SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/ /2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Samandrag av saka: Fjell kommune får i dag utført revisjonstenester frå Vesthordland Revisjonsdistrikt (VHR). VHR er eit interkommunalt revisjonssamarbeid med formål å levera og utføra revisjonstenester til kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. VHR har utvikla ei moderne revisjonsteneste, men talet på tilsette vert snart så lågt at kommunane må vurdera framtida nøye. Det er semje mellom kommunane om at ei slik vurdering skal kvar kommune gjera sjølv. I denne saka vert det tilrådd å leggja revisjonstenestene for Fjell kommune ut på tilbod. Innstilling: 1. Kommunestyret i Fjell sluttar seg for sin del til at Vesthordland Revisjonsdistrikt vert avvikla som interkommunalt revisjonssamarbeid. 2. Kommunestyret godkjenner at rådmannen lyser ut revisjonstenestene på tilbod. 3. Kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak om val av revisor etter innstilling frå kontrollutvalet. Straume, den Steinar Nesse rådmann

2 Dokument vedlagt saka: 1.0 SAKSOPPLYSNINGAR Innleiing Nedanfor vert det gjeve eit oversyn over lokal utvikling av revisjon, lovgrunnlag, endringar i lovverket, utvikling i privat revisjon og omfanget av revisjon. I sum peikar oversynet på eit fagområde i stor endring både lokalt og meir allment. Lokal utvikling av revisjon Vesthordland Revisjonsdistrikt er kommunerevisjon for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, og er organisert som eit interkommunalt samarbeid etter 27 i kommunelova. Det er eit eige styre for revisjonssamarbeidet. Organiseringa slik ho er i dag vart skipa i Vesthordland Revisjonsdistrikt er kommunestyra sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll, utøvd gjennom dei respektive kontrollutvalga. Revisjon av kommunane er regulert i kommunelova og er nærare presisert i eigne føresegner. Revisjonsstandardar stiller krav om revisjonsutføringa. Angrepsvinkel på revisjonen, omfanget av revisjonsarbeidet og medfølgjande revisjonskostnader for oppdragsgjevar er avhengig av kvaliteten på intern kontroll og rekneskapsmateriellet i kommunen. Revisjonen i kommunane har hatt ei vidare rolle enn tradisjonell rekneskapsrevisjon. Kommunerevisjonen skulle følgje opp, overvake og rapportere om kritiske sider ved tenesteproduksjonen og utøving av mynde. Med dette skulle ein betra rettstryggleiken til innbyggjarane, byggje opp publikum sin tillit til kommunane og auka effektiviteten i tenesteproduksjonen. Etter at VHR fekk ny revisjonssjef i 1997 vart det sett inn ressursar på kvalitetsheving og effektivisering av revisjonsarbeidet. Avdelingskontoret på Askøy vart avvikla og kontoret hjå vertskommunen Fjell vart einekontor. Talet på tilsette vart gradvis redusert frå 7,5 til 4 årsverk. Reduksjonen er ei direkte følgje av kompetansehevinga, samstundes som den operasjonelle revisjonen i form av forvaltningsrevisjon er etablert og systematisert i form av rapportar på vurderte tema. På utviklingssida har revisjonseininga vore styrt av strategiplanar. På driftssida har kvalitet og effektivitet vore fokusert i form av eksterne kvalitetskontrollar og kostnadssamanlikning med andre offentlege revisjonseiningar. Desse aktivitetane har skapt intern framgang og forbetringar. Som nemnt har innretninga på arbeidet endra seg mykje og med det talet på tilsette. Status for dei fire stillingsheimlane er pr februar 2007 denne: Revisjonssjefen i VHR takka i 2005 ja til stillinga som revisjonssjef i Bergen kommune. Stillinga er p.t. vakant. Fungerande revisjonssjef har nyleg takka ja til eit jobbtilbod. Ein tilsett nærmar seg pensjonsalder og ein annan held fram i VHR.

3 Det er styret i VHR som sit med det formelle arbeidsgjevaransvaret. Dersom kommunane no ønskjer å avvikla VHR, er det kommunane i fellesskap som må aksla arbeidsgjevaransvaret. Lovgrunnlag Kommunane si revisjonsplikt er regulert og heimla i kommunelova sitt kapittel 12. Revisjonen er handsama i 78 og 79: 78. Revisjon 1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 6. Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene. 7. Med mindre det følger av revisjonens oppgaver etter denne lov eller forskrift gitt i medhold av nr. 8, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten ikke skal gjelde, har revisor plikt til å bevare taushet om det de får kjennskap til i sitt oppdrag for kommunen eller fylkeskommunen. 8. Departementet kan gi forskrifter om revisjon. 79. Revisors uavhengighet Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. Med heimel i 78 nr. 8 har Departementet utarbeidd føresegner om revisjon. Føresegna har følgjande virkeområde: a) revisjon av kommunane og fylkeskommunane sine årsrekneskap.

4 b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretak sine årsrekneskap, jf. Kommunelova kap. 11. c) forvaltningsrevisjon av kommunar og fylkeskommunar, her under kommunale og fylkeskommunale foretak, jf. kommunelova kap. 11. I tillegg er det utarbeidd føresegner for kontrollutvala i kommunen, som regulerer utvala sine plikter og rettar i høve til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon, tilsetting av revisor med meir, jfr. Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av nr 905. Endringar i lovverket I tidsperioden som er omtalt over, har det skjedd endringar i lovverket som har hatt verknader for VHR. Revisjonseiningar organiserte som interkommunalt revisjonssamarbeid kan ikkje lenger utføra finansiell revisjon i kommunale aksjeselskap. Revisjon av kommunane sin del av skatterekneskapet blei i 2004 overført til ein statleg etat. Kontrollutvalssekretariatet er frå 2005 overført til kontrollutvala. Fleire revisjonsdistrikt og -regionar har tilpassa kapasiteten i revisjonseiningane etter lovendringane med overføring av personell til dei nye kontrollutvalssekretariata. Nye oppgåver vart lovpålagde i perioden. Forvaltningsrevisjon vart operasjonalisert på slutten av 90-talet og selskapskontrollar i Dessutan er det kome til ei rekkje nye oppgåver, mellom anna i samband med innføring av generell momskompensasjon i Andre lovendringar som har innverknad på VHR er at revisjonsmonopolet for kommunal revisjon vart oppheva frå Privat revisjon Også i den private revisjonsbransjen har det vore store omstillingar dei siste åra. Fusjonar og vekst har skapt nokre få store globale aktørar. Mange mellomstore revisjonsselskap har i denne perioden blitt inkorporert i dei store aktørane med resultatet at talet på mellomstore aktørar er tynna ut. På den andre sida har dei store selskapa hatt avskallingar som har medført ei rekkje små revisjonsselskap med 1 til 5 medarbeidarar. Regjeringa har no sett ned eit utval som skal greie ut om små verksemder, organisert som aksjeselskap, skal sleppe revisjonsplikta. Alle aksjeselskap har no plikt til å gjennomføre revisjon. I Danmark har ein ei ordning der selskap med ein omsetnad mindre enn tre millionar kroner slepp pliktig revisjon. Innstillinga frå utvalet vil ligge føre i Vert ordninga gjennomført vil det truleg gi som resultat at fleire små revisjonsfirma ikkje vil ha tilstrekkeleg eksistensgrunnlag. Omfang av revisjon i Fjell

5 Rekneskapsrevisjon revisjon av årsrekneskapen Kommunestyret skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap og kommunale foretak sine årsrekneskap blir revidert av revisor som tilfredsstiller krava i kommunelova 79 og kap. 5 og 6 i føresegna om revisjon. Ein skal velje ein revisor for revisjon av kommunen sin årsrekneskap. Revisjon av kommunale føretak (KF) sine årsrekneskap kan gjennomførast av annan revisor enn den som er valt for revisjon av kommunen sine årsrekneskap. Revisjon som nemnd over kan utførast av revisor tilsett i kommunen, ei interkommunal revisjonseining, eller av eit revisjonsselskap. Der ei interkommunal revisjonseining eller eit revisjonsselskap er valt, skal revisjonseininga eller selskapet peike ut ein ansvarleg revisor for kvart oppdrag (oppdragsansvarleg revisor). Revisor skal ved revisjon av årsrekneskapen vurdere om årsrekneskapen er avlagt i samsvar med lov og føresegner, herunder om det gir eit uttrykk for den økonomiske stoda i rekneskapsåret og stoda ved årsskiftet som er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. VHR utfører i denne samanhang arbeidsoppgåver som dette: Vurdering av intern kontrollen i kommunen Revisjon av sjølve årsrekneskapen Rapportering med kompetanseoverføring til administrasjonen om revisjonsfunn og råd om tiltak på risikofelt Vurdering om summane i årsrekneskapen stemmer med revidert budsjett Vurdering av om innhaldet i årsmeldinga samsvarer med årsrekneskapen Rapportar over avvik, feil og manglar. Forvaltningsrevisjon Kommunen si verksemd skal vere omfatta av forvaltningsrevisjon i samsvar med reglane i føresegna om kommunal revisjon. Forvaltningsrevisjon kan utførast av andre enn den som er ansvarleg for revisjon av kommunen sin årsrekneskap, eller eit kommunalt føretak sin årsrekneskap. Der ei interkommunal revisjonseining, eit revisjonsselskap eller anna føretak/selskap er valt, skal revisjonseininga eller selskapet peike ut ein ansvarleg forvaltningsrevisor for kvart oppdrag (oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor). Forvaltningsrevisjon betyr at det vert gjennomført systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sitt vedtak og føresetnader. Revisor rapporterer til kontrollutvalet om resultata av gjennomførte forvaltningsrevisjonar. Kontrollutvalet har laga plan for forvaltingsrevisjonen og kommunestyret godkje4nde denne Administrasjonssjefen/rådmannen skal få høve til å gi uttrykk for sitt syn på dei tilhøva som går fram av rapporten. Administrasjonssjefen/rådmannen sine merknader skal gå fram av rapporten. VHR utfører i denne samanhangen arbeidsoppgåver som dette: Vurdering av styringsverktøy og verkemidlar medrekna organisering Vurdering av om ressursbruk samsvarer med vedtak og føresetnader gjort av kommunestyret

6 Vurdering av effektivitet i ressursbruk i høve til målsetjingar Vurdering av oppnådde resultat i høve føresetnader lagt av kommunestyret Vurdering av om regelverk vert etterlevd etc. Vurdering av om sjølvkosttenester samsvarer med lovverk. Særrekneskap og særattestasjon Revisjonen er pålagt ei rekkje revisjons og attestasjonsoppdrag. Døme på dette i VHR er: Kommunale føretak Rekneskap for overformynderi og hjelpeverje Pasientrekneskap i kommunale institusjonar Rekneskap vedk. spelemidlar for idrettsanlegg, kulturbygg m.v. Attestasjon av søknader om kompensasjon for meirverdiavgift for kommunane Kontrollsamarbeid med statlege organ retta mot svart økonomi. Selskapskontroll Kommunelova gjev no høve for kontrollutvalet og revisor å gjennomføra kontroll med aksjeselskap der kommunen er eine-eigar og med interkommunale selskap. Kontrollutvalet har også her laga ein plan for dette arbeidet og kommunestyret slutta seg til denne Kontrollutvalet gjorde mot slutten av 2006 vedtak om at VHR skal iverksetja eigarskapskontroll i dei selskapa som fell inn under reglane i kommunelova 80. Finansforvalting I forskriftene om finansforvalting heiter det at kommunestyret skal syta for at uavhengig kompetanse vurderer reglement og rutinar i finansforvaltinga. VHR har utført denne oppgåva for kommunane. Mishald Revisjonen har plikt til straks å melda frå til kontrollutvalet når mishald vert konstatert. Likevel er det slik at hovudansvaret for å avdekka og førebyggja mishald ligg hjå rådmannen. Det er naturleg om revisjonen vert beden om å assistera/utgreia slike tilfelle. Anna Revisjonen utfører også ikkje lovpålagde oppgåver som rådgjeving t.d. omkring organisering og intern kontroll eller utføring av spesielle oppdraga frå kommunestyret. VHR har ved fleire høve gjort det. 2.0 VURDERINGAR Når det gjeld framtidig organisering av revisjonstenestene har kommunestyret og kontrollutvalet ein sentral rolle, jamfør kommunelova 78 nr. 3: Kommunestyeet eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbveid om revisjon, eller inngå avtale med en annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling frå kontrollutvalget. I det følgjande vert ulike løysingar vurderte.

7 2.1 Tilpassingar som må gjerast dersom Fjell kommune skal halde fram i VHR VHR si organisasjonsform i dag er som tidligare; interkommunalt samarbeid. Dette fordi kravet om organisering som interkommunalt selskap (IKS) innan 1. januar 2005 fall bort og vart utsett på ubestemt tid. Ein treng difor ikkje å gjera organisatoriske endringar dersom kommunen held fram i VHR. VHR har over fleire år arbeidd målmedvite med utvikling og effektivisering av eiga verksemd. Oversynet nedanfor fortel noko av dette målt i kroner: UTVIKLING I REVISJONSKOSTNADER FOR KOMMUNANE Askøy Fjell Sund Øygarden Totalt Bak desse tala ligg vesentleg endringar i stillingar ein reduksjon frå 7,5 til 4 heimlar og heving av kompetanse samt kjøp av eksterne tenester. Samstundes må det peikast på at bortfallet av skatterekneskapen som arbeidsoppgåve i 2004 og sekretariat for kontrollutvalet i 2005 skulle tilseia at behovet for arbeidsinnsats er noko redusert. Men parallelt med dette har krava til forvaltingsrevisjon auka. Den gjennomførde moderniseringa av revisjonsarbeidet burde isolert leggja eit godt grunnlag for eit framhald av VHR. Den skisserte personellsituasjonen i VHR er utfordrande når fungerande revisjonssjef no sluttar. Organisasjonen vert då så pass liten at den er sårbar og særs avhengig av dei tilsette sin kompetanse. Anten må ein då tilsetje fleire og styrke kompetansen gjennom rekruttering, eller ein må vurdere å finne andre løysingar som kan vere både mindre kostnadskrevjande og ha større effektivitet i seg. I dette ligg det at organisasjonen i seg sjølv kan vere leveransedyktig både på kvalitet og effektivitet med rett samansetnad av bemanninga. Ein må då vere budd på å bruke fleire ressursar på dette enn det ein gjer i dag, anten ved å styrke organisasjonen eller i større grad å kjøpe tenester eksternt. Ei anna utfordring vert å knyte til seg formell fagleg revisjonskompetanse. Sjølv Oslo kommune fekk ikkje søkjarar på stillinga som leiar for kommunerevisjonen så lenge dei søkte etter leiar med formell revisjonskompetanse. Først då dei lempa på dette kravet fekk dei søkjarar. Det viser seg at det offentlege ikkje klarer å konkurrere kva gjeld nivået på løna i dei private selskapa. Organisasjonen har hausta nyttig kunnskap i starten på tusenårsskiftet ved bruk av underleverandørar i revisjonsleveransane både med tanke på kvalitet og effektivitet. Kjøp av slike tenester er ei arbeidsform som kan førast vidare. Som alltid er det viktig i slike situasjonar at VHR meistrar kontraktstyringa og sikrar prekvalifiseringa av underleverandørane. Sluttrapporteringa på revisjonsgjennomgangar må heile tida utførast eigenhendig. Det nye lov- og regelverket for kommunal revisjon føreskriv som eitt av alternativa ein slik arbeidsmetodikk som omtalt framføre, etablert gjennom eigen tilsett revisor i kommunen. Slik situasjonen er i VHR kunne ein basert verksemda på ein slik

8 praksis, men aldri med mindre bemanning enn 2 tilsette ut frå den erfaringa VHR har hausta gjennom kontraktstyring tilpassa rett risikonivå og kvalitet. Eitt alternativ kan difor vera eit framhald av VHR i litt nye klede; 2 fast tilsette supplert av kjøpte tenester. Kva meiner så dei 4 kommunane om eit framhald av VHR i ei eller anna form? Det spørsmålet er ikkje endeleg svara på før dei 4 kommunestyra har sagt sitt. På eit møte i januar mellom ordførarane og rådmennene kom det fram at kvar kommune sjølv skulle vurdera kva løysing ein er best tent med. Det vart ikkje konkludert med at ein i fellesskap skulle vurdera ei sams løysing. Dette peikar mot separate løysingar for kommunane og at framhald av VHR er mindre aktuelt. 2.2 Vurdering av andre løysingar Generelt om alternative løysingar Det er fullt mogeleg å finna alternative løysingar til eit framhald av VHR andre kommunar har gjort det før oss. Døme på slike alternativ er mange: Fjell kan etablera sin eigen revisjon, Fjell kan inngå eit samarbeid med ein annan offentleg instans eller Fjell kan kjøpa revisjonstenester i marknaden. Uansett val og organisering av alternativ løysing er det avgjerande at det totale kontrollbiletet er utfylt slik at nødvendig overvaking samla sett er intakt. Det som sannsynligvis er avgjerande er kompetanse, kapasitet og ein uavhengig rolle som revisjon. Vi har historiske erfaringar på at manglande kompetanse i organisasjonen var årsaka til manglande leveransekraft og profesjonalitet i dei første etableringsåra i VHR. Små revisjonseiningar, eller organisasjonar generelt, vil vere sårbare og personavhengige. Det er ofte større ustabilitet i desse. Det betyr at dei enten kan fungere veldig godt eller veldig dårleg. Flytting mellom desse to ytterpunkta kan skje fort. Dette fordi små organisasjonar kan endra seg mykje raskare enn tunge organisasjonar. Den store skilnaden på revisjonen mellom noverande ordning og ei avvikling av VHR er at den lokale styringa og tilpassinga fell bort. Denne kan gjenopprettast ved ein robust sekretariatsfunksjon som er i stand til å handtere revisjonsfaglege forhold fullt ut Skisse til løysing for Fjell Rådmannen har for sin del lagt vekt på følgjande faktorar i val av skisse til løysing for Fjell kommune: Personalsituasjonen i VHR Vanskar kommunen vil ha med å sikra rett kompetanse i eigen regi Det finst brei kompetanse å få kjøpt i den private marknaden offentlege aktørar tilbyr også slike tenester til sals Fagområdet eignar seg godt til å kjøpa eksternt gjennom tilbod Eigen revisjon vil vera liten og sårbar Rådmannen trur at kommunen i det lange løp vil vera best tent med kjøp av eksterne revisjonstenester. Følgjande deltenester er mest aktuelle: Rekneskapsrevisjon Revisjon av særrekneskap samt særattestasjon Forvaltingsrevisjon Fleire sjølvstendige selskap har avtale med VHR om revisjon. Desse er:

9 Fjell Kommunale Pensjonskasse Fjell Bustadstifting Sotra Brannvern IKS Stiftinga Roald Tellnes Kunstsamling Stiftinga Langøy Kystkultursenter Fjell Sokneråd Styra i desse selskapa vil verta tilskrivne med tilbod om at dei kan verta inkluderte i den nye ordninga kommunestyret fastset. Dersom kommunestyret sluttar seg til den skisserte løysinga, vert tenestene lyst ut på tilbod. For rekneskapsrevisjonen kan ein be om fast pris. Dette tilbodet må også femna om fast pris på revisjon av særrekneskap og særattestasjon. Dersom dei sjølvstendige selskapa velgjer same løysing som kommunen, vil dei også verta inkludert i eit fast pris tilbod. Forvaltningsrevisjonen kan ymsa mykje i omfang frå år til år og her høver det best med timepris gjennom tilbod. Når det gjeld organiseringa av sekretariatet for kontrollutvalet, ønskjer rådmannen å rådføra seg med kontrollutvalet før det vert konkludert. Intern kontrollen er rådmannen si tilrettelegging og kontroll av den økonomiske aktiviteten i kommunen. I omorganiseringa av administrasjonen vart det teke til ordet for å styrkja denne funksjonen. Dette kan t.d. gjerast ved å tilsetja ein person som skal hjelpa rådmannen med dette. Fokus for slike stillingar vert ofte å førebyggja problem. Rådmannen ønskjer likevel å avventa situasjonen og drøfta intern kontrollen med den framtidige revisjonen. VHR har framleis 2 tilsette att dersom ein vel ei anna løysing enn den eksisterande. Formelt er det styret i VHR som har arbeidsgjevaransvaret. Men rådmannen legg til grunn at det er kommunane som må finna ei praktisk løysing for desse og det vil Fjell hjelpa til med. Til slutt bør avviklinga av VHR kommenterast noko meir. Dersom dei andre kommunane også ønskjer å avvikla samarbeidet, er det realistisk å gjennomføra avviklinga i løpet av dette året. Kommunane må då vera budde på at det vil verta ekstrautgifter knytt til pensjonstilhøve for tilsette og at det neppe vert noko særleg innsparing i høve til 2007 budsjettet. Samstundes vil kommunane få nye utgifter til revisjon i I Fjell kommune tek ein sikte på at ny revisjon er på plass pr og at det aller meste av 2007 rekneskapen vert revidert av det nye selskapet. Avvikling og ny revisjon vil difor i ein overgangsfase føra til ekstra utgifter. Dersom dei andre kommunane skulle velja eit framhald av VHR, så er det høve for Fjell kommune gjennom vedtektene til å seia opp samarbeidet i VHR med eitt års oppseiingstid. Som alt nemnt er dette eit lite sannsynleg alternativ. 2.3 Konklusjon Fjell kommune er ein kommune i sterk vekst. I ein slik situasjon vil det vere behov for kompetente tilsyns- og kontrollfunksjonar på alle nivå i kommuneorganisasjonane. Dette fordrar kompetent og effektivt overvakings- og rapporteringsopplegg. Ikkje minst må heilskapen og grensesnitta ivaretakast for å sikra robuste, effektive og avdekkjande ordningar m.o.t. feil og misleghald.

10 Slik utviklinga i VHR har vorte på personellsida, finn rådmannen at VHR ikkje lenger stettar dei behova som er skisserte over, og som er naudsynte å ha på plass snarast dersom ikkje kontrollfunksjonane skal forsømast i tida frametter. Rådmannen finn det difor naturleg å kome med framlegg om å konkurranseutsette kommunerevisjonen for Fjell kommune. Utlysing av konkurransen bør skje så snart som mogeleg og med sikte på å ha ein ny revisjon operativ frå Rådmannen tilrår at revisjonstenestene vert lagt ut på tilbod og at det vert gjeve pris på: 1. Rekneskapsrevisjon samla sett og for kvart selskap fast pris 2. Særrekneskap og særattestasjon fast pris 3. Forvaltningsrevisjon basert på timepris. Rådmannen held på med å sluttføra tilbodsdokumentet og det vil vera klart når den politiske handsaminga av saka startar.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer