Årsmelding driftsår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no"

Transkript

1 Årsmelding driftsår

2 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter konsernet er involvert i. Jeg håper du får en positiv opplevelse ved lese brosjyren. Om du skulle ønske ytterligere kjennskap til vår virksomhet, kan jeg også anbefale et besøk på våre hjemmesider eller en titt på vår nye profilbrosjyre. Som en lokalt eid og styrt virksomhet er Hemne Kraftlag og dets datterselskaper en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Våre eiere har fattet strategisk beslutning om at vi skal ha fokus på utvikling av blant annet lokale kompetansearbeidsplasser, og bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet. Dette er viktige områder, men vil ikke fortrenge vår hovedoppgave som er transport av elektrisk energi frem til våre kunder til en lavest mulig kostnad. Gjennom våre årlige undersøkelser om kundetilfredshet ser vi at denne er økende, og ligger ved siste årsskifte på et høyt nivå. Dette setter krav til hele vår organisasjon for å imøtekomme de forventninger som settes til oss. Med hilsen Konsernleder Per Arne Kaarstad INNHOLD Lokalt engasjement i generasjoner I flere tiår har salutt fra Klakkan kl på nasjonaldagen 17. mai, blitt utført av ansatte hos Hemne Kraftlag. Det var Per Strand som i sin tid startet med dette, og tradisjonen ble etter hvert ført videre av sønnen Rolf Strand, som også jobber ved Hemne Kraftlag. P.g.a av strengere regler for oppbevaring av dynamitt samt nye krav til sertifisering, vil årets 17. mai-salutt dessverre bli den siste i regi Rolf Strand og Hemne Kraftlag. Vi takker for innsatsen! Fra konsernsjefen side 2 Lokalt engasjement side 2 Organisasjon og hovedtall side 3 Styrets årsberetning side 4 Balanse side 7 Resultatregnskap side 9 Utdrag av noter side 10 Indirekte kontantstrøm side 13 Revisjonsberetning side 14 Administrasjonens redegjørelse side 15 Nettavdelingen side 16 Måler- og tilsynsavdelingen side 17 Markedsavdelingen side 18 Administrasjonen side 19 HemneNett AS side 20 MerkantilNor AS side 20 ASPnor AS side 21 HK Eiendom AS side 21 HK Elektro AS side 22 Hemne Fjernvarme AS side 22 Organisasjon side 23 Bedriften vår side 24

3 3 Organisasjon og hovedtall REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal (leder) Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl John Halvard Lidal Aage Sørli Varamedlemmer: Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad (nestleder) Oddvar Lian Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Jens Selnes Laila Eide Hjertø Varamedlemmer Inger Krokstad Egil Forren STYRET Selskapets styre har i 2010 hatt følgende sammensetning: Svein Henry Berdal, styrets leder Knut Gunnes, styrets nestleder Kjell Øyasæter, styremedlem Oddrun Andersen, styremedlem Jostein Folgerø, styremedlem Varamedlemmer: 1. Eldbjørg Røstvold 2. Ragnar Volden HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat Kontaktinformasjon: Hemne Kraftlag Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Tlf

4 4 Styrets årsberetning for 2010 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag SA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, bredbåndleveranser, kabel-tv, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2010 Selskapets styre har 5 medlemmer; Svein Henry Berdal Knut Gunnes Oddrun Andersen Kjell Øyasæter Jostein Folgerø styreleder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem valgt av og blant de ansatte Årsmøtets leder Jorulf Gumdal deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. Det er i 2010 avholdt 10 styremøter og 81 saker er behandlet. Styret utøver sin virksomhet i samsvar med bestemmelsene i selskapets vedtekter og vedtatt styreinstruks. For øvrig ligger Aksjelovens og Samvirkelovens bestemmelser til grunn for selskapets drift og styring. FORTSATT DRIFT Styret mener Hemne Kraftlags økonomiske stilling er god, og at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet for REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et overskudd etter skattekostnader på kr ,- (underskudd på kr ,- i 2009). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2010 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat er bedret, og ble i 2010 kr ,- (kr ,-). Dette fordeler seg med et overskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Selskapet har ved utgangen av 2010 en akkumulert mindreinntektssaldo på kr ,-. Reduksjonen i saldo i forhold til 2009 er håndtert i samsvar med Representantskapets intensjon for å avvikle mindreinntektssaldo innen Årets investeringer beløper seg til kr , og relaterer seg i all hovedsak til nettvirksomheten og ombygging av administrasjonsbygget. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser tilsvarer morselskapets regnskap, da egenkapitalmetoden benyttes ved regnskapsavslutningen. Selv om datterselskapenes aktiviteter har en positiv resultatutvikling sett under ett, er styret ennå ikke tilfreds med det totale økonomiske resultat. HK Eiendom AS eier kraftlagets eiendomsmasse med unntak av administrasjonsbygget. Det er også i 2010 gjennomført betydelige arbeider i oppgradering og tilpasning av HOB-bygget til nye leietakere. Alle enheter i selskapet, både boligenheter og næringsareal er fullt utleid. Selskapets regnskap viser et positivt resultat. HemneNett AS har også i 2010 hatt et stabilt driftsår med godt økonomisk resultat. Selskapet har ervervet infrastrukturen for kabeltv-nettet på Kyrksæterøra, og det er gjort betydelige arbeider for å videreutvikle dette nettet til også å kunne levere bredbåndstjenester. Selskapets produkter er tatt godt imot i markedet i Hemne og Snillfjord. MerkantilNor AS har i 2010 hatt en stabil aktivitet, og regnskapet fremstår med et tilfredsstillende resultat. I tråd med selskapets strategi er det etablert et datterselskap i Trondheim som skal sikre tilgang på både kompetanse og etter hvert en økt kundeportefølje. Oppstarten i Trondheim har ennå ikke svart til forventningene, og medfører et underskudd i ASPnor AS leverer IT-tjenester til både konsernets selskaper og ikke minst til eksterne kunder. Selskapets resultat er ennå ikke på et tilfredsstillende nivå, men utviklingen er positiv og nesten i samsvar med selskapets målsetting. Kvaliteten på produkter og kompetansen på medarbeiderne er gode, og skal kunne være grunnlag for en fremtidig fornuftig og utviklende virksomhet i konsernet. NorTrim AS ferdigstilte i 2010 den ny plattformen for selskapets hovedprodukt som er programvare for treningssentre og andre virksomheter med store medlemstall. Det økonomiske resultatet er ennå ikke på et tilfredsstillende nivå, men da produktet er godt mottatt i markedet har en fremdeles gode forventninger til fremtidig resultatutvikling. Det er aktivert kostnader med kr 3,6 mill. i forbindelse med utvikling av ny programvare. HK Elektro AS er konsernets installasjonsvirksomhet. Selskapet hadde også i 2010 stabil drift med et tilfredsstillende resultat. Virksomheten leverer tjenester til både private og næringsvirksomheter, primært i Hemne og Snillfjord. Selskapets ansatte har en eierandel på 32,5%. Hemne Elektromiljø AS er konsernets elektrobutikk tilknyttet Expertkjeden. Selskapets resultat ble ikke tilfredsstillende, til tross for store forhåpninger om bedret inntjening ved flytting av virksomheten til Falksenteret. Det vurderes fortløpende hvordan selskapets drift skal kunne

5 5 Styrets årsberetning for 2010 forts. bedres. Selskapets ansatte har en eierandel på 16,7%. Hemne Fjernvarme AS sin virksomhet var i 2010 preget av periodevise høye energipriser og kaldt vær, samt høyt prisnivå på innkjøpt biomasse. Dette medførte økte driftsinntekter, som imidlertid ikke dekket opp selskapets kostnadsnivå godt nok. Det økonomiske resultat ble ikke tilfredsstillende. Gjennom konvertering av deler av lån til selskapet, har eierne økt selskapets aksjekapital. Saga Eiendom AS eier 35% av aksjene. Selskapet arbeider kontinuerlig for å bedre det økonomiske resultat på noe sikt. Styret har i regnskapet for 2010 foretatt en ekstraordinær nedskriving av bokført verdi, samt redusert gjenværende nedskrivingstid på goodwill. Styret mener at det fremlagte resultatregnskap for 2010 og balansen pr gir et riktig bilde av selskapets virksomhet og økonomiske stilling. ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING Sykefraværet blant selskapets ansatte er fremdeles på et svært lavt nivå. I 2010 var det totale fraværet 3,0 % mot 1,5 % året før. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker siste år. Det arbeides planmessig for å ivareta medarbeidernes trivsel og sikkerhet, blant annet er innført et kvalitetssystem tilpasset bransjens krav. Virksomheten er tilsluttet bedriftshelsetjeneste gjennom sitt medlemskap i Bedriftshelsa. Styret betrakter arbeidsmiljø som godt. Selskapet har vedtatt egne etiske retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Intensjonene i Lov mot diskriminering ivaretas gjennom de etiske retningslinjene, både med hensyn til likestilling, kultur og trakassering. Ingen skal diskrimineres på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Heller skal ingen diskrimineres som følge av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt for å tilrettelegge arbeidsmuligheter, både fysisk og organisasjonsmessig, for slike arbeidstakere. Det er ved årets slutt ansatt 21 personer i selskapet, hvorav 4 er kvinner. Tilsvarende tall for konsernet er 68 medarbeidere, hvorav 18 er kvinner. Styret består av 4 menn og 1 kvinne. Det er i selskapet ingen forskjellsbehandling mellom kjønnene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter påvirker bare i liten grad det ytre miljø. I utøvelsen av nettaktiviteten etterstrebes å benytte miljøvennlige stoffer, og spesialavfall håndteres på en forskriftsmessig korrekt måte. KRAFTOMSETNING Gjennom vår alliansedeltakelse med Fjordkraft AS, er kraftlagets kunder sikret en konkurransedyktig leveranse av ren energi. Risikoen knyttet til kraftomsetning er også minimalisert gjennom alliansen. Det er mange energileverandører i markedet, og dette medfører naturlig nok hard konkurranse om hver enkelt kunde. Våre produkt kombinert med lokal tilstedeværelse og tilhørende service, gjør at tilfredsheten blant våre kunder ligger på et høyt nivå. Det er i 2010 solgt energi tilsvarende 61,5 GWh, som er 10,2% mer enn forrige år. NETTVIRKSOMHETEN Det ble totalt overført 78,8 GWh i selskapets nett, noe som er en økning på 10,5% i forhold til Hovedårsaken til økningen er lengre perioder med lave temperaturer. Selskapets distribusjonsnett er cirka 840 km og cirka anlegg er tilknyttet. Omfattende nett med relativt få tilknytninger, kombinert med en meget utfordrende topografi, gjør at nettleien i vårt område er høyere enn ønsket. Selskapets arbeid med ulike tiltak som kan bidra til at en ytterligere reduksjon i nettleien fortsetter. Hemne Kraftlag mottok i 2010 statlig tilskudd på kr 3,5 mill. brukt til å redusere grunnlaget for beregning av nettleien. Samtidig vedtok styret ikke å benytte hele den tillatte inntektsramme ved fastsetting av nettleien. Dette medførte en liten reduksjon i nettleien, noe som var atypisk for bransjen i Leveringskvaliteten har også i 2010 vært høy. Det har vært få utfall utover de som har vært nødvendige og varslet for å gjennomføre nødvendig vedlikehold. HENDELSER ETTER 1. JANUAR 2010 Med virkning fra 1. januar 2011 er Hemne Kraftlag omdannet fra et selskap med begrenset ansvar til et samvirkeforetak. Hovedgrunnen til at Representantskapet høsten 2010 besluttet omdanning, var at virksomheten i et BA ikke var lovregulert, og at selskapet måtte tilpasse seg bestemmelsene i den nye lov om samvirkeforetak. Omdanningen ble besluttet av Representantskapet høsten 2010, og har medført enkelte endringer i selskapets vedtekter. Blant annet trenger ikke en ny nettkunde lengre erverve andel i selskapet, antall styremedlemmer utvides fra fem til seks og virksomheten er nå lovmessig pålagt bestemmelser knyttet til Samvirke-loven. Representantskapet benevnes fra årsskiftet som årsmøtet. Det er ingen endringer når det gjelder selskapets oppbygging av styrende organer. Styret har i forbindelse med fastsetting av nettleie for 2011 besluttet ikke å benytte muligheten til å ta ut hele inntektsrammen fastsatt av NVE. Dette, sammen med både statlig tilskudd til reduksjon av nettleien og styrets beslutning om ikke å kreve inn andel av mindreinntektssaldo, gjør at beregnet nettleie i 2011 blir vesentlig lavere enn maksimalt tillatt nivå, og også en ikke ubetydelig reduksjon i forhold til nivået i 2010.

6 6 Styrets årsberetning for 2010 forts. Årets første måneder har vært preget av lange kulde perioder og høye strømpriser over lengre tid. I tillegg til et generelt høyt prisnivå i store deler av Norden, har myndighetene av balansehensyn også i vinter innført områdepriser blant annet i Midt-Norge. Dette har ført til en ikke ubetydelig økonomisk ekstrabelastning for midtnorske strømkunder. Områdetillegget tilfaller i stor grad produsentene, og fastsettes daglig med grunnlag av tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen Nordpool. Kraftlagets kunder har i sine avtaler garantier om pristak i forhold til systempris. Alle aksjer i Hemne Elektromiljø AS er pr. mars 2011 solgt til Snekvik Eiendom AS. Bakgrunnen for beslutning om salg var at vi ikke klarte å oppnå de økonomiske resultat som var forventet, og en fant det derfor riktig å selge virksomheten til en kjøper med erfaring fra blant annet kjededrift i butikksenter. Styret har under en del økonomiske forutsetninger besluttet å investere i strømfremføring til området Vessesetra. Tiltaket forutsetter en vesentlig deltakelse fra interessenter i området. RISIKOVURDERINGER Hemne Kraftlag har en sterk finansiell stilling, både i forhold til soliditet og likviditet. Ingen virksomhet er knyttet til utenlands valuta, og eksponeringen i aksjemarkedet er meget begrenset. Styret betrakter derfor finansiell risiko som minimal. Gjennom sterkere konkurranse om strømkundene, øker den markedsmessige risiko. Styret har fokus på området, både i forhold til kundetilfredshet og markedsandeler. Markedsrisikoen betraktes som liten, selv om konkurransen i kraftmarkedet er betydelig. FREMTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt ha fokus på høy effektivitet og kvalitet i nettvirksomheten, samtidig som målet om lavest mulig nettleie etterstrebes gjennom god drift i konsernet. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokalt eid og styrt virksomhet i tråd med Representantskapets beslutninger. Konkurransen om kraftkunder forventes å vedvare, og selskapets fokus på å levere et best mulig produkt til våre sluttbrukere forsterkes. Dette skjer både med hensyn til kundekommunikasjon og omdømmebygging. Gjennomførte målinger av kundetilfredsheten viser at selskapet har meget fornøyde og lojale kunder. Selskapet vil i den grad det er mulig, bidra til økt lokal energiproduksjon. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, har styret en positiv holdning til videre utvikling av konsernet innenfor forsvarlige, resultatmessige rammer. DATTERSELSKAPER Ved årsskiftet var følgende selskap del av konsernet: Hemne Kraftlag SA HemneNett AS Infonett Hemne AS (100% eid av HemneNett AS) Hemne Kraftlag Eiendom AS ASPnor AS NorTrim AS Hemne Energi AS MerkantilNor AS MerkantilNor Trondheim AS (100% eid av MerkantilNor AS) HK Elektro AS (67,5%) (32,5% eies av selskapets ansatte) Hemne Elektromiljø AS (Expert) (83,4 %) (16,6 % eies av selskapets ansatte) Hemne Fjernvarme AS (65 %) (35 % eies av Saga Eiendom AS) RESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: Avsetning til konsernbidrag kr ,- Overføring fra annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Konsernets samlede årsresultat på kr ,- foreslås overført til annen egenkapital. Selskapet styre vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til konsernets beste i Kyrksæterøra, 2. mai 2011 Svein Henry Berdal styrets leder Knut Gunnes styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Kjell Øyasæter styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

7 7 Balanse Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Note , , , , Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer , , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 8 Balanse forts. Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser 0 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 2. mai 2011 Svein Henry Berdal styrets leder Knut Gunnes styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Kjell Øyasæter styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

9 9 Resultatregnskap Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill 0 0 Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ord.resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet 0 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) Disponeringer Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum disponeringer Note , , , ,

10 10 Noter 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2010 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag SA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-50% 20-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr avskrives over 8 år. Opprinnelig avskrivningstid ved anskaffelsen var 15 år. På grunn av stor usikkerhet rundt råstofftilgang er avskrivningstiden fra og med 2010 redusert til 8 år. Årlige avskrivninger blir etter dette kr Tilleggsavskrivning i 2010 ved endring av avskrivningstid utgjør kr Rest til avskrivning pr utgjør kr Øvrig goodwill avskrives over 5 år. Se også note ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2010 P.r % Hemne kommune ,5 Snillfjord kommune ,7 Private andelseiere ,8 Sum andelskapital ,0

11 11 Noter forts. 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100% 100% MerkantilNor Trondheim AS (MNT) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% NorTrim AS (NT) 100% 100% ASPnor AS (ASP) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Hemne Elektromiljø AS (HE) 83,3% 83,3% 0 Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Industriveien 5 Hemne AS (Ind5) 40% 40% InfoNett Hemne AS (IN) 100% 100% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune, med unntak av MerkantilNor Trondheim AS som har postadresse Trondheim. Resultat i konsernselskap for 2010 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen He HKei HKe MN MNT HN NT ASP HF HE IN VF Ind5 Balanseført verdi Tilgang til anskaff. kost Resultatandel år Avskrivning goodwill Konsernbidrag Betalt overkurs Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Pr har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Energi AS Avregningskonto Kortsiktig Hemne Energi AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Elektro AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) HK Elektro AS Annen korts. fordring Kortsiktig Hemne Elektromiljø AS Fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilNor AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld MerkantilNor Trondheim AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) NorTrim AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld NorTrim AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPnor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPNor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld HemneNett AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig Fordring på Hemne Elektromiljø AS er nedskrevet med kr , MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt.

12 12 Noter forts. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer- /mindreinntekt med virkning fra Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt før ekst. ord avskr Årets ekstraord. avskr. mindreinntektssaldo Akkumulert mindreinntekt OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastning Avkastning 12,3% 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag SA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. Egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Endring fond for vurderingsf Bokført kapital oppkjøpte selskap i Minoritetsinteresser Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2010 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning.

13 13 Indirekte kontantstrøm Hemne Kraftlag SA Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Verdijustering aksjer datter/tilknyttet selskap. Nedskriving mindreinntekt /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger av egenkapital og mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per slutt Hemne Kraftlag SA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer og driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill, nedskriving anlegsmidler og nedskriving mindreinntekt /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetaling av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per slutt

14 14 Revisjonsberetning

15 15 Administrasjonens redegjørelse NETTLEIEN Nivået på nettleien i kraftlagets konsesjonsområde vil alltid ha sterk fokus. Administrasjonen vil sammen med selskapets styre gjøre det som er mulig og forsvarlig for å fortsette den positive trenden i forhold til de fleste andre nettselskaper. Fra våre kunder får vi klare meldinger om at en sikker og stabil leveringskvalitet er av stor betydning Dette setter krav til både nødvendige nyinvesteringer og et forsvarlig nivå på det vedlikeholdsarbeid som er en kontinuerlig prosess i selskapet. STRØMPRIS/GARANTIKRAFT/OMRÅDETILLEGG Gjennom vårt samarbeid med Fjordkraft og Kraftalliansen, kan vi tilby våre kunder konkurransedyktige priser på strømleveransen. Av ulike årsaker er det gjennom året betydelige variasjoner i prisen på elektrisk kraft, årsaker vi i Hemne Kraftlag ikke har muligheter til å påvirke. Vi tilbyr derfor våre kunder en garanti mot høye priser. Fra 2011 inkluderer denne garantien også områdetillegget som blant annet i Midt-Norge gir høyere priser enn i andre deler av landet når forsyningssituasjonen er krevende som følge av produksjon, import og forbruk. OMDANNING TIL SAMVIRKEFORETAK Som følge av at ny lov om samvirkeforetak er trådt i kraft, besluttet Representantskapet høsten 2010 at Hemne Kraftlag BA skulle omdannes til et samvirkeforetak (SA). Omdanningen medfører ingen vesentlige endringer knyttet til styringen og andelshavernes innflytelse i selskapet. I den daglige drift vil det ikke skje endringer som følge av omdanningen, mens det i styringsorganene blir noen endringer. Blant annet har de ansatte i konsernet krav på to medlemmer i styret, hvilket har medført at antall styremedlemmer er økt til 6. Regler om kjønnskvotering kommer også formelt til anvendelse, selv om disse i praksis har vært fulgt i de senere år. Representantskapet som foretakets øverste myndighet skifter betegnelse til Årsmøte. EIERSTRUKTUR Med bakgrunn i henvendelse fra Snillfjord kommune v/ordfører om blant annet omdanning til aksjeselskap, besluttet selskapets Representantskap høsten 2010 at en slik omdanning ikke var aktuell politikk. Selskapets lokale eierskap og eierstyring skal videreføres, og selskapets fokus skal være på mest mulig lønnsom drift og videre utvikling slik at selskapets kapital over sikt gir best mulig avkastning. DATTERSELSKAPENE De ulike datterselskaper i konsernet forutsettes alle å gi positive økonomiske bidrag over noe tid. De fleste av selskapene gir avkastning pr. i dag, mens andre ennå ikke er på forventet avkastningsnivå. Foruten krav til avkastning, er det viktig at de ulike selskapene gjensidig kan bidra til hverandres positive utvikling. Dette både med hensyn til kompetanse, produkt og ikke minst marked. HEMNE NÆRINGSHAGE Hemne Næringshage, som ble offisielt åpnet 30. april i år, har sin lokalisering i kraftlagets eiendommer på Kyrksæterøra. Konsernets selskaper er medlemmer i næringshagen, og ønsker på ulike måter å bidra til at næringshagen blir en stimulator for videre vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Konsernet hilser også en restrukturering av det totale næringsarbeidet i kommunen velkommen, i den erkjennelse at ethvert lokalsamfunn er avhengig av aktører som bidrar med verdiskapning og etablering av nye arbeidsplasser. KOMPETANSE LÆRLINGER Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er viktig for at et lite lokalsamfunn fortsatt skal bestå og kunne drive bærekraftig virksomhet, samt for å kunne ha et variert tilbud av varer og tjenester slik at også nye innbyggere ønsker å bosette seg i bygda. Som en av kommunens hjørnesteinsbedrifter, ser Hemne Kraftlag det som et ansvar å bidra til utdanning og rekruttering av dyktige lokale lærlinger og arbeidsfolk. Konsernet har i dag totalt 68 ansatte innenfor fagfelt som; elektro, økonomi, salg, markedsføring, telekommunikasjon, IT, administrasjon, butikk, renhold, tilsyn. For rekruttering av lærlinger til konsernets selskaper har vi et godt samarbeid med Tokha Tverrfaglig opplæringskontor i Hemne og Aure. Vi har i dag 1 lærling i energimontørfaget, 1 lærling i kontor- og administrasjonsfaget og 2 lærling i elektrikerfaget. INNOVASJON OG NYSKAPNING De fleste av våre datterselskaper driver med virksomhet som setter krav til innovative evner og muligheter, noe som også fremover vil bli en viktig oppgave for konsernet. Ønsket om nyskapning skal skje innen kontrollerte og best mulig målbare rammer, dog med aksept for at økonomisk resultat ikke alltid kan forventes på kort sikt.

16 16 Nettavdelingen SMÅKRAFT I HEMNE OG SNILLFJORD Både i Hemne og Snillfjord har det i de siste åra vært en stor aktivitet for å kartlegge mulig småkraftutbygging. De ulike fallrettighetshaverne har via ulike konsulentfirma fått utarbeidet planer for utbygging av småkraftanlegg samt eventuelle konsesjonssøknader til NVE. I Hemne kommune er det i dag planer om en total produksjonskapasitet på ca. 20MW og ca. 10MW i Snillfjord kommune. Dette er alt vesentlig flomverk uten vannmagasin som vil ha høy produksjon når det er regn eller snøsmelting og vil derfor kunne levere store energimengder inn på nettet når det er lav last (lite forbruk). Energien vil derfor måtte kunne transporteres inn på overliggende nett via transformatorstasjoner tilknyttet regionalnettet (132kV). Våre 22kV distribusjonslinjer vil til tider ikke ha kapaistet til å transportere denne energien. Vi har derfor fått utarbeid en rapport som vil være til stor hjelp for videre planlegging av småkraftutbygging i vårt forsyningsområde. Her fremkommer det hvilke alternativer som kan iverksettes og hvilke kostnader disse tiltakene utløser. NY FYLKESVEI 714 Statens vegvesen er i gang med bygging av ny fylkesvei 714 i Snillfjord. I første byggetrinn inngår bygging av Vasslagstunnelen (2558 m), Fenestunnelen (1070 m) og Brattstiåstunnelen (215 m). Senere kommer flere tunneler med Mjønesaunetunnelen (2675m) som den lengste. Tunnelene vil kreve strøm til både belysning og ventilasjon. Effektbehovet i moderne veitunneler er så stort at det kreves høyspent forsyning med egne transformatorstasjoner i tunnelene. For å drifte dette blir det lagt gjennomgående høyspentkabel i tunnelene.

17 17 Det lokale eltilsyn (DLE) og måleravdelinga DET LOKALE ELTILSYN Hemne Kraftlag SA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE utfører sitt tilsyn etter instruks fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. En del av tilsynsvirksomheten omfatter også virksomhetskontroll med verifikasjon av HMS hos næringsdrivende. Kontroll av nyanlegg Kvaliteten på nye installasjoner, samt samsvarserklæring med sluttkontroll og tilhørende dokumentasjon skal ivaretas av utførende elektroentreprenør. Da det har vist seg at feilprosenten på nyanlegg er større enn ønsket, har DSB for 2010 og 2011 bestemt at alle nyanlegg skal kontrolleres av DLE. Det betyr at eiere av nye anlegg (boliger, hytter etc.) vil få besøk av DLE for en kontroll av nye anlegg. Feil og mangler funnet ved en slik kontroll må dekkes av elektroentreprenør. Energidag I tillegg til elkontroll driver vi også aktivt med informasjonsarbeid i samarbeid med skolene i Hemne og Snillfjord. Hvert år inviteres alle 9. klassene til en Energidag ved Kraftlaget. Vi starter med en omvisning i Søa Kraftverk og fortsetter med temaene energi, elsikkerhet, enøk og miljø. Underveis får vi også informert om nettvett ved hjelp av HemneNett AS. Til slutt lar vi elevene få utføre ei lita praktisk kobling. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere for vår energidag. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. MÅLERAVDELINGA Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Alle våre kwhmålere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har lagt fram et forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Dette forslaget beskriver krav som nye fjernavleste målere må kunne innfri, som bl.a. krav om timemålte anlegg for alle kunder, krav om mulighet for å koble fra anlegg via relé innebygd i hver måler, muligheter for at informasjon om øyeblikksuttak (effekt) og forbruk (energi) kan vises på målerne. Med innføring av fjernavleste målere blir det slutt på at kundene selv må lese av strømmåleren, dette vil bli gjort automatisk via toveis kommunikasjon. Dette gir kundene bedre styring av sitt forbruk, og nettselskapene kan effektivisere nettdriften. Kundene kan også få løpende informasjon om strømprisene, slik at forbruket kan reduseres ellers flyttes til tider med lavere pris. Hemne Kraftlag er allerede i gang med et pilotprosjekt med testing hos cirka hundre kunder, for å kunne ta et riktig valg av leverandør av målere, og i tillegg skaffe seg nødvendig kompetanse på hvordan dette vil fungere mht. innsamling av måleverdier, riktig avregning og informasjon ut til kundene.

18 18 Markedsavdelingen Støtte til lokale lag og foreninger * Sponsoravtaler for lengre perioder * Gavemidler for arrangement, aktiviteter * Generell driftsstøtte ved byggeprosjekter, investeringer * Gaver, gevinster til basar, loddbok m.m Søknadsfrist for generell driftsstøtte 19. september Selvbetjening for kundene Alle kunder med tilgang til internett, kan logge inn på MIN SIDE på Vårt mål er å være ditt førstevalg ved valg av kraftleverandør, gjennom å kunne tilby kvalitet, konkurransedyktige priser, lokal og tilgjengelig kundeservice. Det er mange fordeler ved å velge en lokal leverandør! Hos oss er du garantert: God og tilgjengelig kundeservice lokale ansatte med kjennskap til både mennesker og geografi Alt på en faktura en leverandør enklere å holde oversikt Ingen forskuddsbetaling etterskuddsvis fakturering av faktisk forbruk Konkurransedyktige priser samarbeider med Fjordkraft om innkjøp av strøm, følger Nordpools priser Kvalitetsprodukter * GarantiKraft med pristak * SpotKraft som alltid følger markedsprisen * FastKraft med fast pris på strømmen i avtaleperioden * Strømforsikring inkludert i strømprisen Her kan du: * Legge inn ADRESSENDRING (ved flytting) * Se hvilket KRAFTPRODUKT du har * Bestille SMS/E-POST VARSLING for måleravlesning * Tegne avtale for AVTALEGIRO og/eller EFAKTURA * Endre din E-POST eller TELEFONNUMMER * Se på og ta utskrift av FAKTURAER * Ta kontakt med oss via KONTAKSKJEMA * Legge inn dine MÅLERAVLESNINGER * Få oversikt over alle dine TIDLIGERE AVLESNINGER * Komplett oversikt over ditt STRØMFORBRUK * Mulighet for å endre din KUNDEPROFIL KTI undersøkelse Den årlige KTI undersøkelsen er et veldig nyttig verktøy for oss. Denne gir klare tilbakemeldinger på hva kundene syns fungerer, og hvor de mener vi bør forbedre oss. Denne blir brukt aktivt gjennom året, for å kundetilpasse våre tjenester så godt som det overhodet lar seg gjøre. KTI undersøkelsen for 2010 resulterte i den høyeste poengsum noensinne for Hemne kraftlag. Takk til alle som har svart på undersøkelsen det setter vi stor pris på! Brukervennlige betalingstjenester * E-faktura strømregninga rett inn i nettbanken ferdig utfylt med beløp, forfallsdato og kontonummer * Avtalegiro trekk direkte fra konto for dekning av strømregninga di hver måned * Betalingsavtaler tilpasset deg ved evt. problemer Besøk våre hjemmesider: eller kom gjerne innom for en prat. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos Hemne Kraftlag!

19 19 Administrasjonen Konsernleder Per Arne Kaarstad er selskapets og konsernets øverste leder. Han rapporterer til selskapets styre i samsvar med bestemmelsene i Samvirkeloven og vedtatt instruks. Denne rapporteringen skjer både gjennom utarbeidelse av skriftlig saksgrunnlag samt muntlige orienteringer til styret. Konsernleder har også det privilegium å være leder for selskapets og konsernets ansatte. Disse utgjør den viktigste ressursen for selskapet, og innehar en betydelig kompetanse innen for sine ulike fagområder. Konsernets ansatte er svært aktive når det gjelder faglig videreutvikling, noe som også er nødvendig for å kunne levere de ytelser og tjenester våre kunder etterspør. Konsernleder innehar mange styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernets datterselskaper. Han representerer Hemne Kraftlag SA i flere eksterne styrer. Kontorsjef Anders Bugten innehar ansvaret for konsernets økonomistyring og rapportering av regnskap. Han er konsernleders stedfortreder, og innehar flere styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernet. Med sin mangeårige bakgrunn i selskapet, innehar kontorsjefen stor kunnskap om både økonomiske og regulatoriske forhold knyttet til store deler av morselskapets virksomhet. Dette er spesielt viktig i forhold til rapportering og kommunikasjon mot NVE. Markedsleder Jostein Folgerø har det daglige ansvar for selskapets kraftomsetning og konsernets markedsarbeid. Kommunikasjon mot selskapets kunder er et fokusområde. Han har også ansvaret for drift av selskapets administrasjonsbygg. I tillegg leies hans tjenester ut til både HemneNett AS og HK Eiendom AS. I disse selskapene er han dermed innleid daglig leder. Nettsjef Hans Sæter bekler en viktig rolle i selskapet. Som den som til daglig har ansvaret for selskapets viktigste funksjon, nemlig strømfremføring til alle våre kunder, hviler et stort ansvar på denne funksjonen. Per Arne Kaarstad Konsernleder Anders Bugten Kontorsjef Jostein Folgerø Markedsleder Hans Sæter Nettsjef Regnskapsmedarbeider Rita Stamnestrø holder orden på morselskapets regnskap. Dette innbefatter både bilagshåndtering, oppfølging av og kontroll med kunde- og leverandørreskontroene samt å besørge at de ulike bankkonto til enhver tid stemmer og er ajour. Personalkonsulent Erling Haugen tiltrådte stillingen 1. januar Arbeidsområdene er i hovedsak lønnsog personalsaker i konsernet, håndheving av bestemmelsene i ulike hovedavtaler, tariffavtaler og lokale bestemmelser samt ikke minst forhold knyttet til de ulike pensjonsordninger som finnes i konsernet. Personalkonsulenten har dessuten ansvaret for å følge opp at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet skjer som bestemt. Rita Stamnestrø Regnskapsmedarbeider Erling Haugen Personalkonsulent

20 20 HemneNett AS HemneNett er på full fart inn i framtida. Vi opererer i en bransje der utviklinga går utrolig fort, og skal man kunne hevde seg som en konkurransedyktig leverandør, må man være oppdatert på det nye som skjer i bransjen. Høy aktivitet preget derfor fjoråret for de ansatte i HemneNett. Vi kjøpte ut de gamle eierne av kabel-tvnettet på Kyrksæterøra, og står nå som eier av 100% av aksene i selskapet. En prioritert oppgave var derfor oppgradering og utbygging av kabel-tv-nettet. For å kunne drifte nettet og sentralen, har det også vært gjennomført en betydelig kompetanseheving blant selskapets ansatte. Vi er nå en komplett triple play leverandør og kan tilby både bredbånd, tv og telefoni på en og samme kabel, og med langt større hastigheter enn før. Vi selger også utstyr for digital TV: HD dekodere standard og PVR dekodere, samt cam for TV med innebygd dekoder. På bredbåndssiden vil vi fra april 2011 også sette opp hastigheten på våre øvrige produkter: ADSL SHDSL Radio trådløst Fiber Trådløs sone på Skogrand Camping Du kan i tillegg kjøpe utstyr til din bredbåndsoppkobling hos oss, så som trådløs router, datakabler over standard lengde, PC med tilhørende programvare og tilbehør. Andre produkter vi tilbyr er: E-post: Vasket e-postadresser mot spam og virus med IP-telefoni Betalingsterminal Support og service Datakurs Bli med HemneNett inn i framtida du også! Besøk gjerne våre hjemmesider: Eller ta kontakt med oss på telefon eller besøk oss i Hollaveien 2. MerkantilNor AS MerkantilNor er et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag SA, med kontor på Kyrksæterøra og datterselskapet MerkantilNor Trondheim AS på Solsiden i Trond-heim. Med kompetanse og fleksibilitet som sine fremste fortrinn, har bedriften opparbeidet seg en solid kundemasse som også strekker seg langt utover primærområdet. MerkantilNor har i dag åtte ansatte på Kyrksæterøra og fire i Trondheim. Bedriften er medlem i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), noe som vitner om kvalitet og seriøsitet. Primærområdet er naturlig nok Hemne. Selskapet legger vekt på at kunden skal få det han ønsker, enten det dreier seg om et enkeltpersonsforetak eller en stor bedrift. Det er ingen begrensninger hva kundegrupper angår.. Moderne digitale løsninger, kombinert høy kompetanse, gjør at vi hele tiden søker beste løsning for kunder, og ønsker å være en aktiv medspiller i bedriftens utvikling, - uansett størrelse. Våre løsninger din fremtid! Besøk våre hjemmesider: MerkantilNor tar på seg oppdrag i forbindelse med etablering, samt regnskapsføring og årsavslutning for alle selskapsformer. Budsjettering, lønn, fakturering og rådgivning er også blant arbeidsområdene.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011 1951-2012 61. driftsår www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2011 2 Kjære leser Kraftlagets eiere har gjennom flere år hatt en klar strategi om at selskapet skal være et lokalt eid og lokalt driftet selskap.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer