Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum"

Transkript

1 Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet /47 Bystyret Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Sammendrag Bystyret behandlet i møte 12. februar 2009 sak om helhetlig parkeringspolitikk (sak 09/04), og fattet prinsippvedtak om betydelig utvidelse av dagens sone for avgiftsparkering i den hensikt å bedre tilgjengeligheten til sentrum og øke andelen kollektivreiser til/fra sentrum. Som tidligere redegjort har rådmannen ansett at innføring av ny parkeringssone og justering av grenser for eksisterende soner har karakter av lokal forskrift. I denne saken foreslår rådmannen å endre avgiftsparkeringen i sentrum for å begrense bruken av offentlige parkeringsplasser til arbeidsreiser og stimulere til økt besøksparkering, i tråd med bystyrets vedtak i sak 09/04. Rådmannen foreslår videre å endre avgiftsparkeringen sentrum slik at det blir ens regulering på alle plasser, samt å justere grensene for området (sone 1). For å redusere omfanget av fremmed trafikk og parkering foreslås det å etablere et nytt område med avgiftsparkering sør og øst for sentrum (sone 2). Kart med avgrensning av nye sonegrenser følger vedlagt som trykt vedlegg. Konsulentfirma Rambøll har bistått i utredning av denne saken. Saksopplysninger Tidligere vedtak om avgiftsparkering gjelder det området som nå har avgiftsparkering. Utvidelse av området krever dermed nytt vedtak. Rådmannen anser det hensiktsmessig å fastsette lokal forskrift som hjemler avgiftparkering i hele kommunen, med retningslinjer som angir hvordan avgiftsparkering skal fungere. Det vil gjøre det enklere hvis området skal utvides eller innføres avgiftsparkering i annen del av kommunen. Slik utkastet til lokal forskrift er utformet, vil det ligge til bystyret å gjøre vedtak om hvor det skal være avgiftsparkering og hvilke ordninger som skal gjelde. Utkast til lokal forskrift og forslag til ny parkeringsordning har ved høringsbrev vært forelagt en rekke instanser og har vært utlagt til offentlig ettersyn med uttalefrist 4. februar. Det er innkommet 7 uttalelser som følger vedlagt som trykte vedlegg. Uttalelsene vil ikke bli behandlet særskilt, men rådmannens kommentarer fremgår under avsnittet vurderinger i hovedsak uten direkte referanse til de enkelte uttalelsene. Side 384

2 Gjeldende parkeringsordning i sentrum Område som i dag har avgiftsparkeringen er vist i kartet nedenfor: Figur 1: Område med avgiftsparkering i Bodø sentrum 2010 Innenfor området som nå har avgiftsparkering var det i 2010 ca 800 avgiftsbelagte biloppstillingsplasser. Avgift innkreves nå mandag fredag kl 08-16, lørdager kl Parkeringsplasser markert med rødt har avgift kr 20,- per time (inkl mva) og maks P-tid 1 time. Øvrige plasser har avgift kr 17,- per time (inkl mva) og ubegrenset maksimal P-tid. Utfordringer Gjeldende ordning for avgiftsparkering i sentrum er lite fleksibel. På et stort antall plasser (markert med rødt) er det bare tillatt å parkere inntil én time. De øvrige avgiftsbelagte plasser har ubegrenset tillatt parkeringstid, og har ingen innretning av parkeringsavgiften for å stimulere til parkering av kort varighet. Sentrumsnære boligområder har i dag stort sett avgiftsfri parkering. Det gjør det attraktivt å bruke gatene i de sentrumsnære boligområdene til langtidsparkering for arbeidsreiser. Uregulert parkering i sentrumsnære boligområder fører til at boligområdene blir utsatt for fremmed trafikk og parkering. Presset på arbeidsreiseparkering er spesielt stort i området rundt sykehuset, som ikke har tilrettelagt parkering for alle ansatte. Kommunen har som mål at arbeidsreiser med bil skal overføres til kollektiv transport. Ved siden av å bedre kollektivtransporttilbudet er restriksjoner på langtidsparkering og parkeringsavgift de viktigste virkemidlene for å oppnå slik overføring. Parkeringsseksjonen har gjennomført beleggsregistrering på avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum onsdag 23. juni 2010 og torsdag 1. juli Gjennomsnittsbelegget på alle plasser for hele Side 385

3 dagen (kl 08-16) var 23. juni 48,6 % og 1. juli 44,1 %. Belegget ble også registrert i perioden 7. oktober 14. oktober 2008, og var den gang i gjennomsnitt 61 %. Det er grunn til å anta at belegg registrert 23. juni og 1. juli 2010 ligger noe under årsgjennomsnittet, mens belegg registrert i oktober 2008 antas å være nær årsgjennomsnittet. For at tilgjengeligheten skal oppleves som god er det vanlig å sette som mål at belegget på gruppe av biloppstillingsplasser i maksimaltime ikke skal overstige 95 % og for 4-timers intervall ikke skal overstige 85 %. Flere kommuner har fastsatt parkeringspolitikk med operative mål i henhold til dette. Gater med høyt belegg i 2010 ligger spredt over hele sentrumsområdet: Tollbugata, Sjøgata ved Sentrumsgården, Hundholmgata, Nedre Torg, Torvgata ved Paviljongen, Sjøgata, Kongens gate mellom Hålogalandsgata og Sandgata, Storgata øst for Hålogalandsgata, Prof. Schyttes gate mellom Storgata og Dronningens gate og Dronningens gate mellom Prof. Schyttes gate og Torvgata. Dokumentasjonen av parkeringsbelegget indikerer at det i sentrumsområdet som helhet er rimelig god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er derfor ikke grunn til noen vesentlig endring av avgiftsnivået for parkering av kort varighet. For å redusere omfanget av arbeidsreiseparkering bør imidlertid avgiftene økes for parkering av lang varighet. De to gjeldende ordningene for avgiftsparkering i sentrum har liten forskjell i avgift og finnes innfor det samme geografiske området. Forskjellen mellom ordningene består dermed først og fremst i ulik maksimal P-tid, henholdsvis én time og ubegrenset. Vurderinger Avgiftsparkering i sentrum (sone 1) Rådmannen foreslår å utvide sentrumsområdet (sone 1), slik at dette området avgrenses umiddelbart sør for Prinsens gate mellom Hernesveien og Bankgata, samt at området ved Jernbanestasjonen inkluderes. I tillegg foreslås det et nytt område med avgiftsparkering i boligområdene som grenser opp mot sentrum i sør (sone 2). Ettersom etterspørselen etter parkering i dette område er vesentlig lavere enn i sentrum, vil det der være grunnlag for klart lavere avgiftsnivå enn i sentrum. Når det innføres avgift i tilstøtende område som hittil har hatt gratis parkering, må det påregnes at noen av de som tidligere har parkert i boligområdene med ny ordning vil velge å parkere i sentrum, spesielt gjelder det parkering av kort varighet. Det tilsier at avgiftsnivået i sentrum bør økes noe for å kompensere for økt etterspørsel. Bodø er en av få byer som har så kort maksimal P-tid som én time på en stor andel av parkeringsplassene i sentrum. Siden 1985 har mange byer gått over til å bruke prismekanismen som viktigste instrument for å regulere belegg og oppholdstid, og gått bort fra å bruke tidsbegrensning som et vesentlig virkemiddel. Erfaring fra andre byer viser at det med progressiv innretning av avgiften er mulig å opprettholde kort gjennomsnittlig parkeringstid uten å fastsette kort maksimal P- tid. Rådmannen foreslår derfor å endre reguleringen i sentrumsområdet slik at bruken av parkeringsplassene i hovedsak reguleres av prismekanismen. Dermed oppnås fleksibilitet for ulike brukergrupper uten at det settes rigid begrensning på parkeringstidens lengde. Ordningen blir også mer kundevennlig, ved at stresset ved parkering blir redusert. Ved bruk av SmartPark elektronisk parkeringskort og mobiltelefonparkering, kan stresset reduseres ytterligere ved at det kan betales for faktisk oppholdstid. Det antas ikke å være grunnlag for å endre innkrevingstiden for avgift nå. Endret etterspørsel etter parkering kan tilsi at innkrevingstiden endres. I flere andre byer er etterspørselen etter parkering på ettermiddag og kveld større enn på dagtid. Det har ført til at avgift innkreves også på ettermiddag og kveld. I noen byer er etterspørselen på morgen redusert, slik at innkreving starter senere enn kl 08. Side 386

4 Det foreslås at maksimal P-tid settes til 8 timer, slik at det blir tillatt å parkere hele dagen for brukere som har behov for det, og å fastsette avgiften slik at parkering av lang varighet blir lite attraktiv. Progressiv avgift i hele sentrumsområdet vil gjøre det uaktuelt å bruke parkeringsplasser på gate til arbeidsreiser, i tråd med bystyrets vedtak. For å stimulere til økt besøksparkering foreslås det å opprettholde lav avgift for parkering av kort varighet lavt. Rådmannen foreslår at ordningen i sentrum blir slik: Innkrevingstid uendret: Mandag fredag kl 08 16, lørdag kl 08 15, ingen avgift søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Maksimal P-tid: 8 timer Progressiv avgift: Kr 19,- for første time, kr 24,- for andre time, kr 29,- for 3. og etterfølgende timer. Figur 2 Avgift (kr inkl mva) for parkering i sone 1 i Bodø sentrum med varighet inntil 4 timer, eksisterende ordninger og forslag til ny ordning Parkering av kort varighet er typisk besøkende til handel og service. Målet for ny ordning i sentrum er å opprettholde kort parkeringstid på plasser som i dag har maks P-tid én time, og å redusere parkeringstiden på plasser som nå har ubegrenset P-tid. Forslaget medfører at parkering i én time på plasser som nå har maksimal P-tid én time (markert med rødt i figur 1) vil bli én krone rimeligere enn i dag. På plasser i sentrum som i dag ikke har tidsbegrensning innebærer forslaget at parkering i én time vil koste to kroner mer enn i dag. Parkering på gate med varighet over to timer vil bli vesentlig dyrere enn i dag. Det vil gjøre langtidsparkering lite attraktivt og vil være i samsvar med bystyrets vedtak. Forslag til ny ordning ventes å overføre noe parkering av varighet over 2-3 timer til parkeringsanlegg som har ledig kapasitet. Det er gunstig for handel og service i sentrum, etter som gateparkeringsplasser erfaringsvis genererer vesentlig større omsetning innen handel og service enn plasser i P-anlegg. For brukerne er dessuten P-anleggene rimelige alternative parkeringstilbud til gateparkering. Torggarasjen har i dag avgift kr 14,- per time og Sentrumsgården kr 18,- per time. Samlet for alle avgiftsbelagte gateparkeringsplasser i sentrum vil de foreslåtte endringer medføre nær uendret kostnad for parkering av kort varighet (1 time), og betydelig økt kostnad for parkering Side 387

5 av lang varighet. Økt kostnad for gateparkering er viktig for å stimulere til etablering og drift av nye parkeringsanlegg i sentrum. De foreslåtte endringene bør også ses i sammenheng med at det fortsatt vil bli mulig å langtidsparkere i nytt ytre område med lav avgift (sone 2) som beskrevet nedenfor. Trafikanter som har behov for parkering av varighet ut over 1-2 timer vil dermed ha valget mellom å reise kollektivt, å betale høy avgift i sentrum (sone 1), bruke P-anlegg, eller parkere til lav kostnad i det nye, ytre området (sone 2). De foreslåtte endringer ventes å bidra økt tilgjengelighet og til å redusere omfanget av arbeidsreiseparkering, og overføre arbeidsreiser til kollektive transportmidler i samsvar med bystyrets vedtak. Ordningen er således ikke begrunnet ut fra trafikale hensyn til fremkommelighet som det kan synes at politiet har forutsatt i sin uttalelse. De foreslåtte endringer vil legge til rette for økt besøksparkering i sone 1. Belegg og gjennomsnittlig oppholdstid på plasser som nå har maks P-tid én time antas å øke svakt. På plasser som i dag har ubegrenset P-tid ventes belegg og gjennomsnittlig oppholdstid å bli redusert. Også for sone 1 som helhet ventes belegg og gjennomsnittlig oppholdstid å bli redusert. I praksis innebærer det flere og mer kortvarige parkeringer per plass per dag. Økt antall besøksparkerende er gunstig for handel og service i sentrum Formålet med avgiftsparkering er å oppnå tilgjengelighet og bruk av parkeringsplasser først og fremst til besøksparkering. Avgiftsnivå må derfor fastsettes ut fra lokale forhold. For sammenligningens skyld vises likevel avgift i sentrum av noen norske byer (2010-nivå), sammenlignet med rådmannens forslag til ny parkeringsavgift i Bodø sentrum (se figur 3). Figur 3 Avgift (kr inkl mva) for parkering med varighet inntil 4 timer i sentrum av noen norske byer, og forslag til ny ordning i sone 1 Bodø sentrum Figur 3 viser at sone 1 i Bodø sentrum etter rådmannens forslag vil få avgiftsnivå som ligger betydelig under Oslo sentrum, noe over Tønsberg sentrum og Molde sentrum og nær/under Lillestrøm sentrum og Trondheim sentrum. Oslo sentrum har maks P-tid to timer. I Trondheim sentrum er maks P-tid fem timer. De andre byene som er vist i diagrammet har innkrevingstid som samsvarer med lengden på innkrevingstiden på hverdager. Side 388

6 Rådmannen foreslår at avgiftsparkering sone 1 avgrenses som vist i vedlegget. Avgiftsparkering i sentrumsnært boligområde (sone 2) De fleste eiendommer i sentrumsnære boligområder har biloppstillingsplasser på egen grunn. Noen eiendommer vil likevel ha mangelfull mulighet for parkering på egen grunn. Dette gjelder spesielt for besøksparkering. Regulering av parkering i sentrumsnære boligområder har derfor ikke primært som mål å tilrettelegge for parkering, men å redusere fremmed trafikk og parkering. Dessuten må beboere og næringsdrivende i området, som ikke har mulighet for parkering på egen grunn, ivaretas. Reduksjon av fremmed trafikk og parkering kan skje på ulike måter: forbud mot parkering etablering av boligsoneparkering etablering av ordinær avgiftsparkering Forbud mot parkering Teknisk kan forbud mot parkering etableres med virkning hele døgnet eller del av døgnet. Det kan gjøres generelle unntak fra parkeringsforbud av typen Gjelder ikke forflytningshemmede med offentlig P-tillatelse og Gjelder ikke besøkende til Postkontoret. Det kan derimot ikke gjøres individuelle unntak for bestemte personer eller kjøretøy, f eks for å gi bosatte eller besøkende adgang til å parkere. I de sentrumsnære boliggatene har det tradisjonelt vært tillatt å parkere. I de fleste gater ligger også forholdene fysisk til rette for parkering. Begrenset omfang av parkering kan heller ikke anses å ha så store negative trafikale konsekvenser for trafikksikkerhet og framkommelighet at det tilsier et generelt parkeringsforbud i området. Generelt parkeringsforbud vil være et urimelig sterkt virkemiddel for å begrense trafikk og parkering, som også vil ramme bosatte og virksomheter i området unødig negativt. Et generelt forbud mot parkering kan neppe begrunnes ut fra trafikale forhold. Det finnes dessuten andre og mer velegnede måter å regulere trafikk og parkering. Det er derfor usikkert om Vegvesenet som skiltmyndighet vil godkjenne et generelt parkeringsforbud i sentrumsnære boligområder. Boligsoneparkering Boligsoneparkering er en spesiell ordning som har til formål å tilgodese parkering for bosatte og andre med særlige parkeringsbehov. Boligsoneparkering er hjemlet i parkeringsforskriften 7: Kommunen kan i nærmere avgrensede områder etter behovsprøving reservere parkering for personer bosatt i området eller for andre med særlig behov for slik parkering. Boligsoneparkering krever kommunal forskrift, særskilt skilting, administrative ordninger som inkluderer behovsprøving og håndheving. Ordning med boligsoneparkering har en rekke positive konsekvenser: Boligområdet skjermes for unødig trafikk og parkering, bosatte og næringsdrivende med særlige behov sikres parkeringsmulighet, og miljø og trafikksikkerhet blir bedre som følge av redusert trafikkbelastning. De største ulempene med boligsoneparkering er omfattende og tunge administrative ordninger. Kommunen må behandle søknader om P-tillatelse etter behovsprøving, etablere spesielle ordninger for innkreving av avgift og administrere P-tillatelser. Rådmannen frarår å etablere boligsoneparkering i henhold til parkeringsforskriften 7. Ordinær avgiftsparkering Side 389

7 Det er mulig å oppnå ønskede virkninger i de sentrumsnære boligområdene - redusert omfang av fremmedparkering og sikring av parkering for bosatte - uten urimelige konsekvenser for bosatte og besøkende ved ordinær avgiftsparkering med relativt kort innkrevingstid relativt lav avgift for korttidsparkering mulighet for alle som ønsker det til å kjøpe periodekort (månedskort/halvårskort/årskort) med spesielt lav avgift Avgiftsparkering i sone 2 foreslås å gjelde mandag lørdag kl Dermed oppnås parkeringsmulighet uten å måtte betale avgift på ettermiddag/kveld/natt alle dager, samt på alle røde dager. Det forutsettes gjort mulig å betale for etterfølgende dag(er), slik at ingen behøver å gå ut for å betale eller flytte bilen tidlig om morgenen. Etter som private besøk i hovedsak skjer på kveldstid, vil de fleste besøkende ikke behøve å betale avgift. Den skisserte innkrevingstid vil gjøre gratis parkering for ansatte og besøkende ved sykehuset mulig på ettermiddag/kveld/natt og på røde dager. Det kan bli nødvendig å utvide innkrevingstiden i sone 2 dersom det ikke oppnås ønsket reduksjon av parkeringen i gatene rundt sykehuset. Dette vil bli en avveiing mellom ulemper ved å akseptere noe fremmedparkering og ulemper ved at bosatte og besøkende må betale avgift på ettermiddag/kveld og røde dager. Ved å etablere ordinær avgiftsparkering i sone 2 må avgiften fastsettes slik at den gir ønsket avvising av arbeidsreiseparkering uten å medføre urimelige kostnader for bosatte og besøkende som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn. Rådmannen foreslår at avgiften fastsettes til kr 10,- per time kr 300,- per måned (31 dager) kr 1.500,- per halvår (183 dager) kr 2.500,- per år (365 dager) alle beløp inkludert merverdiavgift. Til sammenligning er avgiften i Trondheim kommunes boligsoneparkeringsordning kr 390,- per måned for 1. bil i husstanden, kr 670,- for 2. bil i husstanden og kr 950,- for tredje bil i husstanden. Næringsdrivende betaler kr 1.270,- per måned. Alle beløp er inkl mva. Ordningen i Trondheim gjelder boligsoneparkering, og kan dermed ikke direkte sammenlignes med forslaget om ordinær avgiftsparkering i sone 2 i Bodø. Det er i ordinær avgiftsparkering ikke mulig å fastsette ulik avgift for bosatte og andre brukere slik det kan gjøres i en boligsoneparkeringsordning. Etter forslaget til avgift i sone 2 vil én dags parkering (i praksis 24 timer fra kjøpstidspunkt for billett) koste kr 60,-. Med så lavt avgiftsnivå som kr 10,- per time anser rådmannen det uaktuelt å fastsette noe tak for avgift per døgn. Det er usikkert om foreslått avgift er høy nok for å unngå uønsket omfang av arbeidsreiseparkering i sone 2, som påpekt i fylkeskommunens uttalelse. Rådmannen foreslår å sette avgiften lavt ved etablering av ordningen for å unngå at bosatte uten parkeringsplass på egen grunn skal få urimelig kostnad for parkering i gate. Dersom omfanget av arbeidsreiseparkering blir stort, kan det bli nødvendig å øke avgiftsnivået. Formelt kan timeavgift og månedsavgift økes uten å øke avgiften for periodekort for halvår og år. I praksis vil det være lite aktuelt for bosatte å betale timeavgift. Ordningen innebærer at alle kan kjøpe periodekort til sterkt rabattert pris i forhold til timeavgiften, og vil ikke påføre beboere større ulemper, i motsetning til det politiet har uttalt. Ved kjøp av periodekort (år/halvår/måned) vil avgiften bli kr 8-12 per avgiftsbelagt dag avhengig av type periodekort. Det vil bli mulig å kjøpe billett på automater for fritt valgt tidsrom inntil 31 kalenderdager (1 måned). Det vil spesielt gjøre ordningen hensiktsmessig for besøkende med opphold inntil en Side 390

8 måned, og vil redusere behovet for salg av periodekort. Av praktiske/administrative grunner bør periodekort selges for hel kalendermåned, halvår som følger kalendermåned eller år som følger kalendermåned. Kjøp av billett fra automat for lang varighet, typisk mer enn ei uke, vil i praksis måtte skje med kredittkort. De nye sikkerhetskravene for betaling med kredittkort (EMV-standarden) vil sannsynligvis gjøre det nødvendig å begrense beløp som kan betales med kredittkort til 50 tilsvarende NOK 400. Ved fastsettelse av månedsavgift over kr 400, kan det derfor ikke gjøres mulig å kjøpe billett fra automat med så lang varighet som en måned. Rådmannen regner med at det foreslåtte avgiftsnivå vil dekke avskrivingskostnad eller leiekostnad for innkrevingsutstyr og skilt, samt kostnader ved drift av ordningen. Etter som omfanget av parkering i sone 2 ventes å bli relativt lite, bør det ikke kalkuleres med at avgiftsparkering i denne sone vil gi overskudd. Det nye området med avgiftsparkering forutsettes regulert som parkeringssone med skilt ved alle innkjøringer, uten nærmere angivelse av hvor det er tillatt å parkere. Sone 2 er i hovedsak foreslått avgrenset innenfor Parkveien og Hålogalandsgata, som vist på vedlagte kart. Området sør for Parkveien nært sykehuset kan få økt omfang av fremmedparkering. Det samme gjelder området vest for Bankgata ved de videregående skolene, som påpekt av fylkeskommunen. Dersom det skjer, bør det vurderes å utvide sone 2 for å hindre uønsket parkering. Slik justering forutsettes å kunne skje administrativt etter høring i området som berøres. Avgrensning er lagt et stykke inn i sidegater for å unngå å plassere soneskilt helt inn mot kryss. Det gjør det lettere for bilfører å oppfatte reguleringen og konsentrere seg om trafikken i selve krysset. Med avgiftsparkering som skissert ventes omfanget av parkering i området å bli mindre enn det er nå. Dermed oppnås mål om redusert arbeidsreiseparkering, og bosatte og besøkende vil være sikret gode parkeringsmuligheter. Innenfor avgiftsbelagt tid ventes det å bli rikelig med ledige plasser i området. Innkrevingsløsningen kan dermed gjøres forholdsvis enkel. Det monteres billettautomater ved alle hovedinnfarter til sone 2, supplert med informasjonsskilt i andre innfarter uten automat. Det vil bli etablert en ordning som gir mulighet for betaling for faktisk parkeringstid ved bruk av billettautomater i nettverk, med mulighet for start og avslutning av kredittkorttransaksjoner på valgfri automat. Periodekort for lenger varighet enn en måned forutsettes solgt av servicetorget. Betaling med mobiltelefon og SmartPark bør tilbys også i dette område. Konklusjon og anbefaling Rådmannen foreslår å endre parkeringsordningen i sentrum slik som beskrevet i saksfremlegget for å begrense bruken av offentlige parkeringsplasser til arbeidsreiseparkering og legge til rette for økt besøksparkering. Det vil gjøre ordningen lettere å kommunisere, og lettere å oppfatte for brukerne. Forslaget ventes å gi følgende virkninger: flere parkeringer av kortere varighet som gir mulighet for økt omsetning av tjenester og varehandel overføring av arbeidsreiser til buss og dermed redusert rushtrafikk mindre omfang av fremmedparkering i randsonen til sentrum (sone 2) overføring av parkering på gategrunn til P-anlegg bedre økonomisk grunnlag for bygging og drift av P-anlegg Side 391

9 Forslag til innstilling 1. Bystyret vedtar med hjemmel i vegtrafikkloven av 16. juni 1965 nr 4 8 og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 2 lokal forskrift om avgiftsparkering i samsvar med vedlegg datert Med hjemmel i lokal forskrift om avgiftsparkering og Forskrift om parkeringsregulering og parkeringsregulering 3-4 fastsettes slik regulering i sone 1, avgrenset som vist på vedlagte kart datert Avgiftsparkering hverdager (mandag fredag) kl 08 16, lørdager kl 08 15, ingen avgift på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Maks P-tid 8 timer Avgift kr 19,- før første time, kr 24,- for andre time, kr 29,- for tredje og etterfølgende timer (inkl mva) og slik regulering i sone 2, avgrenset som vist på vedlagte kart: Avgiftsparkering hverdager (mandag lørdag) kl 09 15, ingen avgift søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Ingen begrensning i P-tid Avgift kr 10,- per time, kr 300,- per måned (31 dager), kr 1.500,- per halvår (183 dager), kr 2.500,- per år (365 dager), inkl mva På automat skal avgift kunne betales for inntil 31 dager. Periodekort selges av servicetorget. Dersom avgrensningen gir utilsiktet virkning, gis rådmannen fullmakt til å justere grensen. Bystyret skal orienteres om slik justering. 3. Iverksetting av den nye ordningen samordnes med etablering av nytt busstilbud i samsvar med Kollektivplan Bodø og kunngjøres før etablering i tillegg til andre målrettede informasjonstiltak. 4. Avgiftsparkeringsordningen skal evalueres annet hvert år, og justeres for å oppnå bruk i henhold til lokal forskrift om avgiftsparkering. Saksbehandler: Henrik K. Brækkan Rolf Kåre Jensen rådmann Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Forskrift om avgiftsparkering i Bodø kommune 2 Kart med avgrensning av sonegrenser for avgiftsparkering 3 Uttalelse fra Statens Vegvesen Region Nord 4 Uttalelse fra NAF Bodø og Omegn 5 Uttalelse fra Salten Politidistrikt 6 Uttalelse fra Hallgeir Karlsen 7 Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune 8 Uttalelse fra KNA Bodø Side 392

10 9 Uttalelse fra Bodø Næringsforum Utrykte vedlegg: Ingen Vedlegg 1 dat Forskrift om avgiftsparkering i Bodø kommune 1 Formål Formålet med denne forskrift er å oppnå ønsket bruk av offentlige parkeringsplasser og å bidra til overføring av reiser fra bil til kollektiv transport. 2 Avgiftsparkering Avgiftsparkering kan etableres i hele kommunen. Bystyret beslutter i hvilke områder det skal være avgiftsparkering. Bystyret fastsetter virketid, maksimal parkeringstid og avgiftssatser. Rådmannen gis fullmakt til å justere grenser mellom områder med ulik regulering. 3 Prioritering av brukere I sentrumsområdet skal avgiftsparkering reguleres slik at det bidrar til vitalisering av handel, service og kultur, og legge til rette for bosetting. På offentlige parkeringsplasser skal avgiftsparkering reguleres slik at følgende grupper prioriteres: forflytningshemmede med offentlig P-tillatelse besøkende varelevering næringsdrivendes servicetrafikk For å sikre god tilgjengelighet skal avgiftsparkering reguleres slik at det på grupper av biloppstillingsplasser i maksimaltime på normal hverdag er minst 5 % ledige plasser, og i 4-timersperiode på normal hverdag er minst 15 % ledige plasser. I boligområder med uønsket fremmed trafikk skal parkering reguleres slik at uønsket trafikk og parkering reduseres. Ved behov kan bystyret beslutte å etablere boligsoneparkering i henhold til parkeringsforskriften 7. 4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. Side 393

11 Vedlegg 2 dat Formannskapets behandling i møte den : Forslag Kirsten Hasvoll (SV) Grensene for sone 2 utvides slik fylkeskommunen foreslår, det vil si at barneskolene og videregående skoler innlemmes i dette. Betalingssatsene for sone 2 iverksettes for 2 år. Omfanget av parkering i dette området skal følges nøye, slik at en etter prøveperioden kan foreta en grundig evaluering i forhold til pris og evt. andre parkeringsbegrensninger. Ifølge vedtak i fylkestinget og bystyret skal kollektivplanens fase 1 (nye busstraseer, økt hyppighet og tilgjengelighet) iverksettes våren 2012). Ny parkeringsordning iverksettes derfor senest Votering Hasvolls første avsnitt falt mot 3 stemmer (KRF, V, SV) Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (FRP, H, V) Hasvolls 2. og 3. avsnitt ble vedtatt mot 3 stemmer (FRP + H) Side 394

12 Formannskapets innstilling 2. Bystyret vedtar med hjemmel i vegtrafikkloven av 16. juni 1965 nr 4 8 og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 2 lokal forskrift om avgiftsparkering i samsvar med vedlegg datert Med hjemmel i lokal forskrift om avgiftsparkering og Forskrift om parkeringsregulering og parkeringsregulering 3-4 fastsettes slik regulering i sone 1, avgrenset som vist på vedlagte kart datert Avgiftsparkering hverdager (mandag fredag) kl 08 16, lørdager kl 08 15, ingen avgift på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Maks P-tid 8 timer Avgift kr 19,- før første time, kr 24,- for andre time, kr 29,- for tredje og etterfølgende timer (inkl mva) og slik regulering i sone 2, avgrenset som vist på vedlagte kart: Avgiftsparkering hverdager (mandag lørdag) kl 09 15, ingen avgift søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Ingen begrensning i P-tid Avgift kr 10,- per time, kr 300,- per måned (31 dager), kr 1.500,- per halvår (183 dager), kr 2.500,- per år (365 dager), inkl mva På automat skal avgift kunne betales for inntil 31 dager. Periodekort selges av servicetorget. Dersom avgrensningen gir utilsiktet virkning, gis rådmannen fullmakt til å justere grensen. Bystyret skal orienteres om slik justering. 5. Iverksetting av den nye ordningen samordnes med etablering av nytt busstilbud i samsvar med Kollektivplan Bodø og kunngjøres før etablering i tillegg til andre målrettede informasjonstiltak. 6. Avgiftsparkeringsordningen skal evalueres annet hvert år, og justeres for å oppnå bruk i henhold til lokal forskrift om avgiftsparkering. 7. Betalingssatsene for sone 2 iverksettes for 2 år. Omfanget av parkering i dette området skal følges nøye, slik at en etter prøveperioden kan foreta en grundig evaluering i forhold til pris og evt. andre parkeringsbegrensninger. 8. Ifølge vedtak i fylkestinget og bystyret skal kollektivplanens fase 1 (nye busstraseer, økt hyppighet og tilgjengelighet) iverksettes våren 2012). Ny parkeringsordning iverksettes derfor senest Side 395

13 Bodø Kommune Teknisk avdeling P.b Bodø Att.: Henrik K.Brækkan NAF Bodø og Omegn Gamle Riksvei Bodø Vår ref.: kfj/bkmm Bodø, Vedr.: Lokal forskrift om avgiftsparkering Vi viser til mottatte høringsforslag, og har en del kommentarer. 1 Formål Ønske om bruk av offentlige parkeringsplasser, og bidra til reiser fra personbil til kollektiv transport - Da må først rutetilbudet økes vesentlig, og prisene senkes tilsvarende. Dette betyr også økede kostnader for alle dem som i dag ikke kan benytte kollektiv transport pga manglende rutetilbud. Dette betyr egentlig en forfordeling av alle de som kan benytte kollektivt. 3 Prioritering av brukere. Avgiftsparkering skal reguleres slik at det bidrar til vitalisering av handel, service og kultur, og legge til rette for bosetting- Beklager, men sett med våre øyne vil dette fungere motsatt. Hvem ønsker å avgiftsparkere mange hundre meter unna en butikk for å handle, når de kan dra et annet sted å parkere gratis ved døren, og så kjøre varene til bilen i en handlevogn? Service og kultur: Ja der blir det ikke noe valg dersom forslaget om parkering gjennomføres, da må det betales avgift enten man liker det eller ikke. Legge til rette for bosetting: Det betyr i praksis at om man bygger et lite hus et sted så tvinges man til å sette av plass på egen tomt, ikke bare til egne biler, men også til gjesteparkering. Ingen drar på besøk på dagtid når man må avgiftsparkere. Varelevering: Der trenges ikke ytterligere prioritering. I nedre del av sentrum er avgiftsparkering, og der dobbeltparkerer de nesten konsekvent. Om de står på avgiftsplass betaler de i alle fall ikke. Næringslivets servicetrafikk: Ja da må kundene i tillegg til regningen på arbeidet betale for parkeringen. Parkering reguleres slik at uønsket trafikk og parkering reguleres: Beklager men med dagens kollektivtilbud må privatbilen fortsatt benyttes i stor utstrekning. Omfanget vil ikke gå mye ned, det vil kun bli nok en inntektskilde for Bodø Kommune, og et øket irritasjonsmoment for de lokale beboerne. Nye soner: Sone 1. Sjøen Biskop Kroghs gt Storgata Bankgata Prinsens gate Moloveien. Kr 19 første time, kr 24 andre time, kr 29 for vidre timer. Mand fredag lørdag Ellers fritt. Beklager med dette blir så dyrt at sentrumsforretningene kjapt velges bort, de kan kun besøkes etter kl 16. Dagens lunsj på et av sentrums hyggelige spisesteder faller nok bort det og. Tlf. NAF-senteret Bodø : NAF medlemsservice : Avd.leder: Sekretær : Mail: Side 396

14 NAF Bodø og Omegn Gamle Riksvei Bodø Sone 2. Fra sone 1 Sjøggata Parkveien (inkl veistumpen bak politihuset), en liten del av Jordbruksveien, Bangata, Torvgata, Prof.schyttes gate, - Hålogalandsgata ned til sone 1. Kr 10 pr time, kr 300 pr mnd, kr pr halvår, og kr pr år. Mand lørdag kl Søndag og helligdager fritt. Beklager men dette blir et konstant og kostbart irritasjonsmoment først og fremst for de stakkarene som bor i området, og er avhengige av å parkere egen bil utenfor eget hus. Beløpene vil bli vanskelige nok for nystartede og barnefamilier som er avhengige av å benytte personbilen. Det burde vært tatt med en friordning for beboerne i sone 2! Vi skjønner ikke helt tanken i hele opplegget. Hva koster det å etablere disse sonene med en rekke bilettautomater? Inntekten blir sannsynligvis ikke noe over 2,5 mill pr år. Kan dette lønne seg, hensyntatt de klare ulempene byens beboere påføres? Vi anbefaler Bodø Kommune å huske på, Bodø er en småby, ikke en storby. Med vennlig hilsen NAF Bodø og Omegn Knut F.Jenssen Tlf. NAF-senteret Bodø : NAF medlemsservice : Avd.leder: Sekretær : Mail: Side 397

15 7 - Bodø kommune Teknisk avdeling v/kommunaldirektør Henrik K. Brækkan P.b BODØ Statens vegvesen Behandlende enhet: Region nord Saksbehandlerfinnvalgsnr: Finn Iversen Vår referanse: Deres referanse: 2011/ /16870 Vår dato: Bodø kommune - Uttalelse til lokal forskrift om avgiftsparkering Vi viser til kommunens brev datert angående lokal forskrift om avgiftsparkering. Statens vegvesen har ingen merknader til forskriften og kommunens forslag til avgiftsbelegging. Statens vegvesen, avdeling Nordland Med hilsen Marianne Eilertsen seksjonsleder Finn Iversen Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Dreyfushammarn 31/33 Statens vegvesen Region nord 8002 BODØ Regnskap Postboks 1403 Båtsfjordveien Bodø Org.nr: VADSØ Telefon: Side 398 Telefaks:

16 POLITIET Bodø kommune v/ Teknisk avdeling Postboks BODØ Deres referanse 2010/16870 Vår referanse 2011/ Dato Høring - Lokal forskrift om avgiftsparkering Politiet er negativ til utvidelse av dagens parkeringssoner i sentrum. Politiet finner ingen gode trafikale begrunnelser for en utvidelse av dagens parkeringssoner. Dersom håndhevelsen av større parkeringssoner ikke blir etter dagens nivå, vil den undergrave generell respekt for paringsreguleringer. Utvidelse av dagens parkeringssoner antas å påføre beboere i sentrumsområder større ulemper. Politiet antar at det formål som siktes ivaretatt bedre kan oppnås med tidsbegrensninger og avgiftsøkning innenfor dagens parkeringssoner. Med hilsen <- Bent re Eilertsen Seksjonsleder Saksbehandler: Per-Sverre Steinbakk Tlf: Salten politidistrikt Side 399

17 I C\ Hallgeir Karlsen Fredensborgveien Bodø 2.febr Bodø Kommune Teknisk avdeling v/ kommunaldirektør Henrik K. Brækkan Postboks Bodø Uttalelese til høring om lokal forskrift om avgiftsparkering Etter forskriftens 1 og 3 er formålet med forskriften å overføre reiser fra bil til kollektiv transport samt legge til rette for bosetting i sentrumsområdet. Med dette formålet er det spesielt vanskelig å forstå hvorfor personer som bor i avgiftsonene må betale en avgift på kr. 2500,- pr. år for å kunne parkere der. Det er jo ikke disse bilene som frakter matpakkekjørerne. Da boligene i avgiftsområdet ble bygd, ble det kun tenkt på parkering til maksimalt en bil på tomtene. Husene er dermed feilplassert på tomtene i forhold til dagens behov for parkeringsplasser. Tomtene kan heller ikke endres til parkeringsplasser uten at beplantning og bomiljø raseres, og selv da er det vanskelig å få til effektiv parkering på tomten. Resultatet er uansett at noen biler må parkere på gaten. Forskriften står også i klar kontrast med nylig vedtatte reguleringsplan for Plysjbyen. Der er hovedformålet med reguleringsplanen å sikre at bomiljøet bevares, og at fremtidige generasjoner får oppleve mellomkrigstidas bomiljø i Bodø by. Forskriften vil i stedet medføre at bomiljøet blir forringet med ødelagte tomter. Slik forskriften fremstår nå, er det vanskelig å se den som noe annet enn en særbeskatning av bileiere som bor i sentrum. Hvis hensikten kun er å ramme matpakkekjørerne, så er det meget enkelt å tildele fri parkering til bileiere som har bostedsadresse i parkeringssonene. Idet fri parkering til beboerne i avgiftssondene fremstår som en glemt paragraf i forskriften og i forhold til dens formål, forventer jeg at dette blir rettet opp før eventuelt vedtak. Med hilsen Hallgei' arlsen Side 400

18 Svar på Høring om lokal forskrift om avgiftsparkering - KNA Bodø Page 1 of 1 Fra: Runar Dato: :06:59 Til: Postmottak Bodø Kommune Tittel: Svar på Høring om lokal forskrift om avgiftsparkering - KNA Bodø Hei, her er noen synspunkter vi i KNA Bodø har på endringene av avgiftsparkering. Mange som jobber i sentrum er avhengig av bil, ikke bare for å kjøre til og fra jobb. Men også for å levere og hente barn i barnehage. Da er det ikke mulig å bruke kollektivtransport, så de blir avhengig av bil. For mange som bor et stykke fra sentrum er også kollektivtilbudet for dårlig til at det kan brukes til pendling. Endring av området for avgiftsparkering vil også påvirke mange som bor innenfor områdene for sone 1 og sone2 og som ikke har egne parkeringsplasser. Vi tror disse endringene vil føre til mindre bruk av sentrum i stedet for å øke besøksparkeringen. På vegne av styret i KNA Bodø Runar Moen file://\\bkntm13\ephortedok$\nyprod\2011\02\07\ html Side

19 Bodø kommune, Teknisk avdeling v/kommunaldirektør Henrik K. Brækkan Postboks BODØ Zrfl BODO NÆRINGS FORUM Deres ref : 2010/16870 HØRINGSUTTALELSE: LOKAL FORSKRIFT TIL AVGIFTSPARKERING FORSLAG TIL NYE SONEGRENSER Vi viser til Deres brev av med invitasjon til høringsuttalelse. Sammen med representanter fra våre medlemsbedrifter har vi hatt anledning til å gi synspunkter til teknisk avdeling underveis i prosessen, etter å ha fått en grundig presentasjon av underliggende utredninger og forslag. Vi har derfor ikke noen bemerkninger til foreliggende forslag til avgiftsparkering og forslag til nye sonegrenser. Imidlertid ber vi Bodø kommune om å ha løpende oppmerksomhet til hvordan systemet i ny sone 2 i praksis vil fungere for besøkende og for beboere med hensyn til informasjon og betalingsautomatenes plassering, slik at man oppnår den ønskede effekten av forskriftsforslagets 3 om at avgiftsparkering skal bidra til vitalisering av handel, service og kultur, og legge til rette for bosetting. Med vennlig hilsen BODØ NÆRINGSFORUM /I; 71,7V)-`5Y-- / //kshild Movik Direktør Side 402

20 tt NorclIANd FYLKESKOMMUNE Samferdsel Vår dato: Vår referanse: 11/3479 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Bodø kommune Postboks BODØ Vedrørende høring om lokal forskrift om avgiftsparkering Det vises til høringsbrev den Nordland fylkeskommunes tilbakemelding er dels basert på en samferdselsfaglig vurdering og på innspill til takst og sonegrenser. Som en følge av det pågående arbeidet med Bypakke Bodø er rekkefølgen av iverksettelse for de ulike tiltakene svært viktig. Eksempelvis er det uheldig å innføre økte parkeringsrestriksjoner før kollektivtilbudet er forbedret og tilrettelagt ihht. Kollektivplan Bodø. Parkeringsavgifter og kollektivtrafikk Stortingsmelding nr. 16 Nasjonal transportplan (NTP) legger føringer og retningslinjer for hvordan en skal innarbeide en endret transportform i byområdene. Det vil si; hvordan en skal få til en dreining fra stadig økende bilbruk til å få flere til å velge kollektiv som transportform. NTPs kap. 9 omhandler bl.a. beskrivelse av hvilke virkemidler som må tas i bruk for at nødvendige målsetninger om å få flere reisende over på kollektiv skal ha effekt. Det fokuseres bl.a. på at det ikke er nok å forsterke/forbedret kollektivsystem alene, men at et sett av virkemidler må tas i bruk for at dette skal gi et positivt resultat. I denne forbindelse nevnes punkter som; bedre samordnet arealplanlegging forbedret jernbanestruktur (der dette er nødvendig) bedre reisegarantier (bedre kundefokus) køprising og parkeringsrestriksjoner bedre tilrettelegging for kollektivtrafikken (kollektivfelt, signalprioritering, fremkommelighetstiltak etc.) bedret informasjonsteknologi Dette er prinsipper som er tatt med i utarbeidelsen av Kollektivplan Bodø. Hvis disse virkemidlene er på plass, vil det være retningsgivende for graden av suksess en omlegging av kollektivsystemet vil ha, dvs, at en får en dreining til økt kollektivbruk og mindre bilbruk. Kollektivplanen Bodø vil bli endelig politisk behandlet denne måneden og vil dermed være et retningsgivende dokument for utviklingen av kollektivsystemet i byen de nærmeste ti årene. Adresse Besøksadresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Bjørnar Klausen Fylkeshuset Tlf: Enhet: Samferdsel 8048 Bodø Faks: E-post: Side 403

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Hva skjer med Faktor:P?

Hva skjer med Faktor:P? 012011 Nr 1 September 2011 5. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fremtidsrettet P-hus 6 Parkeringsrevolusjon? 11 EMV Hva skjer med Faktor:P? NorBill serie 3080 EMV Nå med EMV kortleser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer