AnSaERETNTNG ei,-ifrt NORSK FOLKEHJELPSAN'TET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AnSaERETNTNG 1979. ei,-ifrt NORSK FOLKEHJELPSAN'TET"

Transkript

1 AnSaERETNTNG 1979 f,,ft ei,-ifrt NORSK FOLKEHJELPSAN'TET HARSTAD

2 1{ORSK FOLKEHJELP SAIIITET No!'!k FolkohJolp Sanltet Harstad har batt folsende styrer og utvalg for SANTTETSI''TVAI.[i. Halvor Tolgland. 01c St6rrhau. Judy CfJord. Jlottr Emi1s9n. tlorbjrra FJervol.l. Odd A Ivers n. SANIIBISGRUPPAS STYRD. Sanit atsl dei. Tropp6l.dcr Nesttroppc Iedcr Lag1.d.r sambendal6d6r Dcpotltdcr Halvo!. Trl,gland. Roger Rasnu sscn. Borrc Jakobserl. Arild Cabrlelsen. Swcin P d r3en. St6ln Nlls6n. Arlld Gabrlelacn. Dot btc pe ckstraordln rt grsmstc 4.oktobet valgt ny atyrcfore cttcr do ny6 re8len6. AI}IIIINISTRATIV? STYR O. FofEatur Nestfor.Dafitl trartafat S6kratar Styacnadl arnn Varanenn! Halwor Tetgland. t Rog r Ra6rnu6s n. t Vldar Pcdcrscn.! SolvGig Mad6en., G.ir Haugen. : Odd I Haasacn.

3 I{OBSK F ITKEHJETP SAI{ITEI OPEBATTVT ANBETDSUTVAII}. Sartit.tsl.der l{63 t aanit t B 1 dcr Lagf.r r Dqrotl.cdct salbattdelcdcr Tralraportlad t t Rog r Rasmussen. r Odd I llanssen.!svcin P.detaaa. t Odd A Ivsrsan. t ^ttn K Laracn.! St6ln Nllscrr. : Jan H Itanacn. M6TER. Det har v&rt awho1dt folgande m.ter I gr t som glkk. Styramrter t 12 San. utv. n.tcra J Oprativc arbcldautwalg : llcd]-anrmotert 7 Arbaldaf ord6llngsmst er t MEDLE}.'STAI,L Sanlt6tsgr.uppa ltar wcd utgang.n a! 1979, 66 ka.totekf''to medlamm6!". Av dlss6.r 20 autorlsortc frrs.tehjalpcre. llan i 1.p.t aw Jbn./f,eb. vl-l det blt 20 ny Eom frr sln autorl.sasjon.

4 1{ORSK F ltkelijelp slliltet XURSAKT TVITE"T T979. Salrltc t s lcderkurt Svcln Pcdclscn'ot Rogca Rasnudran dcltol pe ukoskursat Pl Kar! ry I Junl. vt'rtarkura I(urs.t blc awho1dt I Mar. ncd I5 d.ltr,lcr.. Dan taorctlske delcn glkk owcr 5 tlm6tt" fordclt pe to kvcld.t. Dcn p.aktr..k. dal-c! sod ogle var pa 6 tlecr wat aaekjart Dcd hclgcbcrcdakap n. sarnbdckurt Dat ltta f.! pe6ka gjannotdart 6t for.kort.t kur! i bt.uk av.anband ' 6atrt pro!.alyfar. I(rrrlct var pa 3 tlecr ncd fi daltakara. Irr!Y6t.hJ elp6kurt Drt c evho1dt to 2l tin.r. ku.s 1 farst.hj.lp v.d n.t.1gland. vcd dls8..r. dct tilsabocn aett 34 d.1takcr6. Fa16tch Jelptkuls Kur6cr tom er avholdt aw g. Taiglend vcd forakj lllg. b.drlft.r. tt f2 tinor.c kuts mod II dc1t. Hatttad stalr.tlt.r n Io '. Kyrtrk. skol.n n, I8 n.harrtad T.l.onrAd. I r7 n. stat.u v.g,vca.n D.t er for L'".t 1979 utftrt ti.l..nm.n 1257 kutatlm.r.

5 TIORSK F )LKEHJELP SAilITET OVDLSER. Det ble l Mars arrangert en katastrofeovelse w d ljarstad Sykehus, med Sykehuset som arrangor, Ilovedrlalet var denne gang a teste sykehusets katastrofeplan. I samarl)eid med sykehuset var R6de Kors llielpeko.s og NoI.sk FolkehJelp Sanltet. Sanlteten stilte med markorer, drev ki6retjenesto samt fsrstehjelp. Avelsen war i sin helhet meget velykkct' og marksrene giorde en meeet l)ra jobb. I.tunl b1e Sanlteten utkalt tll owelse av Polittet. Ovelsen var dcnn6 ga'ig Lagt til utkanten av Itvenes l'lypfass.ovelsen simulert6 flykre.aj pa innfl]'vningsruten ti1 flyplassen. ljenne typc 6v61sc er en arlig forotagende' men i Ar var det en de1 nye momenter som sku11e proves. Dette klikket i boglanelsen og som folge av d t ble saniteten varslet nestcn en tirne etter at hovedalafmen var eett. Vi ankomm dermed skadestedet sent og stoit sett alt farstehjelpsarbeidet var gjort av de 1okale enheter. Ilettc ble en svert ltt lererlk svels6, og pa gjennomggelsen ble det slett fast en god del ting som ma foran.lres ti1 nesto gang. Sanitcten i Harstad sto som arrangoi aw host distriktsovelsen. Owelsen b1e avlroldt pe oldersletta og tenaet var oppbygg"ningen av en r'ednirl8splan under en katastrof6- sltuasjon. l,ordag formiddag b1e brukt ti1 forelesning on tema.t og efterniddagen var satt av t11 aolve owclsen. Sandagcn bie brukt til gjennomr:else av 6velsen, lvelsen ble gjennonfort med 'll.ieleakcre fordell P3 lag fra, Sjswegan, Andenesr Tromso og Harstad. Harstad stilte dessuten n d 20 marksrer. Det 6r for a'.et 1979 utfgrt 8O5 tjenestetimer pe ovelser..

6 1{OBSK FOLKEHJEI.P SAIIITET LETEAKSJONER Norsk Folkehl fp Sanltet Harstad har b11tt tllkalt ti1 5 letaaksjonet av Potitlct. Var stsrato deltakolsc var utrder aksionen i Evenesmark sorn gikk over 3 datcr. Sanmc h 1ga sorn dcntre for 8ikk var sanitei gsruppsne t I:ro rls Dlatrikt sam16t til wclsc pa osg 1\trlrtstaaJoa. Al1a d{6r6 blc trckt inn i letcaksjoncn og det blc selcd 5 lng6n distrlkts.v Isc. TJcn6rtctlmer for l.tcaksjoncr tilsanmen 475. KJORTNG Dct har! Ar.t 1979 wart n sterk ncdgang I kjorcoppd?a8.to av funkrjonshcmmcd e ob andr. f 1978 hadde SanltctssauPPa kjar oppdrag ca. 3 gangar i uka. I 1979 h^t det barc vert tl1f ldigo kjeringer med wer egen bil. D rimot har vl hatt organl.sort kjotrlng en gang 1 uka med Komunena blfrmed sjefer og hjelpcr fra sanitetsgruppar slden i var. D6tte er en betydeltg nedgang ob samtidig vgldig b6klagellgt da d cntr typ. tjeneste ct:' badc larellk og ot fint tllbud tt1 vare Eedl.mn r. Skylden for dcttc ne vi ta pa oss selv. Dettc for menglondc Lnittativ og for at vt lkke bar kunnct stl-llc nod cn tidstrrcssig bl1, som hold r mal fo'- ct slikt iransporttllbud. Dct cr barc A hepa at vl i nar frctntid kan ta oppigjen d tta mcd ct t ilfrcds st lllende systom for bedc brukcrnc og os6. D6t ne bli ct aw var r el da behovet fo! ct sllkt tlllbud pa kvoldstld er stort og baro sk ndc. TJenestetiner for kjsrlng tilsamnen 254.

7 ilobsk Fl)LKEHJETP SATIITET ANDRD TJ I'NIiSTI'('PPI)ITAG HEI-CEBDREI)SKAP : bl6 startet opp IB/2 og det var da bercdskap om gondagena ut F-ebruar. 1 Mars startet vi opp med beredskap hver lsrdag og sondagt og hadde var siste beredskapswakt?9/4. Tjenestetimer for hel gebcredskap Tfof. SKIRENN Sanitetsgruppa har ogsa hatt sanitetsdakningen r.rn.le r en del skirenn. VEr storst6 dettagelse var rrnder de No.d-Noiske Mccterskap i handikapidret ter son war arrangsrt i l-olkeparken Mars. VAre mannskaper war da ogsa behjelpelig med t.akking av lsyper og byegine av akebakke, Tjenestetiner 2tJ5. PASKETJEN lrlsto Var oqsa 1er Sanitetens stotste arrangemenlt, l,eiren b1e oppsal:t 7/lt oa l,te ryddet I5,/4 etter endt dagstjenest. I)en daglige tjenesten var oppsatt med fi.e patrul.jer rttc i tcrcnfet og n patrulje som ord?ret trafikken. D11erE hadde vi ntatt av Aret salct av varlne p61ser og buljong, samt sjokolade. Loiren var i er oppsatt med tre telt hvor vi hadde pa det meste 40 rnann forlagt, og KO war oppaatt j Fi skeforenineens hytte. G.uppa hadde behandlet flre stykker under tjeneste. TJcnestetiner 8089.

8 IIORSK FOLKEHJELP stiltter r.id.t_-!yl9- i-ner rggo. Aret son hai g8tt har w6ll stort sett wert llk de andre,tjenestemessig sett. Dot har' 1kk6 skjedd stor forandringer, wi har hatt nedgang pa endel oppgawer ob giaren5lr tnens dcr har vert andrc og nye tlng som har krewd sltt..a:.et som vl er lntre 1 v1l kr6ve mye aw gruppa og d6n cnkelte. Vl har store oppgawer foran oss son tne lsses for at vl skal klare A folgc utvikllngen. M6d d.tt menes frrst A f1'crnst don nyo atyrcforlnen vl skal ha cod wi1 krewc an hal d.l for at denn skal wirke e b1l iilfrcdsttllcndc. Vi rre for d.t andr. ga lnn for trye oppgaver som f.eks. A rkaffs var gen dkorrorni. Dott6 arb.idet cr allerede kondot godt tgan8 og da ei. det bare A hlpe det vil gl oss gode resultater. Av konkrete tlng kan nevtres saknaden gom 6r innc hos Illkstrygdewerket. Dcn wil om vi fer den gll oss grunnlaget tif A ga tll tnnkjsp av vhf radio- Ucd dette som en avsluttnlng aw Sret' 1979 ltl Styret fa takke ai16 var6 medlcmmer for en 6od o aktiw innsatr. Den tjcn.stetld som alle Ecr eller nindre ha. vart med pa A bygge opp.r foi eret son ei g8tt pe 15.3OO tlmer aktiw tjcn ste. Harstad 5. Februar f98o.

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske samtaler med barn. Vi ønsket at barna skulle få mulighet

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse SKUP 2008 16 Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008 Medium: Bok Tema: Samfunn/helse Metoderapport: Suaads reise Bok utgitt av NRK aktivum september

Detaljer

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker?

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Har vi tillräcklig samordning av undervisningen i praktik och teori? Hur anpassar vi våra undervisningsmetoder till våra elevers

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi.

I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi. f' t.,,,: \ HEMMELI Ekspl. nr. 2 Slde I avb G av 2 eks slden. '--! I I PROTOKOLL I AVGRADERT,/ I ou,o,..1p/.2..:, m6te 1 RegJerlngens 1o7i k1.0s1q - lgl_5.t Sign. t.,...,.ffi. ; t. I s 1 kk c rhc t su

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Månedsbrev fra Harestua. Februar/mars 2015

Månedsbrev fra Harestua. Februar/mars 2015 Månedsbrev fra Harestua Februar/mars 2015 I februar har vi vært opptatt av snø, snømann, fugler og Ormåsen-leker. Vi har vært ute og lekt mye i snøen, både med aking i bakken, kjøring på akebrett og basing

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Denne boken er tilegnet alle de kvinner og menn som bygger og verner om verdiene hos de sterkeste merkene i Norge.

Denne boken er tilegnet alle de kvinner og menn som bygger og verner om verdiene hos de sterkeste merkene i Norge. Denne boken er tilegnet alle de kvinner og menn som bygger og verner om verdiene hos de sterkeste merkene i Norge. Aurstralia. Danmark. Dubai. Egypt. England. Finland. Fillippinene. Frankrike. Holland.

Detaljer