Årsmelding driftsår.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no"

Transkript

1 Årsmelding driftsår

2 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter konsernet er involvert i. Jeg håper du får en positiv opplevelse ved lese brosjyren. Om du skulle ønske ytterligere kjennskap til vår virksomhet, kan jeg også anbefale et besøk på våre hjemmesider eller en titt på vår nye profilbrosjyre. Som en lokalt eid og styrt virksomhet er Hemne Kraftlag og dets datterselskaper en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Våre eiere har fattet strategisk beslutning om at vi skal ha fokus på utvikling av blant annet lokale kompetansearbeidsplasser, og bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet. Dette er viktige områder, men vil ikke fortrenge vår hovedoppgave som er transport av elektrisk energi frem til våre kunder til en lavest mulig kostnad. Gjennom våre årlige undersøkelser om kundetilfredshet ser vi at denne er økende, og ligger ved siste årsskifte på et høyt nivå. Dette setter krav til hele vår organisasjon for å imøtekomme de forventninger som settes til oss. Med hilsen Konsernleder Per Arne Kaarstad INNHOLD Lokalt engasjement i generasjoner I flere tiår har salutt fra Klakkan kl på nasjonaldagen 17. mai, blitt utført av ansatte hos Hemne Kraftlag. Det var Per Strand som i sin tid startet med dette, og tradisjonen ble etter hvert ført videre av sønnen Rolf Strand, som også jobber ved Hemne Kraftlag. P.g.a av strengere regler for oppbevaring av dynamitt samt nye krav til sertifisering, vil årets 17. mai-salutt dessverre bli den siste i regi Rolf Strand og Hemne Kraftlag. Vi takker for innsatsen! Fra konsernsjefen side 2 Lokalt engasjement side 2 Organisasjon og hovedtall side 3 Styrets årsberetning side 4 Balanse side 7 Resultatregnskap side 9 Utdrag av noter side 10 Indirekte kontantstrøm side 13 Revisjonsberetning side 14 Administrasjonens redegjørelse side 15 Nettavdelingen side 16 Måler- og tilsynsavdelingen side 17 Markedsavdelingen side 18 Administrasjonen side 19 HemneNett AS side 20 MerkantilNor AS side 20 ASPnor AS side 21 HK Eiendom AS side 21 HK Elektro AS side 22 Hemne Fjernvarme AS side 22 Organisasjon side 23 Bedriften vår side 24

3 3 Organisasjon og hovedtall REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal (leder) Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl John Halvard Lidal Aage Sørli Varamedlemmer: Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad (nestleder) Oddvar Lian Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Jens Selnes Laila Eide Hjertø Varamedlemmer Inger Krokstad Egil Forren STYRET Selskapets styre har i 2010 hatt følgende sammensetning: Svein Henry Berdal, styrets leder Knut Gunnes, styrets nestleder Kjell Øyasæter, styremedlem Oddrun Andersen, styremedlem Jostein Folgerø, styremedlem Varamedlemmer: 1. Eldbjørg Røstvold 2. Ragnar Volden HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat Kontaktinformasjon: Hemne Kraftlag Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Tlf

4 4 Styrets årsberetning for 2010 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag SA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, bredbåndleveranser, kabel-tv, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2010 Selskapets styre har 5 medlemmer; Svein Henry Berdal Knut Gunnes Oddrun Andersen Kjell Øyasæter Jostein Folgerø styreleder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem valgt av og blant de ansatte Årsmøtets leder Jorulf Gumdal deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. Det er i 2010 avholdt 10 styremøter og 81 saker er behandlet. Styret utøver sin virksomhet i samsvar med bestemmelsene i selskapets vedtekter og vedtatt styreinstruks. For øvrig ligger Aksjelovens og Samvirkelovens bestemmelser til grunn for selskapets drift og styring. FORTSATT DRIFT Styret mener Hemne Kraftlags økonomiske stilling er god, og at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet for REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et overskudd etter skattekostnader på kr ,- (underskudd på kr ,- i 2009). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2010 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat er bedret, og ble i 2010 kr ,- (kr ,-). Dette fordeler seg med et overskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Selskapet har ved utgangen av 2010 en akkumulert mindreinntektssaldo på kr ,-. Reduksjonen i saldo i forhold til 2009 er håndtert i samsvar med Representantskapets intensjon for å avvikle mindreinntektssaldo innen Årets investeringer beløper seg til kr , og relaterer seg i all hovedsak til nettvirksomheten og ombygging av administrasjonsbygget. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser tilsvarer morselskapets regnskap, da egenkapitalmetoden benyttes ved regnskapsavslutningen. Selv om datterselskapenes aktiviteter har en positiv resultatutvikling sett under ett, er styret ennå ikke tilfreds med det totale økonomiske resultat. HK Eiendom AS eier kraftlagets eiendomsmasse med unntak av administrasjonsbygget. Det er også i 2010 gjennomført betydelige arbeider i oppgradering og tilpasning av HOB-bygget til nye leietakere. Alle enheter i selskapet, både boligenheter og næringsareal er fullt utleid. Selskapets regnskap viser et positivt resultat. HemneNett AS har også i 2010 hatt et stabilt driftsår med godt økonomisk resultat. Selskapet har ervervet infrastrukturen for kabeltv-nettet på Kyrksæterøra, og det er gjort betydelige arbeider for å videreutvikle dette nettet til også å kunne levere bredbåndstjenester. Selskapets produkter er tatt godt imot i markedet i Hemne og Snillfjord. MerkantilNor AS har i 2010 hatt en stabil aktivitet, og regnskapet fremstår med et tilfredsstillende resultat. I tråd med selskapets strategi er det etablert et datterselskap i Trondheim som skal sikre tilgang på både kompetanse og etter hvert en økt kundeportefølje. Oppstarten i Trondheim har ennå ikke svart til forventningene, og medfører et underskudd i ASPnor AS leverer IT-tjenester til både konsernets selskaper og ikke minst til eksterne kunder. Selskapets resultat er ennå ikke på et tilfredsstillende nivå, men utviklingen er positiv og nesten i samsvar med selskapets målsetting. Kvaliteten på produkter og kompetansen på medarbeiderne er gode, og skal kunne være grunnlag for en fremtidig fornuftig og utviklende virksomhet i konsernet. NorTrim AS ferdigstilte i 2010 den ny plattformen for selskapets hovedprodukt som er programvare for treningssentre og andre virksomheter med store medlemstall. Det økonomiske resultatet er ennå ikke på et tilfredsstillende nivå, men da produktet er godt mottatt i markedet har en fremdeles gode forventninger til fremtidig resultatutvikling. Det er aktivert kostnader med kr 3,6 mill. i forbindelse med utvikling av ny programvare. HK Elektro AS er konsernets installasjonsvirksomhet. Selskapet hadde også i 2010 stabil drift med et tilfredsstillende resultat. Virksomheten leverer tjenester til både private og næringsvirksomheter, primært i Hemne og Snillfjord. Selskapets ansatte har en eierandel på 32,5%. Hemne Elektromiljø AS er konsernets elektrobutikk tilknyttet Expertkjeden. Selskapets resultat ble ikke tilfredsstillende, til tross for store forhåpninger om bedret inntjening ved flytting av virksomheten til Falksenteret. Det vurderes fortløpende hvordan selskapets drift skal kunne

5 5 Styrets årsberetning for 2010 forts. bedres. Selskapets ansatte har en eierandel på 16,7%. Hemne Fjernvarme AS sin virksomhet var i 2010 preget av periodevise høye energipriser og kaldt vær, samt høyt prisnivå på innkjøpt biomasse. Dette medførte økte driftsinntekter, som imidlertid ikke dekket opp selskapets kostnadsnivå godt nok. Det økonomiske resultat ble ikke tilfredsstillende. Gjennom konvertering av deler av lån til selskapet, har eierne økt selskapets aksjekapital. Saga Eiendom AS eier 35% av aksjene. Selskapet arbeider kontinuerlig for å bedre det økonomiske resultat på noe sikt. Styret har i regnskapet for 2010 foretatt en ekstraordinær nedskriving av bokført verdi, samt redusert gjenværende nedskrivingstid på goodwill. Styret mener at det fremlagte resultatregnskap for 2010 og balansen pr gir et riktig bilde av selskapets virksomhet og økonomiske stilling. ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING Sykefraværet blant selskapets ansatte er fremdeles på et svært lavt nivå. I 2010 var det totale fraværet 3,0 % mot 1,5 % året før. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker siste år. Det arbeides planmessig for å ivareta medarbeidernes trivsel og sikkerhet, blant annet er innført et kvalitetssystem tilpasset bransjens krav. Virksomheten er tilsluttet bedriftshelsetjeneste gjennom sitt medlemskap i Bedriftshelsa. Styret betrakter arbeidsmiljø som godt. Selskapet har vedtatt egne etiske retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Intensjonene i Lov mot diskriminering ivaretas gjennom de etiske retningslinjene, både med hensyn til likestilling, kultur og trakassering. Ingen skal diskrimineres på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Heller skal ingen diskrimineres som følge av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt for å tilrettelegge arbeidsmuligheter, både fysisk og organisasjonsmessig, for slike arbeidstakere. Det er ved årets slutt ansatt 21 personer i selskapet, hvorav 4 er kvinner. Tilsvarende tall for konsernet er 68 medarbeidere, hvorav 18 er kvinner. Styret består av 4 menn og 1 kvinne. Det er i selskapet ingen forskjellsbehandling mellom kjønnene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter påvirker bare i liten grad det ytre miljø. I utøvelsen av nettaktiviteten etterstrebes å benytte miljøvennlige stoffer, og spesialavfall håndteres på en forskriftsmessig korrekt måte. KRAFTOMSETNING Gjennom vår alliansedeltakelse med Fjordkraft AS, er kraftlagets kunder sikret en konkurransedyktig leveranse av ren energi. Risikoen knyttet til kraftomsetning er også minimalisert gjennom alliansen. Det er mange energileverandører i markedet, og dette medfører naturlig nok hard konkurranse om hver enkelt kunde. Våre produkt kombinert med lokal tilstedeværelse og tilhørende service, gjør at tilfredsheten blant våre kunder ligger på et høyt nivå. Det er i 2010 solgt energi tilsvarende 61,5 GWh, som er 10,2% mer enn forrige år. NETTVIRKSOMHETEN Det ble totalt overført 78,8 GWh i selskapets nett, noe som er en økning på 10,5% i forhold til Hovedårsaken til økningen er lengre perioder med lave temperaturer. Selskapets distribusjonsnett er cirka 840 km og cirka anlegg er tilknyttet. Omfattende nett med relativt få tilknytninger, kombinert med en meget utfordrende topografi, gjør at nettleien i vårt område er høyere enn ønsket. Selskapets arbeid med ulike tiltak som kan bidra til at en ytterligere reduksjon i nettleien fortsetter. Hemne Kraftlag mottok i 2010 statlig tilskudd på kr 3,5 mill. brukt til å redusere grunnlaget for beregning av nettleien. Samtidig vedtok styret ikke å benytte hele den tillatte inntektsramme ved fastsetting av nettleien. Dette medførte en liten reduksjon i nettleien, noe som var atypisk for bransjen i Leveringskvaliteten har også i 2010 vært høy. Det har vært få utfall utover de som har vært nødvendige og varslet for å gjennomføre nødvendig vedlikehold. HENDELSER ETTER 1. JANUAR 2010 Med virkning fra 1. januar 2011 er Hemne Kraftlag omdannet fra et selskap med begrenset ansvar til et samvirkeforetak. Hovedgrunnen til at Representantskapet høsten 2010 besluttet omdanning, var at virksomheten i et BA ikke var lovregulert, og at selskapet måtte tilpasse seg bestemmelsene i den nye lov om samvirkeforetak. Omdanningen ble besluttet av Representantskapet høsten 2010, og har medført enkelte endringer i selskapets vedtekter. Blant annet trenger ikke en ny nettkunde lengre erverve andel i selskapet, antall styremedlemmer utvides fra fem til seks og virksomheten er nå lovmessig pålagt bestemmelser knyttet til Samvirke-loven. Representantskapet benevnes fra årsskiftet som årsmøtet. Det er ingen endringer når det gjelder selskapets oppbygging av styrende organer. Styret har i forbindelse med fastsetting av nettleie for 2011 besluttet ikke å benytte muligheten til å ta ut hele inntektsrammen fastsatt av NVE. Dette, sammen med både statlig tilskudd til reduksjon av nettleien og styrets beslutning om ikke å kreve inn andel av mindreinntektssaldo, gjør at beregnet nettleie i 2011 blir vesentlig lavere enn maksimalt tillatt nivå, og også en ikke ubetydelig reduksjon i forhold til nivået i 2010.

6 6 Styrets årsberetning for 2010 forts. Årets første måneder har vært preget av lange kulde perioder og høye strømpriser over lengre tid. I tillegg til et generelt høyt prisnivå i store deler av Norden, har myndighetene av balansehensyn også i vinter innført områdepriser blant annet i Midt-Norge. Dette har ført til en ikke ubetydelig økonomisk ekstrabelastning for midtnorske strømkunder. Områdetillegget tilfaller i stor grad produsentene, og fastsettes daglig med grunnlag av tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen Nordpool. Kraftlagets kunder har i sine avtaler garantier om pristak i forhold til systempris. Alle aksjer i Hemne Elektromiljø AS er pr. mars 2011 solgt til Snekvik Eiendom AS. Bakgrunnen for beslutning om salg var at vi ikke klarte å oppnå de økonomiske resultat som var forventet, og en fant det derfor riktig å selge virksomheten til en kjøper med erfaring fra blant annet kjededrift i butikksenter. Styret har under en del økonomiske forutsetninger besluttet å investere i strømfremføring til området Vessesetra. Tiltaket forutsetter en vesentlig deltakelse fra interessenter i området. RISIKOVURDERINGER Hemne Kraftlag har en sterk finansiell stilling, både i forhold til soliditet og likviditet. Ingen virksomhet er knyttet til utenlands valuta, og eksponeringen i aksjemarkedet er meget begrenset. Styret betrakter derfor finansiell risiko som minimal. Gjennom sterkere konkurranse om strømkundene, øker den markedsmessige risiko. Styret har fokus på området, både i forhold til kundetilfredshet og markedsandeler. Markedsrisikoen betraktes som liten, selv om konkurransen i kraftmarkedet er betydelig. FREMTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt ha fokus på høy effektivitet og kvalitet i nettvirksomheten, samtidig som målet om lavest mulig nettleie etterstrebes gjennom god drift i konsernet. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokalt eid og styrt virksomhet i tråd med Representantskapets beslutninger. Konkurransen om kraftkunder forventes å vedvare, og selskapets fokus på å levere et best mulig produkt til våre sluttbrukere forsterkes. Dette skjer både med hensyn til kundekommunikasjon og omdømmebygging. Gjennomførte målinger av kundetilfredsheten viser at selskapet har meget fornøyde og lojale kunder. Selskapet vil i den grad det er mulig, bidra til økt lokal energiproduksjon. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, har styret en positiv holdning til videre utvikling av konsernet innenfor forsvarlige, resultatmessige rammer. DATTERSELSKAPER Ved årsskiftet var følgende selskap del av konsernet: Hemne Kraftlag SA HemneNett AS Infonett Hemne AS (100% eid av HemneNett AS) Hemne Kraftlag Eiendom AS ASPnor AS NorTrim AS Hemne Energi AS MerkantilNor AS MerkantilNor Trondheim AS (100% eid av MerkantilNor AS) HK Elektro AS (67,5%) (32,5% eies av selskapets ansatte) Hemne Elektromiljø AS (Expert) (83,4 %) (16,6 % eies av selskapets ansatte) Hemne Fjernvarme AS (65 %) (35 % eies av Saga Eiendom AS) RESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: Avsetning til konsernbidrag kr ,- Overføring fra annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Konsernets samlede årsresultat på kr ,- foreslås overført til annen egenkapital. Selskapet styre vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til konsernets beste i Kyrksæterøra, 2. mai 2011 Svein Henry Berdal styrets leder Knut Gunnes styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Kjell Øyasæter styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

7 7 Balanse Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Note , , , , Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer , , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 8 Balanse forts. Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser 0 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 2. mai 2011 Svein Henry Berdal styrets leder Knut Gunnes styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Kjell Øyasæter styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

9 9 Resultatregnskap Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill 0 0 Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ord.resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet 0 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) Disponeringer Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum disponeringer Note , , , ,

10 10 Noter 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2010 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag SA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-50% 20-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr avskrives over 8 år. Opprinnelig avskrivningstid ved anskaffelsen var 15 år. På grunn av stor usikkerhet rundt råstofftilgang er avskrivningstiden fra og med 2010 redusert til 8 år. Årlige avskrivninger blir etter dette kr Tilleggsavskrivning i 2010 ved endring av avskrivningstid utgjør kr Rest til avskrivning pr utgjør kr Øvrig goodwill avskrives over 5 år. Se også note ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2010 P.r % Hemne kommune ,5 Snillfjord kommune ,7 Private andelseiere ,8 Sum andelskapital ,0

11 11 Noter forts. 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100% 100% MerkantilNor Trondheim AS (MNT) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% NorTrim AS (NT) 100% 100% ASPnor AS (ASP) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Hemne Elektromiljø AS (HE) 83,3% 83,3% 0 Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Industriveien 5 Hemne AS (Ind5) 40% 40% InfoNett Hemne AS (IN) 100% 100% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune, med unntak av MerkantilNor Trondheim AS som har postadresse Trondheim. Resultat i konsernselskap for 2010 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen He HKei HKe MN MNT HN NT ASP HF HE IN VF Ind5 Balanseført verdi Tilgang til anskaff. kost Resultatandel år Avskrivning goodwill Konsernbidrag Betalt overkurs Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Pr har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Energi AS Avregningskonto Kortsiktig Hemne Energi AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Elektro AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) HK Elektro AS Annen korts. fordring Kortsiktig Hemne Elektromiljø AS Fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilNor AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld MerkantilNor Trondheim AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) NorTrim AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld NorTrim AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPnor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPNor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld HemneNett AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig Fordring på Hemne Elektromiljø AS er nedskrevet med kr , MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt.

12 12 Noter forts. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer- /mindreinntekt med virkning fra Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt før ekst. ord avskr Årets ekstraord. avskr. mindreinntektssaldo Akkumulert mindreinntekt OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastning Avkastning 12,3% 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag SA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. Egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Endring fond for vurderingsf Bokført kapital oppkjøpte selskap i Minoritetsinteresser Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2010 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning.

13 13 Indirekte kontantstrøm Hemne Kraftlag SA Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Verdijustering aksjer datter/tilknyttet selskap. Nedskriving mindreinntekt /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger av egenkapital og mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per slutt Hemne Kraftlag SA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer og driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill, nedskriving anlegsmidler og nedskriving mindreinntekt /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetaling av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per slutt

14 14 Revisjonsberetning

15 15 Administrasjonens redegjørelse NETTLEIEN Nivået på nettleien i kraftlagets konsesjonsområde vil alltid ha sterk fokus. Administrasjonen vil sammen med selskapets styre gjøre det som er mulig og forsvarlig for å fortsette den positive trenden i forhold til de fleste andre nettselskaper. Fra våre kunder får vi klare meldinger om at en sikker og stabil leveringskvalitet er av stor betydning Dette setter krav til både nødvendige nyinvesteringer og et forsvarlig nivå på det vedlikeholdsarbeid som er en kontinuerlig prosess i selskapet. STRØMPRIS/GARANTIKRAFT/OMRÅDETILLEGG Gjennom vårt samarbeid med Fjordkraft og Kraftalliansen, kan vi tilby våre kunder konkurransedyktige priser på strømleveransen. Av ulike årsaker er det gjennom året betydelige variasjoner i prisen på elektrisk kraft, årsaker vi i Hemne Kraftlag ikke har muligheter til å påvirke. Vi tilbyr derfor våre kunder en garanti mot høye priser. Fra 2011 inkluderer denne garantien også områdetillegget som blant annet i Midt-Norge gir høyere priser enn i andre deler av landet når forsyningssituasjonen er krevende som følge av produksjon, import og forbruk. OMDANNING TIL SAMVIRKEFORETAK Som følge av at ny lov om samvirkeforetak er trådt i kraft, besluttet Representantskapet høsten 2010 at Hemne Kraftlag BA skulle omdannes til et samvirkeforetak (SA). Omdanningen medfører ingen vesentlige endringer knyttet til styringen og andelshavernes innflytelse i selskapet. I den daglige drift vil det ikke skje endringer som følge av omdanningen, mens det i styringsorganene blir noen endringer. Blant annet har de ansatte i konsernet krav på to medlemmer i styret, hvilket har medført at antall styremedlemmer er økt til 6. Regler om kjønnskvotering kommer også formelt til anvendelse, selv om disse i praksis har vært fulgt i de senere år. Representantskapet som foretakets øverste myndighet skifter betegnelse til Årsmøte. EIERSTRUKTUR Med bakgrunn i henvendelse fra Snillfjord kommune v/ordfører om blant annet omdanning til aksjeselskap, besluttet selskapets Representantskap høsten 2010 at en slik omdanning ikke var aktuell politikk. Selskapets lokale eierskap og eierstyring skal videreføres, og selskapets fokus skal være på mest mulig lønnsom drift og videre utvikling slik at selskapets kapital over sikt gir best mulig avkastning. DATTERSELSKAPENE De ulike datterselskaper i konsernet forutsettes alle å gi positive økonomiske bidrag over noe tid. De fleste av selskapene gir avkastning pr. i dag, mens andre ennå ikke er på forventet avkastningsnivå. Foruten krav til avkastning, er det viktig at de ulike selskapene gjensidig kan bidra til hverandres positive utvikling. Dette både med hensyn til kompetanse, produkt og ikke minst marked. HEMNE NÆRINGSHAGE Hemne Næringshage, som ble offisielt åpnet 30. april i år, har sin lokalisering i kraftlagets eiendommer på Kyrksæterøra. Konsernets selskaper er medlemmer i næringshagen, og ønsker på ulike måter å bidra til at næringshagen blir en stimulator for videre vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Konsernet hilser også en restrukturering av det totale næringsarbeidet i kommunen velkommen, i den erkjennelse at ethvert lokalsamfunn er avhengig av aktører som bidrar med verdiskapning og etablering av nye arbeidsplasser. KOMPETANSE LÆRLINGER Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er viktig for at et lite lokalsamfunn fortsatt skal bestå og kunne drive bærekraftig virksomhet, samt for å kunne ha et variert tilbud av varer og tjenester slik at også nye innbyggere ønsker å bosette seg i bygda. Som en av kommunens hjørnesteinsbedrifter, ser Hemne Kraftlag det som et ansvar å bidra til utdanning og rekruttering av dyktige lokale lærlinger og arbeidsfolk. Konsernet har i dag totalt 68 ansatte innenfor fagfelt som; elektro, økonomi, salg, markedsføring, telekommunikasjon, IT, administrasjon, butikk, renhold, tilsyn. For rekruttering av lærlinger til konsernets selskaper har vi et godt samarbeid med Tokha Tverrfaglig opplæringskontor i Hemne og Aure. Vi har i dag 1 lærling i energimontørfaget, 1 lærling i kontor- og administrasjonsfaget og 2 lærling i elektrikerfaget. INNOVASJON OG NYSKAPNING De fleste av våre datterselskaper driver med virksomhet som setter krav til innovative evner og muligheter, noe som også fremover vil bli en viktig oppgave for konsernet. Ønsket om nyskapning skal skje innen kontrollerte og best mulig målbare rammer, dog med aksept for at økonomisk resultat ikke alltid kan forventes på kort sikt.

16 16 Nettavdelingen SMÅKRAFT I HEMNE OG SNILLFJORD Både i Hemne og Snillfjord har det i de siste åra vært en stor aktivitet for å kartlegge mulig småkraftutbygging. De ulike fallrettighetshaverne har via ulike konsulentfirma fått utarbeidet planer for utbygging av småkraftanlegg samt eventuelle konsesjonssøknader til NVE. I Hemne kommune er det i dag planer om en total produksjonskapasitet på ca. 20MW og ca. 10MW i Snillfjord kommune. Dette er alt vesentlig flomverk uten vannmagasin som vil ha høy produksjon når det er regn eller snøsmelting og vil derfor kunne levere store energimengder inn på nettet når det er lav last (lite forbruk). Energien vil derfor måtte kunne transporteres inn på overliggende nett via transformatorstasjoner tilknyttet regionalnettet (132kV). Våre 22kV distribusjonslinjer vil til tider ikke ha kapaistet til å transportere denne energien. Vi har derfor fått utarbeid en rapport som vil være til stor hjelp for videre planlegging av småkraftutbygging i vårt forsyningsområde. Her fremkommer det hvilke alternativer som kan iverksettes og hvilke kostnader disse tiltakene utløser. NY FYLKESVEI 714 Statens vegvesen er i gang med bygging av ny fylkesvei 714 i Snillfjord. I første byggetrinn inngår bygging av Vasslagstunnelen (2558 m), Fenestunnelen (1070 m) og Brattstiåstunnelen (215 m). Senere kommer flere tunneler med Mjønesaunetunnelen (2675m) som den lengste. Tunnelene vil kreve strøm til både belysning og ventilasjon. Effektbehovet i moderne veitunneler er så stort at det kreves høyspent forsyning med egne transformatorstasjoner i tunnelene. For å drifte dette blir det lagt gjennomgående høyspentkabel i tunnelene.

17 17 Det lokale eltilsyn (DLE) og måleravdelinga DET LOKALE ELTILSYN Hemne Kraftlag SA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE utfører sitt tilsyn etter instruks fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. En del av tilsynsvirksomheten omfatter også virksomhetskontroll med verifikasjon av HMS hos næringsdrivende. Kontroll av nyanlegg Kvaliteten på nye installasjoner, samt samsvarserklæring med sluttkontroll og tilhørende dokumentasjon skal ivaretas av utførende elektroentreprenør. Da det har vist seg at feilprosenten på nyanlegg er større enn ønsket, har DSB for 2010 og 2011 bestemt at alle nyanlegg skal kontrolleres av DLE. Det betyr at eiere av nye anlegg (boliger, hytter etc.) vil få besøk av DLE for en kontroll av nye anlegg. Feil og mangler funnet ved en slik kontroll må dekkes av elektroentreprenør. Energidag I tillegg til elkontroll driver vi også aktivt med informasjonsarbeid i samarbeid med skolene i Hemne og Snillfjord. Hvert år inviteres alle 9. klassene til en Energidag ved Kraftlaget. Vi starter med en omvisning i Søa Kraftverk og fortsetter med temaene energi, elsikkerhet, enøk og miljø. Underveis får vi også informert om nettvett ved hjelp av HemneNett AS. Til slutt lar vi elevene få utføre ei lita praktisk kobling. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere for vår energidag. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. MÅLERAVDELINGA Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Alle våre kwhmålere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har lagt fram et forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Dette forslaget beskriver krav som nye fjernavleste målere må kunne innfri, som bl.a. krav om timemålte anlegg for alle kunder, krav om mulighet for å koble fra anlegg via relé innebygd i hver måler, muligheter for at informasjon om øyeblikksuttak (effekt) og forbruk (energi) kan vises på målerne. Med innføring av fjernavleste målere blir det slutt på at kundene selv må lese av strømmåleren, dette vil bli gjort automatisk via toveis kommunikasjon. Dette gir kundene bedre styring av sitt forbruk, og nettselskapene kan effektivisere nettdriften. Kundene kan også få løpende informasjon om strømprisene, slik at forbruket kan reduseres ellers flyttes til tider med lavere pris. Hemne Kraftlag er allerede i gang med et pilotprosjekt med testing hos cirka hundre kunder, for å kunne ta et riktig valg av leverandør av målere, og i tillegg skaffe seg nødvendig kompetanse på hvordan dette vil fungere mht. innsamling av måleverdier, riktig avregning og informasjon ut til kundene.

18 18 Markedsavdelingen Støtte til lokale lag og foreninger * Sponsoravtaler for lengre perioder * Gavemidler for arrangement, aktiviteter * Generell driftsstøtte ved byggeprosjekter, investeringer * Gaver, gevinster til basar, loddbok m.m Søknadsfrist for generell driftsstøtte 19. september Selvbetjening for kundene Alle kunder med tilgang til internett, kan logge inn på MIN SIDE på Vårt mål er å være ditt førstevalg ved valg av kraftleverandør, gjennom å kunne tilby kvalitet, konkurransedyktige priser, lokal og tilgjengelig kundeservice. Det er mange fordeler ved å velge en lokal leverandør! Hos oss er du garantert: God og tilgjengelig kundeservice lokale ansatte med kjennskap til både mennesker og geografi Alt på en faktura en leverandør enklere å holde oversikt Ingen forskuddsbetaling etterskuddsvis fakturering av faktisk forbruk Konkurransedyktige priser samarbeider med Fjordkraft om innkjøp av strøm, følger Nordpools priser Kvalitetsprodukter * GarantiKraft med pristak * SpotKraft som alltid følger markedsprisen * FastKraft med fast pris på strømmen i avtaleperioden * Strømforsikring inkludert i strømprisen Her kan du: * Legge inn ADRESSENDRING (ved flytting) * Se hvilket KRAFTPRODUKT du har * Bestille SMS/E-POST VARSLING for måleravlesning * Tegne avtale for AVTALEGIRO og/eller EFAKTURA * Endre din E-POST eller TELEFONNUMMER * Se på og ta utskrift av FAKTURAER * Ta kontakt med oss via KONTAKSKJEMA * Legge inn dine MÅLERAVLESNINGER * Få oversikt over alle dine TIDLIGERE AVLESNINGER * Komplett oversikt over ditt STRØMFORBRUK * Mulighet for å endre din KUNDEPROFIL KTI undersøkelse Den årlige KTI undersøkelsen er et veldig nyttig verktøy for oss. Denne gir klare tilbakemeldinger på hva kundene syns fungerer, og hvor de mener vi bør forbedre oss. Denne blir brukt aktivt gjennom året, for å kundetilpasse våre tjenester så godt som det overhodet lar seg gjøre. KTI undersøkelsen for 2010 resulterte i den høyeste poengsum noensinne for Hemne kraftlag. Takk til alle som har svart på undersøkelsen det setter vi stor pris på! Brukervennlige betalingstjenester * E-faktura strømregninga rett inn i nettbanken ferdig utfylt med beløp, forfallsdato og kontonummer * Avtalegiro trekk direkte fra konto for dekning av strømregninga di hver måned * Betalingsavtaler tilpasset deg ved evt. problemer Besøk våre hjemmesider: eller kom gjerne innom for en prat. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos Hemne Kraftlag!

19 19 Administrasjonen Konsernleder Per Arne Kaarstad er selskapets og konsernets øverste leder. Han rapporterer til selskapets styre i samsvar med bestemmelsene i Samvirkeloven og vedtatt instruks. Denne rapporteringen skjer både gjennom utarbeidelse av skriftlig saksgrunnlag samt muntlige orienteringer til styret. Konsernleder har også det privilegium å være leder for selskapets og konsernets ansatte. Disse utgjør den viktigste ressursen for selskapet, og innehar en betydelig kompetanse innen for sine ulike fagområder. Konsernets ansatte er svært aktive når det gjelder faglig videreutvikling, noe som også er nødvendig for å kunne levere de ytelser og tjenester våre kunder etterspør. Konsernleder innehar mange styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernets datterselskaper. Han representerer Hemne Kraftlag SA i flere eksterne styrer. Kontorsjef Anders Bugten innehar ansvaret for konsernets økonomistyring og rapportering av regnskap. Han er konsernleders stedfortreder, og innehar flere styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernet. Med sin mangeårige bakgrunn i selskapet, innehar kontorsjefen stor kunnskap om både økonomiske og regulatoriske forhold knyttet til store deler av morselskapets virksomhet. Dette er spesielt viktig i forhold til rapportering og kommunikasjon mot NVE. Markedsleder Jostein Folgerø har det daglige ansvar for selskapets kraftomsetning og konsernets markedsarbeid. Kommunikasjon mot selskapets kunder er et fokusområde. Han har også ansvaret for drift av selskapets administrasjonsbygg. I tillegg leies hans tjenester ut til både HemneNett AS og HK Eiendom AS. I disse selskapene er han dermed innleid daglig leder. Nettsjef Hans Sæter bekler en viktig rolle i selskapet. Som den som til daglig har ansvaret for selskapets viktigste funksjon, nemlig strømfremføring til alle våre kunder, hviler et stort ansvar på denne funksjonen. Per Arne Kaarstad Konsernleder Anders Bugten Kontorsjef Jostein Folgerø Markedsleder Hans Sæter Nettsjef Regnskapsmedarbeider Rita Stamnestrø holder orden på morselskapets regnskap. Dette innbefatter både bilagshåndtering, oppfølging av og kontroll med kunde- og leverandørreskontroene samt å besørge at de ulike bankkonto til enhver tid stemmer og er ajour. Personalkonsulent Erling Haugen tiltrådte stillingen 1. januar Arbeidsområdene er i hovedsak lønnsog personalsaker i konsernet, håndheving av bestemmelsene i ulike hovedavtaler, tariffavtaler og lokale bestemmelser samt ikke minst forhold knyttet til de ulike pensjonsordninger som finnes i konsernet. Personalkonsulenten har dessuten ansvaret for å følge opp at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet skjer som bestemt. Rita Stamnestrø Regnskapsmedarbeider Erling Haugen Personalkonsulent

20 20 HemneNett AS HemneNett er på full fart inn i framtida. Vi opererer i en bransje der utviklinga går utrolig fort, og skal man kunne hevde seg som en konkurransedyktig leverandør, må man være oppdatert på det nye som skjer i bransjen. Høy aktivitet preget derfor fjoråret for de ansatte i HemneNett. Vi kjøpte ut de gamle eierne av kabel-tvnettet på Kyrksæterøra, og står nå som eier av 100% av aksene i selskapet. En prioritert oppgave var derfor oppgradering og utbygging av kabel-tv-nettet. For å kunne drifte nettet og sentralen, har det også vært gjennomført en betydelig kompetanseheving blant selskapets ansatte. Vi er nå en komplett triple play leverandør og kan tilby både bredbånd, tv og telefoni på en og samme kabel, og med langt større hastigheter enn før. Vi selger også utstyr for digital TV: HD dekodere standard og PVR dekodere, samt cam for TV med innebygd dekoder. På bredbåndssiden vil vi fra april 2011 også sette opp hastigheten på våre øvrige produkter: ADSL SHDSL Radio trådløst Fiber Trådløs sone på Skogrand Camping Du kan i tillegg kjøpe utstyr til din bredbåndsoppkobling hos oss, så som trådløs router, datakabler over standard lengde, PC med tilhørende programvare og tilbehør. Andre produkter vi tilbyr er: E-post: Vasket e-postadresser mot spam og virus med IP-telefoni Betalingsterminal Support og service Datakurs Bli med HemneNett inn i framtida du også! Besøk gjerne våre hjemmesider: Eller ta kontakt med oss på telefon eller besøk oss i Hollaveien 2. MerkantilNor AS MerkantilNor er et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag SA, med kontor på Kyrksæterøra og datterselskapet MerkantilNor Trondheim AS på Solsiden i Trond-heim. Med kompetanse og fleksibilitet som sine fremste fortrinn, har bedriften opparbeidet seg en solid kundemasse som også strekker seg langt utover primærområdet. MerkantilNor har i dag åtte ansatte på Kyrksæterøra og fire i Trondheim. Bedriften er medlem i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), noe som vitner om kvalitet og seriøsitet. Primærområdet er naturlig nok Hemne. Selskapet legger vekt på at kunden skal få det han ønsker, enten det dreier seg om et enkeltpersonsforetak eller en stor bedrift. Det er ingen begrensninger hva kundegrupper angår.. Moderne digitale løsninger, kombinert høy kompetanse, gjør at vi hele tiden søker beste løsning for kunder, og ønsker å være en aktiv medspiller i bedriftens utvikling, - uansett størrelse. Våre løsninger din fremtid! Besøk våre hjemmesider: MerkantilNor tar på seg oppdrag i forbindelse med etablering, samt regnskapsføring og årsavslutning for alle selskapsformer. Budsjettering, lønn, fakturering og rådgivning er også blant arbeidsområdene.

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer