Forord Styret har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:"

Transkript

1 Årsberetning

2 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra sin drift og angir sentrale vedtak og aktiviteter gjennom året. Forsidebilde: Vinner av Klubbmesterskap i Nor Rating: Tango med mannskap i ALLE aldre. Styret har bestått av Øyvind Degnes, leder Bjørn Clausen, nestleder, administrasjon og økonomi Marit Sletten, Tur og Hav utvalg Eva Korneliussen, klubbhusutvalg Adrian Bates, jolle og brettutvalg Kjell Nygård, havneutvalg Rune Wallner, informasjonsutvalg Styret har hatt 7 styremøter i Styret takker medlemmene for innsatsen som er utført for klubben i løpet av året. Det har vært et godt styre! Leder Styret i Nesodden Seilforening har i perioden arbeidet for å oppfylle de hovedmålsettinger som ble vedtatt av årsmøtet i 2013 gjennom handlingsplanen. Det er derfor valgt å kommentere kort de enkelte hovedmål. Nærmere redegjørelse er gitt av de enkelte utvalg. Styret vil prioritere ulike rekrutteringstiltak som vedtas i utvalgene og være en pådriver på tiltak som er med på å øke medlemsmassen. Målsetting for perioden er å øke medlemstallet fra 371 i 2010 til 400 i 2011, 430 i 2012 og 460 i Kommentar: Medlemstallet per 31/ er 421. det vil si at målet ikke er nådd, og at vi har en faktisk nedgang fra Styret er allikevel rimelig fornøyd med følgende begrunnelse: Det har vært en generell nedgang av medlemstallet innenfor seilsporten de siste årene. Store regattaer som Færder n, NC for joller., etc må flere år tilbake for å finne samme deltakerantall. Nesodden har allikevel klart seg rimelig bra. I år har det vært økt aktivitet i Storbåt miljøet, mens jolle gruppa har hatt en nedgang. Dette må vi gjøre noe med! Den viktigste jobben gjøres i utvalgene. Styret være et godt verktøy for utvalgene og bidra til å gjøre dem bedre. Kommentar: Dette fungerer meget godt, og bidrar til ressurssterke utvalg 2

3 Styret skal være et bindeledd mellom utvalgene og bidra til helheten i foreningen og styrking av det interne samholdet mellom medlemmene. Kommentar: Med så stor spenn i aktiviteter vil det alltid være en utfordring å binde sammen foreningen. Noen tiltak er gjort, men fortsatt er det mye å gjøre her. Vedlikeholde og utvikle det gode samarbeidet mellom organisasjoner utenfor foreningen, kommune, seilkrets, forbund seilforeninger og andre. Kommentar: Vi har et meget godt samarbeide med verden rundt oss. Mye skyldes god organisering, og en tilstedeværelse på Steilene som er skikkelig og ordentlig. Konklusjon: Nesodden seilforening er en vital forening med fornøyde medlemmer. Vi lever til fulle opp til vår visjon om at Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle seilere uansett nivå. Så til rapport fra utvalgene. Administrasjon Økonomi- og administrasjonsansvarlig: Bjørn Clausen Varamedlem til styret: Inger Tuv Pr er det registrert 421 (437) medlemmer i Nesodden Seilforening (tall for 2012 i parentes.) Medlemmene fordeler seg slik: Hovedmedlem familie 94, familiemedlem 244, hovedmedlem junior 12, hovedmedlem senior 63, hedersmedlem 8. Det totale medlemstallet viser en nedgang i 2013 med 16 medlemmer, 43 er utmeldt og 27 er innmeldt. Medlemsregisteret er håndtert av økonomi- og administrasjonsansvarlig ved hjelp av Idrettsforbundets medlemssystem i Klubben Online/N3Sport. Registeret skal være oppdatert med hovedinformasjon om medlemmene. Posthåndtering er i 2013 ivaretatt av økonomi- og administrasjonsansvarlig. Løpende regnskapsføring er i 2013 ivaretatt av Regnskapskontoret Follo v/ Hanne Engseth. Regnskapskontoret er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening NARF. Rapportutarbeiding ivaretas av økonomi- og administrasjonsansvarlig. Følgende medlemmer har hatt verv utenfor klubben: Inger Bucher sportslig leder i Norsk Europajolleklubb Kommentarer til regnskapet for 2013 Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr , mot budsjettert overskudd på kr

4 Inntekter Totale inntekter er kr 104 lavere enn budsjettert. I forhold til 2012 er de totale inntekter økt med ca. kr 29. Kioskinntekter er kr 75 høyere enn budsjett som gjenspeiler den gode sommeren med høyt besøk på Steilene. Tilskudd har bidratt med kr 58 mer enn budsjetterte inntekter. Herav utgjør momskompensasjon kr 54. Totale havneinntekter på kr 315 er knappe 10 lavere enn budsjett. Faste havneinntekter var budsjettert med kr 30 mer enn det regnskapet viser, men det ble delvis kompensert med økt inntekt på kr. 20 over budsjett fra gjestebåter. Inntekt fra gjestebåter i 2013 er kr 40 over omsetningen i Inntekt fra faste plasser i havna gikk ned med kr 12 i forhold til fjoråret. Kursinntekter / treningsavgifter viser en sterk svikt på ca. 50% i forhold til budsjett med kr. 82 og med kr. 60 i forhold til regnskap i Kontingentinntekter er redusert fra kr 131 i 2012 til kr 114 i Dette har sin årsak i at mange utmeldinger i tilknytning til kontingentbetaling på våren Hele 43 medlemmer er utmeldt totalt i 2013 mens vi har fått 27 nye medlemmer i klubben, dvs. et frafall på 16. Flere nye medlemmer er innmeldt så sent at de først betaler medlemskontingent fra Nytt av året er lotteriinntekter fra Ski Bingo med kr 56. Kostnader Totalt er foreningens kostnader i 2013 kr 163 lavere enn budsjettert. Strøm er kr 18 lavere enn budsjettert og er nå på normalt nivå og samme nivå som i 2012 med en kostnad på 46. Vedlikeholdskostnader i havna er kr 93 lavere enn planlagt. Avviket skyldes i hovedsak tilbakeføring av utlegg for uteliggere i Alværn båthavn. Mudring i havna er kostnadsført med kr 110 samt at det er kjøpt inn 3 fortøyningsbommer til kr 44. Kostnader til innkjøp av joller m.m. har i år gått til nye optimster og seilbrett. Det er verdt å merke seg at det er påløpt kr 98 for trenerkostnader mot et budsjett på kr 150 Det er betalt ut elitestøtte på kr 30 mot budsjettert 40. Diverse kostnader inkluderer kr Innskudd i Alværn båthavn, bokført som egenkapital, er kostnadsført i driftsregnskapet. Eiendeler Ved avviklingen av Nesodden Seilhavn AS i 2002 ble gjeld til rettighetshavere overført til Nesodden Seilforening. Innskuddet i havna ble oppført i foreningens regnskap som en 4

5 fordring med motsvarende egenkapital på kr Denne posteringen er ikke reell og er derfor reversert i regnskapet for Sammenligningstall er ikke omarbeidet. Innskutt anleggskapital ved opprettelse av Sameiet Alvern Båthavn er i 2013 kostnadsført som følge av idrettens regelverk om balanseføring av anleggsmidler. Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere i båthavna. Verdi av innskutt kapital er pr regulert til kr Alle rettigheter utgjør totalt 120,75 meter bryggeplass. Forpliktelsen er ikke regnskapsført. Foreningen disponerer plass til ferge og 2 småbåter i Alværn Småbåthavn. Fordringen er ikke balanseført. Likviditet Foreningens likviditet er god med kr 835 i bankinnskudd og kontanter. Høyrentekontoen har gitt en renteinntekt på kr 15. Disponering Styret foreslår at resultatet for 2013 tilføres havnefond med kr og egenkapital med kr Informasjon Nye informasjonskanaler Satsningen på elektronisk kommunikasjon fortsetter. Vi ser at det å kunne, relativt enkelt, bruke mail lister og etablerte kanaler for å sende ut informasjon er viktig. Vi har nå en velfungerende Facebook side, hjemmeside og kan enkelt dele informasjon mellom de forskjellige elektroniske media. Vi benytter også epost utsendelser til å informere om arrangementer, listene er relativt stabile og vi har p.t ca 200 interessenter som mottar utsendelser i regi av Nesodden Seilforening. Mediedekning rundt våre arrangementer Alle regattarrangementene har hatt Amta-oppslag, både i forkant og etterkant. Seilmagasinet og seilas har også omtalt disse. Nettsidene Nettsidene har vært brukt som informasjonskanal til medlemmer, regattadeltakere og andre interesserte. Sidene har også hatt reportasjer fra juniorenes og seniorenes deltakelse i regattaer og mesterskap i inn- og utland. Vi ser at nettsidene fungerer som en god kanal ved regattaarrangementer, her får vi all relevant informasjon samlet på ett sted og det er lett for deltakerne å holde seg oppdatert. Ser vi på statistikken over antall treff på nettsidene, finner vi at vi har ca besøkende pr måned, i tillegg ser vi at store arrangementer får et stort antall treff. Dette viser at våre hjemmesider genererer mye trafikk og er et godt verktøy for å formidle våre aktiviteter gjennom året. I tillegg har vi historikken. Nettsiden ivaretar nå oppgaven med å samle årets aktiviteter både i bilder og tekst for ettertiden. 5

6 Seilmagasinet som kanal for medlemsinformasjon Seilforeningen startet samarbeidet med Seilmagasinet fra nr. 4 i I hvert nummer har vi fått presentert våre aktiviteter. Det er styret som har fungert som redaksjon. Vi opplever dette som en ny og spennende kanal for medlemsinformasjon. Klubbhus Klubbhusutvalget har i 2013 bestått av: Eva Korneliussen - Leder Svein Søderlund - Innkjøp Rune Eliassen - Teknisk Vertskap Det har vært meget godt bemannet med vertskap i sesongen Målet var at kiosken skulle holdes åpen i alle helger gjennom sommerferien, og det har vi klart. Dekningsgraden er bedret fra sesongen Vertskapet gir et vesentlig bidrag til klubbens sosiale liv og åpenhet mot allmennheten slik at sesongen 2013 må karakteriseres som meget tilfredsstillende. Utleie Det har i liten grad vært ekstern utleie av klubbhuset. Det har vært mange forespørsler om utleie, men vi har valgt å si nei til de forespørslene som har vært i helger i seilsesongen. Kiosk/driftsartikler Sortimentet i kiosken er forandret denne sesongen. Det har også blitt utprøvd nye menyer med mer eller mindre suksess, innkjøpsrutinene er også forandret. Svein har også i år forhandlet seg frem til nye og mye bedre avtaler med våre levrandører. Klubbhuskomiteen vil før sesongen 2014 starter evaluere 2013 sesongen. Teknisk drift/vedlikehold/vask Rune har hatt oppgaven som vaktmester, han gjør fortløpende vedlikehold på huset. Takstein er skiftet, fugene i både herre og damegarderoben er utbedret, låser er skiftet osv. På høst dugnaden ble benkene i kiosken pusset ned og oljet på nytt. Huset er regelmessig blitt vasket av Benedicte. Jolle og Brett Jolle- og brettutvalget har i 2013 bestått av: Adrian John Bates, Leder Alf Magne Andersen 6

7 Pål Gramnæs, følgebåter Inger Bucher Annette Maritvold, sosialt Thomas Dam, klassekaptein Optimist Sturla Holand, klassekaptein Brett Bjørn Forslund, nybegynnere Optimist Trening I 2013 har vi hatt en fin gruppe med jolle og brett seilere på steilene totalt 30 seilere. Steilene har vært en aktiv trenings plass for jolle og brett seilerne fra mandag til og med torsdag. Vi har 3 aktive E-jolle seilere. Vår Osborg har etablert seg i 29 er klassen. Vår har hospitert hos KNS og E-jolle seilerne fra sommeren av hos Bærum. Brettseilere 6 deltagere hvorav 2 nybegynnere. Norges Cup gruppe i Optimist med 6 deltagere hvor 5 seilere har deltatt på Norgescuper. Viderekomne Optimist, 8 deltagere. Nybegynner Optimist, 6 deltagere. Av våre mest aktive regattaseilere er det Henrik Bucher som har gjort seg mest bemerket i 2013-sesongen med en 5 plass i VM. Trenere Vi har hatt 8 jolle trenere med oss gjennom sesongen. Nybegynnerne; Rune Sletten, Henrik Andersen (vår) og Kornelia Haddal (høst) Vidrekommende; Henning Ødeby Karlsen, Henrik Bucher (vår) og Eirik Gramnæs (høst) NC gruppa; Maren Clausen og Magnus Andersen E-Jolle, vår; Magnus Andersen Brett; Sigurd Holand, Morten Markvard, Damir Hanzek og Sturla Holand Vintertrening: Magnus Andersen Stor takk rettes til trenerne for 2013 sesongen Optimist nybegynnere I 2013 har vi dessverre hatt et kraftig fall i deltagermassen sett i forhold til 2012 sesongen. Det spekuleres i om at den kalde våren gjorde at folk rett og slett ikke var i «sommeraktivitets» modus da rekruteringen ble gjort i form av flyers utdelt med Foreninsnytt. Vi har hatt 6 nybegynnere på kurs i Ledet av Rune Sletten og Henrik Andersen på våren, Kornelia Haddal tok over Henriks plass på høsten. Bassengtrening for disse ble avholdt på våren. Optimist Viderekomne (Regattagruppe) 8 seilere har seilt i denne gruppen i Fast trenings dag på torsdager og flere i denne gruppa har deltatt på regattaer utenfor klubben og på klubbregattaene holdt på tirsdager. Ledet av Henrik Bucher og Henning Ødeby Karlsen på våren og Eirik Gramæs og Henning på høsten. 7

8 Optimist NC I år har vi hatt en fin og aktiv NC-gruppe på 6 stykker av disse er det gledelig å se at 5 har deltatt på Norges Cup er. Fast treningsdag på torsdager med klubbregatta på tirsdager. Ledet av Magnus Andersen og Maren Clausen. Gruppa har holdt kontakt utenfor seilingen også, din og sammensveiset gruppe. E-jolleseilere 3 seilere i denne gruppen. Ledet av Magnus Andersen på våren. På høsten «mistet» vi treneren samt at Henrik Bucher flyttet, begge ut av Nesodden i forbindelse med utdannelse. Henrik Andersen og Henning Ødeby Karlsen hospiterte på treningen til Bærum Seilforening på høsten. 29 er 1 seiler her Vår Osborg hun har hospitert på treningen til KNS i Seilbrett Har hatt trening på mandager og onsdager ledet av Damir, Sturla og Sigurd. Brett gruppa har også slitt med rekrutering i Nesodden Jollecup OAS Cup August arrangerte vi Nesodden Jollecup med OAS status. Arrangementet var åpent for Optimist, Zoom 8, 29 er og RS Feva men det var kun seilere fra Optimistklassen som meldte seg. Lørdag var det fin vind mange fine resultater. Søndag hadde vi mye vind kun A klassen seilte. Fin deltagelse i C-klassen. Et flott arrangement for våre seilere og en fin debut for mange seilere slik OAS cuper skal være. Deltagelse;30 stk (8 stk i A-klassen, 12 stk i B-klassen og 10 stk i C-klassen) OAS E-jolle Clinic april hadde vi 14 E-jolleseilere som deltok på treningssamling på Steilene. Magnus Andersen var trener. Deltagerne ble innlosjert privat ettersom vannet i klubbhuset var frosset. OAS Optimist-jolle Clinic april hadde vi 15 ivrige Optimist-jolleseilere som deltok på treningssamling på Steilene. Maren Clausen og Magnus Andersen var trenere. Dette var et meget vellykket, selv om vannet i huset uteble også denne helgen og deltagerne ble innlosjert privat. Sosiale bånd mellom forskjellige klubber ble lagt og det var moro å se vennskapet holdt seg godt ut sesongen ved forskjellige arrangement. Sponsorene (foreldrene) fikk stiftet verdifull vennskap med andre sponsorer OAS Seilbrett Clinic 1 og 2 juni hadde vi 3 deltagere på Brett samling. 8

9 Seilcamp Også i 2013 har vi hatt 2 SeilCamper rettet mot våre kursdeltagere. Stor takk til Thomas Dam og Annette Maritvold for planleggingen og avholding disse campene sammen med seilernes foreldre som på rundgang deltok i vaktordning. Maren Clausen og Magnus Andersen har vært trenere under Campene. Kick-Off 1 mai holdt vi Kick-Off for å ønske nybegynnerne med foreldre velkomne samt for å markere sesongstart Sommeravslutning Ved St. Hanstider avholdt vi sommeravslutning for alle jolle- og brettseilere på Steilene. Dette var morsomt og de fleste av våre seilere møtte frem og mottok fortjent hyllest for sin innsats på vårsesongen. Det ble foruten grillfest avholdt foreldreregatta med stort engasjement fra både juniorer og foreldre. Det er alltid morsomt å se så mange foreldre og barn ha det gøy! Sesongavslutning Sesongavslutning ble i 2013 avholdt i NIF huset ved Bergerbanen. Premiering for deltagelse til alle er en selvfølge. Tradisjon hvor de eldre seilerne presenterer sin deltagelse internasjonalt ble videreført også i 2013, disse er store forbilder for våre yngre jolleseilere. Sølvjolla Denne ble tildelt Sofie Desirèe Maritvold, i juryens innstilling står det at Sofie får prisen for god fremgang i 2013 samt stå på vilje under både trening og konkurranse. Satsing på seiling som idrett Seilforeningen ønsker å støtte alle seilere som har lyst å satse på idretten sin, uavhengig av hvor de trener. Tradisjonen har vært at seilere som har seilt for Nesodden SF og som velger å satse i klasser hvor vi selv har få seilere har trent med andre klubber og seilforeningen har bidratt med treningskontingent for våre seilere. Dette har medført at seilforeningen historisk sett har hatt både OL deltagere og seilere som har satset mot OL. Søknad om økonomisk støtte for en slik særskilt satsing imøtesees. I tillegg har seilforeningen budsjettert støtteordning både for startkontingenter til Norges Cup samt Elitestøtte hvor egne regler er utarbeidet. Vi har tildelt kr i elitestøtte og kr i startkontingenter til seilere som kvalifiserte til dette etter gjeldende regler. For Nesodden SF er det viktig å synliggjøre og oppmuntre seilere som satser på idretten da disse er store forbilder for de seilerne som kommer bak. Båter og utstyr Jollegruppa har hatt dugnad både vår og høst. Følgebåtene er overhalt og sjøsatt/ilandsatt, tre av våre fire RIBer begynner å bli ganske slitne så her må vi forberede oss på større reparasjoner eller utbytting de nærmeste årene. Før sesongen ble det kjøpt inn 3 nye Optimister med 1/3 støtte av tippemidler. Vi har i dag en bra optimist jolle park. Dugnad høst og vår ble avholdt som en del av den store dugnaden for hus, jolle og havn. Takk til alle som har bidratt i utvalget for

10 Havneutvalget Havneutvalget i 2013 Kjell Nygaard Rune Sletten Arild Vangstein Olav M Bjørnås Per Asp Rune Eliassen Stein Torget Leder Vedlikehold og dugnadsansvarlig Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Status. Seilhavnas 27. driftsår er historie og ble et godt år med mange besøkende og fremstår i god stand med alt planlagt vedlikehold utført. Styret har besluttet en generell oppgradering av båtplassene ved at det skal anskaffes og monteres fortøyningsbommer på alle dobbelplasser som er fast utleiet. I alt 11 bommer skal anskaffet og prosjektet skal gjennomføres over en 4- års periode. To stk er allerede montert og tre nye vil bli anskaffet i Mudringen i havna ble gjennomført innenfor gitt tidsfrister og i god tid før sesongstart. Arbeidet med mesaninen i fabrikken er kommet godt i gang og prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av Da vil nye boder være tilgjengelig og reparasjon av seil og andre båttekstiler muliggjøres med symaskin nedfelt i gulvet på mesaninen. Vi får med andre ord et godt seilloft til disposisjon med medlemmene våre. Dugnad. Vi har som tidligere år gjennomført vår og høstdugnad som vanlig med veldig god oppslutning. På deltakerlista registrerte vi følgende: Vårdugnad: april 56 deltakere Høstdugnad: oktober 54 deltakere Ekstradugnad 28. november 6 deltakere sikre en utrigger som hadde havarert etter kuling Vinterdugnad 7. desember 9 deltakere fraktet gulvplater til mesaninen. Dykking på bunnstrekk. Blåtann på verksted november: 2 deltakere I tillegg kan regnes 100 timer med vedlikehold fra tid til annen. Tilbringerbåter. Blåtann har i løpet av året fått en skikkelig ansiktsløfting med nymalt skrog og fremstår nå, etter gjennomført vedlikeholdsprogram i meget god stand. Gråtass er i god stand og klar for en ny sesong. Trifoilen har vært med oss i mange år og bærer etter hvert tydelig preg av det. En utskifting vil være nødvendig å vurdere. 10

11 Sommersesongen ble gjennomført med havnevakt hver helg i hele sesongen. Vi har registrert 1073 gjestedøgn og en inntekt på kr ,- Dette er en betydelig forbedring fra 2012 og den fine sommeren vi har bak oss må være en vesentlig årsak til det gode besøkstallet. Vi er ualminnelig heldige som har en så stor dugnadsånd bevart. Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi alle har glede av en trygg, funksjonell og pålitelig havn Havneutvalget Storbåt Storbåtutvalget har i 2013 bestått av: Marit Sletten, leder Tormod S. Petersen, nestleder Colin Bevan Olav M. Bjørnås Øyvind Degnes Henno Grenness Stein Ødegård Storbåtutvalget har hatt 3 møter i løpet av året. I tillegg kommer arrangementsmøter etc. Aktiviteter Temakvelder Det ble gjennomført 3 temakvelder vinteren Først ute var Bjørn Forslund som ble årets shorthanded seiler i Norge Bjørn har seilt i hele sitt liv og vunnet en rekke mesterskapsmedaljer. Han holdt et inspirerende foredrag om hvordan man skal bli best i seiling og hva som er viktig å tenke/ trene på for å vinne seilaser. Siste onsdag i februar kom Christen With til Innvik for å snakke om hardvindseiling. Denne gangen fortalte Christen oss om sine erfaringer innenfor det å seile i mye vind og tøffe forhold. Hva skal til for å seile båten trygt under slike forhold når man er ute med familien på tur eller seiler regatta? Temakveld 3 ble avholdt på Tangenten og foredragsholder var Marianne Middelthon. Marianne er Norges fremste internasjonale kappseilingdommer som reiser verden rundt og dømmer regattaer. Hun gikk igjennom de nye kappseilingsreglene og la spesielt vekt på hva som har kommet av endringer siden sist. Oppmøtet var godt alle gangene, med over 30 personer. Både storbåtseilere og noen av de eldste juniorene. Klubbkveldene om vinteren er både lærerike og gir en fin oppladning til 11

12 sesongen, foruten at det er hyggelig å treffe seilervenner om vinteren også. Utvalget ser det som viktig å ha litt aktivitet om gjennom vinteren. North Sails treningssamling Første helg i mai var vi vertskap for North Sails som arrangerte treningssamling for NOR-Rating båter. En fin og lærerik start på sesongen for de båtene som deltok. Telenorregattaen Vi ble forespurt av Telenor s seilgruppe om å arrangere deres tradisjonelle regatta for ansatte og inviterte gjester. Regattaen gikk en kveld i mai på faste merker rundt Steilene. Først kom sola, så kom vinden og det ble en fin regatta med spennende målgang på moloen. Da regattakomiteen dro hjem etter premieutdelingen var det grilling og god stemning utenfor klubbhuset. For dette fikk vi betalt 8000kr. Voksenkurs Årets voksenkurs var et regattakurs for damer. Tidligere voksenkursdeltakere og andre damerseilere i foreningen ble invitert. Line Rødseth og Bente Søderlund var instruktører og målet var deltakelse i Færder n. Fem ivrige damer deltok og seilte X-Red Dingo i mandagsregattaene på Fagerstrand. Dette fungerte fint som regattatrening og damene hadde det gøy og lærte mye. Resultatene ble bare bedre og bedre utover sesongen. I høstsesongen ble til og med Bajazzo slått et par ganger. Sannsynligheten er stor for at team X-Red Dingo stiller til start i Færder n neste år også for disse damene har tatt skrittet fra ferieseilere til å bli bitt av regattabasillen. Hummerseilasen Hummerseilasen i midten av oktober markerte slutten på en lang sesong hvor mange har fått brukt båten mye til regatta og ikke minst til seilferie i det beste sommerværet på mange år. Syv båter tok turen til Koster og hummermiddag på Ekenäs hotell. De fikk en flott spinnakerseilas nedover i lett nordavind og strålende sol. På hjemveien var det stopp i Engelsviken med middag på fiskerestauranten der. Regatter 2013 Egne Steilene Rundt 2013 Tormod S. Petersen var regattasjef. Totalt ble 15 seilaser gjennomført. Suveren sammenlagtvinner ble Wasabi (First 35) med Stein Ødegård og Henning Føsker med mannskap. Sju enkeltseiere og 5.plass som dårligst sier sitt om jamn god seiling. Annen plassen gikk til en av årets nykommere; Eldorado (X-37) med familien Andersen. Totalt har 17 båter deltatt. Noen riktignok bare i en seilas, men vi ser uansett en pen økning i deltakerantallet i forhold til i fjor. Mange av seilasene har gått i lett vind, men ingen har blitt avblåst p.g.a. vindstille. En seilas ble ikke tellende pga lite vind 12

13 og målpassering etter avtalt maksimaltid. Det var ellers mange fine seilaser og tette dueller. Nivået stiger fra år til år og nå må man virkelig kjempe om å få den beste posisjonen på startlinja. Arrangør- og fergekjøringsansvaret har rullert på deltagende båter og dette fungerer fint. Steilene tredagers Denne familieregattaen ble i år arrangert for 6.gang med mange velkjente deltakere, men mye nye båter. Det var 16 båter i alt. Kristihimmelfartsdag opprant med tjukk tåke, vindstille og lett regn. Dermed ble starten utsatt og kiosken i klubbhuset åpnet. Seilas ble det etter hvert og alle kom i mål i Sandspollen. Fredagens etappe gikk fra Storeskjær til målgang ved Rødtangen. Båtene tilbragte natta i den fine gjestehavna i Holmsbu. Siste etappe gikk via Gulholmen og over fjorden til Son. Der var det storslagen premieutdeling etterfulgt av felles middag på Son kro for 50 fornøyde deltakere. Best av alle sammenlagt var Siagahay fra Fagerstrand med Dag Bjørnsen som skipper. Hakk i hæl fulgte Colin og Beate Bevan i sin nye XC-42, Xmeralda. Sigurd og Svein sto som vanlig for dette flotte arrangementet. North Sails Nesodden Høstcup North Sails Nesodden Høstcup var også kretsmesterskap for NOR rating båter og samlet 57 båter. Det må vi være godt fornøyd med tatt i betraktning at det var første helg i høstferien. Båtene fordelte seg på to klasser som seilte baneseilaser og tre klasser som seilte distanseseilas. For shorthanded seilerne var Høstcupen siste mulighet til å kapre ranking poeng og det var derfor god deltakelse i de to shorthanded klassene. Lørdag fikk banesjef Svein Søderlund gjennomført fire seilaser i lett vind på pølsebanen. På distansebanen som gikk over til Slemmestad, rundt Aspon og så nordover med runding Ildjernet før målgang ved Steilesand, var det en del båter som ikke rakk i mål innen maksimaltiden. Thomas Nilsson fra vår sponsor North Sails, holdt debriefing i fabrikken etter lørdagens seilaser. Etter middag og fest i fabrikken for 140 seilere og arrangører lørdag kveld var det klart for nye seilaser søndag. Vinden var enda svakere enn dagen før, så det ble bare en seilas på banen og en veldig forkortet distanseseilas. Karl Otto Book fra Åsgårdstrand vant den minste shorthanded klassen og med det også shorthanded rankingen for Beste resultat av våre egne båter var det Eldorado med Alf Magne Andersen med familie som sto for, med en fin 4.plass av 16 båter i NOR rating distanseklassen. Bjørn Forslund fikk 2.plass i den store Shorthanded klassen etter at appellkomiteen hadde gjort om på protestkomiteens avgjørelse og disket to båter for motorbruk. Colin Bevan debuterte som regattasjef og gjorde en strålende jobb. Gode tilbakemeldinger fra mange av deltagerne. NM IF Etter forespørsel fra IF klubben søkte vi, og fikk tildelt NM for IF Alf Magne Andersen tok jobben som regattasjef/banesjef. Alt var klappet og klart til en fin regattahelg da 22 IF er inntok Steilene siste helgen i august. Dessverre uteble vinden fullstendig hele helgen. Vi fikk dermed ikke avviklet en eneste regatta, men en vellykket NM fest utendørs lørdag kveld ble det i hvert fall. Det var en hyggelig gjeng å ha på besøk og vi hadde et godt samarbeid med Robert Bay i IF klubben i planleggingen av mesterskapet. Litt nedtur er det likevel når man etter så mye planlegging og forarbeid ikke får seilt en eneste seilas. 13

14 Klubbmesterskap NOR-rating. Klubbmesterskapet i begynnelsen av september samlet 12 båter på startlinja, som for anledningen var lagt til Fagerstrand. I den lette vinden gled Tango etter hvert i fra de andre og kom først i mål på Steilene. Da de siste båtene nærmet seg kom sønnavinden og de suste i mål for spinnaker. Kåre Andersen i Naviculare var nesten en time etter Tango i mål, men ble nr.2 på korrigert tid. Seilas nummer to ble en kort seilas på faste merker rundt Steilene som Wasabi vant. Nesoddmestere i Storbåt 2013 ble Tango som for anledningen hadde forsterket laget med fire optimistjolleseilere; Oda, Mathias, Vincent og Sophie. På 2.plass kom Wasabi med Stein Ødegård og på 3.plass X-Red Dingo med Øyvind Degnes som skipper. Morsomt når mandagseilerne på Fagerstrand og onsdagseilerne fra Steilene kan møtes til dyst. Hyggelig å avslutte med grilling og sosialt samvær på Steilene denne fine sensommerkvelden. Terminfestede storbåtregattaer HH Skagen Race På startlinja i Åsgårdstrand onsdag kveld var det tre båter fra Nesodden, av totalt 160 deltakere. Natten var preget av veldig lite vind og mye tåke. Fredag kveld, etter 27,5 timer med seiling gikk Wasabi (First 35) med Henning Føsker som skipper i mål i Skagen. Det ga 4. plass i klasse F-2 NOR rating m/spinnaker. Fem minutter før Wasabi kom Vindfang i mål. Det ga en 19.plass av 35 båter i klasse G-3 NOR rating m/spinnaker. De to Nesoddbåtene hadde en fin fight nedover. Tango ble ikke klar til regattaen, men mannskapet fant seg en annen båt og med Iver Iversen som skipper vant de Turklassen i en Beneteau 50. Færder n Forholdsvis lett vind i starten, men vinden økte pent på og det ble etter hvert en frisk og fin kryss ut fjorden. I år som i fjor deltok 25 båter fra Nesodden. De som gjorde seg mest bemerket var damelaget i X-Red Dingo (X-342) med Line Katrin Rødseth og Bente Søderlund i spissen. Før start rakk de både TV opptreden og intervju på Nitimen. Damene seilte godt, hadde det gøy og fikk til slutt en fin-fin 5.premie i klassen NOR-Rating U/spinnaker H1. Det var mange gode resultater blant Nesoddbåtene, bl.a fikk Alf Magne Andersen med familie i Eldorado (X-37) 2.plass i klassen NOR-R T3. Som alltid seilte Dag Bjørnsen i Siagahay (SunFast 36) godt og fikk 3.plass i NOR-R T1. Sterk seiling også i den tøffe R45+ klassen av Per Asp i Carbon Cave (ILC40), som ble nummer 4 av 31 båter. Olav Mork Bjørnås og Børre Søraas-Sæther fikk en flott 4.plass i båten Morlid (Elan37) i shorthanded klassen. Watski Twostar På Hankø startet Øyvind Degnes og Line Rødseth i X-Red Dingo og Eldorado med Alf Magne og Magnus Andersen i hver sin klasse på kystbanen, mens Olav Mork Bjørnås og Børre Søraas-Sæther i Morild og Bjørn Forslund og Magnus Christiansen i Gammal Moro seilte på offshore banen. Det ble seilt to etapper under tøffe forhold. Best av Nesoddbåtene til slutt ble far og sønn Andersen i Eldorado. Debutantene slo til med en imponerende 2.plass i 14

15 den største klassen på kystbanen. X-Red Dingo ble nummer 4 i den minste klassen, mens på offshorebanen fikk Morild 5.plass og Gammal Moro 4.plass i hver sin klasse. Hollenderseilasen Hollender n ble en tålmodighetsprøve i lett vind med mange restarter underveis når vinden døde. Løpet ble avkortet, så målgang ble ved Åsgårdstrand. Mange Nesoddbåter deltok og oppnådde gode resultater. Best denne gang var Tango med Iver Iversen som fikk en sterk andreplass i klasse NOR De var også blant de beste overall. Andre god plasseringer: Olav Bjørnås og Børre Sørås-Sæther i Morild ble nummer 3 i shorthanded 2 Henno Grenness i Bris, 4.plass i den minste shorthanded klassen Jørn Berthelsen i Capere Ventus, 4.plass i Tur 1 Per Asp i Carbon Cave, 5.plass i NOR >1.076 NM ORCi Wasabi og Carbon Cave deltok i mesterskapet som ble avholdt i Tønsberg og samlet hele 30 båter. I tillegg var Magnus Andersen mannskap på båten Wolfpack som ble suverene Norgesmestere. I NM forgår seilasene på pøsebane og seilerne ble utfordret med skiftende vind i retning og styrke. Carbon Cave med Per Asp som skipper og Wasabi med Stein Ødegård ble henholdsvis nr.17 og nr.23 sammenlagt etter seks seilaser. Det er absolutt godkjent i dette selskapet. Båtlaget Båtlaget Mumm36 Tango Seilforeningen eier to andeler i båtlaget. Det har vært deltakelse fra seilforeningsmedlemmer gjennom hele året, men ingen faste. I klubbmesterskapet var fire av de eldste optimistjolleseilerne med som mannskap. Det var en veldig positiv opplevelse for alle. Tango fikk en litt forsinket sesongstart pga sen levering av ny rigg, men båtlaget har likevel hatt en aktiv sesong med deltakelse i Færder n, Hollender n, klubbmesterskapet og Nesodden Høstcup. Båten var også med på Steilene Rundt i høstsesongen og tirsdagsseilasene på Lysakerfjorden, der det ble sammenlagtseier. På Lysaker n er hoveddelen av mannskapet ansatte hos Wilhelmsen. Dette er en del av sponsoravtalen med Wilhelmsen. Økonomien i båtlaget er god. Den nye riggen fungerer bra. Konklusjon Storbåtgruppa har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2013 sesongen. Det har vært et godt år for utvalget både med hensyn til gjennomføring av arrangementer/regattaer og resultatene blant våre seilere. Vi har fått med flere båter på onsdagsregattaene og et godt samarbeid med Fa- Båt på Fagerstrand ga en dobling av deltakerantallet i klubbmesterskapet. Dette er gledelig, men det er fortsatt potensial til å få med enda flere av Nesoddens seilbåter på våre aktiviteter. 15

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2011

Årsmelding Bodø Seilforening 2011 Årsmelding Bodø Seilforening 2011 1 Styrets sammensetning Konstituert leder: Stig Tenggren Nestleder: Gunnar Jørgensen Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Per Saupstad Styremedlem: Hege Kvalnes Styremedlem:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Mai 2009 21. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Gabbi på frisk seilas med SY Jeløen Foto: Arild de Lange Nilsen Sommeren og en ny seilsesong ligger foran oss Vi er godt forberedt etter

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2009 www.kna.no Innhold Aktiviteter 2009 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 EKS Vikingrally...s. 7-9 Rally Norway...s. 10-11 Bildager på TusenFryd... s. 12-13 Medlemstilbudene...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2010 www.kna.no Innhold KNA har en viktig rolle... s. 3 Aktiviteter 2010 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Landsmøte...s. 6-7 Skiltaksjonen...s. 8-9 NM i Olabil...s. 10 Zero rally...s.

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer