Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum Kl 16:00 på Hovtun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun"

Transkript

1 Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Marit Fjelltun og Anne Bjørg Rian Side 1

2 SAKSLISTE: Saksnr PS 17/2009 PS 18/2009 MS 4/2009 PS 19/2009 PS 20/2009 PS 21/2009 Godkjenning av protokoll Meldinger Melding om lovendringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven fra Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske om tilskudd fra Hurum kommunale viltfond. 35/33 Hurum - Søknad om deling av grunneiendom 22/6 og 22/8 i Hurum - Søknad om fradeling av areal til boligformål etter jordloven Side 2

3 17/2009 Godkjenning av protokoll Side 3

4 18/2009 Meldinger Side 4

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/2868 Saksbehandler: Anne Bjørg Rian 7/2009 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk /2009 Miljøutvalget /2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum Melding om lovendringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven fra Vedlagt følger brev fra Landbruks- og matdepartementet datert ang lovendringer som har skjedd i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven. De viktigste endringene er som følger: - En eiendom er odelseiendom når mer enn 25 dekar er fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. - Løsningsfristen i odelsloven reduseres til 6 måneder. - En eiendom er konsesjonspliktig når mer enn 25 dekar er fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller over 100 dekar totalareal. - Reglene om boplikt er bare fastsatt i konsesjonsloven. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle boplikten, må søke konsesjon (Tidligere søkte man om utsatt eller varig fritak fra boplikten). - Reglene om driveplikt er bare fastsatt i jordloven. Driveplikten er varig. Side 5

6 DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Kommunene, fylkesmennene, fylkeskommunene, Statens landbruksforvaltning, Statens kartverk Deres ref Vår ref Dato /IAA Orientering om lovendringer i lov 19. juni 2009 nr. 98 om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Fra 1. juli 2009 gjelder en rekke endringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven. Endringene er en følge av lov om endring av lov 19. juni 2009 nr. 98 om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Endringene innebærer betydelige forenklinger i lovverket, og odelsloven moderniseres. De delene av loven som gjelder opphevelse av fylkeslandbruksstyret gjelder først fra 1. januar I forbindelse med lovendringen er det også fastsatt en rekke endringer i forskrifter og rundskriv. Endringene kan hentes opp på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside på følgende lenke: htt : "erin en.no nb de lmd tema landbrukseiendommer lovendrinter.ht ml?id= For kommuner, fylkeslandbruksstyrer og fylkesmenn er det viktig å merke seg at loven gir en rekke overgangsregler for ulike situasjoner. Det er også viktig å være oppmerksom på endringen i forskrift av 8. desember 2006 nr nytt annet ledd som innebærer en plikt for kommunene til å vise hvordan prisvurderingen er foretatt i forhold til eiendommens enkelte deler. De fleste endringene gjelder regler i odelsloven. Viktige endringer i odelsloven er bl.a. at: Reglene om hvilke eiendommer som kan odles er endret slik at dette bare blir et Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for skog- og Saksbehandler Postboks 8007 Dep Akersgt ressurspolitikk Ingrid Aasen 0030 Oslo Org no. Telefaks Side 6

7 spørsmål om arealgrenser. Samtidig er arealgrensene hevet slik at ca færre eiendommer enn i dag omfattes av arealgrensen etter odelsloven. Arealgrensen er på mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Samboere er gitt like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først. Menn og kvinner blir likestilt uavhengig av fødselstidspunkt. De samme regler gjelder for barn født innenfor eller utenfor ekteskap, og for adoptivbarn. Løsningsfristen i odelsloven reduseres til seks måneder, og adgangen til å nekte løsning når odelsløsning vil være klart urimelig er utvidet. Ordningen med at eieren kan gi kjøpstilbud til bedre prioriterte odelsberettigede videreføres og utvides, og fristen forkortes til to måneder. Det er videre gjort endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven som har sammenheng med konsesjonsplikten, boplikt og driveplikt, samt fylkesmannens oppfølging av kommunens vedtak i første instans. Viktige endringer er bl.a. at: Arealgrensen for konsesjonsplikt for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller 100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 100 dekar totalareal. Det er fastsatt nærmere regler om hvilke momenter som skal tillegges vekt ved avgjørelse av søknad om konsesjon bl.a. når det vurderes om det skal stilles vilkår om boplikt. Reglene om boplikt er nå bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder bebygde eiendommer over arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke konsesjon. Boplikten varer i 5 år også for den som har løst eiendommen på odel. Reglene om driveplikt er nå bare fastsatt i jordloven. Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal. Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i loven. Vilkårene innebærer at avtalen må være skriftlig, den må 10 års varighet eller mer, og den må føre til driftsmessig gode løsninger. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense 0-grense er endret slik at kommuner som mener det er nødvendig for å unngå at helårsboliger blir brukt til fritidsformål kan sette slektskapsunntaket i konsesjonsloven ut av kraft. Det er innført en hjemmel for fylkesmannen til å pålegge kommunene å rapportere om sine vedtak. Disse endringene er nærmere beskrevet i egne rundskriv om praktiseringen av reglene om konsesjon, boplikt og driveplikt i rundskriv M-2/2009 og rundskriv M-3/2009. Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at arbeidet med lovendringene, bl.a. behandlingen i Stortinget, har vist at det kan være ønskelig å endre også andre bestemmelser enn de som nå er vedtatt. Se Innst. 0.nr. 90 ( ) hvor Næringskomiteen har pekt på at det er behov for å se nærmere på odelskretsens omfang. Komiteen ønsker videre at det gjennom delingsbestemmelsen i jordloven bør legges bedre til rette for å stimulere til at arealer selges som tilleggsjord til nabobruk. Det er videre lagt til grunn at reglene om boverdi ved utøvelse av priskontroll bør fange opp den reelle boverdien på en bedre måte enn i dag, og at selgere av Side 2 Side 7

8 landbrukseiendom, forut for konsesjonsbehandlingen får avklart spørsmålet om pris med kommunen. Departementet vil ta fatt i disse spørsmålene. ed en Pål Vidar Sollie Ekspedisjonssjef Ing r Grette Avdelin clirektør Side 3 Side 8

9 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2009/1902 Arkiv: K00 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske om tilskudd fra Hurum kommunale viltfond. Rådmannens forslag til vedtak: Hurum grunneielag for jakt og fiske tildeles tilskudd på kr 6.127,- fra det kommunale viltfondet. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: 1) Søknad fra Hurum grunneierlag ( mottatt ) 2) Kvitteringer 3) Samlet saksfremstilling fra sak 15/2009 Utredning: Natur- og landbruksnemnda behandlet, på møte , søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet. Det ble da fattet følgende vedtak: Over det kommunale viltfondet gis det tilskudd til følgende prosjekter: Forening Prosjekt Tilskudd Nordre Hurum J&FF Vinterfôring av rådyr Kr 6.000,- Hurumhalvøya storvald Elgbeitetaksering Kr ,- Tilskudd til Hurumhalvøya storvald gis med forventning om at resultatene fra elgbeitetaksten aktivt benyttes ved fremtidig forvaltning av elgstammen. Behandling av tilskuddssøknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske utsettes til det foreligger regnskapsoversikt fra søker. Side 9

10 For nærmere beskrivelse av tilstanden til det kommunale viltfondet henvises det til saksframlegget i natur- og landbruksnemndas sak 15/2009. I nemndas vedtak het det bl.a. at tilskuddssøknaden fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske ville bli behandlet når det foreligger regnskapsoversikt fra søker. I etterkant har landbrukskontoret vært i kontakt med søker. Etter pålegg om regnskapsoversikt har styret i grunneierlaget valgt å kun søke om dekning av reelle utlegg i forbindelse med gjennomført fôring. I dette ligger det at den opprinnelige søknaden, hvor det ble søkt om kr ,-, er justert til å gjelde kr 6.127,- som tilsvarer utgifter dokumentert gjennom vedlagte kvitteringer. Rådmannen mener søknaden som nå foreligger fra grunneierlaget er meget edruelig all den tid det i organisasjonssammenheng er vanlig å også søke om økonomisk støtte til gjennomført dugnadsarbeid. Rådmannen går derfor inn for at Hurum grunneierlag gis støtte fra det kommunale viltfondet som omsøkt. Dette tilsvarer kr 6.127,-. Side 10

11 Vedlegg 1 Vdr. viltstell. Styret i HGJF mener at kun utgifter til for, materialer etc, med kvitteringer kan refunderes av viltstellmidler. Egeninnsats er en del av dugnadsarbeidet til den enkelte og kan vanskelig dokumenteres, verken med timesats, reelle timer etc. Vårt regnskap er derfor basert på dette prinsipp, inntil de involverte blir enige om en retteferdig måte å få honorert for dugnadstimer. Vi har registrert følgende utlegg. Jfr. vedlagte bilag Søndre Hurum jeger og fiskerforening: Innkjøpt forblanding til rådyrautomat kr Åsgeir Størdal, på eget initsiativ, (men medlem av Nordre) Materialer til automat, bilag 1 kr 1,132,50 Forblanding, bilag 2 kr Forblanding, bilag 3 kr Forblanding, bilag 4 kr 206,50 Forblanding, bilag 5 kr 206,50 Sum kr 2.226,50 TOTALT utlegg utgjør kr 6.126,50 Styret i Hurum Grunneierlag for Jakt og Fiske ber om at disse utlegg blir dekket etter den snørike vinteren 2008/09. Styret er kjent med at andre jegere og grunneiere i Hurum kommune også søker om viltstellmidler direkte til kommunen/fylket, og forutsetter at søknadene blir behandlet likt. For HGJF Christian Størmer Leder Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Lier kommune Vedlegg 3 Samlet saksfremstilling Natur- og landbruksnemnda Sak nr. 15/2009 Saksmappe nr: 2009/1902 Arkiv: K00 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 15/2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum Søknader om støtte fra Hurum kommunale viltfond. Natur- og landbruksnemnda i Hurums vedtak: Over det kommunale viltfondet gis det tilskudd til følgende prosjekter: Forening Prosjekt Tilskudd Nordre Hurum J&FF Vinterfôring av rådyr Kr 6.000,- Hurumhalvøya storvald Elgbeitetaksering Kr ,- Tilskudd til Hurumhalvøya storvald gis med forventning om at resultatene fra elgbeitetaksten aktivt benyttes ved fremtidig forvaltning av elgstammen. Behandling av tilskuddssøknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske utsettes til det foreligger regnskapsoversikt fra søker. Natur- og landbruksnemnda i Hurums behandling: Odd Beston (FRP) fremmet rådmannens forslag, med unntak av siste avsnitt (vedr. Hurum grunneierlag for jakt og fiske). Som nytt sisteavsnitt ble følgende foreslått: Behandling av tilskuddssøknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske utsettes til det foreligger regnskapsoversikt fra søker. Bestons forslag ble enstemmig vedtatt. Et omforent utvalg vedtok følgende nye avsnitt i vedtaket: Tilskudd til Hurumhalvøya storvald gis med forventning om at resultatene fra elgbeitetaksten aktivt benyttes ved fremtidig forvaltning av elgstammen. Rådmannens forslag til vedtak: Over det kommunale viltfondet gis det tilskudd til følgende prosjekter: Forening Prosjekt Tilskudd Nordre Hurum J&FF Vinterfôring av rådyr Kr 6.000,- Hurumhalvøya storvald Elgbeitetaksering Kr ,- Hurum gr.eierlag for jakt og fiske Vinterfôring av rådyr Kr ,- Side 16

17 Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Viltfondet gikk i 2008 med kr ,- i overskudd. Det har kommet inn tre søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet. Rådmannen foreslår å fordele overskuddet mellom alle de tre søknadene. Vedlegg: Søknad fra NHJFF m/ vedlegg Søknad fra Hurumhalvøya storvald Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske Utredning: Det har kommet inn til sammen tre søknader om støtte fra det kommunale viltfondet til ulike viltstellstiltak: Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening søker tilskudd til vinterfôring av rådyr, noe også Hurum grunneierlag for jakt og fiske v/ Christian Størmer søker om. Storvaldet på Hurum søker på sin side om tilskudd til oppfølgende elgbeitetaksering. Nordre Hurum J&FF gjengir regnskapstall fra 2006 og fremover, men rådmannen forholder seg til siste års tiltak. Når viltfondet går med overskudd er det èn pott som kan deles ut det enkelte år. Ettersom ulike instanser søker, og konkurrerer, om samme potten er det mest formålstjenlig å sammenligne tiltak gjennomført samme år. Til sammen søkes det da om ca kr ,-. Økonomien i viltfondet Viltfondet gikk, i følge regnskapsoversikten, med solid overskudd siste år. Det viser seg derimot at en ikke ubetydelig del av lønnsutgifter og kjøregodtgjørelse for 2008 først ble ført i januar Dette beløper seg til ca kr ,-. Dette betyr at man må trekke kr ,- fra driftsresultatet for 2008 for å finne det reelle tallet for dette året. Offisielt viser regnskapsoversikten at driftsresultatet i 2008 var på ca kr ,- (=overskudd). Etter å ha trukket fra de kr ,- som er ført i januar 2009, blir det reelle resultatet (kr ,- kr ,- =) kr ,-. Beholdningen i viltfondet var pr kr ,-. Også her må man derimot trekke fra de kr ,- som ble ført i januar. Det reelle tallet blir da en beholdning ved årsskiftet på kr ,-. Søknadene Under omtales alle de tre søknadene hver for seg. Søknad fra Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening NHJFF søker om tilskudd til vinterfôring av rådyr. Det fremgår av den vedlagte regnskapsoversikten at de totale kostnadene i 2008 var på kr ,-. Sist vinter var meget snørik, og det var mange lag, organisasjoner og privatpersoner i vårt distrikt som fôret hjortevilt. Om ikke annet viser dette en vilje til å utføre praktisk viltstell - i enkelte tilfeller kan tilleggsfôring være det som får rådyrene over kneika om vinteren, og flere Side 17

18 dyr kan sannsynligvis takke fôring for at de har overlevd. Rådmannen mener tiltaket bør ytes noe tilskudd, rett og slett for å påskjønne initiativ praktisk rettede tiltak. Rådmannen foreslår å yte et tilskudd fra det kommunale viltfondet på kr 6.000,-. Søknad fra Hurumhalvøya storvald Det ble i 2005 gjennomført elgbeitetaksering på Hurum. I etterkant har storvaldet blitt opprettet, og i prinsippet skal grunneierne nå selv forvalte elgstammen. I lys av dette ønsker storvaldet å gjennomføre en oppfølgende beitetakst, og søker økonomisk støtte til dette. Selve taksten beløper seg til ca kr ,- + mva (= ca kr ,- inkl mva.). I søknaden som ble sendt FM ble det oppgitt en total utgift for tiltaket på kr ,- (inkluderer alt fra kommunalt arbeid med tilrettelegging, dugnadsinsats fra storvaldet, forbruksmateriell og konsulenter (FAUN Naturforvaltning) til selve takseringsarbeidet). Som inntekter i budsjettet var til sammen kr allerede ordnet (kommunal arbeidskraft, dugnad og storvaldets egne midler). For å dekke hele utgiftssida ble det søkt om kr ,- fra FM. I samme søknad ble det opplyst å være søkt om kr ,- fra det kommunale viltfondet. I disse budsjettene ligger det derimot mange forutsetninger man ikke har forutsetning til å vite noe om, og det er alltid slik at søknadene legges opp slik man forventer mottakeren ønsker dem. I realiteten har storvaldet søkt kr ,- fra det kommunale fondet. Mye av utgiftene og inntektene i slike tilskuddssøknader omhandler egeninsats. I rene penger vil utgiftssiden for storvaldet være en del mindre enn hva som oppgis til FM. I realiteten har storvaldet forpliktet seg til å betale konsulentene (FAUN), i tillegg til noe forbruksmateriell. I budsjettet som er satt opp i søknaden til FM forutsettes det tilskudd på kr ,- fra FM (innvilget) og kr ,- fra det kommunale viltfondet. Rådmannen mener takseringsarbeidet er viktig, og ved siden av å faktisk hjelpe storvaldet med å dekke utgiftene til takseringen at eventuelle tilskuddsmidler vil vise at det offentlige verdsetter slik innsats og initiativ vi nå ser fra storvaldets side. For å få fullfinansiert de reelle utleggene som er knyttet til prosjektet, trengs i realiteten ca kr ,- fra det kommunale viltfondet. Hvorvidt man bør tildele storvaldet kr ,-, kr ,- eller noe i mellom dette, kan derimot diskuteres. I realiteten ble det i 2005 konstatert overbeite. I ettertid har det ikke vært gjort forvaltningsmessige grep for å endre situasjonen. Takseringsarbeidet som nå skal gjennomføres er ikke igangsatt i skrivende stund, men all den tid elgstammen ikke er vesentlig endret siden forrige takst må man være åpen for at situasjonen ikke nødvendigvis har endret seg så mye med elgbeitene i mellomtida. For at det skal være noe poeng med oppfølgende beitetakster i fremtiden må man forutsette at storvaldet i mellomtiden har gjort aktive grep for å endre situasjonen. Hvis årets takst nok en gang viser overbeite vil altså en oppfølgingstakst om få år ikke ha noe for seg hvis elgstammen ikke er senket vesentlig i mellomtiden. Det er hevet over enhver tvil at taksering aleine ikke er nok til å endre beitesituasjonen. Rådmannen mener det bør gis signaler til storvaldet om at det forventes at beitetakstene tas opp til diskusjon internt og at takstene brukes aktivt under utarbeiding av forvaltningsmål. Rådmannen foreslår her at beitetakseringen i Hurum gis et tilskudd på kr ,-. Side 18

19 Søknad fra Hurum grunneierlag for jakt og fiske Det søkes om tilskudd på kr ,- for vinterfôring av rådyr. Grunneierlaget ønsker å videreformidle disse pengene til private grunneiere og til hhv. Nordre og Søndre Hurum J&FF som har drevet fôring. NHJFF har levert egen søknad på bakgrunn av fôringsarbeidet (se over). Rådmannen mener tiltakene med fordel kan støttes med noe midler fra det kommunale viltfondet. Ettersom grunneierlaget oppgir at midlene vil bli distribuert til andre personer og foreninger som er tilknyttet laget, får vi dessuten spredd viltfondsmidlene til flere aktører. Dette er i seg selv positivt, ettersom flere da forhåpentligvis får høre om fondet og tilskuddsmulighetene man har gjennom dette. Rådmannen foreslår her å tildele tilskudd på kr ,-. Konklusjon I forslaget til vedtak har rådmannen forsøkt å fordele fjorårets overskudd av viltfondet ut på de ulike søknadene. Det er vanskelig å sette de ulike tiltakene opp mot hverandre, og i tilfeller hvor samme tiltak er gjennomført (her; vinterfôring av rådyr) er det vanskelig å si noe om omfanget og gjennomføringen den ene plassen kontra den andre. Målet er ikke nødvendigvis at alle skal få tilskudd gjennom viltfondet, men at fondet brukes på en mest mulig formålstjenlig måte altså at man får gjennomført de tiltakene man mener er de viktigste for folk og vilt. Ofte fungerer tilskuddsmuligheter som en gulrot for å få folk til å gå i gang med arbeid de ellers ikke nødvendigvis ville gjennomført. I så måte skiller f.eks. fôring seg ut ettersom dette normalt vil være tiltak som allerede er gjennomført når tilskuddssøknadene behandles. I slike tilfeller vil tilskudd fungere som en påskjønnelse for initiativ fremfor et tiltak for å få igangsatt et prosjekt. Håpet er uansett at tilskuddene vil generere fremtidig innsats og at de som mottar tilskuddene også seinere vil henvende seg til fondet når man vurderer å gå i gang med viltrelaterte prosjekter. Rett utskrift bevitnes Håkon Bergø Dato Sign Side 19

20 Hurum kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2009/3615 Arkiv: 35/33/V61 Saksbehandler: Olav Granheim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 20/2009 Natur- og landbruksnemnda i Hurum /33 Hurum - Søknad om deling av grunneiendom Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i jordloven 1 og 12 gis det tillatelse til å fradele 13 dekar fra gnr 35, bnr 33-1 i Hurum kommune som omsøkt. Det settes som vilkår at fradelt areal skal sammenføyes med gnr 35, bnr 205 i Hurum. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Södra Cell Tofte AS søker om å få fradele 13 dekar fra gnr 35, bnr 33-1 (Sagene vandfald) i sørenden av Rødbyvannet. Arealet skal benyttes som tilleggsareal til naboeiendommen gnr 35, bnr 205 (Bakketun)som eies av Svein Ivar Lærum og Elisabeth Abrahamsen. Omsøkt areal består av 7 daa dyrket mark, 5 daa skog og 1 daa annet areal. Landbrukskontoret er positiv til omsøkt tiltak. Vedlegg: Søknad Kart Bakgrunn Södra Cell Tofte AS med adresse: Østre Strandvei 52, 3482 Tofte, søker om å få fradele 13 dekar fra gnr 35, bnr 33-1 i sørenden av Rødbyvannet. Arealet skal overdras som tilleggsareal til naboeiendommen gnr 35, bnr 205. Naboeiendommen er en boligeiendom/småbruk på drøye 3 daa som eies av Svein Ivar Lærum og Elisabeth Abrahamsen med adresse: Dustadveien 8, 3483 Kana. Södra Cell Tofte AS eier totalt 1200 daa fordelt på 16 gbnr i Hurum. Teigen som søkes delt er på totalt 17 daa, herav 7 daa dyrket mark, 8 daa skog og 2 daa annet areal. Nåværende eier ønsker å beholde arealet omkring demningen og en smal stripe nedover langs Dustadveien, totalt 4 daa. Området ligger i LNF i kommuneplanens arealdel. Side 20

21 Omsøkt fradelte areal består av 7 daa dyrket mark, 5 daa skog og 1 daa annet areal. Lovanvendelse Jordloven 1: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til, kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessige gode løysingar. 12. Deling: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet (kommunen) Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området Vurdering Omsøkt areal har minimal økonomisk betydning for bedriften og en fradeling vil ikke redusere avkastningen på eiendommen nevneverdig. Området ligger i LNF og det er lagt opp til at arealet skal sammenføyes med tilliggende småbruk. Dersom arealet skal fradeles, bør det sammenføyes med eksisterende småbruk. Størrelsen på småbruket vil da bli omkring 16 dekar. Landbrukskontoret mener dette er en kurant sak og er positiv til omsøkt tiltak. Side 21

22 IZRekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni J.nr. HURUM Ki.Jtvu /IONL Hurum drf,i'plan og samtunn Jok.r,r. (*)ct 2 ilini 2099 Til oppmålingsmyndigheten i Lvi (-1)4 SaKsbeh Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Skriv Ikke her Eiendom før deling ) Bruksnavn/adresse Det rekvireres/ søkes om Kartforretning over: A hele grunneiendommen uten deling B festegrunn C enkelte grenselinjer, grensejusteringer Annet; D Grensepåvisning etter målebrev E Deling av grunneiendom med kartforretning over parsell Deling iht. Godkjent pbl 63 Reguleringsplan Bebyggelsesplan tomtedelingsplan Privat forslag Søknad om jf. pb1 7, fra bestemmelser i: vedteldt reguleringsplan dispensasj. plan- og bygn.lov forskrift kommuneplan bebyggelsesplan Eiendommen FØR deling/bortfesting Gnr., bnr., festenr Overflate- Annet Fulldyrka Produktiv Produktiv Annet Bebygd Sum Dyrkbart dyrka Myr ubebygd areal barskog lauvskog skogareal areal areal (2 7) areal areal I?-c)c)c ) Areal som ønskes fradelt/bortfestet (i alt) * jf. 7 beskriv arealet et II Andre opplysninger (f.eks. andre rettighetshavere av betydning) Hjemmelshaver(e) Navn Sted Underskrift <. Dato Prk" Adresse/telefon Underskrift (\if ps P. 1 tø 9' ; vdelingen Nr Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo Side 22

23 OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON/SØKNAD fylles ut av søker 2 Det må legges ved kart/orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må fylls ut.ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt/sendt. Gnr. Bnr. Festenr. Eiers/festers navn og adresse Parsellen/ parsellene skal benytts til Selvstendig bruksenhet Bolighus Fritidshus Industri/bergverk Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant Off. virksomhet Tilleggsareal til: Gnr./bnr. Landbruk/fiske Naturvern Off. friluftsområde Off. veg Annet kommunikasjonsareal/teknisk anlegg Atkomst pb og vegloven Riks-/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Ny avkjørsel fra off. veg Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Avkjørsels- Søknad om avkj.- tillatelse gitt tillatelse vedlegges Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument Vannforsyning pb1 65 Privat enkeltanlegg Avløp Off. avløpsanlegg Privat fellesanlegg pb Offentlig vannverk Annet: t-d1/4/4 Privat fellesvannverk Tilknytningstillatelsee vedlegges spesifiser Utslipps- Søknad om utslippstillatelse gitt tillatelse vedlegges Avløp sikret ifølge vedlagte dokument - Parsell nr Areal ca m2 Parsell skal benyttes til Navn og adresse på ev. kjøper/fester J.nr TE i --/C) V 2ij 41:3Q1-'\., ' ` c)03 Side 23

24 DENNE SIDE ER RESERVERT OFFENTLEGE MYNDIGHETER FOR BEHANDLING AV SØKNADEN 3 Planstatus Fylkesplan Reguleringsplan Kommuneplan Bebyggelsesplan Ingen plan Uttalelser fra/vedtak av Saken sendt Uttalelse/vedtak datert Merknader jordlovsmyndighet vegmyndighet Uttalelser helsemyndighet friluftsmyndighet forurensningsmyndighet Behandling Adm, etter delegasjon Av planutvalget/det faste utvalget Dato Sak nr Notater Vedtak Oversendes til videre behandling Sted Dato Underskrift Side 24

25 REKVISISJON AV KARTFORRETNING/SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Veiledning 4 Rekvisisjon av kartforretning Denne blanketten brukes ved 5 forskjellige oppmålingsarbeider. Noen krever godkjenning av kommunen. Andre krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Blanketten nevner følgende formål: A. Kartforretning over hel grunneiendom Eksisterende eiendomsgrenser måles og kartlegges for hele eiendommen. Det utarbeides målebrev med bl a målsatt kart og nøyaktig areal over eiendommen. Slik forretning krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. B. Kartforretning over festegrunn Areal som skal festes bort (leies bort) merkes og måles. Det utarbeides målebrev med nøyaktig areal og målsatt kart. Arealet får et festenummer under eiendommens bruksnummer. Dersom arealet skal festes bort for mer enn 10 år, må kommunen gi delingstillatelse før forretningen gjennomføres (jf punkt E). C. Kartforretning over enkelte grenselinjer/ grensejustering Grense (eller del av grense) måles og kartlegges. Det utarbeides målebrev med nøyaktig kart over grensene. Ulagelige grenser kan justeres ved forretningen. Slik forretning krever (som hovedregel) ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. D. Grensepåvisning etter målebrev Grensepunkt blir påvist og om nødvendig avmerket i overensstemmelse med eksisterende målebrev. Dersom det tidligere bare er holdt skylddelingsforretning på eiendommen, må det som regel holdes kartforretning (jfr. punkt A og C). Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Nabovarsling Arealoppgave Underskrift Ved søknad om deling skal naboer og gjenboere varsles om søknaden. Det er tilstrekkelig at nabo/ gjenboer skriftlig blir varslet om hvilket tiltak som tenkes satt i verk og at saken kan sees på ansvarlig søkers adresse innen 14 dager etter at kvittering for nabovarsel foreligger. Det benyttes egen blankett for nabovarsel. For arealoppgaven på forsiden av søknaden er det følgende arealdefinisjoner: 1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde og som fortsatt kan pløyes. 2. Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig til at det er egnet for maskinell slått eller beite. Kulturbeite tas med dersom det er inngjerdet og blir gjødslet. 3. Skog med produksjonsevne over ca. 0,1 m3/ da pr år, hvor bartrær dominerer skogbildet før avvirkning. 5. Skog med lavere produksjonsevne enn 0,1 m3/da pr år. 6. Myr som ikke er oppdyrket eller grøftet for skogreisning. 7. Impediment, fastmark over skoggrensen o 10. Areal som søkeren vurderer som teknisk mulig og økonomisk forsvarlig å dyrke opp. Som hovedregel skal rekvisisjon på kartforretning eller søknad om deling underskrives av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, dvs, står som eier i grunnboka hos tinglysingsdommeren. Det finnes en del spesielle tilfeller hvor også andre kan være rekvirent, etter delingslovens 2-1 og 3-1. Eksempel på kart som vedlegges søknaden: Søknad om deling E. Deling av grunneiendom med kartforretning En delings- og kartforretning er en nøyaktig beskrivelse og registrering av ny eiendom. En del av eiendommen (parsell) skilles ut og blir en egen grunneiendom (får eget bruksnummer). Grensene for den nye eiendommen avmerkes og måles. Det utstedes målebrev på den nye eiendommen med bl.a. målsatt kart og nøyaktig areal. Før det foretas deling av eiendom, må kommunen ha gitt tillatelse. 17/94, 17/93 - Krav til søknad om deling Denne blanketten bør benyttes ved søknad om deling. For areal som skal bebygges, vil kommunens delingstillatelse også være forhåndstilsagn om at arealet tillates bebygd. (Fullstendig søknad om byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlig måte.) For nærmere beskrivelse av de krav til dokumentasjon som stilles til søknad om deling, vises til plan- og bygningsloven 63 og 66. Her nevnes kort: kart eller skisse som viser hvordan delingen ønskes utført for byggetomt, hvordan atkomst og bortledning av avløpsvann kan sikres. Ved private enkeltanlegg og private fellesanlegg for avløpsvann, krever kommunen vanligvis at søknad om utslippstillatelse fremmes samtidig med søknad om fradeling av byggetomt (jf forurensningsloven og forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg). Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning av annen myndighet enn de kommunale bygningsmyndigheter, skal bygningsmyndighetene sørge for innhenting av disse. Dersom søker likevel har innhentet slik tillatelse (f eks avkjørsel), skal kopi av tillatelsen vedlegges søknaden. 17/ PARSELL AV 17/89 17/72 Solveken 4 17/71 PARSELL AV: Gnr 17 Bnr 89 Solveien 7-17/87 5 Mål. 1:500 Ekv lm Areal 700 m2 Side 25

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom IiJ Rekvisisjon av kartforretning J.nr. Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven

Detaljer

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009.

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009. Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger Deres ref: Gunnar Vatn Sak: 1719/47/1 Deling av Brenne Nordre boligtomt ca. 1000 m2 Deres brev dat. 12.11.2009. Vedlagt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom I Rekvisisjon av kartforretnlng Søknad om deling av grunneiendom jf. kap.2 og 31 delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrlfter og 93 1. ledd h) If. 63 og 66 i plan- og bygnlngs loven av 14.

Detaljer

51. o Annet: qb1353. Tog. Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom

51. o Annet: qb1353. Tog. Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og g 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 14.09.2010 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning Rekvisisjon av kartforretning X.Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Formannskapet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.08.2009 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW.

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW. GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen IZW. fysak Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 Arkivkode V04 08/371-4 Vår

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Kirsti M. L.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Hurum kommune. INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 25.05.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune. INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 25.05.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 25.05.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32220100 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunen som landbruksmyndighet. Jord og konsesjonsmyndighet (juridiske virkemidler) Tynset, 28. januar 2015 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Juridiske virkemidler Bestemmelse om deling av landbrukseiendom

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven MOTEBOK Fylkeslandbruksstyret i Vest Ko^i: Saksnr: 14/08 Møte dato: 21.04.08 Vår ref.: Saksbehandler : Kristen Gislefoss Arkivkode:422.3 % -.k..c vio= 2 er Høring - forslag til endringer i odelsloven,

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 GNR.274/27 - JUTERUD - FRADELING AV KÅRBOLIG KLAGE PÅ VEDTAK

Detaljer

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven Bosetting Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven 1. INNLEDNING Formål Regjeringen ønsker å legge til rette for at landbrukseiendommenes ressurser på en best mulig måte skal kunne

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anne Bjørg Rian L.nr.: 32153/2014 Arkivnr.: 611 Saksnr.: 2014/5058 Utvalgssak Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Utvalg Møtedato

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

søknad om deling av eiendom

søknad om deling av eiendom Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom Forklaring framgangsmåte behandling Revidert av Kart og oppmåling, februar 2015 Hva er en delingssak? DELING ELLER GRENSEJUSTERING? Ved deling

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 18.00 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Morten Foss, tlf 37013141 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet 20.11.2014 Bystyret 27.11.2014 Referanse: 2014/8932 / 2 Ordningsverdi:

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Svar - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten - anmodning om høringsuttalelse

Svar - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten - anmodning om høringsuttalelse Miljøenheten Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Anne Sissel Ness Vår ref. 14/51272/ V00 &00 oppgis ved alle henv. Deres ref. 14/1567 Dato 10.12.2014 Svar - Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 29.04.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201100131 : O: : 64-3 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 15. 3.2011 5/11 innlandsfiskenemnd LANDBRUKSFAGLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 41/10 10/647 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 41/10 10/647 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 28.09.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09.

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09. Advokat Odd-Einar Christophersen MNA Kaptein Glæersensvei 7 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR65/5 02.04.2009 S08/4557 L9526/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 Lise og Vidar Solem Høeg Jarlheimsbakken 5 7041 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 29.09.2008 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian ( telefon 32220489 / email abri@lier.kommune.no).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Politiske mål og bakgrunn for lovendring

Politiske mål og bakgrunn for lovendring Politiske mål og bakgrunn for lovendring Camilla Neiden Stavanger 26. november 2013 Tema for foredraget Delingsbestemmelsen mål og bakgrunn for endring Den nye politiske plattformen 2 Endringer i jordloven

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 30.08.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 6/11 Gnr 130 Bnr 11 - Søknad om fritak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer