Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum Kl 16:00 på Hovtun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun"

Transkript

1 Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Marit Fjelltun og Anne Bjørg Rian Side 1

2 SAKSLISTE: Saksnr PS 17/2009 PS 18/2009 MS 4/2009 PS 19/2009 PS 20/2009 PS 21/2009 Godkjenning av protokoll Meldinger Melding om lovendringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven fra Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske om tilskudd fra Hurum kommunale viltfond. 35/33 Hurum - Søknad om deling av grunneiendom 22/6 og 22/8 i Hurum - Søknad om fradeling av areal til boligformål etter jordloven Side 2

3 17/2009 Godkjenning av protokoll Side 3

4 18/2009 Meldinger Side 4

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/2868 Saksbehandler: Anne Bjørg Rian 7/2009 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk /2009 Miljøutvalget /2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum Melding om lovendringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven fra Vedlagt følger brev fra Landbruks- og matdepartementet datert ang lovendringer som har skjedd i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven. De viktigste endringene er som følger: - En eiendom er odelseiendom når mer enn 25 dekar er fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. - Løsningsfristen i odelsloven reduseres til 6 måneder. - En eiendom er konsesjonspliktig når mer enn 25 dekar er fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller over 100 dekar totalareal. - Reglene om boplikt er bare fastsatt i konsesjonsloven. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle boplikten, må søke konsesjon (Tidligere søkte man om utsatt eller varig fritak fra boplikten). - Reglene om driveplikt er bare fastsatt i jordloven. Driveplikten er varig. Side 5

6 DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Kommunene, fylkesmennene, fylkeskommunene, Statens landbruksforvaltning, Statens kartverk Deres ref Vår ref Dato /IAA Orientering om lovendringer i lov 19. juni 2009 nr. 98 om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Fra 1. juli 2009 gjelder en rekke endringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven. Endringene er en følge av lov om endring av lov 19. juni 2009 nr. 98 om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Endringene innebærer betydelige forenklinger i lovverket, og odelsloven moderniseres. De delene av loven som gjelder opphevelse av fylkeslandbruksstyret gjelder først fra 1. januar I forbindelse med lovendringen er det også fastsatt en rekke endringer i forskrifter og rundskriv. Endringene kan hentes opp på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside på følgende lenke: htt : "erin en.no nb de lmd tema landbrukseiendommer lovendrinter.ht ml?id= For kommuner, fylkeslandbruksstyrer og fylkesmenn er det viktig å merke seg at loven gir en rekke overgangsregler for ulike situasjoner. Det er også viktig å være oppmerksom på endringen i forskrift av 8. desember 2006 nr nytt annet ledd som innebærer en plikt for kommunene til å vise hvordan prisvurderingen er foretatt i forhold til eiendommens enkelte deler. De fleste endringene gjelder regler i odelsloven. Viktige endringer i odelsloven er bl.a. at: Reglene om hvilke eiendommer som kan odles er endret slik at dette bare blir et Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for skog- og Saksbehandler Postboks 8007 Dep Akersgt ressurspolitikk Ingrid Aasen 0030 Oslo Org no. Telefaks Side 6

7 spørsmål om arealgrenser. Samtidig er arealgrensene hevet slik at ca færre eiendommer enn i dag omfattes av arealgrensen etter odelsloven. Arealgrensen er på mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Samboere er gitt like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først. Menn og kvinner blir likestilt uavhengig av fødselstidspunkt. De samme regler gjelder for barn født innenfor eller utenfor ekteskap, og for adoptivbarn. Løsningsfristen i odelsloven reduseres til seks måneder, og adgangen til å nekte løsning når odelsløsning vil være klart urimelig er utvidet. Ordningen med at eieren kan gi kjøpstilbud til bedre prioriterte odelsberettigede videreføres og utvides, og fristen forkortes til to måneder. Det er videre gjort endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven som har sammenheng med konsesjonsplikten, boplikt og driveplikt, samt fylkesmannens oppfølging av kommunens vedtak i første instans. Viktige endringer er bl.a. at: Arealgrensen for konsesjonsplikt for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller 100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 100 dekar totalareal. Det er fastsatt nærmere regler om hvilke momenter som skal tillegges vekt ved avgjørelse av søknad om konsesjon bl.a. når det vurderes om det skal stilles vilkår om boplikt. Reglene om boplikt er nå bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder bebygde eiendommer over arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke konsesjon. Boplikten varer i 5 år også for den som har løst eiendommen på odel. Reglene om driveplikt er nå bare fastsatt i jordloven. Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal. Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i loven. Vilkårene innebærer at avtalen må være skriftlig, den må 10 års varighet eller mer, og den må føre til driftsmessig gode løsninger. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense 0-grense er endret slik at kommuner som mener det er nødvendig for å unngå at helårsboliger blir brukt til fritidsformål kan sette slektskapsunntaket i konsesjonsloven ut av kraft. Det er innført en hjemmel for fylkesmannen til å pålegge kommunene å rapportere om sine vedtak. Disse endringene er nærmere beskrevet i egne rundskriv om praktiseringen av reglene om konsesjon, boplikt og driveplikt i rundskriv M-2/2009 og rundskriv M-3/2009. Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at arbeidet med lovendringene, bl.a. behandlingen i Stortinget, har vist at det kan være ønskelig å endre også andre bestemmelser enn de som nå er vedtatt. Se Innst. 0.nr. 90 ( ) hvor Næringskomiteen har pekt på at det er behov for å se nærmere på odelskretsens omfang. Komiteen ønsker videre at det gjennom delingsbestemmelsen i jordloven bør legges bedre til rette for å stimulere til at arealer selges som tilleggsjord til nabobruk. Det er videre lagt til grunn at reglene om boverdi ved utøvelse av priskontroll bør fange opp den reelle boverdien på en bedre måte enn i dag, og at selgere av Side 2 Side 7

8 landbrukseiendom, forut for konsesjonsbehandlingen får avklart spørsmålet om pris med kommunen. Departementet vil ta fatt i disse spørsmålene. ed en Pål Vidar Sollie Ekspedisjonssjef Ing r Grette Avdelin clirektør Side 3 Side 8

9 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2009/1902 Arkiv: K00 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske om tilskudd fra Hurum kommunale viltfond. Rådmannens forslag til vedtak: Hurum grunneielag for jakt og fiske tildeles tilskudd på kr 6.127,- fra det kommunale viltfondet. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: 1) Søknad fra Hurum grunneierlag ( mottatt ) 2) Kvitteringer 3) Samlet saksfremstilling fra sak 15/2009 Utredning: Natur- og landbruksnemnda behandlet, på møte , søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet. Det ble da fattet følgende vedtak: Over det kommunale viltfondet gis det tilskudd til følgende prosjekter: Forening Prosjekt Tilskudd Nordre Hurum J&FF Vinterfôring av rådyr Kr 6.000,- Hurumhalvøya storvald Elgbeitetaksering Kr ,- Tilskudd til Hurumhalvøya storvald gis med forventning om at resultatene fra elgbeitetaksten aktivt benyttes ved fremtidig forvaltning av elgstammen. Behandling av tilskuddssøknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske utsettes til det foreligger regnskapsoversikt fra søker. Side 9

10 For nærmere beskrivelse av tilstanden til det kommunale viltfondet henvises det til saksframlegget i natur- og landbruksnemndas sak 15/2009. I nemndas vedtak het det bl.a. at tilskuddssøknaden fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske ville bli behandlet når det foreligger regnskapsoversikt fra søker. I etterkant har landbrukskontoret vært i kontakt med søker. Etter pålegg om regnskapsoversikt har styret i grunneierlaget valgt å kun søke om dekning av reelle utlegg i forbindelse med gjennomført fôring. I dette ligger det at den opprinnelige søknaden, hvor det ble søkt om kr ,-, er justert til å gjelde kr 6.127,- som tilsvarer utgifter dokumentert gjennom vedlagte kvitteringer. Rådmannen mener søknaden som nå foreligger fra grunneierlaget er meget edruelig all den tid det i organisasjonssammenheng er vanlig å også søke om økonomisk støtte til gjennomført dugnadsarbeid. Rådmannen går derfor inn for at Hurum grunneierlag gis støtte fra det kommunale viltfondet som omsøkt. Dette tilsvarer kr 6.127,-. Side 10

11 Vedlegg 1 Vdr. viltstell. Styret i HGJF mener at kun utgifter til for, materialer etc, med kvitteringer kan refunderes av viltstellmidler. Egeninnsats er en del av dugnadsarbeidet til den enkelte og kan vanskelig dokumenteres, verken med timesats, reelle timer etc. Vårt regnskap er derfor basert på dette prinsipp, inntil de involverte blir enige om en retteferdig måte å få honorert for dugnadstimer. Vi har registrert følgende utlegg. Jfr. vedlagte bilag Søndre Hurum jeger og fiskerforening: Innkjøpt forblanding til rådyrautomat kr Åsgeir Størdal, på eget initsiativ, (men medlem av Nordre) Materialer til automat, bilag 1 kr 1,132,50 Forblanding, bilag 2 kr Forblanding, bilag 3 kr Forblanding, bilag 4 kr 206,50 Forblanding, bilag 5 kr 206,50 Sum kr 2.226,50 TOTALT utlegg utgjør kr 6.126,50 Styret i Hurum Grunneierlag for Jakt og Fiske ber om at disse utlegg blir dekket etter den snørike vinteren 2008/09. Styret er kjent med at andre jegere og grunneiere i Hurum kommune også søker om viltstellmidler direkte til kommunen/fylket, og forutsetter at søknadene blir behandlet likt. For HGJF Christian Størmer Leder Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Lier kommune Vedlegg 3 Samlet saksfremstilling Natur- og landbruksnemnda Sak nr. 15/2009 Saksmappe nr: 2009/1902 Arkiv: K00 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 15/2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum Søknader om støtte fra Hurum kommunale viltfond. Natur- og landbruksnemnda i Hurums vedtak: Over det kommunale viltfondet gis det tilskudd til følgende prosjekter: Forening Prosjekt Tilskudd Nordre Hurum J&FF Vinterfôring av rådyr Kr 6.000,- Hurumhalvøya storvald Elgbeitetaksering Kr ,- Tilskudd til Hurumhalvøya storvald gis med forventning om at resultatene fra elgbeitetaksten aktivt benyttes ved fremtidig forvaltning av elgstammen. Behandling av tilskuddssøknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske utsettes til det foreligger regnskapsoversikt fra søker. Natur- og landbruksnemnda i Hurums behandling: Odd Beston (FRP) fremmet rådmannens forslag, med unntak av siste avsnitt (vedr. Hurum grunneierlag for jakt og fiske). Som nytt sisteavsnitt ble følgende foreslått: Behandling av tilskuddssøknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske utsettes til det foreligger regnskapsoversikt fra søker. Bestons forslag ble enstemmig vedtatt. Et omforent utvalg vedtok følgende nye avsnitt i vedtaket: Tilskudd til Hurumhalvøya storvald gis med forventning om at resultatene fra elgbeitetaksten aktivt benyttes ved fremtidig forvaltning av elgstammen. Rådmannens forslag til vedtak: Over det kommunale viltfondet gis det tilskudd til følgende prosjekter: Forening Prosjekt Tilskudd Nordre Hurum J&FF Vinterfôring av rådyr Kr 6.000,- Hurumhalvøya storvald Elgbeitetaksering Kr ,- Hurum gr.eierlag for jakt og fiske Vinterfôring av rådyr Kr ,- Side 16

17 Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Viltfondet gikk i 2008 med kr ,- i overskudd. Det har kommet inn tre søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet. Rådmannen foreslår å fordele overskuddet mellom alle de tre søknadene. Vedlegg: Søknad fra NHJFF m/ vedlegg Søknad fra Hurumhalvøya storvald Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske Utredning: Det har kommet inn til sammen tre søknader om støtte fra det kommunale viltfondet til ulike viltstellstiltak: Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening søker tilskudd til vinterfôring av rådyr, noe også Hurum grunneierlag for jakt og fiske v/ Christian Størmer søker om. Storvaldet på Hurum søker på sin side om tilskudd til oppfølgende elgbeitetaksering. Nordre Hurum J&FF gjengir regnskapstall fra 2006 og fremover, men rådmannen forholder seg til siste års tiltak. Når viltfondet går med overskudd er det èn pott som kan deles ut det enkelte år. Ettersom ulike instanser søker, og konkurrerer, om samme potten er det mest formålstjenlig å sammenligne tiltak gjennomført samme år. Til sammen søkes det da om ca kr ,-. Økonomien i viltfondet Viltfondet gikk, i følge regnskapsoversikten, med solid overskudd siste år. Det viser seg derimot at en ikke ubetydelig del av lønnsutgifter og kjøregodtgjørelse for 2008 først ble ført i januar Dette beløper seg til ca kr ,-. Dette betyr at man må trekke kr ,- fra driftsresultatet for 2008 for å finne det reelle tallet for dette året. Offisielt viser regnskapsoversikten at driftsresultatet i 2008 var på ca kr ,- (=overskudd). Etter å ha trukket fra de kr ,- som er ført i januar 2009, blir det reelle resultatet (kr ,- kr ,- =) kr ,-. Beholdningen i viltfondet var pr kr ,-. Også her må man derimot trekke fra de kr ,- som ble ført i januar. Det reelle tallet blir da en beholdning ved årsskiftet på kr ,-. Søknadene Under omtales alle de tre søknadene hver for seg. Søknad fra Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening NHJFF søker om tilskudd til vinterfôring av rådyr. Det fremgår av den vedlagte regnskapsoversikten at de totale kostnadene i 2008 var på kr ,-. Sist vinter var meget snørik, og det var mange lag, organisasjoner og privatpersoner i vårt distrikt som fôret hjortevilt. Om ikke annet viser dette en vilje til å utføre praktisk viltstell - i enkelte tilfeller kan tilleggsfôring være det som får rådyrene over kneika om vinteren, og flere Side 17

18 dyr kan sannsynligvis takke fôring for at de har overlevd. Rådmannen mener tiltaket bør ytes noe tilskudd, rett og slett for å påskjønne initiativ praktisk rettede tiltak. Rådmannen foreslår å yte et tilskudd fra det kommunale viltfondet på kr 6.000,-. Søknad fra Hurumhalvøya storvald Det ble i 2005 gjennomført elgbeitetaksering på Hurum. I etterkant har storvaldet blitt opprettet, og i prinsippet skal grunneierne nå selv forvalte elgstammen. I lys av dette ønsker storvaldet å gjennomføre en oppfølgende beitetakst, og søker økonomisk støtte til dette. Selve taksten beløper seg til ca kr ,- + mva (= ca kr ,- inkl mva.). I søknaden som ble sendt FM ble det oppgitt en total utgift for tiltaket på kr ,- (inkluderer alt fra kommunalt arbeid med tilrettelegging, dugnadsinsats fra storvaldet, forbruksmateriell og konsulenter (FAUN Naturforvaltning) til selve takseringsarbeidet). Som inntekter i budsjettet var til sammen kr allerede ordnet (kommunal arbeidskraft, dugnad og storvaldets egne midler). For å dekke hele utgiftssida ble det søkt om kr ,- fra FM. I samme søknad ble det opplyst å være søkt om kr ,- fra det kommunale viltfondet. I disse budsjettene ligger det derimot mange forutsetninger man ikke har forutsetning til å vite noe om, og det er alltid slik at søknadene legges opp slik man forventer mottakeren ønsker dem. I realiteten har storvaldet søkt kr ,- fra det kommunale fondet. Mye av utgiftene og inntektene i slike tilskuddssøknader omhandler egeninsats. I rene penger vil utgiftssiden for storvaldet være en del mindre enn hva som oppgis til FM. I realiteten har storvaldet forpliktet seg til å betale konsulentene (FAUN), i tillegg til noe forbruksmateriell. I budsjettet som er satt opp i søknaden til FM forutsettes det tilskudd på kr ,- fra FM (innvilget) og kr ,- fra det kommunale viltfondet. Rådmannen mener takseringsarbeidet er viktig, og ved siden av å faktisk hjelpe storvaldet med å dekke utgiftene til takseringen at eventuelle tilskuddsmidler vil vise at det offentlige verdsetter slik innsats og initiativ vi nå ser fra storvaldets side. For å få fullfinansiert de reelle utleggene som er knyttet til prosjektet, trengs i realiteten ca kr ,- fra det kommunale viltfondet. Hvorvidt man bør tildele storvaldet kr ,-, kr ,- eller noe i mellom dette, kan derimot diskuteres. I realiteten ble det i 2005 konstatert overbeite. I ettertid har det ikke vært gjort forvaltningsmessige grep for å endre situasjonen. Takseringsarbeidet som nå skal gjennomføres er ikke igangsatt i skrivende stund, men all den tid elgstammen ikke er vesentlig endret siden forrige takst må man være åpen for at situasjonen ikke nødvendigvis har endret seg så mye med elgbeitene i mellomtida. For at det skal være noe poeng med oppfølgende beitetakster i fremtiden må man forutsette at storvaldet i mellomtiden har gjort aktive grep for å endre situasjonen. Hvis årets takst nok en gang viser overbeite vil altså en oppfølgingstakst om få år ikke ha noe for seg hvis elgstammen ikke er senket vesentlig i mellomtiden. Det er hevet over enhver tvil at taksering aleine ikke er nok til å endre beitesituasjonen. Rådmannen mener det bør gis signaler til storvaldet om at det forventes at beitetakstene tas opp til diskusjon internt og at takstene brukes aktivt under utarbeiding av forvaltningsmål. Rådmannen foreslår her at beitetakseringen i Hurum gis et tilskudd på kr ,-. Side 18

19 Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske Det søkes om tilskudd på kr ,- for vinterfôring av rådyr. Grunneierlaget ønsker å videreformidle disse pengene til private grunneiere og til hhv. Nordre og Søndre Hurum J&FF som har drevet fôring. NHJFF har levert egen søknad på bakgrunn av fôringsarbeidet (se over). Rådmannen mener tiltakene med fordel kan støttes med noe midler fra det kommunale viltfondet. Ettersom grunneierlaget oppgir at midlene vil bli distribuert til andre personer og foreninger som er tilknyttet laget, får vi dessuten spredd viltfondsmidlene til flere aktører. Dette er i seg selv positivt, ettersom flere da forhåpentligvis får høre om fondet og tilskuddsmulighetene man har gjennom dette. Rådmannen foreslår her å tildele tilskudd på kr ,-. Konklusjon I forslaget til vedtak har rådmannen forsøkt å fordele fjorårets overskudd av viltfondet ut på de ulike søknadene. Det er vanskelig å sette de ulike tiltakene opp mot hverandre, og i tilfeller hvor samme tiltak er gjennomført (her; vinterfôring av rådyr) er det vanskelig å si noe om omfanget og gjennomføringen den ene plassen kontra den andre. Målet er ikke nødvendigvis at alle skal få tilskudd gjennom viltfondet, men at fondet brukes på en mest mulig formålstjenlig måte altså at man får gjennomført de tiltakene man mener er de viktigste for folk og vilt. Ofte fungerer tilskuddsmuligheter som en gulrot for å få folk til å gå i gang med arbeid de ellers ikke nødvendigvis ville gjennomført. I så måte skiller f.eks. fôring seg ut ettersom dette normalt vil være tiltak som allerede er gjennomført når tilskuddssøknadene behandles. I slike tilfeller vil tilskudd fungere som en påskjønnelse for initiativ fremfor et tiltak for å få igangsatt et prosjekt. Håpet er uansett at tilskuddene vil generere fremtidig innsats og at de som mottar tilskuddene også seinere vil henvende seg til fondet når man vurderer å gå i gang med viltrelaterte prosjekter. Rett utskrift bevitnes Håkon Bergø Dato Sign Side 19

20 Hurum kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2009/3615 Arkiv: 35/33/V61 Saksbehandler: Olav Granheim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 20/2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum /33 Hurum - Søknad om deling av grunneiendom Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i jordloven 1 og 12 gis det tillatelse til å fradele 13 dekar fra gnr 35, bnr 33-1 i Hurum kommune som omsøkt. Det settes som vilkår at fradelt areal skal sammenføyes med gnr 35, bnr 205 i Hurum. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Södra Cell Tofte AS søker om å få fradele 13 dekar fra gnr 35, bnr 33-1 (Sagene vandfald) i sørenden av Rødbyvannet. Arealet skal benyttes som tilleggsareal til naboeiendommen gnr 35, bnr 205 (Bakketun)som eies av Svein Ivar Lærum og Elisabeth Abrahamsen. Omsøkt areal består av 7 daa dyrket mark, 5 daa skog og 1 daa annet areal. Landbrukskontoret er positiv til omsøkt tiltak. Vedlegg: Søknad Kart Bakgrunn Södra Cell Tofte AS med adresse: Østre Strandvei 52, 3482 Tofte, søker om å få fradele 13 dekar fra gnr 35, bnr 33-1 i sørenden av Rødbyvannet. Arealet skal overdras som tilleggsareal til naboeiendommen gnr 35, bnr 205. Naboeiendommen er en boligeiendom/småbruk på drøye 3 daa som eies av Svein Ivar Lærum og Elisabeth Abrahamsen med adresse: Dustadveien 8, 3483 Kana. Södra Cell Tofte AS eier totalt 1200 daa fordelt på 16 gbnr i Hurum. Teigen som søkes delt er på totalt 17 daa, herav 7 daa dyrket mark, 8 daa skog og 2 daa annet areal. Nåværende eier ønsker å beholde arealet omkring demningen og en smal stripe nedover langs Dustadveien, totalt 4 daa. Området ligger i LNF i kommuneplanens arealdel. Side 20

21 Omsøkt fradelte areal består av 7 daa dyrket mark, 5 daa skog og 1 daa annet areal. Lovanvendelse Jordloven 1: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til, kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessige gode løysingar. 12. Deling: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet (kommunen) Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området Vurdering Omsøkt areal har minimal økonomisk betydning for bedriften og en fradeling vil ikke redusere avkastningen på eiendommen nevneverdig. Området ligger i LNF og det er lagt opp til at arealet skal sammenføyes med tilliggende småbruk. Dersom arealet skal fradeles, bør det sammenføyes med eksisterende småbruk. Størrelsen på småbruket vil da bli omkring 16 dekar. Landbrukskontoret mener dette er en kurant sak og er positiv til omsøkt tiltak. Side 21

22 IZRekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni J.nr. HURUM Ki.Jtvu /IONL Hurum drf,i'plan og samtunn Jok.r,r. (*)ct 2 ilini 2099 Til oppmålingsmyndigheten i Lvi (-1)4 SaKsbeh Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Skriv Ikke her Eiendom før deling ) Bruksnavn/adresse Det rekvireres/ søkes om Kartforretning over: A hele grunneiendommen uten deling B festegrunn C enkelte grenselinjer, grensejusteringer Annet; D Grensepåvisning etter målebrev E Deling av grunneiendom med kartforretning over parsell Deling iht. Godkjent pbl 63 Reguleringsplan Bebyggelsesplan tomtedelingsplan Privat forslag Søknad om jf. pb1 7, fra bestemmelser i: vedteldt reguleringsplan dispensasj. plan- og bygn.lov forskrift kommuneplan bebyggelsesplan Eiendommen FØR deling/bortfesting Gnr., bnr., festenr Overflate- Annet Fulldyrka Produktiv Produktiv Annet Bebygd Sum Dyrkbart dyrka Myr ubebygd areal barskog lauvskog skogareal areal areal (2 7) areal areal I?-c)c)c ) Areal som ønskes fradelt/bortfestet (i alt) * jf. 7 beskriv arealet et II Andre opplysninger (f.eks. andre rettighetshavere av betydning) Hjemmelshaver(e) Navn Sted Underskrift <. Dato Prk" Adresse/telefon Underskrift (\if ps P. 1 tø 9' ; vdelingen Nr Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo Side 22

23 OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON/SØKNAD fylles ut av søker 2 Det må legges ved kart/orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må fylls ut.ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt/sendt. Gnr. Bnr. Festenr. Eiers/festers navn og adresse Parsellen/ parsellene skal benytts til Selvstendig bruksenhet Bolighus Fritidshus Industri/bergverk Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant Off. virksomhet Tilleggsareal til: Gnr./bnr. Landbruk/fiske Naturvern Off. friluftsområde Off. veg Annet kommunikasjonsareal/teknisk anlegg Atkomst pb og vegloven Riks-/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Ny avkjørsel fra off. veg Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Avkjørsels- Søknad om avkj.- tillatelse gitt tillatelse vedlegges Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument Vannforsyning pb1 65 Privat enkeltanlegg Avløp Off. avløpsanlegg Privat fellesanlegg pb Offentlig vannverk Annet: t-d1/4/4 Privat fellesvannverk Tilknytningstillatelsee vedlegges spesifiser Utslipps- Søknad om utslippstillatelse gitt tillatelse vedlegges Avløp sikret ifølge vedlagte dokument - Parsell nr Areal ca m2 Parsell skal benyttes til Navn og adresse på ev. kjøper/fester J.nr TE i --/C) V 2ij 41:3Q1-'\., ' ` c)03 Side 23

24 DENNE SIDE ER RESERVERT OFFENTLEGE MYNDIGHETER FOR BEHANDLING AV SØKNADEN 3 Planstatus Fylkesplan Reguleringsplan Kommuneplan Bebyggelsesplan Ingen plan Uttalelser fra/vedtak av Saken sendt Uttalelse/vedtak datert Merknader jordlovsmyndighet vegmyndighet Uttalelser helsemyndighet friluftsmyndighet forurensningsmyndighet Behandling Adm, etter delegasjon Av planutvalget/det faste utvalget Dato Sak nr Notater Vedtak Oversendes til videre behandling Sted Dato Underskrift Side 24

25 REKVISISJON AV KARTFORRETNING/SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Veiledning 4 Rekvisisjon av kartforretning Denne blanketten brukes ved 5 forskjellige oppmålingsarbeider. Noen krever godkjenning av kommunen. Andre krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Blanketten nevner følgende formål: A. Kartforretning over hel grunneiendom Eksisterende eiendomsgrenser måles og kartlegges for hele eiendommen. Det utarbeides målebrev med bl a målsatt kart og nøyaktig areal over eiendommen. Slik forretning krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. B. Kartforretning over festegrunn Areal som skal festes bort (leies bort) merkes og måles. Det utarbeides målebrev med nøyaktig areal og målsatt kart. Arealet får et festenummer under eiendommens bruksnummer. Dersom arealet skal festes bort for mer enn 10 år, må kommunen gi delingstillatelse før forretningen gjennomføres (jf punkt E). C. Kartforretning over enkelte grenselinjer/ grensejustering Grense (eller del av grense) måles og kartlegges. Det utarbeides målebrev med nøyaktig kart over grensene. Ulagelige grenser kan justeres ved forretningen. Slik forretning krever (som hovedregel) ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. D. Grensepåvisning etter målebrev Grensepunkt blir påvist og om nødvendig avmerket i overensstemmelse med eksisterende målebrev. Dersom det tidligere bare er holdt skylddelingsforretning på eiendommen, må det som regel holdes kartforretning (jfr. punkt A og C). Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Nabovarsling Arealoppgave Underskrift Ved søknad om deling skal naboer og gjenboere varsles om søknaden. Det er tilstrekkelig at nabo/ gjenboer skriftlig blir varslet om hvilket tiltak som tenkes satt i verk og at saken kan sees på ansvarlig søkers adresse innen 14 dager etter at kvittering for nabovarsel foreligger. Det benyttes egen blankett for nabovarsel. For arealoppgaven på forsiden av søknaden er det følgende arealdefinisjoner: 1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde og som fortsatt kan pløyes. 2. Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig til at det er egnet for maskinell slått eller beite. Kulturbeite tas med dersom det er inngjerdet og blir gjødslet. 3. Skog med produksjonsevne over ca. 0,1 m3/ da pr år, hvor bartrær dominerer skogbildet før avvirkning. 5. Skog med lavere produksjonsevne enn 0,1 m3/da pr år. 6. Myr som ikke er oppdyrket eller grøftet for skogreisning. 7. Impediment, fastmark over skoggrensen o 10. Areal som søkeren vurderer som teknisk mulig og økonomisk forsvarlig å dyrke opp. Som hovedregel skal rekvisisjon på kartforretning eller søknad om deling underskrives av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, dvs, står som eier i grunnboka hos tinglysingsdommeren. Det finnes en del spesielle tilfeller hvor også andre kan være rekvirent, etter delingslovens 2-1 og 3-1. Eksempel på kart som vedlegges søknaden: Søknad om deling E. Deling av grunneiendom med kartforretning En delings- og kartforretning er en nøyaktig beskrivelse og registrering av ny eiendom. En del av eiendommen (parsell) skilles ut og blir en egen grunneiendom (får eget bruksnummer). Grensene for den nye eiendommen avmerkes og måles. Det utstedes målebrev på den nye eiendommen med bl.a. målsatt kart og nøyaktig areal. Før det foretas deling av eiendom, må kommunen ha gitt tillatelse. 17/94, 17/93 - Krav til søknad om deling Denne blanketten bør benyttes ved søknad om deling. For areal som skal bebygges, vil kommunens delingstillatelse også være forhåndstilsagn om at arealet tillates bebygd. (Fullstendig søknad om byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlig måte.) For nærmere beskrivelse av de krav til dokumentasjon som stilles til søknad om deling, vises til plan- og bygningsloven 63 og 66. Her nevnes kort: kart eller skisse som viser hvordan delingen ønskes utført for byggetomt, hvordan atkomst og bortledning av avløpsvann kan sikres. Ved private enkeltanlegg og private fellesanlegg for avløpsvann, krever kommunen vanligvis at søknad om utslippstillatelse fremmes samtidig med søknad om fradeling av byggetomt (jf forurensningsloven og forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg). Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning av annen myndighet enn de kommunale bygningsmyndigheter, skal bygningsmyndighetene sørge for innhenting av disse. Dersom søker likevel har innhentet slik tillatelse (f eks avkjørsel), skal kopi av tillatelsen vedlegges søknaden. 17/ PARSELL AV 17/89 17/72 Solveken 4 17/71 PARSELL AV: Gnr 17 Bnr 89 Solveien 7-17/87 5 Mål. 1:500 Ekv lm Areal 700 m2 Side 25

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom IiJ Rekvisisjon av kartforretning J.nr. Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven

Detaljer

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS Org.nr. 964 943 818 MVA Adm. adresse 7630 Åsen 7630 ÅSEN SAMt2fflK D b4 943 632 MVA INNHERRED 7770 Flatanger Telefon 74 08 64 40 Telefon 74 08 64 40 Telefon

Detaljer

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009.

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009. Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger Deres ref: Gunnar Vatn Sak: 1719/47/1 Deling av Brenne Nordre boligtomt ca. 1000 m2 Deres brev dat. 12.11.2009. Vedlagt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom I Rekvisisjon av kartforretnlng Søknad om deling av grunneiendom jf. kap.2 og 31 delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrlfter og 93 1. ledd h) If. 63 og 66 i plan- og bygnlngs loven av 14.

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Hurum kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Hovtun Dato: Tidspunkt: 16:00 17:15

Hurum kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Hovtun Dato: Tidspunkt: 16:00 17:15 Hurum kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Hovtun Dato: 10.03.2008 Tidspunkt: 16:00 17:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Sverre Georgsen Leder Odd

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

51. o Annet: qb1353. Tog. Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom

51. o Annet: qb1353. Tog. Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og g 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning Rekvisisjon av kartforretning X.Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14.

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 14.09.2010 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Formannskapet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.08.2009 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 12.09.2016 2016/917-11999/2016 Arkivkode: V10 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017

Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017 Landbruks- og matdepartementet Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017 Seniorrådgiver Marianne Smith Sarpsborg, 12. september 2017 Torbjørn Tandberg Fra høring til lovvedtak Forslag til endringer i konsesjonsloven,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommune Arkiv: V00 &13 Arkivsaksnr.: 16/5272 Saksbehandler: Ellen Vie Dato: 23.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 22.09.2016 109/16 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW.

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW. GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen IZW. fysak Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 Arkivkode V04 08/371-4 Vår

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Høring - forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten.

Høring - forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten. Vår dato: 22.09.2016 Vår referanse: 2016/4372 Arkivnr.: 422.0 Deres referanse: Saksbehandler: Ingebjørg Haug Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0032 Oslo Innvalgstelefon: 32 26 66 64 Høring

Detaljer

Høringsuttalelse fra Landbruksdirektoratet - forslag til lov om endring av konsesjonsloven m.v

Høringsuttalelse fra Landbruksdirektoratet - forslag til lov om endring av konsesjonsloven m.v Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 26.09.2016 Vår referanse: 16/28390-5 Deres dato: Deres referanse: 16/570 Høringsuttalelse fra Landbruksdirektoratet - forslag til lov

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Utvalgssaker Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Saken gjelder:

Utvalgssaker Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Saken gjelder: Sandnes kommune - rådmannen Arkivsak-dok. 16/08886-2 Saksbehandler Daniela Dobbert Behandles av Sakstype Møtedato Formannskapet 2015-2019 Utvalgssaker 29.08.2016 Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon,

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Landbruksdepartementet Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/560 OTV.. 31 02 36 01 V60 22.09.2016 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i konsesjonslov,

Detaljer

Gamle og nye nyheter om endringer i odelslov og jordlov

Gamle og nye nyheter om endringer i odelslov og jordlov Gamle og nye nyheter om endringer i odelslov og jordlov Seniorrådgiver Marianne Smith Landbruksrettsforeningen 7. november 2013 Odelsloven oversikt over endringene Innskrenking av odelskretsen Odelsloven

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Saksbehandler: leder av Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen

Saksbehandler: leder av Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Arkivsaksnr.: 16/1955 Lnr.: 17720/16 Ark.: Saksbehandler: leder av Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Høring - forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven uttalelse

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m.

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m. MELDAL KOMMUNE ORKLA LANDBRUK Det kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref: Oppgis ved henvendelse hit Arkivkode: Dato: 08/359-4/JORA FA-V63/ Meldal, 08.04.2008

Detaljer

Forslag til lovendringer i konsesjonsloven og jordlova mv.

Forslag til lovendringer i konsesjonsloven og jordlova mv. Forslag til lovendringer i konsesjonsloven og jordlova mv. Lovsamling 1. juni 2017 Øivind Fredlund Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen 1 Fra Innst. 153 L (2015-2016) om opphevelse av priskontroll

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Kirsti M. L.

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 7009/2009/483/TROLAN 06.04.2009 AD SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 74, BNR. 9

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT.

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Ark.: V04 Lnr.: 2591/08 Arkivsaksnr.: 08/371 Saksbehandler: Jan Johnsplass HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Vedlegg: http://www.regjeringen.no/upload/lmd/vedlegg/horinger/horingsnotat_050208_odel_kon

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Utvikling

ROLLAG KOMMUNE Utvikling ROLLAG KOMMUNE Utvikling Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/301 KLA.. 31 02 37 02 V60 15.05.2008 Endring i odelsloven, konsesjonsloven

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: V60 Arkivsaksnr: 2016/7463-3 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kommunestyret Forslag til endring av lov om konsesjon,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Landbruksutvalget 16/ Kommunestyret 16/

Saksgang Saksnr Møtedato Landbruksutvalget 16/ Kommunestyret 16/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2016/1939 Arkivkode: V62 Saksbehandler: Aud Irene Vatland Saksgang Saksnr Møtedato Landbruksutvalget 16/45 24.08.2016 Kommunestyret 16/76 08.09.2016 Forslag til endringer i

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke DALAN Advokatfirma DA Vår dato: 3.1.2017 Vår referanse: 16/23402-6 Deres dato: Deres referanse: Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Mona Skaar Thorsrud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 10:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 10:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Tor Kristen Haugen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Tor Kristen Haugen

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Høyringsuttale - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Høyringsuttale - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Landbruks- og matdepartementet Gol kommune Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/02184-6 21.09.2016 Høyringsuttale - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM ---l -- Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref: 08/6704-3/OVI Dato: 28.04.2008 Høring - Endringer i odelsloven, konsesjonsloven

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 10:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 10:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 10:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marit Waaler Leder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.09.2016 Referanse: 20463/2016 Arkiv: V60 Vår saksbehandler: Olav Kornstad Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Detaljer

Melding om vedtak. Høring - Forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt

Melding om vedtak. Høring - Forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt Drift og forvaltning Internett: www.e-h.kommune.no Melding om vedtak Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement P.b 80007 Dep 0030 OSLO Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/567-4 Inge Eftevand,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Saksframlegg. Saksnummer Type Utvalg Møtedato. Saksbehandler Arkiv Journalpost ID Gudrun Kristensen 16/ /18713

Saksframlegg. Saksnummer Type Utvalg Møtedato. Saksbehandler Arkiv Journalpost ID Gudrun Kristensen 16/ /18713 Saksframlegg Saksnummer Type Utvalg Møtedato F Formannskapet Saksbehandler Arkiv Journalpost ID Gudrun Kristensen 16/1619 16/18713 Høring - Forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1 Beate Nicolaisen Lund gård 1870 ØRJE Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3790 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Lampeland mars 2012 Anna Arneberg Fagansvarlig jordbruk

Folkevalgtopplæring. Lampeland mars 2012 Anna Arneberg Fagansvarlig jordbruk Folkevalgtopplæring Lampeland 5.-6. mars 2012 Anna Arneberg Fagansvarlig jordbruk Jordvern Fradelingssaker- jordloven ( 9 omdisponering og 12 fradeling ) Konsesjonssaker- konsesjonsloven Bo- og driveplikt-

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer