Pensjonistuniversitetet i Drammen Fremtidsverksted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonistuniversitetet i Drammen Fremtidsverksted"

Transkript

1 Hilde Diesen: Sjakk Pensjonistuniversitetet i Drammen Fremtidsverksted INNLEDNING Pensjonistuniversitet i Drammen mottok den 7. sept fra Drammen kommune ved Inger Gjønnes en invitasjon til å delta i arbeidet med å lage en ny bystrategi for Drammen i perioden Pensjonistuniversitetet takket med glede ja til å delta i Fremtidsverkstedet. Det ble opprettet en prosjektgruppe med følgende medlemmer: Frank E. Andersen, Ina Baumann, Robert Bjørka, Ulf Borgen, Liv Evju, Kine Langum, Ingrid Lycke Ellingsen, Sverre Slevolden, Bjarne Stabæk og Søren W. Thorne. 1

2 For oss har det vært naturlig å tenke spesielt på vår egen gruppe; mennesker som på grunn av alder har sluttet i arbeidslivet. Vi valgte å forutsette at Drammen har en blomstrende økonomi, at byen har gode ledere som tenker visjonært, helhetlig og kreativt og som har kjennskap til gamle Drammens egenart og historie. I vår besvarelse må leseren sette seg inn i tidsmaskinen og trykke på knappen for 2036! Velkommen til 2036! * Drammen har innbyggere hvorav så mange som er pensjonister. Dagens pensjonister er født mellom 1950 og 1975 og disse var i 2010 mellom 60 og 35 år. Det er deres foreldre som har skrevet denne besvarelsen. Vi vil se på: A: Trygghet i hverdagen B: Sosiale tjenester C: Boligforhold D: Helse E: Samferdsel F: Kultur og miljø 2

3 A: TRYGGHET i HVERDAGEN Drammen kommune legger stor vekt på forebyggende arbeid og fremmer tiltak som gjør at innbyggerne holder seg friske og aktive. Det er trygt å være eldre i Drammen. I 2036 har alle eldre: Noe å leve av dvs. materiell trygghet. Ingen trenger å engste seg for morgendagen. Noen å leve med dvs. et sterkt sosialt nettverk. Noe å leve for dvs. føle seg verdifull og være en del av samfunnsfellesskapet. Som følge av Samhandlingsreformen (som ble innført allerede i 2012) har det utviklet seg et nært samarbeid mellom helseetaten, de sosiale service-funksjonene og den enkelte. I 2036 fungerer dette upåklagelig slik at eldre føler trygghet og trivsel i sin hverdag. Drammen har i tillegg en omfattende Kommunal Handlingsplan når det gjelder omsorg for eldre personer. Planen er vedtatt av Bystyret og er forpliktende for de styrende organer. Planen revideres hvert femte år og forventes å bli revidert før kommunevalget i I tillegg til kommuneplanen har alle eldre over 75 år en Individuell Handlingsplan som er utarbeidet av kommunens sosiale service i samarbeid med den enkelte og frivillige organisasjoner og som oppdateres årlig eller så ofte det er behov. Handlingsplanen omfatter regelmessige besøk av helsepersonell som er behjelpelig med anskaffelse av tilpassede hjelpemidler, besøksvennetjenester, telefonkontakter, planlegging av aktiviteter i hjemmene og i samfunnet for øvrig. Hvis den eldre ønsker det, er det mulig å få ledsager med på kirkebesøk, fotballkamper, svømming, ferieopphold m. m. En slik plan gir trygghet og viser seg å motvirke ensomhet og passivisering. Eldre er en stor og viktig ressursgruppe for byen. De er valgt inn i styrer i kommunen og i næringslivet. Eldre benyttes hyppig som konsulenter 3

4 og idébank både av private og kommunen. Personer som trenger eldres ekspertise henvender seg regelmessig til foreningen For eldre Av eldre For alle (FAF). Eldreombudet fungerer som pådriver i tiltak som gagner de eldre: Sentrum er godt belyst med blendefri, fargeriktig belysning slik at fotgjengere og kjørende er godt synlig. Det er trygt for eldre å ferdes ute, selv når det er mørkt. Alle utstående og opphøyde kanter og fortauskanter samt alle rundkjøringer er godt merket og refleksbehandlet og belyst. Alle klær for utendørsbruk er refleksbehandlet fra produsent. Bilen har sensorer som automatisk stopper bilen dersom en person kommer innenfor en bestemt avstand fra bilens front. Politiet er godt synlig i byen og patruljerer dag og natt til fots i sentrum og på steder der eldre ferdes. Via tilkalling med den individuelle GPS kan politiet enkelt kontaktes. Alle eldre har en GPS med samordnete telefonnummer for politi, brannvarsling, legehjelp. B: SOSIALE TJENESTER I 2036 er de viktigste funksjonene for de sosiale tjenestene samlet i bydelenes Seniorsenter. Sentrene er sosiale møteplasser som verdsettes av den eldre befolkningen. Alle seniorsentrene har dagåpen kafeteria som også tilbyr catering dersom de eldre ønsker å spise sine måltider hjemme. Fersk mat leveres på døren etter ønske. Seniorsentrene har mange forskjellige aktivitetstilbud, blant annet er de aktuelle foredragene og diskusjonsfora svært populære. Flere av sentrene har velutrustede oppholdsrom hvor også dagens aviser er tilgjengelige. 4

5 Det tilbys også organiserte reise- og turgrupper og opphold på lignende seniorsentra i inn- og utland, kino- og teaterturer og en rekke andre aktiviteter som ønskes av brukerne på seniorsentrene. Alle sentrene organiserer populære trim- og treningsgrupper og gir også muligheter til å konkurrere i spill som tennis, biljard, boccia m.m. via moderne teknologi. En del eldre ønsker også vaktmestertjenester. Seniorsentrene administrerer dette til subsidierte priser. C: BOLIGFORHOLD Alle i Drammen er sikret en plass på et sykehjem eller en institusjon dersom de av helsemessige årsaker velger ikke å bo hjemme. Sykehjemmene kan ta imot dagpasienter, korttids - eller langtidspasienter. Det er enkeltrom på alle sykehjem og dobbeltrom for ektepar eller samboere som velger å bo sammen sine siste år. De aller fleste eldre bor fortsatt i samme bolig som de har gjort de siste 25 år og får de tjenenester som de har krav på fra kommunen. Husbanken har utvidet sine tilskuddsordninger slik at eldre boliger og blokker har fått installert heis. I boligbygg som tidligere var svært lite tilgjengelig uten heis er det nå full tilgjengelighet. Det offentlige har erkjent at kostnader til heis selv i lavblokker er rimeligere enn institusjonsplasser. Bygg har lang levetid og nå i 2036 er to tredjedeler av boliger som vi har behov for fremover, allerede bygget. Dette betyr at flere hjelpetrengende eldre som ønsker å bo hjemme, nå får anledning til dette. Den kollektive dugnadsinnsats som var i etterkrigsårene har på ny gitt inspirasjon til opprustning av den eldre bebyggelsen. Dette har ikke bare 5

6 økt bokvaliteten, men også styrket følelsen av aktivt eierskap til eget hjem og boområde. Din bolig er blitt din fremtidige eldrebolig og har livsløpsstandard. En del har valgt å selge sine villaer for å flytte i leiligheter. Leilighetene er bygget i bynære områder langs elven og fjorden. Noen leiligheter er bygget som private kollektiver hvor man kan kjøpe seg en leilighet med bad, men med felles kjøkken og omsorgstjenester. Her er det ansatt kjøkkenpersonale og vaktmester, samt helsepersonell som kommer ved behov. Flere eldre liker denne formen for bolig. Det gir tilstrekkelig privatliv, men hindrer ensomhet og utrygghet. Tjenestetilbudene er best i tettsteder. Det er bare ett telefonnummer for alle tjenester for eldre, så som vaktmestertjenester, datahjelp, brannvarsling, legehjelp eller innkjøpstjenesten (levering av varer på døra). D: HELSE I løpet av de siste 25 årene har begrepet pensjonist endret seg. Generelt er åringer langt mer ungdommelige i dag. I arbeidslivet er diskriminering av eldre slutt. Det er lenge siden arbeidstagere måtte slutte pga. alder. Alle kan jobbe så lenge de føler det naturlig slik det var for politikere og selvstendig næringsdrivende allerede for 25 år siden. Det tidligere Drammen Sykehus, nåværende University Hospital Drammen (UHD) ble for få år siden verdenskjent da forskere fant en effektiv behandling av Alzheimers sykdom. Dette skjedde i et samarbeid med Papirbredden Senter for Fremragende Forskning (PSFF). Disse to institusjonene er blitt drivkraften i kunnskapsindustrien i Lier - Drammen Eiker Kongsberg. 6

7 Sykehuset hevder seg internasjonalt også på områder som billeddiagnostikk, sykepleie, kreftbehandling, psykiatri, geriatri, katastrofemedisin og rusmiddelavhengighet. Etter planlagt utvidelse av Drammen Sykehus i ble tomten på og omkring Waagaardsløkka likevel ansett uhensiktsmessig og nytt sykehus ble bygget i Etter mye om og men ble Ytterkollen valgt. Eiker er innlemmet i Drammen. Den kommunale ledergruppen i Drammen kommune har funnet en ledelsesmodell for sykehuset som er helt unik. Ledestjernen er fortsatt Pasienten i sentrum Det er kvalitetssikring i alle ledd. Pasientene har sin faste lege og fast sykepleier som primærkontakter. Psykiatrien er integrert i sykehuset. Det er gjort store medisinske fremskritt i behandlingen og man kan ikke skille kropp og sjel, i hvert fall ikke på denne siden av evigheten. Økonomien er ikke lenger noe problem. Bevilgninger over statsbudsjettet og donasjoner på sosiale media, samt et fond opprettet av fornøyde pasienter sørger for det. På grunn av stor forskningsaktivitet og fordi sykehuset ligger i øverste sjikt kvalitetsmessig, behandles pasienter fra hele verden. I hver bydel er det et lege/helsesenter som er sykehusets forlengede arm. De bemannes av allmennpraktikere og spesialister fra sykehuset ved behov. Legesentrene består av bl.a. Forebyggende avdeling med Smittevernkontor, Helsestasjon for Barn og Ungdom og Helsestasjon for Eldre som i denne sammenheng defineres som personer over 60 år. Helsestasjon for Eldre er opprettet i tett samarbeid med Geriatrisk avdeling og seniorsentrene. Personalet omfatter både leger, fysioterapeuter og sykepleiere som er spesialutdannet innen geriatri. Dessuten psykologer, tannleger og andre som har spesialkompetanse. Målet er å holde eldre friske lengst mulig. 7

8 De som har behov for hjemmesykepleie får denne via Helsestasjon for eldre. En del konsultasjoner med lege og sykepleier skjer ved hjelp av den tredimensjonale bildetelefonen iphone X. Ambulanser og legevaktsleger har kameraer som kan sende tredimensjonale opptak til sykehusets spesialister for å få eksperthjelp der og da. At sykehus og helsestasjoner er blitt langt mer effektive enn tidligere kommer særlig pasientene til gode. Ofte kan man nå helbrede/lindre ved tilstander der man for 25 år siden var hjelpeløs. Som nevnt er Alzheimers sykdom overvunnet. Kreftsykdommer, som igjen mest rammer eldre, er det langt på vei mulig å helbrede. Leddgikt og hjertesykdommer og en rekke andre kroniske lidelser er delvis beseiret. E: SAMFERDSEL Sentrum er lett tilgjengelig sommer som vinter for alle aldersgrupper. Sentrumsnære parkeringshus med helautomatisk parkering av din bil gjør parkeringen problemfri. Modellen er Drammen i 2 etasjer etter Torget Vest-konseptet : Sentrumsnære parkeringshus med overbygd gangbro over gateplan til forretningssentra, NSB, kommunal administrasjon, teater, bibliotek, restauranter og kafeer, forretninger og servicebedrifter. Drammen Sentrum har 2 etasjer: kollektivtrafikken på bakkeplan og fotgjengere i annen etasje. Sommer som vinter kan man ferdes tørt og varmt. Ordningen har stort sett fjernet privatbilen fra selve bykjernen og har vist seg å være en gunstig ordning for publikum og handelsstanden. For bydelene mer perifert er det bygget romslige parkeringshus. Nye kredittkort har køfri funksjon og erstatter bussbillett på shuttlebusser. 8

9 Busser og drosjer har egne kjørefelt i alle gjennomfartsårer. Bussrutene er delt opp med snuplasser både på Bragernes og Strømsø. Det er opprettet en egen bussrute som betjener sentrumsområdene via de ytre broene i øst og vest. Alle busser har 10 minutters rute. Datastyrt drosjetrafikk garanterer at ingen drammenser venter lenger enn 10 minutter på ledig drosje og dette har erstattet mye av privatbilismen. På iphone X og andre mobiltelefoner fins et oversiktskart over Drammen der drosjenes aktuelle posisjon vises. Røde drosjer er opptatt, grønne er ledige eller har ledige plasser. Et trykk på skjermen på nærmeste ledige drosje og drosjesjåføren svarer. Alle biler har i flere år brukt brenselceller som energi. (El-biler var et blindspor i vårt klima.) En «Fløybane» fra Strømsø sentrum til Konnerud sentrum er bygget, med små matebusser som har hyppige avganger i begge ender. Den store «Konnerudnedføringen» ble skrinlagt til fordel for en enklere forbindelsesvei. Mange eldre benytter sykkel på de opparbeidede sykkelveiene. Her er det også gangveier med innlagte treningspunkter. Til Konnerud er det laget et sykkeltrekk opp bakken i gangveien. Sykkel- og gangveien har skikkelig belysning og er overbygget for at drammenserne kan sykle i regn eller vinterstid. Det er bredere fortau på Holmen/Strømsø-brua for myke trafikanter etter mønster av gang- og sykkelbanen på Øvre Sund bru. De som av forskjellige grunner ikke kan sykle, gå eller komme seg ut med kollektive tilbud, kan bestille hente- og bringetjenesten fra nærmeste Seniorsenter. Fra Lierstranda og Glassverket til Hokksund trafikkerer hurtigbåter (svevebåter) på begge sider av elven hele året. Skipsleden i fjorden holdes isfri med ny teknikk. Det er bygget store, flytende kaier og godsterminaler utover fra Holmen, og trafikken har økt betraktelig. Drammen havn er fortsatt godt lokalisert for sjøtransport til 9

10 og fra Østlandet syd-vest i forhold til det nordiske triangel: Oslo Stockholm København. Havnen har ivaretatt en samfunnsbyggende rolle ved å legge forholdene til rette for nytt næringsliv i Drammen. En omfattende cruise- og fergevirksomhet har gitt god økonomi til flere virksomheter. F: KULTUR og MILJØ Etter at kommunen valgte å bygge ut frivillighetssentralene med en felles koordinator for hele kommunen, har samspillet mellom organisasjonene og kommunen blitt stabilt og stadig mer positivt. Frivillige organisasjoner og andre bruker lokaler på seniorsentrene gratis mot å samarbeide med ansatte og andre frivillige om middagsservering og kaffestunder, det arrangeres klubbkvelder og kulturkvelder. Turistforeningen, idrettslag og andre frivillige foreninger får årlig støtte til å drive sin virksomhet med faste formiddagsturgrupper, det være seg for eldre eller innvandrergrupper, for bevegelses- og utviklingshemmede. Og frivillighetssentralen forbereder nå sitt jubileum med nye, aktive løsninger. Dette er forebyggende trivselstiltak der kommunen med små basisbevilgninger ser at de får mye igjen. Kulturtiltakene som er nevnt foran har som viktig forutsetning at tiltakene skjer i nærmiljøet. Seniorsentrene, kantiner og kafeteriaer, bydelshus, menighetshus, skoler, bibliotek, idrettshaller er i flittig i bruk som lokale kulturarenaer. Dette er kortreist kultur og bidrar til at folk kan komme til kulturplassene uten økt miljøbelastende transport. Byen har regulert spesielle områder til miljøgater for at gamle og unge skal kunne kjenne seg igjen, og ha noe å vise til et økende antall turister. Dette gjelder gater med helhetlig miljø av hus fra før bybrannen, 10

11 drammenshus, biedemeierstrøk, funkishus og andre gjennomført trivelige miljøer. Eksempler på gode bymiljø for eldre er spaserveier sommer som vinter i Hamborgstrømskogen og Bragernesåsen. Isfrie torg og gågater, preparerte lysløyper om vinteren, dessuten idrettshaller som også er tilgjengelige for eldre med innendørs spaserveier vinterstid, har alt sammen vist seg å være gode møteplasser. Det er etablert belyste rullestol- og spaserveier rundt Stordammen på Konnerud som i alle andre bydeler. Fortau og gangstier i sentrum og i bydelene brøytes og strøs samtidig med kjørebanen. Vår fremste kulturinstitusjon Drammens Teater har fått Tilgjengelighetsprisen for sin elegante måte å skaffe universell tilgjengelighet til samtlige losjerader på, uten å ødelegge byggets verneverdige utseende. Dette som det siste av samtlige offentlige og halvoffentlige bygg. Pensjonistkinoer, gallerier og museer blomstrer. Disse institusjonene har sett verdien i å markedsføre varierte formiddagstilbud. Etter kinesisk mønster er det populære lekeområdet for barn i byparken blitt utvidet med apparater til fysisk trening for voksne. Pensjonistuniversitetet gjør for øvrig fortsatt en viktig jobb. Det har nå 2036 medlemmer og formannen heter Tore Opdal Hansen. Vi gratulerer! 11

12 Hilde Diesen: Bokstøtter Pensjonistuniversitetet i Drammen er en forening for læring i den tredje alder. Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv, med lyst til å lære mer. Felles interesser fører til god kontakt deltagerne imellom. Gjennom aktuelle foredrag skal vi fange opp tanker og ideer i tiden. I tillegg skal vi stimulere interessen for videre arbeid med de temaer som tas opp i de åpne møtene, i studiegrupper og seminarer. Kunnskap og samvær gir trivsel *** Drammen Pensjonistuniversitet vil rette en spesiell takk til Hilde Diesen for meget god hjelp med layout og for tillatelse til å bruke hennes eminente tegninger. 12

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

«Bor det noen gamle her a»

«Bor det noen gamle her a» «Bor det noen gamle her a» Eldreliv i fire kommuner KIRSTEN DANIELSEN & ADA ENGEBRIGTSEN notat nr 10/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring «Bor det noen gamle her a» Eldreliv

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Norsk Form i samarbeid med tverretatlig nettverk fra 13 kommuner. Omsorgspolitikk for morgendagens eldre Tverretatlig kommunenettverk Innhold Omsorgspolitikk

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Fremtidens eldreomsorg

Fremtidens eldreomsorg Det HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE Fremtidens eldreomsorg er viktig for alle eldre å bevare livskvalitet og et godt funksjonsnivå så lenge som mulig. Kommunen ønsker å legge til rette

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer