Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 129/04 Godkjenning protokoll PS 130/04 Referatsaker PS 131/04 Nytt datautstyr til legestasjonen PS 132/04 Kommunal boligmasse - Framtidig organisering. PS 133/04 Regnskap Aktivitetssommer Aktiv sommer 2005 Nordkapp PS 134/04 Sekretariat for kontrollutvalget PS 135/04 Møteplan for Kommunestyret og Formannskapet 2005 PS 136/04 Sterke regioner - Forslag til region-inndeling av Norge - Høringsuttalelse Nordkapp kommune Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 129/04 Godkjenning av protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 130/04 Referatsaker RS 314/04 VEFIK IKS` budsjett Økonomiplan RS 315/04 Møteutskrift styremøte og representantskapsmøte VEFIK IKS RS 316/04 Reinbeitedistrikt 14-Stadfestelse av distriktesplan 2004/2005 RS 317/04 Opptrappingsplanen for psy.helse. Tilskudd til psy.helsearbeid i kommuner. Foreløpig orientering. Nye føringer. RS 318/04 Om tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2005 RS 319/04 RS 320/04 Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet- Invitasjon til åpent møte om utredninger om fiskeri, skipstrafikk og klimae Informasjon fra Samerådet om samenes 18. konferanse RS 321/04 Invitasjon til øvelse av kommunal kriseledelse i 2005 RS 322/04 RS 323/04 RS 324/04 RS 325/04 RS 326/04 Budsjett 2005 Innsparingstiltak - Eldrerådet TV-aksjonen hjerterom takkebrev Debattheftet "Olje og Gass i Nord" Invitasjon til eiermøte i KLP Vedr. prosjekt for økonomiske ringvirkninger for vindkraftkommuner RS 327/04 Møtereferat fra rektormøte RS 328/04 RS 329/04 RS 330/04 RS 331/04 Veterinærsituasjonen i Sør-Varanger og Finnmark forøvrig Opprettelse av et felles interkommunalt selskap for museene Finnmark fylkes tusenårssted - Vardø by Økt ledighet i november

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Nytt datautstyr til legestasjonen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 131/04 Formannskapet Resymé: Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner innkjøp av nytt datautstyr til legekontorets datanettverk innenfor en kostnadsramme på kr ,-. Innkjøpet finansieres over driftsbudsjettet for Utredning: Det siste halvåret har legekontoret opplevd at deler av dataanlegget har vært ute av drift, harddisker har sviktet m.m. Legekontoret har i alt 14 arbeidsstasjoner i nettverk, 3 på helsestasjonen, 5 på legekontorene, 2 på skrivestua, 3 på lab/røntgen og 1 på sykestua. Maskinene tilhører generasjonen som ble anskaffet da kommunen skiftet til PC-nettverk i 1998, dvs at de nå er 6 år gamle. Maskinene er av merke AST og HP, har Pentium 200 MHz prosessor, og MB internminne. Tatt i betraktning alderen og den intense bruken maskinene er utsatt for er det åpenbart at man må forvente fortløpende funksjonssvikt. Flere av harddiskene har allerede vist klare tegn til svikt, en er skiftet ut. I tillegg kommer at programvaren er fornyet i løpet av årene, og maskinenes kapasitet er derfor altfor knapp til å kjøre den nye programvaren på en akseptabel måte. Legekontoret opplever daglig hvordan arbeidsoppgavene tar unødvendig lang tid på grunn av heng på maskinene. Man risikerer også at kvaliteten på helsetjenesten blir skadelidende da personalet ikke får tilgang til nødvendig informasjon. Nettverket på legekontoret kan foreløpig ikke benytte terminalserver og tynne klienter på grunn av behov for tilkobling av eksternt utstyr. En minsteutskifting basert på maskinenes tilstand og bruk innebærer innkjøp av 12 nye PCer. I tillegg vil det rent praktisk være svært gunstig å skifte ut dagens skjermer med flatskjermer. Det er innhentet tilbud fra 2 leverandører; Finnmark kontorservice og ADCom Data Alta. I samarbeid med brukerne foreslås det at kommunen velger alternativ 2 fra Finnmark kontorservice.

4 Prisforskjellene er helt marginale. Legekontoret har oppdatert programvare (WinMed) og nettverksserver. De enkelte tilbudene ligger på saken.

5 Nordkapp kommune Arkiv: 613 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Dato: Kommunal boligmasse - Framtidig organisering. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 053/04 Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet Resymé: Det har pågått en prosess med å avhende den kommunale boligmassen på Hjellplassen i flere år uten at dette er gjennomført. Formannskapet vedtok i januar å opprette et utvalg som skal komme med forslag til fremtidig drifts- og eierform. Utvalget har arbeidet med dette frem til nå. Allerede tidlig i prosessen ble det klart at skulle vi ivareta den verdien som en slik boligmasse utgjør må forvaltning og drift organiseres i et eget selskap. Utvalget anbefaler at dette organiseres i et kommunalt heleid aksjeselskap. I arbeidet er det også lagt vekt på at et nytt selskap må eie alle kommunale utleiebygg. Dette for å sikre en omsetning slik at dette kan drives som eget selskap fordeling av faste kostnader, administrasjon osv. I de foreløpige beregninger som utvalget har gjort viser en mulighet for drift av selskapet med positivt resultat. Derfor anbefaler vi at det arbeides videre med ny organisering for utleiebyggene slik at dette hurtigst mulig kan gjennomføres. Dette for å ivareta våre verdier og leietakernes interesser/krav. Utvalget anbefaler å ikke selge Hjellplassen til de bud som foreligger nå. Rådmannens innstilling: Rådmannen oppretter en arbeidsgruppe som viderefører det arbeidet som utvalget har påbegynt, med sikte på å organisere alle kommunale utleieboliger/bygg i et eget selskap. Dette søkes gjennomført slik at et eventuelt nytt selskap kan starte sin virksomhet i januar Utredningen bør i tillegg ta med hvilke bemanningsmessige konsekvenser selskapsorganiseringen vil få for teknisk sektor. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret tar utredningen til orientering.

6 Rådmannen oppretter en arbeidsgruppe som viderefører det arbeidet som utvalget har påbegynt, med sikte på å organisere alle kommunale utleieboliger/bygg i et eget selskap. Dette søkes gjennomført slik at et eventuelt nytt selskap kan starte sin virksomhet i januar Utredningen bør i tillegg ta med hvilke bemanningsmessige konsekvenser selskapsorganiseringen vil få for teknisk sektor. Ap foreslo følgende som ble enstemmig vedtatt: Arbeidsgruppen skal også utrede om det er mulig å skille bygningsmassen ut som egne regnskapsenheter på en slik måte at driftsinntektene bare kan brukes til forvaltning drift og vedlikehold av eiendomsmassen uten at det opprettes et kommunalt aksjeselskap. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret tar utredningen til orientering. Rådmannen oppretter en arbeidsgruppe som viderefører det arbeidet som utvalget har påbegynt, med sikte på å organisere alle kommunale utleieboliger/bygg i et eget selskap. Dette søkes gjennomført slik at et eventuelt nytt selskap kan starte sin virksomhet i januar Utredningen bør i tillegg ta med hvilke bemanningsmessige konsekvenser selskapsorganiseringen vil få for teknisk sektor. Enstemmig. Ap fremmet følgende forslag: Arbeidsgruppen skal også utrede om det er mulig å skille bygningsmassen ut som egne regnskapsenheter på en slik måte at driftsinntektene bare kan brukes til forvaltning drift og vedlikehold av eiendomsmassen uten at det opprettes et kommunalt aksjeselskap. Vedtatt med 20 stemmer mot 4. Mindretallet stemte for å stryke avsnittet. Rådmannens innstilling til Formannskapet 20. desember 2004: Formannskapet tar saken til foreløpig orientering. Rådmannen vil i løpet av første halvår 2005 fremme saken for Kommunestyret. Utredning: Innledning: Det er tidligere vedtatt å avhende de kommunale boligene på Hjellplassen. Det har pågått en prosess med å selge disse byggene i flere år. Status i dag er at det ikke finnes interessenter som er villig til å betale for boligmassen. Dette kan tilskrives svikt i utleiemarkedet og at byggene på Hjellplassen krever omfattende rehabilitering. I januar ble saken tatt opp igjen i formannskapet, og vedtok følgende:

7 Det oppnevnes følgende utvalg som skal komme med forslag til fremtidig drifts- og eierform for boligene på Hjellplassen: Werner Hansen leder Sidsel Skarsvåg Lars Helge Jensen Sigurd Berg Hansen Kari Ekran Gunnar Frank Holst Arbeidsprosessen: Utvalget startet sitt første møte med planlegging av arbeidsprosessen. Det ble da bestemt at en kostnadsvurdering for rehabilitering måtte gjennomføres. Samtidig måtte arbeidet med å vurdere hvor stort lån leieinntektene kan betjene i tillegg til drift og vedlikehold av boligmassen. En befaring på Hjellplassen ble gjennomført Dette viste seg å være en nyttig befaring for å danne seg et riktig bilde av tilstanden på boligmassen og for det videre arbeidet i kostnadsvurderingen. Neste møte ble avholdt Kostnadsberegningen ble vurdert i forhold til de kvalitetskrav som utvalget hadde diskutert tidligere. Det er lagt opp til en rehabilitering med en enkel standard med god kvalitet. Leilighetene er beregnet å beholde sin opprinnelige form. Gjennomgående er det beregnet nye kjøkken og bad i alle leilighetene. Ellers er det basert på innvendig oppussing av alle overflater. Utvendig behandling av alle overflater. Ny tekking av alle takflater(flate tak videreføres), nye trapper og balkonger. Likeledes skifting av alle vinduer og utvendige dører. Totalt kostnadsoverslag for rehabilitering er på ca. 9 mill. Den møttes utvalget igjen. Utvalget ble enig om å vurdere drifts- og eierform for alle kommunale utleiebygg inkl. omsorgsboligene. En ny eierform vil ha størst potensial for inntjening ved å samle alle enheter i et selskap. Siste møte i gruppen var Til dette møte var det utarbeidet et oppsett over faste driftsutgifter for alle bygg, mulige husleieinntekter og en vurdering av årlig vedlikeholdsutgifter. Likeledes er det sett på muligheten for å kunne betjene en investering på 9. mill i tillegg til årlige drifts/vedlikeholdsutgifter. Oversikt over boligmassen som er vurdert: Nordkapp Bo & Servicesenter Elvegården Hjellplassen Midtveien 23, Gjesvær Hovedveien 68, Nordvågen Vinkelen 10 Nordvågveien 14/16 Prestebakken 12 Storgata 25/27 Hovedveien 87/95, Nordvågen 12 leiligheter, cafe og aktivitetsareal 11 leiligheter 31 leiligheter/hybelleiligheter foruten hybler 2 leiligheter 1 leilighet 8 leiligheter/hybelleiligheter 6 leiligheter 2 hybler (dagtilbud), lager hjelpemidler 2 leiligheter 2 leiligheter 5 leiligheter

8 Utvalget har også gjennomført en helt enkel vurdering av tilstanden på byggene. For eksempel må det i det videre arbeidet utarbeides en skikkelig tilstandsanalyse/kostnadsvurdering for hver enkelt enhet med tanke på om det vil være hensiktmessig å rive/selge enkelte enheter i stedet for å rehabilitere. Utgifter og inntekter for den kommunale boligmassen: Etter nødvendige investeringer er gjennomført er det beregnet en husleieinntekt på kr ,-. Da er inntekten 90 % av fullt oppnåelige. Faste driftsutgifter og vedlikehold er beregnet til kr ,-. Av dette er faste utgifter kr ,-. Altså er det i budsjettforslaget beregnet kr ,- til årlig vedlikehold/variable driftsutgifter. Dette er følgelig også et budsjettforslag som er basert på at nødvendige investeringer er gjennomført. Årlige vedlikeholdsmidler dekker ikke større vedlikeholdsoppgaver/investeringer. Til sammenligning har vi i dag et budsjett på kr ,- som skal dekke årlig vedlikehold/variable driftsutgifter for all nevnte bygg. En oppgave som er umulig med det etterslepet som er på vedlikeholdet. Etter utarbeidet forslag til budsjett er det ca. kr ,- igjen til finansiering av kapitalutgifter, evt. vaktmestertjenester og administrasjon. Utvalget har utarbeidet oppsett som viser årlige kapitalutgifter ved låneopptak på ca. 9. mill. Utvalgets konklusjon for fremtidig organisering av kommunale utleiebygg: I og med at det ikke er marked for å selge Hjellplassen til en ønskelig pris anbefaler ikke utvalget at byggene selges til de bud som foreligger. De foreløpige beregninger som er gjennomført indikerer at det skulle være mulig å forvalte den kommunale boligmassen i et eget selskap. Dette vil følgelig avhenge av hvordan eiendomsverdiene overføres til et eget selskap fra kommunen hvilke kapitalutgifter som vil følge med overdragelsen. Etter vurderinger av forskjellige selskapsformer er vi kommet frem til at et heleid kommunalt aksjeselskap vil være den gunstigste eierformen. Et aksjeselskap har helt klare styringsformer. I og med at forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale boligbygg blir organisert i et eget selskap vil også eventuelle overskuddsmidler tilbakeføres til selskapet eller settes på fond til senere vedlikehold/investeringer. Dette vil være den riktige og sikreste måten for å ivareta verdiene som vi har i vår kommunale boligmasse. Vi anbefaler at det arbeides videre med utredning for drift av de kommunale utleiebyggene i et eget selskap. Oppbygging av en administrasjon for et slikt selskap må evt. ses i sammenheng med eksisterende administrasjon på teknisk sektor. I dag er dette organisert under fellestjenesten som også skal ivareta drift av de øvrige offentlige bygg, vaktmestertjenesten med mer. De økonomiske beregninger må kvalitetssikres og det må utarbeides et driftskonsept for et nytt selskap. For å ivareta både kommunens og leietakernes interesser anbefaler vi at arbeidet med ny organisering prioriteres slik at det nye selskapet tidlig kan starte planlegging og rehabilitering av boligene. I de foreløpige beregninger som utvalget har gjort viser en mulighet for drift av selskapet med positivt resultat. Derfor anbefaler vi at det arbeides videre med ny organisering for utleiebyggene slik at dette hurtigst mulig kan gjennomføres. Dette for å ivareta våre verdier og leietakernes interesser/krav.

9 Utvalget anbefaler å ikke selge Hjellplassen til de bud som foreligger nå. Orientering til møte 20. desember 2004: Kommunestyret vedtok følgende 22. juni 2004: Kommunestyret tar utredningen til orientering. Rådmannen oppretter en arbeidsgruppe som viderefører det arbeidet som utvalget har påbegynt, med sikte på å organisere alle kommunale utleieboliger/bygg i et eget selskap. Dette søkes gjennomført slik at et eventuelt nytt selskap kan starte sin virksomhet i januar Utredningen bør i tillegg ta med hvilke bemanningsmessige konsekvenser selskapsorganiseringen vil få for teknisk sektor. Arbeidsgruppen skal også utrede om det er mulig å skille bygningsmassen som egne regnskapsenheter på en slik måte at driftsinntektene bare kan brukes til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen uten at det opprettes et kommunalt aksjeselskap. På grunn av div. forhold som bl.a. manglende saksbehandlingskapasitet har Rådmannen dessverre ikke klart å følge opp Kommunestyret sitt vedtak av 22. juni Administrasjonen har imidlertid foretatt en del vurderinger og analyser av de økonomiske og bemanningsmessige konsekvensene av å selskapsorganisere utleiedriften av den kommunale boligmassen. I løpet høsten 2004 har etterspørselen etter kommunale leiligheter avtatt merkbart. Dette har nok sammenheng med den totale etterspørselen etter boliger i kommunen. I samarbeid med Teknisk sjef (tiltrer 1. januar 2005 etter endt permisjon) vil vi starte opp arbeidet med å se på alternative organisasjonsformer vedr. driften av den kommunale boligmassen. En fremtidig selskapsorganisering må etter dagens situasjon innbefatte all kommunal boligmasse inkl. driftsbygningene, vaktmesterkorpset og renholderne. En slik mer omfattende organisering vil bringe mer økonomi inn i et eventuelt selskap, samtidig som problematikken med overtallighet unngås i en overgangsperiode. På kort sikt vil teknisk sektor starte med renovering av noen leiligheter på Hjellplassen. Dette vil være oppussing som hever standarden til et akseptabelt nivå i forhold til dagens husleienivå. Registrering av nødvendig vedlikehold av bygningene pågår og vil sluttføres første kvartal neste år. Slik markedet er i dag er det svært vanskelig å få utleid de største leilighetene på Hjellplassen. Husleiereduksjon bør vurderes. Rådmannen er fortsatt av den oppfatning at Hovedveien 68 i Nordvågen, Storgata 25 og Prestebakken 12 bør selges til høystbydende. Vedlikeholdstjenesten er redusert til en mann. Imidlertid vil vedlikeholds- og vaktmestertjenesten i fellesskap bidra til at utbedringsoppgavene i en viss grad kan skje i egen regi innenfor vedlikeholdsdelen av budsjettrammen for neste år. Nordkapp kommune vil i 2005 søke Husbanken om psykiatrimidler til oppgradering av 2 kommunale leiligheter til livsløpsstandard. Fylkesmannen skal godkjenne prosjektet.

10 ./. Vedlagt følger Vestvågøy Eiendomsdrift KF Vedtekter som et eksempel på organisering av all kommunal boligmasse inkl. stillinger i et selskap.

11 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Regnskap Aktivitetssommer Aktiv sommer 2005 Nordkapp Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 133/04 Formannskapet Resymé: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar regnskap for Aktivitetssommer 2004 og Plan for Aktiv sommer 2005 i Nordkapp til etterretning. Utredning:./. Vedlagt følger Regnskap for Aktivitetssommer i Nordkapp 2004 og Plan for Aktiv sommer 2005 i Nordkapp. Prosjektet har som mål å fremme positive sommeropplevelser for barn og ungdom i fellesskap med andre der lek, naturopplevelser og miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur og praktisk læring vil være hovedinnholdet i tiltaket. Erfaringene fra 2004 har vært meget positive. For ganske beskjedne midler er det etablert en rekke aktiviteter for barn og ungdom som på sikt vil øke bevisstheten og tilhørigheten til kommunen. Det er produsert en DVD, som oppsummer Aktivitetssommer DVD en ligger på saken.

12 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Sekretariat for kontrollutvalget Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 134/04 Formannskapet Resymé: Etter endring i Kommunelovens 77 og ny forskrift for revisjon og kontrollutvalg for kommunene ( nr 905), kan revisjonen ikke lenger være sekretariat for kontrollutvalgene. Det må derfor finnes en ny løsning på hvem som skal ivareta denne oppgaven. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å løse sekretariatsbehovet for kontrollutvalget fra ved å bytte sekretariatstjenester med annen kommune i regionen. Sekundært kan det innhentes tilbud på kjøp av denne tjenesten på det private markedet, primært hos et selskap/bedrift i kommunen. Det utformes en avtale som regulerer dette samarbeidet i en prøveperiode. Avtalen godkjennes av Formannskapet. Utredning: Det er ikke gitt noen sentrale direktiver for hvordan sekretariatsoppgaven skal løses. I forskriften heter det imidlertid i 20: Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommune eller fylkeskommune, kan ikke utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget. Den som utfører sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget, og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Rådmannen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet.

13 Kommunene er utover dette stilt fritt til hvordan de vil løse sekretariatsspørsmålet. I utgangspunktet kan 3 ulike modeller tenkes: 1. Flere kommuner danner et felles selskap (IKS) eller samarbeid (IS, som er en enklere organiseringsform), for eksempel inndelt etter revisjonsdistrikter, som leverer disse tjenestene til de samarbeidende kommuner. Denne modellen er anbefalt fra styret for VEFIK IKS. De anbefaler en IS-modell med 2 ansatte som avskalles fra distriktsrevisjonsselskapet, og som skal betjene alle de 10 samarbeidskommunene. I Øst-Finnmark er denne modellen valgt, i et samarbeid med Finnmark fylkeskommune. Dette synes å være en vanlig modell ellers i landet også. 2. Kommunen kan kjøpe denne tjenesten på det åpne markedet (i praksis fra et regnskaps- eller revisjonsfirma). 3. Kommuner kan bytte tjenester. På bakgrunn av henvendelsen fra VEFIK IKS ble saken drøftet på møtet i Vest-Finnmark regionråd i Loppa i oktober Regionrådets vedtak var som følger: Regionrådet anbefaler at den enkelte kommune selv løser sekretariatsfunksjonene for kontrollutvalget. Dette kan skje ved samarbeid med annen (andre) kommuner eller ved kjøp av eksterne tjenester i markedet. På møtet i Kontrollutvalget for Nordkapp kommune 3. november 2004 ble følgende vedtatt: Nordkapp kontrollutvalg støtter forslaget til styret i VEFIK IKS vedtatt i sak 14/04, om å opprette et interkommunalt samarbeid blant medlemskommunene i revisjonsordningen i Vest-Finnmark for å ivareta sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene i kommunene. Kontrollutvalget ber Rådmannen ta med seg dette synspunktet i sitt videre arbeid i saken. Det pågår for tiden et arbeid i alle kommunene i vest når det gjelder organisering av sekretariatsfunksjonen. Kontrollutvalget i Alta har bl.a. fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget i Alta ønsker primært en sekretariatsløsning i et interkommunalt samarbeid IS. 2. Vi ber rådmannen arbeide videre med dette for øyet. Kontrollutvalget er opptatt av at kompetansen og uavhengigheten blir ivaretatt i det nye sekretariatet. 3. Inntil en interkommunal løsning er etablert, kan rådmannens forslag om å bruke ansatte i Hammerfest kommunens administrasjon være en løsning for inntil ett år. 4. Viser for øvrig til vedtak i sak 21.04, 8. oktober d.å. i kontrollutvalget i Hammerfest. Det er først og fremst kostnaden ved en IS-ordning som gjør at regionrådet i sin behandling konkluderte som de gjorde. Utgiften ved 2 hele stillinger + drifts/reiseutgifter, er klart i overkant av hva disse kommunene mener denne tjenesten bør koste. Vi forstår

14 kontrollutvalgets ønske om best mulige tjenester, men er i en situasjon der vi må legge opp til så nøktern drift som mulig på alle områder. Når det gjelder kjøp av tjenester på det åpne markedet, oppfattes dette også som et sannsynligvis dyrt alternativ. I tillegg kommer at få ansatte i private revisjons-/regnskapsfirma kan antas å ha særlig grad av kommunalkunnskap og kunnskap om kommunalt regnskap, budsjettforskrifter, lovverk, mv. Det betyr at vi sannsynligvis vil måtte betale for betydelig tid og kostnader til faglig oppdatering før disse kan gjøre en fullgod jobb. Det er mye som tyder på at det klart rimeligste alternativet vil være bytteordning med en annen kommune. Noen kommuner har hatt motforestillinger mot å slippe ansatte fra nabokommuner inn i ens egne hemmeligheter og ufullkommenheter. Det er imidlertid slik at ansatte her som ellers har taushetsplikt, og må behandle all informasjon fortrolig. Med denne forutsetningen vurderes ikke dette som noe problem. Det er ikke kartlagt om alle kommunene i revisjonsdistriktet som ønsker det, kan få dekket sitt sekretariatsbehov på denne måten. Her må det være mulig å se fleksibelt på ting: Kanskje de store kommunene må hjelpe noen av de mindre, eventuelt mot bytte av andre tjenester eller mot en rimelig betaling. Kommuneøkonomien i regionen er nå slik at vi må lete etter de mest kostnadseffektive løsningene over alt. Vi tror at det finnes dyktige medarbeidere som vil være i stand til å fylle forskriftens krav om forsvarlig utredning og oppfølging av saker. Dette vil imidlertid bety en ny oppgave inn i en allerede presset arbeidssituasjon. Kontrollutvalget i Nordkapp vil ha ca 5 6 møter pr. år. Kontrollutvalgene i regionen er ganske samstemte i at IS-modellen ville være den klart beste måten å ivareta sekretariatsfunksjonen på. En slik modell forutsetter imidlertid at alle kommunene slutter opp om denne organiseringen. Dette er ikke mulig å få til på kort sikt jfr. vedtakene i Hammerfest og Alta. I tillegg har Kvalsund og Måsøy blitt enige om å bytte tjenester. Så lenge Hammerfest og Alta velger bytte-modellen, vil de i praksis ha stengt for muligheten til de mindre kommunene å danne et IS dersom de likevel skulle finne det som den beste løsningen. Etter Rådmannens vurdering har Nordkapp kommune i dag i praksis 2 mulige alternativer for å løse sekretariatsfunksjonen for Kontrollutvalget. Dette er: 1. Inngå en bytteavtale med en eller flere av kommunene tilsluttet VEFIK IKS gjeldende fra og med 1. januar Dette medfører at Nordkapp kommune stiller sekretærressurs til disposisjon for de andre kommunene i bytteordningen. Aktuelle samarbeidspartnere kan være Alta, Hammerfest, Måsøy m.fl. 2. Nordkapp kommune kjøper denne tjenesten på det private markedet, primært hos et selskap/bedrift i kommunen. 3. Det utformes en avtale som regulerer dette samarbeidet i en prøveperiode. Avtalen godkjennes av Formannskapet.

15

16 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Møteplan for Kommunestyret og Formannskapet 2005 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 135/04 Formannskapet Resymé: Rådmannens innstilling: Den fremlagte møteplan for Kommunestyret og Formannskapet for 2005 tas til etterretning. Utredning: Følgende møteplan foreslås for Kommunestyret og Formannskapet for 2005: Kommunestyret: 22. februar: 26. april: Aktuelle saker: Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2005 Kommunestrukturprosjektet Uttalelse fra Nordkapp kommune Rehabilitering av Honningsvåg svømmehall Evaluering av Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2004 Forvaltningsrevisjon Rutiner for klagebehandling Aktuelle saker: Administrativ omorganisering Div. prosjektregnskap Ansettelse av rådmann Regnskap 2004 Nordkapp kommune Årsberetning 2004 Nordkapp kommune Årsberetning og regnskap Nordkapp Havn KF

17 14. juni: 20. september: 8. november: Aktuelle saker: Tertialrapport 1/2005 Budsjettrammer 2006 for sektorene Honningsvåg skole 3. byggetrinn Vurdering av barnehagebehov for 2006 Kostnadsrammer for rehabilitering av svømmehallen Aktuelle saker: Tertialrapport 2/2005 Budsjettreguleringer Aktuelle saker: Gebyrregulativ 2006 Nordkapp Kommune 13. desember: Aktuelle saker: Formannskapet: Budsjett 2006 Økonomiplan Investeringsprosjekt 17. januar, 7. februar, 7. mars, 21. mars, 11. april, 30. mai, 27. juni, 15. august, 5. september, 19. september (budsjett), 10. oktober, 24. oktober, 14. november, 28. november, 19. desember

18 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Sterke regioner - Forslag til region-inndeling av Norge - Høringsuttalelse Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 136/04 Formannskapet Resymé: Rådmannens innstilling: Utredning: Saken ettersendes. Vedlagt følger et sammendrag av NOU 2004: 19 : Livskraftige distrikter og regioner (Distriktskomisjonen) KS heftet om Sterke regioner er tidligere utdelt

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer