ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011"

Transkript

1 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel Fax Org.nr

2 Årsmelding/forsøksmelding

3 Innhold Årsmøte i Landbrukstjenesten Styreleder har ordet... 7 Styret i landbrukstjenesten Styresaker i Godtgjørelse til tillitsvalgte Valgkomitéens forslag for Personale Medlemstall og kontingent Medlemstilbud og aktiviteter Årsmelding avløser- og landbruksvikarordningen Medlemsinformasjon Prosjektarbeid Møter, kurs og markdager Forsøk og registreringer Årsregnskap Årsberetning Budsjett Forslag arbeidsplan Medlemsliste Vedtekter Instruks for valgkomitéen Våre annonsører Felleskjøpet Trondheim Fiskå Mølle Tromspotet NOA Maskin Sparebank 1 Nord-Norge Horns slakteri OPUS Sortland Sortland videregående skole Kleiva Troms landbruksfaglige senter Eik Senteret Nortura Yara Norge Sør-Troms Potet og grønt Forsidebilder 1. Beiteslipp på Elvenes gård 22. mai, Sortland 2. Grasdag demonstrasjon NOA Maskin, Sortland 3. Kurs med samiske Laila Spik, Andøy 4. Pløyedag på Øvre Fjelldal, Tjeldsund Årsmelding/forsøksmelding

4 4

5 Årsmøte i Landbrukstjenesten 2012 Fredag 23. mars på Tjeldsundbrua Kro & Hotell kl Lunsj kl Saksliste Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2. Valg av møteleder og referent. Sak 3. Valg av to personer til å skrive under protokollen. Sak 4. Årsmelding 2011 Sak 5. Revidert regnskap 2011 med revisjonsberetning Sak 6 Vedtektsendring Styret ønsker å gjøre styret mer operativt med gjennomgående oppmøte ved å endre sammensetningen fra i dag 7 styremedlemmer til 5 styremedlemmer valgt blant medlemmene og at varamedlemmer endres fra å være personlige vara til vara i nummerrekkefølge. Styrets forslag til årsmøtet er vedtektsendringer og endring i instruks til valgkomiteen. Styret presiserer at prinsippet om geografisk og kjønnsmessig fordeling av styremedlemmene må opprettholdes jfr. instruksen til valgkomiteen. 6 Nåværende tekst: Årsmøtet skal gjennomføre valg: leder for ett år styremedlemmer for to år nestleder for ett år blant styremedlemmene personlige varamedlemmer for to år 6 Forslag ny tekst: Årsmøtet skal gjennomføre valg: styremedlemmer for to år leder for ett år blant styremedlemmene nestleder for ett år blant styremedlemmene 2 varamedlemmer for to år 8 Nåværende tekst: Styret Landbrukstjenesten ledes av et styre på inntil åtte medlemmer. 8 Forslag ny tekst: Styret Landbrukstjenesten ledes av et styre på inntil seks medlemmer. Sak 7. Budsjettforslag for 2012 Sak 8. Forslag arbeidsplan 2012 Sak 9. Valg av tillitsrepresentanter og ny valgkomité 5

6 dersom vedtektsendringene under sak 6 ikke blir vedtatt Leder for styret (funksjonstid 1 år) 3 styremedlemmer med funksjonstid 2 år fra henholdsvis Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen. Nestleder blant styremedlemmene (funksjonstid 1 år). Personlige vararepresentanter for styremedlemmer: 3 med funksjonstid 2 år (fra henholdsvis Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen). Valgkomité med ny medlem fra region Ofoten med personlig vara. dersom vedtektsendringene under sak 6 blir vedtatt 3 styremedlemmer for 1 år og 2 styremedlemmer for 2 år leder for ett år blant styremedlemmene nestleder for ett år blant styremedlemmene 2 varamedlemmer for to år Sak 11. Ny instruks for valgkomitéen Nåværende tekst Styret må totalt være slik: Ofoten har to representanter med to vararepresentanter Sør-Troms har to representanter med to vararepresentanter og Vesterålen har tre representanter med tre vararepresentanter. Valgkomitéen skal legge frem forslag til årsmøtet på: 1. Tre eller fire styremedlemmer avhengig av hvor mange som er på valg det enkelte år. Av disse styremedlemmene kommer ett styremedlem fra Ofoten, ett styremedlem fra Sør-Troms og ett eller to styremedlemmer fra Vesterålen. Funksjonstid to år. 2. Personlige vararepresentanter for styremedlemmer fra samme region som styremedlemmet og med funksjonstid to år. Forslag ny tekst Valgkomitéen skal legge frem forslag til årsmøtet på: 1. To eller tre styremedlemmer avhengig av hvor mange som er på valg det enkelte år. Funksjonstid to år. 2. To varamedlemmer med funksjonstid to år. Velkommen til årsmøte! 6

7 Styreleder har ordet Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland er et selskap som leverer rådgivning- og avløsertjenester til bønder i hele regionen, noe som betyr at vi har et stort område å betjene. Dette gjør at selskapet har 2 regionale kontorer i tillegg til hovedbasen på Kleiva. Dette er den mest effektive måten å organisere den daglige drift på, for at ikke avstander for både rådgivere, avløsere og bønder skal bli for stor. Nærhet til tjenestene er viktig for oss bønder. Landbrukstjenesten er viktig for framtida til næringa i regionen. De viktigste tingene for å kunne friste unge til å ta over landbrukseiendommer, er sikkerhet for fritid og muligheter for å skape ei akseptabel inntekt. Derfor er tjenestene som selskapet leverer viktige for framtida og for oss som driver nå. Årets fokus har derfor vært mye retta mot å få forståelse hos våre bidragsytere for viktigheten av å være med å gjøre det mulig å opprettholde denne tjenesten. Likeledes har det vært jobba med å få avløsertjenesten effektiv og med rett prising av kostnadene med denne. Dette arbeidet er blitt mere fokusert etter at det ble ansatt avdelingsleder for avløsertjenesten. Styrearbeidet i foretaket har også vært utfordrende da det har vært ofte at varamedlemmer har møtt. Og med en ordning slik vi har det i dag, med personlige varamedlemmer, blir det vanskelig for disse å ha en løpende oversikt over arbeide i styret. Dette håper jeg vi kan rette på i årsmøtet med nye vedtekter på området. Det er også behov for nye vedtekter da skattemyndighetene har slått fast at vi er et skattepliktig selskap. Da vil det være hensiktsmessig å omdanne selskapet fra ei forening til et SA. Ellers har mye av året vært konsentrert rundt å få på plass bedre innkrevingsrutiner og å sikre likviditeten i selskapet. Neste års utfordring blir å få på plass større lederkapasitet enn det vi rår over i dag. På vegne av styret Styreleder Einar Kristiansen Takk En stor takk rettes til de av kommunene i vårt distrikt som er med på å støtte oss økonomisk. Dette betyr mye for at organisasjonen kan opprettholde aktiviteten i distriktet. Vi takker også våre annonsører, støttemedlemmer, samarbeidspartnere og andre som bidrar til vår virksomhet. Medlemskap i organisasjoner Landbrukstjenesten er medlem i Norsk landbruksrådgiving (NLR), Norske landbrukstjenester (NLT), Norsk landbruksrådgiving Nord (NLN), Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og f.o.m NHO Mat og Landbruk. 7

8 Styret i landbrukstjenesten 2011 etter årsmøtet Fra Sør-Troms Harald Bjørn Gideonsen, Kvæfjord Fred Arne Stormo, Gratangen Fra Ofoten Sissel Myre Arntsen, Ballangen Bjørnar Tverfjeld, Evenes Fra Vesterålen Einar Kristiansen, Sortland Geir Johnny Johansen, Andøy Otto Fjordbakk, Hadsel vara Peder Johnsen, Harstad vara Andre Johansen, Kvæfjord vara Tor Arne Johansen, Narvik vara Birgitte Bruun Rørvik, Evenes vara Jeanette Nordeng, Lødingen vara Olav Stranda, Øksnes vara Einar Åbergsjord, Andøy Leder for styret Einar Kristiansen, Sortland, valgt for ett år Nestleder Harald Bjørn Gideonsen, Kvæfjord, valgt for ett år Repr. for ansatte: May Anita Østingsen vara Marvell Hanssen. Verneombud: Marte Sørbø Hoholm Styreleder Einar Kristiansen ble styremedlem i Norsk landbruksrådgiving Nord (NLN) etter årsmøtet i NLN Styreleder har deltatt på årsmøter i Norsk landbruksrådgiving og Norsk landbruksrådgiving Nord. Styremedlem Otto Fjordbakk er representant for styret vedr. avløserog landbruksvikarordninga. Ansatte og styremedlemmer har representert organisasjonen på høstsamlinga til Norske Landbrukstjenester og i andre relevante fora. Styresaker i 2011 Norsk landbruksrådgiving Nord felles organisering av hele landsdelen Årsmøte. Årsmelding. Valg. Økonomi: Regnskap 2010, budsjett 2011, betalingssatser, medlemskontingent, maksimalt faktureringsbeløp ved bruk av landbruksvikar. Instrukser - styre, daglig leder, rådgiver og ansatte med avløseradministrasjon. Daglig leder stillinga. Internundersøkelse Gjennomførte og planlagte aktiviteter i henhold til arbeidsplan. Styrets rolle. Økonomi: Foreløpig regnskap 2011 og budsjett Bemanning. Personale. Møteplan for styremøter. Samarbeid med andre: kontor for nytilsatt prosjektleder sau. Justering av påslag for avløsertjenester Oppfølging av utestående fordringer: 8

9 Møte med Harstad kommune v. næringssjef Helge Schjølberg. Høstsamling NLT Status gjødselplanlegging: Bøndenes regnskapslag Prosjekt Sunn bedriftsledelse Kurs/aktiviteter. Landbruksplan i Hadsel Klimastudium Økonomirapport Troms landbruksfaglige senter. Årsmøte Budsjettforslag 2012 Strategiplan Referat fra kursuka Norsk landbruksrådgiving Referat fra Hurtigruteseminar og tenkeloft Samarbeid Troms Landbruksfaglige senter (TLFS) Arbeidsplan nye prosjekter Strategiarbeid LHMS samarbeid organisering. Møteplan styremøter 2012 Godtgjørelse til tillitsvalgte 2011 Sist endret av årsmøte 2011 Styreleder: kr pr år Møter: over 6 timer pr dag kr 1600 under 6 timer pr dag kr 1000 telefonmøte pr møte kr 500 Evt. avløserutgifter er tatt høyde for i satsene. Telefongodtgjørelse: styreleder kr 300 pr kvartal styremedlem kr 100 pr kvartal Kjøregodtgjørelse: statens satser Øvrig reisegodtgjørelse etter regning. Valgkomitéens forslag for 2012 Valgkomiteen foran årsmøtet i 2011 har bestått av: Sør-Troms: Elling Benjaminsen -1 år vara Trygve Johnsen -1 år Vesterålen: Jørgen Hesten -2 år vara Anders Bergum -2 år Ofoten: Øyvind Hansen -3 år vara Anders Stavrum Larsen -3 år Sør-Troms hadde ledervervet foran valget i Peder Johnsen styremedlem 2 år - tidligere vara Geir Johnny Johansen styremedlem 2 år gjenvalg Bjørnar Tverfjeld styremedlem 1 år gjenvalg Einar Åbergsjord styremedlem 1 år tidligere vara Tor Arne Johansen vara for 2 år gjenvalg 9

10 Andre Johansen vara 1 år Dersom styrets forslag til endring av styresammensetning ikke går gjennom har valgkomiteen i tillegg forslag på Jeanette Nordeng som vara, slik at antall styremedlemmer og vara går opp. Einar Kristiansen gjenvalg som styreleder, velges for ett år Peder Johnsen, ny som nestleder, velges for ett år Godtgjørelse til tillitsvalgte Ingen endring. Forslag til valgkomiteen fra Sør-Troms regionen: nytt medlem Arvid Nordskott ny og vara Trygve Johnsen gjenvalg Elling Benjaminsen, leder (sign.) Jørgen Hesten (sign.) Øyvind Hansen (sign.) Personale 2011 RÅDGIVING OG ADMINISTRASJON Hovedkontor Vesterålen Arild Jakobsen, rådgiver, 100 % stilling John-Erik Bjørlo, rådgiver/avløseradm., t.o.m. sept. 2011, 20 % stilling Liv-Inger Sedolfsen, lønn- og regnskap, autorisert regnskapsfører, 100 % stilling Marte Sørbø Hoholm, biolog/avløseradm, 100 % stilling Marvell Hanssen, rådgiver, 100 % stilling May Anita Østingsen, avløseradministrasjon, 50 % stilling Ragnhild Renna, daglig leder og rådgiver, 100 % stilling Kristian Ellingsen, sivilarbeider t.o.m. juni 2011 Glenn Peter Knædal, prosjektleder «Det eventyrlige vesterålslammet» f.o.m. 15. juni 2011, 100 % stilling Hilde Dahl avdelingsleder avløser- og landbruksvikar f.o.m. juli 2011, 100 % stilling Avdelingskontor Sør-Troms Ingrid Myrstad, rådgiver, 100 % stilling Avdelingskontor Ofoten Roger Jakobsen, rådgiver og sykeavløser, 80 % stilling AVLØSERE OG LANDBRUKSVIKARER Solfrid Bye, Hadsel Daniel Olsen, Hadsel Ida Jeanett Pedersen, Sortland Tora Magnea Hlodversdottir, Bø Mann Si Bruckner, Andøy Stefan Bruckner, Andøy Ines Steinhøfel, Kvæfjord Simon Germann, Kvæfjord Vidar Kristiansen, Kvæfjord Annette Myrseth, Ofoten Jarek Bakowski, hele lagets område Piotr Pieczatkiewich, hele lagets område 10

11 11

12 Medlemstall og kontingent 2011 Tabell 1: Medlemstall i 2011 fordelt på kommuner Kommune Medlemmer per Andøy 48 Ballangen 25 Bjarkøy 12 Bø 38 Evenes 14 Gratangen 13 Hadsel 74 Harstad 60 Ibestad 1 Kvæfjord 46 Lødingen 17 Narvik 16 Skånland 22 Sortland 73 Tjeldsund 15 Øksnes 20 Sum 494 Utvikling i medlemstall Medlemstallet er nå 494 medlemmer. Vi får noen nye medlemmer, men også en del utmeldinger. Noen er utmeldt som følge av at drifta ble lagt ned, og noen er strøket av medlemslista, fordi kontingenten ikke er betalt. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen og håper de vil bruke organisasjonen aktivt. Takk for samarbeidet til de som har avslutta medlemskapet. Medlemskontingent 2011 Kontingenten er en arealbasert kontingent, med følgende arealgrupper og satser: daa kr daa kr daa og mer kr Støttemedlem kr. 300 Kontingenten ble sist prisjustert på årsmøtet Det beregnes 25 % merverdiavgift på kontingenten. 12

13 Firmastøttemedlemmer 2011 Yara Th. Benjaminsen AS, Andøy Felleskjøpet Agri Medlemstilbud og aktiviteter 2011 Landbrukstjenesten har et vidt tjenestetilbud innen næringsutvikling i landbruket. Vi har stor etterspørsel etter planlegging i forhold til tiltak som gårdbrukerne ønsker å få utført, eksempelvis; driftsplaner, rådgiving vedr. søknader, finansieringsmuligheter, utvikling av ny næringsaktivitet. Vi utfører også regnskap og prosjektledelse innen landbruk, biologi og prosessledelse. Rådgiving i jord- og plantekultur er fortsatt et viktig arbeidsområde og vi tilbyr også noe rådgiving på husdyr bl.a. mineralbehov og råd vedrørende oppstalling av storfe. Økonomisk veiledning og etableringsveiledning I 2011 ble det jobbet med mange oppdrag som omfattet utarbeidelse av forretningsplaner, driftsplaner, kontakt med finansieringsinstitusjoner, stipendsøknader, likviditetsbudsjett med mer. Planene omhandlet tradisjonell jordbruksdrift på sau, storfe, geit og gris, og tilleggsnæringer som reiseliv, lokalmatforedling og -produksjon. Vi har utført utredninger og kalkulasjon i forbindelse med tvistespørsmål vedrørende jordleie, maskinleie, prissetting av jord, jordleiepris og også konsesjonsbehandling.. Taksering Vi har hatt oppdrag på taksering av landbrukseiendommer. Oppdragene har hovedsakelig vært verdifastsettelse i forbindelse med ordinært salg, generasjonsskifte og renteforhandling/refinansiering. Arild Jakobsen er autorisert takstmann av landbrukseiendom, tilsluttet Norsk Takseringsforbund. Jordprøver og gjødselplaner, samt testinger av gjødselspredere og åkersprøyter For vekstsesongen 2011 ble det laget 135 gjødselplaner og for vekstsesongen 2012 ble det før laget 17 gjødselplaner. Høsten 2011 var vi på 65 bruk og tok ut i alt 473 jordprøver for fullstendig analyse eller for ph-måling. Det ble ikke testa noen gjødselspredere i Det ble funksjonstestet 5 åkersprøyer i Konsekvensutredning og kartlegging Det er utført konsekvensutredninger i forbindelse med søknad om nydyrking av myr. Dette innebærer kartlegging av det biologiske mangfoldet samt vurdering av områdets dyrkingsevne. Det kreves konsekvensutredning dersom man planlegger nydyrking av et område større enn 50 daa. Konsekvensutredningene er utført av Ingrid Myrstad, Marte Sørbø Hoholm og Ragnhild Renna. Kulturlandskaps- og miljøarbeid Vi hadde i løpet av året flere opplegg overfor landbruksforetak der vi informerte om SMILmidler, veileda om miljøplan og miljøtilskudd. Disse møtene, fagdagene og kursene var delfinansiert av midler fra Fylkesmannen i Nordland informasjonsmidler til miljø- og kulturlandskap. Det er gjennomført individuell veiledning på Miljøplan trinn en og to overfor flere brukere. Vi har utarbeida en rekke søknader på SMIL-midler og ordningen organisert 13

14 beitebruk. Det er også utført skjøtselsplaner for flere områder i regionen for kvalifisering til søknad om miljøtilskudd. Arbeid med produksjonstilskuddssøknader og avlingssvikt Landbrukstjenesten har i 2011 hatt oppdrag med utfylling av søknad om kompensasjon i forbindelse med reparasjon av eng etter overvintringsskade og søknader om erstatning ved avlingssvikt. Matnettverket Ragnhild Renna er matkontakt for matnettverket i Nord-Norge og bistår lokale matprodusenter og bedrifter med kontakt mot matnettverket Matkontakten har deltatt på strategisamling i regi av matnettverket og produsert artikler til bladet Matlyst. Kurs, HACCP, ble gjennomført i Svolvær og i Bodø jan. 2011, Smaksverksted, Sortland mai 2011, kurs med samiske Laila Spik, Andøy juni Ingrid Myrstad arrangerte smaksverksted på Borkenes i oktober. Norsk landbruksrådgiving Nord (NLN): Webansvarlig: Marte Sørbø Hoholm. Representant i gruppe for revidering av næringsstrategier i landbruket i Nordland: Ragnhild Renna. Representant i arbeidsgruppe Agronomi: Ansvarlig: Ragnhild Renna. Regnskap for NLN føres av Liv-Inger Sedolfsen. KSL: Marvell Hanssen har utført 17 KSL-revisjoner i Klimastasjonen til Bioforsk. Sortland vgs. - Kleiva har leid ut areal til stasjonen, mens Landbrukstjenesten v/ Arild Jakobsen står for drift. Regnskap Liv-Inger Sedolfsen er autorisert regnskapsfører og utfører regnskap for flere firma. 14

15 15

16 Årsmelding avløser- og landbruksvikarordningen Avløsertjenestene utgjør over halvparten av årsomsetningen i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Medlemmene tilbys avlønning av arbeidskraft og Landbrukstjenesten tar arbeidsgiveransvaret for avløseren med de forsikringer som hører til et arbeidsgiverforhold. Vi har hatt stor aktivitet i avløsere har vært i sving i alle våre kommuner. Vi har totalt 11 fast ansatte og 38 beredskapsavløsere. Arbeidet har økt betraktelig siden i fjor. I Troms har vi hatt en økning på 282 % på sykeavløsning, dvs. 779 dager med sykeavløsning, og 234 % økning av annen avløsning (522,5 dager). I Nordland har økninga på sykdomsavløsning økt med 140 % (2099 dager) og 210 % (1213 dager) på annen avløsning. I løpet av 2011 har vi hatt landbruksvikarvirksomhet i kommunene Andøy, Ballangen, Bjarkøy, Bø, Evenes, Hadsel, Harstad, Kvæfjord, Lødingen, Narvik, Skånland, Sortland, Tjeldsund og Øksnes. Året har vært preget av økonomiske bekymringer. Tilskuddene fra fylkene på landbruksvikarordninga holder langt fra mål når det gjelder administrasjon, ei heller landbruksvikarordninga i Nordland. Vi får 5 årsverk a kr , totalt fra Nordland og Troms. Vi søkte om ekstrabevilgning fra Nordland og fikk 0,9 årsverk til på slutten av året. I Nordland går vi med underskudd på landbruksvikarordninga, mens vi i Troms har et overskudd (som vil gi reduksjon av tilskudd for dette året). Når det gjelder administrasjonen av landbruksvikarordninga så går vi med underskudd både i Nordland og Troms. Det sier seg selv at administrasjonen krever sine ressurser og vi trenger mer midler for å kunne utføre denne jobben tilfredsstillende. Vi ønsker å drive en landbruksvikarordning som er sikker og faglig dyktig, men knappe ressurser gjør at vi ikke klarer med den faglige oppfølginga av landbruksvikarene / beredskapsavløserne slik vi ønsker. Det har for øvrig vært liten aktivitet på avløsning høsten 2011, noe som resulterte i permisjonsvarsler i desember. Dette var nødvendig, men dog ikke heldig for avløserlaget. Vi oppfordrer alle til å bruke tjenesten, men vi registrerer at en del ansetter avløsere privat. Dette er uheldig, og det kan medføre til at vi må redusere tjenesten, og resultatet vil bli en redusert beredskap. Argumentasjonen for å leie privat er for å unngå mva. Mva. er som kjent noe alle får tilbake, og hvis likviditeten er dårlig, er det mulig å få momsoppgjør annen hver måned. Sjekk med skatteetaten om hvordan dette kan ordnes. Andre argumentasjoner er at vi har et administrativt påslag. Dette påslaget gjelder arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon, (ATP og OTP). For å administrere dette tar vi 2,7 %, og det skal dekke administrasjon og lønnskjøring. Våre gladmeldinger er at Solfrid Bye ble kåret til Årets avløser i Nordland velfortjent, og at vi høsten 2011 ansatte en landbruksvikar i Bø. 16

17 17

18 Medlemsinformasjon 2011 Hjemmeside Vår hjemmeside blir kontinuerlig oppdatert med både faglig og praktisk informasjon bl.a. for å informere våre medlemmer om ledige avløsere og landbruksvikarer. Vår lokale nettside i regi av Norsk Landbruksrådgiving, blir også oppdatert med faglig informasjon. Sosiale medier I 2011 opprettet Landbrukstjenesten egen side på Facebook. Her legges det jevnlig ut informasjon om våre medlemstjenester, fagstoff og linker til faglige artikler. Nyhetsbrev Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmene på e-post, omtrentlig en gang pr. uke. Vår erfaring er at denne måten å annonsere og få ut faglig informasjon på er effektiv og gjør at vi kan nå flere og oftere. Vi får tilbakemeldinger på at nyhetsbrevene våre er varierte og gode, samt attraktive for landbruksbedrifter som ønsker å annonsere til våre medlemmer. Årsmelding Meldinga ble sendt i papirform til alle medlemmene sammen med medlemskontingentkravet. SMS Vi bruker SMS for å annonsere ledige avløsere samt møter og kurs som foregår i de forskjellige medlemskommunene våre. På denne måten når vi medlemmene direkte. Tørråtevarsel og varsling om utvikling av kålflueaktivitet blir sendt via sms. I tillegg bidro vi med fagartikler til Våronnavisa 2011 i samarbeid med de øvrige enheter innen Norsk landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark, artikler til Landbrukstidende og vekstrapporter til Nationen. 18

19 Prosjektarbeid Forvaltningsplan for gås i Sør-Troms Våren 2010 ble Landbrukstjenesten kontaktet av flere gårdbrukere i Sør-Troms som opplever økende beitepress og påfølgende avlingsskader fra grågås. Det ble satt i gang et forprosjekt, i samarbeid med kommunene Bjarkøy, Harstad og Kvæfjord, for å utrede problemet og sommeren 2010 kom arbeidet med en forvaltningsplan i gang. Kommunene leide inn Landbrukstjenesten til prosjektledelse, og forvaltningsplanen stod ferdig i mai Prosjektleder: Marte Sørbø Hoholm. Vesterålen Matfestival en hyllest til Golfstrømmen Vesterålen Matfestival er en regional matfestival, med arrangementer over hele Vesterålen. Vesterålen matfestival ønsker å skape aktiviteter knyttet til mat og opplevelse, og rette fokuset på det arktiske, kystnære landbruket og havbruket i regionen. Matprodusenter fra hele Vesterålen deltar på festivalen, og et av målene med festivalen er å presentere et vidt spekter av arktiske produkter fra sjø og land i regionen, samt å inspirere til nyskaping og utvikling. Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og spennende mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi vil skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur og opplevelse. Landbrukstjenesten hadde også i 2011 prosjektledelsen for festivalen, og fortsetter med det også i Prosjektledere: Marte Sørbø Hoholm og Ragnhild Renna. Grovfôrskolen Grovfôrskolen er et samarbeidsprosjekt for alle enhetene i Norsk landbruksrådgiving i Nord- Norge. OPUS Sortland ved Siri Hella er prosjektleder. Grovfôrskolen består av fagstoff om grovfôr, oppgaver og en studieplan. Fagstoffet er skrevet av rådgiverne i de forskjellige enhetene i Nord-Norge. Oppgavene er laget av Siri Hella. En finner både fagstoffet, oppgavene og studieplanen på websida Landbrukstjenesten har starta opp grovfôrskole på Grytøya/Sandsøya med delfinansiering fra Troms Fylkeskommune. Ansvar: Ragnhild Renna og Arild Jakobsen. Våronnavisa Arild Jakobsen fra Landbrukstjenesten og Ragnvald Tollefsen, Landbruk Nord, var redaktører for Våronnavisa Avisen er et samarbeid mellom de ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark. Våronnavisa er en årlig utgivelse med fagstoff som gis ut til alle gårdbrukere i Nord-Norge og andre innen landbruket. Bygdekompass Ragnhild Renna har vært ansvarlig for Bygdekompasskurs i Andøy, Lødingen og Hadsel. Arild Jakobsen har bistått. Bygdekompass var Nordland Bondelags prosjekt Bygdemobilisering som ble gjennomført i samarbeid med Landbrukstjenesten. Dette er et etablererkurs som kjøres ute i bygdene og kursene skulle bidra til avklaring rundt egne næringsutviklingsideer. Det skjer også en mobilisering og utvikling ved at folk møtes og snakker om mulighetene i eget lokalsamfunn. Bygdekompasset er brukt i prosessen med landbruksplan i Hadsel. 19

20 Prosjektet «Det eventyrlige Vesterålslammet» Prosjektet er et regionalt prosjekt for sauenæringen i hele Vesterålen. Prosjektets hovedmålsetting er å øke produksjonen av lam i Vesterålen med 20 %, noe som tilsvarer vinterfôra sau, innen For å nå dette målet skal prosjektet jobbe med å legge til rette for samhold og samarbeid, redusere utfordringer, bidra til økt rekruttering, effektivisering, øke kompetansen, og lønnsomheten i sauenæringen. Vesterålen har potensial til å produsere verdens beste kjøtt fra lam som har gått på næringsrike kyst- og fjellbeiter. Med store utmarksarealer, helt uten rovdyr, er potensialet for sauenæringen stort. Med et rikelig og godt ressursgrunnlag kan man vise til gode resultater på både slaktevekt og klassifisering. Vesterålen har med andre ord store konkurransefortrinn for å drive med sau. Men på tross av gode forutsetninger for å drive med sau, har antall vinterfôra sau blitt reduser med over 20 % og antall gårdsbruk med 35 % de siste 10 årene. Initiativet til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsregionen kom opprinnelig fra Bø kommune. De så behov for å tilføre ekstra ressurser for å ta tak i noen vesentlige utfordringer. Ikke bare i Bø, men i hele regionen. Sauedriften har vært og er en del av en mangesysselkultur med røtter tilbake til fiskerbondetida. Behovet for et ekstra løft for næringa, har også bakgrunn i erkjennelsen av at det kommunale forvaltningsapparatet over år er blitt nedbemannet og generelt er presset på ressurser og ikke har kapasitet til å være pådriver og tilrettelegger for å igangsette nødvendig utviklingsarbeid. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Vesterålen utvikling, BØKS, Landbrukstjenesten og alle kommunene i Vesterålen. I tillegg søker prosjektet kompetanseog rekrutterings midler fra Nordland Fylkeskommune. Til sammen har prosjektet et budsjett på ca i løpet av treårsperiode. Ønsker du mer informasjon om prosjektet og sauenæringen i Vesterålen kan man gå inn på nettsiden til prosjektet: Kartlegging av kompetansebehov hos småskalaprodusenter i Nordre Nordland Hvilken kompetanse trenger matforedlingsbedriftene? Det er store individuelle forskjeller basert på hvilken fase bedriftene er i og hvilke forkunnskaper de har, og produsentoverført kompetanse er ofte den mest matnyttige kompetansen bedriftene kan få. Det ble på bakgrunn av dette startet opp et kompetansekartleggingsprosjekt høsten 2011, i regi av Kompetansenettverket for lokalmat. Det ble kartlagt hvilken kompetanse bedriftene innehar, hvilke behov de har for kompetanseøkning og laget en oversikt over kompetansebehov og kompetansepersoner innenfor mange fagfelt. Ansvarlig: Marte Sørbø Hoholm. Økologisk veiledningsprosjekt tidligere Gratis førsteråd for oml. til økologisk drift Det er gjennomført Økorådbesøk med rapport hos flere brukere, grupperåd og økoplan Ansvarlig: Roger Jakobsen, Arild Jakobsen og Ragnhild Renna. Arbeidet støttes av midler fra Norsk Landbruksrådgiving gjennom bevilgning fra Statens landbruksforvaltning. FRAM er et bedrifts- og ledelsesutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge. Målsetting, strategi, veivalg, økt konkurransekraft og overlevelsesevne står sentralt. Etter en rekruttering blir deltagerbruk valgt ut, der de tilbys 6 todagers samlinger, pluss individuell rådgivning på 70 timer per foretak, mellom samlingene. Hele programperioden varer normalt 1,5 år. Rådgivere på programmet i Salten som ble avsluttet i 2011 er Ragnhild Renna og Arild Jakobsen. I 2011 startet et program innen kulturbedrifter der Arild Jakobsen er rådgiver og ett på reiseliv der Ragnhild Renna er rådgiver. 20

21 21

22 Møter, kurs og markdager 2011 Folkemøter om forvaltning av gås i Sør-Troms Det ble arrangert 2 møter om arbeidet med forvaltningsplanen for gås i Sør-Troms. Alle gårdbrukere i Bjarkøy, Harstad og Kvæfjord, som har problemer med gås, ble invitert. Det var diskusjon, erfaringsutveksling og kartarbeid i forbindelse med gåseutbredelsen i regionen. Ansvarlig: Marte Sørbø Hoholm. Innledning om generasjonsskifte/rekruttering til landbruket 25. januar Orientering for kommunestyret i Lavangen, Gratangen, Skånland. Arild Jakobsen, Landbrukstjenesten. Avslutningsseminar for prosjekt Bygdeutvikling, Stokmarknes 7. februar. Foredrag om bygdeutvikling ved Ragnhild Renna. Infomøte økologisk godkjenning av urteproduksjon og naturprodukter sanka fra naturen. 15. februar på Kleiva. Foredrag ved Debioinspektør Inske de Buhr, Debio. Ansvarlig: Ragnhild Renna Beitekurs på 3 dager i Vesterålen og Ofoten Det ble arrangert tre beitekurs i Et beitekurs for sau i Ofoten, og to beitekurs i Vesterålen, et for sau og et for storfe. Hvert kurs var på 3 dager: Et fagmøte på vinteren (feb./mars), en markdag i løpet av beitesesongen, og et fagmøte på senhøsten (nov.). Landbrukstjenesten var teknisk arrangør av kursene. Det faglige ble tatt hand om av Landbrukstjenesten i samarbeid med Nortura. OPUS-Sortland søkte finansiering på en del beitekurs i Nordland og gjorde det dermed mulig å arrangere disse kursene. Ansvarlig: Marvell Hanssen og Roger Jakobsen. Infomøte om landbruksvikarordningen og grovfôrskolen Grytøya 18. mars Arr. Grytøy bondelag. Foredrag ved John-Erik Bjørlo og Ragnhild Renna. Saumøte, forberedelse til lamming 21. mars. Foredragsholdere stordyrveterinærene Berit Hansen, Wenche Andersen, Simon T. Kvasnes Reisvaag. Organisering: Ragnhild Renna. Dagskurs i skatt og avgift 22. mars Foredragsholder Marianne Imerslund fra Bondelagets servicekontor. Ansvarlig: Ragnhild Renna. Autorisasjonskurs Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat), og dermed gå et autorisasjonskurs. Autorisasjonen må fornyes hvert 10. år. Følgende kurs er arrangert av landbrukstjenesten i 2011: 5. april: Fornying av autorisasjon. Sted: Kleiva, Sortland 13., 14. og 28. april: Autorisasjonskurs for nybegynnere. Sted: Kleiva, Sortland. I tillegg til Landbrukstjenesten bidro lærere på Sortland vgs. - Kleiva med en del av undervisningen. Elever fra VG 3 på Kleiva vgs. deltok på nybegynnerkurset. Ansvarlig: Marvell Hanssen. 22

23 Kurs i tannhelse og bitt-tilpasning hos hest april ble det arrangert et sekstimers kurs på Sortland vgs. - Kleiva, med Ellen Schmedling, anerkjent hesteveterinær fra Spydeberg, i temaet tannhelse og bitt-tilpasning. Organisering: Berit Hansen og Ragnhild Renna. Mineralprosjektet - møte på Borkenes 8. april Åpent møte. Presentasjon av resultater fra Mineralprosjektet. Innlegg om såfrø/ såfrøblandinger. Fra Landbrukstjenesten var John-Erik Bjørlo og Ingrid Myrstad Møte hos Bondekvinnelaget på Borkenes 27. april Foredrag om havre ved Ingrid Myrstad. Møte i Bø om landbruksvikarordningen 1. juni Landbrukstjenesten representert ved John Erik Bjørlo og May Anita Østingsen. Besøk i Vesterålen av EU-kommisær for mat og helse John Dalli og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk juni. Landbrukstjenesten ved Ragnhild Renna bidro til tilrettelegging av gårdsbesøk i Andøy, deltok ved lunsj på Nordtun gård ved å presentere Landbrukstjenesten og Matnettverket. Møte med Felleskjøpet Presentasjon av grovfôrøkonomi ved Arild Jakobsen. Markvandringer i grovfôr Landbrukstjenesten hadde i 2011 markvandringer på grovfôrproduksjon hos medlemmer i Andøy, Evenes, Gratangen, Hadsel, Sortland, Tjeldsund. Tema som ble tatt opp varierte. Sentrale tema var overvintringskader, reparasjon av eng med direktesåmaskin, dreieprøve såmaskin, såvare, arter og sorter, gjødsling, høstetidspunkt med demo av høstetidsprognose, ensilering, fôrkvalitet, ugras, kalking mv. Ansvarlige rådgivere var: Ingrid Myrstad og Ragnhild Renna. Fagdager/kurs i pløying Pensjonert høyskolelektor Kjell Mangerud og rådgiver Atle Haugsnes var innleid for å instruere i innstilling og bruk av plog. I samarbeid med andre enheter i Nordland kjørte vi 8 pløyekurs med til sammen 166 deltakere. Landbrukstjenesten kjørte kurs i Sortland 15. juni, Tjeldsund 17. juni og på Grytøy 8. august og i Gratangen 9. august. Ansvarlig: Ragnhild Renna og Roger Jakobsen. Åpen gård i Andøy Landbrukstjenesten v/ Glenn Peter Knædal og Marte Sørbø Hoholm deltok med stand på åpen gård arrangementet til Andøy Bondelag lørdag 20. august. Kurs i lagring av potet 1. september Kurset ble avholdt på Kveøy Grendehus. Ingrid Myrstad arrangerte. Ansvarlig fagperson var Jon Olav Forbord. Bekjemping av hundekjeks åpent møte 15. september Prosjektet Bekjemping av Hundekjeks arrangerte åpent møte på Sandstrand i Skånland. Årets resultater ble gjennomgått og det ble diskutert hvordan vi skal klare å få i gang dugnad med tanke på hundekjeksbekjemping. Til stede var Espen Haugland fra Bioforsk, Anniken 23

24 Førde fra Universitetet i Tromsø, Tone Markussen fra Nordlandsforskning i Bodø og Ingrid Myrstad fra Landbrukstjenesten. Prisen for veldrevet melkeproduksjon for 2010 fra Nordland Landbruksselskap ble tildelt Lars Nicolaysen fra Utbjør i Hadsel. Initiativet til nomineringen kom fra veterinær Simon Kvasnes Reisvaag og mange lokale aktører bidro til å supplere nomineringa. Den fysiske overrekkelsen av prisen ble gjort 20. september på Stokmarknes. I den forbindelse ble det avholdt et fagseminar med temaet leiejord. Landbrukstjenesten ved Ragnhild Renna holdt foredraget «Å eie eller leie - spiller det noe rolle for agronomien?». Smaksverksted på Rå, Borkenes den 26.oktober Smaksverkstedet ble arrangert av Landbrukstjenesten og Kvæfjord kommune. Kokkelinja ved Rå videregående skole laget de utroligste retter av innkjøpte råvarer fra distriktet. Svært godt oppmøte. Godt oppmøte på Smaksverkstedet på Rå. Foto: Ingrid Myrstad Foredrag med humørbonden Geir Styve 7. oktober I regi prosjektet «Det eventyrlige vesterålslammet» ble Humørbonden Geir Styve innleid til å holde et motivasjons- og inspirasjonsforedrag for sauebøndene i Vesterålen, med foredraget "Sauehald - 9, 90 eller 900 kr pr. kg?", på Selnes bygdehus i Sortland. Det ble under foredraget servert lammegryte m/tilbehør. 20 personer deltok på foredraget. Ansvarlig: Prosjektleder Glenn Peter Knædal. Bygdelivsverksted med Geir Styve i Hadsel 8-9. oktober Geir Styve, bedriftsutvikler, bonde og kreativitetsformidler leder et bygdelivsverksted i Hadsel for alle interesserte som bor i by og bygd i Hadsel. Lag og foreninger var spesielt velkommen til å melde seg på. Det blir foredrag og verksted, der ideer vil myldre for så å skape form og innhold. Landbrukstjenesten arrangerte dette sammen med Hadsel kommune, med tanke på å kunne ta ideer videre til kommunens landbruksplanarbeid. Gjennom Bygdekompasset fulgte landbrukstjenesten ved Arild Jakobsen og Ragnhild Renna opp grupper fra bygdelivsverkstedet. Grovfôrskole Grytøya 14. oktober Ansvarlig: Ragnhild Renna Saueklipper- og ullhåndteringskurs oktober 2011 Det ble arrangert kurs i saueklipping og ullhåndtering for nybegynnere og viderekommende 24

25 på Holand i Sortland. Totalt deltok det fire personer på kurset (fikk to avmeldinger på tampen). Målsetningen med kurset er å kunne klippe sine egne sauer korrekt og uten assistanse, på en slik måte at verdien av ulla blir ivaretatt, og med et minimum av ubehag for både sau og klipper. Varighet på kurset var 24 timer, fordelt på 3 dager. Prosjektleder Glenn Peter Knædal organiserte kurset. Agronomiprosjektet - seminar Bodø 20. og 21. oktober. Foredrag om beitebruk ved Ragnhild Renna. Norsvin Salten Høsttur til Sortland oktober Landbrukstjenesten ved Ragnhild Renna bidro til søknad om midler til turen og deltok på fagseminar 20. oktober på Sortland. Dreneringsdag Andøy 24. oktober Innleid fagperson på dreneringsspørsmål Are Johansen som forklarte om vanndirektivet og deltok på befaring i felt på dreneringsfaglige utfordringer. Ansvarlig: Ragnhild Renna. Fagmøte Ballangen 7. november Arrangør: Ballangen bondelag. Foredrag om avløser og landbruksvikarordninga ved Hilde Dahl og foredrag om jordleie, grovfôrøkonomi og miljøplan ved Ragnhild Renna. Traktorkurs 11. og 12. november arrangerte Landbrukstjenesten traktorkurs for kvinner på Kleiva. Det var teori og praktisk kjøring med traktor og montering og praktisk arbeid med forskjellig redskap. Kurset fortsetter i 2012 med førstehjelp og bruk av snøryddeutstyr. Ansvarlig: Hilde Dahl. Fagmøte om sau med Stordyrveterinærene 24. november Fagmøtet ble holdt på Sortland vgs., avdeling Kleiva. 38 personer møtte opp for å høre stordyrveterinærene fortelle om forebyggende helsearbeid. Temaene på møtet var; endoparasitter hos sau, utfordringer med høyt lammetall, fjøsgrupper sau, uttak av hjerneprøve på selvdøde dyr. Prosjektleder Glenn Peter Knædal organiserte møtet. Seminkurs 27. november Det ble holdt seminkurs ved Sortland vgs., avdeling Kleiva. Totalt deltok det syv personer på kurset. På grunn av flytting av kursdato (sykdom hos kursholder) ble antall deltakere redusert. Semin er en viktig del av avlsarbeidet og for å oppnå bedre økonomi hos den enkelte gårdbruker. Avlsmessig er det en stor fordel at de beste værene i landet brukes til å inseminere de aller beste søyene. Kurset inneholdt en teoretisk del og avsluttes med praktisk del. Kurset ble meget vellykket. Prosjektleder Glenn Peter Knædal organiserte kurset. Møte med «Kvæfjord på menyen» 7. desember. Fra Landbrukstjenesten: Ingrid Myrstad og Ragnhild Renna med innlegg om matnettverket, Vesterålen Matfestival mm. 25

26 Forsøk og registreringer Jordskokkprosjekt Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har vært med i et nasjonalt jordskokkprosjekt. Prosjektet er blitt styrt fra Bioforsk Landvik og har tittelen: Cultivation of Jerusalem artichoke under long day conditions quality characterization and health aspects. Hovedmålet med prosjektet er å finne fram til gode sorter under nordiske forhold og undersøke kvaliteten (ytre indre) på disse. Prosjektet skal også undersøke helseeffekt på dyr ved innblanding av jordskokk i dyrefôr. Ansvarlig Ingrid Myrstad Resultater fra 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har hatt sortsprøvinger i jordskokk fra og med 2009 til Sesongen 2011 var det siste og også den beste. Jordskokk trenger lang vekstperiode så fjorårets tidlige vår og milde høst var midt i blinken Den beste sorten hadde totalavling på over 900 kg/daa, og det er svært bra her nord. Salgbare knoller bør være over gram og de bør være lette å vaske. Sorten Nr. 83, som kommer fra Canada, var den soleklare «vinneren» både med tanke på form og avling. Se ellers kommentarer til de enkelte sortene. Korte kommentarer til de enkelte sortene: Sort nr. 1 Tidligste sorten i feltet. Danning av blomsterknopp tidlig i august. Blomstring, men ikke på alle. En av de korteste plantene ved høsting. Fin form, men det blir for dårlig avling. Sort nr. 59 Sort 59 den nest tidligste i feltet. Dannet blomster, men ikke på alle stenglene. En av de korteste plantene i feltet ved høsting. Formen på knollene er fin og veldig lik sort nr. 1, men har bedre avling enn denne. Sort nr. 76 Dannet blomsterknopp seint i august. Utviklet ikke blomster. Middels høyde ved høsting. Dårligste totalavling av alle sorter. Formen på knollene er rimelig bra, men flere utvekster enn sortene nr. 1 og

27 Sort nr. 83 Den beste av alle sortene. Den seineste sorten i feltet. Små knopper ved høsting, men ikke på alle skudd. Stor høyde ved høsting. Formen ligner på sort nr. 1 og 59, men avling er den beste av alle sortene. Veldig bra! Sort nr. 86 Dannet første blomsterkopp ca. midten av august. Store knopper ved høsting. Lange planter ved høsting. Middels totalavling, men mye smått. Knollene med svært mye utvekster. Den sorten som har mest knoller med missform. Sort nr. 98 Dannet første blomsterknopp ca. midten av august. Store knopper ved høsting. Bra lengde ved høsting. Nest beste totalavling, men mye smått. Knoller som ligner på sort nr. 83. En del utsortert pga. missform. Presibærnor - forsøk Et 4-årig prosjekt i samarbeid med Forsøksringen bær på Toten/Hedmark og Bioforsk. Tema: Presisjonsgjødsling til jordbær og bringebær. Prosjektet startet opp i 2008 og avsluttes i Landbrukstjenesten gjennomførte i 2011 registrering av blomstring (dato), antall utløpere og antall blomsterstander og blomster i sorten Korona. Temperaturlogger ble lagt i jord. Prosjektet ble avsluttet i 2011 og resultatene er sammenfattet i en artikkel i bladet «Frukt og bær». Ansvarlig: Ingrid Myrstad. Utprøving av nye jordbærsorter I 2009 startet Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Landbruk Nord og Tromsø og omegn forsøksring et prosjekt i samarbeid med Graminor AS. Prosjektet går ut på å prøve ut nye jordbærsorter. De første sortene ble plantet ut i 2009 og ble registrert for siste gang i Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Graminor og Fylkeskommunen i Troms. Detaljerte resultater ligger på vår hjemmeside Ansvarlig: Ingrid Myrstad. Resultater Etter utprøving av tre nye, norske jordbærsorter så kan vi slå fast at hovedsortene her nord fremdeles heter Zefyr, Polka og Korona. Ingen av de nye sortene holdt mål som konsum bær. Sorten Blink derimot kan være interessant for de som driver med videreforedling. Sortene Iris, Gudleif og Blink blei i 2010 og 2011 prøvd sammen med standardsortene Polka og Korona. Sortene har vært prøvd ut i 2 ekstreme år på hver sin måte. I 2010 kom våren seint og høstestart blei svært forsinka. Noe av avlinga hang på plantene når vinteren kom. Året 2011 var motsatt, med tidlig vår og varm høst. Resultatene viser derfor stor forskjell i tidlighet og avling. Normalen ligger vel en plass midt mellom disse årene. 27

28 Omtale av de enkelte sortene Iris Dette er en norsk sort og er en kryssing mellom Korona og den amerikanske sorten Camarosa. Tidligste 1 sort i feltet sammen med sorten Blink. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær var i 2011 på 17,9 g gjennom sesongen. God indre og ytre farge. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra ca.700 til hele 1600 kg/daa. Relativt friske planter og fine bær med tanke på form. Sterkere mot mjøldogg enn Korona. Frasortert først og fremt på grunn av råte. Sorten har vært prøvd noen år her i Troms og har vist litt variable tendenser når det gjelder overvintring. Det som trekker kraftig ned er smaken. Den er for dårlig til å fungere ute i konsummarkedet. 1 = tidlighet er når sorten er 50 % avhøstet. Gudleif Dette er en norsk sort og er en kryssing mellom den kanadiske sorten Cavendish og den italienske sorten Marmolada Onebor. Tidlighet noen dager seinere enn Iris (ca. 4-6 dager). Gjennomsnittsvekt av salgbare bær var i 2011 på 16,8 g gjennom sesongen. Ytre farge på bæra er bra, men indre farge er svært dårlig. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra ca. 600 til 750 kg/daa. Laveste avling av alle sortene. Sorten har litt bedre skallkvalitet enn de andre sortene. I 2011 ble det frasortert på grunn av råte. Sorten har vært prøvd noen år her i Troms og den ser ut til å overvintre bra. Smaken er tålig bra, men kan oppleves som emmen på grunn av for lite syrlighet. Sorten har tidlighet som Korona og Polka men kommer ikke opp mot disse sortene hverken i smak eller avling. Polka Sort fra Nederland En av standardsortene i feltet. Tidlighet i forhold til Korona varierer litt fra år til år. I 2011 var den 1-2 dager seinere, men i 2010 et par dager tidligere. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær i 2011 var på 18,4 g gjennom sesongen. Fin ytre og indre farge. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra 780 til 1500 kg/daa. Frasortert først og fremst på grunn av råte. Bladverk friskt og fint. Smaken er veldig bra. Sorten er svak mot råte, men fortjener fremdeles sin plass som en av hoved sortene her nord. Korona Sort fra Nederland. En av standardsortene i feltet. Tidliget ca. 4-6 dager etter sorten Iris. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær i 2011 var på 18,8 gjennom sesongen. Ytre farge ok, mens indre farge er litt lys. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra 640 til 1030 kg/daa. Sorten er svak mot mjøldogg. I år var det relativt mye av sykdommen øyeflekk på bladverket. Øyeflekk på bæra ble også observert. Sorten har ganske dårlig skallkvalitet. Smaken derimot er den aller beste og sorten forsvarer derfor sin plass som en av hoved sortene her nord selv med sine svakheter. Blink Norsk sort. Kryssing mellom den kanadiske sorten Honeoye og Senga Sengana. Tidligste sorten i feltet sammen med Iris. Blomsterrik og høyest avling av alle sortene. Salgbar avling i forsøksårene har variert fra 1150 til 1650 kg/daa. Frasortert hovedsakelig på grunn av råte. Sorten modner raskt og bør plukkes hver dag. God indre og ytre farge. Gjennomsnittsvekt av salgbare bær i 2011 var på 19,6 g gjennom sesongen. Bladverk ok. Sorten har like dårlig skallkvalitet som Korona. Smaken er ikke på høyde med Korona og Polka, men bedre smak enn Iris. Sorten er ikke egnet på konsummarkedet, men blir brukt til industribær lenger sør i landet. På grunn av tidlighet, god indre og ytre farge og høye avlinger blir denne sorten brukt 28

29 Kg/daa til industri sørpå. Her nord har vi ingen industri, men sorten kan kanskje være aktuell til småskala produksjon av syltetøy ol. Konklusjon Hovsortene Polka og Korona består som hovedsorter til konsum. Sorten Blink kun aktuell til industri/videreforedling. Iris og Gudleif er forkastet. Resultatene stemmer godt overens med resultater fra lenger sør. Tabell 1: Dato for høstestart i 5 jordbærsorter i årene 2010 og 2011 Iris Gudleif Polka Korona Blink Tabell 2: Jordbærsorter Rå, 2010 og Total -og salgbar avling i kg/daa. Prosent salgbart. Iris Gudleif Polka Korona Blink Totalvekt i kg/daa Salgbar vekt i kg/daa % Salgbart Salgbar avling i kg/daa. 5 jordbærsorter i 2010 og Iris Gudleif Polka Korona Blink Sorter Hobbyforedling jordbær Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har siden 2008 hatt 2 jordbærprodusenter som i samarbeid med Graminor har vært såkalte hobbyforedlere i jordbær. I 2008 fikk de begge tilsendt 5 krysninger à 100 planter fra Graminor. Tre (3) av krysningene sto hos begge produsentene, mens 2 krysninger var ulike. Totalt ble det sendt ut 7 krysninger fra Graminor. Ansvarlig Ingrid Myrstad. Produsentene gikk i løpet av sesongen 2009 gjennom alle plantene i samtlige krysninger og plukket ut de plantene som de mente var interessante for videre utprøving. I tillegg var Graminor nordover 3 ganger både for å se på feltene, men også for å lære opp dyrkere og veileder. Graminor har også, sammen med undertegnede, gått gjennom alle plantene i alle 29

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2015 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 25.11.2015 v/ Ingrid Myrstad Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport basert på

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 214 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 7.12.214 v/ Ingrid Myrstad Rapport 214 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport basert

Detaljer

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet Presentasjon av prosjektet Bakgrunn Initiativ til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsregionen kom fra Bø kommune. Vi så behov for å tilføre ekstra ressurser for å ta tak i noen vesentlig utfordringer.

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Årsmelding og forsøksmelding 2010

Årsmelding og forsøksmelding 2010 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Kleiva, 8400 SORTLAND TLF: 90788531 FAX: 76201411 Org.nr.: 970921621 MVA E-post: landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no Årsmelding og forsøksmelding 2010

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater

ÅRSMELDING Med forsøksresultater Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2013 Bilder 1. Dyktig bonde i ny eng 2. Åpen gård 2013 på Elvenes gård, Sortland 3. Markvandring for unge bønder 4. Markdag belgvekster

Detaljer

Sluttrapport 2016 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta

Sluttrapport 2016 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Sluttrapport 216 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta 214-216 Borkenes den 24.2.217 v/ Ingrid Myrstad Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Sluttrapport 216 Forord I

Detaljer

STYRETS ARBEID MEDLEMMENE. Styret for 2016:

STYRETS ARBEID MEDLEMMENE. Styret for 2016: 1 2 STYRETS ARBEID Styret for 2016: Anne Margrethe S. Stormo Reipå Leder Torgeir Løkås Valnesfjord Nestleder Tine Bergmo Steinvei Meløy Styremedlem Tove Berre Saltdal Styremedlem Kristian Stensland Øresvik

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene?

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Odd Arne Rognli 1 og Tore Skrøppa 2 1 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), Universitetet for miljøog biovitenskap; 2 Norsk

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Solfjellsjøen, 8820 Dønna Tlf: 90 03 79 48 Org.nr.: NO 893 327 622 MVA FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Arktiske bringebær Velkommen til bords. Bakgrunn Bær dyrket og utviklet i nordlige områder blir

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Sortsprøving i jordbær 2004

Sortsprøving i jordbær 2004 Sortsprøving i jordbær 24 V/Jørn Haslestad Innledning Forsommeren 24 ble det lagt ut et forsøk med registrering av tre ulike sorter jordbær hos Hedemarksbær i Gaupen. Feltet var i 24 et tredjeårsfelt og

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Ugras når agronomien svikter

Ugras når agronomien svikter Ugras når agronomien svikter Marit Jørgensen og Kirsten Tørresen, Bioforsk Hurtigruteseminar 27.11.2013 Ugras uønska arter pga. redusert kvalitet smakelighet avling giftighet problem med konservering Foto:

Detaljer

Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP

Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP 44' t,p. 43A N Årsmelding for 2008 Deres Ref. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato: 24.03.09 Nordland landbruksselskap styrets årsmelding for 2008 Virksomhetens art

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr

Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 195 2006 Lokal utprøving av jordbærsorter i Nord-Trøndelag Rapport per 2006 Jahn Davik Bioforsk Midt-Norge Kvithamar Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

Prosjekt «Hagebær i Arktis»

Prosjekt «Hagebær i Arktis» Prosjektbeskrivelse «Hagebær i Arktis» Bakgrunn Utgangspunktet for prosjektet er Strategiplan for hagebær i nord, utarbeidet av en FOUgruppe nedsatt av Nord-Norsk Landbruksråd og finansiert av Fylkesmannen

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 Forum Gris Rogaland Årsmøte 7.mars 2013 Innkalling til årsmøte torsdag 7.mars 2013 på Kafe Jærbuen kl.19.30 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord Idun Christie Graminor AS Graminor AS, en rask presentasjon Etablert 2002 Ansvar for all planteforedling i Norge Sortsrepresentasjon og Prebasisavl

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 05 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA) 10. mars 2016 Steinerskolen i Bærum

Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA) 10. mars 2016 Steinerskolen i Bærum Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA) 10. mars 2016 Steinerskolen i Bærum 23 medlemmer og 0 gjester til stede Cecilie Rom ønsker velkommen til årsmøte og presenterer kjernen, gartnere og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Morgendagens kunnskapsbonde

Morgendagens kunnskapsbonde Morgendagens kunnskapsbonde Økt melk- og kjøttproduksjon Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene Økt utnyttelse av landbrukets ressurser Økt kompetanse knyttet til økonomi Etablere

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Møtereferat. Saksliste:

Møtereferat. Saksliste: Møtereferat Styremøte Til stede Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Miriam Berre, Erling Sandnes, Stein Iversen, Trond Erik Dekko Andersen, Marit Stokvik Johansen Ikke møtt Hilde Rødås Johnsen, Per

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer