MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MELHUS KOMMUNES KJØP AV HOFSTAD LEIR INNKOMMET SAK TIL KONTROLLUTVALGET EVENTUELT Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/hanne Kongsvik, på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Berit Skillingsås Nygård leder (sign) Hanne Kongsvik Sekretær Gjenpart: Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor

2 SAK 20/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Hanne Kongsvik Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgets møte

3 SAK 21/2008 REFERATSAKER Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Hanne Kongsvik Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker legges fram for utvalget: 1. Melding om politisk vedtak årsmelding for kontrollutvalget Melding om politisk vedtak plan for forvaltningsrevisjon 2008

4 SAK 22/2008 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Hanne Kongsvik Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget slutter seg til framlagte forslag til Plan for selskapskontroll for valgperioden Forslaget oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret slutter seg til framlagte forslag til Plan for selskapskontroll for valgperioden Vedlegg: 1. Forslag til Plan for selskapskontroll for Melhus kommune valgperioden BAKGRUNN I henhold til kommunelovens bestemmelser, 77, skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Forskrift om kontrollutvalg, 13, gir nærmere bestemmelser om dette: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. SAKSUTREDNING Organisering i offentlig sektor I kommuneloven er det åpnet for ulike typer organisering av kommunal virksomhet og det er lagt til rette for at flere kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide om felles oppgaver. I tillegg kan kommunene organisere virksomhet etter lov om interkommunale selskaper, lov om stiftelser eller lov om aksjeselskaper. Dette kan oppsummeres i følgende oversikt:

5 Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt Kommunal etat Kommunal institusjon (koml 10) (koml 11) Interkomm. samarbeid (koml 27) Interkomm. samarbeid (koml 28 a-c) Kommunalt foretak (koml kap 11) Interkomm. selskap (IKS-lov) Aksjeselskap (AS-lov) Stifting (Stiftingslova) Offentlige eiere Offentlige og private eiere Ingen eiere Figur: Organisering av offentlig sektor, kilde: Norge Kommunerevisorforbund (NKRF) Hvor hensiktsmessig det er å legge virksomhet utenfor den kommunale organisasjonen vil avhenge av en rekke forhold: Har kommunen kapasitet og kompetanse til å utføre tjenesten i egenregi? Er det stordriftsfordeler ved produksjonen, og kan flere aktører betjenes? Er det hensiktsmessig å samarbeide med andre om tjenesteutførelsen? Er det hensiktsmessig med markedseksponering? Er det billigere å kjøpe tjenesten hos andre? Er det en kommunal kjerneoppgave? I en del tilfeller kan det være aktuelt å organisere kommunal virksomhet etter mer bedriftsøkonomiske prinsipper, der beslutningene fullt og helt kan tas ute i virksomhetene. Dette kan i første rekke gjelde produksjon av varer og tjenester som er enkel å prissette og som det er lett å definere omfang og kvalitet av. Lovgrunnlaget for selskapskontroll Forskriftens 13, pålegger kontrollutvalget å legge frem en plan for selskapskontroll for kommunestyret. Selskapskontroll kan deles i to deler: 1. Eierskapskontroll Som innebærer å påse at kommunen forvalter sine eierinteresser i selskaper på en god måte, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 2. Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens 77 nr. 4, som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme gjennom vedtakelsen av plan for selskapskontroll.

6 Dette kan skjematisk fremstilles som følger: Kommunestyre Eierstyring Eierskapskontroll Generalforsamling Kontrollutvalg KU-sekretariat Revisor Styret Kommunerevisor Daglig leder Forvaltningsrevisjon Selskapet Figur: Selskapskontroll etter kommunelovens 80 Som det fremgår av figuren kan eierskapskontrollen utføres av både revisjon og sekretariat, men forvaltningsrevisjon i selskaper kan kun utføres av revisor. Kommunens innsynsrett i frittstående selskaper Innsyn via kontrollutvalget Gjennom en endring i kommuneloven i 2004 fikk kommuner/fylkeskommuner en særskilt innsynsrett i interkommunale selskaper og aksjeselskaper via kontrollutvalgene, via egne bestemmelser om selskapskontroll. (jfr Kommuneloven 77 og 80. Forskrift om kontrollutvalg utdyper bestemmelsene ytterligere.) Ulike innfallsvinkler til selskapskontroll Kontrollvirksomheten kan omfatte: 1. Eierskapskontroll ved selskapsetablering Om kapitalinnskuddet er i tråd med kommunestyrets forutsetninger, og om innskutte verdier står i et rimelig forhold til motytelsen i form av aksjer eller innskuddskapital.

7 2. Ordinær eierskapskontroll Om virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover, regler, og virksomhetens vedtekter og om den drives innenfor rammene av kommunens vedtak og forutsetninger. 3. Eierskapskontroll ved salg eller avvikling av virksomhet Om eventuelle forutsetninger ved salget er oppfylt og om vederlaget står i forhold til verdiene i virksomheten. 4. Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon, med en systematisk gjennomgang av hele eller deler av virksomheten, er en mer gjennomgripende undersøkelse av foretaket. Dette kan være aktuelt i særlige tilfeller, der kommunen har store interesser i virksomheten, der virksomheten utfører viktige oppgaver for kommunen, eller der man opplever at virksomheten utvikler seg på tvers av kommunestyrets intensjoner. Rapportering Med utgangspunkt i plan for selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, samt resultatene av disse. Selskaper i Melhus som er aktuelle for selskapskontroll Selskapskontroll kan kun gjennomføres der kommunen alene, eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner eier selskapet fullt ut, og i heleide datterselskaper til slike selskaper. For melhus sitt vedkommende er dette pr. dato følgende selskap: Trønderenergi AS Melhus Vekst AS Gaula Natursenter AS Fylkes fellesvaskeri AS Gaia Lab AS Envina IKS Bomveiselskapet E39-øysand-Thamshavn Lundamo Bruk AS Interkommunalt arkiv Revisjon Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

8 I slike selskaper har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som anses nødvendig for kontrollen, og opplysningene kan innhentes fra selskapets daglige leder, styret eller fra selskapets valgte revisor. Kommunens kontrollutvalg og revisor kan også selv foreta undersøkelser i selskapet. Videre har kontrollutvalget og kommunens revisor rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende selskapsorganer. gjennomført selskapskontroll i Melhus kommune Det ble i 2007 gjennomført begrenset eierskapskontroll i 9 av de 11 selskapene som er aktuelle for selskapskontroll: Interkommunalt arkiv IKS Gaia Lab AS Vekst Melhus AS Trønderenergi AS Bomveiselskapet E-39 Øysand-Thamshavn AS Envina IKS Fylkets Fellesvasker AS Gaula Natursenter AS A/S Lundamo Bruk Det ble da gjort kartlegginger for å vurdere hvordan Melhus kommune som eier forvalter og følger opp sine interesser i de aktuelle selskapene. Selskapene ble vurdert til å ha en forsvarlig økonomisk drift. Gjennomgående viste imidlertid undersøkelsene at kommunen ikke hadde etablert noen eierstrategi eller rutiner for oppfølging av eierinteressene i selskapene. På bakgrunn av de utførte selskapskontrollene ble det fattet følgende vedtak i kommunestyret, sak 54/07: Kommunestyret tar saken til etterretning og ber på generelt grunnlag rådmannen om å påse at det utarbeides rutiner, eller en eierstrategi, for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser i utenforliggende selskaper og virksomheter. Kommunestyret hadde i februar i år, sak 14/08, til behandling sak om Melhus kommunes eierskap i ulike foretak forslag til eierstrategi for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser. Det er så langt ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i noen av kommunens selskap. Forslag til plan for inneværende periode åpner for denne muligheten, dersom det viser seg å være hensiktsmessig. KONKLUSJON Kontrollutvalgssekretariatet legger med dette frem forslag til plan for selskapskontroll i Melhus kommune for valgperioden Dersom kontrollutvalget slutter seg til den foreslåtte planen legges den fram for kommunestyret for endelig behandling.

9 Plan for selskapskontroll i Melhus kommune Virkeområde Selskapskontroll kan utøves i interkommunale selskaper og i aksjeselskaper der Melhus kommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer eller andeler, og heleide datterselskaper av slike selskaper. 2. Selskapskontrollens innhold Selskapskontrollen omfatter Eierskapskontroll som omfatter kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, eventuelt Forvaltningsrevisjon i henhold til kommunelovens 77 nr. 4, det vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i selskapskontrollen som skal utøves på vegne av Melhus kommune. 3. Innhenting av opplysninger Kommunestyret gir kontrollutvalget og den som kontrollutvalget utpeker til å utføre selskapskontroll, anledning til å kreve enhver opplysning av selskapet, selskapets styre og selskapets revisor som anses nødvendig for å kunne utøve selskapskontrollen. Kontrollutvalget kan kreve å få tilsendt følgende dokumenter rutinemessig som et ledd i eierskaps-kontrollen av selskapet: årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger samt protokoller fra generalforsamling / representantskap og styremøter. 4. Gjennomføring av selskapskontroll Kontrollutvalget må minst én gang i året vurdere aktuelle selskaper med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og hvilket omfang selskapskontrollen skal ha. 5. Rapportering Rapportering av gjennomført selskapskontroll skjer rutinemessig til kontrollutvalget etter at selskaps-kontroll er gjennomført. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll i henhold til denne planen én gang i året. 6. Planens virkningstid Planen gjelder for valgperioden

10 SAK 23/2008 MELHUS KOMMUNES KJØP AV HOFSTAD LEIR Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Hanne Kongsvik Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalget tar innholdet i sak om kommunens kjøp av Hofstad leir til orientering. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar sak oversendt fra kontrollutvalget om prosessen med kjøp av Hofstad leir til etterretning. Vedlegg: 1. Svar rådmannens uttalelse i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak vedrørende kjøp av Hofstad leir Utrykte vedlegg i saken: Erverv av Hofstad leir. Brev til kontrollutvalget, datert , fra Johan Lund Furunes, gruppeleder Fremskrittspartiet, Sigmund Gråbak, gruppeleder Høyre og Jorid Jagtøien, gruppeleder Senterpartiet Samlet saksfremstilling Erverv av Hofstad leir, kommunestyret sak 31/07, Samlet saksfremstilling Kjøp av Gravråkmoen (Hofstad leir), kommunestyret sak 79/07, BAKGRUNN Kontrollutvalget ble i forrige møte forelagt sak angående Melhus kommunes erhverv av areal i tidligere Hofstad leir, sak 18/07. Innholdet i saken ble drøftet og følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget tar innholdet i framlagt sak om kommunens kjøp av Hofstad leir til orientering. Kontrollutvalget ber om rådmannens syn i saken, i form av en skriftlig uttalelse, før saken tas opp til ny behandling på utvalgets neste møte. Saken legges fram uten endringer. Rådmannens svar til kontrollutvalget vedlegges saken.

11 SAKSUTREDNING I mars 2005 ble det fattet vedtak i formannskapet, som det Faste utvalg for plansaker, om å starte regulering av Gravråkmoen området der Hofstad leir ligger. Bakgrunnen var Forsvarets frigivelse av Gravråkmoen og politisk vedtak om å regulere området til næringsformål. Som konsekvens av at Forsvarets bruk av Hofstad leir opphørte var Forsvarsbygg v/skifte Eiendom i 2007 satt til å avhende den aktuelle eiendommen. Melhus kommune vurderte i den forbindelse området til å være aktuelt for næringsformål. Næringsplanens mål om å sørge for ledige og tilrettelagte næringsareal som næringslivet oppfatter som attraktive ble blant annet vist til ved utredning av saken. Formannnskapet og kommunestyret behandlet i mai 2007 sak om erhverv av Hofstad leir. Vedtaket i kommunestyret innebar at kommunen skulle akseptere pris etter takst, og gjøre nødvendige avklaringer for å få overta Hofstad leir ved hjelp av bestemmelsene om Utvidet offentlig avklaring (UOA). Kommunestyret , sak 31/07 Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommune vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gjennomføre videre forhandlinger med Skifte Eiendom as og andre aktører med tanke på å erverve Hofstad leir ved å benytte seg av bestemmelsene i Utvidet offentlig avklaring (UOA) 1 Omforent forslag (enstemmig vedtatt) Melhus kommune aksepterer pris etter takst, og vedtar at ordfører/rådmann gjennomfører forhandlingene med Skifte Eiendom as og andre aktører for å erverve Hofstad leir (Gravråksmoen) snarest råd, ved å benytte seg av bestemmelsene i Utvidet offentlig avklaring(uoa). UOA innebærer at kommuner og fylkeskommuner gis rett til å kjøpe eiendommer som kan benyttes til frilufts- eller kulturformål (trinn 1) eller til næring (trinn 2) til takst, etter statlige etater, men før de legges ut i åpent marked. I den ovenfornevnte saken til formannskap og kommunestyre var det hverken i saksfremstillingen eller i vedtaket som ble fattet referert til en bestemt tallfestet takst. Det forelå imidlertid, i henhold til tilgjengelig skriftlige dokumenter, på det aktuelle tidspunktet bare èn takst, nemlig den som Skifte Eiendom hadde innhentet på kr 65 mill kroner, datert Takstdokumentene fulgte brev datert fra Forsvarsbygg til Melhus kommune, sammen med formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom Hofstad leir. 2 Foretatt av Midt-Norge Takst

12 Melhus kommune ved rådmannen innhentet i tillegg takst fra en annen aktør. Denne ble gjennomført på et senere tidspunkt og er datert Denne taksten var på 25 mill kroner for kjøp av Hofstad leir. Formelt varsel om avhending Ved formelt varsel om avhending, trinn 2, skal det redegjøres for en rekke forhold ved eiendommen som skal avhendes, deriblant den takst som er satt. Formelt varsel, trinn 2, ble sendt fra Forsvarsbygg til Melhus kommune Det ble her angitt taksten som ble innhentet i februar på 65 mill kroner. I sitt tilsvar til Skifte eiendom, , ble det meldt om Melhus kommunes interesse for å erverve Hofstad leir, etter bestemmelsene om UOA. Kommunestyret Det ble i kommunestyremøte stilt spørsmål vedrørende Hofstad leir. I protokollen fra det aktuelle møtet er det ført opp at spørsmålet er besvart av ordfører/rådmann, med påfølgende diskusjon. Spørsmålet er ikke framsatt og besvart skriftlig, og det finnes dermed ikke skriftlige nedtegnelser som redegjør for innholdet i spørsmålet eller ordførerers svar. Merknad i protokoll: Jostein Myhr og Johan Lund Furunes stilte spørsmål til ordføreren vedr. Hofstad leir. Besvart av ordføreren/rådmannen. Diskusjon etterpå. Formannskapet Merknad i protokoll: Etter at sakene 94 96/07 var behandlet, orienterte rådmannen/ordføreren om videre forhandlinger med Skifte Eiendom vedr. Hofstad leir (Gravråksmoen). Mail, mottatt , fra Skifte Eiendom utdelt på møtet. Orienteringen tatt til etterretning. I mailen det her blir referert til henvises det til møtet som hadde funnet sted Videre i mailen bekrefter Skifte Eiendom at Melhus kommune kan starte arbeidet med å regulere/tilpasse eiendommen for nybygg til Delprodukter AS. Brev fra Melhus kommune til Skifte Eiendom region nord, datert Det vises til brev av og møte Videre vises det til kommunstyrets vedtak Kommunens stadfester vedtaket, og bekrefter ønsket om å overta Hofstad leir. Videre pekes det på de to ulike takstene som foreligger. På bakgrunn av så vidt stor forskjell i de to takstene krever Melhus kommune at det opprettes en takstnemnd. Formannskap Merknad i protokoll: 3 Foretatt av Takst-Forum Trøndelag

13 Arnfinn Amundal stilte spørsmål vedr. kjøp av Gravråksmoen, besvart av rådmannen. Spørsmålet er ikke framsatt og besvart skriftlig, og det framgår dermed ikke av protokollen hva som var innhold i spørsmål eller svar. Kommunestyret , sak 79/07: I saken som ble framlagt redegjøres det for at forhandlingene med Skifte Eiendom har dreid seg om kjøpekontrakt og avtale om opprettelse av takstnemnd. Det vises til de to ulike takstene som er utarbeidet, og at man derfor oppretter en klageinstans som kan avgjøre uenigheten. Det vises her til at kommunestyrets vedtak er utformet slik at man skal kjøpe til takst, og da differansen mellom takstene avvek så mye har man gått til det skrittet å be om at det opprettes en takstnemnd som kan fastsette den riktige takst og salgssum (saksutredning sak 79/07, ) Vedtak (enstemmig) 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for overtagelse av Gravråkmoen i Melhus kommune. 2. Kommunestyret godkjenner avtale mellom Skifte Eiendom og Melhus kommune om bruk av takstnemdsordningen. 3. Kommunestyret vedtar å betale et forskudd på kr 17 mill. kr for overtagelse av Gravråkmoen i Melhus kommune. Beløpet forskutteres gjennom bruk av disposisjonsfondet. Oppfølging av politiske vedtak Som nevnt vedtok kommunestyret i mai 2007 å akseptere pris etter takst og ved hjelp av UOA inngå avtale om erverv av Hofstad leir. Sett i lys av at det på det tidspunktet forelå kun en takst må det antas at det er denne vedtaket refererer til. Dette understøttes av at det i innstillingen til kommunestyret i den aktuelle saken var tatt til orde for at rådmannen skulle gis fullmakt til å gjennomføre videre forhandlinger, mens det i vedtaket ble fastslått at kommunestyret gikk inn for å akseptere pris etter takst. Som nevnt er det imidlertid verken ikke i saksutredning eller vedtak nevnt noe om hvilket beløp det refereres til. I juni samme år innhentet Melhus kommune en egen takst, som viste seg å være langt lavere enn Skifte Eiendom sin takst. På bakgrunn av differansen mellom de to ulike takstene ble det i kommunikasjon med Skifte Eiendom, jfr. brev av , bedt om opprettelse av takstnemnd. I perioden fra kommunestyrets vedtak til kommunestyret på nytt fikk saken til behandling ble det et par ganger gitt orientering angående Hofstad leir i formannskapet, uten at forhold ble behandlet som politisk sak. Uavhengig av drøftinger og orienteringer som ble gitt i perioden mai til oktober 2007 hadde ikke kommunestyret den aktuelle saken til ny behandling. Det ble stilt spørsmål angående saken i kommunestyret Spørsmål og svar framgår ikke av protokollen. Sett i lys av dette var det vedtaket som ble fattet i sak 31/07 den som hele tiden sto fast. Dersom politiske vedtak skal endres eller opphøre må det skje i samme organ som fattet vedtaket eller organet over. I dette tilfellet ville kun kommunestyret være riktig organ for å omgjøre allerede fattet vedtak.

14 Kommunestyret hadde saken til ny behandling i Det ble da fattet enstemmig vedtak om å godkjenne kjøpekontrakt og avtale om bruk av takstnemndordning. Takstfastsettelsen fra nemnda kom i slutten av desember, og var på kr. 80 mill. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering På bakgrunn av kommunens håndtering av kjøp av Hofstad leir er det gjennom media og på andre hold reist spørsmål om kommunestyrets vedtak i sak 31/07 ga anledning til å be om opprettelse av takstnemd. Et noe uklart vedtak, hvor det ikke angis hvilken takst som aksepteres bidrar til at de i etterkant kan være vanskelig å vurdere om vedtaket ble fulgt eller ikke. Forutsatt at det var taksten fra Skifte Eiendom som ble referert til kan det stilles spørsmål ved oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 31/07, mai Det vises i flere sammenhenger til at saken er tatt opp muntlig i både kommunestyre og formannskap. Dilemmaet blir imidlertid at dette er muntlig, og ikke kan tilbakeføres til protokoller eller andre skriftlige dokumenter. I henhold til reglement for Melhus kommunestyre er det anledning til å komme med forespørsler som stilles og besvares muntlig i møtet (jfr pkt 19.1). Reglementet peker videre på at forespørsler av prinsipiell art blir behandlet som interpellasjoner (jfr pkt 19.2), som framsettes og besvares skriftlig, tas inn i sakslista og hvor ordførerens svar sendes ut sammen med protokoll fra møtet. I denne aktuelle saken kan det i ettertid se ut til at spørsmål som ble tatt opp muntlig med fordel kunne vært framsatt som interpellasjoner, eller vært fremmet forslag i tilknytning til. Med bakgrunn i spørsmålene som er stilt og kritikken som ettertid sies å ha vært underveis i denne prosessen hadde muligens kommunestyret vært tjent med å ta opp saken på nytt, etter behandlingen i mai Ved sin behandling av saken i oktober 2007 ga kommunestyret sin godkjenning til bruk av takstnemndordningen. Konklusjon På bakgrunn av den innkomne henvendelsen til kontrollutvalget har sekretariatet gjennom denne saksutredningen forsøkt å belyse den aktuelle prosessen i forbindelse med kommunens kjøp av Hofstad leir. Uheldige forhold som angår saksbehandlingen er pekt på, og bør for ettertiden søkes unngått. Det bør etterstrebes at både saksutredninger og vedtak i politiske organer er tydelige og informative, slik at det ikke oppstår situasjoner hvor det kan skapes tvil om hva som faktisk ble vedtatt i den enkelte sak. I tilfeller der spørsmål tas opp eller orienteringer gis bør det sikres at nødvendig informasjon om det aktuelle forholdet framgår av protokollene. Der forhold av prinsipiell karakter tas opp i kommunestyret kan det være hensiktsmessig at disse framsettes som interpellasjoner. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta innholdet i saken til orientering. Med bakgrunn i de forholdene som er beskrevet i saken anbefales den oversendt til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar sak oversendt fra kontrollutvalget om prosessen med kjøp av Hofstad leir til etterretning.

15 SAK 24/2008 INNKOMMET SAK TIL KONTROLLUTVALGET Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Hanne Kongsvik Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK: Ingen forslag til vedtak SAKSUTREDNING Kontrollutvalget har mottat henvendelse fra Atle Øyen, Ola Solberg og Sigurd Busklein angående klage på at politiske vedtak i Melhus kommune ikke blir iverksatt. Brevet, datert , og tilhørende dokumenter vil blir gjennomgått i kontrollutvalgets møte. SAK 25/2008 EVENTUELT Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Hanne Kongsvik Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK: Ingen forslag til vedtak

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer