Årsmelding driftsår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no"

Transkript

1 Årsmelding driftsår

2 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter konsernet er involvert i. Jeg håper du får en positiv opplevelse ved lese brosjyren. Om du skulle ønske ytterligere kjennskap til vår virksomhet, kan jeg også anbefale et besøk på våre hjemmesider eller en titt på vår nye profilbrosjyre. Som en lokalt eid og styrt virksomhet er Hemne Kraftlag og dets datterselskaper en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Våre eiere har fattet strategisk beslutning om at vi skal ha fokus på utvikling av blant annet lokale kompetansearbeidsplasser, og bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet. Dette er viktige områder, men vil ikke fortrenge vår hovedoppgave som er transport av elektrisk energi frem til våre kunder til en lavest mulig kostnad. Gjennom våre årlige undersøkelser om kundetilfredshet ser vi at denne er økende, og ligger ved siste årsskifte på et høyt nivå. Dette setter krav til hele vår organisasjon for å imøtekomme de forventninger som settes til oss. Med hilsen Konsernleder Per Arne Kaarstad INNHOLD Lokalt engasjement i generasjoner I flere tiår har salutt fra Klakkan kl på nasjonaldagen 17. mai, blitt utført av ansatte hos Hemne Kraftlag. Det var Per Strand som i sin tid startet med dette, og tradisjonen ble etter hvert ført videre av sønnen Rolf Strand, som også jobber ved Hemne Kraftlag. P.g.a av strengere regler for oppbevaring av dynamitt samt nye krav til sertifisering, vil årets 17. mai-salutt dessverre bli den siste i regi Rolf Strand og Hemne Kraftlag. Vi takker for innsatsen! Fra konsernsjefen side 2 Lokalt engasjement side 2 Organisasjon og hovedtall side 3 Styrets årsberetning side 4 Balanse side 7 Resultatregnskap side 9 Utdrag av noter side 10 Indirekte kontantstrøm side 13 Revisjonsberetning side 14 Administrasjonens redegjørelse side 15 Nettavdelingen side 16 Måler- og tilsynsavdelingen side 17 Markedsavdelingen side 18 Administrasjonen side 19 HemneNett AS side 20 MerkantilNor AS side 20 ASPnor AS side 21 HK Eiendom AS side 21 HK Elektro AS side 22 Hemne Fjernvarme AS side 22 Organisasjon side 23 Bedriften vår side 24

3 3 Organisasjon og hovedtall REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal (leder) Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl John Halvard Lidal Aage Sørli Varamedlemmer: Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad (nestleder) Oddvar Lian Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Jens Selnes Laila Eide Hjertø Varamedlemmer Inger Krokstad Egil Forren STYRET Selskapets styre har i 2010 hatt følgende sammensetning: Svein Henry Berdal, styrets leder Knut Gunnes, styrets nestleder Kjell Øyasæter, styremedlem Oddrun Andersen, styremedlem Jostein Folgerø, styremedlem Varamedlemmer: 1. Eldbjørg Røstvold 2. Ragnar Volden HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat Kontaktinformasjon: Hemne Kraftlag Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Tlf

4 4 Styrets årsberetning for 2010 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag SA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, bredbåndleveranser, kabel-tv, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2010 Selskapets styre har 5 medlemmer; Svein Henry Berdal Knut Gunnes Oddrun Andersen Kjell Øyasæter Jostein Folgerø styreleder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem valgt av og blant de ansatte Årsmøtets leder Jorulf Gumdal deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. Det er i 2010 avholdt 10 styremøter og 81 saker er behandlet. Styret utøver sin virksomhet i samsvar med bestemmelsene i selskapets vedtekter og vedtatt styreinstruks. For øvrig ligger Aksjelovens og Samvirkelovens bestemmelser til grunn for selskapets drift og styring. FORTSATT DRIFT Styret mener Hemne Kraftlags økonomiske stilling er god, og at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet for REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et overskudd etter skattekostnader på kr ,- (underskudd på kr ,- i 2009). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2010 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat er bedret, og ble i 2010 kr ,- (kr ,-). Dette fordeler seg med et overskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Selskapet har ved utgangen av 2010 en akkumulert mindreinntektssaldo på kr ,-. Reduksjonen i saldo i forhold til 2009 er håndtert i samsvar med Representantskapets intensjon for å avvikle mindreinntektssaldo innen Årets investeringer beløper seg til kr , og relaterer seg i all hovedsak til nettvirksomheten og ombygging av administrasjonsbygget. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser tilsvarer morselskapets regnskap, da egenkapitalmetoden benyttes ved regnskapsavslutningen. Selv om datterselskapenes aktiviteter har en positiv resultatutvikling sett under ett, er styret ennå ikke tilfreds med det totale økonomiske resultat. HK Eiendom AS eier kraftlagets eiendomsmasse med unntak av administrasjonsbygget. Det er også i 2010 gjennomført betydelige arbeider i oppgradering og tilpasning av HOB-bygget til nye leietakere. Alle enheter i selskapet, både boligenheter og næringsareal er fullt utleid. Selskapets regnskap viser et positivt resultat. HemneNett AS har også i 2010 hatt et stabilt driftsår med godt økonomisk resultat. Selskapet har ervervet infrastrukturen for kabeltv-nettet på Kyrksæterøra, og det er gjort betydelige arbeider for å videreutvikle dette nettet til også å kunne levere bredbåndstjenester. Selskapets produkter er tatt godt imot i markedet i Hemne og Snillfjord. MerkantilNor AS har i 2010 hatt en stabil aktivitet, og regnskapet fremstår med et tilfredsstillende resultat. I tråd med selskapets strategi er det etablert et datterselskap i Trondheim som skal sikre tilgang på både kompetanse og etter hvert en økt kundeportefølje. Oppstarten i Trondheim har ennå ikke svart til forventningene, og medfører et underskudd i ASPnor AS leverer IT-tjenester til både konsernets selskaper og ikke minst til eksterne kunder. Selskapets resultat er ennå ikke på et tilfredsstillende nivå, men utviklingen er positiv og nesten i samsvar med selskapets målsetting. Kvaliteten på produkter og kompetansen på medarbeiderne er gode, og skal kunne være grunnlag for en fremtidig fornuftig og utviklende virksomhet i konsernet. NorTrim AS ferdigstilte i 2010 den ny plattformen for selskapets hovedprodukt som er programvare for treningssentre og andre virksomheter med store medlemstall. Det økonomiske resultatet er ennå ikke på et tilfredsstillende nivå, men da produktet er godt mottatt i markedet har en fremdeles gode forventninger til fremtidig resultatutvikling. Det er aktivert kostnader med kr 3,6 mill. i forbindelse med utvikling av ny programvare. HK Elektro AS er konsernets installasjonsvirksomhet. Selskapet hadde også i 2010 stabil drift med et tilfredsstillende resultat. Virksomheten leverer tjenester til både private og næringsvirksomheter, primært i Hemne og Snillfjord. Selskapets ansatte har en eierandel på 32,5%. Hemne Elektromiljø AS er konsernets elektrobutikk tilknyttet Expertkjeden. Selskapets resultat ble ikke tilfredsstillende, til tross for store forhåpninger om bedret inntjening ved flytting av virksomheten til Falksenteret. Det vurderes fortløpende hvordan selskapets drift skal kunne

5 5 Styrets årsberetning for 2010 forts. bedres. Selskapets ansatte har en eierandel på 16,7%. Hemne Fjernvarme AS sin virksomhet var i 2010 preget av periodevise høye energipriser og kaldt vær, samt høyt prisnivå på innkjøpt biomasse. Dette medførte økte driftsinntekter, som imidlertid ikke dekket opp selskapets kostnadsnivå godt nok. Det økonomiske resultat ble ikke tilfredsstillende. Gjennom konvertering av deler av lån til selskapet, har eierne økt selskapets aksjekapital. Saga Eiendom AS eier 35% av aksjene. Selskapet arbeider kontinuerlig for å bedre det økonomiske resultat på noe sikt. Styret har i regnskapet for 2010 foretatt en ekstraordinær nedskriving av bokført verdi, samt redusert gjenværende nedskrivingstid på goodwill. Styret mener at det fremlagte resultatregnskap for 2010 og balansen pr gir et riktig bilde av selskapets virksomhet og økonomiske stilling. ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING Sykefraværet blant selskapets ansatte er fremdeles på et svært lavt nivå. I 2010 var det totale fraværet 3,0 % mot 1,5 % året før. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker siste år. Det arbeides planmessig for å ivareta medarbeidernes trivsel og sikkerhet, blant annet er innført et kvalitetssystem tilpasset bransjens krav. Virksomheten er tilsluttet bedriftshelsetjeneste gjennom sitt medlemskap i Bedriftshelsa. Styret betrakter arbeidsmiljø som godt. Selskapet har vedtatt egne etiske retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Intensjonene i Lov mot diskriminering ivaretas gjennom de etiske retningslinjene, både med hensyn til likestilling, kultur og trakassering. Ingen skal diskrimineres på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Heller skal ingen diskrimineres som følge av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt for å tilrettelegge arbeidsmuligheter, både fysisk og organisasjonsmessig, for slike arbeidstakere. Det er ved årets slutt ansatt 21 personer i selskapet, hvorav 4 er kvinner. Tilsvarende tall for konsernet er 68 medarbeidere, hvorav 18 er kvinner. Styret består av 4 menn og 1 kvinne. Det er i selskapet ingen forskjellsbehandling mellom kjønnene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter påvirker bare i liten grad det ytre miljø. I utøvelsen av nettaktiviteten etterstrebes å benytte miljøvennlige stoffer, og spesialavfall håndteres på en forskriftsmessig korrekt måte. KRAFTOMSETNING Gjennom vår alliansedeltakelse med Fjordkraft AS, er kraftlagets kunder sikret en konkurransedyktig leveranse av ren energi. Risikoen knyttet til kraftomsetning er også minimalisert gjennom alliansen. Det er mange energileverandører i markedet, og dette medfører naturlig nok hard konkurranse om hver enkelt kunde. Våre produkt kombinert med lokal tilstedeværelse og tilhørende service, gjør at tilfredsheten blant våre kunder ligger på et høyt nivå. Det er i 2010 solgt energi tilsvarende 61,5 GWh, som er 10,2% mer enn forrige år. NETTVIRKSOMHETEN Det ble totalt overført 78,8 GWh i selskapets nett, noe som er en økning på 10,5% i forhold til Hovedårsaken til økningen er lengre perioder med lave temperaturer. Selskapets distribusjonsnett er cirka 840 km og cirka anlegg er tilknyttet. Omfattende nett med relativt få tilknytninger, kombinert med en meget utfordrende topografi, gjør at nettleien i vårt område er høyere enn ønsket. Selskapets arbeid med ulike tiltak som kan bidra til at en ytterligere reduksjon i nettleien fortsetter. Hemne Kraftlag mottok i 2010 statlig tilskudd på kr 3,5 mill. brukt til å redusere grunnlaget for beregning av nettleien. Samtidig vedtok styret ikke å benytte hele den tillatte inntektsramme ved fastsetting av nettleien. Dette medførte en liten reduksjon i nettleien, noe som var atypisk for bransjen i Leveringskvaliteten har også i 2010 vært høy. Det har vært få utfall utover de som har vært nødvendige og varslet for å gjennomføre nødvendig vedlikehold. HENDELSER ETTER 1. JANUAR 2010 Med virkning fra 1. januar 2011 er Hemne Kraftlag omdannet fra et selskap med begrenset ansvar til et samvirkeforetak. Hovedgrunnen til at Representantskapet høsten 2010 besluttet omdanning, var at virksomheten i et BA ikke var lovregulert, og at selskapet måtte tilpasse seg bestemmelsene i den nye lov om samvirkeforetak. Omdanningen ble besluttet av Representantskapet høsten 2010, og har medført enkelte endringer i selskapets vedtekter. Blant annet trenger ikke en ny nettkunde lengre erverve andel i selskapet, antall styremedlemmer utvides fra fem til seks og virksomheten er nå lovmessig pålagt bestemmelser knyttet til Samvirke-loven. Representantskapet benevnes fra årsskiftet som årsmøtet. Det er ingen endringer når det gjelder selskapets oppbygging av styrende organer. Styret har i forbindelse med fastsetting av nettleie for 2011 besluttet ikke å benytte muligheten til å ta ut hele inntektsrammen fastsatt av NVE. Dette, sammen med både statlig tilskudd til reduksjon av nettleien og styrets beslutning om ikke å kreve inn andel av mindreinntektssaldo, gjør at beregnet nettleie i 2011 blir vesentlig lavere enn maksimalt tillatt nivå, og også en ikke ubetydelig reduksjon i forhold til nivået i 2010.

6 6 Styrets årsberetning for 2010 forts. Årets første måneder har vært preget av lange kulde perioder og høye strømpriser over lengre tid. I tillegg til et generelt høyt prisnivå i store deler av Norden, har myndighetene av balansehensyn også i vinter innført områdepriser blant annet i Midt-Norge. Dette har ført til en ikke ubetydelig økonomisk ekstrabelastning for midtnorske strømkunder. Områdetillegget tilfaller i stor grad produsentene, og fastsettes daglig med grunnlag av tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen Nordpool. Kraftlagets kunder har i sine avtaler garantier om pristak i forhold til systempris. Alle aksjer i Hemne Elektromiljø AS er pr. mars 2011 solgt til Snekvik Eiendom AS. Bakgrunnen for beslutning om salg var at vi ikke klarte å oppnå de økonomiske resultat som var forventet, og en fant det derfor riktig å selge virksomheten til en kjøper med erfaring fra blant annet kjededrift i butikksenter. Styret har under en del økonomiske forutsetninger besluttet å investere i strømfremføring til området Vessesetra. Tiltaket forutsetter en vesentlig deltakelse fra interessenter i området. RISIKOVURDERINGER Hemne Kraftlag har en sterk finansiell stilling, både i forhold til soliditet og likviditet. Ingen virksomhet er knyttet til utenlands valuta, og eksponeringen i aksjemarkedet er meget begrenset. Styret betrakter derfor finansiell risiko som minimal. Gjennom sterkere konkurranse om strømkundene, øker den markedsmessige risiko. Styret har fokus på området, både i forhold til kundetilfredshet og markedsandeler. Markedsrisikoen betraktes som liten, selv om konkurransen i kraftmarkedet er betydelig. FREMTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt ha fokus på høy effektivitet og kvalitet i nettvirksomheten, samtidig som målet om lavest mulig nettleie etterstrebes gjennom god drift i konsernet. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokalt eid og styrt virksomhet i tråd med Representantskapets beslutninger. Konkurransen om kraftkunder forventes å vedvare, og selskapets fokus på å levere et best mulig produkt til våre sluttbrukere forsterkes. Dette skjer både med hensyn til kundekommunikasjon og omdømmebygging. Gjennomførte målinger av kundetilfredsheten viser at selskapet har meget fornøyde og lojale kunder. Selskapet vil i den grad det er mulig, bidra til økt lokal energiproduksjon. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, har styret en positiv holdning til videre utvikling av konsernet innenfor forsvarlige, resultatmessige rammer. DATTERSELSKAPER Ved årsskiftet var følgende selskap del av konsernet: Hemne Kraftlag SA HemneNett AS Infonett Hemne AS (100% eid av HemneNett AS) Hemne Kraftlag Eiendom AS ASPnor AS NorTrim AS Hemne Energi AS MerkantilNor AS MerkantilNor Trondheim AS (100% eid av MerkantilNor AS) HK Elektro AS (67,5%) (32,5% eies av selskapets ansatte) Hemne Elektromiljø AS (Expert) (83,4 %) (16,6 % eies av selskapets ansatte) Hemne Fjernvarme AS (65 %) (35 % eies av Saga Eiendom AS) RESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: Avsetning til konsernbidrag kr ,- Overføring fra annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Konsernets samlede årsresultat på kr ,- foreslås overført til annen egenkapital. Selskapet styre vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til konsernets beste i Kyrksæterøra, 2. mai 2011 Svein Henry Berdal styrets leder Knut Gunnes styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Kjell Øyasæter styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

7 7 Balanse Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Note , , , , Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer , , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 8 Balanse forts. Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser 0 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 2. mai 2011 Svein Henry Berdal styrets leder Knut Gunnes styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Kjell Øyasæter styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

9 9 Resultatregnskap Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill 0 0 Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ord.resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet 0 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) Disponeringer Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum disponeringer Note , , , ,

10 10 Noter 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2010 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag SA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-50% 20-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr avskrives over 8 år. Opprinnelig avskrivningstid ved anskaffelsen var 15 år. På grunn av stor usikkerhet rundt råstofftilgang er avskrivningstiden fra og med 2010 redusert til 8 år. Årlige avskrivninger blir etter dette kr Tilleggsavskrivning i 2010 ved endring av avskrivningstid utgjør kr Rest til avskrivning pr utgjør kr Øvrig goodwill avskrives over 5 år. Se også note ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2010 P.r % Hemne kommune ,5 Snillfjord kommune ,7 Private andelseiere ,8 Sum andelskapital ,0

11 11 Noter forts. 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100% 100% MerkantilNor Trondheim AS (MNT) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% NorTrim AS (NT) 100% 100% ASPnor AS (ASP) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Hemne Elektromiljø AS (HE) 83,3% 83,3% 0 Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Industriveien 5 Hemne AS (Ind5) 40% 40% InfoNett Hemne AS (IN) 100% 100% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune, med unntak av MerkantilNor Trondheim AS som har postadresse Trondheim. Resultat i konsernselskap for 2010 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen He HKei HKe MN MNT HN NT ASP HF HE IN VF Ind5 Balanseført verdi Tilgang til anskaff. kost Resultatandel år Avskrivning goodwill Konsernbidrag Betalt overkurs Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Pr har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Energi AS Avregningskonto Kortsiktig Hemne Energi AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Elektro AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) HK Elektro AS Annen korts. fordring Kortsiktig Hemne Elektromiljø AS Fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilNor AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld MerkantilNor Trondheim AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) NorTrim AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld NorTrim AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPnor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPNor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld HemneNett AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig Fordring på Hemne Elektromiljø AS er nedskrevet med kr , MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt.

12 12 Noter forts. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer- /mindreinntekt med virkning fra Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt før ekst. ord avskr Årets ekstraord. avskr. mindreinntektssaldo Akkumulert mindreinntekt OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastning Avkastning 12,3% 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag SA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. Egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Endring fond for vurderingsf Bokført kapital oppkjøpte selskap i Minoritetsinteresser Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2010 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning.

13 13 Indirekte kontantstrøm Hemne Kraftlag SA Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Verdijustering aksjer datter/tilknyttet selskap. Nedskriving mindreinntekt /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger av egenkapital og mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per slutt Hemne Kraftlag SA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer og driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill, nedskriving anlegsmidler og nedskriving mindreinntekt /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetaling av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per slutt

14 14 Revisjonsberetning

15 15 Administrasjonens redegjørelse NETTLEIEN Nivået på nettleien i kraftlagets konsesjonsområde vil alltid ha sterk fokus. Administrasjonen vil sammen med selskapets styre gjøre det som er mulig og forsvarlig for å fortsette den positive trenden i forhold til de fleste andre nettselskaper. Fra våre kunder får vi klare meldinger om at en sikker og stabil leveringskvalitet er av stor betydning Dette setter krav til både nødvendige nyinvesteringer og et forsvarlig nivå på det vedlikeholdsarbeid som er en kontinuerlig prosess i selskapet. STRØMPRIS/GARANTIKRAFT/OMRÅDETILLEGG Gjennom vårt samarbeid med Fjordkraft og Kraftalliansen, kan vi tilby våre kunder konkurransedyktige priser på strømleveransen. Av ulike årsaker er det gjennom året betydelige variasjoner i prisen på elektrisk kraft, årsaker vi i Hemne Kraftlag ikke har muligheter til å påvirke. Vi tilbyr derfor våre kunder en garanti mot høye priser. Fra 2011 inkluderer denne garantien også områdetillegget som blant annet i Midt-Norge gir høyere priser enn i andre deler av landet når forsyningssituasjonen er krevende som følge av produksjon, import og forbruk. OMDANNING TIL SAMVIRKEFORETAK Som følge av at ny lov om samvirkeforetak er trådt i kraft, besluttet Representantskapet høsten 2010 at Hemne Kraftlag BA skulle omdannes til et samvirkeforetak (SA). Omdanningen medfører ingen vesentlige endringer knyttet til styringen og andelshavernes innflytelse i selskapet. I den daglige drift vil det ikke skje endringer som følge av omdanningen, mens det i styringsorganene blir noen endringer. Blant annet har de ansatte i konsernet krav på to medlemmer i styret, hvilket har medført at antall styremedlemmer er økt til 6. Regler om kjønnskvotering kommer også formelt til anvendelse, selv om disse i praksis har vært fulgt i de senere år. Representantskapet som foretakets øverste myndighet skifter betegnelse til Årsmøte. EIERSTRUKTUR Med bakgrunn i henvendelse fra Snillfjord kommune v/ordfører om blant annet omdanning til aksjeselskap, besluttet selskapets Representantskap høsten 2010 at en slik omdanning ikke var aktuell politikk. Selskapets lokale eierskap og eierstyring skal videreføres, og selskapets fokus skal være på mest mulig lønnsom drift og videre utvikling slik at selskapets kapital over sikt gir best mulig avkastning. DATTERSELSKAPENE De ulike datterselskaper i konsernet forutsettes alle å gi positive økonomiske bidrag over noe tid. De fleste av selskapene gir avkastning pr. i dag, mens andre ennå ikke er på forventet avkastningsnivå. Foruten krav til avkastning, er det viktig at de ulike selskapene gjensidig kan bidra til hverandres positive utvikling. Dette både med hensyn til kompetanse, produkt og ikke minst marked. HEMNE NÆRINGSHAGE Hemne Næringshage, som ble offisielt åpnet 30. april i år, har sin lokalisering i kraftlagets eiendommer på Kyrksæterøra. Konsernets selskaper er medlemmer i næringshagen, og ønsker på ulike måter å bidra til at næringshagen blir en stimulator for videre vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Konsernet hilser også en restrukturering av det totale næringsarbeidet i kommunen velkommen, i den erkjennelse at ethvert lokalsamfunn er avhengig av aktører som bidrar med verdiskapning og etablering av nye arbeidsplasser. KOMPETANSE LÆRLINGER Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er viktig for at et lite lokalsamfunn fortsatt skal bestå og kunne drive bærekraftig virksomhet, samt for å kunne ha et variert tilbud av varer og tjenester slik at også nye innbyggere ønsker å bosette seg i bygda. Som en av kommunens hjørnesteinsbedrifter, ser Hemne Kraftlag det som et ansvar å bidra til utdanning og rekruttering av dyktige lokale lærlinger og arbeidsfolk. Konsernet har i dag totalt 68 ansatte innenfor fagfelt som; elektro, økonomi, salg, markedsføring, telekommunikasjon, IT, administrasjon, butikk, renhold, tilsyn. For rekruttering av lærlinger til konsernets selskaper har vi et godt samarbeid med Tokha Tverrfaglig opplæringskontor i Hemne og Aure. Vi har i dag 1 lærling i energimontørfaget, 1 lærling i kontor- og administrasjonsfaget og 2 lærling i elektrikerfaget. INNOVASJON OG NYSKAPNING De fleste av våre datterselskaper driver med virksomhet som setter krav til innovative evner og muligheter, noe som også fremover vil bli en viktig oppgave for konsernet. Ønsket om nyskapning skal skje innen kontrollerte og best mulig målbare rammer, dog med aksept for at økonomisk resultat ikke alltid kan forventes på kort sikt.

16 16 Nettavdelingen SMÅKRAFT I HEMNE OG SNILLFJORD Både i Hemne og Snillfjord har det i de siste åra vært en stor aktivitet for å kartlegge mulig småkraftutbygging. De ulike fallrettighetshaverne har via ulike konsulentfirma fått utarbeidet planer for utbygging av småkraftanlegg samt eventuelle konsesjonssøknader til NVE. I Hemne kommune er det i dag planer om en total produksjonskapasitet på ca. 20MW og ca. 10MW i Snillfjord kommune. Dette er alt vesentlig flomverk uten vannmagasin som vil ha høy produksjon når det er regn eller snøsmelting og vil derfor kunne levere store energimengder inn på nettet når det er lav last (lite forbruk). Energien vil derfor måtte kunne transporteres inn på overliggende nett via transformatorstasjoner tilknyttet regionalnettet (132kV). Våre 22kV distribusjonslinjer vil til tider ikke ha kapaistet til å transportere denne energien. Vi har derfor fått utarbeid en rapport som vil være til stor hjelp for videre planlegging av småkraftutbygging i vårt forsyningsområde. Her fremkommer det hvilke alternativer som kan iverksettes og hvilke kostnader disse tiltakene utløser. NY FYLKESVEI 714 Statens vegvesen er i gang med bygging av ny fylkesvei 714 i Snillfjord. I første byggetrinn inngår bygging av Vasslagstunnelen (2558 m), Fenestunnelen (1070 m) og Brattstiåstunnelen (215 m). Senere kommer flere tunneler med Mjønesaunetunnelen (2675m) som den lengste. Tunnelene vil kreve strøm til både belysning og ventilasjon. Effektbehovet i moderne veitunneler er så stort at det kreves høyspent forsyning med egne transformatorstasjoner i tunnelene. For å drifte dette blir det lagt gjennomgående høyspentkabel i tunnelene.

17 17 Det lokale eltilsyn (DLE) og måleravdelinga DET LOKALE ELTILSYN Hemne Kraftlag SA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE utfører sitt tilsyn etter instruks fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. En del av tilsynsvirksomheten omfatter også virksomhetskontroll med verifikasjon av HMS hos næringsdrivende. Kontroll av nyanlegg Kvaliteten på nye installasjoner, samt samsvarserklæring med sluttkontroll og tilhørende dokumentasjon skal ivaretas av utførende elektroentreprenør. Da det har vist seg at feilprosenten på nyanlegg er større enn ønsket, har DSB for 2010 og 2011 bestemt at alle nyanlegg skal kontrolleres av DLE. Det betyr at eiere av nye anlegg (boliger, hytter etc.) vil få besøk av DLE for en kontroll av nye anlegg. Feil og mangler funnet ved en slik kontroll må dekkes av elektroentreprenør. Energidag I tillegg til elkontroll driver vi også aktivt med informasjonsarbeid i samarbeid med skolene i Hemne og Snillfjord. Hvert år inviteres alle 9. klassene til en Energidag ved Kraftlaget. Vi starter med en omvisning i Søa Kraftverk og fortsetter med temaene energi, elsikkerhet, enøk og miljø. Underveis får vi også informert om nettvett ved hjelp av HemneNett AS. Til slutt lar vi elevene få utføre ei lita praktisk kobling. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere for vår energidag. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. MÅLERAVDELINGA Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Alle våre kwhmålere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har lagt fram et forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Dette forslaget beskriver krav som nye fjernavleste målere må kunne innfri, som bl.a. krav om timemålte anlegg for alle kunder, krav om mulighet for å koble fra anlegg via relé innebygd i hver måler, muligheter for at informasjon om øyeblikksuttak (effekt) og forbruk (energi) kan vises på målerne. Med innføring av fjernavleste målere blir det slutt på at kundene selv må lese av strømmåleren, dette vil bli gjort automatisk via toveis kommunikasjon. Dette gir kundene bedre styring av sitt forbruk, og nettselskapene kan effektivisere nettdriften. Kundene kan også få løpende informasjon om strømprisene, slik at forbruket kan reduseres ellers flyttes til tider med lavere pris. Hemne Kraftlag er allerede i gang med et pilotprosjekt med testing hos cirka hundre kunder, for å kunne ta et riktig valg av leverandør av målere, og i tillegg skaffe seg nødvendig kompetanse på hvordan dette vil fungere mht. innsamling av måleverdier, riktig avregning og informasjon ut til kundene.

18 18 Markedsavdelingen Støtte til lokale lag og foreninger * Sponsoravtaler for lengre perioder * Gavemidler for arrangement, aktiviteter * Generell driftsstøtte ved byggeprosjekter, investeringer * Gaver, gevinster til basar, loddbok m.m Søknadsfrist for generell driftsstøtte 19. september Selvbetjening for kundene Alle kunder med tilgang til internett, kan logge inn på MIN SIDE på Vårt mål er å være ditt førstevalg ved valg av kraftleverandør, gjennom å kunne tilby kvalitet, konkurransedyktige priser, lokal og tilgjengelig kundeservice. Det er mange fordeler ved å velge en lokal leverandør! Hos oss er du garantert: God og tilgjengelig kundeservice lokale ansatte med kjennskap til både mennesker og geografi Alt på en faktura en leverandør enklere å holde oversikt Ingen forskuddsbetaling etterskuddsvis fakturering av faktisk forbruk Konkurransedyktige priser samarbeider med Fjordkraft om innkjøp av strøm, følger Nordpools priser Kvalitetsprodukter * GarantiKraft med pristak * SpotKraft som alltid følger markedsprisen * FastKraft med fast pris på strømmen i avtaleperioden * Strømforsikring inkludert i strømprisen Her kan du: * Legge inn ADRESSENDRING (ved flytting) * Se hvilket KRAFTPRODUKT du har * Bestille SMS/E-POST VARSLING for måleravlesning * Tegne avtale for AVTALEGIRO og/eller EFAKTURA * Endre din E-POST eller TELEFONNUMMER * Se på og ta utskrift av FAKTURAER * Ta kontakt med oss via KONTAKSKJEMA * Legge inn dine MÅLERAVLESNINGER * Få oversikt over alle dine TIDLIGERE AVLESNINGER * Komplett oversikt over ditt STRØMFORBRUK * Mulighet for å endre din KUNDEPROFIL KTI undersøkelse Den årlige KTI undersøkelsen er et veldig nyttig verktøy for oss. Denne gir klare tilbakemeldinger på hva kundene syns fungerer, og hvor de mener vi bør forbedre oss. Denne blir brukt aktivt gjennom året, for å kundetilpasse våre tjenester så godt som det overhodet lar seg gjøre. KTI undersøkelsen for 2010 resulterte i den høyeste poengsum noensinne for Hemne kraftlag. Takk til alle som har svart på undersøkelsen det setter vi stor pris på! Brukervennlige betalingstjenester * E-faktura strømregninga rett inn i nettbanken ferdig utfylt med beløp, forfallsdato og kontonummer * Avtalegiro trekk direkte fra konto for dekning av strømregninga di hver måned * Betalingsavtaler tilpasset deg ved evt. problemer Besøk våre hjemmesider: eller kom gjerne innom for en prat. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos Hemne Kraftlag!

19 19 Administrasjonen Konsernleder Per Arne Kaarstad er selskapets og konsernets øverste leder. Han rapporterer til selskapets styre i samsvar med bestemmelsene i Samvirkeloven og vedtatt instruks. Denne rapporteringen skjer både gjennom utarbeidelse av skriftlig saksgrunnlag samt muntlige orienteringer til styret. Konsernleder har også det privilegium å være leder for selskapets og konsernets ansatte. Disse utgjør den viktigste ressursen for selskapet, og innehar en betydelig kompetanse innen for sine ulike fagområder. Konsernets ansatte er svært aktive når det gjelder faglig videreutvikling, noe som også er nødvendig for å kunne levere de ytelser og tjenester våre kunder etterspør. Konsernleder innehar mange styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernets datterselskaper. Han representerer Hemne Kraftlag SA i flere eksterne styrer. Kontorsjef Anders Bugten innehar ansvaret for konsernets økonomistyring og rapportering av regnskap. Han er konsernleders stedfortreder, og innehar flere styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernet. Med sin mangeårige bakgrunn i selskapet, innehar kontorsjefen stor kunnskap om både økonomiske og regulatoriske forhold knyttet til store deler av morselskapets virksomhet. Dette er spesielt viktig i forhold til rapportering og kommunikasjon mot NVE. Markedsleder Jostein Folgerø har det daglige ansvar for selskapets kraftomsetning og konsernets markedsarbeid. Kommunikasjon mot selskapets kunder er et fokusområde. Han har også ansvaret for drift av selskapets administrasjonsbygg. I tillegg leies hans tjenester ut til både HemneNett AS og HK Eiendom AS. I disse selskapene er han dermed innleid daglig leder. Nettsjef Hans Sæter bekler en viktig rolle i selskapet. Som den som til daglig har ansvaret for selskapets viktigste funksjon, nemlig strømfremføring til alle våre kunder, hviler et stort ansvar på denne funksjonen. Per Arne Kaarstad Konsernleder Anders Bugten Kontorsjef Jostein Folgerø Markedsleder Hans Sæter Nettsjef Regnskapsmedarbeider Rita Stamnestrø holder orden på morselskapets regnskap. Dette innbefatter både bilagshåndtering, oppfølging av og kontroll med kunde- og leverandørreskontroene samt å besørge at de ulike bankkonto til enhver tid stemmer og er ajour. Personalkonsulent Erling Haugen tiltrådte stillingen 1. januar Arbeidsområdene er i hovedsak lønnsog personalsaker i konsernet, håndheving av bestemmelsene i ulike hovedavtaler, tariffavtaler og lokale bestemmelser samt ikke minst forhold knyttet til de ulike pensjonsordninger som finnes i konsernet. Personalkonsulenten har dessuten ansvaret for å følge opp at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet skjer som bestemt. Rita Stamnestrø Regnskapsmedarbeider Erling Haugen Personalkonsulent

20 20 HemneNett AS HemneNett er på full fart inn i framtida. Vi opererer i en bransje der utviklinga går utrolig fort, og skal man kunne hevde seg som en konkurransedyktig leverandør, må man være oppdatert på det nye som skjer i bransjen. Høy aktivitet preget derfor fjoråret for de ansatte i HemneNett. Vi kjøpte ut de gamle eierne av kabel-tvnettet på Kyrksæterøra, og står nå som eier av 100% av aksene i selskapet. En prioritert oppgave var derfor oppgradering og utbygging av kabel-tv-nettet. For å kunne drifte nettet og sentralen, har det også vært gjennomført en betydelig kompetanseheving blant selskapets ansatte. Vi er nå en komplett triple play leverandør og kan tilby både bredbånd, tv og telefoni på en og samme kabel, og med langt større hastigheter enn før. Vi selger også utstyr for digital TV: HD dekodere standard og PVR dekodere, samt cam for TV med innebygd dekoder. På bredbåndssiden vil vi fra april 2011 også sette opp hastigheten på våre øvrige produkter: ADSL SHDSL Radio trådløst Fiber Trådløs sone på Skogrand Camping Du kan i tillegg kjøpe utstyr til din bredbåndsoppkobling hos oss, så som trådløs router, datakabler over standard lengde, PC med tilhørende programvare og tilbehør. Andre produkter vi tilbyr er: E-post: Vasket e-postadresser mot spam og virus med IP-telefoni Betalingsterminal Support og service Datakurs Bli med HemneNett inn i framtida du også! Besøk gjerne våre hjemmesider: Eller ta kontakt med oss på telefon eller besøk oss i Hollaveien 2. MerkantilNor AS MerkantilNor er et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag SA, med kontor på Kyrksæterøra og datterselskapet MerkantilNor Trondheim AS på Solsiden i Trond-heim. Med kompetanse og fleksibilitet som sine fremste fortrinn, har bedriften opparbeidet seg en solid kundemasse som også strekker seg langt utover primærområdet. MerkantilNor har i dag åtte ansatte på Kyrksæterøra og fire i Trondheim. Bedriften er medlem i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), noe som vitner om kvalitet og seriøsitet. Primærområdet er naturlig nok Hemne. Selskapet legger vekt på at kunden skal få det han ønsker, enten det dreier seg om et enkeltpersonsforetak eller en stor bedrift. Det er ingen begrensninger hva kundegrupper angår.. Moderne digitale løsninger, kombinert høy kompetanse, gjør at vi hele tiden søker beste løsning for kunder, og ønsker å være en aktiv medspiller i bedriftens utvikling, - uansett størrelse. Våre løsninger din fremtid! Besøk våre hjemmesider: MerkantilNor tar på seg oppdrag i forbindelse med etablering, samt regnskapsføring og årsavslutning for alle selskapsformer. Budsjettering, lønn, fakturering og rådgivning er også blant arbeidsområdene.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011 1951-2012 61. driftsår www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2011 2 Kjære leser Kraftlagets eiere har gjennom flere år hatt en klar strategi om at selskapet skal være et lokalt eid og lokalt driftet selskap.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer