Målsetning med undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målsetning med undervisningen"

Transkript

1 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen søker underbygd med praktiske eksempler Målsetning: Gi en praktisk og anvendbar kunnskap om teamene spesifisert ovenfor. Teoretisk kunnskap vil bli søkt formidlet sammen med praktisk eksemplifisering. Innføring i regnskapsterminologi.

2 2 Agenda økonomisk styring Regnskap Generell info om regnskap overordnet innhold og begreper Regnskapsprinsipp etter regnskapsloven teori - hvilke fordeler/muligheter gir dette Hva skiller regnskap etter regnskap etter kommuneloven og statens økonomireglement Hva vises ikke i et klassisk regnskap Andre temaer i løpet av undervisningen Budsjettering fra statsbudsjett til internbudsjett Rapportering av styringsinformasjon Effektivisering/omstilling av helseforetak (andre former for helseinstitusjoner) Et kort innblikk Noen overordnede tanker knyttet til måling av imaterielle verdier Bencmarkingsanalyse somatiske sykehus (et kort innblikk) Pensjon Samhandlingsreformen

3 3 Egen erfaring, bakgrunn Siviløkonom for Norges Handelshøyskole (NHH) Økonomidirektør Ullevål universitetssykehus ( ) (Ass. dir ) Økonomidirektør Universitetet i Oslo 1996 Prosjektleder innføring ISF, Sosial og helsedepartementet Konsulent (1998 Partner i Deloitte siden 2002) Oppgaveområder; RHF, HF, fylker, dep. kommuner, Største oppdrag statlig overtagelse av spesialist-helsetjenesten (sentral rådgiver SHD), p.t. største kunde regionale helseforetak og store helseforetak Konst.øk.dir. Oslo universitetssykehus (OUS) feb januar Bisto også OUS i fisjonen med Ahus og Vestre Viken. Undervist erfaringsbasert masterstudium UiO siden 2002

4 4 Hva er regnskap Regnskap har som hovedoppgave å fremvise økonomisk informasjon; Virksomhetens økonomiske stilling; Eiendeler Gjeld Egenkapital Økonomisk utvikling; Inntektene Kostnadene Resultatet

5 5 Balanse BALANSE Anleggsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld

6 6 Hvorfor fører man regnskap? Lovregulert regnskapsplikt. Reguleres i regnskapsloven. Fordi man selv føler at man trenger oversikten. Lag, foreninger, tilstellinger, privat oversikt osv.

7 7 Viktige oppgaver i regnskapsarbeidet Vurdering av kostnader og inntekter i henhold til lover og regler Registrering av regnskapsmessige transaksjoner (bilag og regnskapsdokumentasjon. Fakturaer/regninger) (Kostnad pr. faktura kr.) Presentasjon av regnskapsdataene; rapportering Fokus på lettfattelig rapportering/ledelsesinformasjon, i sykehus utfordring skape god ledelsesinformasjon for ikke- økonomer

8 8 Ulike regnskapstyper Tre typer regnskap Årsregnskap (finansregnskap) Intern- eller driftsregnskap Skatteregnskap Årsregnskapet: Det offisielle regnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet særlig for de som befinner seg perifert i forhold til den daglige drift. (Eks. myndigheter, långivere, leverandører, kunder og perifere eiere) Aksjeselskaper og alle virksomheter (herunder helseforetak) med et visst omfang melder inn årsregnskapet til Brønnøysund.

9 9 Årsregnskap forts. Årsregnskap kalles også eksternregnskap eller finansregnskap. Bearbeiding av dataene behandles etter lover (regnskapsloven) og regler (god regnskapsskikk) Hensikt: informere omverden om blant annet lønnsomhet, likviditet og soliditet.

10 10 Noen begreper Lønnsomhet. Begrepet er gjerne relatert til overskudd i virksomheten. (Kan regnes i % av omsetning eller av innskutt kapital) Offentlig virksomhet har ikke lønnsomhet som noe hovedmål. Her er målet å overholde tildelte budsjettrammer. Likviditet. Sier noe om en virksomhets evne til å betale utestående når det forfaller til utbetaling. Soliditet. Sier noe om virksomhetens evne til å tole negative resultater. (underskudd) Egenkapital er her avgjørende.

11 11 Driftsregnskap/ internregnskap Benyttes internt i virksomheten. Benyttes som hovedinstrument i økonomistyringen. Rapporteres som regel hver måned. Driftsregnskapet er tett knyttet mot budsjett. Driftsregnskapet er det som vies mest tid i en bedrift/ helseforetak/ øk.avd. (Driftsregnskapet er frivillig, ingen eksterne krav, dog krav fra styre, eier osv.) (For helseforetakene, krav fra HoD og regionale helseforetak)

12 12 Skatteregnskapet Skatteregnskapet avlegges på lik linje med årsregnskapet årlig. Skatteregnskapet forholder seg til skattereglene. Skatteregnskapet tar utgangspunkt i årsregnskapet men i tillegg utarbeides en del skjema (selvangivelse). Avskrivningene er ofte håndtert annerledes i skatteregnskapet enn i årsregnskapet.

13 13 Miljøregnskap Miljøregnskap er ikke noe ordinært regnskap, men en oversikt/rapportering over eventuell forurensing av indre og ytre miljø. (Skal i henhold til aksjeloven oppgis i årsberetningen) Helseinstitusjoner rapporterer lite relatert til miljø. Eventuelle forurensninger. (Kvikksølv, (termometer, røntgenfilm))

14 14 Resultatoppstillingen og balansen De mest sentrale regnskapsrapportene i årsregnskapet er: Resultatoppstillingen Balanseoppstillingen (I tillegg kommer kontantstrømsoppstilling, viser penge-bevegelsene)

15 15 Resultatregnskap i helseinst. Utdrag fra Resultatregnskapet Driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Årsresultat

16 Hovedskillelinjer mellom regnskap etter regnskapslov og tidligere regnskapsregime etter kommuneloven 16 Regnskapsloven Regnskap etter kommuneloven Stiller krav om fullstendig regnskapsbalanse Investeringer regnskapsføres over investeringens levetid med årlige avskrivninger Krever fullstendig anleggsregister Varelager håndteres via regnskapsbalansen. Uttak av lager Regnskapsloven setter sterke krav til periodisering av regnskapet på månedsbasis Resultat- balanse, likviditets og investeringsbudsjett Benytter kun en delvis balanse. (Kortsiktig gjeld og kortsiktige fordringer) Investeringer utgiftføres. Skiller drift- og kapitalregnskap (under/over / ) Varelager skal ikke balanseføres (Kostra) Begrensede krav til periodisering på månedbasis. Anordning på års- og til dels på tertialbasis. Inntekts- og utgiftsbudsjett og kapitalbudsjett

17 17 Avskrivninger Avskrivninger er en form for fordeling av investeringsutgiften over eiendelens levetid. Avskrivninger benyttes som uttrykk for årlig verdifall knyttet til slit og elde. Metoder: Lineær avskrivning (lik fordeling hvert år over eiendelens levetid) Benyttes regnskapsmessig Degressiv avskrivning (%-messig lik avskrivning hvert år, noe som kronemessig gir høyere avskrivning i starten av eiendelens levetiden) Saldoavskrivning. Benyttes i skattemessige formål. Degressiv avskrivning foretas av en gruppe aktiva (eks. personbiler) Helseforetakene benytter lineær avskrivning

18 Avskrivninger er en form for fordeling av investeringen (eks lite røntgenutsyr) over eiendelens levetid 18 Årlige avskrivninger er et uttrykk for årets verdifall knyttet til slit og elde Fiktivt eksempel; Kjøp av utstyr år 0, total investering/utgift = 1 mill kr Antatt levetid 10 år, avskriver lineært Verdi eiendel i balansen Investering år 0 1 mill kroner Føres som en eiendel i balansen Reduseres årlig tilsvarende årets avskrivning (= kr) År 11 > Årlig avskrivning = 0 Balanseverdi = 0 Årlig avskrivning = årlig kostnad = kroner År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 9 År 10 År 11

19 19 Eksempel avskrivning Kjøp av MR til 10 mill. kr. Lineær avskrivning over 10 år. Årlig avskrivning 1 mill. kr. alle år. Saldoavskrivning (degressiv avskrivning) med 25% pr. år. 1. års avskrivning 2,5 mill. kr. restverdi 7,5 mill. kr. etter år års avskrivning 1,875 mill. kr. restverdi 5,625 mill. kr. etter år års avskrivning 1,406 mill. kr. restverdi 4,219 mill. kr. etter år års avskrivning 1,0547 mill. kr. restverdi 3,1641 mill. kr. etter år års avskrivning 0,791 mill. kr. restverdi 2,37 mill. kr. etter år års avskrivning 0,5933 mill. kr. restverdi 1,78 mill. kr. etter år års avskrivning 0,445 mill. kr. restverdi 1,3348 mill. kr. etter år 7. Denne formen for avskrivning benyttes skattemessig i private sykehus Hva blir avskrivningen/nedskrivingen ved de to metodene dersom MRen må kasseres i år 7?

20 20 Nedskrivning Dersom et anleggsmiddel (utstyr) ikke lever ut antatt levetid nedskrives anleggsmiddelet ved kassering.

21 21 Resultatregnskap i helseinst. Fra og med statsbudsjett for 2008 ble det bevilget ytterligere 1,67 mrd. relatert til kapitalinvest. i sykehus. Samlet bevilgning til dette formålet var da ca. 5,3 mrd. Fra 2008 følger da HFene regnskapsloven også når det gjelder håndtering av kapital. I forslaget til statsbudsjett for 2012 er det ikke mulig å etterspore hva som er ment som kapital-finansiering. Før 2008 avvek Departementets styringsmål avviker fra årsresultatbegrepet.

22 22 RL 6-1. Oppstillingsplan for resultatregnskapet RESULTATREGNSKAP: (tallene i parentes angir kontoplanens kontokoder 1. Salgsinntekt ( ) 2. Annen driftsinntekt ( ) 3. Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer (429) 4. Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler 5. Varekostnad ( unntatt 429) 6. Lønnskostnad ( ) 7. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ( ) 8. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (609) 9. Annen driftskostnad ( ) Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap 12. Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern 13. Inntekt på investering i tilknyttet selskap 14. Renteinntekt fra foretak i samme konsern (800) 15. Annen renteinntekt (801) 16. Annen finansinntekt ( ) 17. Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler (804, 814) 18. Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler (815) 19. Nedskrivning av finansielle anleggsmidler (816) 20. Rentekostnad til foretak i samme konsern (810) 21. Annen rentekostnad (811) 22. Annen finanskostnad ( ) Ordinært resultat før skattekostnad 24. Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt (840) 27. Ekstraordinær kostnad (850) 28. Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsresultat

23 23 Avskrivninger II Fastsettelse av levetider (lineære avskrivninger): Lange levetider gir årlig lave avskrivninger. Korte levetider gir høye avskrivninger. Ved fastsettelsen av åpningsbalansen (helsereformen 2002) ble det lagt vekt på å sette realistiske levetider. NB: Ved bruk av gjenanskaffelsesprinsippet og standardverdi på bygg får sykehusene like store avskrivninger uavhengig om de har nye eller eldre bygninger

24 Fra veiledning for fastsettelse av regnskapsposter Regnskapslinje Beskrivelse Spesifikasjon Kartlegging og verdsettelse Fremtidig påvirkning Overvåkningsanlegg Medisinteknisk utstyr (MTU) Regnskapsp osten innholder alt medisintekni sk utstyr relatert til sykehuset drift. Scopiutstyr Ultralyd Analyseapp. og lab.utstyr Stråleterapiutstyr Røntgenutstyr Kirurgiske instrumenter Skylleromsutst yr Annet MTU Ved kartlegging benyttes QA-map eller tilsvarende systemer. Enheter med anskaffelseskost under kr medtas ikke. Ved verdsettelse fremskaffes innkjøpspris ved gjennomgang av tidligere fakturaer og kontakt med leverandør. Dagens verdi beregnes til gjenanskaffelses-kost fratrukket slit og elde etter tabell til høyre. Avskrivningstid er basert på forslag fra en arbeidsgruppe i helseregionen Sør. Økonomisk levetid fastsettes som følger: Stråleterapi-utstyr 12 år Røntgen-utstyr10 år Scopiutstyr 4 år Ultralyd 7 år Analyseapp. og lab.utstyr 9 år Overvåkning-anlegg 8 år Kirurgiske instrumenter 15 år Skylleromsutstyr 12 år Annet MTU 11 år 24

25 25 Regnskapsbalanse; definering En regnskapsbalanse er en oversikt over foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Navnet balanse skyldes at sum eiendeler og sum gjeld og egenkapital skal være like (balansere). Aktiva-siden viser har virksomheten eier, passiva-siden viser hvordan det er finansiert.

26 26 Balanse BALANSE Anleggsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld

27 27 Regnskapsbalanse; definering II Anleggsmidler; litt forenklet sagt kan man si at dette er eiendeler som har en levetid på over ett år. Anleggsmidler avskrives over antatt levetid. Omløpsmidler; eiendeler som har kortere levetid enn ett år. (lett omsettelige eks. penger, aksjer og fordringer) Skille mellom kort- og langsiktig gjeld går også ved ett år.

28 28 Innhold i sykehusenes balanse Eiendeler Egenkapital og gjeld A. Anleggsmidler C. Egenkapital Immaterielle eiendeler Innskudd egenkapital Forskning og utvikling Foretakskapital EDB programvare Varige driftsmidler D. Gjeld Tomter Avsetning for forpliktelser Sykehusbygninger Pensjonsforpliktelser Anlegg under utførelse Annen langsiktig gjeld Personalboliger, barnehager mv. Øvrig langsiktig gjeld Inventar Kortsiktig gjeld Medisintekniske utstyr Leverandørgjeld IT- og kommunikasjonsustyr Skyldige offentlige avgifter Transportmidler Påløpte lønnskostnader, feriepenger mv. Annet utstyr Påløpte kostnader Kunst og bøker Avsetning for forpliktelser Finansielle anleggsmidler Annen kortsiktig gjeld Investering i datterselskap mv. B. Omløpsmidler Varer Materialbeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter

29 29 Sammenheng mellom resultat og balanse Starttidspunkt: Eiendeler 5 mill. Gjeld 3 mill. EK 2 mill. Drift i periode 1: Resultatet: Inntekter 2,7 mill. kr. Utgifter 2,5 mill. kr. Overskudd 0,2 mill. kr. Balansen: Eiendeler økt til 5,2 mill. kr. Egenkapital økt til 2,2 mill. kr.

30 30 Det dobbelte bokholderis prinsipp Transaksjonene som registreres i regnskapet har alltid to føringer (to bevegelser). Eks. Når en leverandørfaktura betales, reduseres innestående i banken, og samtidig reduseres leverandørgjelden. Betales regningen via kassakreditt øker denne gjelden samtidig som leverandørgjeld går ned. Fakturerer vi en kunde, øker salgsinntekten, og samtidig øker kundefordringene. Kjøper vi en flybillett, øker reisekostnadene, samtidig som bankkontoen reduseres. Debet/kredit føres 500 år tilbake Italiensk munk Luca Pacioli.

31 31 Begrepet kassakreditt Kassakreditt omfatter begreper som limit, trukket og ubenyttet. Med limit mens trekkrettighet/trekkgrense. Utgiftsmessig betaler man renter av trekk på kassakreditt + gebyr av limit.

32 32 Egentreningsoppgaver 1. Hvorfor byr høy egenkapital på fordeler når man skal låne penger? 2. På hvilken måte kan det være en fordel med høy egenkapital når man går gjennom en periode med dårlige resultater? 3. Hvorfor bør brigdelagets kasserer avlegge regnskap ovenfor lagets medlemmer selv om årlig inntekter og kostnader bare beløper seg til ca. kr ? 4. På hvilken måte kan det være en fordel med høy egenkapital når man er inne i en periode med dårlig likviditet (=dårlig betalingsevne)?

33 33 Egentreningsoppgaver 5. På hvilken måte kan det være en fordel, i alle fall tilsynelatende, med høy egenkapital og lav lånegjeld når regnskapsresultatet settes opp? Man tenker da på resultateffekten av egenkapitalen kontra lånefinansieringen slik det fremkommer i årsregnskapet. 6. Hvilke hovedgrupper (OM,AM;KG;LG eller EK) i balansen øker/minsker dersom eier innbetaler egenkapital med kr til virksomhetens bankkonto?

34 Nettoinvesteringer Utvikling nettoinvesteringer* RHFene Investeringer Millioner kroner Akkumulert Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord SUM Kilde: Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten - Årsrapport 2011 (s.69) Nettoinvesteringer = Investeringer avskrivninger

35 35 Nyinvesteringer Sammenstillinger Nyinvesteringer per helseregion Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Kilde : Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten - Årsrapport 2010 (s. 69).

36 Det har vært en nedgang i EK på nesten 9 mrd kroner i perioden Egenkapital per per regionalt helseforetak Egenkapital Endring Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord SUM Kilde Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten - Årsrapport 2010 (s. 72) Ser man på perioden fra 2002 har det vært en nedgang i EK på ca 16 MRD for alle RHF-ene sett under ett Hva er årsaken til at EK-reduseres med mer enn underskuddene?

37 37 Gjeldssituasjon Sammenstillinger Gjeldssituasjon nasjonalt nivå LangsikBg gjeld KortsikBg gjeld (drifskredig) Kilde: Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten - Årsrapport 2010 (s. 72) I perioden fra 2003 til 2007 har langsiktig gjeld økt med over 1 mrd pr år, kun mindre økning fra Kortsiktig gjeld økt med 1 mrd fra 2009 til 2010 Kartlagt bankrelatert kortsiktig gjeld oppgis av regionene å være driftskreditt Den samlede gjelden har økt hvert år i perioden 2002 til I 2010 var langsiktig gjeld på over 14 mrd. og kortsiktig gjeld nærmere 8 mrd. kr. Lån håndteres via Norges bank. Bevilges av Stortinget

38 38 Langsiktig gjeld Sammenstillinger Langsiktig gjeld pr. helseregion Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Kilde: Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten - Årsrapport 2010 (s. 73)

39 Pensjon To hovedformer for pensjon; Ytelsesbasert pensjon, Benytter i HF, kommuner Prosent av avlønning 67%, 70% i Oslo kommune ( Oslo-sykehusene, Ullevål, Aker og Sunnaas) Innskuddsbasert pensjon, Benyttes i stadig større andel av privat virksomhet Arbeidsgiver betaler en % andel av lønn (kr-beløp) pr. år i pensjon for en arbeidstaker Innskuddsbasert pensjon gir større forutsigbarhet for arbeidsgiver relatert til pensjonskostnad Hva skjer ved dagens finanskrise i de to systemene? 39

40 Forts. pensjon Utvikling pensjonskostnader RHFene Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord

41 41 Resultatregnskap ved et privat ideelt sykehus Tall i kr DRIFTSINNTEKTER Ordinære driftsinntekter Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av helsetjenester Forbruk av matvarer, medisiner og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivning av anleggsmidler Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster ÅRSRESULTAT

42 42 Eksempel - Andre driftskostnader 2006 og 2007 Andre driftskostnader Inventar, maskiner Kontorkostnader Energi Husleie, avgifter, forsikringer Andre forbruksvarer Vedlikehold av bygg og utstyr Barnehagekostnader Overføring til private institusjoner Annet Sum andre driftskostnader

43 43 Eksempel, balanse 2007 og 2006 Eiendeler Gjeld og EK (tall i kr) ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (tall i kr) EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld eierne Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Lån fra Helse Sør-Øst RHF Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig off.avgifter, skattetrekk o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

44 44 Noen betraktninger Anleggsmidler; litt forenklet sagt kan man si at dette er eiendeler som har en varighet/levetid > ett år. Omløpsmidler; eiendeler som har kortere levetid enn ett år (lett omsettelige, eks. penger, aksjer og fordringer). Skille mellom kort- og langsiktig gjeld går også ved ett år. Litt forenklet sier grunnregelen sier at dersom sum omløpsmidler / sum kortsiktig gjeld > 1 tilsier dette god likviditet Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld = 0,44 Egenkapitalandel (EK-andel) på ca 17 %. Soliditet sier noe om hvor godt bedriften er rustet til å takle tunge år. Lav EK-andel tilsier lav soliditet.

45 45 Overgang til regnskap etter regnskapsloven Opprettelse av åpningsbalanse Bruk av balanse i sykehus ikke bare oversikt over kortsiktig gjeld og fordringer Regnskapsprinsippet fordrer avskrivning Opprettelse av åpningsbalanse fordrer at fremtidige inntekter knyttet til kapitalmidler tilsvarer beregnede årlige avskrivninger. Dersom ikke så skjer, fordrer dette en nedskriving av verdier i helseforetakene Økt fokus på prognosearbeid Ny org. Struktur og nye rapporteringskanaler Nye måleparametere Både finansielle og ikke finansielle måleparametere Økt prestisje knyttet til økonomifunksjonen i helseforetak. Innføringen av regnskap etter regnskapsloven gjør overgangen lettere for dyktige økonomer å endre stillinger mellom næringsliv og helseforetak og visa versa.

46 46 Gode regnskaper God dokumentasjon for alle regnskapstransaksjoner Inntekter registreres når de oppstår At bare kostnader som tilhører næringen tas med Regnskapet a jour minst månedlig Orden i mva., skattetrekk og arbeidsg.avg. Konti. Orden i feriepengeavsetninger og andre avsetninger (Tar hensyn til ulike vurderinger i skatteregn og årsregn.) At alle bilag nummereres forløpende Gode oppbevaringsrutiner for bilag. (Oppbevares i ti år) Gode elektroniske hjelpemiddel fra seriøse leverandører. Økonomiavdeling har som en av sine oppgaver å utarbeide gode regnskaper. Revisor kontrollerer at dette ivaretas

47 47 Repetisjon, regneoppgave Du kjenner følgende fakta fra et årsregnskap: Driftsresultat 100, Varekostnad 700, Netto finanskostnader 50, Ekstraordinære poster og skatter er begge 0. Balanseverdier ved årets start er følgende: Anleggsmidler 150, Omløpsmidler 30, Egenkapital 160, Kortsiktig gjeld 20. Finn årsresultatet, samt sett opp en ny balanse ved årets slutt (For enkelhetsskyld forutsetter vi at det ikke har funnet sted avskrivninger eller investeringer under året.) Uttal deg også om selskapets likvide situasjon ved årsskifte. Hva kan sies om driftsinntekten?

48 Noen viktige reformer og endringsforslag i norsk helsevesen i de senere år tallet: Økt fokus på frivillig helseregionalt samarbeid (Christie 95) Hellandsvik-utvalget ( Hvem skal eie sykehusene fremlagt i 1996) ISF innført 1. Juli 1997 «Steine-utvalget» (Styring/ledelse av sykehus) 1997 «Sørensen-utvalget» ( Hvor nært skal det være Tilknytningsformer for sykehus, 1999 gikk inn for ny lov om fylkeskommunale selskap) Forslag om ny lov om fylkeskommunale sykehusselskap (Høybråten 2000) Nye helselover (Spesialisthelsetjenesteloven, psykiatri, helsepersonell, pasientrettigheter) Ikrafttredelse Fritt sykehusvalg fra Fastlegereformen innført 1. juli 2001 Statlig overtagelse av sykehus og opprettelse av helseforetak 1. januar 2002 Rus (2004) og pasientreiser ansvaret overført til RHF/HF Sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst 1. juli 2007 Opprettelse av Oslo Universitetssykehus 1. jan 2009 (Vestre Viken 1. juli 2009) Samhandlingsreformen innført 1. januar

49 Bakgrunn; Ufordringer for norske sykehus = utfordringer for reg.helseforetak/helseforetakene 49 Departementets fokusering i begrunnelsen for statlig overtagelse: Mål om likeverdige tilgang på helsetjenester kan ivaretas bedre Stadig økende ressurstilgang, men større økonomiske problemer Stor vekst i pasientbehandlingen, men like mange pasienter på venteliste. Liten grad av pasientflyt til de sykehus med ledig kapasitet Stadig mer utdannet helsepersonell, men fortsatt stor mangel på personell Systemet for kapital (finansiering) ivaretas ikke tilfredsstilende. Behov for økonomiske reformer Økt behov for fristilling av sykehus

50 50 Statens målsetninger med reformen: Målsetning: Desentralisere styring, effektivisere ledelse, forbedre informasjonstilgangen og deligere økonomisk ansvar. Reformen baseres på tre tiltak: At staten overtar eierskapet (1. Januar 2002) At virksomhetene organiseres i foretak (egne rettssubjekter) Helhetlig ivaretagelse av det sektorpolitiske ansvaret. (sektoransvar, finansieringsansvaret og eieransvaret.) Innholdsreform ikke bare en teknisk økonomi-reform. Endringsprosessen vil bli lagt til de regionale helseforetakene. Politiske fokusområder: Ventelister, ventetider og korridorpasienter

51 51 Eksempel på manglende ivaretakelse av likehetsprinsippet: Tilbud innen barne- og ungdomspsyk. gis til 1% i Sør-Trøndelag og til 3,8% i Nordland. I Hedmark blir 68% av brokkoperasjoner behandlet dagkirurgisk. I Vest-Agder er andelen 16%. Ventetiden for ortopedipasienter er i Vest-Agder 52 dager, Telemark 163 dager. Forskjell i ressursforbruk pr. innbygger (Kr. Pr. innbygger Oslo 3.665, Akershus 2.341, Inkl. statlig driftsstøtte Oslo 5.997, Akershus 4.400) Dersom alle sykehus var like effektive som de beste ville man teoretisk kunne redusere utgiftene med 2,5 mrd. innen somatisk helsetjeneste

52 52 Fylker Helseforetak Publikum Storting Regjerning Regionalt helseforetak Helseforetak Media Helseforetak Utfordring: Bør tilstrebe begrenset politisk overstyring av foretakene. Telenor og Posten skulle være eksempler på at man kan lykkes i dette.

53 Hva karakteriserer god økonomistyring; God budsjettprosess Budsjettet bør være godt forankret i HFets strategi, aktivitetsplaner og også underbygge viktige kvalitetsparametre Tilfredsstillende rapportering (Oppdatert, relevant, to the point, ikke for omfangsrik ) Åpenhet Forutsigbarhet God økonomistyring skal redusere behovet for skippertak Gode endringsprosesser. Gjerrighet skaper ingen effektivisering. Nøktern og innsiktsfull styring skaper effektivisering

54 Start budsjettprosessen tidlig Statsbudsjettet fremlegges i første halvdel av oktober. Vedtas i desember. Vedtas i praksis i finanskomiteen. Helseforetakene får gjerne de første budsjett-føringene i juni. Helseforetakene starter/burde starte budsjettprosessen senest i september. Endelig internbudsjett bør senest være fordelt i desember. Budsjettene har i de senere år for de fleste HF vært relativt forutsigbare fra det ene året til det neste. Dette gjør at budsjettprosessen kan starte tidlig og også være mest mulig forutsigbar

55 Noen tips i budsjettprosessen Skap åpenhet i prosessen (Kommuniser tidsplan, overordnede rammer/utfordringer, trekk inn tillitsvalgte) Budsjetter relativt detaljert. Dokumenter budsjettprosessen godt. Som linjeleder bør man forstå budsjettprosessen inngående. Overhold oppsatte tidsfrister. Ikke overlat budsjettet til økonomene (Budsjettet er ofte den viktigste prioriteringsdebatten.) Som ledere plikter man å holde oppe en nøktern optimisme selv om budskapene kan være tøffe. Skap et fora for utlufting av frustrasjon. La frustrasjonen gå oppover og motivasjonen nedover. Velg media som frustrasjonskanal bare når det er absolutt nødvendig. Vær nøye med hvem som kommuniserer i media

56 Oppsummering Påstand; Den som ikke tar aktivt lederskap for budsjettprosessen styres av andre Derfor; Ta aktivt eierskap i budsjettprosessen

57 57 Sitat Balanced Scorecard Colabrative: 60% av virksomhetene har liten eller ingen kobling mellom strategi og budsjett 85% av ledergruppene bruker mindre enn 1 time på strategi hver måned 92% av virksomhetene rapporterer ikke systematisk på de viktigste strategiske indikatorene

58 Å oppnå gode resultater krever at de valgte strategiske mål og parametre tilfredsstiller disse kriteriene Relevante De må være relevante i forhold til den overordnede strategi og representere det vesentlige for å nå strategiske målsetninger Konsistente De bør være konsistente over tid. De skal ikke vare evig, men bør representere strategiske utfordringer av betydning. Strategi er ikke brannslukking Kontrollerbare Målene bør kun representere kontrollerbare elementer. Kun gjennom å fokusere på det man kan påvirke vil man oppnå resultater som skiller seg fra det gjennomsnittlige Enkle Måleparametre bør være enkle. De skal kommunisere strategien og invitere til riktig atferd. Avanserte måleparametre er krevende å forstå og kan lede til suboptimal atferd Målbare Måleparametre må være målbare Det ligger i sakens natur, men er ofte en større utfordring enn forventet. Datakildeproblematikken må adresseres allerede ved formulering av strategiske målsetninger

59 59 Styringsrapportering I Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for medisin Resultatoppfølging per <måned år> Aktivitet Produksjon: Denne måned Hittil i år Hittil Års- Plantall Faktisk Plantall Faktisk Avvik% DRG Poeng (inkl. dag og poliklinikk) DRG Antall utskrevne pasienter Antall avdelingsopphold, heldøgn Antall avdelingsopphold, dag Gjennomsnittlig liggetid (heldøgnsopphold) Polikliniske konsultasjoner (RTV) - herav nyhenvisninger Økonomi (Alle tall i 1000 kr) Denne måned Hittil i år Budsjett Faktisk Avvik% Budsjett Faktisk Avvik% DRG Inntekter Inntekter poliklinisk virksomhet Øvrige inntekter Sum inntekter Lønnskostnader - Fast Lønnskostnader - Tillegg Lønnskostnader - Ekstrahjelp Lønnskostnader - Overtid Trygd, pensjon og øvrige lønnsutg. Sum lønnsutgifter - herav innleid hjelp (ekskl. EDB) Anskaffelse og vedlikeholdsutg. Andre driftsutgifter - Herav medisinske forbruksvarer Sum andre driftsutgifter Andre utgifter (inkl. avskrivninger) SUM DRIFTSKOSTANDER PERIODERESULTAT Hittil forrige år Årsbudsjett

60 60 Styringsrapportering II Kvalitetsindikatorer Denne mnd Forrige mnd Hittil i år Hittil forrige år Gjennomsnittlig ventetid dagbehandling Gjennomsnittlig ventetid poliklinikk Antall ventende (innleggelse, dagbehandling, poliklinikk) Antall korridorpasienter Antall utskrivningsklare pasienter Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter Antall klagesaker (offisielle + skriftlig fremlagte klager) Antall rapporterte uønskede hendelser ("Forbedringsmeldinger") Antall liggedager over normalintervall ("trimpunkt") Antall reinnleggelser Personell (alle tall oppgitt i månedsverk) Denne måned Forrige mnd Denne mnd forrige år Faste stillinger Sykefravær - kort (<16 dager) Sykefravær - lang (>16 dager) Ferie Fravær ved kurs/ kompetansehevende tiltak Antall nyansatte Plantall Faktisk Avvik% Nøkkeltall Netto driftsutgifter (perioderesultat) per DRG-Poeng Netto lønnsutgifter per DRG-Poeng Lønnsutgifter leger per DRG-Poeng Lønnsutgifter til pleiepersonell per DRG-Poeng Medisinkostnad per DRG-Poeng Inntekt fra poliklinisk virksomhet/ Sum lønnsutgifter leger Denne mnd Forrige mnd Hittil i år Hittil forrige år

61 61 Definisjon av måleparametere Eksempel Kvalitet Måleparameter Gjennomsnittlig ventetid dagbehandling Definisjon Månedsrapporter baserer seg på øyeblikkstall, dvs. antall ventende på et gitt tidspunkt (siste virkedag i måneden). Gjennomsnittlig ventetid beregnes for alle som står på venteliste fra tidspunktet sykehuset mottok søknaden fram til siste virkedag i rapporteringsmåneden. Kontrollpasienter skal ikke stå på venteliste. Det samme gjelder også pasienter som ikke er reelt ventende, jfr. retningslinjer fra Sintef (definisjonen er lik den som benyttes ved innrapportering til Helse Øst) Antall ventende (innleggelse, dagbehandling, poliklinikk) Totalt antall på venteliste for innleggelse siste dag i måneden øyeblikkstall. Summerer for alle som venter på hhv innleggelse, dagbehandling og poliklinikk). Antall korridorpasienter Med korridorpasient forstås pasient som kl er plassert i seng i sykehuskorridor (gjelder også pasienter plassert på bad, skyllerom osv.) på grunn av mangel på ordinære sengeplasser Også ekstraseng som midlertidig er plassert inne på et ordinært rom er å betrakte som korridorpasient. (definisjonen er lik den som benyttes ved innrapportering til Helse Øst) Antall korridorpasienter reflekterer antall korridordøgn i perioden.

62 Forslag til enkelte kvalitetsparametere: ventelister reinnleggelser mortalitet sykehusinfeksjoner resultater fra pasientundersøkelser antall klagesaker (systematisert behandling) utbetaling NPE strykingsfrekvens til operasjon preoperativ liggetid (benyttes helst på ØH) overbelegg/korridorpasienter ulike former for måling av pasientens fornøydhet. (sp.unders. grad implementering av nye pasientbehandlingsmetoder turnover sykefravær

63 Eksempel på rapportering - økonomi Økonomi (Alle tall i 1000 kr) Hittil i år Budsjett Faktisk Avvik DRG Inntekter (9.115) Polikliniske inntekter (2.475) Basisramme (1) Andre inntekter Sum inntekter (7.049) Lønnskostnader - Fast Lønnskostnader - Tillegg (519) Lønnskostnader - Ekstrahjelp (2.604) Lønnskostnader - Overtid (1.030) Trygd, pensjon og øvrige lønnsutg (3.066) Sum lønnsutgifter Medikamenter og med. forbruksvarer (206) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Akkumulerte avvik denne mnd (9.115) (6.771) (2.475) (1.591) (1) (7.049) (4.019) (519) (257) (2.604) (2.597) (1.030) (863) (3.066) (2.623) (206) (2.826) (2.348) Akkumulerte avvik forrige mnd Resultat før finans og avskrivninger (970) (970) (1.621) Finansinntekter Finanskostnader (146) Netto finanskostnader (146) (116) Avskrivninger Resultat etter finans og avskrivninger (212) (212) (654) (15.000) (10.000) (5.000)

64 Eksempel på rapportering - økonomi Budsjettavvik hittil i år (alle beløp i tusen NOK) Inntekter Kostnader Resultat Akkumulerte avvik denne mnd Akkumulerte avvik forrige mnd Administrasjon Klinikk for Fellestjenester (782) Klinikk for Medisinsk service Røntgen (1.751) Klinikk for Kirurgi (6.864) Klinikk for Medisin (4.821) Rosenborgsenteret Hospice (1.650) DRG Prosjekter (6.864) (3.967) (4.821) (4.199) (782) (768) (1.751) (1.237) (1.650) (1.397) Sum somatikk (6.231) (3.285) (3.285) (3.542) (212) (581) (18) (336) (211) (188)

65 65 Andre styringsparametere Beleggsprosent intensiv Operasjonsstueutnyttelse operasjonstimer pr. stue pr. uke Antall operasjoner Avdelinger med belegg under 70% eller over 100% Antall pasienter med preoperativ liggetid med 1 dag eller mer fordelt på elektive og ø/h-pasienter Overtidskostander Antall vakter (kr) betjent av ekstrahjelp, overtid, eller innleie fra eksterne byråer.

66 Effektivisering/budsjettilpasning

67 Innhold Overordnet kortfattet gjennomgang av kostnadseffektiviserende tiltak i sykehus Kostnadseffektiviserende tiltak deles gjerne inn i to (tre) hovedkategorier: Inntektsøkende tiltak Kostnadsreduserende tiltak Strukturelle tiltak Investeringstiltak Meget kort om oppfølging og implementering av tiltak Eksempel på prosjekter/tilnærming ved pasientlogistikk-arbeid/effektivisering i somatisk virksomhet

68 Inntektssøkende tiltak Generelt er det enklest å skape entusiasme for inntektssøkende tiltak når en krevende økonomisk situasjon skal løses Erfaringsmessig er det imidlertid en betydelig risiko for underestimering av kostnadene ved produksjonsøkning Erfaringene viser også at mange er for optimistiske ved estimering av inntekten som følge av den planlagte produksjonsøkningen Krever nøktern budsjettering og god oppfølging for å oppnå positiv effekt Redusert ISF-andel (60 40%) gjør at svært få innlagte pasienter gir en positiv marginalinntekt

69 Kostnadsreduserende tiltak Generelt er det mer krevende å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak særlig etter innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) Krever at tiltakene gjennomføres på en måte som innebærer økt produktivitet for å gi positiv effekt. Stengning av sengeposter er ofte ikke lenger et gangbart kostnadsreduserende tiltak. (Psykiatri er her litt annerledes i og med at den ikke ISF-finansieres) Gjerrighet skaper sjelden noen effektivisering. Nøktern og innsiktsfull styring skaper effektivisering

70 Strukturelle tiltak Tiltak av strukturell karakter kan være både inntektssøkende og kostnadsreduserende tiltak Mulige eksempler på strukturelle tiltak Funksjonsfordeling Fusjonering Samordnede tjenester mellom ulike institusjoner (Shared Service) Ekstern drift av tjenester (Outsourcing)

71 71 Generell innledning om styringsdata Utvikling i styringstall/administrative fokusområder i sykehus: Økonomiske tallstørrelser (80-90 tallet) Aktivitet (Samdata 88, NorskPasientRegister, InnsatsStyrtFinansiering 97) Kvalitet (Heltef 2. halvdel av 90-tallet) Sammenstilling av ledelsesinformasjon (Slutten av 90-tallet, årtusenskiftet, Balansert målstyring, balanced scorecard) Kompetanse, kunnskap og andre immaterielle verdier. ( ) Bærekraft nytt begrep

72 72 Kompetanse, kunnskap og andre immaterielle verdier Immaterielle verdier; eksempel: kunnskap, omstillingsevne, ledelseskraft, akademisk kompetanse, image i ulike miljøer osv.

73 73 Grafisk fremstilling av balanse og resultatverdier Driftsresultat Kroner Regnskapsmessig balanseverdi Immatrielle verdier Tid

74 Metoder for måling av immaterielle verdier Videnregnskap Etisk regnskap

75 75 Hva er et videnregnskap? Strategisk verktøy i virksomhetens arbeid med videnledelse Gjør i tekst, tall og illustrasjoner rede for virksomhetens innsats for å utvikle videnressurser som en forutsetning for dens fremtidige resultater Økt verdi: Skaper intern verdi for virksomheten ved å sikre et bedre grunnlag for vekst, fleksibilitet og innovasjon Skaper ekstern verdi ved systematisk og troverdig å informere omverden om virksomhetens videnledelse Både et ledelses og kommunikasjonsverktøy

76 76 Hva er et Videnregnskap, forts. Et regnskap som beskriver og måler virksomhetens viktigste videnressurser, hvilke er kritiske for å levere våre tjenester/produkter Synliggjøring av verdier Fremtidsrettet, herunder strategi og satsingsområder Systematisk og helhetsorientert arbeid knyttet til de viktigste områder for virksomheten; Medarbeidere (recruiting, retaining) Kunder Processer (hvilke videnressurser ligger i rutiner, org, patenter FoU etc.) Teknologi (hardware, software, intranet etc) Oppsummerer hva ledelsen har brukt tiden på de siste år, samt hva den bør bruke tiden på fremover (rettesnor for hele organisasjonen)

77 77 Etisk regnskap Utviklet av professorer ved Handelshøyskolen i København En av de viktigste oppgavene med et etisk regnskap er å utvikle et offisielt verdigrunnlag, på bakgrunn av de verdier, som avtales med de interessegrupper som har interesse av virksomheten. Ved starten av året avtales noen måleindikatorer med interessentene i virksomheten. Ved avslutningen av året måles hvordan man har innfridd på de avtalte indikatorene. Eksempel på bruk St. Olavs hospital, Shell, Vøyen Mølle (Arbeidsmarkedsetat i Bærum)

78 78 Analyser Såkalt relativt kostnadsnivå beregnes i Samdata-analysene: Samdata beregner årlig hva det i gjennomsnitt koster å produsere ett DRG-poeng ved et norsk sykehus. Relativt kostnadsnivå sammenligner hver enkelt institusjons kostnadsnivå med gjennomsnittet. Samdata-tallene er ingen absolutt viten, kun en indikasjon på produktivitet. Eks. Gjennomsnittskostnaden pr. DRG-poeng ved norske sykehus er kr. Et sykehus benytter 422 mill. kr. til å behandle DRG-poeng : Estimert produksjonsverdi * = 402 mill. kr. Relativt kostnadsnivå: 422 mill. kr. / 402 mill. kr. = 1,05

79 L Analysene er i hovedsak knyttet til liggetider, dagkir./-behandling og bemanning og basert på offentlig tilgjengelige kilder som SAMDATA og NPR-databasen Sentrale temaer Liggetider Besparingspotensialer Dagkirurgi Medisinsk dagbehandling Statusanalyse Personell/årsverk Pasienttyngdeindeks/ Par-DRGer Statusgjennomgangen er i hovedsak basert på data fra offentlig tilgjengelige kilder (SAMDATA og NPR-databasen)

80 L UUS sammenlignet med Ahus Keisersnitt og vaginal fødsel DRG Gj.sn. liggetid Gj.sn. liggetid Reduksjon Avvik Døgnopphold UUS Ahus HF liggedager Antall senger DRG 371 Keisersnitt u/bk 5,5 5,1 0, ,8 DRG 370 Keisersnitt m/bk 8,4 6,4 2, ,4 DRG 373 Vaginal fødsel u/bk 3,6 2,8 0, ,7 DRG 372 Vaginal fødsel m/bk 4,7 4,0 0, ,4 Sum reduksjon senger ,3 DRG 371 Keisersnitt u/bk 5,1 5,3-0, ,5 DRG 370 Keisersnitt m/bk 8,2 5,9 2, ,8 DRG 373 Vaginal fødsel u/bk 3,4 2,9 0, ,1 DRG 372 Vaginal fødsel m/bk 4,4 3,6 0, ,7 Sum reduksjon senger ,1 Endring ,2 NB: 2006-tallene presentert her avviker noe fra 2006-tallene i presentasjonen fra 2007 da flere desimaler er brukt i beregningene En gjsn. liggetid tilsvarende Ahus sin, innen DRG 371 og 370 (Keisersnitt uten/med bidiagnose) samt DRG 373 og 372 (Vaginal fødsel uten/med bidiagnose) innebærer en reduksjon på totalt liggedager årlig eller 8,1 senger dersom 85% belegg legges til grunn I 2006 var tilsvarende reduksjonspotensial var på 11,3 senger. UUS har altså nærmet seg Ahus betydelig innenfor disse DRGene

81 Samhandling 81

82 Hovedelementer i reformen; De økonomiske virkemidlene i Samhandlingsreformen er: Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Kommunal medfinansiering for medisinske opphold og konsultasjoner Plikt for kommunene til å etablere døgntilbud for øyeblikkelig hjelp

83 Samhandlingsreformens mål og strategier Mål Strategier Kvalitet Folkehelsesatsing Møte pasienter/brukere på en bedre måte Satsing på hab./rehab. Rett behandling på rett sted til rett tid Desentralisering der dette kan skje uten å svekke kvaliteten Koordinerte tjenester Pasient- og brukerinnflytelse Bærekraft Avtalte behandlingsforløp Redusert behov for helsetjenester Forpliktende samarbeid Dempet vekst i bruk av sykehus Bruk av IKT En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten Kvalitetskrav til fastlegene Utdanning, rekruttering, forskning og innovasjon

84 Formål økonomiske virkemidler Skal understøtte målene om; Bedre arbeidsfordeling Gode pasientforløp Kostnadseffektive løsninger Bidra til å oppnå et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud for pasientene Gi kommunene et økonomisk insentiv til å bygge opp tilbud med like bra eller bedre tjenester for pasientene nær der de bor Samhandlingsreformen er en retningsreform!

85 Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Helse- og omsorgstjenesteloven 11-4 første ledd fastslår at betalingsplikten inntrer fra dag én Kritikk: Kommunene er ikke i stand til å ta denne oppgaven fra Frykt for at det blir vanskelig å redusere kostnader i sykehusene tilsvarende kr for pasienter som tas over av kommunen. Overføres 560 millioner kr. for at kommunene skal ivareta denne oppgaven fra Løsning: Kommunen kan velge, enten betale helseforetaket eller ta imot pasienten fra dag én

86 Kommunens betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter (fra første dag) innebærer store konsekvenser både for kommunen og spesialisthelsetjenesten Prosessbeskrivelse «utskrivningsklare pasienter»*/** i 2012! Spesialisthelsetjenest en! Innleggelse! Vurdering av behandlingsvarighet! Innen 24 timer! Behandling! Utskrivnin g! Fortsatt innlagt! Utskrivnin g! Kommune! Informasjon om planlagt utskrivningstidspunk t! Informasjon om utskrivningsklar! 4000,- NOK pr liggedøgn! Fra første dag * Kun pasienter i den somatiske behandlingskjeden! ** Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet Juli 2011! side

87 Beregninger bak døgnpris på kroner 4000,- per liggedag HOD har innhentet beregninger som tilsier at en noe forsterket sykehjemsplass inkl. rehabilitering har en døgnkostnad på ca. kr ,- Tilsvarende er det foretatt beregninger av et gjennomsnittlig kurdøgn på sykehus Her oppgis kostnadene til å være ca. kr pr. liggedag. for en lett pasient. (I følge Samdata 2010 er nasjonal gjennomsnittskostnad pr. liggedag kr pensjon og arbeidsgiveravgift, ca. kr inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift). Prisen for utskrivningsklare pasienter er lagt mellom disse punktene (kr og kr ) side

88 «Forbruk av medisinske forbruksvare» og «Forbruk av matvarer og andre» vil være berørt av en reduksjon i antall utskrivningsklare liggedager + lønnskostnader side 8 Regnskap 2010 Antagelse 4. Varekost Regnskap 2010 (i 1000 kr) 40 Forbruk av medisinske forbr Medisiner/medikament. E Medisiner/medikamenter Blod og plasma Instrumenter (verdi u Laboratorierekvisita Infusjons- og skyllevæs Medisinske forbruksvare Oksygen og lystgass Forbruk av matvarer og andr Forbruk av matvarer fra Forbruk mat kjøpt ekste Tekstiler Servise-og kjøkkenutsty Diverse forbruksvarer Bleier, sengeplast, sen Rengjøringsmidler og re 394 Liggedager i Kostnad pr liggedag i kroner kontogruppe ,08 x 0,5 -> 217,04 kontogruppe 41 91,88 Sum varekostnader 308,92 50% av kostnadene innen kontogruppe 40 «Forbruk av medisinske forbruksvare» per liggedag antas å falle bort, dersom man reduserer antall liggedager for utskrivningsklare pasienter 100% av kostnader innen kontogruppe 41 «Forbruk av matvarer og andre» per liggedag vil falle bort, dersom man reduserer antall liggedager for utskrivningsklare pasienter Hvis vi legger til grunn ovennevnte forutsetninger, så kan variable kostnader reduseres med ca. kroner 300 NOK per liggedag

89 Kommunal medfinansiering; Hovedregel: Kommunen skal betale 20 % av sykehusregningen fra for somatiske pasienter (Flyttet 4,3 mrd fra HOD (ISF) til kommunene) Unntak I:Gjelder ikke operasjoner, fødsler, nyfødtbehandling og kostbare biologiske legemidler Unntak II: Gjelder ikke privatpraktiserende avtalespesialister, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og opphold i private opptreningsinstitusjoner Unntak III: Det er et tak på inntil 4 DRG-poeng (ca kr) for en enkeltbehandling

90 Krav til tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp på kommunenivå Kommunene har i dag plikt til å ha tilbud om øyeblikkelig hjelp hele døgnet Ny helse- og omsorgstjenestelov: Plikt til å sørge for et tilbud om døgnopphold for pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp Innebærer en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten Det tas sikte på ikrafttredelse innen Plikten fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra de regionale helseforetakene i perioden

91 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold på kommunenivå forts. Omfang og kostnad Legges opp til liggedøgn etter 2 år med en økning til liggedøgn (I 2010 var det ca. 3,9 mill. liggedøgn i somatiske sykehus) Lagt opp til en fleksibel ordning med mulighet for å justere trekket fra RHF i perioden 2012 til 2015 Overføring beregnet til 262 mill. kroner i 2012 ( liggedøgn/ DRGpoeng) økende til mill. kroner i 2015 Midlene tilføres kommunene slik i perioden 2012 til 2015: 50 pst. som øremerket tilskudd 50 pst. som bidrag fra RHF Midlene tilføres kommunene gjennom inntektssystemet fra 2016 Det arbeides med nærmere retningslinjer for utbetaling av øremerket tilskudd

92 Lovpålagte samarbeidsavtaler Nasjonal veileder utgitt Innen skal det foreligge samarbeidsavtaler som omfatter følgende elementer i 6-2: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre Retningslinjer for innleggelse i sykehus Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede Innen skal avtalene som helhet være inngått Det arbeides med opprettelse av nasjonalt tvisteløsningsorgan

93 Lovverket før og etter Lov om sosiale tjenester Lov om kommunehelsetjenester Lov om fylkeskommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet Helse- og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven 93

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer