tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 47-2003.11.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 35 Rettelser...» 101 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 102 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 113 Lisenser...» 116 Fornyelser...» 118 Slettelser...» 119 Innsigelser...» 120 Resultat i innsigelsessaker...» 121 INID-koder...» 122

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: US, , 76/349,361 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Eksportfinans ASA, Postboks 1601 Vika, 0119 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Dresser-Rand Company, Paul Clark Drive, Olean, NY 14760, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Programvare for automatisering av forretningsmetoder. KL. 41: Opplæring og instruksjon av programvarebrukere. KL. 42: Programvaredesign-, utviklings- og programmeringstjenester, tekniske hjelpetjenester nemlig installering av programvare, overvåking av systemer, vedlikehold av programvare, feilsøking av data maskinvare- og programvareproblemer, analyse- og konsultasjonstjenester innen området automatisering av forretningsmetoder. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FEEL FREE ONETOUCH (730) Innehaver: Rieber & Søn ASA - Denja, Postboks 2025 Stubberød, 3255 Larvik, NO (740,750) Fullmektig: Lill Grimstad, c/o NameAbrand, Postboks 1769 Vika, 0122 Oslo KL. 29: Påleggssalater; salat som tilbehør til kjøtt, fjærkre og fisk. KL. 30: Påleggssalater; salat som tilbehør til kjøtt, fjærkre og fisk. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Kjemiske oppløsninger for diagnostikk. KL. 5: Teststrimler for blodsukkerovervåkningsinstrumenter. KL. 10: Blodsukkerovervåkningsinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONETOUCH ULTRASMART (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Blodsukkerovervåkningsinstrumenter. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRIPLE C (730) Innehaver: Sociedad Anónima Viña Santa Rita, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 33: Viner. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nopal AS, Billingstadsletta 25, 1376 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Urte-, mineral- og vitaminpreparater; helsekostprodukter; naturmidler; kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITAL LINK (730) Innehaver: Fondsforsikringsselskapet Vital Link, 5020 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TROXLOR (730) Innehaver: Endo Pharmaceuticals Inc, 100 Painters Drive, Chadds Ford, PA 19317, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Stiftelsen Bergen Music Fest, Edvard Griegsplass 1, inngang 5, 5015 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig smertestillende midler. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STERI (730) Innehaver: Puls AS, Strømsveien 344 Leirdal, 1008 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lehman Brothers Inc, 745 Seventh Avenue, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: On-line meglertjenester for fremtidig handel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Volvo Car Corp, S Göteborg, SE KL. 12: Motorkjøretøy og deler og tilbehør til motorkjøretøy. URBAN SJØFRONT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Urban Sjøfront AS, Støperigaten 39, 4014 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring og informasjon om byutvikling. (730) Innehaver: Volvo Car Corp, S Göteborg, SE KL. 12: Motorkjøretøy og deler og tilbehør til motorkjøretøy. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Volvo Car Corp, S Göteborg, SE KL. 12: Motorkjøretøy og deler og tilbehør til motorkjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SERUM VEGETAL (730) Innehaver: Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher SA, La Croix des Archers, F La Gacilly, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Såper, deodoranter for personlig bruk, alle galeniske typer kosmetiske produkter, parfymevarer, hudpleie- og kroppspleieprodukter, kosmetiske produkter, make-up produkter, parfymerte oljer, eteriske oljer, hårpleieprodukter, tannpasta; romdufter, nemlig parfymerte keramiske steiner, røkelse, aromatiske trefliser, aromatiske potpurrier, parfymerte produkter for bruk med lintøy og dameundertøy nemlig duftposer og parfymert vann for bruk i strykejern. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Gallaher Sweden AB, Box 1412, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Gallaher Sweden AB, Box 1412, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Gallaher Sweden AB, Box 1412, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Harsco Corp, 350 Poplar Church Road, Camp Hill, PA 17011, US KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall; metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall, nemlig rørkoplinger, flenser, ventiler og ventilregulatorer (ikke maskindeler), ristverk, trapper og deler til trapper, autovern og gulvmaterialer; malmer; støpegods av stål, smiearbeider, metallsylindere for transport av gass; stillasmaterialer av metall og metall støpeformer, metalldører og metallrister. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, lasteplan. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør for bygnings- og anleggsformål; transportable hus; monumenter. (730) Innehaver: Trivselshagen AS, Postboks 300 Sandane Senter, 6821 Sandane, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling. KL. 43: Bevertning av mat og drikke, midlertidig innlosjering. KL. 44: Medisinske tjenester, hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRIVSELSHAGEN A/S (730) Innehaver: Trivselshagen AS, Postboks 300 Sandane Senter, 6821 Sandane, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling. KL. 43: Bevertning av mat og drikke, midlertidig innlosjering. KL. 44: Medisinske tjenester, hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOUTH SEAS FRESHNESS (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Tøymyknere, vaskemidler, blekemidler og andre midler til klesvask; såper til husholdningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stiftelsen Max Havelaar Norge, Storgt. 11, 0155 Oslo, NO (730) Innehaver: WVA Pfeifer, Nobelsgt 43, 0268 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; selskapsplanlegging; organisering og ledelse av arrangementer for motivasjon og samarbeidstrening. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, honning, konfektyrer, krydderier. KL. 31: Friske frukter og grønnsaker, naturlige planter og blomster, frø og såvarer. KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer. KL. 33: Alkoholholdige drikker. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLOSSEUM MEDISINSKE SENTER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Colosseumklinikken Legeavdeling AS v/ Knut Skolleborg, Sørkedalsveien 10 C, 0369 Oslo, NO KL. 44: Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORTHZONE VENTURES (730) Innehaver: Venture Partners AS, Postboks 2411 Solli, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; fonds- og kapitalinvesteringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SONTECH (730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 Fredrikstad, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Schering Nordiska AB, Box 912, S , Järfälla, SE KL. 35: Markedsføring av medisinske tjenester inkludert slike via Internett og andre data media. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kurs- og konferansevirksomhet. KL. 44: Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUOFORM (730) Innehaver: Duoform Designbyrå ANS, Torjus Gardsveg 3, 5518 Haugesund, NO KL. 42: Design og utvikling av datamaskiner og dataprogramvare; arkitekter; emballasjedesign; industriell design og formgivning; grafisk design og formgivning; interiørarkitekter; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CODEXKISS (730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; datamaskiner; databehandlingsutstyr; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere. KL. 42: Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, lisensiering og utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer, datasystemer, websider og datanettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: METALHEAD BROTHERS (730) Innehaver: Kjell Ivar Bjølgerud, Kjennerudveien 43, 3420 Lierskogen, NO KL. 41: Musikkgruppe (band). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IMIGRAN SPRINT (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer for forebyggelse, behandling og/eller lindring av sykdommer i sentralnervesystemet. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWISS SOFLOWER (730) Innehaver: Nikken International Inc, 52 Discovery Road, Irvine, CA 92618, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; hårpreparater; ikke-medisinske preparater for bruk i badet og dusjen; såper; shampo; hårkondisjoneringspreparater; ikke-medisinske toalettpreparater og lotions for kroppen; kremer, rensemidler, toner, kroppsmelk, fuktighetspreparater, ansiktsskrubbepreparater (facial scrubs) og -masker; behandlingsmidler og preparater for håret, ansiktet, kroppen, neglene og føttene; deodoranter og tannpussemidler. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Vinã San Pedro SA, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 32: Øl. KL. 33: Viner. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JESSICA MINTID (730) Innehaver: Geoffrey Inc, 2002 West 14th Street, Wilmington, DE 19806, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Syncronos, Posboks 4409, 0403 Oslo, NO KL. 9: Dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINTID.NET (730) Innehaver: Syncronos, Posboks 4409, 0403 Oslo, NO KL. 9: Dataprogrammer. (730) Innehaver: Situne v/morten Sivertsen, Petter Lies vei 12, 7040 Trondheim, NO KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONTINULON (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US KL. 5: Farmasøytiske preparater; insulin. (730) Innehaver: Centocor Inc, 200 Great Valley Parkway, Malvern, PA 19355, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av autoimmune sykdommer og autoimmune forstyrrelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROTIENT IMMEDIATE LIFT US, , 76/458,943 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RTK (730) Innehaver: Rotek AS, Postboks 7680 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO KL. 7: Elektriske motorer, unntatt for landkjøretøyer, kulelager, rullelagre, kjeder (driv-) andre enn for landkjøretøyer. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Toalettartikler og kosmetiske produkter for pleie og forskjønning av hud og hår. KL. 5: Topiske medisinske preparater for behandling av hud- og hårtilstander. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FREEBIT CONTINULOG (730) Innehaver: Metafax AS, Løvenskioldsgt 26, 0260 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Øyvind Stabenfeldt, Karenslyst allé 8 B, 0278 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; bildetelefoner; telefonapparater; telefonsendeapparater; apparater for opptak, lagring og avspilling av lyd og bilder; telefonsvarer; hodetelefoner; datamaskiner; radio; fjernsynsapparater; cd-spillere; dvd-spillere; kameraer; cd-plater; dvd-plater; lydledninger; lydforsterkere; magnetbånd; mikrofoner; datamaskinprogramvare; prosessorer; fjernstyringsapparater; øyeskjermer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONTINULIN (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US KL. 5: Farmasøytiske preparater; insulin. (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US KL. 5: Farmasøytiske preparater; insulin. US, , 76/458,942 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEDIACEL (730) Innehaver: Aventis Pasteur Ltd/Aventis Pasteur Limitee, 1755 Steeles Avenue West, Toronto, ON M2R 3T4, CA (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Vaksiner for bruk for mennesker. US, , 76/458,944 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HELLO_MTV XK 150 (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Forskuddsbetalte telefonkort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ESPRIT (730) Innehaver: Esprit International, 1370 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Barnevogner og sportsvogner (til barn) som ikke helt ser ut som en bil. (730) Innehaver: Jaguar Cars Ltd, Browns Lane, Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR, England, GB KL. 12: Landgående motorkjøretøyer og deler og tilbehør for slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E TYPE (730) Innehaver: Jaguar Cars Ltd, Browns Lane, Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR, England, GB KL. 12: Landgående kjøretøyer og deler og tilbehør for slike. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORAL-B ADVANCEPOWER (730) Innehaver: Gillette Canada Co also trading as Oral- B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, ON L4Z 4C5, CA (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Elektriske tannbørster og reservedeler dertil. CA, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIOCRAFT (730) Innehaver: Shimano Inc, 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Fiskeutstyr, omfattende fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HESS ESTATE SPINPOWER (730) Innehaver: The Hess Collection Winery, 4411 Redwood Road, CA Napa, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Vin, brennevin og likører. (730) Innehaver: Shimano Inc, 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Fiskeutstyr, omfattende fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAPPUCCINOCONTROL (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og utstyr, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og utstyr, herunder kjøttkverner, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne redskaper, elektriske boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater for tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske avfallsbehandlingsapparater, herunder avfallskverner, - oppkuttere og -kompressorer; oppvaskmaskiner, elektriske maskiner og apparater for behandling av tøy og klesplagg, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, klespresser, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder vindusrengjøringsapparater, skopusseapparater, støvsugere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltere og poser til støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt elektriske strykejern; kjøkkenvekter, personvekter; elektriske foliesveiseapparater; fjernkontrollinnretninger og -utstyr, signaleringsanordninger og -utstyr, anordninger og utstyr for kontroll (overvåking) og overvåkningsinnretninger for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -utstyr; innregistrerte og uinnregistrerte maskinlesbare databærere, herunder magnetiske databærere for husholdningsapparater og - utstyr; elektriske utleveringsapparater for mat eller drikke, salgsautomater; databehandlingsutstyr og - programmer for kontroll og betjening av husholdningsapparater og -utstyr; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer samt koke-, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmebevaringsapparater, dyppevarmere/-kokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt kjøle- og frysebokser og -skap og kjøl/frys kombinasjonsskap og - bokser, fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater og -innretninger, herunder for tøy og klær; tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; ventilasjonsapparater og -innretninger, spesielt ventilatorer og vifter, lukt- og fettfiltere, luktavtrekksapparater og -hetter, klimaapparater samt apparater og innretninger til bedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannledningsapparater og -utstyr samt sanitærutstyr, spesielt armaturer for damp-, luft- og vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, varmtvannsbeholdere og -beredere; oppvaskkummer og benkebeslag; varmepumper, iskremmaskiner; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CYTOFLO (730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; beholdere, poser, plastposer, alle inneholdende forbindelsesledd for å forbinde intravenøse slanger, sprøyter og kanyler; beholdere, poser, plastposer, alle tilpasset for rekonstruksjon av medikamenter i flytende form, som alle inneholder forbindelsesledd for å forbinde intravenøse slanger, sprøyter og kanyler; deler og utstyr til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERSIO (730) Innehaver: Sangstat Medical Corp, 6300 Dumbarton Circle, Fremont, CA 94555, US KL. 5: Farmasøytiske, veterinære, hygieniske og medisinske preparater; farmasøytiske preparater for bruk ved behandling av transplantasjoner, kreft og autoimmunsykdommer. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEEGAN & JESSY S FEMME ARSENAL (730) Innehaver: Meegan & Jessy THC LLC, 1 Martin Avenue, South River NJ 08882, US KL. 3: Parfymevarer, velluktende toalettvann, toalettpreparater og produkter samt kosmetikk. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PACTIS (730) Innehaver: Pharmacia Enterprises SA, 6, Circuit de la Foire Internationale, LU-1347 Luxembourg, LU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse. KL. 42: Vitenskapelig, industriell og farmasøytisk forskning. KL. 44: Medisinske, veterinære og hygieniske tjenester. EM, , CYTOLUER (730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinsk eller kirurgisk innretning for å gi medisiner intravenøst; deler og tilbehør for før nevnte varer. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADOBE ENCORE (730) Innehaver: Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110, US KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; computer hardware og computerperiferiutstyr; apparater og instrumenter for kommunikasjon; skrivere; skannere; magnetiske databærere; grammofonplater, disker for opptak og innregistrering; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer software; dataprogrammer for bruk innen områdene desktop publishing, elektronisk publishing, digital publishing, grafisk design, illustrasjon, animasjon, setting eller trykking; computer software for forfatning, distribusjon, mottak, avspilling, lagring, organisering, redigering, formatering, konvertering, koding og dekoding av audio-, video- og multimediainnhold; elektroniske publikasjoner; brukermanualer og instruksjonsbøker i elektronisk form. US, , 78/182,069 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Ellesse International SpA, 32 via Filippo Turati, I Corciano, IT KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELLESSE (730) Innehaver: Ellesse International SpA, 32 via Filippo Turati, I Corciano, IT KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: personlig bruk; hårtørkere; elektriske kaffetraktere; dyppvarmere; brødristere; elektriske vannkokere; reservedeler og tilbehør til ovennevnte som inngår i klassen. KL. 21: Redskaper og beholdere for husholdningsformål samt kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall eller plettert dermed); artikler for rengjøringsformål; ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass); varer av glass, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser; skåler (oppbevaringsbeholdere og kar); kanner, ikke av edelt metall; hånddrevne kaffekverner; varmeisolerende beholdere; beholdere for husholdnings- eller kjøkkenformål (ikke av edelt metall); hånddrevne kverner for husholdningsformål; mugger/serveringskar, ikke av edelt metall; ikke-elektriske kaffekanner, ikke av edelt metall; ikke-elektriske kaffetraktere; reservedeler og tilbehør til ovennevnte som inngår i klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Coop Norden AB, Postboks 173, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; elektriske husholdningsmaskiner, kjøkkenmaskiner, husholdningsverktøy og husholdningsprodukter; håndverktøy (andre enn hånddrevne); støvsugere; støvsugerposer; tilbehør til støvsugere for spredning av dufter og desinfeksjonsmidler; reservedeler og tilbehør til ovennevnte som inngår i klassen. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); barberhøvler og -apparater; elektriske personpleieprodukter og hygienepleieprodukter; kniver; hånddrevne verktøy og redskaper; reservedeler og tilbehør til ovennevnte som inngår i klassen. KL. 9: Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, (overvåkning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for ledning, veksling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater for innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; innspillingsbare plater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske strykejern; reservedeler og tilbehør til de ovennevnte som inngår i klassen. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; elektriske varmeputer (dyner) for medisinsk formål; reservedeler og tilbehør til ovennevnte som inngår i klassen. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; griller (kjøkkenapparater); vifter; luftfuktere; elektriske varmeputer (dyner) ikke for medisinsk formål; varmeelementer; filter (deler av husholdningsinstallasjoner); elektriske trykkokere; elektriske vaffeljern; massasjebad; elektriske vifter for (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Shimano Inc, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Fiskeutstyr, omfattende fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr. 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANDERSEN (730) Innehaver: Arthur Andersen LLP, 33 West Monroe Street, Chicago, IL 60603, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Programvare for datamaskiner til bruk ved beregning, tilførsel, rapportering, integrering og planlegging av forretningsdata og informasjon og for bruk til databasestyring, samtlige på områdene regnskapsføring, revisjon, regnskapskontroll, skatt, rådgivning for forretningsledelse, forretningsdrift, finansstyring og - analyse, informasjonsteknologi; programvare for datamaskin til utvikling og administrering av nettsteder, media på direkte datalinje og interaktive media samt datamaskinnettverk. KL. 16: Trykksaker, nemlig bøker, flygeblad, rapporter, tidsskrifter, håndbøker og veivisere innenfor regnskapsførsel, regnskapsrevisjon, skatt, rådgivning for forretningsledelse, forretningsdrift, formuesforvaltning og analyse, forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje, informasjonsteknologi, databasestyring og utvikling og administrering av nettsteder, interaktive media og media via direkte datalinje og datamaskinnettverk. KL. 35: Regnskapstjenester; forretnings- og regnskapsrevisjonstjenester; skatteberegning og rådgivende tjenester; rådgivning for forretningsledelse; forretningsplanlegging; forretningsprosessutvikling og omstrukturering; bedriftsovertakelses- og fusjonsrådgivning; konkurranse- og markedsanalyse; forretningsvurderinger; arrangering og ledelse av fagmesser, utstillinger og konferanser innen områdene regnskapsførsel, revisjon, skatt, forretningsdrift, forretningsledelse, informasjonsteknologi og forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje; etterforskning for forretninger; rådgivning om personalforvaltning, -bruk og -vurdering; fremskaffelse av informasjon innenfor områdene regnskapsførsel, skatt, revisjon, forretningsdrift, forretningsledelse, finans, internasjonal skatt, verdipapirer, selskaps- og arbeidsrett, forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje ved hjelp av et verdensomspennende datamaskinnettverk; detaljsalg på direkte datalinje rettet til næringslivet, omfattende bøker, rapporter, tidsskrifter, datamaskinprogramvare og diagnostiseringsverktøy, nemlig takster, analyser og referansevurderinger; utsetting av tjenester for andre på området regnskapsførsel, skatt, finans og informasjonsteknologi; tilby informasjon om generelle forretningstemaer og de digitale kommunikasjons-, energi-, finans-, helsetjeneste-, hotellog restaurant-, engrossalg-, universitets- og internrevisjonsnæringer via direkte datalinje og interaktivt. KL. 36: Forsikringsrådgivning; rådgivning om fast eiendom, nemlig rådgivning om erverv, avhendelse, bestyrelse og forhold ved fast eiendom, finansiering og vurdering av fast eiendom, finansiell analyse og rådgivning; aktuarvirksomhet; finansiell vurdering av forretningsforetak, rørlig og urørlig gods og fast eiendom; investeringsrådgivning til offentlige enheter, ikkebørsnoterte og børsnoterte selskaper; kapitalinvesteringsrådgivning for ikke-børsnoterte og børsnoterte selskaper; konsultasjoner om risikostyring og risikostyringstjenester. KL. 41: Utdannelsestjenester, nemlig ledelse av kurs, seminarer, konferanser, instruksjonskurs og undervisningstimer, samt utvikling og utdeling av undervisningsmateriell i forbindelse hermed på feltene regnskapsførsel, revisjon, skatt, rådgivning vedrørende ledelse, forretningsdrift, formuesforvaltning og -analyse, utvikling og igangkjøring av datamaskinprogramvare, bruk av datamaskinprogramvare, informasjonsteknologi samt forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje. KL. 42: Fremskaffelse av informasjon på feltene informasjonsteknologi, datamaskiner og datasystemer; datamaskinkonsulenttjenester innenfor områdene datamaskiner, datasystemer, dataprogramvare, datanettverk og datasystemsikkerhet; datatjenester, nemlig utarbeidelse av datasystemer for andre, datamaskinprogrammering for andre og integrering av og igangkjøring av dataprogramvaresystemer; rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi; installerings-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester av dataprogramvare; tekniske støttetjenester, nemlig problemløsning av datamaskin- og dataprogramproblemer via telefon, elektronisk post, elektroniske fjernforbindelser, oppslag på globale datamaskinnettverk og ved oppsøkende virksomhet; meglertjenester; tjenester i forbindelse med rettssaker og ved alternativ tviste- og konfliktløsning; utarbeide, igangsette, opprette, vedlikeholde og være vertskap for nettsteder for andre på en datamaskinserver for et globalt datamaskinnettverk. 24

25 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CATRINE (730) Innehaver: Jørgen Kruuse A/S, DK-5290 Marslev, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 20: Stativer til fôrtrau, stativer for utstyr til kjæledyr; klatremøbler til katter; kurver, senger, krybber og reder til husdyr; esker av tre eller plast til oppbevaring av produkter, herunder leketøy for husdyr. KL. 21: Kammer, børster og tannbørster til kjæledyr; små bur til kjæledyr samt deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til slike bur; små bur til transport av kjæledyr samt deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser); toalett for husdyr; fôrtrau, fôr- og drikkekar til kjæledyr. KL. 28: Leketøy til kjæledyr; aktivitetsleketøy til kjæledyr; snurrebasser; baller. KL. 31: Fôr til kjæledyr; kraftfôr til kjæledyr; tyggegjenstander (spiselige) for dyr; strø for dyr av absorberende materiale for hygienisk bruk. (730) Innehaver: Offshore Resource Group AS, Skogstrøstraen 25, Blokk C, 4029 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); styreanordninger for maskiner og motorer; boremaskiner; borerigger; boretårn; borkroner; maskiner og motorer for båter; elektriske motorer; trykkluftmotorer og -maskiner; hydrauliske motorer og turbiner; industriroboter; loddeapparater; propellmekanismer; pumper; skjærebrennere; sveiseapparater og -maskiner; boretårn; verktøy (maskindeler); modulbasert undervannsverktøy og -maskiner; vinsjer; kraner; generatorer; heveapparater; kontroll- og styrekabler; taljer; trinser; tromler; industrielle manipulatorer; spoler; deler og tilbehør til forannevnte varer; registreringen omfatter ikke maskiner for rensing, pussing, rengjøring og avfetting og deler, beslag og armatur for slike varer. KL. 9: Apparater til livredning; brannslukningsapparater; loddeapparater; sveiseapparater. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; propeller; styreanordninger for båter; vannfartøyer; undervannsfartøyer; deler og tilbehør til forannevnte varer. 25

26 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Figgjo Holding AS, Figgenveien 55, 4332 Figgjo, NO (730) Innehaver: Offshore Resource Group AS, Skogstrøstraen 25, Blokk C, 4029 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); styreanordninger for maskiner og motorer; boremaskiner; borerigger; boretårn; borkroner; maskiner og motorer for båter; elektriske motorer; trykkluftmotorer og -maskiner; hydrauliske motorer og turbiner; industriroboter; loddeapparater; propellmekanismer; pumper; skjærebrennere; boretårn; verktøy (maskindeler); modulbasert undervannsverktøy og -maskiner; vinsjer; kraner; industrielle manipulatorer; taljer; trinser; tromler; generatorer; heveapparater; kontroll- og styrekabler; spoler; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 9: Apparater til livredning og brannslukningsapparater. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; propeller; styreanordninger for båter; vannfartøyer; undervannsfartøyer; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 37: Undervannsbygging, -reparasjon, -installasjon; bygging, utrustning, installasjon, vedlikehold, reparasjon og demontering av undervannsinstallasjoner; rørleggervirksomhet; utleie av undervannsinstallasjoner og -maskiner. KL. 42: Industridesign; industriell formgivning; eksploatering av patenter; olje- og gassleting; materialtesting. (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); elektriske boksåpnere; elektriske brødskjærere; apparater for fremstilling av drikker; eltemaskiner; pastamaskiner; elektriske fruktpresser; kaffekverner; kjøkkenmaskiner; elektriske kniver og knivslipere; korkemaskiner; kverner; miksere; oppvaskmaskiner; pepperkverner; pølsemaskiner; elektriske visper. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; boksåpnere; eggdeler; forskjærkniver; sukkerklyper; mortere; nøtteknekkere; ostehøvler og -skjærere; rivjern; sakser; sliperedskaper; sølvtøy; østersåpnere. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; avtrekksvifter; elektriske bakejern; brødristere; fryse- og kjølebeholdere; filter for drikkevann; frityrkokere; fryseapparater og -maskiner; grillapparater; ventilasjonshetter; kaffemaskiner; kaffebrennere; kjøkkenkomfyrer, -vasker og -vifter; mikrobølgeovner; tallerkenvarmere; yoghurtmaskiner. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; beholdere; brett; brødformer; buffeter på hjul; disker; gardinstenger, ringer og -kroker; hyller; matskap; oppslagstavler; skap; skilt; uroer; vitrineskap. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); asjetter; tebokser; såpebokser; boler; bordserviser og -oppsatser; brett; brødkurver; fat; gryter, kjeler, panner; kjøkkentøy; 26

27 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr kokeredskaper; krystall; spisepinner; visper; flaskeåpnere. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; bordtepper; bordduker, -brikker, -løpere, - servietter; dekketøy; gardiner; håndklær; osteklede; voksduker. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), elektriske boksåpnere, elektriske brødskjærere, apparater for fremstilling av drikker, eltemaskiner, pastamaskiner, elektriske fruktpresser, kaffekverner, kjøkkenmaskiner, elektriske kniver og knivslipere, korkemaskiner, kverner, miksere, oppvaskmaskiner, pepperkverner, pølsemaskiner, elektriske visper, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, boksåpnere, eggdeler, forskjærkniver, sukkerklyper, mortere, nøtteknekkere, ostehøvler og -skjærere, rivjern, sakser, sliperedskaper, sølvtøy, østersåpnere, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, avtrekksvifter, elektriske bakejern, brødristere, fryse- og kjølebeholdere, filter for drikkevann, frityrkokere, fryseapparater og -maskiner, grillapparater, ventilasjonshetter, kaffemaskiner, kaffebrennere, kjøkkenkomfyrer, -vasker og -vifter, mikrobølgeovner, tallerkenvarmere, yoghurtmaskiner, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, beholdere, brett, brødformer, buffeter på hjul, disker, gardinstenger, ringer og -kroker, hyller, matskap, oppslagstavler, skap, skilt, uroer, vitrineskap, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), asjetter, tebokser, såpebokser, boler, bordserviser og -oppsatser, brett, brødkurver, fat, gryter, kjeler, panner, kjøkkentøy, kokeredskaper, krystall, spisepinner, visper, flaskeåpnere, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, bordtepper, bordduker, - brikker, -løpere, -servietter, dekketøy, gardiner, håndklær, osteklede og voksduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Malavar Holdings Ltd, Cassandra Centre 29, Theklas Lyssioti Street, Limassol, CY (740,750) Fullmektig: Fritz Jonny Mo, Grensen 3, 0159 Oslo KL. 35: Postordresalg og løssalg samt abonnement av erotisk film, DVD, bøker og magasiner. 27

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.15 12:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TILE I kraft 2017.11.01 Registrert 2017.11.01

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer