Hammerfest Parkering - Årsmelding Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014"

Transkript

1 Hammerfest Parkering KF Å rsmelding

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hammerfest Parkering Kf... 3 Styret i perioden Bemanning og årsverk Sykefravær... 3 Behandling av HC saker Klagebehandling... 5 Privatrettslige parkeringsavtaler... 5 Helse Finnmark... 5 Kirkeparken parkering... 6 Boligsoneforskriften... 6 EMV Standard - betalingsløsning med kredittkort... 7 Utbetaling av lån... 7 Ny driftslokaler... 7 Økonomisk utvikling... 8 Kort om videre utvikling og drift... 9 Hovedoversikt drift

3 Hammerfest Parkering Kf Hammerfest Parkering KF ble etablert I vedtak fra kommunestyret fremgår det følgende. «Hammerfest Parkering Kf skal være kommunens verktøy for å skaffe til veie tilstrekkelige parkeringsplasser i sentrum og de sentrumsperifere områdene. Videre skal foretaket fortsatt ivareta kontrolloppgaver i andre områder av Hammerfest, Forsøl og Indrefjord. Foretaket skal alene eller i samarbeid med andre aktører, skaffe tilveie tilstrekkelige parkeringsplasser. Samtidig skal kontrolloppgaver ivaretas og kontakten med publikum skal søkes å være kundevennlig, sett fra brukerens synspunkt». Virkeområdet utgjør ca 70 km veg. Sentrum utgjør ca 6,5 km veg. I dag har HFPKF ansvar for 30 parkeringsautomater og en bemanning på 6 stillinger. Styret i perioden. Styreleder Kurt Alfred Methi. Nest leder, May Rosel Olsen. Medlem, Tom Mortensen. Medlem Lars Michael Olsen. Medlem, Kent Ruben Pedersen. Medlem, Thone Bjørklund Personlig vara: Stig Ole Pedersen. Personlig vara: Aud Larsen. Personlig vara: Ole Ingvald Hansen. Personlig vara: Fred Johansen. Personlig vara: Jan Gunnar Hjellnes Personlig vara: Bodil Berg Ny ansatte representant er Kent Ruben Pedersen Styremøte oversikt År År År Bemanning og årsverk 2014 Bemanningen har vært på 6 årsverk i Foretaket hadde 2 administrative stillinger fordelt på daglig leder og administrasjons sjef og 4 betjentstillinger. Etter åpning av Parkeringsanlegget i kirkeparken har en av betjentene det tekniske driftsansvaret for dette, og en annen av betjentene har det tekniske driftsansvaret for parkeringsautomater. Sykefravær Sykefraværet for 2014 var på 16 % året sett under ett. Langtidsfravær er hovedårsaken til dette. 3

4 Behandling av HC saker. Det avholdes fire (4) HC møter i løpet av ett år i utvalget for tildeling av parkeringslette. Utvalget består av en lege, en representant for handikappede og Hammerfest Parkering KF som sekretariat. Disse sakene er svært tidskrevende da det stilles strenge krav til saksbehandling. Det forekommer ofte ankesaker noe som bidrar til lengre saksbehandlingstid pga ny dokumentasjon må fremlegges av søker, noe som ofte tar tid å fremskaffe. Det ble behandlet 59 saker i Av disse ble 27 søknader innvilget. Dette utgjør ca 46 % av de behandlede søknader. For 2013 ble det behandlet totalt 55 saker og innvilget 29, noe som tilsvarer 53 %. Vi ser en nedgang i innvilgede saker fra 2013 til 2014 på 7%. Samlet sett er dette svært høyt sammenlignet med landet for øvrig som er på ca % + uoffisielle tall. Kommunenes klagenemd Det ble behandlet 12 anker i Det ble gitt medhold i 9 av disse tilfellene, 1 anke ble avslått, to fikk delvis medhold. I-leggs statistikk for 2014 totale ileggelser Jandes 2014 Kontrollavgift 554 Parkeringsgebyr 1233 Tilleggsavgift 1048 Sum totalt 2825 Det ble ilagt totalt 2824 ileggelser for Dette en markant nedgang i totale ileggelser. For 2013 var det 3730 ileggelser totalt. Tilleggsavgiften er den faktor som er mest redusert med ca 800 ileggelser, mens kontrollavgiften er økt med ca 300 og gebyr redusert med 300 ileggelser. For 2012 var det 3434 totale ileggelser. Dette har sammenheng med flere forhold. Det ene er en økning av privatrettslige avtaler noe som er tidskrevende og disse kontrollområdene er spredt. Vi ser samtidig en økning i dette segmentet noe som bekrefter dette. Nedgangen i antall ileggelser er også for 2014 påvirket av mange andre prosjekter som parkeringshuset oppfølging og problemløsninger siden høsten 2014, boligsone skilting og tilrettelegging, flytting og tilrettelegging i nye lokaler, samt at det merkes en økning i bruk av parkeringshuset. Dette er en utvikling som er i tråd med prognosene for parkeringsutvikling og økonomiplan for Hammerfest Parkering Kf. Vi kan forvente en nedgang i gateparkering på offentlige plasser. 4

5 Klagebehandling Tidsrom: Antall ileggelser: 2825 Antall klager: Det er behandlet 185 klager i 2014 mot 161 klager i Det har ikke vært noen klager henvist til tingsretten. Klageprosenten var på 6,6 % i 2014 mot 4,3 % av totale ileggelser Ca 45 % har fått medhold i klager. Dette har blant annet sin årsak i flere privatrettslige avtaler der avtalepartnere ikke alltid har fulgt opp avtalene med informasjonsplikt, videre også en del feilskilting i enkelte gater i forbindelse med POS der det måtte frafalles betydelige ileggelser. Gjennomsnittet for klager de tre siste år er ca 35 %. Privatrettslige parkeringsavtaler Pr hadde Hammerfest Parkering KF avtaler med 10 private aktører der parkeringskontroll virksomhet utføres. Det ble registrert en økende interesse for kontrolltjenester fra private/offentlige aktører også i Den økende mengden av privatrettslige avtaler må sees i sammenheng med til tider mye press på offentlige parkeringsplasser, men også at bedrifter og organisasjoner i større grad ønsker og styre over egne arealer og bruk av disse. Primærtjenesten er forvalting av offentlig parkeringsplasser og foretakets egne parkeringstilbud i kommunen. Helse Finnmark Helse Finnmark, Hammerfest sykehus innførte i 2014 privatrettslig parkering på sykehusets område/grunn. 5

6 HammerfestParkering- Årsmelding2014 Kirkeparken parkering I 2013startetarbeidetmedbyggingav parkeringshusi SentrumpåområdetBatterieti Hammerfest.HammerfestParkeringKF skaldrifte og eieparkeringsanlegget. Kirkeparkenparkeringsanleggble åpnetfor bruk høsten2014. Det 228parkeringsplasser i Kir keparken,i byenfor øvrig ca560etterregistreringtelling Det harsidenåpningenav parkeringsanlegget værtutfordringermedfunksjonalitetenav parkeringsteknikken.leverandørenav dette«swarco»hari periodenfrem til årsskiftetjobbetmed ferdigstillelseav dette.ved årsskiftet2014/2015gjenstoddethovedsakeligskilting og vising med dynamiskeskilt. BetalingsløsningenmedSwap-accsesvar/erhellerikke ferdig. ParkeringsbeleggKirkeparken Belegg 2014 Serie sept okt nov des Det ble åpnetfor gratisparkeringi august/september i 3 ukeri forbindelsemedartic Race. Etterdetteble detinnført parkeringsavgifti midtenav september.en serenmarkantnedgangi forbindelsemeddette,før detigjen visesenlangsomøkningi bruk av p-huset. Det måogsåpoengteresat deti heledenneperiodenharpågåttstoranleggsvirksomhet i innkjøringsområdetil p-huset.dettehar etterall sannsynlighetpåvirketbrukeni storgrad. Boligsoneforskriften I HammerfestkommunesoverordnetParkeringsstrategi pkt 13 om virkemidlergårdetfrem at boligsoneparkeringskal innføres. Detteble vedtattav Hammerfestkommunestyreden medhjemmeli forskrift om offentlig parkeringsreguleringog parkeringsgebyrav 1. okt. 1993nr. 921, 5-8. Samt,Forvaltningsloven 38 a, og Forskrift om offentlig parkeringsregulering 18 Kommunalhåndheving. 6

7 Formål Formålet med disse vedtektene er å sikre en best mulig tilgjengelighet til beboerparkering og sørge for en helhetlig parkeringsregulering i Hammerfest for både innbyggere og besøkende og næringsdrivende. Forskriftene trådde i kraft og iverksettelse av ny parkeringsregulering innføres i 2014/15. EMV Standard - betalingsløsning med kredittkort Dette ble iverksatt av kortleverandørene som innførte en ny europeisk betalingsstandard for kredittkort. Dette arbeidet ble startet i 2011, men har blitt utsatt i flere år. Leverandøren av parkeringsautomater «Autodata As» har samtidig måttet skifte til en ny type kortlesere samt display i samtlige automater i Norge. I 2014 ble dette gjennomført i Hammerfest noe forsinket. Kostnaden for dette ble belastet parkeringsfondet ca kr Utbetaling av lån Hammerfest parkering hadde en lånesaldo i kommunal banken på ca kr renter. Det ble vedtatt å utbetale dette, bandt annet for på sikt å bygge egenkapital/ likviditet for å betjene låneforpliktelser for kirkeparken parkeringshus. Utbetalingen av lån ble belastet parkeringsfondet. Ny driftslokaler Etter flere år med flytting i midlertidige driftslokaler, og senest til Strandagat 59, ble det etter flere undersøkelser av egnede lokaler for Hammerfest Parkering fattet vedtak om kjøp av Strandgata 49. Det ble forhandlet frem en pris med daværende eier Tore Kivijervi ved H T Eiendom. Kjøpesummen inklusive oppussing var kr dokumentavgift kr Lokalene ble oppusset og gjort ferdig til innflytting i desember Innvesteringen ble belastet driftsfondet. 7

8 Økonomisk utvikling Skisse 1. I millioner Driftsinntekter Driftskostnader Mindre forbruk Diagrammet viser utviklingen de siste 5 år. Bildet er sammensatt men viser utviklingen i de driftsordinære inntekter og utgifter. Det er her ikke medtatt finansinntekter eller utgifter. Mindre forbruket viser korrekt utvikling. Kommentarer Driftsinntektene har hatt en positiv utvikling i perioden, men er redusert med ca i perioden Dette har sammenheng med mange pågående prosjekter i 2014 som har vært ressurskrevende, det registreres også mindre vekst for parkeringsavgifter generelt, dvs betalt parkering, samt reduksjon i antall ileggelser. En ser også en økning i kostnadene spesielt Økte inntekter krever ofte økte ressurser. Kostnadsøkningen fra 2012 og 2013 er hovedsakelig forbundet med lønnskostnader, serviceavtaler, forbruksmateriell og banktjenester. For 2014 er dette forbundet med økte lønnskostnader i form av vakttjenester i kirkeparken, flytting og kjøp av tjenester for nye driftslokaler. Kjøp av varer og tjenester for iverksettelse av boligsonen. Positivt resultat Samlet sett kan likevel Hammerfest Parkering levere et positivt resultat også for 2014 med et mindre forbruk på kr Det vises forøvrig til eget dokument for årsregnskap for 2014, med noter. 8

9 Kort om videre utvikling og drift. Hammerfest parkering er på mange måter i en omstillingsfase der bedriften bygger kompetanse på flere områder. Dette gjelder ikke minst nytt parkeringshus og en utfordrende driftsteknologi. Dette krever kompetanseheving av ansatte på flere områder. Det er bedriften godt i gang med. Det har skjedd en rivende utvikling innen parkeringsbransjen med ny teknologi, dette er Hammerfest parkering i ferd med å ta i bruk og således noen av de første i landet. Bedriften ser også en økende utvikling innen privat parkeringsregulering og vil bidra med dette arbeidet i den grad aktuell aktører ønsker det. Det vil i noen tilfeller også være et godt alternativ til kommunal regulering i gitte områder. Konsekvensen av slik regulering gir samtidig stadige større virksomhetsområder og derav mer tidsforbruk tid til kontrollvirksomhet. Som kommunal tjenesteyter vil Hammerfest Parkering prioritere parkerings løsninger som i størst mulig grad gagner innbyggerne i Hammerfest. Dette gjelder også kontrollvirksomhet både i indre og ytre deler av Kommunen. 9

10 Hovedoversikt drift Regnskapsskjema - Drift R:2014 RB:2014 B:2014 R:2013 Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

11 Hovedoversikt investering Regnskapsskjema - Investering R:2014 RB:2014 B:2014 R:2013 Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Overført fra driftsdelen Sum finansiering: Udekket/udisponert Balanse Regnskapsskjema - BALANSE EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler: Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Derivater Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Kapitalkonto Sum egenkapital: Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld: Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld: SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer