SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/ /2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Samandrag av saka: Fjell kommune får i dag utført revisjonstenester frå Vesthordland Revisjonsdistrikt (VHR). VHR er eit interkommunalt revisjonssamarbeid med formål å levera og utføra revisjonstenester til kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. VHR har utvikla ei moderne revisjonsteneste, men talet på tilsette vert snart så lågt at kommunane må vurdera framtida nøye. Det er semje mellom kommunane om at ei slik vurdering skal kvar kommune gjera sjølv. I denne saka vert det tilrådd å leggja revisjonstenestene for Fjell kommune ut på tilbod. Innstilling: 1. Kommunestyret i Fjell sluttar seg for sin del til at Vesthordland Revisjonsdistrikt vert avvikla som interkommunalt revisjonssamarbeid. 2. Kommunestyret godkjenner at rådmannen lyser ut revisjonstenestene på tilbod. 3. Kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak om val av revisor etter innstilling frå kontrollutvalet. Straume, den Steinar Nesse rådmann

2 Dokument vedlagt saka: 1.0 SAKSOPPLYSNINGAR Innleiing Nedanfor vert det gjeve eit oversyn over lokal utvikling av revisjon, lovgrunnlag, endringar i lovverket, utvikling i privat revisjon og omfanget av revisjon. I sum peikar oversynet på eit fagområde i stor endring både lokalt og meir allment. Lokal utvikling av revisjon Vesthordland Revisjonsdistrikt er kommunerevisjon for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, og er organisert som eit interkommunalt samarbeid etter 27 i kommunelova. Det er eit eige styre for revisjonssamarbeidet. Organiseringa slik ho er i dag vart skipa i Vesthordland Revisjonsdistrikt er kommunestyra sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll, utøvd gjennom dei respektive kontrollutvalga. Revisjon av kommunane er regulert i kommunelova og er nærare presisert i eigne føresegner. Revisjonsstandardar stiller krav om revisjonsutføringa. Angrepsvinkel på revisjonen, omfanget av revisjonsarbeidet og medfølgjande revisjonskostnader for oppdragsgjevar er avhengig av kvaliteten på intern kontroll og rekneskapsmateriellet i kommunen. Revisjonen i kommunane har hatt ei vidare rolle enn tradisjonell rekneskapsrevisjon. Kommunerevisjonen skulle følgje opp, overvake og rapportere om kritiske sider ved tenesteproduksjonen og utøving av mynde. Med dette skulle ein betra rettstryggleiken til innbyggjarane, byggje opp publikum sin tillit til kommunane og auka effektiviteten i tenesteproduksjonen. Etter at VHR fekk ny revisjonssjef i 1997 vart det sett inn ressursar på kvalitetsheving og effektivisering av revisjonsarbeidet. Avdelingskontoret på Askøy vart avvikla og kontoret hjå vertskommunen Fjell vart einekontor. Talet på tilsette vart gradvis redusert frå 7,5 til 4 årsverk. Reduksjonen er ei direkte følgje av kompetansehevinga, samstundes som den operasjonelle revisjonen i form av forvaltningsrevisjon er etablert og systematisert i form av rapportar på vurderte tema. På utviklingssida har revisjonseininga vore styrt av strategiplanar. På driftssida har kvalitet og effektivitet vore fokusert i form av eksterne kvalitetskontrollar og kostnadssamanlikning med andre offentlege revisjonseiningar. Desse aktivitetane har skapt intern framgang og forbetringar. Som nemnt har innretninga på arbeidet endra seg mykje og med det talet på tilsette. Status for dei fire stillingsheimlane er pr februar 2007 denne: Revisjonssjefen i VHR takka i 2005 ja til stillinga som revisjonssjef i Bergen kommune. Stillinga er p.t. vakant. Fungerande revisjonssjef har nyleg takka ja til eit jobbtilbod. Ein tilsett nærmar seg pensjonsalder og ein annan held fram i VHR.

3 Det er styret i VHR som sit med det formelle arbeidsgjevaransvaret. Dersom kommunane no ønskjer å avvikla VHR, er det kommunane i fellesskap som må aksla arbeidsgjevaransvaret. Lovgrunnlag Kommunane si revisjonsplikt er regulert og heimla i kommunelova sitt kapittel 12. Revisjonen er handsama i 78 og 79: 78. Revisjon 1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 6. Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene. 7. Med mindre det følger av revisjonens oppgaver etter denne lov eller forskrift gitt i medhold av nr. 8, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten ikke skal gjelde, har revisor plikt til å bevare taushet om det de får kjennskap til i sitt oppdrag for kommunen eller fylkeskommunen. 8. Departementet kan gi forskrifter om revisjon. 79. Revisors uavhengighet Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. Med heimel i 78 nr. 8 har Departementet utarbeidd føresegner om revisjon. Føresegna har følgjande virkeområde: a) revisjon av kommunane og fylkeskommunane sine årsrekneskap.

4 b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretak sine årsrekneskap, jf. Kommunelova kap. 11. c) forvaltningsrevisjon av kommunar og fylkeskommunar, her under kommunale og fylkeskommunale foretak, jf. kommunelova kap. 11. I tillegg er det utarbeidd føresegner for kontrollutvala i kommunen, som regulerer utvala sine plikter og rettar i høve til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon, tilsetting av revisor med meir, jfr. Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av nr 905. Endringar i lovverket I tidsperioden som er omtalt over, har det skjedd endringar i lovverket som har hatt verknader for VHR. Revisjonseiningar organiserte som interkommunalt revisjonssamarbeid kan ikkje lenger utføra finansiell revisjon i kommunale aksjeselskap. Revisjon av kommunane sin del av skatterekneskapet blei i 2004 overført til ein statleg etat. Kontrollutvalssekretariatet er frå 2005 overført til kontrollutvala. Fleire revisjonsdistrikt og -regionar har tilpassa kapasiteten i revisjonseiningane etter lovendringane med overføring av personell til dei nye kontrollutvalssekretariata. Nye oppgåver vart lovpålagde i perioden. Forvaltningsrevisjon vart operasjonalisert på slutten av 90-talet og selskapskontrollar i Dessutan er det kome til ei rekkje nye oppgåver, mellom anna i samband med innføring av generell momskompensasjon i Andre lovendringar som har innverknad på VHR er at revisjonsmonopolet for kommunal revisjon vart oppheva frå Privat revisjon Også i den private revisjonsbransjen har det vore store omstillingar dei siste åra. Fusjonar og vekst har skapt nokre få store globale aktørar. Mange mellomstore revisjonsselskap har i denne perioden blitt inkorporert i dei store aktørane med resultatet at talet på mellomstore aktørar er tynna ut. På den andre sida har dei store selskapa hatt avskallingar som har medført ei rekkje små revisjonsselskap med 1 til 5 medarbeidarar. Regjeringa har no sett ned eit utval som skal greie ut om små verksemder, organisert som aksjeselskap, skal sleppe revisjonsplikta. Alle aksjeselskap har no plikt til å gjennomføre revisjon. I Danmark har ein ei ordning der selskap med ein omsetnad mindre enn tre millionar kroner slepp pliktig revisjon. Innstillinga frå utvalet vil ligge føre i Vert ordninga gjennomført vil det truleg gi som resultat at fleire små revisjonsfirma ikkje vil ha tilstrekkeleg eksistensgrunnlag. Omfang av revisjon i Fjell

5 Rekneskapsrevisjon revisjon av årsrekneskapen Kommunestyret skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap og kommunale foretak sine årsrekneskap blir revidert av revisor som tilfredsstiller krava i kommunelova 79 og kap. 5 og 6 i føresegna om revisjon. Ein skal velje ein revisor for revisjon av kommunen sin årsrekneskap. Revisjon av kommunale føretak (KF) sine årsrekneskap kan gjennomførast av annan revisor enn den som er valt for revisjon av kommunen sine årsrekneskap. Revisjon som nemnd over kan utførast av revisor tilsett i kommunen, ei interkommunal revisjonseining, eller av eit revisjonsselskap. Der ei interkommunal revisjonseining eller eit revisjonsselskap er valt, skal revisjonseininga eller selskapet peike ut ein ansvarleg revisor for kvart oppdrag (oppdragsansvarleg revisor). Revisor skal ved revisjon av årsrekneskapen vurdere om årsrekneskapen er avlagt i samsvar med lov og føresegner, herunder om det gir eit uttrykk for den økonomiske stoda i rekneskapsåret og stoda ved årsskiftet som er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. VHR utfører i denne samanhang arbeidsoppgåver som dette: Vurdering av intern kontrollen i kommunen Revisjon av sjølve årsrekneskapen Rapportering med kompetanseoverføring til administrasjonen om revisjonsfunn og råd om tiltak på risikofelt Vurdering om summane i årsrekneskapen stemmer med revidert budsjett Vurdering av om innhaldet i årsmeldinga samsvarer med årsrekneskapen Rapportar over avvik, feil og manglar. Forvaltningsrevisjon Kommunen si verksemd skal vere omfatta av forvaltningsrevisjon i samsvar med reglane i føresegna om kommunal revisjon. Forvaltningsrevisjon kan utførast av andre enn den som er ansvarleg for revisjon av kommunen sin årsrekneskap, eller eit kommunalt føretak sin årsrekneskap. Der ei interkommunal revisjonseining, eit revisjonsselskap eller anna føretak/selskap er valt, skal revisjonseininga eller selskapet peike ut ein ansvarleg forvaltningsrevisor for kvart oppdrag (oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor). Forvaltningsrevisjon betyr at det vert gjennomført systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sitt vedtak og føresetnader. Revisor rapporterer til kontrollutvalet om resultata av gjennomførte forvaltningsrevisjonar. Kontrollutvalet har laga plan for forvaltingsrevisjonen og kommunestyret godkje4nde denne Administrasjonssjefen/rådmannen skal få høve til å gi uttrykk for sitt syn på dei tilhøva som går fram av rapporten. Administrasjonssjefen/rådmannen sine merknader skal gå fram av rapporten. VHR utfører i denne samanhangen arbeidsoppgåver som dette: Vurdering av styringsverktøy og verkemidlar medrekna organisering Vurdering av om ressursbruk samsvarer med vedtak og føresetnader gjort av kommunestyret

6 Vurdering av effektivitet i ressursbruk i høve til målsetjingar Vurdering av oppnådde resultat i høve føresetnader lagt av kommunestyret Vurdering av om regelverk vert etterlevd etc. Vurdering av om sjølvkosttenester samsvarer med lovverk. Særrekneskap og særattestasjon Revisjonen er pålagt ei rekkje revisjons og attestasjonsoppdrag. Døme på dette i VHR er: Kommunale føretak Rekneskap for overformynderi og hjelpeverje Pasientrekneskap i kommunale institusjonar Rekneskap vedk. spelemidlar for idrettsanlegg, kulturbygg m.v. Attestasjon av søknader om kompensasjon for meirverdiavgift for kommunane Kontrollsamarbeid med statlege organ retta mot svart økonomi. Selskapskontroll Kommunelova gjev no høve for kontrollutvalet og revisor å gjennomføra kontroll med aksjeselskap der kommunen er eine-eigar og med interkommunale selskap. Kontrollutvalet har også her laga ein plan for dette arbeidet og kommunestyret slutta seg til denne Kontrollutvalet gjorde mot slutten av 2006 vedtak om at VHR skal iverksetja eigarskapskontroll i dei selskapa som fell inn under reglane i kommunelova 80. Finansforvalting I forskriftene om finansforvalting heiter det at kommunestyret skal syta for at uavhengig kompetanse vurderer reglement og rutinar i finansforvaltinga. VHR har utført denne oppgåva for kommunane. Mishald Revisjonen har plikt til straks å melda frå til kontrollutvalet når mishald vert konstatert. Likevel er det slik at hovudansvaret for å avdekka og førebyggja mishald ligg hjå rådmannen. Det er naturleg om revisjonen vert beden om å assistera/utgreia slike tilfelle. Anna Revisjonen utfører også ikkje lovpålagde oppgåver som rådgjeving t.d. omkring organisering og intern kontroll eller utføring av spesielle oppdraga frå kommunestyret. VHR har ved fleire høve gjort det. 2.0 VURDERINGAR Når det gjeld framtidig organisering av revisjonstenestene har kommunestyret og kontrollutvalet ein sentral rolle, jamfør kommunelova 78 nr. 3: Kommunestyeet eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbveid om revisjon, eller inngå avtale med en annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling frå kontrollutvalget. I det følgjande vert ulike løysingar vurderte.

7 2.1 Tilpassingar som må gjerast dersom Fjell kommune skal halde fram i VHR VHR si organisasjonsform i dag er som tidligare; interkommunalt samarbeid. Dette fordi kravet om organisering som interkommunalt selskap (IKS) innan 1. januar 2005 fall bort og vart utsett på ubestemt tid. Ein treng difor ikkje å gjera organisatoriske endringar dersom kommunen held fram i VHR. VHR har over fleire år arbeidd målmedvite med utvikling og effektivisering av eiga verksemd. Oversynet nedanfor fortel noko av dette målt i kroner: UTVIKLING I REVISJONSKOSTNADER FOR KOMMUNANE Askøy Fjell Sund Øygarden Totalt Bak desse tala ligg vesentleg endringar i stillingar ein reduksjon frå 7,5 til 4 heimlar og heving av kompetanse samt kjøp av eksterne tenester. Samstundes må det peikast på at bortfallet av skatterekneskapen som arbeidsoppgåve i 2004 og sekretariat for kontrollutvalet i 2005 skulle tilseia at behovet for arbeidsinnsats er noko redusert. Men parallelt med dette har krava til forvaltingsrevisjon auka. Den gjennomførde moderniseringa av revisjonsarbeidet burde isolert leggja eit godt grunnlag for eit framhald av VHR. Den skisserte personellsituasjonen i VHR er utfordrande når fungerande revisjonssjef no sluttar. Organisasjonen vert då så pass liten at den er sårbar og særs avhengig av dei tilsette sin kompetanse. Anten må ein då tilsetje fleire og styrke kompetansen gjennom rekruttering, eller ein må vurdere å finne andre løysingar som kan vere både mindre kostnadskrevjande og ha større effektivitet i seg. I dette ligg det at organisasjonen i seg sjølv kan vere leveransedyktig både på kvalitet og effektivitet med rett samansetnad av bemanninga. Ein må då vere budd på å bruke fleire ressursar på dette enn det ein gjer i dag, anten ved å styrke organisasjonen eller i større grad å kjøpe tenester eksternt. Ei anna utfordring vert å knyte til seg formell fagleg revisjonskompetanse. Sjølv Oslo kommune fekk ikkje søkjarar på stillinga som leiar for kommunerevisjonen så lenge dei søkte etter leiar med formell revisjonskompetanse. Først då dei lempa på dette kravet fekk dei søkjarar. Det viser seg at det offentlege ikkje klarer å konkurrere kva gjeld nivået på løna i dei private selskapa. Organisasjonen har hausta nyttig kunnskap i starten på tusenårsskiftet ved bruk av underleverandørar i revisjonsleveransane både med tanke på kvalitet og effektivitet. Kjøp av slike tenester er ei arbeidsform som kan førast vidare. Som alltid er det viktig i slike situasjonar at VHR meistrar kontraktstyringa og sikrar prekvalifiseringa av underleverandørane. Sluttrapporteringa på revisjonsgjennomgangar må heile tida utførast eigenhendig. Det nye lov- og regelverket for kommunal revisjon føreskriv som eitt av alternativa ein slik arbeidsmetodikk som omtalt framføre, etablert gjennom eigen tilsett revisor i kommunen. Slik situasjonen er i VHR kunne ein basert verksemda på ein slik

8 praksis, men aldri med mindre bemanning enn 2 tilsette ut frå den erfaringa VHR har hausta gjennom kontraktstyring tilpassa rett risikonivå og kvalitet. Eitt alternativ kan difor vera eit framhald av VHR i litt nye klede; 2 fast tilsette supplert av kjøpte tenester. Kva meiner så dei 4 kommunane om eit framhald av VHR i ei eller anna form? Det spørsmålet er ikkje endeleg svara på før dei 4 kommunestyra har sagt sitt. På eit møte i januar mellom ordførarane og rådmennene kom det fram at kvar kommune sjølv skulle vurdera kva løysing ein er best tent med. Det vart ikkje konkludert med at ein i fellesskap skulle vurdera ei sams løysing. Dette peikar mot separate løysingar for kommunane og at framhald av VHR er mindre aktuelt. 2.2 Vurdering av andre løysingar Generelt om alternative løysingar Det er fullt mogeleg å finna alternative løysingar til eit framhald av VHR andre kommunar har gjort det før oss. Døme på slike alternativ er mange: Fjell kan etablera sin eigen revisjon, Fjell kan inngå eit samarbeid med ein annan offentleg instans eller Fjell kan kjøpa revisjonstenester i marknaden. Uansett val og organisering av alternativ løysing er det avgjerande at det totale kontrollbiletet er utfylt slik at nødvendig overvaking samla sett er intakt. Det som sannsynligvis er avgjerande er kompetanse, kapasitet og ein uavhengig rolle som revisjon. Vi har historiske erfaringar på at manglande kompetanse i organisasjonen var årsaka til manglande leveransekraft og profesjonalitet i dei første etableringsåra i VHR. Små revisjonseiningar, eller organisasjonar generelt, vil vere sårbare og personavhengige. Det er ofte større ustabilitet i desse. Det betyr at dei enten kan fungere veldig godt eller veldig dårleg. Flytting mellom desse to ytterpunkta kan skje fort. Dette fordi små organisasjonar kan endra seg mykje raskare enn tunge organisasjonar. Den store skilnaden på revisjonen mellom noverande ordning og ei avvikling av VHR er at den lokale styringa og tilpassinga fell bort. Denne kan gjenopprettast ved ein robust sekretariatsfunksjon som er i stand til å handtere revisjonsfaglege forhold fullt ut Skisse til løysing for Fjell Rådmannen har for sin del lagt vekt på følgjande faktorar i val av skisse til løysing for Fjell kommune: Personalsituasjonen i VHR Vanskar kommunen vil ha med å sikra rett kompetanse i eigen regi Det finst brei kompetanse å få kjøpt i den private marknaden offentlege aktørar tilbyr også slike tenester til sals Fagområdet eignar seg godt til å kjøpa eksternt gjennom tilbod Eigen revisjon vil vera liten og sårbar Rådmannen trur at kommunen i det lange løp vil vera best tent med kjøp av eksterne revisjonstenester. Følgjande deltenester er mest aktuelle: Rekneskapsrevisjon Revisjon av særrekneskap samt særattestasjon Forvaltingsrevisjon Fleire sjølvstendige selskap har avtale med VHR om revisjon. Desse er:

9 Fjell Kommunale Pensjonskasse Fjell Bustadstifting Sotra Brannvern IKS Stiftinga Roald Tellnes Kunstsamling Stiftinga Langøy Kystkultursenter Fjell Sokneråd Styra i desse selskapa vil verta tilskrivne med tilbod om at dei kan verta inkluderte i den nye ordninga kommunestyret fastset. Dersom kommunestyret sluttar seg til den skisserte løysinga, vert tenestene lyst ut på tilbod. For rekneskapsrevisjonen kan ein be om fast pris. Dette tilbodet må også femna om fast pris på revisjon av særrekneskap og særattestasjon. Dersom dei sjølvstendige selskapa velgjer same løysing som kommunen, vil dei også verta inkludert i eit fast pris tilbod. Forvaltningsrevisjonen kan ymsa mykje i omfang frå år til år og her høver det best med timepris gjennom tilbod. Når det gjeld organiseringa av sekretariatet for kontrollutvalet, ønskjer rådmannen å rådføra seg med kontrollutvalet før det vert konkludert. Intern kontrollen er rådmannen si tilrettelegging og kontroll av den økonomiske aktiviteten i kommunen. I omorganiseringa av administrasjonen vart det teke til ordet for å styrkja denne funksjonen. Dette kan t.d. gjerast ved å tilsetja ein person som skal hjelpa rådmannen med dette. Fokus for slike stillingar vert ofte å førebyggja problem. Rådmannen ønskjer likevel å avventa situasjonen og drøfta intern kontrollen med den framtidige revisjonen. VHR har framleis 2 tilsette att dersom ein vel ei anna løysing enn den eksisterande. Formelt er det styret i VHR som har arbeidsgjevaransvaret. Men rådmannen legg til grunn at det er kommunane som må finna ei praktisk løysing for desse og det vil Fjell hjelpa til med. Til slutt bør avviklinga av VHR kommenterast noko meir. Dersom dei andre kommunane også ønskjer å avvikla samarbeidet, er det realistisk å gjennomføra avviklinga i løpet av dette året. Kommunane må då vera budde på at det vil verta ekstrautgifter knytt til pensjonstilhøve for tilsette og at det neppe vert noko særleg innsparing i høve til 2007 budsjettet. Samstundes vil kommunane få nye utgifter til revisjon i I Fjell kommune tek ein sikte på at ny revisjon er på plass pr og at det aller meste av 2007 rekneskapen vert revidert av det nye selskapet. Avvikling og ny revisjon vil difor i ein overgangsfase føra til ekstra utgifter. Dersom dei andre kommunane skulle velja eit framhald av VHR, så er det høve for Fjell kommune gjennom vedtektene til å seia opp samarbeidet i VHR med eitt års oppseiingstid. Som alt nemnt er dette eit lite sannsynleg alternativ. 2.3 Konklusjon Fjell kommune er ein kommune i sterk vekst. I ein slik situasjon vil det vere behov for kompetente tilsyns- og kontrollfunksjonar på alle nivå i kommuneorganisasjonane. Dette fordrar kompetent og effektivt overvakings- og rapporteringsopplegg. Ikkje minst må heilskapen og grensesnitta ivaretakast for å sikra robuste, effektive og avdekkjande ordningar m.o.t. feil og misleghald.

10 Slik utviklinga i VHR har vorte på personellsida, finn rådmannen at VHR ikkje lenger stettar dei behova som er skisserte over, og som er naudsynte å ha på plass snarast dersom ikkje kontrollfunksjonane skal forsømast i tida frametter. Rådmannen finn det difor naturleg å kome med framlegg om å konkurranseutsette kommunerevisjonen for Fjell kommune. Utlysing av konkurransen bør skje så snart som mogeleg og med sikte på å ha ein ny revisjon operativ frå Rådmannen tilrår at revisjonstenestene vert lagt ut på tilbod og at det vert gjeve pris på: 1. Rekneskapsrevisjon samla sett og for kvart selskap fast pris 2. Særrekneskap og særattestasjon fast pris 3. Forvaltningsrevisjon basert på timepris. Rådmannen held på med å sluttføra tilbodsdokumentet og det vil vera klart når den politiske handsaminga av saka startar.

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll MELAND KOMMUNE Plan for selskapskontroll 2016-2019 12.03.2016 1 Plan for selskapskontroll Meland kommune 2016-2019 Bakgrunn Kommunesektoren har sidan slutten av 90-talet vore prega av ei auka fragmentering

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Bjerkreim kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bjerkreim Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

Bjerkreim kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bjerkreim Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Bjerkreim kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Bjerkreim.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHOLDSLISTE 1. Innleiing 2 2. Aktuelle område for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2008 Side 2 av 11 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHEIMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet Vår ref. 11/397-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte: Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 12:00 Sted: Møterom Vrådal,

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bokn kommune Vedtatt av kommunestyret [18.12.12] Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Eigarskapsmelding 2010 2011

Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011... Vedtak i Komité for finans og forvaltning - 20.04.2010: Komité for finans og forvaltning nemner opp eit utval påp 5 personar, som skal utarbeida

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Etne kommune Vedtatt av kommunestyret 30.10.12, sak 69/12 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Til Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/23 Vår dato: 08.10.2015 Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll-

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedteke av kommunestyret 6. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON TIME KOMMUNE...

Detaljer

Kontrollutvalg. Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Kontrollutvalg. Anja Hjelseth, Telemarksforsking Kontrollutvalg Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Disposisjon Hva skal kontrollutvalget gjøre? - Kommuneloven 77-85 tilrådninger for styrka egenkontroll Nasjonale rammevilkår - Stortingsmelding om forholdet

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/1164-10350/2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 27.04.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 50/16 Komité for drift og forvaltning 10.05.2016 Høyringsuttale

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

M Ø T E P R O T O K O L L

M Ø T E P R O T O K O L L VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L UTVAL: Kontrollutvalet DATO: 03. juni 2016 TID: kl. 09.00 10.00 STAD: Vågsøy rådhus, Måløy, møterom EINEVARDEN DELTAKANDE I MØTET: Kontrollutvalet: Inger Grethe

Detaljer

BUDSJETT 2014 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2014 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201302966-11 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 28.08.2013 BUDSJETT 2014 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune».

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune». Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.05.13 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 10/13 18/13 MØTELEIAR Frøydis Fjellhaugen (Ap) DESSE MØTTE Are Traavik (Sp) Sigmund

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE Til kommunestyret i Seljord kommune ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE Kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer