EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten"

Transkript

1 Januar 2010

2 Omar G. Dajani, Thor Leegaard, Thomas Nordby og Kjerstin Ongre Omslag ikke tilgjengelig EØS-avtalen og norsk skatterett Boken redegjør for EØS-avtalens gjennomføring og virkning på skatteområdet generelt og hvilke krav EØS-retten stiller til skattereglene. Reglene settes i en norsk sammenheng ved at det redegjøres for hvilke norske skatteregler som ut fra EØS-avtalens krav har vært gjenstand for endringer eller som kan være aktuelle for en revurdering. Boken inneholder også en oversikt over utviklingen innen EU. Boken er skrevet for jurister som anvender norske skatteregler, og vil også være aktuell for advokater, skattemyndigheter og domstoler, og for studenter som fordyper seg i skatterett. Med opplysninger om forfatterne, litteraturliste, domsregister og register. Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 499,00 Gregar Berg-Rolness Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten 1. utg ISBN Pris kr. 750,00 Hensikten med denne boken er å gi en samlet framstilling av de forskjellige avgrensningene av virksomhetsinntekter vist gjennom praktiske eksempler. Avgrensningen av virksomhetsinntekter mot inntekter fra andre kilder, eventuelt skattefrie inntekter, er i mange tilfeller en komplisert affære hvor anvendelsen av de sentrale vilkårene: aktivitet med økonomisk karakter av tilstrekkelig omfang og varighet, utført for egen regning og risiko, forutsetter inngående kunnskaper på ganske forskjellige områder i skatteretten. Bokens praktiske innfallsvinkel er gjennomført som en rød tråd i framstillingen og gjør stoffet lettere tilgjengelig. Dette gir et godt grunnlag for helhetsforståelsen. Presentasjonen på de enkelte områdene vil ut fra dette også være godt egnet for praktikeren når relevante momenter skal trekkes fram og vektlegges.

3 Frederik Zimmer Internasjonal inntekstsskatterett Universitetsforlaget 4. utg ISBN Pris kr. 449,00 Internasjonal inntektsskatterett behandler inntektsbeskatning av grenseoverskridende transaksjoner og rettsforhold. Den tradisjonelle problemstillingen i internasjonal skatterett er hvordan internasjonal dobbeltbeskatning skal forebygges. Regler som skal forebygge skattefordeler ved skatteplanlegging spiller også en viktig rolle. Videre fokuseres det på spørsmål knyttet til forskjellsbehandling av innenlandske og utenlandske skattytere og restriksjoner på grenseoverskridende transaksjoner. Kan et utenlandsk selskap som driver virksomhet i Norge skattlegges her? Kan en person skattlegges i Norge for inntekt av kortvarig arbeidsoppdrag i utlandet? Kan en utlending skattlegges for aksjeutbytte fra et norsk selskap? Hva skjer om både Norge og en annen stat vil skattlegge samme inntekt? Hva skjer hvis en norsk skattyter vil etablere seg i et skatteparadis? Kan Norge behandle rent interne og grenseoverskridende transaksjoner ulikt? Dette er noen av de sentrale spørsmålene innen internasjonal skatterett. Slike rettsspørsmål reguleres av flere regelsett: Norsk lovgivning, skatteavtaler med andre stater og i stadig stigende grad EØS-avtalen. I noen tilfeller kan også Den europeiske menneskerettskonvensjon og avtaleverket under Verdens handelsorganisasjon (WTO) komme inn i bildet. Boken gir en systematisk fremstilling av rettsreglene om inntektsskatt i internasjonale forhold, med hovedfokus på norsk rett, skatteavtalene og EØS -avtalen. Den henvender seg både til studenter og til praktikere, som advokater, revisorer, næringsdrivende og jurister i forvaltningen, som må forholde seg til internasjonale skattespørsmål. Skattedirektoratet Lignings-ABC 2009/10 Boken utkommer årlig og er komplett med alle rettelser og forandringer som gjelder skatteåret. Boken gir god og fyldig informasjon til så vel private næringsdrivende som vanlige lønnstagere. Har stikkordregister. Ventes utgitt 1.feb 2010 ISBN Pris kr. 380,00

4 Magnus Aarbakke og Arthur J. Brudvik Skatt på formue Boken fremstiller de viktigste rettspørsmålene som kan oppstå i forbindelse med formuesskatten. Den er brakt ajour med skatteloven av 26. mars 1999 med senere endringer. Den behandler formuesskatteplikten vedrørende fast eiendom, løsøre, fordringer, aksjer og andre selskapsandeler m.v., og spørsmål om gjeldsfradrag ved beregning av nettoformue. De skattepliktige personer og spørsmålet om hvem som har skatteplikten for de forskjellige formuesobjektene, er viet en forholdsvis bred plass. Universitetsforlaget Fremstillingen bygger på lovstoff, rettspraksis og administrativ praksis. Boken henvender seg primært til jurister, men kan ha interesse også for revisorer, ligningsfolk m.v. Boken er brakt ajour med skatteloven av 26. mars 1999 med senere endringer. 4. utg ISBN Pris kr. 349,00 Ole Gjems-Onstad Skattelovsamlingen Inneholder lover og forskrifter, skatte- og avgiftsvedtak, tabeller, tilleggslover, regnskaps-, revisjons-, registrerings- og selskapsregler, internasjonale regler, adresse- og telefonregister, kronologisk forskriftsregister, hjemmels-, doms- og stikkordregister. 20. utg. ventes ISBN Pris kr. 899,00

5 Arthur J. Brudvik Skatterett for næringsdrivere 2010 Cappelen Damm Skatterett for næringsdrivende 2010 er ajourført i henhold til lover og regler pr Boken er egnet som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Boken legger vekt på å få med det vesentlige av det som en næringsdrivende og/eller hans skatterådgiver bør ha kjennskap til når det gjelder skatt på alminnelig inntekt og personinntekt i og utenfor virksomhet, samt skatt på formue. Det gis en grundig behandling av personbeskatning, bedriftsbeskatning og selskapsbeskatning. Oppdatering av lovendringer og ny praksis er utførlig beskrevet. Gjennom hele teksten legges det stor vekt på å underbygge det som er fremstilt som gjeldende rett, med henvisninger til dommer, uttalelser, skatterettslitteratur mv. 1. utg ISBN Pris kr. 698,00 Knut Høylie, Roy Kristensen og Hanne Opsahl God regnskapsføringsskikk Med kommentarer til lov og standarder For å bli kunne føre regnskap for andre kreves det autorisasjon fra Kredittilsynet. Denne boken gjennomgår reglene knyttet til autorisasjonsordningen, og gir en grundig redegjørelse for og tolkning av de enkelte bestemmelsene i regnskapsførerloven og standardene for god regnskapsføringsskikk. I fremstillingen er det søkt å gi praktiske råd med hensyn til yrkesutøvelsen, og inkluderer også utvalgte skjemaverktøy. Videre inneholder boken et kapittel om tilsynsordningen, samt vedlegg med blant annet et eksempel på oppdragsdokumentasjon. Boken er velegnet som oppslagsverk. 1. utg ISBN Pris kr. 429,00 Boken retter seg både mot regnskapsførere som allerede er autoriserte, de som vurderer å bli det og andre som ønsker å vite mer om hva som forventes av en leverandør av regnskapsførertjenester herunder de plikter denne har i forbindelse med yrkesutøvelsen og overfor sine kunder. Det har også vært et siktemål at boken skal dekke studenters lærebehov innenfor temaet. Forfatterne av boken har alle god kjennskap til regnskapsførerbransjen og det rammeverket som omgir dem. Roy Kristensen, som i det daglige er høyskolelektor på BI, er blant annet mye brukt som foredragsholder på etterutdanningskurs for regnskapsførere og er ansvarlig for regnskapsførerutdanningen på BI. De to andre forfatterne, Knut Høylie og Hanne Opsahl, er begge fagansvarlige i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), og utgjør sekretariatet for utvalget som fastsetter God regnskapsføringsskikk.

6 Universitetsforlaget 5. utg ISBN Pris kr. 749,00 IFRS i Norge En grundig oversikt over og gjennomgang av IFRS i Norge. IFRS er under stadig utvikling og berører etter hvert mange norske selskaper. Finansiell rapportering etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) medfører betydelige utfordringer for regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskapet. Formålet med denne boken er å bidra til at disse utfordringene kan møtes på best mulig måte. Etter fire års erfaring med bruk av standardene har mange av spørsmålene funnet sin avklaring i praksis. Mange av disse tolkningsspørsmålene drøftes, og etablert praksis omtales i denne boken. Boken oppdateres av fagavdelingen i Ernst og Young. Samtlige artikler i boken er oppdatert. Del 1. Temabasert. Sentrale standarder gjøres rede for med vekt på viktige problemstillinger. Del 2. Bransjespesifikke problemstillinger drøftes i en egen serie med artikler. Del 3. Artikler skrevet med utgangspunkt i erfaringer og observasjoner som er gjort etter innføringen av IFRS. Målgruppe: Alle som jobber med IFRS, dvs. regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskap. Studenter på revisorstudiet. Jens-Erik Huneide, Kirsten Pedersen, Hans Robert Schwenke og Dag Olav Haugen Årsregnskapet i teori og praksis 2009 Den eneste komplette og oppdaterte boken om årsregnskapet. Et uunnværlig oppslagsverk og en praktisk veileder. Årets utgave er ajourført med alle endringene i regnskapsstandardene som er vedtatt i 2009, og andre relevante endringer innenfor regnskap, skatt og selskapsrett. Som alle tidligere år er det tatt inn nye eksempler og presiseringer. 11. utg. ventes ISBN Pris kr. 729,00

7 Petter Gottschalk Cappelen Damm 1. utg. ventes ISBN Pris ikke satt Økonomisk kriminalitet Det er blitt et klart lederansvar å forhindre økonomisk kriminalitet. Likevel skjer økonomisk kriminalitet i og mellom virksomheter og individer i økende grad. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor en lovlig virksomhet, av en kriminell virksomhet eller i regi av kriminelle individer. Denne boken gir leseren inngående kunnskap om hvordan økonomisk kriminalitet faktisk foregår, og hvilke teorier som kan forklare virksomheters og individers kriminelle adferd. Boken gir leseren inngående kunnskap om metoder for å forhindre og oppklare økonomisk kriminalitet. Alvorlig økonomisk kriminalitet er gjerne koblet til organisert kriminalitet, og boken omhandler derfor også kriminelle organisasjoner nasjonalt og globalt. Petter Gottschalk er professor ved institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han har forsket på temaet i ti år, og han foreleser om kunnskapsledelse og organisert kriminalitet ved Politihøgskolen. Gottschalk har vært administrerende direktør i ABB Datakabel, Statens kantiner, Norsk Regnesentral og Norsk Informasjonsteknologi. William Brochs-Haukedal Arbeids og lederpsykologi Arbeids- og lederpsykologi gir en innføring i psykologisk teori med anvendelse på aktuelle problemstillinger i ulike arbeidssituasjoner Cappelen Damm 1. utg. ventes ISBN Pris kr. 599,00 Temaer som tas opp, er blant annet: motivasjon lønn læring roller holdninger intelligens grupper og team endring og omstilling trivsel fravær og turnover stress, utbrenthet og mobbing organisasjonsteori og ledelse Boken er skrevet for bachelorstudenter i organisasjon og ledelse og er samtidig et nyttig verktøy for ledere med personalansvar. Denne reviderte utgaven er oppdatert innen nyere forskning.

8 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Dajani mfl EØS-avtalen og norsk skatterett Kr. 499,00 Berg-Rolness Inntekt av virksomhet Kr. 750,00 Zimmer Internasjonal inntektsskatterett Kr. 449,00 Skattedirektoratet Lignings-ABC 2009/10 Kr. 380,00 Aarbakke mfl Skatt på formue Kr. 349,00 Gjems-Onstad Skattelovsamlingen Kr. 899,00 Brudvik Skatterett for næringsdrivere 2010 Kr. 698,00 Høylie mfl God regnskapsføringsskikk Kr. 429,00 IFRS i Norge Kr. 749,00 Huneide mfl Årsregnskapet i teori og praksis 2009 Kr. 729,00 Gottschalk Økonomisk kriminalitet Ikke satt Brochs-Haukedal Arbeids og lederpsykologi Kr. 599,00 Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland Forord De to siste årene har jeg studert masterstudiet i eiendomsutvikling ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Denne masteroppgaven

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge Handelshøgskolen Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge En studie om skatteplanlegging og Norges verktøy for å motvirke denne globale utfordringen!

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis av Ørjan Renø Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt?

SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt? SKATTE BETALEREN Nr 6 2010 www.skattebetaleren.no Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt Reiser kan være en skattefelle Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen Aktiv eller passiv? Billig eller

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Frederik Zimmer* 1 Innledning Hva er statens og dens representanters målsetning når en skattesak står for domstolene er det å leve opp til Skattedirektoratets

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer