ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1

2 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en avdeling med 18 barn og tre voksne. Hovedhuset i Peter Loranges vei har fire avdelinger. Barnehagen har barn i alderen 1-5 år. Begge enhetene er lett tilgjengelige med buss og tog. Nedre Stabekk: Jernbaneveien Stabekk. Tlf: Hovedhusets besøksadresse adresse: Peter Loranges vei 15, 1369 Stabekk. Tlf kontor: , Tlf Gaus: Tlf Roms: Tlf Brummund: Tlf Dal: Fax: Postadresse begge hus: e-post for begge hus: Stabekk barnehage Bærum kommune 1304 Sandvika 2

3 Informasjon om årsplanen I dette heftet vil du finne vår årsplan som sier noe om Stabekk barnehages visjon og verdigrunnlag, vårt syn på barn, våre arbeidsmetoder og praktisk informasjon. En årsplan skal si noe om hvordan barnehagen jobber ut fra gjeldende lover og rammeverk, hvordan dette ivaretas gjennom dokumentasjon og vurdering. Den skal vise hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnets hjem. Den er også et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen og et grunnlag for kommunens tilsyn. I tillegg gir den informasjon om barnehagens pedagogisk arbeid til eier, politikere, kommune, samarbeidspartnere og andre interesserte. 3

4 Innholdsfortegnelse 1. barnehagens visjon og verdier s 5 2. barns medvirkning s 6 3. foreldremedvirkning og samarbeid s 6 4. personalarbeid og opplæring s 7 5. fagområdene s 8 6. lek, erfaring og progresjon s 9 7. overgang barnehage skole s dokumentasjon og vurdering s praktiske opplysninger s årshjul s 18 4

5 1. Barnehagens visjon og verdier: Med sans for livet! Hvert menneske skal føle seg verdifull på alle plan, samme hvilket utgangspunkt det har. Det gjelder personale, foreldre, barn og samarbeidspartnere. Vi skal være med på å legge et grunnlag for å ha et godt livsgrunnlag. Vi byr på oss selv, vi er foranderlige og vi gjør hverandre gode! Verdier: Mot Vi utfordrer oss selv og hverandre gjennom å gjøre nye ting, og kommuniserer åpent og ærlig til hverandre. Vi er positive og tar ansvar for oss selv og hverandre. Vi roser og anerkjenner hverandre Åpenhet Vi er rause, ærlige, lyttende og oppmuntrer hverandre til åpen kommunikasjon. Vi utrykker og respekterer hverandres behov og ønsker. Vi har det gøy på jobben, og tar ansvar for å spre glede i hverdagen. Respekt Vi er lojale mot beslutninger og verdiene. Vi viser hverandre respekt gjennom å være ydmyke og tolerante for ulikheter. Vi viser hverandre respekt gjennom å dele kunnskap, kompetanse og erfaringer. Verdier har stor innflytelse på hvem vi er og valgene vi tar- de danner grunnpilarene i alt vi foretar oss. Mange av målene vi setter oss er faktisk et resultat av verdiene våre. I tillegg danner verdiene våre grunnlaget for hvordan vi oppfatter verden, og hva vi fokuserer på og legger merke til. Hvordan synliggjør og jobber vi med visjonen og verdiene konkret? Tas opp jevnlig på morgenmøter, avdelingsmøter, medarbeidersamtaler, personalmøter og planleggingsdager og ikke minst i daglige situasjoner. Personalet møtes månedlig hvor målet er å reflektere over egen praksis og relatere dem til verdiene. Om ønskelig, kan man ta kontakt med styrer for å få mer informasjon. 5

6 2. Barns medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barns medvirkning betyr nødvendigvis ikke å gi barn flere valgmuligheter, men om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de evner å se bak og tolke barns intensjon. Både fysisk og verbalt gir barn uttrykk for hvordan de har det. Disse uttrykkene skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og til å stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for disse. Hvordan kommer dette til syne i Stabekk? Gjennom de voksnes evne til å se, lytte, tolke og anerkjenne. Ved å ta enda mer tak i barnas nysgjerrighet, initiativ, behov, modenhet og opplevelser, da dette også er en unik inngangsport til læring. Ved å sette av god tid og mye rom for lek og egne prosjekter. Ved å skape balanse mellom hensynet til enkeltbarnet og hensynet til gruppen. Ved å ta i bruk barnas synspunkter i vurderingsarbeidet. 3. Foreldre medvirkning/samarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnets hjem. (lov om bhg 1 Formål) I Stabekk barnehage har foreldre flere møteplasser hvor de kan medvirke; de daglige møtene, foreldremøter, /-samtaler, gjennom brukerundersøkelser og ved deltakelse i Samarbeidsutvalget (SU). Rammeplanen sier klart hva som er kravene til foreldresamarbeid: Det er foreldrene som har ansvar for barnets oppdragelse og barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Det er viktig med forståelse og samarbeid i kontakten mellom foreldre og barnehagen. Barnehagen må arbeide for å finne balanse mellom respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barns rettigheter og grunnleggende fellesverdier barnehagen er forpliktet på. Barnehagen må være lydhør for foreldrenes forventinger og ønsker både som enkeltpersoner og gruppe. Derfor bør barnehagens verdigrunnlag drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. 6

7 Våre forventninger til foreldrene: At dere sier hei og ha det når dere kommer og når dere henter i barnehagen, så vi til enhver tid vet hvem som er i barnehagen. At dere informerer barnehagen om det har skjedd ting som kan ha konsekvenser for barnets dag. Dette gjelder for eksempel om barnet har sovet dårlig eller at barnet opplever sykdom i nærmeste familie, skillsmisse med mer. At dere samarbeider med barnehagen for felles mål om trivsel og mestring for barna, gjennom for eksempel foreldresamtaler. At dere leser all informasjon fra barnehagen. At dere engasjerer dere og gir tilbakemeldinger på en god måte, både når dere er fornøyde og ikke fornøyde. At dere skriver dere opp på foreldresamtaler. 4. Personalarbeid /-opplæring Rammeplan 06 poengterer hvor viktig voksenrollen er i barnehagen. Personalet har ulike ryggsekker å bære på, med ulik kompetanse og ressurser. I Stabekk barnehage har vi derfor fokus på bevisstgjøring av personalets rolle i henhold til sin væremåte og sine holdninger. Vi skal se barnets individuelle behov, og motivere dem til å undre seg, stille spørsmål og være nysgjerrige. Opplæringen og bevisstgjøringen skjer: Intervju: Informasjon om visjon og verdier, og samtaler for å få frem holdninger, tanker, erfaringer. Opplæring: Stabekk barnehage har egen opplæringsplan, og samtaler med tilbakemeldinger med styrer og pedagogisk leder (for assistenten). Personalmøter og planleggingsdager: Gjennomføres ca. en gang pr. måned. Det gir personalet et faglig løft i jf faglig stoff, det styrker samarbeidet, kommunikasjonen og gir rom for personlig vekst. Medarbeidersamtaler: minimum en gang i året med oppfølgingssamtale for alle ansatte Nettverk en gang per måned med andre kommunale barnehager i distrikt Sandvika, både for styrer og pedagogiske ledere. Bevisstgjøringsarbeid, ide og kunnskapsutveksling i forhold til vårt ansvar som ledere. Kursvirksomhet. I Stabekk barnehage får alle tilbud om relevante kurs. Disse arrangeres både av Bærum kommune og av andre statlige og private aktører. I tillegg inviterer vi personer som har noe godt og interessant å tilføre oss til barnehagen. Veiledning: Barnehagen har tilknyttet en faglig veileder. Alle ansatte får tilbud om veiledning med henne. Hun er også til stede på noen 7

8 planleggingsdager/ personalmøter, hvor hun motiverer og drifter oss mot felles mål og verdier. De daglige samtalene. Her - og nå - samtalene er essensielle i dette arbeidet. Vi følger i tillegg en kompetanseplan som sørger for kunnskap om implementering av rammeplan og tilknytningen til barnehagens satsningsområder. 5. Fagområdene Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. (lov om barnehager 2 Barnehagens innhold) Vi ønsker å ha et helhetlig og mangfoldig læringsbegrep. Barnehagen har 7 fagområder vi skal forholde oss til, og samlet skal barna ha vært igjennom og fått noe kjennskap til alle fagområdene hvert år. Dette er de samme fagene de vil møte igjen på skolen. For hvert fagområde er det formulert mål, og områdene må tilpasses alder, interesser, behov og barnegruppens sammensetning. Fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Hvordan jobber vi med dette i barnehagen? Den enkelte avdeling vil sette av tid og rom til å følge opp rammeplanens intensjoner i forhold til dette. Fagene vil og kan ikke jobbes med isolert, men alle 7 fagområdene vil flettes inn i barnehagens tema, aktiviteter, hverdag og rutiner. Alle avdelingene vil ha sine egne planer ut i fra disse fagområdene, som vil sendes foreldre i månedsplan eller periodeplaner/ ukebrev. For nærmere informasjon, se 8

9 6 Lek, Erfaring og Progresjon Når vi arbeider med barn, er det viktig å reflektere over hvilket læringssyn vi har. Hvordan lærer barn? Er barnet i utgangspunktet et tomt skall som vi skal fylle, eller stiller de med egne ressurser, som vi voksne skal hjelpe dem å bygge videre på? Progresjon betyr framskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn begynner i barnehagen, til de begynner på skolen. Fra å bable i vei til å kunne uttrykke seg verbalt, fra å holde en skje i hånden til å spise med skje og gaffel. Fra første fingerdypp i malingen til pinsettgrep og pensel. Fra mitt og meg til oss og dere. Vi ser at alle barn har evner, ut ifra sin alder, sine erfaringer, sine interesser, og ikke minst sin modenhet. Vi må veilede barna, legge til rette for og gi barna erfaringer, med utgangspunkt i barnets ståsted. Barnets modenhet må være med å bestemme barnets tempo. Vi skal være forsiktig med og dytte barnet videre, før de selv viser at de er modne for neste steg. Barnehagens pedagogikk handler om å følge barna, ikke om å fylle dem. Jeg har lært dem det, men jeg har aldri sagt at de kan det. Gjennom barns medvirkning er barna selv delaktige i å bestemme når det er riktig tid. Hverdag og lek i barnehagen For barnet foregår det meste av læringen gjennom det de erfarer. Derfor er tilrettelegging og gjennomføring av hverdagen med sine faste gjøremål (stell, måltid, påkledning, lek, utforskning osv.) en viktig del av arbeidet vi gjør i barnehagen. Kvaliteten på samspillet voksen/ barn og barn/ barn i disse situasjonene vil være avgjørende for om barna tilegner seg tilfredsstillende sosiale ferdigheter og kompetanse får utvikle sin evne til kommunikasjon verbalt og non - verbalt tilegner seg kunnskap om seg selv og om de ting de ser og opplever omkring seg oppøver seg i praktiske fredigheter og får opplevelse av å mestre Lek er barnets beste middel til læring og forståelse. Mulighet for lek er avgjørende for et barns trivsel, glede og utvikling. Gjennom lek lærer barn å samhandle med andre barn. Det er derfor viktig at barnehagen gir barn tid og ro for lek både ute og inne, respekterer barns lek og bestreber seg på ikke å avbryte barn i lek mer enn nødvendig. Dette gjelder selvfølgelig også voksne som er opptatt i lek sammen med barna. For at leken også skal være en læringsarena, er den avhengig av næring gjennom opplevelser og tilførsel av kunnskap, egnet materiell osv. 9

10 Den er også avhengig av deltagelse av voksne som har kunnskap om lek, og evne til å gå inn i barns lek. PROGRESJONSPLAN Personalet i Stabekk barnehage har laget en progresjonsplan for den enkelte aldersgruppen og for de enkelte fagområdene. Fagområdene brukes daglig om hverandre. Grunnleggende ferdigheter som påkledning, støtte i språkutviklingen og kosthold med mer vil vi alltid jobbe med. Med denne planen ønsker vi å sikre å ha fokus på ulike områder, slik at barna får ulike opplevelser og erfaringer ved å gå i Stabekk barnehage over år! Progresjonsplan 1-2-åringene: Vi jobber mot at de skal kunne: Lek Sosialt samspill Språk/ kommunikasjon Motorikk Barns medvirkning Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Vi se interesse og nysgjerrighet. Utforske og oppleve (sanselek) Parallell-lek (å leke ved siden av hv erandre) Begynne m ed samlek/rollelek Ta initiativ til lek Ha gruppeti lhøri ghet og glede av samvær med a ndr e. Være med å trøste og vi se om sorg (empati) Begynnende turtaki ng. ( bytte på å bestemme og å ta initiativet) Ha humor Fors tå enkl e beskjeder. (eks. skal vi lese? Kan du hente boken?) Enkle begreper ( motsetninger, preposi sjoner) Vite hvor nesen, munnen, øynene er Si enkle or d 2-ords setninger (2-åringen) Lære å gå, hoppe, løpe Gjenkjenne en del kropps del er Tegne Pusl e Holde fargeblyanter Uttrykke ønsker og behov, og kunne hente det de vil ha. (Med kroppss pråk og etter hv er t v er bal t språk) Være med å velge aktiviteter, leker og lignende. (eks.trekke ting (sanger el.l.) ut av språkposer) Vi se interesse for å spise/drikke selv. Drikke av kopp Ta på enkle plagg, som tøfler. Medvirke i påkledni ng. Kjenne rutiner ( rydde, dekke på, vaske hender ) ordensbarn Kunne hjelpe til Kjenne igjen navnet sitt. Fysi sk velge aktiviteter/ l eker Kjenne igjen og etter hv er t kunne sanger/ regler/sangleker Uttrykke følelser Progresjonsplan 3-4-åringene: Vi jobber mot at de skal kunne: Lek Sosialt samspill Språk/ kommunikasjon Motorikk Barns medvirkning Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Følge opp initiativ til andre barn og voksne. Konstruksjonslek. Eks. bygge tårn av kloss er. Forstå spilleregler og være med og spille spill Vente på tur, gi og ta Ikke s tenge andr e ute i lek Rollelek/ late-som Samlek Holde på med lek/ aktivitet over tid Være kreative Prøv e å l øse konfli kter m ed or d, i kke fysi sk. Be v oksne om hjel p når de trenger det Hjelpe hverandre Vise omsorg for andre (empati) Innlede posi ti v samhandling m ed andre. Lytte og vente. Begynnende forståelse for konsekvenser av egne handlinger Forstå enkel humor Vise glede Forstå en del begreper (preposisjoner, entall/flertall, 3-4 fargenavn, tall og bokstaver, over begreper, motsetninger) Kjenne igjen navnet sitt skriftlig Bevissthet om eget kjønn Bruke s pråket relevant i forhold til situasjonen Svare på enkl e spørsmål Huske og fortelle noe som hendte i går Sette ord på følelser Kunne tegne et ansi kt Bruke gaffel og skje riktig Pusle puslespill med inntil 12 brikker Ha et ordentlig pennegr ep Ta i mot og sparke en ball, tr e s tor e perler på en s nor, kli ppe med saks. Hoppe, hinke, bal ans er e, løpe Sykle Gå i trapp uten å hol de s eg Kunne ta valg og forstå konsekvensene av dem. Uttrykke ønsker og ta initiativ som skal være med på å bestemme tema, i nnhol d og utvi kli ng i barnehagens lek og aktiviteter, hvem de vil være sammen med, hva de vil spise osv. Hjelpe til Gå på do selv Kunne kle av og på seg det meste av tøy For tell e hva de vi l ha på maten, og smør e selv Ha tingene sine på sin egen plass/ skuff Rydde etter seg Kunne utføre enkle oppgaver Sanger og regler 10

11 Lek Mestre rollelek ved åkunne lekesignalene og å delta over tid. Dri ve leken vi dere og ta imot i mpulser fra andre. Del ta i regell eker og ta kle det å ta pe Forstå lekeregler Konstruksjonlek ( mer avansert ) Strukturerte aktiviteter (over ti d) Ha kjenns kap ti l tra di sjonell bar nekultur Sosialt samspill Ikke stenge ute i lek. Være i nkluder ende. Løse konfli kter verbalt Res pekter e ulikheter. Aks epter e at egne ønsker ikke alltid blir oppfylt. Hjelpe andr e bar n og vise om sorg. (empati) Rose hverandre. Lytte ti l andre bar n, og v ente på tur Forstå forskjell på rett og galt Progresjonsplan 5-6-åringene: Vi jobber mot at de skal kunne: Språk/ kommunikasjon Ta imot og følge beskjeder Over begr eper, telle ti l 10 Bruke språket til å forklare ting som har skjedd i ulike si tuasjoner. Sanger, rim og regler (kunne noen utenat) Følge med i bøker uten bilder. Huske og gjenfortelle hi stori er og opplev els er Motorikk Godt etablert blyantgrep Skrive navnet sitt Klippe etter strek/figur Fargelegge innenfor streker Kaste og ta i mot ball Hoppe, hinke og stå på ett ben Balanser e Forskjell på høyre og venstre Barns medvirkning Ta valg og forstå konsekv ens ene av det. Uttrykke ønsker og ta initiativ som skal være med på å bestemme tema, i nnhol d og utvi kli ng i barnehagens lek og akti vi teter, hv em de vil være sammen med, hva de vil spise osv. Hjelpe til Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Tørke seg selv på do, vaske hender Ta ansvar for hva de skal ha på seg: kjenne etter om de kal de/våte/varm e. Rekkefølge i påkledning Kle av og på yttertøy, kneppe knapper, knyte lisser Være selvstendige ved mål ti der. Smøre selv, skjenke melk. Rydde etter seg. Holde orden på ti ngene si ne 7. overgang fra barnehage- skole Begrepet livslang læring vektlegges i Rammeplan for barnehager og Læreplan for grunnskolen. Livslang læring er viktig i dagens kunnskapssamfunn og barnehagen blir nå regnet som en del av utdanningssystemet. Bærum Kommune har som mål å: Ha utviklet samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole for å gi et mer helhetlig og sammenhengende utdanningsløp for barn og unge i Bærum Kommune. Det betyr at vi nå har et tettere samarbeid med de skoler barna sogner til og det er utarbeidet nye rutiner for å få til dette. Hensikten med rutinene er bl.a. å: Sikre en trygg og god start i barnehagen, barne- ungdoms- og videregående skoler Skape helhet og sammenheng i barnets opplæringsløp Overføre informasjon til beste for barnet, etter samtykke fra foreldre Sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Å stimulere barns kreativitet, nysgjerrighet og lærelyst er like viktig for små barn som for elever i skolen. Både barnehage og skole skal tilpasse innhold og aktiviteter til alle uansett alder, funksjonsnivå, kjønn og sosial etnisk og kulturell bakgrunn. Både skolens plan og rammeplanen for barnehager legger vekt på sosial kompetanse, men på ulik måte. Barnehagen forbereder førskolebarna gjennom: Egne førskolegrupper gjennom hele året egne planer utarbeides Besøke skolen Vi får besøk av rektor og faddere Det er miniskoledag i juni Stabekk barnehage overfører som regel barn til Høvik, Stabekk, Jar og Blommenholm skole. 11

12 8. dokumentasjon og vurdering. Hva betyr vurdering for oss? At vi reflekterer over arbeidet vi utfører At vi møter barn og deres initiativ med fleksibilitet. At vi trekker inn synspunkter fra ulike aktører og synsvinkler At vi bruker kunnskap og erfaring i en kontinuerlig prosess før, under og etter tiltak Hvorfor vurderer vi? Vi ønsker å sikre kvalitet og gode tjenester for brukere, personalet og samfunn. Vi ønsker å se om vi når målene våre. Vi vurderer for å få god og ny innsikt som gir kunnskap og god utvikling. Hva betyr dokumentasjon for oss? Nedskrevne observasjoner Planer Saklister med referater Foreldresamtaler med skriftlig resultat Dagtavle og/eller kalender hvor det skrives eller tegnes hva vi har gjort Permer til hvert enkelt barn som viser tegninger, utsagn, historier og bilder. Praksisfortellinger Utstilling av bilder, tegninger, formingsarbeider med kommentarer Periodeplaner med oppsummering og evaluering Hvorfor dokumenterer vi? For å synliggjøre arbeidet vårt for oss selv, foreldre, barna og samfunnet. 12

13 9. praktiske opplysninger Dagsrytme Barnehagen åpner. De som ikke har spist frokost, spiser medbrakt matpakke Alle bør være kommet. Noen har morgensamling for å forberede dagens gjøremål Tilrettelagte aktiviteter som forming, musikk, lekegrupper, turer etc. Samlingstund Formiddagsmat. Hviling. Avdelingene har barn som hviler etter behov, både formiddag og ettermiddag. Påkledning og utelek. Årstiden avgjør hvor lenge vi er ute Rydding av uteleker Matpakke/frukt/yoghurt Lek Barnehagen stenger. Vi følger oftest dagsrytmen, men hver gruppe kan ha variasjoner ettersom hva som passer inn i planer og hva som er best for barnegruppen. Vi prøver å innpasse det enkelte barns behov og dagsform gjennom dagen. Dette gjelder særlig de små barna som kan ha sin egen rytme i forhold til søvn og hvile. Vi bestreber oss på å ta individuelle hensyn i forhold til barns behov. Det hender vi endrer oppsatte planer. Vi kan for eksempel flytte en tur ved alt for dårlig vær. Barnas interesser, behov og engasjement vil alltid stå i fokus når vi gjennomfører aktiviteter. Tilgang på vikar ved sykdom er liten. Derfor vil sykdom i personalet også kunne føre til at vi må utsette eller annullere planlagte aktiviteter. Sikkerhet, ro og tid til lek må prioriteres framfor gjennomføring av planer som krever andre rammebetingelser enn de vi har i slike situasjoner. Åpningstider Stabekk er en heldagsbarnehage. Åpningstiden er fra 7.30 til Barnehagen har åpent alle virkedager, men stenger kl.12 jul - og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. 13

14 Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt. Dagene benyttes til evaluering, felles kurs og legging av planer for året. Forsikringsordninger. Kommunen har kollektiv ulykkesforsikring. Barna har forsikringsordning som gjelder i barnehagen og på turer. Ferie I forbindelse med jul, påske og sommerferie har barnehagen redusert drift p.g.a. ferieavvikling for personalet. Vi sender derfor ut et skjema til foreldrene på forhånd for å kartlegge behovet for barnehageplass disse periodene. Hvert barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året, og minst 3 av disse bør være sammenhengende og tas ut på sommeren.juli er betalingsfri slik at det betales for 11 måneder i året. Barn som skal over i skolen kan ikke benytte barnehagen i august. Skolens fritidsordning starter 1.august for de som har behov for det. Mat Barna i Bærums kommunes barnehager er på selvkost, dvs. at oppholdsavgiften ikke dekker den maten barna spiser. Barna skal ha med seg matpakke til formiddagsmaten og frokost etter behov. Til måltidet kl kan de ha med seg frukt/grønnsaker/ yoghurt el. brødskive. Foreldrene betaler for melk. Giro for innbetaling kommer 2 ganger pr. år. Daglig kontakt Personalet ser på den daglige kontakten med foreldrene som en viktig del av foreldresamarbeidet. Vi ønsker derfor at barna skal bli fulgt inn om morgenen. Av og til er det nødvendig å få kontakt med foreldrene i løpet av dagen. Gi derfor beskjed om dere ikke er å treffe på de telefonnumrene som er oppgitt i barnehagen. Dersom noen andre enn de som vanligvis henter barnet skal hente, er det viktig at vi får beskjed. Hvis beskjed ikke er gitt, lar vi ikke barnet gå. Sykdom Smittefaren i en barnehage er stor. For deres eget og andres barns skyld, hold barnet hjemme dersom det er sykt og gi beskjed til barnehagen. Ved smittsom sykdom ønsker vi å få vite om dette. Hvis barnet har kastet opp kveld/natt skal barnet være hjemme påfølgende dag. Allmenntilstanden skal være god og barn som normalt tåler alt slags vær, skal kunne være ute Vi har ikke anledning til å ha syke barn i barnehagen. Vi kan gi medisiner etter avtale med foreldre. Paracet eller lignende har vi ikke lov til å gi. Når vi skal gi medisiner skal det fylles ut et skjema uansett hva slags medisin det er. Medisinen skal leveres til personalet. Husk at de skal orke en arbeidsdag blant mange barn og voksne - og det er slitsomt når man ikke er frisk. 14

15 Skulle barnet bli sykt i løpet av dagen, kontakter vi de foresatte. Dersom barnet blir akutt sykt el. utsettes for uhell, tar vi kontakt med Høvik legesenter. Foreldrene blir selvsagt kontaktet med en gang. Klær Ta med sandaler el. tøfler til innebruk. Vi er ute i all slags vær. Send derfor alltid med regntøy og gummistøvler. Barna skal ha et ekstra sett tøy liggende i barnehagen. Vi har dessverre ikke muligheter for å tørke tøy. Våte utedresser må tas med hjem til tørk. Det er fint å leke ute når man er godt kledd. ALT TØY MÅ NAVNES. Tider Fastlagte aktiviteter starter kl Gi beskjed dersom det kommer senere. For øvrig bestemmer dere selv når barnet skal være hjemme og hvor lenge det skal være i barnehagen innenfor åpningstidene. Personalets arbeidstid er slutt kl Navnelister Erfaring viser at mange ønsker navn og adresse på barna som går på samme avdeling. Ved oppstart deles dette ut på avdelingen. Gi beskjed til styrer hvis dere ikke ønsker at deres navn og adresse skal deles ut. Turer Innimellom drar vi på turer. Vi ber dere fylle ut ett skjema hvor dere gir oss tillatelse til å ta med barna på tur og kjøre bil, buss etc. Informasjon Vi forventer at informasjon leses og følges opp. Det er viktig for oss og ikke minst for barnet at det har med seg nødvendig utstyr og kommer i riktig tid når vi f. Eks. skal på tur. Tilvenning av nye barn til barnehagen. Å begynne i barnehagen er for de fleste barn en ny opplevelse det tar tid å venne seg til. Det er viktig at denne tilvenningen skjer gradvis og at personalet og foreldrene samarbeider. I denne tiden legger vi vekt på at barnet har med seg en voksen det føler seg trygg på. Foreldre er de som kjenner sine barn best og er derfor viktige informanter til oss i barnehagen. Det knytter seg gjerne usikkerhet til at barnet deres skal begynne i en fremmed barnehage. Spør så mye dere kan, så vil vi svare så godt vi kan. Dere skal få startsamtale i løpet av den første tiden hvor vi ønsker å informere, men aller mest å snakke med dere om deres barn og deres behov og ønsker. Våre førstegangsforeldre har evaluert behov for foreldremøte før oppstart der de hilser på oss og mottar og gir informasjon. Vi skal gi nødvendig praktisk informasjon om barnehagen, noe om hva vi og barnehager generelt står for. Vi skal motta informasjon om barnet. Årsplan, årshjul, årets satsingsområde viktige datoer ligger på nettet under Stabekk barnehage. 15

16 Overgangen fra å være hjemme til å komme i barnehage er stor Barnet blir: - Atskilt fra mor og far - Er en av mange - Det er et nytt miljø å orientere seg i Hvor lenge varer innkjøringsperioden? Tiden varierer fra barn til barn. Vi regner med at de 3 første dagene delvis er sammen med mor/far el. andre med nær tilknytning til barnet. Det er viktig at barnet føler seg trygt. Mange arbeidssteder gir permisjon med lønn i inntil tre dager for tilvenning av barn i barnehage. Små barn bør ha foreldre tilgjengelige minst en uke. Det viktigste er at vi kan tilpasse tilvenning til hvert enkelt barn. Hvordan gjør vi det? De tre første dagene er mor el. far i barnehagen. Barnehagen gir bekreftelse til arbeidsgiver om nødvendig. Ta korte dager i starten. Si fra når dere leverer og henter. Eksakt tid; ring hvis det blir forsinkelse. Ta farvel med barnet før dere går, slik at barnet ikke føler seg "lurt." når det oppdager at mor/far har gått fra barnehagen. Alt som er godt for oss å vite om barnet, vil vi gjerne ha informasjon om. Hvis det er noe spesielt ang. helse,( allergier etc.),må vi få melding om det. Det er alltid en bestemt voksen som skal ta seg av barnet den første tiden. I den første tiden i barnehagen om høsten oppholder barna seg mest på avdelingen og ute. Etter hvert som de blir trygge, blir de trukket med i aktiviteter hvor de blir kjent med flere barn og voksne. Før dere starter skal dere vite navnet på den som møter dere. Vi prøver å ha faste kontakter de første dagene, noe lenger på de yngste. Personalet har ulik arbeidstid som tilpasses et vaktsystem. Det er ikke garantert at deres voksen er til stede når dere kommer etter dag 1. Hvis det er viktig, må dere innrette oppholdstiden de første dagene etter denne personenes arbeidstid. Samarbeidspartnere Vi har fast samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste(ppt)- fagfolk som veileder oss i forhold til barn med spesielle behov. Dette samarbeidet kan komme i gang gjennom foreldrenes ønske eller barnehagens behov for støtte angående enkelte barn. Dersom det er barnehagen som tar initiativ, skjer dette alltid i samråd med foreldrene. Helsestasjonene er vår samarbeidspartner når det gjelder spørsmål om f. eks. sykdom og smitte. På lekoteket har vi anledning til å låne spesielle leker og materiell. Sosionomer og barnevernskontor kan være behjelpelig når dette er nødvendig. Disse instansene skal kontaktes i felleskap med foreldre. 16

17 Vi samarbeider med skoler ved overgang barnehage/skole. Disse er i hovedsak Høvik, Stabekk, Jar og Lysaker. Foreldre er med eller deres samtykke er innhentet. Tverrfaglig team som består av representanter fra PPT, helsestasjon, barnevern og barnehage. Foreldre er de viktigste samarbeidspartnerne våre. 17

18 18

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Velkommen til Stabekk barnehage

Velkommen til Stabekk barnehage Velkommen til Stabekk barnehage Dette er et informasjonshefte om Stabekk barnehage. Det deles ut ved oppstart til nye foreldre og nytt personale. Her vil du finne generel informasjon om praktiske ting

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk!

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk! Konnerud BARNEHAGE Vi skaper gyldne øyeblikk! Drammen kommunale barnehagers visjon: «Vi vil gjøre hver dag verdifull» Innhold 5-åringen... 4 5 4-åringen... 6 7 3-åringen... 8 9 2-åringen... 10 11 1-åringen...

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Årsplan 2016/2017 Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Vi i Bogafjellbakken Naturbarnehage ønsker å stå frem som en barnehage som virkelig satser på naturen og opplevelsene den byr på. Vi har i

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Redigert 20.06.2012 1

Redigert 20.06.2012 1 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( )

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( ) Velkommen til Valler barnehage, avdeling Vallersvingen Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO INNHOLD 1. Presentasjon av - barnegruppen - personalet 2. Mål for barnehage 3. Vurdering/evaluering 4. Aktiviteter - valg av aktiviteter

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKEN BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011-2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKEN BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011-2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKEN BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011-2012 1.Innledning Virksomhetsplanen skal sikre at barnehagens pedagogiske virksomhet er i samsvar med Lov om barnehager og rammeplanen. Den forteller

Detaljer