Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo"

Transkript

1 Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo 1 Innledning Styret i Follo Ren vedtok 24. april 2013 å be representantskapet om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens kapittel 11 låneramme mv endres tilsvarende. Styret vedtok også at det utarbeides notat om alternativer på kort og lang sikt, miljøpåvirkning og kostnader ved å stoppe prosessen. Dette notatet gir først en kort oppsummering av dagens status for Kretsløp Follo. Deretter følger en oversikt over hvilke alternativer som eksisterer til Kretsløp Follo på kort og lang sikt, videre vurderes miljøpåvirkninger. Til slutt gjennomgås økonomiske og miljømessige konsekvenser som vil oppstå hvis prosessen med å etablere Kretsløp Follo skulle stoppes. 1.1 Avfallspolitiske føringer Follo Ren IKS skal på vegne av eierkommunene oppfylle avfallspolitikken som er bestemt av styresmaktene og lovverket. Avfallshierarkiet, eller avfallspyramiden, illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfallsrammedirektivet har fastlagt et fem stegs avfallshierarki for avfallshåndtering som skal være styrende for de nasjonale myndigheter. Hvert land skal først av alt: 1) forebygge at avfall oppstår 2) ombruke så mye som mulig 3) materialgjenvinne 4) energigjenvinne 5) deponere avfall som ikke er egnet til annen behandling Videre skal nærhetsprinsippet opprettholdes i det nye direktivet. Det enkelte land skal tilstrebe et nett av behandlingsanlegg slik at avfallet kan behandles så nær kilden som mulig. Direktivet fastsetter for første gang et generelt gjenvinningsmål: Mål om 50 % materialgjenvinning av glass, metall, papir og plastavfall 2 Kretsløp Follo Kretsløp Follo er et helhetlig miljøkonsept innenfor avfallshåndtering. Konseptet innebærer kildesortering i egne beholdere og bringeordning til returpunkter og gjenvinningsstasjoner. En av beholderne, kalt restavfall, skal til videre behandling i et sorterings- og biogassanlegg (MBT- Mechanical Biological Treatment). I restavfallet inngår matavfall, plastemballasje og annet ufarlig restavfall. I sorteringsanlegget foretas en mekanisk sortering av restavfallet hvor målet er å få separert matavfallet fra de andre typene avfall. Matavfallet videreforedles sammen med hageavfall til biogass og kompost/jordforbedringsmiddel. Plastemballasjen sorteres i ulike plasttyper som sendes videre til materialgjenvinning. Avfallet som ikke kan materialgjenvinnes sendes til forbrenning der det energigjenvinnes. 1/7

2 Husholdningene skal gjennomføre følgende kildesortering: Restavfall bestående av plast, matavfall og restavfall i egen beholder Papp/papir i egen beholder Klær, glass- og metallemballasje leveres returpunkter for materialgjenvinning Farlig avfall og EE avfall kan hentes av miljøbil, eller leveres gjenvinningsstasjoner eller til utsalgssteder 1 Grovavfall leveres gjenvinningsstasjonen Miljøbilen videreføres som serviceordning for de som av ulike årsaker ikke får levert farlig avfall til gjenvinningsstasjonen. Kretsløp Follo ivaretar verdien i avfallet fra det hentes hos innbyggerne til de ulike produktene går tilbake i sitt kretsløp. Kretsløp Follo vil bruke nyeste tilgjengelige teknologi for å sikre en høyest mulig gjenvinningsgrad og en lavest mulig kostnad for innbyggerne i Follo. Grundige utredninger som er utført underveis i planprosessen har vist at sentralsorteringsløsningen som er valgt av Kretsløp Follo vil gi det beste resultatet. Underveis i beslutningsprosessen er det blitt lagt vekt på at Kretsløp Follo skal ta hensyn til både miljø og økonomi. Det er utarbeidet et drifts- og vedlikeholdsbudsjett for sorterings- og biogassanlegget. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet baserer seg på en nedbetalingstid av lånet på 20 år. Den gjennomsnittlige økningen av renovasjonsavgiften blir 239 kr/år. Sorterings- og biogassanlegget vil gi inntekter i form av salg av nedstrømsprodukter. 3 Alternativer på kort og lang sikt 3.1 Alternativ på kort sikt Follo Ren IKS har i dag avtale med Energigjenvinningsetaten i Oslo (EGE) for avhendig av restavfallet. Avtalen er inngått for år jf lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder fra januar 2013, og kan ved utløsning av opsjoner gjelde ut Avtalen som er inngått baserer seg på fremdriften i Kretsløp Follo Bygg og Anlegg. De to første årene skal alt restavfallet kjøres direkte fra husholdningene til EGEs forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Etter disse to årene vil restavfallsmengden reduseres til ca 50% og kjøres fra sorterings- og biogassanlegget i Vestby. Avtalen varer ut 2017, så i 2016 må det gjennomføres ny anbudsrunde. For å opprettholde konkurranse for dette anbudet må avfallet, dersom Kretsløp Follo ikke gjennomføres, i fremtiden omlastes. Dette betyr at på lang sikt må Follo Ren IKS investere i en. Dette utdypes videre under kap Alternativer på lang sikt Vedtak i eierkommunene om å gjennomføre Kretsløp Follo ble gjort basert på grundige utredninger og i sammenlikning med andre alternative løsninger for renovasjonssystem. Det er i nedenstående gjennomført en vurdering av dagens alternative løsninger opp mot Kretsløp Follo. Elementer som er vurdert er materialgjenvinningsgraden, altså hvor mye en får ut av avfallet som blir ressurser i nye produkter, miljøpåvirkninger og økonomi. 1 Plan for håndtering av miljøfarlig avfall er utarbeidet 2/7

3 Forutsetninger for å kunne sammenlikne løsningene er: papp og papir, glass og metall, tekstiler, farlig avfall og EE-avfall kildesorteres hos abonnenten. Disse løsningene er derfor ikke med i vurderingen. Alle investeringer er basert på behandling av tonn restavfall/år Følgende alternativer er vurdert: Kretsløp Follo mekanisk sorterings- og biogassanlegg (tørr prosess) o Innholdet i restavfallsposen sorteres i ulike plastemballasjetyper, metall (magnetisk), matavfall og ufarlig restavfall Optisk sorteringsanlegg og biogassanlegg (våt prosess) Oslos løsning o Blå pose med plastemballasje, grønn pose med matavfall og en restavfallspose Kun mekanisk sorteringsanlegg, ikke biogassanlegg ROAFs løsning o Utsortering av grønn pose med matavfall før innholdet i restavfallsposen sorteres i ulike plastemballasjetyper, metall (magnetisk og aluminium) og restavfall o Matavfall på anbud for viderebehandling i biogassanlegg Flere beholdere utenfor husholdningen o Kildesortering av plastemballasje, mat og restavfall o Matavfall på anbud for viderebehandling i biogassanlegg o Bygging av Forbrenning o ingen ytterligere sortering o bygging av Materialgjenvinning Det har blitt gjennomført plukkanalyse av restavfallet før innføringen av beholdere i eierkommunene. Analysen har gitt en oversikt over hvilke typer avfall som finnes i avfallet, og en prosentvis-fordeling av de ulike avfallstypene, dvs hvilket materialgjenvinningspotensial som finnes. Restavfallet bestod i hovedsak av matavfall (52%), plastemballasje (12%) og ufarlig restavfall (18%). Det var lite farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (ca 1%). Å få ut mer av avfallet til materialgjenvinning er et riktig steg i forhold til EUs Avfallsrammedirektiv og norsk avfallspolitikk, jf. Kap 1.1. Nedenfor er det gjengitt forventet materialgjenvinningsgrad ved de ulike løsningene basert på sammensetningen av Follo Rens restavfall. Plast Metall 2 Matavfall Restavfall etter sortering Kretsløp Follo 7,5 1, Optisk anlegg (Oslo) 3 6,0 (p.t. 4,0) (p.t. 14) 69 (p.t. 82) Sorteringsanlegg ROAF 7,0 2, Beholdere utenfor hus 4, Forbrenning Andel metall en får ut i tillegg til det som sorteres i husholdningene 3 Tall i parentes sier noe om dagens materialgjenvinningsgrad når alle Oslos innbyggere har implementert ordningen, kilde Oslo Renovasjonsetatens Årsberetning for /7

4 Kretsløp Follo kommer best ut når det gjelder utsortering av matavfall og plastemballasje til materialgjenvinning. For de andre løsningene er det en lavere utsorteringsgrad til materialgjenvinning Økonomi For alle alternativene må det gjøres en investering. Investeringskostnaden varierer med bakgrunn i hvor mange ledd som skal gjennomføres. Enkelte av alternativene har kun en sorteringsdel, mens Oslos løsning og Kretsløp Follo har både en sorteringsdel og en biogassdel. For noen av løsningene tilkommer også årlige utgifter i sammenlikning med Kretsløp Follo. Dette gir følgende oversikt over investeringskostnader basert på Follo Rens restavfallsmengde i 2025 ( tonn restavfall/år). Anleggsinvesteringer sorteringsanlegg Anleggsinvesteringer biogassanlegg Tillegg for beholderinvesteringer Poser til sortering Transport Total Årlige utgifter (henting hos investeringsramme abonnent) M NOK M NOK M NOK M NOK M NOK M NOK M NOK Kretsløp Follo 186,0 114,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 Investeringskostnader for anlegg plassert på samme tomt. Optisk sorteringsanlegg og biogassanlegg (Oslo) 180,0 200,0 0,0 3,5 15,3 380,0 18,8 Investeringskostnader til anlegg baserer seg på at de er fysisk adskilt som i Oslo. Økte årlige kostnader til fargeposer og distribuering av disse, økte årlige kostnader til transport pga 50% lavere komprimeringsgrad for avfallet i renovasjonsbilene Sorteringsanlegg ROAF 200,0 0,0 0,0 1,5 15,3 200,0 16,8 Økte årlige kostnader til fargeposer og distribuering av disse, økte årlige kostnader til transport pga 50% lavere komprimeringsgrad for avfallet i renovasjonsbilene Beholdere utenfor hus 62,0 0,0 40,0 1,0 30,6 62,0 71,6 Investeringskostnader til bygging av for tonn/år, 2 beholdere i tillegg til KF løsning og kostnad for utrulling, Transportkostnader i forbindelse med husholdningsrenovasjon øker da flere typer avfall skal hentes hjemme Forbrenning 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 Investeringskostnader til bygging av for tonn/år Merknader For alle alternativer vil det bli en investeringskostnad. Kretsløp Follo og Optisk sorteringsanlegg med påfølgende biogassanlegg skiller seg ut ved en dyrere investering. Men ved disse to alternativene er verdiskapingen større, og investeringen vil tjenes inn på kortere tid. For løsningen med beholdere utenfor hus eller forbrenning er det lagt inn en investeringskostnad for. Det anbefales å bygge en da dette vil øke konkurransegraden ved anbud på de ulike avfallstypene som skal behandles. Det er også behov for reservekapasitet mht til lagring av avfall ved streik i avfallsbransjen. For noen alternativer er det en økning i årlige utgifter med bakgrunn i mer transport og bruk av spesialposer i forhold til Kretsløp Follo. 3.3 Miljøpåvirkninger Miljøpåvirkning er i ISO definert som enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig eller fordelaktig, som helt eller delvis skyldes en organisasjon aktiviteter, produkter eller tjenester. For å kunne vurdere hvilken miljøpåvirkning Kretsløp Follo og andre alternativer har på miljøet har vi på neste side vurdert miljøaspekter 4 og deres miljøpåvirkning. 4 Miljøaspekt er en del av en organisasjons aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet. 4/7

5 Alternative løsninger Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo Kretsløp Follo *Tallene er fra første driftsår Mengdene er økende med mengden avfall frem mot Optisk sorteringsanlegg og biogassanlegg Sorteringsanlegg uten biogassanlegg Fler-beholder system med Forbrenning med Konklusjon Henting av avfall Henting av avfall foregår med fulle komprimatorbiler. Miljøaspekter Aktiviteter Tjenester Produkter Sortering av avfall Produksjon av biogass og kompost Henting av avfall/ressurser på anlegg Henting av avfall Poser til sortering Plastemballasje Matavfall Biogass Biovann Kompost Mekanisk sorteringsanlegg, som sorterer innholdet i restavfallsposene i ulike plastemballasje- typer, metall (magnetisk), matavfall og ufarlig restavfall Henting av avfall foregår Blå pose med med halvfulle komprimatorbiler grunnet skjøre poser som ved komprimering går i stykker og det sorterte avfallet blandes. Henting av avfall foregår med halvfulle komprimatorbiler grunnet skjøre poser som ved komprimering går i stykker og det sorterte avfallet blandes. Henting av avfall må enten foregå med flerkamrede biler (dyrere) eller en bil per type avfall. Henting av avfall foregår med fulle komprimatorbiler. Uvisst hvor langt bilene må kjøre grunnet anbud. KF gir det beste resultatet da bilene kan komprimere avfallet samtidig som distansen som skal kjøres er kort (og man unngår at renovasjonsbilens kjørelengde blir en usikker faktor i miljøregnskapet). plastemballasje, grønn pose med matavfall og en restavfallspose Krav til luktfritt anlegg for produksjon av biogass og kompost Krav til luktfritt anlegg for produksjon av biogass og kompost Mekanisk Ikke aktuelt sorteringsanlegg med utsortering av grønn pose med matavfall før innholdet i restavfallsposen sorteres i ulike plastemballasjetyper, metall (magnetisk og aluminium) og restavfall Kildesortering av plastemballasje, mat og restavfall Ingen sortering Erfaringstall viser at man får ut en relativt større andel matavfall ved KF, og det er derfor sannsynlig at dette gir best resultat Krav til luktfri Krav til luktfri Alle anleggene vil får krav mht luktutslipp. Det vil være enklere å få en luktfri enn de to prosessanleggene. Henting av ferdig kompost må koordineres med leveranser av hageavfall som skal inn på anlegget fra våre gjenvinningsstasjoner, slik at transporten blir optimal og forurensingen minimal. Metall og plast hentes for materialgjenvinning, og restavfall transporteres til forbrenning. Gjødslet er flytende og det krever mer logistikk enn en tørr kompost. Dette gir mer transport og derigjennom økt klimautslipp. Plasten hentes for materialgjenvinning, restavfall transporteres til forbrenning. Alle sorterte typer avfall fraktes bort fra anlegget videre til gjenvinning hos kontraktspartnere/ avtagere av hhv plast, metall, matavfall og restavfall. Anbudsprosess innebærer at man ikke har kontroll over kjørelengder og dermed ikke forurensingen bilene vil stå for. Alle sorterte typer avfall fraktes bort fra anlegget videre til gjenvinning hos kontraktspartnere/ avtagere av hhv plast, metall, matavfall og restavfall. Anbudsprosess innebærer at man ikke har kontroll over kjørelengder og dermed ikke forurensingen bilene vil stå for. Anbudsprosess innebærer at man ikke har kontroll over kjørelengder og dermed ikke forurensingen bilene vil stå for Henting av ressurser fra anlegget vil medføre transport uansett løsning. Med KF løsning vil transporten for de ulike ressursene bli mindre og dermed vil forurensingen minimeres. Lite forurensing fra Ikke aktuelt renovasjonsbilene, da de kjører på biodrivstoff fra Follo Rens eget anlegg samt at kjørelengdene er korte med eget lokalt anlegg. Økte forurensing fra renovasjonsbilene grunnet lavere lastutnyttelse under transport. Avfallet kan ikke komprimeres tilstrekkelig uten at poser sprekker og de sorterte fraksjoner blandes. Resulterer i at renovasjonsbilene må kjøre halv-fulle. Økte forurensing fra renovasjonsbilene grunnet lavere lastutnyttelse under transport. Avfallet kan ikke komprimeres tilstrekkelig uten at poser sprekker og de sorterte fraksjoner blandes. Resulterer i at renovasjonsbilene må kjøre halv-fulle. Co2 utslipp i forbindelse med produksjon av poser og distribusjon av disse Co2 utslipp i forbindelse med produksjon av poser og distribusjon av disse Utsortering av plast Utsortering av til material- matavfall 40% til gjenvinning 7,5%. produksjon av Dette resulterer i biogass og lavere produksjon av kompost. olje og derigjennom lavere Co2 utslipp i klimaet Utsortering av plast til materialgjenvinning 6%. Dette resulterer i lavere produksjon av olje og derigjennom lavere Co2 utslipp i klimaet Utsortering av plast til materialgjenvinning 7%. Dette resulterer i lavere produksjon av olje og derigjennom lavere Co2 utslipp i klimaet Utsortering av matavfall 14% til produksjon av biogass og kompost. Utsortering av matavfall 25% som eventuelt må selges videre til produksjon av biogass og kompost. Produksjon av 4000 liter biogass fra anlegget tilsvarer MWh per år fra 2015 Ved oppgradering til biodrivstoff tilsvarer dette årsforbruket til 750 biler. En Co2 besparelse på kg per år. Produksjon av Biorest erstatter biogass som kunstgjødsel oppgraderes til biodrivstoff. Biogass erstatter diesel/naturgass/ olje/elektrisitet/fjern varmemiks. Co2 besparelsene er betydelige. Produksjon av tørr kompost fra biovann som kan anlegget er på tonn/år. brukes til videre- Komposten vil med foredling av organisk avfall Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Økt forurensing fra Ikke aktuelt Fare for feilsortering De fleste Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt renovasjonsbilene grunnet i husholdning husholdninger vil henting hos hver abonnent av medfører at material- sortere avfallet flere typer avfall og dermed lengre kjørelengder. gjenvinningen av plast ikke blir optimal grunnet forurensing. riktig, men det viser seg at ikke alle gjør det. Dette utgjør en fare for feilsortering, som vil medføre at matavfallet til videre-foredling ikke oppnår forventet kvalitet. Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Målet må være at henting av avfall hos abonnenter medfører minst mulig Co2 utslipp. KF er løsningen som medfører minst transport samt at FR til enhver tid har kontroll på kjørelengdene Med KF-, flerbeholdereller forbrenningsløs ning unngår vi forurensing knyttet til produksjon og distribusjon av poser for optisk sortering. Alle de tre ulike typene sorteringsanlegg kommer godt ut. Sorteringsanlegget uten biogassanlegg sorterer i flere plastkvaliteter enn de andre og gir renere plast til gjenvinning. Ved kildesortering er faren for forurensninger mindre enn i KF, men erfaringstall viser at en får ut mye mer matavfall ved KF enn ved de andre løsningene. Produksjon av biogass er positivt både ved våt og tørr prosess. En erstatter olje og gass med fornybar energi og CO2 utslippene reduseres betraktelig. Biovann er flytende gjødsel som kan erstatte kunstgjødsel. I tillegg bringer det næringsstoffer tilbake i kretsløpet. sentralsortering inneholde noe mer tungmetaller og miljøfremmede stoffer, og FR ønsker derfor ikke å rette produktene inn mot landbruket. Komposten vil selges til bruk i park/veiskjæringer. Produksjon av våt kompost. Flytende kompost og tørr kompost erstatter kunstgjødsel og torv. Det vil si at næringsstoffer vil komme tilbake i sitt kretsløp. Kvaliteten på komposten fra KF kan inneholde mer tungmetaller en kompost fra kildesortert matavfall, men kvaliteten på ferdigkomposten vil være innenfor klasse I-II i gjødselvareforskriften. 5/7

6 4 Økonomiske og miljømessige konsekvenser ved å stoppe prosjektet 4.1 Økonomiske konsekvenser Dersom eierkommunene ønsker å stoppe prosjekt Kretsløp Follo har dette en økonomisk konsekvens. Det er i perioden fra blitt gjennomført utredninger for ulike typer renovasjonsløsninger, fra tre-beholdersystem via optisk sorteringsanlegg til Kretsløp Follo. Utredningsarbeidet som har vært gjennomført av konsulenter har vært grundig, og både økonomi, materialgjenvinningsgrad og overholdelse av lovverk har vært vurdert. Disse utredningene har vært kostnadsdrivende. Videre har det påløpt administrative kostnader ved utarbeidelse av anbudsdokumenter, sakspapirer og prosjektledelse. Prosjekt Kretsløp Follo har gjennomført tomtekjøp, inngått intensjonsavtale for varmeproduksjon til fjernvarme, og det er inngått avtale med prosjektorganisasjon for gjennomføring av prosjektet, noe som vil påføre virksomheten et tap i etterkant dersom prosjektet stoppes. Dersom en stopper prosjektet må det påregnes utbygging av, jf kap 3.1, for å ivareta konkurransedyktig drift av Follo Ren IKS i fremtiden. I nedenstående tabell gis det en oversikt over de økonomiske konsekvensene for å stoppe prosjekt Kretsløp Follo. Påløpte kostnader Estimerte kostnader M NOK M NOK Utredninger fra Administrative kostnader Kjøp av byggeklar tomt 27 Tap på inngåtte avtaler Investering i på kjøpt tomt 35 Tomten vil kunne selges, men det er usikkert hvilken pris som kan oppnås. 4.2 Miljømessige konsekvenser overholdelse av lovverk Follo Ren IKS skal på vegne av eierkommunene oppfylle avfallspolitikken som er bestemt av styresmaktene og lovverket jf. kap 1.1. For å imøtekomme disse overordnede kravene ble det gjort vedtak om Kretsløp Follo i alle eierkommunene. Et sorterings- og biogassanlegg vil bidra til at avfallshåndteringen klatrer oppover i avfallshierarkiet, og at en ivaretar nærhetsprinsippet i tråd med retningslinjene i EUs avfallsrammedirektiv og nasjonale mål. 5 Det er inngått en rekke avtaler for Kretsløp Follo. Det er estimert et tap i størrelses orden fra M NOK ved avbrudd av disse avtalene. 6/7

7 Dersom prosessen stopper nå, og dagens ordning fortsetter (forbrenning), vil ikke eierkommunene oppnå det som forventes innenfor avfallspolitikken som føres nasjonalt og i EU. 5 Konklusjon Når vi sammenstiller materialgjenvinningsgrad, investeringskostnader og miljøpåvirkninger er Kretsløp Follo et helhetlig renovasjonssystem, som har verdiskaping i alle ledd fra avfallet oppstår til det igjen er en ressurs i kretsløpet. Ved Kretsløp Follo får en ut betydelig mer ressurser fra avfallet som går tilbake i sitt kretsløp (plastemballasje og matavfall). Investeringskostnaden er høyere, men på sikt gir det større inntjening gjennom salg av produkter fra anlegget. Når det gjelder miljøpåvirkninger konkluderer tabellen med at Kretsløp Follo gir, sammenliknet med liknende løsninger, lavere transportbehov og dermed lavere klimautslipp forbundet med dette. En får ut mer plastemballasje til produksjon av nye plastprodukter og dermed lavere klimautslipp fordi en trenger mindre uttak av ikke-fornybare ressurser. Kretsløp Follo får ut mer matavfall og en får dermed mer å produsere biogass av. En får også mer jordforbedringsmiddel som sørger for at næringsstoffer kommer tilbake i sitt kretsløp i jorda. Optisk sorteringsanlegg med påfølgende biogassanlegg har også flere av disse fordelene, men er dyrere og erfaringstall viser at man får ut mye mindre ressurser fra avfallet. To av de andre alternativene har ikke helhetstanken, men innebærer kun sortering av avfallet. Verdien i matavfallet hentes dermed ikke ut av selskapet. For denne løsningen må en betale for å få behandlet matavfallet gjennom anbudskonkurranser. Når det gjelder forbrenning er dette den billigste løsningen, men her ivaretas ikke avfallspolitikken nasjonalt og internasjonalt. For at Follo Ren IKS og derigjennom eierkommunene i fremtiden skal kunne overholde avfallspolitiske føringer, direktiver og lovverk er dagens løsning ikke et alternativ. Å stoppe prosessen er ikke å anbefale. Follo Ren IKS anbefaler å fortsette prosessen med Kretsløp Follo, da dette er den optimale løsningen for å ivareta verdiene i avfallet og dets kretsløp på den mest fordelaktige måten for hver enkelt abonnent. 7/7

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

4/13 Økt låneramme sorterings- og biogassanlegg

4/13 Økt låneramme sorterings- og biogassanlegg 4/13 Økt låneramme sorterings- og biogassanlegg Forslag til vedtak Saken oversendes eierkommunene med anmodning om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens kapittel 11 Låneramme

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 3/16

Møteinnkalling styremøte nr 3/16 Ildri Eidem Løvaas Kari Agnor Nicolay Corneliussen Marianne Røed Rannveig Kvifte Andresen Thomas Dunker Styreleder Dato: 18.mars 2016 Møteinnkalling styremøte nr 3/16 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro Dato:

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 9/13

Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Jorunn Holter Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 11.oktober 2013 Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Forfattere: Kari-Anne Lyng og Ingunn Saur Modahl OR.28.10 ISBN: 97882-7520-631-0 / 827520-631-6 Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Behandling av våtorganisk avfall, papir, papp, glassemballasje,

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene Porsgrunn kommune

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene Porsgrunn kommune Forfattere: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl og Hanne Lerche Raadal OR.25.10 Navn ISBN: 978-82-7520-628-0 / 82-7520-628-6 Navn Klimaregnskap for avfall fra husholdningene Porsgrunn kommune Klimaregnskap

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS 2012 2015 Hovedpunkter i budsjett 2012 Budsjettet er basert på den generelle utviklingen i marked mht avfallsmengder, priser på behandling og transport, materialverdier

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Notat Kretsløp Follo. Follo Ren IKS, Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro Tlf: 05660

Notat Kretsløp Follo. Follo Ren IKS, Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro Tlf: 05660 Notat Kretsløp Follo Follo Ren IKS, Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro Tlf: 05660 Innholdsfortegnelse 1 Oversikt over vedtak i eierkommunene... 3 2 Follo Rens formålsparagraf... 3 3 Avfallspolitiske prioriteringer

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS N O T A T Kunde: Prosjekt: Dato.: Fjellregionens Bistand interkommunal Interkommunale Hamar, 15. november 2012 avfallsplan Avfallsselskap AS For: Utarbeidet av: Vår ref.: Markedssjef Hanne Maageng Olsen

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene

Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene Sak om hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 2018-2030 Saksbehandler: Erik Høines, Renovasjon i Grenland 1 Bakgrunn Stilt overfor nye og ambisiøse målsettinger for ombruk, sortering og

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.03.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/159 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

KiO Kildesortering i Oslo

KiO Kildesortering i Oslo KiO Kildesortering i Oslo Anita Borge, prosjektleder OSLO KOMMUNE 1 Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 Innføring av kildesorteringsløsninger for plastemballasje og våtorganisk avfall i Oslo kommune:

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 24.01.2017 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5010 Saksbehandler: Rita Vigdis Hansen Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi: Forsåvidt ikke noe nytt, men... EU-kommisjonen la i desember 2015 fram sin "Circular Economy Package". - Meget sterkt fokus i EU! Flere

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2017 Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2017 Andre saksdokumenter

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Anbud og samfunnsansvar for avfall Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Forventningsavklaring Ikke forvent å få vite om det er best å forbrenne restavfall i Norge eller Sverige. dere kan derimot forvente å få

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Framtidens materialstrømmer - Status, hva vil skje og hvordan blir konsekvensene?

Framtidens materialstrømmer - Status, hva vil skje og hvordan blir konsekvensene? Framtidens materialstrømmer - Status, hva vil skje og hvordan blir konsekvensene? Norconsult AS utfører tverrfaglige ingeniør- og konsulenttjenester nasjonalt og internasjonalt 1750 ansatte ca. 35 kontorer

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Forbruksmønster og avfall Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Østfoldforskning Nasjonalt FoU-senter med kontor i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-stiftelse Overgang til forskningsselskap

Detaljer

Representantskapssak 10/2011 ny sorteringsløsning for matavfall og plastemballasje

Representantskapssak 10/2011 ny sorteringsløsning for matavfall og plastemballasje Romerike Avfallsforedling IKS Representantskapssak 1/211 ny sorteringsløsning for matavfall og plastemballasje ROAF har i dag mange gode kildesorteringsløsninger, men det mangler fremdeles permanente løsninger

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer