Brukerstyrt personlig assistanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerstyrt personlig assistanse"

Transkript

1 Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunn og rammer Hva er brukerstyrt personlig assistanse? Hvem kan få BPA? Hva er ULOBA BA Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Kontroll av tildelte tjenester Fakta og funn Revisors vurderinger Assistentenes arbeidsforhold Fakta og funn Revisors vurderinger Revisors konklusjoner og anbefalinger Litteratur og kildereferanser Vedlegg I. Vedlegg 1: Revisjonskriterier II. Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS 1

3 Sammendrag Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i sak 03/11 etter en forespørsel fra bystyret i sak 208/10. Rapporten omhandler følgende problemstillinger: - Har administrasjonen innsyn- og kontrollmuligheter for hvorvidt kommunale midler brukes i henhold til vedtak? - Har administrasjonen stilt krav og sikret seg mulighet for oppfølging av arbeidsmiljøloven, varslerparagrafen, oppsigelsesvern, arbeidskontrakter og andre regulerte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Våre konklusjoner: Kommunen kan til en viss grad kontrollere at brukerne av BPA får den tjenesten som kommunen har innvilget og betaler for, men vi mener at rutinene i praksis ikke er gode nok. Dette er fordi kommunen ikke har brukt den innsynsretten de har i følge avtalen med ULOBA BA, i tillegg har ULOBA BA i ett tilfelle nektet kommunen innsyn som de har avtalefestet rett til å ha. Det ligger også grunnleggende begrensninger i ordningen for kommunens mulighet til å føre kontroll. Kommunen har i følge avtalen med ULOBA BA rett til innsyn i ansattes arbeidsavtaler. Kommunen har ikke rutiner for å bruke innsynsretten, dvs. heller ikke rutiner for å kontrollere arbeidsvilkårene til de ansatte i ULOBA BA. Som nevnt har ULOBA nektet kommunen innsyn, da de bad om dette ved ett tilfelle. Kommunikasjonen mellom administrasjonen og ULOBA BA, reiser tvil om hvordan ULOBA BA tolker kommunens rett til innsyn. Hvis Skien kommune ønsker å fortsette samarbeidet med ULOBA BA bør de: Vurdere anskaffelsen av tjenesten mot reglene om offentlige anskaffelser Sørge for av kommunens innsynsrett er avklart og forstått av ULOBA BA Innføre rutiner for å kontrollere at brukerne får rett antall timer BPA Innføre rutiner for å følge opp assistentenes lønns- og arbeidsvilkår Skien, Telemark kommunerevisjon IKS Telemark kommunerevisjon IKS 2

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i sak 03/11 etter en forespørsel fra bystyret i sak 208/10. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Bakgrunnen for prosjektet er at administrasjonen har foreslått at kommunalområdet for helse og velferd skal ta over administrasjonen av ordningene med brukerstyrt personlig assistent, etter at ULOBA BA i mange år har hatt arbeidsgiveransvaret for assistentene. Budsjettet for 2011 er basert på at helse og velferd skal ta over ordningen. Administrasjonen har oppfattet at dette vedtaket ikke skal iverksettes før denne rapporten er politisk behandlet. 1.2 Hva er brukerstyrt personlig assistanse? I Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) 4-2 a står det at kommunens sosiale tjenester skal omfatte praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Dette innebærer at kommunen er pålagt å ha en ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Rundskriv I-20/2000 og I-15/2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet gir kommunene nærmere retningslinjer om ordningen. Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og tar ansvar for organiseringen og innholdet i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen skal være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. 1 Brukerne må forplikte seg til å gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen. Dette vil blant annet inneholde bevisstgjøring om egne behov og muligheter, evne til planlegging av egen hverdag og kunnskap om arbeidslederrollen. 2 1 Rundskriv I-20/2000 kapitel 1 2 Rundskriv I-20/2000 kapitel 6 Telemark kommunerevisjon IKS 3

5 1.3 Hvem kan få BPA? Mennesker med alle typer funksjonshemminger kan få BPA. BPA er ikke knyttet til bestemte diagnoser. Både de som ikke kan ivareta arbeidslederrollen og brukerstyringen og de som trenger bistand til dette, kan få brukerstyrt personlig assistanse. I praksis vil det variere fra person til person hvor stor del av brukerstyringen den enkelte selv kan utøve. 3 Barn og personer under 18 år som er ute av stand til å gjennomføre brukerstyringen, kan også få BPA. Da kan verge (foreldre for barn) eller hjelpeverge utøve arbeidslederrollen for brukeren. 1.4 Hva er ULOBA BA ULOBA BA har sitt utspring i Independent Living-bevegelsen i USA. I vedtektene til ULOBA BA står det at ULOBA BA har som målsetting at andelseierne skal ha full styring over egen assistanse og dermed over eget liv. Medarbeiderne i ULOBA BA er selv brukere av BPA. ULOBA BA er en organisasjon som tilbyr å ha arbeidsgiveransvaret for de som jobber som BPA. ULOBA BA er organisert som et andelslag. BA er forkortelse for selskap med begrenset ansvar. Denne selskapsformen er en form for samvirke. 4 Alle brukere som skal ha BPA gjennom ULOBA BA må være andelseier, det koster kr 1000 for en andel. ULOBA BA er registrert i Brønnøysundregisteret som en organisasjon uten profittformål, altså en ideell organisasjon. ULOBA BA har fire heleide datterselskaper, hvorav tre er eiendomsselskaper og et selskap skal spre informasjon om funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg er ULOBA BA hovedaksjonær med 10 % av aksjene i Freedom Express AS, som har turbusser tilpasset rullestolbrukere. I 2009 viste konsernregnskapet til ULOBA BA en omsetning på 562 millioner kroner og et resultat før skatt på 11 millioner kroner. Konsernet hadde i 2009 en opptjent egenkapital på 95 millioner kroner, dette er overskudd fra tidligere år som er ført inn i selskapet Problemstillinger og revisjonskriterier Rapporten omhandler følgende problemstillinger: - Har administrasjonen innsyn- og kontrollmuligheter for hvorvidt kommunale midler brukes i henhold til vedtak? - Har administrasjonen stilt krav og sikret seg mulighet for oppfølging av arbeidsmiljøloven, varslerparagrafen, oppsigelsesvern, arbeidskontrakter og andre regulerte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Revisjonskriteriene 6 i dette prosjektet er utledet fra kommuneloven, reglene om offentlige anskaffelser og Skien kommunes anskaffelsesreglement 7. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 1 til rapporten. 3 Rundskriv I-15/ Norges autoriserte regnskapsføreres forening Informasjon i avsnittet er hentet fra Brønnøysundregisteret, og 6 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 4

6 1.6 Avgrensing Vi har ikke sett på tildeling av brukerstyrt personlig assistent og rutinene rundt vedtakene. Vurdering av om anskaffelsen av arbeidsgiveransvaret for assistentene gjøres i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser er ikke en del av bestillingen. Skien kommune har kjøpt tjenesten av ULOBA BA så lenge kommunen har tilbudt brukerstyrt personlig assistanse til brukerne. Vi har ikke foretatt noen vurdering av dette. 1.7 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 8. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.8 Høring Rapporten er sendt på høring hos administrasjonen Administrasjonen hadde ingen kommentarer til rapporten. 7 Oppdatert versjon av anskaffelsesreglementet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner er for tiden til politisk behandling i kommunene. Vi har brukt gjeldende versjonen pr RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 5

7 2 Kontroll av tildelte tjenester Revisjonskriterium Kommunen må sikre seg kontroll med at midlene som overføres til ULOBA BA brukes til personlig assistanse i samsvar med det enkelte vedtak. 2.1 Fakta og funn Vedtakene Bestillerkontoret i Skien gjør vedtak om hva en bruker har behov for av tjenester i samsvar med sosialtjenesteloven. Som bakgrunn for vedtaket ligger søknaden, hjemmebesøk, eventuell uttalelse fra hjemmetjenesten og dokumentasjon/uttalelse fra lege eller sykehus. Vedtaket om BPA beskriver innholdet i tjenesten, for eksempel praktisk, personlig og sosial bistand, og hvor mange timer BPA som brukeren er tildelt. Det går frem av vedtak at ULOBA BA skal ha arbeidsgiveransvaret for assistenten. I Skien kommune er det 24 brukere med personlig assistent. Hvilke avtaler finnes Skien kommune har en avtale med ULOBA BA for hver bruker. I tillegg har ULOBA BA avtale med hver bruker. Forholdet mellom bruker og Skien kommune er dokumentert i vedtaket. I tillegg har ULOBA BA egne kontrakter om betaling med kommunen. Hva står i avtalene Utgangspunktet for avtalen mellom Skien kommune og ULOBA BA er vedtaket om BPA. Tidligere sendte Skien vedtaket til ULOBA BA. I gamle avtaler står også timetallet for vedtaket oppført. Nå er det vanlig at kommunen sender et bekreftelsesbrev på vedtaket til ULOBA BA og at avtalen mellom ULOBA og kommunen refererer til dette bekreftelsesbrevet. ULOBA BA er i følge avtalen forpliktet til å rapportere antall timer personlig assistanse som faktisk har blitt brukt hvert kvartal, senest en måned etter. I tillegg skal ULOBA BA i løpet av juni måned forelegge kommunen revidert regnskap for foregående år. Betalingsbetingelsene fremgår av kontraktene om betaling. Dersom en bruker ikke har benyttet alle innvilgede assistenttimer, får kommunen refundert 85 % av hva den har betalt for timene fra ULOBA AS. Før fikk kommunen refundert 76 %. ULOBAs rutiner for kontroll med bruk av midler Assistenten leverer timelister til ULOBA BA. Timelistene skal være attestert av brukeren. Hvis brukeren har brukt flere timer med BPA gjennom året enn det som er innvilget av kommunen, må brukeren selv betale for disse timene til ULOBA BA. Dette er regulert i avtalen mellom brukeren og ULOBA BA. Kommunens rutiner for kontroll med bruk av midler Administrasjonens rutiner for bruk av midler innebærer å kontrollere at fakturaen er riktig i henhold til vedtatte timer. I starten av februar etter påfølgende regnskapsår får administrasjonen automatisk en oversikt fra ULOBA BA over beløp den enkelte bruker ikke har benyttet ved årets slutt. Disse beløpene refunderes til kommunen. Telemark kommunerevisjon IKS 6

8 Kommunen får faktura hvert kvartal fra ULOBA. Avtalen om betaling, punkt 8, gir kommunen rett til å kreve innsyn i timelistene hos ULOBA BA. Kommunens rutiner for oppfølging av bruker Skien kommune har ansvar for at bruker gjennomgår kurs i å være arbeidsleder etter at brukeren har fått sitt første vedtak. Tidligere måtte brukerne til Oslo og gå på kurs hos Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO). Det var tungvint for brukerne å reise inn til Oslo på kurs. Nå arrangerer ULOBA BAs kurs i Grenland, noe som er mer praktisk. Kommunen ber om dokumentasjon på at nye arbeidsledere har gjennomført kurs. ULOBA BA har i avtalen forpliktet seg til å gi slik dokumentasjon. Når brukeren søker om å øke antall timer, gjør Bestillerkontoret en ny vurdering og fatter et nytt vedtak. Det har også skjedd at en bruker har blitt så mye bedre at vedkommende har gitt beskjed om å avslutte ordningen. ULOBA BA har arbeidsgiveransvaret på vegne av kommunen. Utover å sørge for at brukeren får kurs av ULOBA BA i arbeidsledelse og behandling av ny søknad eller klage, har administrasjonen lite oppfølging av brukerne med mindre de henvender seg til kommunen selv. Administrasjonen har oppfattet at dette er i samsvar med intensjonen med ordningen, der brukerne skal styre bruken av assistentene helt selv. I den grad brukeren trenger eller ber om oppfølging er det ULOBA BA som skal tilby det. Misbruk av ordningen I perioden opplevde ULOBA BA ti tilfeller der arbeidsleder/bruker misbrukte ordningen med BPA. Vi er ikke kjent med at noen av disse tilfellene har vært i Skien Revisors vurderinger Samarbeidet mellom ULOBA BA og Skien kommune bærer preg av arbeidsdeling. Kommunen har fattet vedtakene og ULOBA BA har hatt den praktiske gjennomføringen av arbeidsgiveransvaret. Kontakten mellom dem har vært begrenset til å inngå avtalene, fakturering og rapportering. Kommunen har ikke hatt noen rutiner for oppfølging, hverken av brukerne eller ULOBA BA. I avtalene ligger det en mulighet for at kommunen kan få innsyn i timelistene. Dette er ikke en mulighet Skien kommune har benyttet seg av. Det kunne gi administrasjonen dokumentasjon for å kontrollere at rapportene fra ULOBA BA med medgåtte timer er i samsvar med det brukeren har rapportert inn. Administrasjonen har i samsvar med intensjonen med ordningen ikke bedt om rapportering på hva assistentene har hjulpet brukerne med. Administrasjonen kunne ikke bedt om slik rapportering om de selv satt med arbeidsgiveransvaret. BPA gir brukerne stor frihet i sin hverdag. Ordningen er basert på tillit til at brukeren klarer å administrere ordningen og at timelistene fra assistentene som er attestert av brukeren er 9 Buskerud kommunerevisjon, utredning for Vestregionen, 2009 Telemark kommunerevisjon IKS 7

9 riktige. Vi må anta at det kan bli et tett forhold mellom bruker og assistent. Mangelen på internkontroll gjør ordningen sårbar for misbruk. 3 Assistentenes arbeidsforhold Revisjonskriterier: Kommunen må ha klausuler i kontrakten med ULOBA som sikrer arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår Kommunen må ha rutiner for å kontrollere at klausulene om arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår følges Kommunen må innhente HMS-erklæringer 3.1 Fakta og funn Hvilke krav er stilt i avtalene? Avtalen mellom kommunen og ULOBA BA sier i punkt 2: ULOBA BA som andelslag ivaretar det formelle arbeidsgiveransvaret for de personlige assistenter som andelseieren ansetter, og påtar seg dermed alle arbeidsgiverforpliktelser som følger av norsk lov. ULOBA BA forplikter seg til å tilby lederutviklingskurs for andelseieren, og ved behov bistå med støtte, råd og veiledning til andelseieren i utøvelsen av arbeidslederrollen. Punkt 9 omhandler opphold i institusjon for brukeren, og inneholder denne presiseringen: Partene er i den anledning innforstått med at ULOBA BA har et arbeidsgiveransvar for de personlige assistentene i ordningen, og at dette fullt ut skal ivaretas slik lovgivningen krever. I avtalen mellom ULOBA BA og brukeren står det i punkt 2 om brukerens forpliktelser at: Selv om ULOBA BA har det formelle arbeidsgiveransvaret, er det andelseieren som skal ivareta det daglige arbeidsgiveransvaret overfor de personlige assistentene. Det er videre presisert at brukerne forplikter seg til å følge lover og regler som arbeidsgiver. ULOBA BA har det formelle arbeidsgiveransvaret og skal sørge for at brukeren får nødvendig informasjon i form av kurs og rundskriv for at brukeren skal kunne utøve arbeidslederrollen. ULOBA BA plikter å tilby lederutviklingskurs til brukeren eller den som har delegert arbeidslederansvaret. Brukeren plikter å delta på kurset. ULOBA BA skal utarbeide og tilby nødvendig materiell og verktøy for til utøvelse av ledelsen av assistentene. Brukeren er selv ansvarlig for å rekruttere personlige assistenter og vikarer. ULOBA BA har en BPA-rådgiver som holder til i Grenland, som skal hjelpe brukerne i gang og arrangere nødvendige kurs. BPA-rådgiveren bistår brukeren underveis med rollen som arbeidsleder, men dette skal alltid skje på initiativ fra brukeren. Avtalene om betaling mellom ULOBA BA og Skien kommune ble revidert I punkt 2 står det: ULOBA BA skal påse at alle tilsatte (herunder personlige assistenter og administrative ansatte) i egen organisasjon, samt ved bruk av eksterne parter, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til norsk standard. Dersom ULOBA BA ikke etterlever klausulen, har betaler rett til å holde tilbake deler av betalingen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Telemark kommunerevisjon IKS 8

10 Punkt 8 slår fast: ULOBA BA skal på forespørsel gi betaler innsyn i timelister, arbeidsplaner og arbeidsavtaler for den enkelte andelseier. Vi har ikke sett tidligere utgave av betaleravtalen. Skien kommune har ikke innhentet HMS-attester fra ULOBA BA. Skien kommune har brukt ULOBA BA helt fra kommunen innførte ordningen med BPA, og kjøp av denne tjenesten har aldri vært ute på anbud. I nye avtaler fra 2010 mellom ULOBA og bruker er det innført HMS rutiner i forholdet mellom bruker og assistenter. Kommunen har ikke oversikt over hvordan dette blir fulgt opp i praksis. Kontakten mellom Skien kommune og ULOBA BA Skien kommune har ikke hatt rutiner for å kontrollere om ULOBA BA følger opp arbeidsgiveransvaret sitt. Hovedutvalget for helse og velferd vedtok i sak 40/10 at Skien kommune skal overta arbeidsgiveransvaret for assistentene. På bakgrunn av dette sendte administrasjonen et brev datert til ULOBA BA med en anmodning om å få tilsendt informasjon om assistentene, om avtaler, rutiner og ordninger rundt deres arbeidsforhold. ULOBA BA svarte i brev datert at denne informasjonen ville Skien kommune få når det forelå et endelig vedtak i bystyret om at kommunen skulle overta arbeidsgiveransvaret. I brev fra administrasjonen til ULOBA BA gjentok de sitt krav, og viser til budsjettvedtaket hadde representanter fra ULOBA BA og administrasjonen møte om virksomhetsoverdragelsen av BPA fra ULOBA BA til Skien kommune og om assistentenes arbeidsforhold. 3.2 Revisors vurderinger Kontraktene mellom ULOBA BA og Skien kommune har klausuler som sikrer arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med norske lover, regler og praksis. Kontraktene har også klausuler som sikrer kommunen rett til innsyn. Administrasjonen har ikke hatt rutiner for å følge opp om arbeidstakerne. Brevet fra ULOBA BA tyder på at ULOBA BA ikke har vært åpne i praksis, på tross av innholdet i kontrakten. Hvis Skien kommune skal fortsette samarbeidet med ULOBA BA, bør administrasjonen få på plass rutiner for oppfølging av arbeidstakerne. Administrasjonen bør også få klarhet i hvordan ULOBA BA tolker kommunens rett til innsyn, slik at kommunen i praksis får den informasjonen de har behov. Telemark kommunerevisjon IKS 9

11 4 Revisors konklusjoner og anbefalinger Rapporten omhandler følgende problemstillinger: - Har administrasjonen innsyn- og kontrollmuligheter for hvorvidt kommunale midler brukes i henhold til vedtak? - Har administrasjonen stilt krav og sikret seg mulighet for oppfølging av arbeidsmiljøloven, varslerparagrafen, oppsigelsesvern, arbeidskontrakter og andre regulerte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Våre konklusjoner: Kommunen kan til en viss grad kontrollere at brukerne av BPA får den tjenesten som kommunen har innvilget og betaler for, men vi mener at rutinene i praksis ikke er gode nok. Dette er fordi kommunen ikke har brukt den innsynsretten de har i følge avtalen med ULOBA BA, i tillegg har ULOBA BA i ett tilfelle nektet kommunen innsyn som de har avtalefestet rett til å ha. Det ligger også grunnleggende begrensninger i ordningen for kommunens mulighet til å føre kontroll. Kommunen har i følge avtalen med ULOBA BA rett til innsyn i ansattes arbeidsavtaler. Kommunen har ikke rutiner for å bruke innsynsretten, dvs. heller ikke rutiner for å kontrollere arbeidsvilkårene til de ansatte i ULOBA BA. Som nevnt har ULOBA nektet kommunen innsyn, da de bad om dette ved ett tilfelle. Kommunikasjonen mellom administrasjonen og ULOBA BA, reiser tvil om hvordan ULOBA BA tolker kommunens rett til innsyn. Hvis Skien kommune ønsker å fortsette samarbeidet med ULOBA BA bør de: Vurdere anskaffelsen av tjenesten mot reglene om offentlige anskaffelser Sørge for av kommunens innsynsrett er avklart og forstått av ULOBA BA Innføre rutiner for å kontrollere at brukerne får rett antall timer BPA Innføre rutiner for å følge opp assistentenes lønns- og arbeidsvilkår Telemark kommunerevisjon IKS 10

12 Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) Artikler Norges autoriserte regnskapsføreres forening (2005): BA - Selskap med begrenset ansvar, pr Buskerud kommunerevisjon (2009): ULOBA BA og brukerstyrt personlig assistanse, Utredning for Vestregionen Offentlige dokument: Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester m.v: Brukerstyrt personlig assistanse Rundskriv I-15/2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av ordningen Nettsider: (Brønnøysund registeret) Vedlegg Vedlegg 1: Revisjonskriterier Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS 11

13 I. Vedlegg 1: Revisjonskriterier Problemstilling 1: Har administrasjonen innsyn- og kontrollmuligheter for hvorvidt kommunale midler brukes i henhold til vedtak? Kommuneloven 23 pkt. 2 har følgende bestemmelse: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. om brukerstyrt personlig assistanse er det presisert at den nærmere fordelingen av de tildelte timene er opp til brukeren. Når et andelslag eller brukeren overtar arbeidsgiveransvaret, blir kommunenes ansvar å stå for finansieringen. Av dette kan vi forstå at kommunen må stå for finansieringen av det antall timer brukeren har fått assistanse, uavhengig av hva brukeren velger å bruke assistentene til. Basert på dette utleder vi dette revisjonskriteriet: Kommunen må sikre seg kontroll med at midlene som overføres til ULOBA BA brukes til personlig assistanse i samsvar med det enkelte vedtak. Problemstilling 2: Har administrasjonen stilt krav og sikret seg mulighet oppfølging av arbeidsmiljøloven, varslerparagrafen, oppsigelsesvern, arbeidskontrakter og andre regulerte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Anskaffelsesreglementet punkt 2.6. sier: For andre tjenesteområder stilles krav til oppdragstaker i henhold til ILO konvensjonens regler. ILO konvensjonen nr 94 krever at offentlige kontrakter inneholder klausuler som sikrer arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår som ikke er mindre fordelaktige enn de som ellers gjelder for samme type arbeid innenfor samme geografiske område Videre kreves det ordninger som sikrer effektiv oppfølging av klausulene (NOU 1997:21, pkt ) Reglene om offentlige anskaffelser gjelder for denne typen anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser 3-4 sier: (1) For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiver for anskaffelser som overstiger kroner eksl. mva., kreve at den valgte leverandøren fremlegger en egenerklæring i samsvar med om at leverandøren vil overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). (2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunktet for innlevering. Telemark kommunerevisjon IKS 12

14 Basert på dette utleder vi disse revisjonskriteriene: Kommunen må ha klausuler i kontrakten med ULOBA som sikrer arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår Kommunen må ha rutiner for å kontrollere at klausulene om arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår følges Kommunen må innhente HMS-erklæringer Telemark kommunerevisjon IKS 13

15 II. Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring Den praktiske gjennomføringen Vi har hatt oppstartsmøte med kommunalsjefen og representanter fra fellestjenestene i helse og velferd. Vi har også hatt møte med for bestillerkontoret og saksbehandleren som behandler de fleste søknadene om brukerstyrt personlig assistanse. Samtidig gikk vi gjennom mappene til brukerne. Brev og møtereferater som dokumenterer kommunikasjonen mellom ULOBA BA og Skien kommune har blitt gjennomgått. Under prosessen har vi hatt løpende kontakt med leder for fellestjenestene. Pålitelighet og gyldighet Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer gyldighet og pålitelighet. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig og at en skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare. Vi mener at datagrunnlaget er relevante i forhold til problemstillingene for prosjektet. Kvalitetssikring For å sikre at dataene som er samlet inn er troverdige og gyldige, er dataene kvalitetssikret. Deler av rapportens fakta er sendt til aktuelle personer for å verifisere at innholdet er riktig. Gjennomføringen av prosjektet og rapporten er kvalitetssikret i samsvar med kravene i RSK001. Telemark kommunerevisjon IKS 14

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer