik Bjørlo og May Anita Østingsen. Besøk i Vesterålen av EU-kommisær for mat og helse John Dalli og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk juni. Landbrukstjenesten ved Ragnhild Renna bidro til tilrettelegging av gårdsbesøk i Andøy, deltok ved lunsj på Nordtun gård ved å presentere Landbrukstjenesten og Matnettverket. Møte med Felleskjøpet Presentasjon av grovfôrøkonomi ved Arild Jakobsen. Markvandringer i grovfôr Landbrukstjenesten hadde i 2011 markvandringer på grovfôrproduksjon hos medlemmer i Andøy, Evenes, Gratangen, Hadsel, Sortland, Tjeldsund. Tema som ble tatt opp varierte. Sentrale tema var overvintringskader, reparasjon av eng med direktesåmaskin, dreieprøve såmaskin, såvare, arter og sorter, gjødsling, høstetidspunkt med demo av høstetidsprognose, ensilering, fôrkvalitet, ugras, kalking mv. Ansvarlige rådgivere var: Ingrid Myrstad og Ragnhild Renna. Fagdager/kurs i pløying Pensjonert høyskolelektor Kjell Mangerud og rådgiver Atle Haugsnes var innleid for å instruere i innstilling og bruk av plog. I samarbeid med andre enheter i Nordland kjørte vi 8 pløyekurs med til sammen 166 deltakere. Landbrukstjenesten kjørte kurs i Sortland 15. juni, Tjeldsund 17. juni og på Grytøy 8. august og i Gratangen 9. august. Ansvarlig: Ragnhild Renna og Roger Jakobsen. Åpen gård i Andøy Landbrukstjenesten v/ Glenn Peter Knædal og Marte Sørbø Hoholm deltok med stand på åpen gård arrangementet til Andøy Bondelag lørdag 20. august. Kurs i lagring av potet 1. september Kurset ble avholdt på Kveøy Grendehus. Ingrid Myrstad arrangerte. Ansvarlig fagperson var Jon Olav Forbord. Bekjemping av hundekjeks åpent møte 15. september Prosjektet Bekjemping av Hundekjeks arrangerte åpent møte på Sandstrand i Skånland. Årets resultater ble gjennomgått og det ble diskutert hvordan vi skal klare å få i gang dugnad med tanke på hundekjeksbekjemping. Til stede var Espen Haugland fra Bioforsk, Anniken 23

24 Førde fra Universitetet i Tromsø, Tone Markussen fra Nordlandsforskning i Bodø og Ingrid Myrstad fra Landbrukstjenesten. Prisen for veldrevet melkeproduksjon for 2010 fra Nordland Landbruksselskap ble tildelt Lars Nicolaysen fra Utbjør i Hadsel. Initiativet til nomineringen kom fra veterinær Simon Kvasnes Reisvaag og mange lokale aktører bidro til å supplere nomineringa. Den fysiske overrekkelsen av prisen ble gjort 20. september på Stokmarknes. I den forbindelse ble det avholdt et fagseminar med temaet leiejord. Landbrukstjenesten ved Ragnhild Renna holdt foredraget «Å eie eller leie - spiller det noe rolle for agronomien?». Smaksverksted på Rå, Borkenes den 26.oktober Smaksverkstedet ble arrangert av Landbrukstjenesten og Kvæfjord kommune. Kokkelinja ved Rå videregående skole laget de utroligste retter av innkjøpte råvarer fra distriktet. Svært godt oppmøte. Godt oppmøte på Smaksverkstedet på Rå. Foto: Ingrid Myrstad Foredrag med humørbonden Geir Styve 7. oktober I regi prosjektet «Det eventyrlige vesterålslammet» ble Humørbonden Geir Styve innleid til å holde et motivasjons- og inspirasjonsforedrag for sauebøndene i Vesterålen, med foredraget "Sauehald - 9, 90 eller 900 kr pr. kg?", på Selnes bygdehus i Sortland. Det ble under foredraget servert lammegryte m/tilbehør. 20 personer deltok på foredraget. Ansvarlig: Prosjektleder Glenn Peter Knædal. Bygdelivsverksted med Geir Styve i Hadsel 8-9. oktober Geir Styve, bedriftsutvikler, bonde og kreativitetsformidler leder et bygdelivsverksted i Hadsel for alle interesserte som bor i by og bygd i Hadsel. Lag og foreninger var spesielt velkommen til å melde seg på. Det blir foredrag og verksted, der ideer vil myldre for så å skape form og innhold. Landbrukstjenesten arrangerte dette sammen med Hadsel kommune, med tanke på å kunne ta ideer videre til kommunens landbruksplanarbeid. Gjennom Bygdekompasset fulgte landbrukstjenesten ved Arild Jakobsen og Ragnhild Renna opp grupper fra bygdelivsverkstedet. Grovfôrskole Grytøya 14. oktober Ansvarlig: Ragnhild Renna Saueklipper- og ullhåndteringskurs oktober 2011 Det ble arrangert kurs i saueklipping og ullhåndtering for nybegynnere og viderekommende 24

25 på Holand i Sortland. Totalt deltok det fire personer på kurset (fikk to avmeldinger på tampen). Målsetningen med kurset er å kunne klippe sine egne sauer korrekt og uten assistanse, på en slik måte at verdien av ulla blir ivaretatt, og med et minimum av ubehag for både sau og klipper. Varighet på kurset var 24 timer, fordelt på 3 dager. Prosjektleder Glenn Peter Knædal organiserte kurset. Agronomiprosjektet - seminar Bodø 20. og 21. oktober. Foredrag om beitebruk ved Ragnhild Renna. Norsvin Salten Høsttur til Sortland oktober Landbrukstjenesten ved Ragnhild Renna bidro til søknad om midler til turen og deltok på fagseminar 20. oktober på Sortland. Dreneringsdag Andøy 24. oktober Innleid fagperson på dreneringsspørsmål Are Johansen som forklarte om vanndirektivet og deltok på befaring i felt på dreneringsfaglige utfordringer. Ansvarlig: Ragnhild Renna. Fagmøte Ballangen 7. november Arrangør: Ballangen bondelag. Foredrag om avløser og landbruksvikarordninga ved Hilde Dahl og foredrag om jordleie, grovfôrøkonomi og miljøplan ved Ragnhild Renna. Traktorkurs 11. og 12. november arrangerte Landbrukstjenesten traktorkurs for kvinner på Kleiva. Det var teori og praktisk kjøring med traktor og montering og praktisk arbeid med forskjellig redskap. Kurset fortsetter i 2012 med førstehjelp og bruk av snøryddeutstyr. Ansvarlig: Hilde Dahl. Fagmøte om sau med Stordyrveterinærene 24. november Fagmøtet ble holdt på Sortland vgs., avdeling Kleiva. 38 personer møtte opp for å høre stordyrveterinærene fortelle om forebyggende helsearbeid. Temaene på møtet var; endoparasitter hos sau, utfordringer med høyt lammetall, fjøsgrupper sau, uttak av hjerneprøve på selvdøde dyr. Prosjektleder Glenn Peter Knædal organiserte møtet. Seminkurs 27. november Det ble holdt seminkurs ved Sortland vgs., avdeling Kleiva. Totalt deltok det syv personer på kurset. På grunn av flytting av kursdato (sykdom hos kursholder) ble antall deltakere redusert. Semin er en viktig del av avlsarbeidet og for å oppnå bedre økonomi hos den enkelte gårdbruker. Avlsmessig er det en stor fordel at de beste værene i landet brukes til å inseminere de aller beste søyene. Kurset inneholdt en teoretisk del og avsluttes med praktisk del. Kurset ble meget vellykket. Prosjektleder Glenn Peter Knædal organiserte kurset. Møte med «Kvæfjord på menyen» 7. desember. Fra Landbrukstjenesten: Ingrid Myrstad og Ragnhild Renna med innlegg om matnettverket, Vesterålen Matfestival mm. 25

26 Forsøk og registreringer Jordskokkprosjekt Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har vært med i et nasjonalt jordskokkprosjekt. Prosjektet er blitt styrt fra Bioforsk Landvik og har tittelen: Cultivation of Jerusalem artichoke under long day conditions quality characterization and health aspects. Hovedmålet med prosjektet er å finne fram til gode sorter under nordiske forhold og undersøke kvaliteten (ytre indre) på disse. Prosjektet skal også undersøke helseeffekt på dyr ved innblanding av jordskokk i dyrefôr. Ansvarlig Ingrid Myrstad Resultater fra 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har hatt sortsprøvinger i jordskokk fra og med 2009 til Sesongen 2011 var det siste og også den beste. Jordskokk trenger lang vekstperiode så fjorårets tidlige vår og milde høst var midt i blinken Den beste sorten hadde totalavling på over 900 kg/daa, og det er svært bra her nord. Salgbare knoller bør være over gram og de bør være lette å vaske. Sorten Nr. 83, som kommer fra Canada, var den soleklare «vinneren» både med tanke på form og avling. Se ellers kommentarer til de enkelte sortene. Korte kommentarer til de enkelte sortene: Sort nr. 1 Tidligste sorten i feltet. Danning av blomsterknopp tidlig i august. Blomstring, men ikke på alle. En av de korteste plantene ved høsting. Fin form, men det blir for dårlig avling. Sort nr. 59 Sort 59 den nest tidligste i feltet. Dannet blomster, men ikke på alle stenglene. En av de korteste plantene i feltet ved høsting. Formen på knollene er fin og veldig lik sort nr. 1, men har bedre avling enn denne. Sort nr. 76 Dannet blomsterknopp seint i august. Utviklet ikke blomster. Middels høyde ved høsting. Dårligste totalavling av alle sorter. Formen på knollene er rimelig bra, men flere utvekster enn sortene nr. 1 og

27 Sort nr. 83 Den beste av alle sortene. Den seineste sorten i feltet. Små knopper ved høsting, men ikke på alle skudd. Stor høyde ved høsting. Formen ligner på sort nr. 1 og 59, men avling er den beste av alle sortene. Veldig bra! Sort nr. 86 Dannet første blomsterkopp ca. midten av august. Store knopper ved høsting. Lange planter ved høsting. Middels totalavling, men mye smått. Knollene med svært mye utvekster. Den sorten som har mest knoller med missform. Sort nr. 98 Dannet første blomsterknopp ca. midten av august. Store knopper ved høsting. Bra lengde ved høsting. Nest beste totalavling, men mye smått. Knoller som ligner på sort nr. 83. En del utsortert pga. missform. Presibærnor - forsøk Et 4-årig prosjekt i samarbeid med Forsøksringen bær på Toten/Hedmark og Bioforsk. Tema: Presisjonsgjødsling til jordbær og bringebær. Prosjektet startet opp i 2008 og avsluttes i Landbrukstjenesten gjennomførte i 2011 registrering av blomstring (dato), antall utløpere og antall blomsterstander og blomster i sorten Korona. Temperaturlogger ble lagt i jord. Prosjektet ble avsluttet i 2011 og resultatene er sammenfattet i en artikkel i bladet «Frukt og bær». Ansvarlig: Ingrid Myrstad. Utprøving av nye jordbærsorter I 2009 startet Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Landbruk Nord og Tromsø og omegn forsøksring et prosjekt i samarbeid med Graminor AS. Prosjektet går ut på å prøve ut nye jordbærsorter. De første sortene ble plantet ut i 2009 og ble registrert for siste gang i Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Graminor og Fylkeskommunen i Troms. Detaljerte resultater ligger på vår hjemmeside Ansvarlig: Ingrid Myrstad. Resultater Etter utprøving av tre nye, norske jordbærsorter så kan vi slå fast at hovedsortene her nord fremdeles heter Zefyr, Polka og Korona. Ingen av de nye sortene holdt mål som konsum bær. Sorten Blink derimot kan være interessant for de som driver med videreforedling. Sortene Iris, Gudleif og Blink blei i 2010 og 2011 prøvd sammen med standardsortene Polka og Korona. Sortene har vært prøvd ut i 2 ekstreme år på hver sin måte. I 2010 kom våren seint og høstestart blei svært forsinka. Noe av avlinga hang på plantene når vinteren kom. Året 2011 var motsatt, med tidlig vår og varm høst. Resultatene viser derfor stor forskjell i tidlighet og avling. Normalen ligger vel en plass midt mellom disse årene. 27

28 Omtale av de enkelte sortene Iris Dette er en norsk sort og er en kryssing mellom Korona og den amerikanske sorten Camarosa. Tidligste 1 sort i feltet sammen med sorten Blink. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær var i 2011 på 17,9 g gjennom sesongen. God indre og ytre farge. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra ca.700 til hele 1600 kg/daa. Relativt friske planter og fine bær med tanke på form. Sterkere mot mjøldogg enn Korona. Frasortert først og fremt på grunn av råte. Sorten har vært prøvd noen år her i Troms og har vist litt variable tendenser når det gjelder overvintring. Det som trekker kraftig ned er smaken. Den er for dårlig til å fungere ute i konsummarkedet. 1 = tidlighet er når sorten er 50 % avhøstet. Gudleif Dette er en norsk sort og er en kryssing mellom den kanadiske sorten Cavendish og den italienske sorten Marmolada Onebor. Tidlighet noen dager seinere enn Iris (ca. 4-6 dager). Gjennomsnittsvekt av salgbare bær var i 2011 på 16,8 g gjennom sesongen. Ytre farge på bæra er bra, men indre farge er svært dårlig. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra ca. 600 til 750 kg/daa. Laveste avling av alle sortene. Sorten har litt bedre skallkvalitet enn de andre sortene. I 2011 ble det frasortert på grunn av råte. Sorten har vært prøvd noen år her i Troms og den ser ut til å overvintre bra. Smaken er tålig bra, men kan oppleves som emmen på grunn av for lite syrlighet. Sorten har tidlighet som Korona og Polka men kommer ikke opp mot disse sortene hverken i smak eller avling. Polka Sort fra Nederland En av standardsortene i feltet. Tidlighet i forhold til Korona varierer litt fra år til år. I 2011 var den 1-2 dager seinere, men i 2010 et par dager tidligere. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær i 2011 var på 18,4 g gjennom sesongen. Fin ytre og indre farge. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra 780 til 1500 kg/daa. Frasortert først og fremst på grunn av råte. Bladverk friskt og fint. Smaken er veldig bra. Sorten er svak mot råte, men fortjener fremdeles sin plass som en av hoved sortene her nord. Korona Sort fra Nederland. En av standardsortene i feltet. Tidliget ca. 4-6 dager etter sorten Iris. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær i 2011 var på 18,8 gjennom sesongen. Ytre farge ok, mens indre farge er litt lys. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra 640 til 1030 kg/daa. Sorten er svak mot mjøldogg. I år var det relativt mye av sykdommen øyeflekk på bladverket. Øyeflekk på bæra ble også observert. Sorten har ganske dårlig skallkvalitet. Smaken derimot er den aller beste og sorten forsvarer derfor sin plass som en av hoved sortene her nord selv med sine svakheter. Blink Norsk sort. Kryssing mellom den kanadiske sorten Honeoye og Senga Sengana. Tidligste sorten i feltet sammen med Iris. Blomsterrik og høyest avling av alle sortene. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra 1150 til 1650 kg/daa. Frasortert hovedsakelig på grunn av råte. Sorten modner raskt og bør plukkes hver dag. God indre og ytre farge. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær i 2011 var på 19,6 g gjennom sesongen. Bladverk ok. Sorten har like dårlig skallkvalitet som Korona. Smaken er ikke på høyde med Korona og Polka, men bedre smak enn Iris. Sorten er ikke egnet på konsummarkedet, men blir brukt til industribær lenger sør i landet. På grunn av tidlighet, god indre og ytre farge og høye avlinger blir denne sorten brukt 28

29 Kg/daa til industri sørpå. Her nord har vi ingen industri, men sorten kan kanskje være aktuell til småskala produksjon av syltetøy ol. Konklusjon Hovsortene Polka og Korona består som hovedsorter til konsum. Sorten Blink kun aktuell til industri/videreforedling. Iris og Gudleif er forkastet. Resultatene stemmer godt overens med resultater fra lenger sør. Tabell 1: Dato for høstestart i 5 jordbærsorter i årene 2010 og 2011 Iris Gudleif Polka Korona Blink Tabell 2: Jordbærsorter Rå, 2010 og Total -og salgbar avling i kg/daa. Prosent salgbart. Iris Gudleif Polka Korona Blink Totalvekt i kg/daa Salgbar vekt i kg/daa % Salgbart Salgbar avling i kg/daa. 5 jordbærsorter i 2010 og Iris Gudleif Polka Korona Blink Sorter Hobbyforedling jordbær Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har siden 2008 hatt 2 jordbærprodusenter som i samarbeid med Graminor har vært såkalte hobbyforedlere i jordbær. I 2008 fikk de begge tilsendt 5 krysninger à 100 planter fra Graminor. Tre (3) av krysningene sto hos begge produsentene, mens 2 krysninger var ulike. Totalt ble det sendt ut 7 krysninger fra Graminor. Ansvarlig Ingrid Myrstad. Produsentene gikk i løpet av sesongen 2009 gjennom alle plantene i samtlige krysninger og plukket ut de plantene som de mente var interessante for videre utprøving. I tillegg var Graminor nordover 3 ganger både for å se på feltene, men også for å lære opp dyrkere og veileder. Graminor har også, sammen med undertegnede, gått gjennom alle plantene i alle 29

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 5/2010 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Flotte dyr og små tap 8 Vellykkede geitedager i Geiranger 12 Geitenæringas plass i norsk landbruk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Regnskap

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer