Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum"

Transkript

1 Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet /47 Bystyret Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Sammendrag Bystyret behandlet i møte 12. februar 2009 sak om helhetlig parkeringspolitikk (sak 09/04), og fattet prinsippvedtak om betydelig utvidelse av dagens sone for avgiftsparkering i den hensikt å bedre tilgjengeligheten til sentrum og øke andelen kollektivreiser til/fra sentrum. Som tidligere redegjort har rådmannen ansett at innføring av ny parkeringssone og justering av grenser for eksisterende soner har karakter av lokal forskrift. I denne saken foreslår rådmannen å endre avgiftsparkeringen i sentrum for å begrense bruken av offentlige parkeringsplasser til arbeidsreiser og stimulere til økt besøksparkering, i tråd med bystyrets vedtak i sak 09/04. Rådmannen foreslår videre å endre avgiftsparkeringen sentrum slik at det blir ens regulering på alle plasser, samt å justere grensene for området (sone 1). For å redusere omfanget av fremmed trafikk og parkering foreslås det å etablere et nytt område med avgiftsparkering sør og øst for sentrum (sone 2). Kart med avgrensning av nye sonegrenser følger vedlagt som trykt vedlegg. Konsulentfirma Rambøll har bistått i utredning av denne saken. Saksopplysninger Tidligere vedtak om avgiftsparkering gjelder det området som nå har avgiftsparkering. Utvidelse av området krever dermed nytt vedtak. Rådmannen anser det hensiktsmessig å fastsette lokal forskrift som hjemler avgiftparkering i hele kommunen, med retningslinjer som angir hvordan avgiftsparkering skal fungere. Det vil gjøre det enklere hvis området skal utvides eller innføres avgiftsparkering i annen del av kommunen. Slik utkastet til lokal forskrift er utformet, vil det ligge til bystyret å gjøre vedtak om hvor det skal være avgiftsparkering og hvilke ordninger som skal gjelde. Utkast til lokal forskrift og forslag til ny parkeringsordning har ved høringsbrev vært forelagt en rekke instanser og har vært utlagt til offentlig ettersyn med uttalefrist 4. februar. Det er innkommet 7 uttalelser som følger vedlagt som trykte vedlegg. Uttalelsene vil ikke bli behandlet særskilt, men rådmannens kommentarer fremgår under avsnittet vurderinger i hovedsak uten direkte referanse til de enkelte uttalelsene. Side 384

2 Gjeldende parkeringsordning i sentrum Område som i dag har avgiftsparkeringen er vist i kartet nedenfor: Figur 1: Område med avgiftsparkering i Bodø sentrum 2010 Innenfor området som nå har avgiftsparkering var det i 2010 ca 800 avgiftsbelagte biloppstillingsplasser. Avgift innkreves nå mandag fredag kl 08-16, lørdager kl Parkeringsplasser markert med rødt har avgift kr 20,- per time (inkl mva) og maks P-tid 1 time. Øvrige plasser har avgift kr 17,- per time (inkl mva) og ubegrenset maksimal P-tid. Utfordringer Gjeldende ordning for avgiftsparkering i sentrum er lite fleksibel. På et stort antall plasser (markert med rødt) er det bare tillatt å parkere inntil én time. De øvrige avgiftsbelagte plasser har ubegrenset tillatt parkeringstid, og har ingen innretning av parkeringsavgiften for å stimulere til parkering av kort varighet. Sentrumsnære boligområder har i dag stort sett avgiftsfri parkering. Det gjør det attraktivt å bruke gatene i de sentrumsnære boligområdene til langtidsparkering for arbeidsreiser. Uregulert parkering i sentrumsnære boligområder fører til at boligområdene blir utsatt for fremmed trafikk og parkering. Presset på arbeidsreiseparkering er spesielt stort i området rundt sykehuset, som ikke har tilrettelagt parkering for alle ansatte. Kommunen har som mål at arbeidsreiser med bil skal overføres til kollektiv transport. Ved siden av å bedre kollektivtransporttilbudet er restriksjoner på langtidsparkering og parkeringsavgift de viktigste virkemidlene for å oppnå slik overføring. Parkeringsseksjonen har gjennomført beleggsregistrering på avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum onsdag 23. juni 2010 og torsdag 1. juli Gjennomsnittsbelegget på alle plasser for hele Side 385

3 dagen (kl 08-16) var 23. juni 48,6 % og 1. juli 44,1 %. Belegget ble også registrert i perioden 7. oktober 14. oktober 2008, og var den gang i gjennomsnitt 61 %. Det er grunn til å anta at belegg registrert 23. juni og 1. juli 2010 ligger noe under årsgjennomsnittet, mens belegg registrert i oktober 2008 antas å være nær årsgjennomsnittet. For at tilgjengeligheten skal oppleves som god er det vanlig å sette som mål at belegget på gruppe av biloppstillingsplasser i maksimaltime ikke skal overstige 95 % og for 4-timers intervall ikke skal overstige 85 %. Flere kommuner har fastsatt parkeringspolitikk med operative mål i henhold til dette. Gater med høyt belegg i 2010 ligger spredt over hele sentrumsområdet: Tollbugata, Sjøgata ved Sentrumsgården, Hundholmgata, Nedre Torg, Torvgata ved Paviljongen, Sjøgata, Kongens gate mellom Hålogalandsgata og Sandgata, Storgata øst for Hålogalandsgata, Prof. Schyttes gate mellom Storgata og Dronningens gate og Dronningens gate mellom Prof. Schyttes gate og Torvgata. Dokumentasjonen av parkeringsbelegget indikerer at det i sentrumsområdet som helhet er rimelig god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er derfor ikke grunn til noen vesentlig endring av avgiftsnivået for parkering av kort varighet. For å redusere omfanget av arbeidsreiseparkering bør imidlertid avgiftene økes for parkering av lang varighet. De to gjeldende ordningene for avgiftsparkering i sentrum har liten forskjell i avgift og finnes innfor det samme geografiske området. Forskjellen mellom ordningene består dermed først og fremst i ulik maksimal P-tid, henholdsvis én time og ubegrenset. Vurderinger Avgiftsparkering i sentrum (sone 1) Rådmannen foreslår å utvide sentrumsområdet (sone 1), slik at dette området avgrenses umiddelbart sør for Prinsens gate mellom Hernesveien og Bankgata, samt at området ved Jernbanestasjonen inkluderes. I tillegg foreslås det et nytt område med avgiftsparkering i boligområdene som grenser opp mot sentrum i sør (sone 2). Ettersom etterspørselen etter parkering i dette område er vesentlig lavere enn i sentrum, vil det der være grunnlag for klart lavere avgiftsnivå enn i sentrum. Når det innføres avgift i tilstøtende område som hittil har hatt gratis parkering, må det påregnes at noen av de som tidligere har parkert i boligområdene med ny ordning vil velge å parkere i sentrum, spesielt gjelder det parkering av kort varighet. Det tilsier at avgiftsnivået i sentrum bør økes noe for å kompensere for økt etterspørsel. Bodø er en av få byer som har så kort maksimal P-tid som én time på en stor andel av parkeringsplassene i sentrum. Siden 1985 har mange byer gått over til å bruke prismekanismen som viktigste instrument for å regulere belegg og oppholdstid, og gått bort fra å bruke tidsbegrensning som et vesentlig virkemiddel. Erfaring fra andre byer viser at det med progressiv innretning av avgiften er mulig å opprettholde kort gjennomsnittlig parkeringstid uten å fastsette kort maksimal P- tid. Rådmannen foreslår derfor å endre reguleringen i sentrumsområdet slik at bruken av parkeringsplassene i hovedsak reguleres av prismekanismen. Dermed oppnås fleksibilitet for ulike brukergrupper uten at det settes rigid begrensning på parkeringstidens lengde. Ordningen blir også mer kundevennlig, ved at stresset ved parkering blir redusert. Ved bruk av SmartPark elektronisk parkeringskort og mobiltelefonparkering, kan stresset reduseres ytterligere ved at det kan betales for faktisk oppholdstid. Det antas ikke å være grunnlag for å endre innkrevingstiden for avgift nå. Endret etterspørsel etter parkering kan tilsi at innkrevingstiden endres. I flere andre byer er etterspørselen etter parkering på ettermiddag og kveld større enn på dagtid. Det har ført til at avgift innkreves også på ettermiddag og kveld. I noen byer er etterspørselen på morgen redusert, slik at innkreving starter senere enn kl 08. Side 386

4 Det foreslås at maksimal P-tid settes til 8 timer, slik at det blir tillatt å parkere hele dagen for brukere som har behov for det, og å fastsette avgiften slik at parkering av lang varighet blir lite attraktiv. Progressiv avgift i hele sentrumsområdet vil gjøre det uaktuelt å bruke parkeringsplasser på gate til arbeidsreiser, i tråd med bystyrets vedtak. For å stimulere til økt besøksparkering foreslås det å opprettholde lav avgift for parkering av kort varighet lavt. Rådmannen foreslår at ordningen i sentrum blir slik: Innkrevingstid uendret: Mandag fredag kl 08 16, lørdag kl 08 15, ingen avgift søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Maksimal P-tid: 8 timer Progressiv avgift: Kr 19,- for første time, kr 24,- for andre time, kr 29,- for 3. og etterfølgende timer. Figur 2 Avgift (kr inkl mva) for parkering i sone 1 i Bodø sentrum med varighet inntil 4 timer, eksisterende ordninger og forslag til ny ordning Parkering av kort varighet er typisk besøkende til handel og service. Målet for ny ordning i sentrum er å opprettholde kort parkeringstid på plasser som i dag har maks P-tid én time, og å redusere parkeringstiden på plasser som nå har ubegrenset P-tid. Forslaget medfører at parkering i én time på plasser som nå har maksimal P-tid én time (markert med rødt i figur 1) vil bli én krone rimeligere enn i dag. På plasser i sentrum som i dag ikke har tidsbegrensning innebærer forslaget at parkering i én time vil koste to kroner mer enn i dag. Parkering på gate med varighet over to timer vil bli vesentlig dyrere enn i dag. Det vil gjøre langtidsparkering lite attraktivt og vil være i samsvar med bystyrets vedtak. Forslag til ny ordning ventes å overføre noe parkering av varighet over 2-3 timer til parkeringsanlegg som har ledig kapasitet. Det er gunstig for handel og service i sentrum, etter som gateparkeringsplasser erfaringsvis genererer vesentlig større omsetning innen handel og service enn plasser i P-anlegg. For brukerne er dessuten P-anleggene rimelige alternative parkeringstilbud til gateparkering. Torggarasjen har i dag avgift kr 14,- per time og Sentrumsgården kr 18,- per time. Samlet for alle avgiftsbelagte gateparkeringsplasser i sentrum vil de foreslåtte endringer medføre nær uendret kostnad for parkering av kort varighet (1 time), og betydelig økt kostnad for parkering Side 387

5 av lang varighet. Økt kostnad for gateparkering er viktig for å stimulere til etablering og drift av nye parkeringsanlegg i sentrum. De foreslåtte endringene bør også ses i sammenheng med at det fortsatt vil bli mulig å langtidsparkere i nytt ytre område med lav avgift (sone 2) som beskrevet nedenfor. Trafikanter som har behov for parkering av varighet ut over 1-2 timer vil dermed ha valget mellom å reise kollektivt, å betale høy avgift i sentrum (sone 1), bruke P-anlegg, eller parkere til lav kostnad i det nye, ytre området (sone 2). De foreslåtte endringer ventes å bidra økt tilgjengelighet og til å redusere omfanget av arbeidsreiseparkering, og overføre arbeidsreiser til kollektive transportmidler i samsvar med bystyrets vedtak. Ordningen er således ikke begrunnet ut fra trafikale hensyn til fremkommelighet som det kan synes at politiet har forutsatt i sin uttalelse. De foreslåtte endringer vil legge til rette for økt besøksparkering i sone 1. Belegg og gjennomsnittlig oppholdstid på plasser som nå har maks P-tid én time antas å øke svakt. På plasser som i dag har ubegrenset P-tid ventes belegg og gjennomsnittlig oppholdstid å bli redusert. Også for sone 1 som helhet ventes belegg og gjennomsnittlig oppholdstid å bli redusert. I praksis innebærer det flere og mer kortvarige parkeringer per plass per dag. Økt antall besøksparkerende er gunstig for handel og service i sentrum Formålet med avgiftsparkering er å oppnå tilgjengelighet og bruk av parkeringsplasser først og fremst til besøksparkering. Avgiftsnivå må derfor fastsettes ut fra lokale forhold. For sammenligningens skyld vises likevel avgift i sentrum av noen norske byer (2010-nivå), sammenlignet med rådmannens forslag til ny parkeringsavgift i Bodø sentrum (se figur 3). Figur 3 Avgift (kr inkl mva) for parkering med varighet inntil 4 timer i sentrum av noen norske byer, og forslag til ny ordning i sone 1 Bodø sentrum Figur 3 viser at sone 1 i Bodø sentrum etter rådmannens forslag vil få avgiftsnivå som ligger betydelig under Oslo sentrum, noe over Tønsberg sentrum og Molde sentrum og nær/under Lillestrøm sentrum og Trondheim sentrum. Oslo sentrum har maks P-tid to timer. I Trondheim sentrum er maks P-tid fem timer. De andre byene som er vist i diagrammet har innkrevingstid som samsvarer med lengden på innkrevingstiden på hverdager. Side 388

6 Rådmannen foreslår at avgiftsparkering sone 1 avgrenses som vist i vedlegget. Avgiftsparkering i sentrumsnært boligområde (sone 2) De fleste eiendommer i sentrumsnære boligområder har biloppstillingsplasser på egen grunn. Noen eiendommer vil likevel ha mangelfull mulighet for parkering på egen grunn. Dette gjelder spesielt for besøksparkering. Regulering av parkering i sentrumsnære boligområder har derfor ikke primært som mål å tilrettelegge for parkering, men å redusere fremmed trafikk og parkering. Dessuten må beboere og næringsdrivende i området, som ikke har mulighet for parkering på egen grunn, ivaretas. Reduksjon av fremmed trafikk og parkering kan skje på ulike måter: forbud mot parkering etablering av boligsoneparkering etablering av ordinær avgiftsparkering Forbud mot parkering Teknisk kan forbud mot parkering etableres med virkning hele døgnet eller del av døgnet. Det kan gjøres generelle unntak fra parkeringsforbud av typen Gjelder ikke forflytningshemmede med offentlig P-tillatelse og Gjelder ikke besøkende til Postkontoret. Det kan derimot ikke gjøres individuelle unntak for bestemte personer eller kjøretøy, f eks for å gi bosatte eller besøkende adgang til å parkere. I de sentrumsnære boliggatene har det tradisjonelt vært tillatt å parkere. I de fleste gater ligger også forholdene fysisk til rette for parkering. Begrenset omfang av parkering kan heller ikke anses å ha så store negative trafikale konsekvenser for trafikksikkerhet og framkommelighet at det tilsier et generelt parkeringsforbud i området. Generelt parkeringsforbud vil være et urimelig sterkt virkemiddel for å begrense trafikk og parkering, som også vil ramme bosatte og virksomheter i området unødig negativt. Et generelt forbud mot parkering kan neppe begrunnes ut fra trafikale forhold. Det finnes dessuten andre og mer velegnede måter å regulere trafikk og parkering. Det er derfor usikkert om Vegvesenet som skiltmyndighet vil godkjenne et generelt parkeringsforbud i sentrumsnære boligområder. Boligsoneparkering Boligsoneparkering er en spesiell ordning som har til formål å tilgodese parkering for bosatte og andre med særlige parkeringsbehov. Boligsoneparkering er hjemlet i parkeringsforskriften 7: Kommunen kan i nærmere avgrensede områder etter behovsprøving reservere parkering for personer bosatt i området eller for andre med særlig behov for slik parkering. Boligsoneparkering krever kommunal forskrift, særskilt skilting, administrative ordninger som inkluderer behovsprøving og håndheving. Ordning med boligsoneparkering har en rekke positive konsekvenser: Boligområdet skjermes for unødig trafikk og parkering, bosatte og næringsdrivende med særlige behov sikres parkeringsmulighet, og miljø og trafikksikkerhet blir bedre som følge av redusert trafikkbelastning. De største ulempene med boligsoneparkering er omfattende og tunge administrative ordninger. Kommunen må behandle søknader om P-tillatelse etter behovsprøving, etablere spesielle ordninger for innkreving av avgift og administrere P-tillatelser. Rådmannen frarår å etablere boligsoneparkering i henhold til parkeringsforskriften 7. Ordinær avgiftsparkering Side 389

7 Det er mulig å oppnå ønskede virkninger i de sentrumsnære boligområdene - redusert omfang av fremmedparkering og sikring av parkering for bosatte - uten urimelige konsekvenser for bosatte og besøkende ved ordinær avgiftsparkering med relativt kort innkrevingstid relativt lav avgift for korttidsparkering mulighet for alle som ønsker det til å kjøpe periodekort (månedskort/halvårskort/årskort) med spesielt lav avgift Avgiftsparkering i sone 2 foreslås å gjelde mandag lørdag kl Dermed oppnås parkeringsmulighet uten å måtte betale avgift på ettermiddag/kveld/natt alle dager, samt på alle røde dager. Det forutsettes gjort mulig å betale for etterfølgende dag(er), slik at ingen behøver å gå ut for å betale eller flytte bilen tidlig om morgenen. Etter som private besøk i hovedsak skjer på kveldstid, vil de fleste besøkende ikke behøve å betale avgift. Den skisserte innkrevingstid vil gjøre gratis parkering for ansatte og besøkende ved sykehuset mulig på ettermiddag/kveld/natt og på røde dager. Det kan bli nødvendig å utvide innkrevingstiden i sone 2 dersom det ikke oppnås ønsket reduksjon av parkeringen i gatene rundt sykehuset. Dette vil bli en avveiing mellom ulemper ved å akseptere noe fremmedparkering og ulemper ved at bosatte og besøkende må betale avgift på ettermiddag/kveld og røde dager. Ved å etablere ordinær avgiftsparkering i sone 2 må avgiften fastsettes slik at den gir ønsket avvising av arbeidsreiseparkering uten å medføre urimelige kostnader for bosatte og besøkende som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn. Rådmannen foreslår at avgiften fastsettes til kr 10,- per time kr 300,- per måned (31 dager) kr 1.500,- per halvår (183 dager) kr 2.500,- per år (365 dager) alle beløp inkludert merverdiavgift. Til sammenligning er avgiften i Trondheim kommunes boligsoneparkeringsordning kr 390,- per måned for 1. bil i husstanden, kr 670,- for 2. bil i husstanden og kr 950,- for tredje bil i husstanden. Næringsdrivende betaler kr 1.270,- per måned. Alle beløp er inkl mva. Ordningen i Trondheim gjelder boligsoneparkering, og kan dermed ikke direkte sammenlignes med forslaget om ordinær avgiftsparkering i sone 2 i Bodø. Det er i ordinær avgiftsparkering ikke mulig å fastsette ulik avgift for bosatte og andre brukere slik det kan gjøres i en boligsoneparkeringsordning. Etter forslaget til avgift i sone 2 vil én dags parkering (i praksis 24 timer fra kjøpstidspunkt for billett) koste kr 60,-. Med så lavt avgiftsnivå som kr 10,- per time anser rådmannen det uaktuelt å fastsette noe tak for avgift per døgn. Det er usikkert om foreslått avgift er høy nok for å unngå uønsket omfang av arbeidsreiseparkering i sone 2, som påpekt i fylkeskommunens uttalelse. Rådmannen foreslår å sette avgiften lavt ved etablering av ordningen for å unngå at bosatte uten parkeringsplass på egen grunn skal få urimelig kostnad for parkering i gate. Dersom omfanget av arbeidsreiseparkering blir stort, kan det bli nødvendig å øke avgiftsnivået. Formelt kan timeavgift og månedsavgift økes uten å øke avgiften for periodekort for halvår og år. I praksis vil det være lite aktuelt for bosatte å betale timeavgift. Ordningen innebærer at alle kan kjøpe periodekort til sterkt rabattert pris i forhold til timeavgiften, og vil ikke påføre beboere større ulemper, i motsetning til det politiet har uttalt. Ved kjøp av periodekort (år/halvår/måned) vil avgiften bli kr 8-12 per avgiftsbelagt dag avhengig av type periodekort. Det vil bli mulig å kjøpe billett på automater for fritt valgt tidsrom inntil 31 kalenderdager (1 måned). Det vil spesielt gjøre ordningen hensiktsmessig for besøkende med opphold inntil en Side 390

8 måned, og vil redusere behovet for salg av periodekort. Av praktiske/administrative grunner bør periodekort selges for hel kalendermåned, halvår som følger kalendermåned eller år som følger kalendermåned. Kjøp av billett fra automat for lang varighet, typisk mer enn ei uke, vil i praksis måtte skje med kredittkort. De nye sikkerhetskravene for betaling med kredittkort (EMV-standarden) vil sannsynligvis gjøre det nødvendig å begrense beløp som kan betales med kredittkort til 50 tilsvarende NOK 400. Ved fastsettelse av månedsavgift over kr 400, kan det derfor ikke gjøres mulig å kjøpe billett fra automat med så lang varighet som en måned. Rådmannen regner med at det foreslåtte avgiftsnivå vil dekke avskrivingskostnad eller leiekostnad for innkrevingsutstyr og skilt, samt kostnader ved drift av ordningen. Etter som omfanget av parkering i sone 2 ventes å bli relativt lite, bør det ikke kalkuleres med at avgiftsparkering i denne sone vil gi overskudd. Det nye området med avgiftsparkering forutsettes regulert som parkeringssone med skilt ved alle innkjøringer, uten nærmere angivelse av hvor det er tillatt å parkere. Sone 2 er i hovedsak foreslått avgrenset innenfor Parkveien og Hålogalandsgata, som vist på vedlagte kart. Området sør for Parkveien nært sykehuset kan få økt omfang av fremmedparkering. Det samme gjelder området vest for Bankgata ved de videregående skolene, som påpekt av fylkeskommunen. Dersom det skjer, bør det vurderes å utvide sone 2 for å hindre uønsket parkering. Slik justering forutsettes å kunne skje administrativt etter høring i området som berøres. Avgrensning er lagt et stykke inn i sidegater for å unngå å plassere soneskilt helt inn mot kryss. Det gjør det lettere for bilfører å oppfatte reguleringen og konsentrere seg om trafikken i selve krysset. Med avgiftsparkering som skissert ventes omfanget av parkering i området å bli mindre enn det er nå. Dermed oppnås mål om redusert arbeidsreiseparkering, og bosatte og besøkende vil være sikret gode parkeringsmuligheter. Innenfor avgiftsbelagt tid ventes det å bli rikelig med ledige plasser i området. Innkrevingsløsningen kan dermed gjøres forholdsvis enkel. Det monteres billettautomater ved alle hovedinnfarter til sone 2, supplert med informasjonsskilt i andre innfarter uten automat. Det vil bli etablert en ordning som gir mulighet for betaling for faktisk parkeringstid ved bruk av billettautomater i nettverk, med mulighet for start og avslutning av kredittkorttransaksjoner på valgfri automat. Periodekort for lenger varighet enn en måned forutsettes solgt av servicetorget. Betaling med mobiltelefon og SmartPark bør tilbys også i dette område. Konklusjon og anbefaling Rådmannen foreslår å endre parkeringsordningen i sentrum slik som beskrevet i saksfremlegget for å begrense bruken av offentlige parkeringsplasser til arbeidsreiseparkering og legge til rette for økt besøksparkering. Det vil gjøre ordningen lettere å kommunisere, og lettere å oppfatte for brukerne. Forslaget ventes å gi følgende virkninger: flere parkeringer av kortere varighet som gir mulighet for økt omsetning av tjenester og varehandel overføring av arbeidsreiser til buss og dermed redusert rushtrafikk mindre omfang av fremmedparkering i randsonen til sentrum (sone 2) overføring av parkering på gategrunn til P-anlegg bedre økonomisk grunnlag for bygging og drift av P-anlegg Side 391

9 Forslag til innstilling 1. Bystyret vedtar med hjemmel i vegtrafikkloven av 16. juni 1965 nr 4 8 og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 2 lokal forskrift om avgiftsparkering i samsvar med vedlegg datert Med hjemmel i lokal forskrift om avgiftsparkering og Forskrift om parkeringsregulering og parkeringsregulering 3-4 fastsettes slik regulering i sone 1, avgrenset som vist på vedlagte kart datert Avgiftsparkering hverdager (mandag fredag) kl 08 16, lørdager kl 08 15, ingen avgift på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Maks P-tid 8 timer Avgift kr 19,- før første time, kr 24,- for andre time, kr 29,- for tredje og etterfølgende timer (inkl mva) og slik regulering i sone 2, avgrenset som vist på vedlagte kart: Avgiftsparkering hverdager (mandag lørdag) kl 09 15, ingen avgift søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Ingen begrensning i P-tid Avgift kr 10,- per time, kr 300,- per måned (31 dager), kr 1.500,- per halvår (183 dager), kr 2.500,- per år (365 dager), inkl mva På automat skal avgift kunne betales for inntil 31 dager. Periodekort selges av servicetorget. Dersom avgrensningen gir utilsiktet virkning, gis rådmannen fullmakt til å justere grensen. Bystyret skal orienteres om slik justering. 3. Iverksetting av den nye ordningen samordnes med etablering av nytt busstilbud i samsvar med Kollektivplan Bodø og kunngjøres før etablering i tillegg til andre målrettede informasjonstiltak. 4. Avgiftsparkeringsordningen skal evalueres annet hvert år, og justeres for å oppnå bruk i henhold til lokal forskrift om avgiftsparkering. Saksbehandler: Henrik K. Brækkan Rolf Kåre Jensen rådmann Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Forskrift om avgiftsparkering i Bodø kommune 2 Kart med avgrensning av sonegrenser for avgiftsparkering 3 Uttalelse fra Statens Vegvesen Region Nord 4 Uttalelse fra NAF Bodø og Omegn 5 Uttalelse fra Salten Politidistrikt 6 Uttalelse fra Hallgeir Karlsen 7 Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune 8 Uttalelse fra KNA Bodø Side 392

10 9 Uttalelse fra Bodø Næringsforum Utrykte vedlegg: Ingen Vedlegg 1 dat Forskrift om avgiftsparkering i Bodø kommune 1 Formål Formålet med denne forskrift er å oppnå ønsket bruk av offentlige parkeringsplasser og å bidra til overføring av reiser fra bil til kollektiv transport. 2 Avgiftsparkering Avgiftsparkering kan etableres i hele kommunen. Bystyret beslutter i hvilke områder det skal være avgiftsparkering. Bystyret fastsetter virketid, maksimal parkeringstid og avgiftssatser. Rådmannen gis fullmakt til å justere grenser mellom områder med ulik regulering. 3 Prioritering av brukere I sentrumsområdet skal avgiftsparkering reguleres slik at det bidrar til vitalisering av handel, service og kultur, og legge til rette for bosetting. På offentlige parkeringsplasser skal avgiftsparkering reguleres slik at følgende grupper prioriteres: forflytningshemmede med offentlig P-tillatelse besøkende varelevering næringsdrivendes servicetrafikk For å sikre god tilgjengelighet skal avgiftsparkering reguleres slik at det på grupper av biloppstillingsplasser i maksimaltime på normal hverdag er minst 5 % ledige plasser, og i 4-timersperiode på normal hverdag er minst 15 % ledige plasser. I boligområder med uønsket fremmed trafikk skal parkering reguleres slik at uønsket trafikk og parkering reduseres. Ved behov kan bystyret beslutte å etablere boligsoneparkering i henhold til parkeringsforskriften 7. 4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. Side 393

11 Vedlegg 2 dat Formannskapets behandling i møte den : Forslag Kirsten Hasvoll (SV) Grensene for sone 2 utvides slik fylkeskommunen foreslår, det vil si at barneskolene og videregående skoler innlemmes i dette. Betalingssatsene for sone 2 iverksettes for 2 år. Omfanget av parkering i dette området skal følges nøye, slik at en etter prøveperioden kan foreta en grundig evaluering i forhold til pris og evt. andre parkeringsbegrensninger. Ifølge vedtak i fylkestinget og bystyret skal kollektivplanens fase 1 (nye busstraseer, økt hyppighet og tilgjengelighet) iverksettes våren 2012). Ny parkeringsordning iverksettes derfor senest Votering Hasvolls første avsnitt falt mot 3 stemmer (KRF, V, SV) Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (FRP, H, V) Hasvolls 2. og 3. avsnitt ble vedtatt mot 3 stemmer (FRP + H) Side 394

12 Formannskapets innstilling 2. Bystyret vedtar med hjemmel i vegtrafikkloven av 16. juni 1965 nr 4 8 og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 2 lokal forskrift om avgiftsparkering i samsvar med vedlegg datert Med hjemmel i lokal forskrift om avgiftsparkering og Forskrift om parkeringsregulering og parkeringsregulering 3-4 fastsettes slik regulering i sone 1, avgrenset som vist på vedlagte kart datert Avgiftsparkering hverdager (mandag fredag) kl 08 16, lørdager kl 08 15, ingen avgift på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Maks P-tid 8 timer Avgift kr 19,- før første time, kr 24,- for andre time, kr 29,- for tredje og etterfølgende timer (inkl mva) og slik regulering i sone 2, avgrenset som vist på vedlagte kart: Avgiftsparkering hverdager (mandag lørdag) kl 09 15, ingen avgift søndager, helligdager og offentlige høytidsdager Ingen begrensning i P-tid Avgift kr 10,- per time, kr 300,- per måned (31 dager), kr 1.500,- per halvår (183 dager), kr 2.500,- per år (365 dager), inkl mva På automat skal avgift kunne betales for inntil 31 dager. Periodekort selges av servicetorget. Dersom avgrensningen gir utilsiktet virkning, gis rådmannen fullmakt til å justere grensen. Bystyret skal orienteres om slik justering. 5. Iverksetting av den nye ordningen samordnes med etablering av nytt busstilbud i samsvar med Kollektivplan Bodø og kunngjøres før etablering i tillegg til andre målrettede informasjonstiltak. 6. Avgiftsparkeringsordningen skal evalueres annet hvert år, og justeres for å oppnå bruk i henhold til lokal forskrift om avgiftsparkering. 7. Betalingssatsene for sone 2 iverksettes for 2 år. Omfanget av parkering i dette området skal følges nøye, slik at en etter prøveperioden kan foreta en grundig evaluering i forhold til pris og evt. andre parkeringsbegrensninger. 8. Ifølge vedtak i fylkestinget og bystyret skal kollektivplanens fase 1 (nye busstraseer, økt hyppighet og tilgjengelighet) iverksettes våren 2012). Ny parkeringsordning iverksettes derfor senest Side 395

13 Bodø Kommune Teknisk avdeling P.b Bodø Att.: Henrik K.Brækkan NAF Bodø og Omegn Gamle Riksvei Bodø Vår ref.: kfj/bkmm Bodø, Vedr.: Lokal forskrift om avgiftsparkering Vi viser til mottatte høringsforslag, og har en del kommentarer. 1 Formål Ønske om bruk av offentlige parkeringsplasser, og bidra til reiser fra personbil til kollektiv transport - Da må først rutetilbudet økes vesentlig, og prisene senkes tilsvarende. Dette betyr også økede kostnader for alle dem som i dag ikke kan benytte kollektiv transport pga manglende rutetilbud. Dette betyr egentlig en forfordeling av alle de som kan benytte kollektivt. 3 Prioritering av brukere. Avgiftsparkering skal reguleres slik at det bidrar til vitalisering av handel, service og kultur, og legge til rette for bosetting- Beklager, men sett med våre øyne vil dette fungere motsatt. Hvem ønsker å avgiftsparkere mange hundre meter unna en butikk for å handle, når de kan dra et annet sted å parkere gratis ved døren, og så kjøre varene til bilen i en handlevogn? Service og kultur: Ja der blir det ikke noe valg dersom forslaget om parkering gjennomføres, da må det betales avgift enten man liker det eller ikke. Legge til rette for bosetting: Det betyr i praksis at om man bygger et lite hus et sted så tvinges man til å sette av plass på egen tomt, ikke bare til egne biler, men også til gjesteparkering. Ingen drar på besøk på dagtid når man må avgiftsparkere. Varelevering: Der trenges ikke ytterligere prioritering. I nedre del av sentrum er avgiftsparkering, og der dobbeltparkerer de nesten konsekvent. Om de står på avgiftsplass betaler de i alle fall ikke. Næringslivets servicetrafikk: Ja da må kundene i tillegg til regningen på arbeidet betale for parkeringen. Parkering reguleres slik at uønsket trafikk og parkering reguleres: Beklager men med dagens kollektivtilbud må privatbilen fortsatt benyttes i stor utstrekning. Omfanget vil ikke gå mye ned, det vil kun bli nok en inntektskilde for Bodø Kommune, og et øket irritasjonsmoment for de lokale beboerne. Nye soner: Sone 1. Sjøen Biskop Kroghs gt Storgata Bankgata Prinsens gate Moloveien. Kr 19 første time, kr 24 andre time, kr 29 for vidre timer. Mand fredag lørdag Ellers fritt. Beklager med dette blir så dyrt at sentrumsforretningene kjapt velges bort, de kan kun besøkes etter kl 16. Dagens lunsj på et av sentrums hyggelige spisesteder faller nok bort det og. Tlf. NAF-senteret Bodø : NAF medlemsservice : Avd.leder: Sekretær : Mail: Side 396

14 NAF Bodø og Omegn Gamle Riksvei Bodø Sone 2. Fra sone 1 Sjøggata Parkveien (inkl veistumpen bak politihuset), en liten del av Jordbruksveien, Bangata, Torvgata, Prof.schyttes gate, - Hålogalandsgata ned til sone 1. Kr 10 pr time, kr 300 pr mnd, kr pr halvår, og kr pr år. Mand lørdag kl Søndag og helligdager fritt. Beklager men dette blir et konstant og kostbart irritasjonsmoment først og fremst for de stakkarene som bor i området, og er avhengige av å parkere egen bil utenfor eget hus. Beløpene vil bli vanskelige nok for nystartede og barnefamilier som er avhengige av å benytte personbilen. Det burde vært tatt med en friordning for beboerne i sone 2! Vi skjønner ikke helt tanken i hele opplegget. Hva koster det å etablere disse sonene med en rekke bilettautomater? Inntekten blir sannsynligvis ikke noe over 2,5 mill pr år. Kan dette lønne seg, hensyntatt de klare ulempene byens beboere påføres? Vi anbefaler Bodø Kommune å huske på, Bodø er en småby, ikke en storby. Med vennlig hilsen NAF Bodø og Omegn Knut F.Jenssen Tlf. NAF-senteret Bodø : NAF medlemsservice : Avd.leder: Sekretær : Mail: Side 397

15 7 - Bodø kommune Teknisk avdeling v/kommunaldirektør Henrik K. Brækkan P.b BODØ Statens vegvesen Behandlende enhet: Region nord Saksbehandlerfinnvalgsnr: Finn Iversen Vår referanse: Deres referanse: 2011/ /16870 Vår dato: Bodø kommune - Uttalelse til lokal forskrift om avgiftsparkering Vi viser til kommunens brev datert angående lokal forskrift om avgiftsparkering. Statens vegvesen har ingen merknader til forskriften og kommunens forslag til avgiftsbelegging. Statens vegvesen, avdeling Nordland Med hilsen Marianne Eilertsen seksjonsleder Finn Iversen Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Dreyfushammarn 31/33 Statens vegvesen Region nord 8002 BODØ Regnskap Postboks 1403 Båtsfjordveien Bodø Org.nr: VADSØ Telefon: Side 398 Telefaks:

16 POLITIET Bodø kommune v/ Teknisk avdeling Postboks BODØ Deres referanse 2010/16870 Vår referanse 2011/ Dato Høring - Lokal forskrift om avgiftsparkering Politiet er negativ til utvidelse av dagens parkeringssoner i sentrum. Politiet finner ingen gode trafikale begrunnelser for en utvidelse av dagens parkeringssoner. Dersom håndhevelsen av større parkeringssoner ikke blir etter dagens nivå, vil den undergrave generell respekt for paringsreguleringer. Utvidelse av dagens parkeringssoner antas å påføre beboere i sentrumsområder større ulemper. Politiet antar at det formål som siktes ivaretatt bedre kan oppnås med tidsbegrensninger og avgiftsøkning innenfor dagens parkeringssoner. Med hilsen <- Bent re Eilertsen Seksjonsleder Saksbehandler: Per-Sverre Steinbakk Tlf: Salten politidistrikt Side 399

17 I C\ Hallgeir Karlsen Fredensborgveien Bodø 2.febr Bodø Kommune Teknisk avdeling v/ kommunaldirektør Henrik K. Brækkan Postboks Bodø Uttalelese til høring om lokal forskrift om avgiftsparkering Etter forskriftens 1 og 3 er formålet med forskriften å overføre reiser fra bil til kollektiv transport samt legge til rette for bosetting i sentrumsområdet. Med dette formålet er det spesielt vanskelig å forstå hvorfor personer som bor i avgiftsonene må betale en avgift på kr. 2500,- pr. år for å kunne parkere der. Det er jo ikke disse bilene som frakter matpakkekjørerne. Da boligene i avgiftsområdet ble bygd, ble det kun tenkt på parkering til maksimalt en bil på tomtene. Husene er dermed feilplassert på tomtene i forhold til dagens behov for parkeringsplasser. Tomtene kan heller ikke endres til parkeringsplasser uten at beplantning og bomiljø raseres, og selv da er det vanskelig å få til effektiv parkering på tomten. Resultatet er uansett at noen biler må parkere på gaten. Forskriften står også i klar kontrast med nylig vedtatte reguleringsplan for Plysjbyen. Der er hovedformålet med reguleringsplanen å sikre at bomiljøet bevares, og at fremtidige generasjoner får oppleve mellomkrigstidas bomiljø i Bodø by. Forskriften vil i stedet medføre at bomiljøet blir forringet med ødelagte tomter. Slik forskriften fremstår nå, er det vanskelig å se den som noe annet enn en særbeskatning av bileiere som bor i sentrum. Hvis hensikten kun er å ramme matpakkekjørerne, så er det meget enkelt å tildele fri parkering til bileiere som har bostedsadresse i parkeringssonene. Idet fri parkering til beboerne i avgiftssondene fremstår som en glemt paragraf i forskriften og i forhold til dens formål, forventer jeg at dette blir rettet opp før eventuelt vedtak. Med hilsen Hallgei' arlsen Side 400

18 Svar på Høring om lokal forskrift om avgiftsparkering - KNA Bodø Page 1 of 1 Fra: Runar Dato: :06:59 Til: Postmottak Bodø Kommune Tittel: Svar på Høring om lokal forskrift om avgiftsparkering - KNA Bodø Hei, her er noen synspunkter vi i KNA Bodø har på endringene av avgiftsparkering. Mange som jobber i sentrum er avhengig av bil, ikke bare for å kjøre til og fra jobb. Men også for å levere og hente barn i barnehage. Da er det ikke mulig å bruke kollektivtransport, så de blir avhengig av bil. For mange som bor et stykke fra sentrum er også kollektivtilbudet for dårlig til at det kan brukes til pendling. Endring av området for avgiftsparkering vil også påvirke mange som bor innenfor områdene for sone 1 og sone2 og som ikke har egne parkeringsplasser. Vi tror disse endringene vil føre til mindre bruk av sentrum i stedet for å øke besøksparkeringen. På vegne av styret i KNA Bodø Runar Moen file://\\bkntm13\ephortedok$\nyprod\2011\02\07\ html Side

19 Bodø kommune, Teknisk avdeling v/kommunaldirektør Henrik K. Brækkan Postboks BODØ Zrfl BODO NÆRINGS FORUM Deres ref : 2010/16870 HØRINGSUTTALELSE: LOKAL FORSKRIFT TIL AVGIFTSPARKERING FORSLAG TIL NYE SONEGRENSER Vi viser til Deres brev av med invitasjon til høringsuttalelse. Sammen med representanter fra våre medlemsbedrifter har vi hatt anledning til å gi synspunkter til teknisk avdeling underveis i prosessen, etter å ha fått en grundig presentasjon av underliggende utredninger og forslag. Vi har derfor ikke noen bemerkninger til foreliggende forslag til avgiftsparkering og forslag til nye sonegrenser. Imidlertid ber vi Bodø kommune om å ha løpende oppmerksomhet til hvordan systemet i ny sone 2 i praksis vil fungere for besøkende og for beboere med hensyn til informasjon og betalingsautomatenes plassering, slik at man oppnår den ønskede effekten av forskriftsforslagets 3 om at avgiftsparkering skal bidra til vitalisering av handel, service og kultur, og legge til rette for bosetting. Med vennlig hilsen BODØ NÆRINGSFORUM /I; 71,7V)-`5Y-- / //kshild Movik Direktør Side 402

20 tt NorclIANd FYLKESKOMMUNE Samferdsel Vår dato: Vår referanse: 11/3479 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Bodø kommune Postboks BODØ Vedrørende høring om lokal forskrift om avgiftsparkering Det vises til høringsbrev den Nordland fylkeskommunes tilbakemelding er dels basert på en samferdselsfaglig vurdering og på innspill til takst og sonegrenser. Som en følge av det pågående arbeidet med Bypakke Bodø er rekkefølgen av iverksettelse for de ulike tiltakene svært viktig. Eksempelvis er det uheldig å innføre økte parkeringsrestriksjoner før kollektivtilbudet er forbedret og tilrettelagt ihht. Kollektivplan Bodø. Parkeringsavgifter og kollektivtrafikk Stortingsmelding nr. 16 Nasjonal transportplan (NTP) legger føringer og retningslinjer for hvordan en skal innarbeide en endret transportform i byområdene. Det vil si; hvordan en skal få til en dreining fra stadig økende bilbruk til å få flere til å velge kollektiv som transportform. NTPs kap. 9 omhandler bl.a. beskrivelse av hvilke virkemidler som må tas i bruk for at nødvendige målsetninger om å få flere reisende over på kollektiv skal ha effekt. Det fokuseres bl.a. på at det ikke er nok å forsterke/forbedret kollektivsystem alene, men at et sett av virkemidler må tas i bruk for at dette skal gi et positivt resultat. I denne forbindelse nevnes punkter som; bedre samordnet arealplanlegging forbedret jernbanestruktur (der dette er nødvendig) bedre reisegarantier (bedre kundefokus) køprising og parkeringsrestriksjoner bedre tilrettelegging for kollektivtrafikken (kollektivfelt, signalprioritering, fremkommelighetstiltak etc.) bedret informasjonsteknologi Dette er prinsipper som er tatt med i utarbeidelsen av Kollektivplan Bodø. Hvis disse virkemidlene er på plass, vil det være retningsgivende for graden av suksess en omlegging av kollektivsystemet vil ha, dvs, at en får en dreining til økt kollektivbruk og mindre bilbruk. Kollektivplanen Bodø vil bli endelig politisk behandlet denne måneden og vil dermed være et retningsgivende dokument for utviklingen av kollektivsystemet i byen de nærmeste ti årene. Adresse Besøksadresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Bjørnar Klausen Fylkeshuset Tlf: Enhet: Samferdsel 8048 Bodø Faks: E-post: Side 403

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 Bystyret 07.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK

Byrådssak 1214 /15. Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting ESARK Byrådssak 1214 /15 Utvidelse av boligsoneparkering - iverksetting OHST ESARK-6240-201511404-2 Hva saken gjelder: Som oppfølging av bystyrevedtak av 17.10. 2011 (sak 190/11), vedtok bystyret i sak 282/14

Detaljer

Endring av parkeringstakster, prøveordning

Endring av parkeringstakster, prøveordning Arkivsak-dok. 15/06650-1 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 Bystyret 2015-2019 10.12.2015 Endring av parkeringstakster, prøveordning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7511-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2015 og mindre endringer i eksisterende parkeringsordning Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56670/2012 2012/6808 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 12/171 Bystyret 24.10.2012 Endring

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

Fagnotat - utvidelse av boligsoneparkering for Krohnsminde, Kronstad og Vognstølen

Fagnotat - utvidelse av boligsoneparkering for Krohnsminde, Kronstad og Vognstølen BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201511404-1 Emnekode: ESARK-6240 Saksbeh: THHO Til: Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato: 22. mai 2015 Fagnotat -

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8273-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 18.11.2015 Namsos

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/7982-2 Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Parkeringsforbud på Kaja-feltet Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/03642-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Forslag til skiltplan med parkering forbudt-sone på Kaja-feltet

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-90 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 09.04.2014 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 02.042.2014 Svein V. Thorgersen

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2006/994-0 Arkiv: Q80 Saksbeh: Øyvind Solli Dato: 15.03.2012 Utredning av parkering i sentrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Miljø- og teknisk

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar Akershus fylkeskommune 28.02.2017 Hva parkeringspolitikken kan påvirke Side 2 Side 3 - Parkeringsnormer - Krav til

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Innfartsparkering for biler

Innfartsparkering for biler Innfartsparkering for biler Hvordan beskrives dette tiltaket i tiltakskatalogen? Ny giv for innfartsparkering? Statens vegvesen, seminar i Asker kulturhus 29.11.2013 Jan Usterud Hanssen Tiltakskatalogen?

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ HTM-sak 120/13 Parkering i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Skiltplanen for Ås sentrum vedtas. 2. Bestemmelsene vedrørende

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Viser til deres brev datert angående høring av forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler.

Viser til deres brev datert angående høring av forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler. Bymiljø og utbygging Samferdselsdepartementet Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen v/carsten Horn-Hanssen Dato: Saksnummer: Journalnummer: Deres referanse: 20.08.2016 15/00433-17 Forskrift om lavutslippssone

Detaljer

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging NTNU Transnovaseminar 09.05.2012

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16868-1 Dato: 23.11.2010 SAMORDNET PARKERINGSPOLITIKK I BUSKERUDBYEN INNSTILLING TIL: Formannskapet, Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Ny parkeringsstrategi for Drammen. Prosess for medvirkning Formannskapet

Ny parkeringsstrategi for Drammen. Prosess for medvirkning Formannskapet Ny parkeringsstrategi for Drammen Prosess for medvirkning Formannskapet 23.05.2017 Parkeringsstrategi Gjeldende parkeringsstrategi vedtatt av bystyret 22. juni 1999 Vedtak i bystyret 4. april 2016 (sak

Detaljer

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksutskrift Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksbehandler: Torunn Hjorthol Saksnr.: 13/01555-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2014 34360/2014 2014/3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet 03.06.2014 Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: AVGIFTER FOR PARKERING I STAVANGER SENTRUM

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: AVGIFTER FOR PARKERING I STAVANGER SENTRUM Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IMO-08/11489-5 Q51 65487/09 30.11.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 221/09

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Hva skjer når ansatte må betale for parkering?

Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Petter Christiansen pch@toi.no Framtidens byer, Fredrikstad 05.03.2013 Arbeidsgivere Arbeidsgivere har en rekke virkemidler som kan påvirke ansattes reisemåte

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Ås kommune Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-33 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014 Formannskapet 08.10.2014

Detaljer

Ekspropriasjon av areal for utvidelse av fortau Gamle Riksvei

Ekspropriasjon av areal for utvidelse av fortau Gamle Riksvei Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2014 65143/2014 2010/12726 L39 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/224 Formannskapet 19.11.2014 14/202 Bystyret 11.12.2014 Ekspropriasjon av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede NOTAT Oppdrag Vågsgaten P-hus Kunde Sandnes parkering KF Notat nr. 2 Til Kjell Veire, Sandnes parkering KF Fra Kopi Kjell Ivar Ødegård Sven Tysdal, Sandnes kommune Odd Arne Vagle, Sandnes kommune PARKERING

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE?

ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? ER PARKERINGSPOLITIKKEN I OSLO TILRETTELAGT I FORHOLD TIL VARELEVERANSENE? TØI Forum for lokale godstransporter 6. mars 2007 Innhold i denne presentasjonen: Organisering av Kort om s ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Bakgrunn og problemstilling Hvilke virkemidler innen parkeringspolitikken har størst innvirkning på reisemiddelvalget?

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/10483-3 Dato: 15.02.16 Eierstrategi Drammen Parkering KF â INNSTILLING TIL partssammensatt samarbeidsutvalg / formannskapet

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning.

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning. Geodatakontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2011 18996/2011 2011/3090 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/114 Formannskapet 24.08.2011 11/123 Bystyret 08.09.2011 Lokal forskrift om tidsfrister

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer