Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider"

Transkript

1 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 5 2/08 Outsourcing - mulighet i tøffe tider Toppledere tar grep Regnskapsfører kan gi råd om lønnsomhet Nettbaserte tjenester gir effektivitet Strenge krav til konfidensialitet Setter ut for å videreutvikle selskapet ANNONSEBILAG OM OUTSOURCING UTGITT I I SAMARBEID MELLOM NARF, VISMA, LINDORFF, MIRROR, AMESTO OG KVESTOR

2 2 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor LEDER NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Øvre Vollgate 13, (6. etasje) Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Tel Amesto Business Partner AS Tvetenveien 152, Postboks 43 Tveita 0617 Oslo Tlf: Økt fokus på økonom Da forrige utgave av Outsourcing Magasinet ble publisert i juni 2008 var mangel på kvalifisert arbeidskraft et hett tema i mange bedrifter. Siden den gang har mye forandret seg. Ut over høsten har finanskrisen eskalert med en styrke knapt noen hadde forestilt seg på forhånd. Fra nå av og utover til neste år kommer også de realøkonomiske konsekvensene av finanskrisen. Ifølge prognoser fra SSB vil på kort sikt høyere utlånsrenter og vansker med å få lån i private kredittinstitusjoner føre til lavere investeringsetterspørsel fra husholdningene og foretakene. På lengre sikt regner SSB med at investeringene i fastlandsnæringene vil utvikle seg svakere og at en mer avdempet utvikling i husholdningenes konsum vil vare ved. Mirror Accounting Fyrstikkalleen 1 Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo Tel Kvestor Rolf Hofmos Gate 24 Postboks 504, Økern 0512 Oslo Tel Visma Services Norge AS Gjerdrumsvei 19 Postboks 4303 Nydalen 0402 Oslo Tel For de mange små og mellomstore bedriftene i Norge byr en slik utvikling på store utfordringer. I denne utgaven at Outsourcing Magasinet setter vi derfor fokus på outsourcing av økonomifunksjoner som et alternativ i krisetider. I følge outsourcingundersøkelsen 2007 fra BI, som vi presenterte i forrige utgave, er det innen økonomiområdet et stort samsvar mellom forventede besparelser og hva man faktisk oppnår ved å sette ut. En årsak til at økonomiområdet er godt egnet for outsourcing er at bransjen er både moden og standardisert. I tillegg er den, med utgangspunkt i lover og myndighetspålagte krav, i mye større grad enn andre bransjer også regulert. For kunder som velger å sette ut regnskap og andre økonomifunksjoner gir dette trygghet både for konfidensialitet og at dokumenter og regnskap behandles og rapporteres i henhold til lover og regler og i samsvar med god regnskapsførerskikk. For bedrifter som velger å utføre økonomiprosessene selv, vil nye krav og et stadig mer komplisert regelverk stille store krav til oppdatering på egne medarbeidere, et viktig moment i vurderingen av om en skal sette ut økonomiprosesser eller ikke. Sandra Riise, adm. direktør NARF Redaksjon/grafisk design: Ove Sveen Foto: Johnny Syversen og bilder fra deltakerselskapene. Forsidefoto: Scanpix Creative Trykk: Grøset Opplag: juni 2008

3 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor 3 INNHOLD iprosessene Toppledere tar grep: Outsourcing som alternativ i krisetider side 5 Du er sikret at bedriftens data behandles konfidensielt side 6 Benytt regnskapsføreren som rådgiver side 8 Setter ut økonomiprosesser for å kunne videreutvikle selskapet side 10 Nettbaserte tjenester gir effektiv samhandling side 12 Viktig med velfungerende kopling mellom kunde og leverandør side 14

4 4 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor Denne artikkelen er den femte i en serie om Business Process Outsourcing - BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. Du kan lese artiklene på «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus» Amesto Business Partner AS er en av Norges ledende leverandører av outsourcingstjenester og konsulentutleie innenfor økonomi, lønns- og regnskapstjenester. Selskapet leverer også rekrutteringstjenester innenfor de samme fagområder. Amesto Business Partner er spesialiserte på å utvikle og drifte effektive økonomirutiner og løsninger. Av: Henrik Nokhart, Partner i Amesto Consulting. Nokhart har erfaring fra mellomstore og store outsourcingsprosesser av regnskapstjenester. Gode råd når En finansiell krise som den vi erfarer nå, avslører forskjellen mellom en god og dårlig økonomiavdeling, og forskjellen mellom en godt og dårlig ledet organisasjon. 1En erfaren økonomileder er forberedt på worst case, har tatt forhåndsregler og lagt en katastrofeplan, og han eller hun har skaffet likviditet for a rainy day som nå. Hvis det ikke er gjort, er det første man må tenke på; å skaffe pusterom i form av kreditter både hos banker og leverandører. Og eventuelt gjennom salg av eiendeler.

5 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor 5 Fleksible personellkostnader: Toppledere tar grep BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Under forrige krise i 2001 og 2002 måtte næringslivet brette opp ermene og kutte kostnader, skalke lukene og virkelig fokusere på kjernevirksomhet. I tøffe tider er det back to basic og kun fokus på det som gir bunnlinje. Dette gir toppledelsen mulighet til å ta grep i virksomheten da de ansatte har forståelse for at det må vises handlekraft. Outsourcing gir mulighet for fleksibilitet i forholdet mellom faste og variable personellkostnader og blir et av de viktigste verktøyene for å møte krisen. Den forrige krisen startet med dot.combølgens fall og ble forsterket av 9-11 og av Enron-skandalen. De første kostnadene som ble kuttet under siste krise var eksterne konsulenter, deretter forsvant vikarene, så ble det stopp i overtid, så ansettelsesstopp og til slutt nedbemanninger. Dette varte til høsten 2004, da vi plutselig gikk fra nedbemanning til å rekruttere i løpet av en måned. Nå står vi overfor en ny og langt større krise som skyldes systemsvikt i USA. Det ble tillatt spekulasjon av nærmest fullfinansiering av boliglån kombinert med pakking av disse lånene med finansiell kreativitet som har usynliggjort risikoen ved dem. I Norge var Terra-skandalen høsten 2007 vårt første møte med starten på denne krisen. Krisen har vist seg selvforsterkende Outsourcing som mulighet i krisetider med en skremmende hastighet og vil ramme næringslivet hardt i Norge. Det positive er at vi har en langt bedre soliditet i den norske økonomien denne gangen som vil redusere virkningene. Økt usikkerhet, økte rentekostnader og manglende likviditet stopper forbruk, boligbygging, reiseaktivitet. Neste år vil betalingsvansker føre til omfattende konkurser i næringslivet. Nå må næringslivet nok en gang kutte i alle ikke nødvendige kostnader, stoppe igangsatte IT-prosjekter og redusere personellkostnader. Fleksibilitet i kostnader Tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft er viktigste driver for Outsourcing. Sitatet er hentet fra Hans Solli-Sæther fra BI som i forrige nummer av Outsourcingmagasinet presenterte resultatene fra Outsourcingsundersøkelsen Vi har i flere år hatt et altfor stramt arbeidsmarked hvor det har vært en stor utfordring i det hele tatt å få tak i nødvendig arbeidskraft. Denne krisen vil gi arbeidsgiverne forhandlingskortet tilbake i forhold til de ansatte. Fremover vil ikke tilgang på arbeidskraft være den fremste årsak til Outsourcing, men behovet for fleksibilitet i forholdet mellom faste og variable personellkostnader. Handlekraft gjennom outsourcing Outsourcing er et viktig lederverktøy for å kontrollere og redusere kostnader. Omstillingsprosesser, hvor man overfører hele funksjoner og prosesser til en ekstern leverandør eller partner, kan være den fleksibilitet i kostnadsbasen som en handlekraftig toppleder trenger å vise sitt styre. Dette er også toppledelsens mulighet til å ta grep i virksomheten da de ansatte har forståelse for at det må vises handlekraft. Gjennom en virksomhetsoverdragelse overtar en leverandør de ansatte og de forpliktelsene arbeidsgiver har overfor de ansatte. Dette flytter risiko for personell, kvalitet og leveranser fra kunde til leverandør. Modellen kan også gi nødvendig fleksibilitet til å redusere eller øke behovet for ressurser og tjenester i forhold til kundens behov. Morgendagens vinnere er de som evner å se krisen som en mulighet og ikke bare som en trussel. Av: Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto og leder av Amesto Payroll. Berg har erfaring fra de største outsourcingsprosessene, både på system og tjenester, som er gjennomført i Norge innen lønns- og HR-området. Fordeler for den ansatte Den ansatte får fordelen av å komme til et større kompetansemiljø, hos en ledende outsourcingsleverandør, der deres oppgaver ikke er en kostnadspost som vurderes kuttet, men der de blir en del av verdiskapning og inntektsstrømmen i selskapet. I tillegg har de muligheter til en langt mer variert karriere hos sin nye arbeidsgiver. krisen er der 2Deretter bør man fokusere på å holde salget i gang, ha god kontakt med de viktigste kundene om hvordan de er påvirket og hvilke planer de har samt eventuelt diskusjon om felles tiltak og samarbeid, herunder endring i prising og betalingsbetingelser. Dersom dine konkurrenter har vært mindre forberedt enn deg, kan du oppnå økt salg. Sjekk likviditeten daglig, ha oversikt over store utestående poster. 3Internt må kunnskapen om bedriftens måltall og sensitivitet drilles. Det er kunnskap som sitter hos dyktige ledere og i ryggmargen i en godt drevet organisasjon. 4Utnytt økonomifunksjonen som endringsagenten i organisasjonen. Få dem til å skaffe endrede og oppdaterte måltall og distribuere disse. Trykk videre på etter raskere og mer relevant informasjon, særlig informasjon i forhold til konkurrenter og markedsutvikling og sørg for at alle i bedriften har denne informasjonen. 5Krev at alle må ha fokus på strategiske relative måltall og at alle gjør tiltak basert på avklarte rammer. En mellomleder skal ikke sitte med hendene i fanget og vente på ordre. Glem budsjett når alle forutsetninger svikter. Tenk strategisk og tenk relative nøkkeltall. 6Gjennomfør tiltak som skaffer mer fleksibilitet, særlig når det gjelder kostnadsstrukturen. Reduser innkjøpskvantum, få mer fleksible bemanningskostnader og skaff stykkpris på ikke strategiske varer og tjenester. Sett krav til nøysomhet. 7Reduser antall i den innerste ledergruppen så den er i stand til å diskutere strategiske grep. Ikke la noen gå fra borde uten en skikkelig debrief på hans/hennes ansvarsområder og noter røde områder. 8Trekk inn kompetente rådgivere når du ser at kunnskap og gjennomføringsevne ikke er tilstrekkelig. Utnytt nettverket. 9Fokuser på kjerneområder og kjerneprosesser. Hvor er din bedrift virkelig god og hvordan kan du bruke mer ressurser og tid på det? Det er i kriser man virkelig forstår hvordan man egentlig skulle ha ledet og drevet. Vis lederskap, det er mer enn 10 ledelse.

6 6 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor KOMPETANSE Be regnskapsførerne om råd i tøffe tider - Bedrifter bør i mye større grad søke råd om forhold som finansiering og likviditetsstyring hos bedriftens regnskapsfører. Det gjelder til vanlig, men særlig i vanskelige tider, som de vi nå er inne i, sier Sandra Riise, adm. direktør i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF). I oktober nedjusterte SSB prognosene for veksten i norsk økonomi og varslet en mer markert konjunkturnedgang framover. Bare i løpet av de to siste månedene, september og oktober 2008, har antall konkurser i Norge økt med rundt 50 prosent i forhold til samme periode i fjor. I følge en undersøkelse NARF har foretatt står mange små og mellomstore bedrifter overfor store utfordringer i tiden som kommer. - For disse bedriftene kan manglende tilgang på likviditet få svært store negative konsekvenser, sier Riise bedrifter kan måtte gå til oppsigelser Til sammen fører de autoriserte regnskapsførerne, som er medlem av NARF, regnskap for rundt norske De autoriserte regnskapsførerne er kundenes representanter Sandra Riise er adm. direktør i Norges Autoriserte regnskapsføreres Forening (NARF). Nylig gjennomførte NARF en undersøkelse som viser at mange SMB-bedrifter står overfor store utfordringer hvis bankene strammer inn på utlånspolitikken. bedrifter. Undersøkelsen, som er foretatt blant 685 byråledere i regnskapsbyråer, viser at så mange som av småbedriftene kan komme til å få problemer hvis renten holder seg på dagens nivå. Byrålederne tror at så mange som av bedriftene, eller 10 prosent, står i fare for å gå konkurs hvis dagens rentenivå opprettholdes. Hele bedrifter kan måtte gå til oppsigelser. - Undersøkelsen viser at 29 prosent av bedriftene antas å ha behov for å låne penger i tiden fremover. Uansett om renten går ned, får de små og mellomstore bedriftene en stor utfordring hvis bankene opprettholder eller strammer inn sin utlånspolitikk, understreker Riise. Regnskapsførerne har innsikt i både kunden og markedet I følge undersøkelser NARF tidligere har foretatt blant bedrifter svarer rundt 60 prosent av bedriftene at de benytter regnskapsføreren som rådgiver og støttespiller. Med sin kunnskap kan regnskapsførerne bidra til kostnadseffektivitet. - Å kunne søke råd er én av fordelene med å ha en ekstern autorisert regnskapsfører. Byråene fører regnskap for mange bedrifter og kjenner til hvilke utfordringer disse bedriftene møter til daglig, sier Riise. Samtidig er regnskapsførerne hver enkelt kundes representant. Som leverandør av kundens økonomiprosesser opparbeider de seg kundeinnsikt. Der andre rådgivere må lese seg opp eller beslaglegge ressurser i bedriftene for å oppdateres, kan regnskapsførerne ta utgangspunkt i innsikten de allerede har. - Med utgangspunkt i denne kunnskapen kan regnskapsførere gi råd på en større del av økonomiområdet og bidra til kostnadseffektivitet og bedre lønnsomhet, sier Riise. Nye verktøy gir enkel kommunikasjon De siste årene er det utviklet stadig mer avanserte verktøy innen regnskapsområdet som gjør det mulig for regnskapsførerne å gjøre mer enn løpende regnskapsføring og utarbeide årsregnskap og ligningspapirer. Med de nye verktøyene kan det utarbeides mange typer bedriftstilpassede rapporter. Samtidig har kundene, via webbaserte systemer, tilgang til egne regnskapstall helt ned på bilagsnivå. - Med disse verktøyene har regnskapsfører og kunde tilgang til nøyaktig de samme dataene. Noe som forenkler dialogen og gjør det enklere å benytte regnskapsføreren som rådgiver, sier Riise.

7 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor 7 Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling - Hvis man måler ti bedrifter opp mot hverandre vil man finne noen som er svært gode på enkelte områder, men aldri noen som er best i alt. Ved å sammenlikne seg mot konkurrenter og lage handlingsplaner ut fra resultatet, vil det alltid være mulig å øke lønnsomheten for egen bedrift, sier siviløkonom Finn Steinar Heimly i Wellington AS. Selskapet har utviklet programmer for økonomi og lønnsomhet for oppdragsgivere i over 20 år og for tre år siden lanserte selskapet NetProfit, som er et konsept for konkurrentanalyse og bedriftsutvikling. Konseptet benyttes blant annet av flere regnskapsbyråer som yter rådgivning i forhold til sine kunder. Ved å sammenligne bedriften mot konkurrenter kan man etablere handlingsplaner for økt lønnsomhet. enkeltkunder har Wellington lington utviklet et konsept som kan benyttes ikke bare av kjeder, men også av selskaper som ønsker å øke lønnsomheten i forhold til sine konkurrenter. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) er en bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere. Foreningen er et samlingspunkt for faglig støtte, bransjeutvikling og kontakt med og påvirkning overfor lovgivende og utøvende myndigheter. NARF høyner medlemmenes kompetanse ved opplysnings- og utdanningsvirksomhet, og med rundt kursdager årlig er foreningen en av Norges største kursarrangører. Tjenestetilbudet til NARF utøves gjennom et eget aksjeselskap, NARF Ekstra AS, som i tillegg til en rekke enkeltkurs også arrangerer fagdager både i Norge og utlandet. En stor faglig stab i NARF står bak utviklingen av kursene. Mer informasjon om NARFs kurstilbud på Alle kan bli bedre på noe - Ideen til NetProfit kom da vi for noen år tilbake arbeidet med lønnsomhetsanalyser for butikkjeder. Analysene viste at det var store forskjeller mellom tilsynelatende like virksomheter. En enhet kunne ha en salgsvekst på 40 prosent, mens en annen bare hadde 2 prosent økning. Samtidig kunne enheten med minst salgsvekst være best på andre områder som påvirket lønnsomheten, sier Heimly. Med utgangspunkt i erfaringene fra lønnsomhetsanalyser og systemer for Finn Steinar Heimly i Wellington har over 20 års erfaring i utvikling av programmer for økonomi og lønnsomhet. NARF arrangerer kurs i Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling i samarbeid med Wellington og hvor Netprofit blir brukt som en del av programmet. Lønnsomhetsbarometer - De fleste selskaper har lønnsomhet som en overordnet målsetting. Da er det viktig både å definere og fokusere på de områdene som påvirker lønnsomheten. I NetProfit har vi definert åtte fokusområder man kan benytte til å måle seg mot konkurrentene, sier Heimly. NetProfit benyttes i flere steg. I det første steget velges det ut sammenlikn- bare bedrifter. Ved hjelp av offentlige tilgjengelig tallmateriale kan systemet utarbeide et lønnsomhetsbarometer. Med utgangspunkt i dette kan systemet angi i kroner hvor mye bedriften kan øke lønnsomheten ved å yte like bra som konkurrentene på de enkelte områdene - Det er motiverende å se at man er bedre enn konkurrenter på noen områder, men det er faktisk like motiverende å se hvor man har et potensial til å øke lønnsomheten, forteller Heimly. I tillegg til at brukerne selv kan legge inn sammenlignbare data fra konkurrenter finnes det i systemet et beste praksis-bibliotek. Ved å ta utgangspunkt i disse virkelige eksemplene kan man utarbeide bedriftstilpassede handlingsplaner for hvordan man skal kunne øke effektiviteten innenfor de ulike fokusområdene. Sist men ikke minst har NetProfit en budsjettmodul hvor man setter inn måltallene for virksomheten. - Å øke lønnsomhet handler mye om å ha fokus. Når man vet hva man skal jobbe med er det mye mer sannsynlig at man faktisk oppnår de målene man setter seg, sier Finn Steinar Heimly.

8 8 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor COMPLIANCE Hos outsourcingleverandørene oppbevares ikke kundedata i bankhvelv men på IT-systemer hvor de er sikret mot innsyn for andre enn de som skal ha tilgang til informasjonen for å utføre COMPLIANCE: Kvalitet, effektive Både i utlandet og i Norge stilles det stadig strengere krav til at selskaper ikke bare opptrer korrekt i forhold til lover og regler - bedriftene skal også kunne dokumentere at de etterlever kravene som stilles til dem. Det engelske uttrykket for systemer som kvalitetssikrer at selskapene etterfølger lover og regler er compliance. Bakgrunnen for et stadig sterkere fokus på compliance er finansskandalene tidlig på 2000-tallet, med Enron-skandalen som den mest kjente. For å avverge lignende hendelser i fremtiden innførte USA den såkalte Sarbanes-Oxley Act. Tilsvarende er det i EU innført direktiver som sikrer at børsnoterte selskaper er åpnere for innsyn og kontroll. I Norge har myndighetene fulgt opp med å adoptere EU-bestemmelser og gi Kredittilsynet i oppgave å drive et mer aktivt tilsyn med bedriftene. Stadig strengere krav til bedriftene En viktig konsekvens av dette er at regnskapsbestemmelsene i Norge har vært i konstant utvikling og endring de siste årene. Kravene til bedriftene er blitt strengere og bestemmelsene knyttes sterkere opp til internrevisjon. For mange bedrifter er de nye kravene, kombinert med myndighetenes økende kontroll, både tidkrevende og kostbare. Setter bedriften ut økonomiprosesser til et autorisert regnskapsførerselskap får de tilgang til denne kompetansen uten å måtte videreutdanne egne medarbeidere. I tillegg har de trygghet for at oppdraget blir utført i henhold til kravene til kvalitetssikring. Sjekkes av Kredittilsynet Autoriserte regnskapsførerselskap blir jevnlig kontrollert av Kredittilsynet som sjekker at utdanning og oppgaver som gjøres i selskapet er i samsvar med regnskaps- og bokføringslovgivningen, samt at man følger god regnskapsførerskikk. Dette sikrer at outsourcingspartneren til en hver tid er oppdatert på de siste endringer og at oppdragene blir utført i samsvar med de lover og regler som gjelder. Samtidig får kunden en støttespiller og diskusjonspartner også på områder som eventuelt ikke er outsourcet. Gjennom oppdrag for mange ulike bedrifter kan regnskapsførerselskapet Av Morten Carlsen, faglig daglig leder Mirror Accounting Mirror Accounting som inngår i Lindorff-Gruppen er en ledende leverandør i Norge og Sverige av økonomi-, regnskaps- samt rådgivningstjenester til store og middels store kunder. Mirror Accounting besitter unik erfaring og kompetanse som outsourcingsleverandør samt som rådgiver innen effektivisering av regnskaps- og økonomiprosesser og utvikling av outsourcingsavtaler.

9 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor 9 oppdraget. For å sikre at kundedataene behandles konfidensielt gjennomføres en rekke tiltak. systemer og gode prosesser benytte den til en hver tid beste praksis innen regnskapslovgivning. Denne stordriftsfordelen kommer alle kundene til gode. En del av den innledende outsourcingsprosessen er en kontroll av de rutiner som allerede finnes i bedriften. Dette er en kvalitetssikring av at prosessene internt gjennomføres etter de lover og regler som finnes på regnskapsområdet. Samtidig testes det om prosessene gjennomføres effektivt. Kravene omfatter også at regnskapsdataene i bedriften skal være trygge og tilgjengelige. I regnskapsførerselskapene gjør man blant annet følgende for å sikre at oppdrag utføres i samsvar med lover og regler. - Den viktigste faktoren er motiverte og høyt kvalifiserte ansatte. Medarbeiderne gjennomgår kontinuerlig etterutdanning for å sikre at de har rett og oppdatert kompetanse til ulike oppdrag. - Regnskapsførerselskap har interne prosesser som kontinuerlig overvåker endringer i lover og regler som har betydning for oppdragene. - Etablert intern kvalitetskontroll av alle Autoriserte regnskapsførerselskap er lovpålagt å: utføre oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringsloven. utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsførerskikk. holde seg oppdatert på lover og regler gjennomføre intern kvalitetskontroll av at oppdraget er utført etter disse lover og regler oppdrag, for å sikre at oppdraget utføres i samsvar med lover og regler, og avdekke forbedringer i prosessene. - Det gjennomføres jevnlige risikovurderinger av de interne prosesser for å avdekke om de interne prosesser og internkontrolltiltak er tilfredsstillende, og om det er forbedringspotensial. Samt overvåke de eventuelle risikoer som finnes. - Gjennomganger internt og fra tilsynsmyndighet på at prosessen og arbeidet som gjøres er i samsvar med lover og regler. Sikkerhet og trygghet i alle ledd Her er noen av prosessene de største outsourcingleverandørene gjennomfører for å sikre at kundenes data behandles konfidensielt: Informasjonssikkerhet Alle ansatte, vikarer og leverandører undertegner en egen konfidensialitetserklæring, som må fornyes hvert år. Årlig opplæring vedrørende informasjonssikkerhet. Prosesser som sikrer at de som utfører oppdraget, inklusive IT-avdelingen, er oppdatert om eksterne krav til sikkerhet og konfidensialitet. Risikovurderinger Det gjennomføres årlige risikovurderinger av informasjonssystemene, med blant annet vurdering av om det foreligger noen risiko for at kundedata ikke behandles konfidensielt. Intern kvalitetskontroll I den interne kvalitetskontrollen blir rutinene for de enkelte oppdrag gjennomgått, blant annet med vurdering om de sikrer at kundedata behandles konfidensielt. Daglig drift IT-funksjonen har ansvaret for å styre og begrense hver enkelt medarbeiders tilgang til informasjon. Medarbeidere skal kun ha tilgang til den informasjon som kreves for å utføre oppdraget. Kontinuerlig overvåkning av at IT-systemene ikke misbrukes internt. Rutiner som sikrer at informasjon, skriftlig eller elektronisk, lagres adskilt. Tilsyn fra Kredittilsynet Kredittilsynet gjennomfører blant annet IT- tilsyn, hvor konfidensiell behandling av kunders informasjon blir vurdert.

10 10 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor ØKONOMIPROSESSER Outsourcer for å kunne videreutvikle selskapet Da Location Norway AS i mars 2007 kjøpte 38 kinoutsalg fra Kraft Foods ble bedriften over natten dobbelt så stor. - Prosessen gikk smertefritt. Det skyldes i stor grad at vi outsourcer våre økonomiprosesser. Skulle vi gjennomført en slik prosess med egne økonomimedarbeidere hadde overtakelsen blitt atskillig tyngre, sier Bjørn Lianes, økonomi- og IT-sjef i Location Norway AS. Location startet det første kinoutsalget i Trondheim i Siden den gang er bedriften vokst til å bli landets største aktør innen dette markedet, med 65 utsalg over hele landet. - Vår oppgave er å selge popcorn, brus og godterier og gi kinogjengerne en god stemning allerede før filmen begynner. Andre oppgaver setter vi bort. Helt siden starten har det vært selskapets policy å outsource alt vi ikke kan generere inntekter på i kioskene, sier Lianes. Det betyr ikke at outsourcingmodellen ikke måles og vurderes underveis. - Vi vurderer hele tiden kostnader og ser på fordeler og ulemper. Kostnader må ses opp mot fleksibilitet. Skal man utføre økonomiprosessene selv må man også ta med kostnader til ferieavvikling, sykdomsfravær, videreutdanning og opplæring. Konklusjonen så langt er at outsourcingen har vært verdt hver eneste krone, sier Lianes. Ved å sette ut regnskapstjenestene kan Location bruke interne ressurser til å videreutvikle virksomheten. Vi har en god forretningsmodell og gode driftskonsepter - inklusiv både egen drift og andre samarbeidsmodeller. Det betyr ikke at vi lener oss tilbake. Virksomheten er i utvikling hele tiden. Det skal den være. Vi kan alltid ble bedre. Det er vår leveregel, understreker Lianes. En særlig administrativ utfordring for en bedrift av Locations type er den store geografiske spredningen på virksomheten samt at den består av både små og store enheter. - Vi tenker hele tiden på hvordan vi kan gjøre ting enklest mulig. Det er viktig å ha fornuftige systemer som dekker behovene både i utsalgene, der pengene tjenes og sentralt i organisasjonen, sier Lianes. Alle inngående fakturaer for alle avdelinger i Location går direkte til Kvestor på Tynset som skanner fakturaene. Derfra blir de distribuert til attestasjonsansvarlig elektronisk. Disse godkjenner kostnadene løpende. Fakturaer fra de største leverandørene blir mottatt elek- - Vi tenker hele tiden hvordan vi kan gjøre ting enklest mulig. tronisk, og kasseoppgjørene sendes som filer til regnskapsfører. Samtidig har de rask og enkel tilgang til regnskapstallene. Regnskapsrapportene er tilgjengelige på internett. I tillegg utfører Kvestor også utgående fakturering og kjører lønn. - En av tingene vi vurderte da vi valgte Kvestor var den geografiske avstanden fra Trondheim, hvor vårt hovedkontor ligger, til Kvestors kontor på Tynset. Det har vist seg ikke å være noe problem. Kommunikasjonen går utmerket på telefon, og møter når det er nødvendig. En annen ting vi la vekt på var å velge en leverandør som var stor og solid. Det er viktig å være trygg på at man har en leverandør som er der i morgen, også i urolige tider, avslutter Lianes. Moderne økonomisystemer gir effektiv Av Fred Bråthen, markedsdirektør Kvestor Med moderne økonomisystemer kan regnskap og dokumentflyt gjøres på nye måter. I dag trenger ingen som setter ut økonomifunksjoner til outsourcingleverandører å gi fra seg kontrollen over prosessene. Det er snarere tvert imot. Med elektronisk dokumentflyt og webbaserte rapporteringsverktøy har kundene tilgang til mer oppdatert og riktigere informasjon enn noen gang. Årsaken til dette ligger i digitaliseringen av økonomiprosessene. I dag kan alt på papir gjøres om til elektroniske dokumenter og inngå i en styrt elektronisk flyt av data. Vi kan være postmottak for kundenes inngående fakturaer. Vi har løsninger for å skanne og elektronisk godkjenne fakturaer, håndtere reiseregninger og fakturere for kunder. Medarbeidere

11 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor 11 Økonomi- og IT-sjef Bjørn Lianes og adm. dir Nicolai Martens i Location Norway AS. Med 65 kiosker og kafeer i tilknytning til kinoer over hele landet, er Location Norges største aktør innen kinoutsalg. For å kunne holde fokus på det de kan best, og videreutvikle selskapet, har Location satt ut økonomiprosessene til Kvestor. arbeidsflyt hos kunden som skal godkjenne fakturaer får e-post om dette og logger seg inn på systemet. Der vises hele fakturaen med forslag til hvordan den skal kostnadsføres. Fakturaen godkjennes med et klikk eller den kan sendes til en annen medarbeider i bedriften. Hos Kvestor registrerer vi bilag, administrerer fordringer, gjør avstemminger og klargjør rapporterings- og analysegrunnlag. Kundene fakturerer selv og har full tilgang til webbaserte analyser og rapporter som oppdateres daglig, ukentlig eller månedlig. Rapportene er tilgjengelige for kundene umiddelbart. De har tilgang til akkurat de samme programmene og dataene som oss. Det gjør det mulig å etablere en effektiv elektronisk arbeidsflyt og en arbeidsfordeling som passer hver enkelt bedrift. Noen ønsker å gjøre deler av økonomiprosessene selv, mens andre setter ut alt for å få fullt fokus på egne kjerneområder. Moderne økonomisystemer er fleksible nok til å håndtere begge deler. Kvestor leverer regnskap, lønnsservice og systemer til mellomstore bedrifter. Selskapet er en del av Accountor Group, og leverer tjenester til bedrifter som etablerer seg i Nord-Europa og Russland. Din virksomhet får en profesjonell økonomiavdeling og internasjonale økonomisystemer - uten investeringer og med et avtalt kvalitetsnivå.

12 12 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor HVORFOR SETTE UT? Nettbaserte tjenester gir effektiv samhandling Flere og flere virksomheter ser behovet for å effektivisere driften. Så også prosessene innen økonomi og administrasjon. Automatisering av rutiner er kjernen i framtidens forretningsprosesser. Et virkemiddel for å automatisere rutiner er nettbaserte tjenester. En av de aller viktigste fordelene ved nettbaserte tjenester er muligheten for fleksibel arbeidsdeling. Ved å kjøre programvare over nettet, eller bruke webbaserte løsninger, er det mulig for flere brukere å samhandle elektronisk. Det gjør at alle blir mer effektive. I en del sammenhenger gir det en effektivitetsgevinst at flere av virksomhetens ansatte jobber mot kjernesystemene i et grensesnitt som er tilpasset deres behov, som gjerne er et begrenset utvalg av funksjonalitet til forskjell fra ekspertbrukerne som jobber med økonomi, lønn og administrasjon til daglig. Resultatet er raskere arbeidsprosesser, bedre informasjonsflyt og automatisering av rutiner. Nettbaserte løsninger sikrer en optimal arbeidsdeling mellom outsourcingspart og kunde gjennom å gi økt tilgjengelighet samt en sikker og mer effektiv flyt av data. Nettbaserte tjenester: Elektroniske fakturaer Reiseregninger / utleggsrefusjon (registrert på web) Elektronisk input til regnskap Skannede fakturaer»»»» Økonomi-/ lønnsfunksjon»» Et utvalg av elektroniske tjenester ved outsourcing av regnskap og lønn til Visma: 1 Skanning av papirfakturaer, mottak av elektroniske fakturaer (XML) og elektronisk fakturaflyt 2 Levering av variable regnskapsdata via web 3 Lønnsrelaterte tjenester som registrering av ferie og fravær, registrering av variable lønnsdata, registrering av persondata og lønnsslipp på web 4 Webbasert system for reiseregninger og utleggsrefusjoner 5 Dynamiske regnskapsrapporter på web Ressursbesparende elektronisk fakturaflyt Flere og flere oppdager hvor ressursbesparende elektronisk fakturaflyt er. Noen skanner fakturaene selv, mens andre sørger for at alle papirfakturaene kommer direkte til Visma og skannes der. Innkommende elektroniske fakturaer havner også i den elektroniske dokumentflyten, hvor fakturaene distribueres til de personene som skal attestere eller godkjenne. Deretter blir de håndtert av regnskapsfører. De elektroniske fakturaene er tilgjengelig i et elektronisk søkbart arkiv.» Rapporter på web Utgående fakturering (efaktura)» Elektroniske lønnsslipper Banktjenester Elektronisk lønnsgrunnlag Spar mye ved å endre mange små rutiner Automatisering er nok et litt vanskelig og kanskje fremmed ord for mange. Men det er ikke vanskelig og krever heller ikke store og kostbare endringer. Ofte er det snakk om å gjøre små justeringer i måten man løser oppgaver på. Gevinstene er store, og de blir større jo flere rutiner man gjør noe med. Webbasert registrering av reiseregninger Et annet eksempel er webbasert registrering av reiseregninger og utlegg. De ansatte logger seg på og kan gjennom et enkelt webgrensesnitt gjennomføre registreringen etter et definert oppsett. Når reiseregningen eller utleggsrefusjonen er attestert blir de samme dataene en del av lønnsgrunnlaget. Kostnadene blir også bokført i økonomisystemet. En slik elektronisk flyt av data

13 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor 13 Nettbaserte løsninger sikrer optimal arbeidsdeling mellom outsourcingspart og kunde gjennom å gi økt tilgjengelighet samt en sikker og mer effektiv flyt av data. Valgte elektroniske løsninger for effektiv formuesforvaltning - Vi ønsker å drive så strukturert og effektivt som mulig, og det er bakgrunnen for at vi har tatt i bruk elektroniske løsninger innen rapportering og skanning med elektronisk fakturaflyt. Kron AS har konsesjon for utvalgte investeringstjenester, og forretningsområdet er langsiktig, skreddersydd formuesforvaltning. Vi skal ha fokus på dette og søker løsninger som understøtter vår filosofi, sier økonomisjef Arild Sie i Kron AS. Kron AS retter seg mot privatmarkedet og tilbyr en helhetlig strategi og metode for å bidra til at kundene oppnår en best mulig formuesforvaltning. Vi gir våre kunder skreddersydde investeringsråd som skal gi trygg og god avkastning på lang sikt. Kundene skal føle seg trygge på at våre formuesforvaltere har samme agenda som de. Derfor har vi tatt bort alle interessekonflikter mellom kunde og forvalter. Bonussystemer er bygget opp rundt forvaltningskapital som belønner langsiktige kundeforhold. Er kunden fornøyd er vi fornøyd. Vi skal skape en god og langsiktig formuesforvaltning, understreker Sie. Ekspansivt selskap I løpet av kort tid har selskapet etablert rådgivningsavdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bryne. Administrasjonen i Kron AS er også lagt til Bryne på Jæren. Vi setter store krav til våre forvaltere som skal skape tillit og trygghet for våre kunder. I øyeblikket er vi 40 ansatte fordelt på de 5 avdelingene. Vi har et strategisk samarbeid med Tysklands nest største bank innen Private Banking, BHF-BANK. Det gir oss tilgang til deres handelsplattform som blant annet omfatter over fond av ulike typer. Vi kan derfor tilby unike porteføljer til våre kunder. -Vi ønsker å drive så strukturert og effektivt som mulig, og det er bakgrunnen for at vi har tatt i bruk elektroniske løsninger innen rapportering, skanning med elektronisk fakturaflyt, Weblis, elektroniske reiseregninger, Vepay og Reportcenter. Løsningene er moderne og effektive, og ikke minst enkle å ta i bruk. Spesielt vil jeg nevne elektronisk reiseregning som forenkler arbeidet vedrørende reiseregninger. Vi har også Online tilgang til Visma Business. Fakturaprosessen gjør at regnskapet alltid er oppdatert. Våre avdelingsledere kan hente ut rapporter daglig. Og kort tid etter månedsslutt kan vi hente ut rapporter, splittet opp på avdelinger. - Vi har også et godt samarbeid med det lokale Visma kontoret her på Bryne som gir oss god service i den løpende dialogen om regnskap og de elektroniske løsningene som vi har valgt, sier han. Av Bjørn Erik Dahl, salgsdirektør i Visma Services. Dahl har de siste 15 årene jobbet med forretnings-utvikling og salg av outsourcing av regnskap og lønn. Elektroniske løsninger for strukturert og effektiv drift Om bakgrunnen for valg av elektroniske løsninger fra Visma, sier Arild Sie følgende: mellom systemene effektiviserer rutinene, enten virksomheten bruker lønnsfører eller kjører lønn og økonomi selv. Webbasert registrering av lønnsdata Visma sine systemer gjør det mulig å registrere variable data som skal inn i lønnssystemet som timer, overtid og forskudd. Fravær og ferie kan også registreres via de webbaserte lønnstjenestene fra Visma. Elektronisk output Reiseregninger er et godt eksempel på hvordan denne elektroniske samhandlingen også har en output. Etter lønnskjøring blir utleggene utbetalt på lønnslippen, som legges ut på web. Reiseregningen går dermed rett fra web og inn på lønnslippen på web, etter en rask og effektiv behandling av lønnskonsulenten. Utleggene kan også viderefaktureres, gjerne som efaktura. Rapportering via webgrensesnitt Med rapporteringsmodul kan de enkelte brukerne hente ut de rapportene de trenger via et enkelt webgrensesnitt. Det skjer gjennom at de gis tilgang til et lite utvalg av de funksjonene som ligger i økonomisystemet. Dermed kan de når som helst og hvor som helst hente opp og sammenstille de relevante dataene på en måte som er tilpasset deres behov. Brukerne vil få en mulighet til å se detaljer i regnskapet ned til bilagsnivå. Ved bruk av elektronisk fakturaflyt vil det skannede bilaget kunne vises på skjermen. Kron AS ved økonomisjef Arild Sie valgte elektroniske løsninger for effektiv formuesforvaltning Visma er leverandør av programvare og tjenester innen regnskap, lønn og administrasjon. Vår forretningsidé er å automatisere og effektivisere våre kunders virksomhetsprosesser. Vi har på den ene siden spisskompetanse innen regnskap, lønn og økonomi og på den andre siden har vi inngående kunnskap om hvilke programvareteknologier som gir størst effektivitetsgevinster. Med denne unike kombinasjonen finner vi frem til effektiviserende løsninger for våre kunder.

14 14 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor Utsetting av tjenester til utlandet (offshoring) er kun for de virkelig store: Viktig med velfungerende kop mellom kunde og leverandør - Det som skiller outsourcing av regnskapstjenester fra andre typer tjenesteutsetting er at dette er en moden bransje. Regnskapsførerbransjen har eksistert i over hundre år og er både regulert og standardisert. Det nye er at regnskapstjenestene de siste årene er blitt digitalisert. Det åpner for en ny type effektiv samhandling mellom kunde og leverandør, sier forsker Jon Rognes ved Handelshögskolan i Stockholm. Rognes har forsket på utsetting av tjenester og produksjon siden midten av 1990-tallet og har blant annet studert utsetting av tjenester til andre land med lavere kostnadsnivå enn i Norden. - Når det gjelder utsetting av tjenester til utlandet, såkalt offshoring, er det bare et fåtall konsern i Skandinavia som er store nok til å kunne tjene på det, sier Rognes. I følge studier Rognes har gjennomført har offshoring for eksempel til India og Filippinene vist seg å bli kostbart for selskaper som ikke vet nøyaktig hva de gjør. Viktig med gode relasjoner mellom kunde og leverandør - Mange undervurderer hvor viktig det er å ha en velfungerende kopling mellom kunde og leverandør. Legger man tjenesten til land langt borte er det mye mer krevende å bygge og vedlikeholde relasjonene enn om leverandøren er lokal. Når det gjelder relasjoner er den uformelle kontakten viktig. Er Selskaper som legger ut tjenester som økonomiprosesser løper en mindre risiko enn selskaper som setter ut ikke-standardiserte funksjoner. den god, fungerer outsourcingen normalt mye lettere, understreker Rognes. Lavere håndteringskostnader ved å outsource lokalt - I Norge og Sverige har vi mye høyere timekostnader enn i mange andre land. På den andre siden bli håndteringskostnadene vesentlig lavere når leverandøren ligger nær i avstand, sier Rognes, som mener at offshoring først og fremst er aktuelt for internasjonale konsern med mange ansatte. I delprosjektet Et kunnskapsperspektiv på Outsourcing ser Rognes nærmere på tjenesteoutsourcing innen ulike bransjer. Undersøkelsen viser at det er vesentlige forskjeller med hensyn til hvilken risiko kundene utsetter seg for alt etter som hva slags typer tjenester som settes ut. Modne kunder - stabile leverandører - Risikoen er avhengig av om det er IT, HR, økonomi eller andre backofficetjenester som settes ut. Men den er også avhengig av hva slags type bedrifter både leverandøren og kunden er. Generelt kan man si at stabile selskaper som legger ut standardiserte tjenester som økonomiprosesser løper en mindre risiko enn selskaper i kraftig vekst som setter ut ikke-standardiserte funksjoner. Har man både en umoden kunde og en umoden leverandør som skal utvikle helt nye løsninger for kunden kan risikoen være stor, sier Rognes. Legger man tjenester til land langt borte er det mye mer krevende å bygge og vedlikeholde relasjonene enn om leverandøren er lokal. Når det gjelder regnskapsføring og andre økonomifunksjoner mener han kundene tar mindre risiko ved å outsource disse tjenestene enn andre typer tjenester fordi bransjen både er etablert, standardisert og gjennomregulert. - Risikoen er større når det gjelder funksjoner som HR hvor enkelte selskaper har satt ut hele avdelinger som tidligere har vært integrert i virksomheten. Ved en eventuelt insourcing må man da bygge opp funksjonen mer eller mindre fra bunnen igjen, sier Rognes. Flere outsourcingoppdrag lykkes Likevel er trenden i Sverige at det er flere vellykkede outsourcinger i dag enn for bare fem-seks år tilbake. - Da var det flere outsourcingoppdrag, særlig innenfor IT-sektoren, som gikk dårlig. Årsakene var flere, men feil forventinger og galt oppsatte avtaler var viktige grunner. Siden den gang har både kunder og leverandører modnet og lært av feiltrinnene, sier Rognes. Navn: Jon Rognes Stilling: Forsker, tilknyttet Handelshögskolan i Stockholm Spesialfelt: Outsourcing Jon Rognes er sivilingeniør og doktor i økonomi. Rognes forsker på outsourcing og jobber for tiden blant annet med prosjektet Et kunnskapsperspektiv på organisasjon og lederskap hvor han er prosjektleder for delprosjektet Et kunnskapsperspektiv på Outsourcing. Rognes underviser ved Centre for Innovation and Operations Management ved Handelshögskolan i Stockholm og er også tilknyttet Nibba Consulting som utfører rådgivning innenfor virksomhetsutvikling og ledelse.

15 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor 15 ing Råd for lønnsomt samarbeid: - En ting man alltid bør tenke på når man inngår et samarbeid om outsourcing er at leverandøren og kunden kan ha forskjellige mål. Leverandøren ønsker å levere så standardisert som mulig, mens kundene ønsker personlig service og systemer som er tilpasset egen virksomhet. Denne dragkampen må aktørene håndtere på en bra måte. Klarer man det, vil man både kunne utnytte fordelene standardiserte løsninger gir, samtidig som man får til stadig forbedringer, sier Rognes. - Er det snakk om en dyktig kjøper og en stabil leverandør er det ofte stor bevissthet om dette, og da har man størst mulighet til å lykkes. I følge Rognes er kostnadsbesparelser den desidert viktigste drivkraften til outsourcing. - Dette gjelder uansett hva slags tjenester som settes ut. Det kan imidlertid være fornuftig ikke å være for kortsiktig. Lykkes man å etablere et godt samarbeid kan man utføre et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir kostnadsbesparelser over tid. I enkelte avtaler fordeler man også ansvaret for forbedringsarbeidet og konkretiserer hvor mye forbedringene skal utgjøre pr Jon Rognes foran hovedbygningen til Handelshögskolan i Stockholm. Rognes er prosjektleder for en forskningsstudie som tar for seg samarbeidsformer og hvordan kunnskapsoverføring påvirkes når organisasjoner setter ut deler av den interne tjenesteprosessen til frittstående underleverandører. Foto: Marte Dalsegg år, sier Rognes, som anbefaler at man inngår outsourcingavtaler med noen få, framfor mange leverandører. - Skal man få til forbedring bør man ikke forholde seg til for mange aktører men heller satse på å utvikle et godt samarbeid med en eller to leverandører, sier Jon Rognes.

16 16 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor Ta kontakt for outsourcing av lønn og økonomiprosesser: Tlf.: De viktigste tiltakene for å bli vesentlig mer effektive, er å digitalisere og automatisere administrative forretningsprosesser. Visma skal levere tjenester som våre kunder har behov for, alt fra å utføre arbeid ute hos kunde, til å bidra ved outsourcing av økonomiprosesser og overta ansatte i økonomiavdelingen. Adm. dir. Peter Lauring i Visma Services Norge AS VISMA SERVICES NORGE byr sine kunder på tjenester fra 850 medarbeidere og er lokalisert på 50 steder nær våre kunder. Visma Services Norge er en del av Visma Services, som er Nordens ledende leverandør av outsourcingtjenester innen regnskap, lønn og økonomistyring. Selskapet tar ansvar for administrative forretningsprosesser for kunder som ønsker å effektivisere disse prosessene for å fokusere på egen kjernevirksomhet. Visma Services mål er å bidra til at kundene effektiviserer og digitaliserer arbeidsprosesser og oppnår Reduserte kostnader Redusert risiko Fleksibel tilgang til ressurser og kompetanse Tilgang til ledende teknologi og funksjonalitet i våre systemer Tlf.: Økonomitjenester handler om tillit. I Kvestor måler vi årlig hva kundene mener om oss, og blir stadig bedre. Regnskapsfaglig kompetanse er grunnleggende, men våre konsulenter skal også være best på kundeservice. I Kvestor vet vi at regnskap og økonomi også handler om mennesker. Adm. dir. Simon Dahl Kvestor tilfører bedriftens økonomifunksjon bedre kvalitet og kostnadsbesparelser. Mange velger Kvestor fremfor intern økonomiavdeling. Sammen med kunden gjennomfører vi en behovsanalyse. Deretter foreslår vi forbedringer av rutiner og riktig valg av økonomisystemer. Manuelt arbeid kan reduseres ved bruk av efaktura og integrasjon mot kundens systemer. Dine ansatte kan også få tilgang til Kvestors webbaserte reiseregnings- og timesystemer. Kvestor har 220 ansatte, og vi er en del av det finske regnskapskonsernet Pretax. Tlf.: Våre tjenester sørger i praksis for en mer effektiv arbeidsprosess for våre kunder. Vi jobber for å gjøre disse prosessene mest mulig automatiserte. At vi har gode og gjennomtestede rutiner, gir trygghet for at vi kan hente ut potensialet i organisasjonen, og det er nettopp her det er mulig å høste store gevinster ved å outsource regnskap og lønn. Faglig daglig leder Morten Carlsen Mirror Accounting er en av Norges ledende leverandører av økonomi- og regnskapstjenester. Vi har ansvaret for regnskapsfunksjonen i flere store og komplekse bedrifter. Fordi dette er vår kjernevirksomhet, har vi et bredt faglig miljø som tiltrekker seg høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er til enhver tid oppdatert på lover og regler, og utvikler kontinuerlig systemer og kompetanse. Som en del av Lindorff-konsernet kan vi i tillegg tilby tjenester innen kundeutvelgelse, kredittvurdering, kundesenter og innfordring. Tlf.: Med over 300 ansatte økonomer, IT-konsulenter, revisorer og regnskapsførere i Norge og Danmark kan Amesto utføre store og komplekse outsourcings- og løsningsleveranser. Vi har en omfattende kompetansebase, samtidig som vi har kapasitet og fleksibilitet til å tilby assistanse og rådgivning innenfor enkeltprosjekt. Amesto er en av bransjens yngste (etablert i 2002) leverandører men har på kort tid blitt en av de ledende aktører innenfor sine områder. Fokus på kompetanse, kommunikasjon og effektive løsninger har bidratt til at vi stadig får nye kunder som ønsker å effektivisere både løsninger og tjenester innenfor økonomiavdelingene sine. Vi er landets eneste leverandør som kan levere både tjenester og systemer innenfor lønn, regnskap, CRM og rekruttering. I 2008 vil vi omsette for i overkant av 300 millioner. Adm dir. Arild Spandow

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009 E-faktura En tredjedel av bedrifter interessert i e-faktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leverandørkriterier Fem tips fra smbbedrift med suksess Ekspertene svarer Hvorfor sette ut deler

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer