1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling."

Transkript

1 RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. 1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. ledd. Møtet lukkes under referatsak 016/08, nr 7 og 8, da saken er Unntatt offentlighet iht. Offentlighetsloven 5a, jf. Forvaltningsloven 13. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/08 Referatsaker 017/08 Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn /08 Revisjon /08 Plan for gjennomføring av selskapskontroll /08 Orientering fra administrasjonen Skog- og vernebestemmelser 021/08 Orientering fra administrasjonen Konsesjoner store skog- og utmarksområder Eventuelt På grunn av at den faste sekretær er forhindret fra å møte, vil Liv Tronstad ivareta sekretærfunksjonen på dette møtet. Steinkjer 1. september 2008 Inge Staldvik (sign.) Leder Liv Tronstad Kontrollsjef Tlf: Mob: e-post:

2 SAK 016/08 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 016/08 Røyrvik 08 Referat 1 einfo 13/08 Ikke NKRF Sammensetningen av kontrollutvalg Vedlagt 2 einfo 12/08 Endringer i regnskapsføring Ikke NKRF av momskompensasjon fra investeringer vedlagt 3 einfo 11/08 Organisering av Ikke NKRF sekretariatstjenesten for kontrollutvalg vedlagt 4 einfo 8/08 Viktig høyesterettsdom om Ikke NKRF kommunalt erstatningsansvar vedlagt 5 KomRev Trøndelag IKS Møteprotokoll representantskapet 25. juni 2008 Ikke vedlagt 6 KomSek Trøndelag IKS Møteprotokoll representantskapet 25. juni 2008 Ikke vedlagt 7 Røyrvik kommune Unntatt offentlighet Off.l 5a Ikke vedlagt 8 Røyrvik kommune Unntatt offentlighet Off.l 5a Ikke vedlagt Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. SAK 017/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 17/08 Røyrvik 08 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Røyrvik kommune med en total ramme på kr ,-. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Vedlegg

3 1. Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsyn 2. Økonomirapport pr utgangen av juli 2008 Andre saksdokumenter ikke vedlagt 1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av Budsjett Røyrvik kommune 2008, Økonomiplan Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner. 008% pdf Saksopplysninger Rådmannen skal utarbeide forslag til budsjett for kommunens samlede virksomhet. Da det er rådmannen som primært er gjenstand for kontrollutvalgets kontroll og tilsyn, skal kontrollutvalget selv årlig tilkjennegi sitt syn på ressursbehovet overfor kommunestyret. Saksbehandling og saksgang vedrørende budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet er fastsatt i forskriftens 18, hvor det fremgår at: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget er med andre ord direkte underordnet kommunestyret. Kontrollutvalget har vide rammer for sitt arbeid, og tilsynet er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at organisasjon, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjonen fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som berøres av vedtakene. Til hjelp i sitt arbeid skal kommunestyret sørge for at utvalget til enhver tid har sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov som har ansvaret for saksutredning for og generell tilrettelegging av utvalgets arbeid. Kommunens valgte sekretariat er KomSek Trøndelag IKS. Kontrollutvalget har også ansvaret for å påse at revisjonen blir gjennomført innen de rammer som kommunestyret setter i medhold av kommunelovens bestemmelser med forskrifter. Hvilke oppgaver som anses som revisjon og hvem som kan utføre revisjon i kommuner og for kommuner, er relativt grundig regulert i lov og forskrift. Likeså hva revisjonen skal omfatte (regnskaps- og forvaltningsrevisjon) og hvordan den skal utføres. Kommunens valgte revisor er KomRev Trøndelag IKS. Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være bestillerrollen..

4 Kommunestyret gjorde slikt vedtak i møtet den 13/ , sak 78/07 Budsjett 2008, Økonomiplan , og møteplan for kontrollutvalget i Forslag til budsjett for 2008 og møteplan 2008 tas til orientering. Innarbeides i driftsbudsjett 2008 for Røyrvik kommune. 2. Oppfordrer styrene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS å legge fram et alternativt budsjettforslag for 2009 basert på 5% reduksjon i driftsrammene ift Bes lagt fram på representantskapsmøte Kontrollutvalget for Røyrvik kommune må utarbeide et alternativt forslag til budsjett for 2009 med reduksjon i driftsrammene på 5% ift budsjett 2008 med konsekvenser De vesentligste budsjettposter er kostnader med henholdsvis revisjon og sekretariat. Dernest kommer godtgjørelser og utgifter til kontrollutvalget selv. Det er selskapenes representantskapsmøter som vedtar selskapenes årlige budsjett og økonomiplan, og med dette også eierkommunenes årlige refusjonsbeløp. KomRev Trøndelag IKS har som mål at medgått tid til revisjon skal være grunnlaget for fordeling mellom deltagerkommunene. Stipulering av betaling etter folketall har ikke vist seg tilstrekkeslig, og små kommuner har derfor fått et høyere påslag enn store kommuner når betalingen skal dreies over til medgått tid. For revisjonen har det derfor ikke vært mulig å etterkomme kommunestyrets vedtak. KomSek Trøndelag IKS har vedtatt en reduksjon i forhold til sine deltagerkommuner på ca 6 % i forhold til opprinnelig budsjett for Budsjettet for kontrollutvalgets egen drift er forholdsvis lavt, og postene er i hovedsak relatert til møtevirksomhet (ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse, erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter). Det er imidlertid avsatt kr til kurs og oppholdsutgifter. Dette kommer i tillegg til møtevirksomheten. Det er viktig at kontrollutvalget som er satt til å føre tilsyn med hele den kommunale forvaltning, får tildelt rammer som gjør de i stand til å holde seg oppdatert på hva som foregår innenfor kontroll og tilsynssektoren, og med dette kan delta på lokale eller landsomfattende kurs og konferanser. Vurdering I forhold til KOSTRA-rapportering skal regnskap for kontroll og tilsyn fra 2008 føres under funksjon 110. Dette vil lette tilgjengeligheten og gi bedre oversikt over de totale kostnadene. Forskriftsbestemmelsene innebærer et pålegg til kontrollutvalget om å utarbeide et forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette gjelder utvalgets egne utgifter, foruten kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Budsjettene for 2009 for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS ble vedtatt på selskapenes representantskapsmøter i juni Budsjettet for kontrollutvalgets egen drift er på ,- kr og basert på erfaringstall og antatt aktivitet. En reduksjon i budsjettet vil gå ut over kurs og konferansedeltagelse.

5 Saksbehandler anbefaler kontrollutvalgt å slutte seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2009 med en netto ramme på kr ,-. Beløpene er i 2008-kroner, og må justeres for prisstigning / kommunal deflator, med unntak av kjøp av revisjonstjenester fra KomRev Trøndelag IKS, som er i 2009-kroner.

6 Vedlegg 1, sak 017/08 Forslag til driftsbudsjett 2009 kontroll og tilsyn: Post: Tekst: Beløp: Ledergodtgjørelse 3.000,00 Antatt godtgjørelse Møtegodtgjørelse ,00 Erfaringstall fra 2008 tilsier Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 6.000,00 Erfaringstall fra 2008 tilsier Arbeidsgiveravgift 1.000,00 Det er regnet 5,1 % av postene for godtgjørelse, avrundet Faglitteratur/tidsskrifter 2.000,00 4 abonnement på tidsskriftet Kommunerevisoren, 3 abonnement til faste medlemmer og ett til 1.varamedlem som møter fast i utvalget Bevertning ved møter 1.000, Kursavgifter og oppholdsutgifter ,00 Utvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT), som årlig avholder en landskonferanse Deltakelse her stipuleres til ca ,- / deltaker, hvorav kr i kursavgift og kr i oppholdsgifter Kjøre- og diettgodtgjørelse innenfor kommunen 2.000,00 Beløpet tar sikte på å dekke medlemmers kjøregodtgjørelse til møter, samt kjøring ved deltakelse på kurs/samlinger Kjøre- og diettgodtgjørelse utenfor kommunen 1.000, Kjøp av tjenester fra IKS, sekretariatstjenester (KomSek Trøndelag IKS) ,00 Representantskapet for selskapet har vedtatt budsjett for 2009 i møtet 25. juni. Tallet er i 2008 kr og ikke justert for prisstigning eller den kommunale deflator. Selskapet har foretatt en reduksjon i refusjonskravet på ca 6 % i forhold til budsjettet for Kjøp av tjenester fra IKS, revisjonstjenester (KomRev Trøndelag IKS) ,00 Representantskapet for selskapet har vedtatt budsjett for 2009, med en økning for Røyrvik kommune på ca 5 % dersom en legger en prisøkning på ca 6 % til grunn for utviklingen fra 2008 til Budsjettet er i 2009 kr, og skal ikke korrigeres for prisstigning eller kommunal defaltor.

7 Dette gir følgende forslag satt inn i tabell nedenunder: Forslag satt opp i tabell driftsbudsjett 2009 kontroll og tilsyn: Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 (i 2007 kr) Ledergodtgjørelse 3.000, , Møtegodtgjørelse , , Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 6.000, , Arbeidsgiveravgift 2.000, , Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter 2.000, , Bevertning ved møter 1.000, , Kurs- og oppholdsutgifter , , Kjøre- og diettgodtgjørelse innenfor kommunen 2.000, , Kjøre- og diettgodtgjørelse utenfor kommunen 1.000, ,00 Delsum kontrollutvalgets egen drift , , Kjøp avtjenester fra IKS, sekretariatstjenester (redusert med ca 6% fra opprinnelig budsjett 2008)* , , Kjøp av tjenester fra IKS, revisjonstjenester * , ,00 Sum kontroll og tilsyn totalt , ,00 SAK 018/08 REVISJON 2008 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 18/08 Røyrvik 08 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon vedrørende revisjonsstrategien for 2008 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering til orientering. Vedlegg KomRev Trøndelag IKS: Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet deles ut i møtet Ikke trykte vedlegg

8 1. Forskrift om revisjon 2. Forskrift om kontrollutvalg 3. Kommuneloven 4. RS 300 Saksopplysninger I samsvar med gjeldende revisjonsstandarder (RS 300) skal revisor utarbeide en strategi og plan for sitt revisjonsoppdrag. Revisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2008 i møtet. Den som foretar revisjon skal fortløpende vurdere sin egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget, jf. revisjonsforskriftens 15. Dette vil revisor legge frem sammen med sin presentasjon av revisjonsstrategien. Avslutningsvis vil revisor gi en statusrapport og oppsummering av revisjonsarbeidet så langt. Saksbehandlers vurdering Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er primært å avdekke risiko for feilrapportering, samt hvilke revisjonshandlinger som må gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin revisjonsberetning. SAK 019/08 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 19/08 Røyrvik 08 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll i Røyrvik kommune for med følgende forslag til prioriteringsliste: Selskap Prioritet i planen IKS Namdal Rehab.-Høylandet/Drift 1 IKS Namdal Rehab.-Høylandet/Eien 2 Trønder-Tre AS 3 Joma Næringspark AS 4 2. Eierskapskontroll utføres av KomSek Trøndelag IKS. 3. Eventuell forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1) Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll i Røyrvik kommune for med følgende forslag til prioriteringsliste:

9 Selskap Prioritet i planen IKS Namdal Rehab.-Høylandet/Drift 1 IKS Namdal Rehab.-Høylandet/Eien 2 Trønder-Tre AS 3 Joma Næringspark AS 4 2) Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden Vedlegg Forslag til Plan for selskapskontroll med vedlegg. Ikke trykte vedlegg Kontrollutvalgets sak 020/07 Kommuneloven Forskrift for kontrollutvalg Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet plan for selskapskontroll for i møte den 20. november 2007, under sak 020/07. Kontrollutvalget gjorde da slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet igangsette arbeidet med å utarbeide utkast til plan for selskapskontroll for perioden Forslaget til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår KomSek Trøndelag IKS har i tråd med kontrollutvalgets vedtak utarbeidet forslag til plan for selskapskontroll.. Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret det overordnede ansvar for egenkontrollen og tilsynet med forvaltningen. Dette ansvaret omfatter også plikt til å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper mv, jfr. kommuneloven 77 nr 5 og forskrift om kontrollutvalg ledd. Annet ledd pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontrollen. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å revidere planen i planperioden. Flere og flere kommuner og fylkeskommuner velger å benytte ulike selvstendige rettssubjekter som selskaper for å nå sine mål. Eierstyringens form og innhold er formelt regulert i de forskjellige selskapslovene. Styret og den daglige ledelse i selskaper som er organisert etter lov om aksjeselskaper har relativt stor handlefrihet i de forretningsmessige disposisjoner. Men også i interkommunale selskaper har styret og den daglige ledelse større ansvar og handlefrihet enn hva de tradisjonelle etatsledere har. Det skal her tilføyes at selskapenes ledelse, herunder medlemmer av bedriftsforsamling, representerer selskapet og ikke eier(ne). Det enkelte selskap skal forholde seg til en rekke interessenter i tillegg til eier(ne). En tenker her særlig på lokale og sentrale myndigheter, samt selskapets kreditorer og ansatte. Som medlem av selskapets ledelse kan en derfor bli gjort erstatningsmessig ansvarlig for tap og skade - som enten forsettelig eller uaktsomt er blitt påført selskapet.

10 En organisering som medfører et eget rettssubjekt legger således rammer for kommunestyrets styringsmuligheter. Kommunestyrets eierskap må utøves gjennom eierorganet - som for aksjeselskaper og interkommunale selskaper er henholdsvis generalforsamling og representantskap og innenfor rammene av den aktuelle selskapslov. Det er derfor viktig med en klart formulert eierstrategi med de konkrete mål som ønskes oppnådd med eierskapet. På denne måten vil kommunestyret klart kommunisere krav og forventninger til sin(e) representant(er) i eierorganet. Videre bør eierskapet utøves i henhold til etablerte normer og anbefalinger. Eierstrategien vil på denne måten både fungere som styringsverktøy og som målestokk ved en eventuell selskapskontroll, jfr. anbefalinger fra KS-eierforum vedrørende eierskapsmeldinger. Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større i forhold til selskaper som er tillagt et samfunnsmessig ansvar istedenfor eller utover et rent forretningsmessig formål. I slike selskaper vil det - i tillegg til en eierskapskontroll - også kunne være riktig å vurdere hvorvidt det vil kunne være hensiktsmessig med en vurdering av det enkelte selskaps måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). Selskapskontroll omfatter imidlertid ikke en regelmessig kontroll med forretningsmessige disposisjoner. Slik kontroll faller innenfor styrets ansvarsområde. Kommunelovens 80 gir kontrollutvalget rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd i interkommunale selskaper etter lov 29. januar Kontrollutvalget gis den samme rett til å kreve opplysninger i aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer og i heleide datterselskaper. Kontrollutvalget kan også i den grad det finnes nødvendig velge å foreta undersøkelser selv. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal videre varsles og har rett til å være tilstede på det enkelte selskaps generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Aksjeselskap eiet sammen med andre (ikke-offentlige) eiere kan også bli gjort gjenstand for selskapskontroll. Men med mindre bestemmelser om å utlevere opplysninger m.v. er nedfelt i selskapets egne vedtekter eller avkrevd i forbindelse med tilskudd eller lignende, vil informasjonsgrunnlaget for selskapskontroll her være mer begrenset. Vurdering Økt selskapsorganisering innebærer en rekke nye utfordringer i kommunal sektor. Nyere undersøkelser indikerer at det i mange kommuner og fylkeskommuner er en bevissthet om at utorganisering i en eller annen form for selvstendig rettsubjekt - innebærer at man gir slipp på den tradisjonelle formen for forvaltningsstyring, men at det ikke i samme grad er bevissthet om hva den nye rollen skal innebære. Manglende oversikt og kunnskaper om utorganisering i eget selskap og i de ulike selskaps- og organisasjonsformer ser ut til å resultere i en uklar og/eller passiv eierskapsrolle. Kommunene og fylkeskommunene forvalter store verdier gjennom sine selskaper. For at de store verdiene skal kunne forvaltes på best mulig måte, er det behov for overordnede eierstrategier og retningslinjer. Det er viktig at en også i kommunal sektor, avklarer sitt ståsted som eier i forhold til selskapene og definerer mål og forventninger. Utøvelsen av eierskapet har og skal ha direkte konsekvenser for virksomhetenes disponeringer og prestasjoner.

11 Til å utføre selskapskontrollen kan KomSek Trøndelag IKS benyttes ved eierskapskontroll og KomRev Trøndelag IKS kan benyttes ved forvaltningsrevisjon. Samlet omfang av selskapskontrollen vil måtte prioriteres opp mot andre kontrolloppgaver innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. Det må videre legges til grunn at kontrollen ikke må få slike former at kontrollobjektets forretningsmessige drift vanskeliggjøres. Dersom det skal gjennomføres eierskapskontroll i KomSek Trøndelag IKS eller forvaltningsrevisjon i KomRev Trøndelag IKS, må kontrollutvalget innhente bistand fra andre. Forslag til prioriteringsrekkefølge er basert på kriteriene i punkt 4.1og 4.2 i plandokumentet. SAK 020/08 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN SKOG- OG VERNEBESTEMMELSER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 20/08 Røyrvik 08 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har ønsket en orientering angående skogsdrift og verneskogbestemmelser. Da rådmannen er forhindret fra å møte vil skogbrukssjef Bodil Haukø komme og orientere om saken. SAK 021/08 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN KONSESJONER STORE SKOG- OG UTMARKSOMRÅDER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 21/08 Røyrvik 08

12 Saksbehandlers forslag til vedtak 2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har ønsket en orientering angående kommunens holdninger til konsesjoner ved kjøp/salg av store skog og utmarkseiendommer. Da rådmannen er forhindret fra å møte vil landbrukssjef Eskil Bergli komme og orientere om saken.

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer