Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Line H. Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Side1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS 13/20 Tilskudd til toppidrett 2012/2047 PS 13/21 Kommunedelplan for sykehus på Frei - Avtale om plansamarbeid mellom Gjemnes og Kristiansund kommuner 2013/449 PS 13/22 Toppidrettsveka /348 PS 13/23 PS 13/24 Rehabilitering av kunstgressbanen. Tilrettelegging for spill i adccoliga. Rockens hus - Langveien 19 - utfordringer og kostnader 2013/ /37 Side2

3 Arkiv: Q13 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Tor Håkon Taraldsen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret 13/ Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Vedlegg 1 Brev datert juli 2012 fra Samspleis 2 Prospekt for selskapet Fylkesveg AS Rådmannen ber Samferdselsutvalget legge saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune mener at det er viktig å arbeide med forbedring av fylkesveg 279 og 215. Kristiansund kommune slutter seg til at Samspleis AS tar initiativ til å etablere et aksjeselskap med sikte på deltakelse fra kommunene Kristiansund, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra. Kristiansund kommune vedtar å kjøpe aksjer i selskapet Fylkesveg AS for kr Kjøpet finansieres over kommunens investeringsfond. Saksopplysninger I Samspleis AS sitt styremøte , under sak 10/12 fikk styret en statusrapport for de prosjekter som selskapet arbeider med. Det ble orientert om møter med Eide og Gjemnes om fv. 279 og det notat som er utarbeidet og oversendt via e-post. Styret i Samspleis AS ga sin tilslutning til det arbeidsopplegg som går fram av vedlagte notat. I Styremøte ga Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylke en orientering om hvordan fylkesadministrasjonen arbeider med prioriteringskriterier og prioriteringsforslag opp i mot samferdselsutvalget og fylkestinget. Samspleis AS avventer tilbakemelding fra kommunene som grunnlag for det videre arbeid og håper kommunene vil ta standpunkt til det videre arbeid så tidlig at det kan tas med i Samspleis AS og fylkets arbeid med prioriteringsspørsmål. Det er stor konkurranse om å komme opp i fylkets prioriteringsliste for investeringer i fylkesvegnettet. Skal en lykkes i det arbeidet mener Samspleis AS at det er viktig å kunne dokumentere hvordan kommunene arbeider med prosjektet. Side3

4 Aukra kommunestyre har i møte gjort vedtak om å tegne aksjer innenfor en ramme på kr Gjemnes kommunestyre har gjort vedtak om å kjøpe aksjer i selskapet med kr fordelt på kr i A-akjser og kr i B- aksjer.bud, Fræna og Hustad Sparebank har bekreftet at banken vil kjøpe aksjer for kr I det forberedende arbeid for stifting av selskapet ble det gitt uttrykk for at det var et mål at selskapets aksjekapital ikke bør være under 1 mill. kroner, jfr. pkt. 5 i prospektet. Dersom næringslivet ikke tegner aksjer for mer enn kr samlet, kan det bli vanskelig å nå dette målet siden det ser ut til at kommunene i sitt felles møte 6. februar 2013 har kommet frem til enighet om å tegne aksjer for til sammen kr fordelt på A- og B-aksjer. Partene ble her enige om lik andel (5) kr i A-aksjer, totalt kr Resten av innskuddskapital kan gjøres slik: - Kjøp av B-aksjer. - Bruk av RDA-fond/næringsfond. Følgende innskudd ble signalisert: Gjemnes kr Eide kr Fræna kr Aukra kr Kristiansund kr Sum kr Denne fordelingen av A- og B-aksjer fører også til at forutsetningene for invitasjonen til aksjetegningen er endret i forhold til opprinnelig invitasjon, og det er usikkert hvilken innflytelse dette kan få for næringslivets tegning av aksjer. Når tegningsfristen er ute, 2. april 2013, må det gjøres et forberedende arbeid som klarlegger forholdet mellom A- og B-aksjer og selskapets styringsstruktur, slik at dette er klart til stiftelsesmøtet. Rådmannens vurdering Fylkesveg 279 Eide Høgseth har variabel standard. Som en følge av at Krifast ble bompengefri i 2012 vil trafikken over fylkesveg 279 øke. Behovet for breddeutvidelse og traseomlegging vil øke tilsvarende. I en slik diskusjon vil behovet for en helt ny vegtrase mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes trolig også komme opp som et mulig alternativ til utbedring/omlegging av eksisterende vegtrase. Utbedring av fylkesveg 279, eller ny veg mellom Eide og Batnfjord, er foreløpig ikke et prioritert prosjekt av fylkestinget. Ny veg mellom Eide og Batnfjordsøra, eventuelt utbedring/omlegging av fylkesveg 279 representerer en stor investering som i fylkeskommunal sammenheng må konkurrere med mange andre viktige vegprosjekter i regionen, jfr. pkt. 3 i den felles prioritering som ORKIDE og ROR har gjort, og som fylkestinget har sluttet seg til. Eide kommune har vært av den oppfatning at traseen for E39 bør legges om slik at fylkesveg 279 blir en del av E39. Dette har fylkestinget nå tatt standpunkt til og gjort vedtak om at E39 skal følge nåværende trase, gjennom Molde og gjennom Batnfjordsøra. Følgelig kan kommunene Eide og Gjemnes arbeide for felles strategier for å lykkes med opprusting av fylkesveg 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene. Når det gjelder prioriteringer i fylkesvegnettet, har fylkestinget prioritert Nordøyvegen som nr. 1 og Trollheimstunnelen AS som nr. 2. Dette er store prosjekter som vil legge bånd på alle investeringstiltak i fylkesvegnettet, minimum de første år. Skal en lykkes med en opprustning av fylkesveg 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene, i et rimelig tidsbilde må en finne frem til nye og felles strategier Side4

5 samtidig som det må holdes konstant trykk på problemstillingen. Et alternativ kan være å ha fokus på parsellvise utbedringer av fylkesveg 279 samtidig som en arbeider for å få prosjektet opp på fastsatt prioriteringsplass. De som har lyktes med å komme opp i prioritet og få realisert prosjekter, har valgt å arbeide gjennom et aksjeselskap. Det kan også være en god strategi for fylkesveg 279. En kan her nevne prosjekt som Nordøyvegen AS, Trollheimstunnelen AS, Skålaveien AS, Halsafjordsambandet AS, Snarveien AS, Eksportveien AS, Møreaksen AS, osv. Rent finansielt har slike aksjeselskap valgt varierende strategier. Noen har brukt aksjekapitalen til selskapets drift og foretatt en emisjon når det har vært behov for det. Andre har sikret selskapet årlige inntekter som kan benyttes som arbeidskapital. Samspleis AS vil tro at det nå kan være strategisk riktig for kommunene Eide og Gjemnes å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som har til formål å arbeide for opprusting av fylkesveg 279, eventuelt ny trase mellom kommunesentrene Eide og Gjemnes. Som aksjonærer i et slikt selskap vil en tro at det er naturlig å invitere kommunene Fræna og Aukra til å delta siden fylkesveg 279 har betydelig trafikk fra disse kommunene. Da fylkesveg 279 er viktig for transport mellom Aukra og Kristiansund burde det være interessant også for Kristiansund kommune å få rustet opp fylkesveg 279. I dette bildet må en også ta mål av seg til nødvendig breddeutvidelse av fylkesveg 215 i Fræna kommune, gjennom Aureosen. GassROR IKS er et finansielt instrument som eies av kommunene Midsund, Aukra, Molde, Fræna og Eide. GassROR IKS sitt fond blir årlig påfylt med 10 % av eiendomsskatten fra Ormen Lange og selskapets formål er å arbeide for tiltak som har betydning for utviklingen i eierkommunene. Det burde derfor være mulig å få til en avtale med GassROR IKS om et årlig driftstilskudd til et aksjeselskap som arbeider for opprusting av fylkesveg 279 og fylkesveg 215. Når Krifastbommen nå er revet og aksjekapitalen er tilbakebetalt med indeksjustering fra innbetalingstidspunktet, vil det også være igjen en del midler i selskapet. Disse midlene skal benyttes til vegformål. Det kan være naturlig at kommunene Eide og Gjemnes arbeider for at noen av disse midlene skal komme fylkesveg 279 til gode. Når Gjemnes kommune får tilbakebetalt aksjekapitalen i Krifast kan disse midlene muligens benyttes i et selskap som arbeider for opprusting av fylkesveg 279. Erfaringene viser også at kommunene bruker sine næringsfond både til å sikre aksjekapital og driftskapital i slike selskaper. Dersom kommunene Eide og Gjemnes mener det er en god ide til å etablere et aksjeselskap som skal arbeide for opprusting av fylkesveg 279, og eventuelt fylkesveg 215 vil Samspleis AS kunne gjennomføre det praktiske arbeidet med å etablere selskapet dersom kommunene ønsker det. Samspleis AS har erfaring med å etablere og administrere slike selskaper. Kostnadene med å etablere et aksjeselskap finansieres normalt ved en mindre overkurs på aksjene slik at selskapet finansierer kostnadene. Ved etableringen av et aksjeselskap bør det være en samlet aksjekapital på kr Formålsparagrafen i et slikt selskap kan for eksempel formuleres slik: Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, herunder også utredning av tunnel mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid. Rådmannen vil tilrå at kommunene Gjemnes og Eide anmoder Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som kan arbeide for opprusting av fylkesveg 279 og, dersom Fræna kommune ønsker det, også breddeutvidelse av aktuelle deler av Side5

6 fylkesveg 215. Opprustning av fylkesveg 279 vil etter rådmannens mening være fornuftig selv om kommunene på sikt vil arbeide for ny trase mellom kommunesentrene. En opprustning av fylkesveg 279 vil være helt nødvendig for å avvikle trafikken etter at Krifastbommen nå er fjernet og vil også virke vekstinspirerende på næringsliv i området. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Det synes ikke å foreligge spesielle klima eller miljøkonsekvenser av forslaget. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side6

7 '2Acci SAMSPLE1SAS Samferdselsbygger Nordmore og Romsdal Til: Kommunene Eide og Gjemnes VIDERE ARBEID MED OPPRUSTNING AV FYLKESVEG 279 OG 215 I Samspleis AS sitt styremøte 14. juni 2012, under sak 10/12 fikk styret en statusrapport for de prosjekter som selskapet arbeider med. Det ble da orientert om de møter daglig leder og styreleder har hatt med ordfører/rådmann i Eide og Gjemnes om Fv. 279 og det notat som er utarbeidd og oversendt di samme via E-post. Styret i Samspleis AS ga sin tilslutning til det arbeidsopplegg som går fram av notatet. I styremøte 14. juni 2012 ga også konsulent Lage Lyche hos samferdselsdirektøren i Møre og Romsdal fylke en orientering om hvordan fylkesadministrasjonen nå arbeider med prioriteringskriterier og prioriteringsforslag opp i mot samferdselsutvalget og fylkestinget. Han opplyste at det tas sikte på å legge frem en sak for fylkestinget i desember 2012 hvor både prioriteringskriterier og prioriteringsliste skal vedtas. Samspleis AS avventer tilbakemelding fra kommunene som grunnlag for det videre arbeid og håper kommunene vil ta standpunkt til det videre arbeid så tidlig at kommunenes standpunkt kan tas med i Samspleis AS og fylkets arbeid med prioriteringsspørsmål. Det er stor konkurransen om å komme opp i fylkets prioriteringsliste for investeringer i fylkesvegnettet. Skal en lykkes i det arbeidet er det viktig å kunne dokumentere hvordan kommunene arbeider med prosjektet. Side7 1

8 Kopi av dette brevet sammen med kopi av notat av til ordfører og rådmenn er sendt til kommunene Kristiansund, Fræna og Aukra siden et samarbeid med de er omtalt i notat av Med vennlig hilsen Pfritnsi-sti Ole E. v&and Styreleder Hilmar Windstati Daglig leder Side8 2

9 Molde, NOTAT Til: Ordfører og rådmenn i kommune Eide og Gjemnes Fra: Samspleis AS GJELDER VIDERE ARBEID MED FYLKESVEG 279 EIDE HØGSETH (FYLKESVEG 215) Det vises til møte mellom Samspleis AS og kommunene Eide og Gjemnes hvor kommunene ba Samspleis AS om å lage et notat over hvordan framdrift og organisering av arbeidet med ny forbindelse mellom Eide og Høuset kan legges opp. Fra kommunene ble det presisert at målsettingen må være at forbindelsen skal ha 80 km. fartssone enten gjennom tilkobling mot ny veg i Batnfjordsøra eller trasevalg over Storlandet. Samspleis AS har arbeidd med denne problemstillingen og mener at den beste starten på et slikt arbeid vil være å presentere problemstillingene for kommunestyrene i begge kommuner og forsøke å komme frem til felles arbeidsstrategi med sikte på å løse denne trafikkproblematikken. En slik sak kan for eksempel bygges opp slik som vist i det etterfølgende: oo 0 oo Til: Formannskap/kommunestyre GJELDER VIDERE ARBEID MED FYLKESVEG 279 EIDE HØGSETH OG FYLKESVEG 215 I FRÆNA KOMMUNE Fylkesveg 279 Eide Høgseth er ikke bygd ut slik at dette er en god vei i forhold til trafikkmengde. Som en følue av at Krifast blir bompengefri i 2012/2013 vil trafikken over fylkesveu 279 øke og følgelig vil behovene for breddeutvidelse og litt traseomlegginu øke tilsvarende. I en slik diskusjon vil behovet for en helt ny vegtrase mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes trolig også komme opp som et mulig alternativ til utbedring/omlegging av eksisterende vegtrase. Utbedring av fylkesveg 279, eller ny veg mellom Eide og batnfjord, er foreløpig ikke et prioritert prosjekt av fylkestinget. Samspleis AS har tilrettelagt prioriteringsarbeidet for ROR og ORKIDE gjennom fiere år. De siste prioriteringene fra ROR og ORKIDE følger vedlaut. 1 Side 9

10 Ny veg mellom Eide og Batnfjordsøra, eventuelt utbedring`omlegging av fylkesveu 279 representerer en stor investerina som i fylkeskommunal sammenhena må konkurrere med mange andre viktige veuprosjekter i Nordmore oz Romsdal, jfr. pkt. 3 i den felles prioritering som ORKIDE og ROR har gjort, OQ som fylkestinget har sluttet seg til. Eide kommune har vært av den oppfatning at traseen for E39 bør legges om slik at fy-lkesveg 279 blir en del av E39. Dette har fy-lkestingetnå tatt standpunkt til ou gjort vedtak om at E39 skal følge nåværende trase, gjennom Molde og gjennom Batnfjordsøra. Følgelig kan kommunene Eide ou Gjemnes arbeide for felles strategier for å lykkes med en nødvendig opprusting av fylkesveu 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene. Når det gjelder prioriterineer i fylkesvegnettet, har fylkestinget prioritert Nordøyvegen som nr. 1 og Trollheimstunnelen AS som nr. 2. Dette er store prosjekter som vil legge bånd på alle investerinestiltak i fylkesvegnettet, minimum de første år. Skal en lykkes med en opprustning av fylkesveg 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene, i et rimelig tidsbilde må en finne frem til nye og felles strateuier samtidig som det må holdes konstant trøkk på problemstillingen. Et alternativ kan være å ha fokus på parsellvise utbedringer av fylkesveg 279 samtidig som en arbeider for å få prosjektet opp på fastsatt prioriteringsplass. De som har lyktes godt med å komme opp i prioritet og få realisert prosjekter, har valgt å arbeide gjennom et aksjeselskap. Det kan også være en god strategi for fylkesveg 279. En kan her nevne prosjekt som Nordøyvegen AS, Trollheimstunnelen AS, Skålaveien AS, Halsatjordsambandet AS, Snarveien AS, Eksportveien AS, Møreaksen AS, osv. Rent finansielt har slike aksjeselskap valgt varierende strategier. Noen har brukt aksjekapitalen til selskapets drift og foretatt en emisjon når det har vært behov for det. Andre har sikret selskapet årlige inntekter som kan benyttes som arbeidskapital. Jeg vil tro at det nå kan ære strategisk riktig for kommunene Eide og Gjemnes å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som har til formål å arbeide for opprusting av fylkesveg 279, eventuelt ny trase mellom kommunesentrene Eide og Gjemnes. Som aksjonærer i et slikt selskap vil en tro at det er naturlig å invitere kommunene Fræna og Aukra til å delta siden fylkesveg 279 har betydelig trafikk fra disse kommunene. Da fylkesveg 279 er viktig for transport mellom Aukra og Kristiansund burde det være interessant også for Kristiansund kommune å få rustet opp fylkesveg 279. I dette bildet må en også ta mål av seg til nødvendig breddeutvidelse av fylkesveu 215 i Fræna kommune, gjennom Aureosen. GassROR IKS er et finansielt instrument som eies av kommunene Midsund, Aukra, Molde, Fræna ou Eide. GassROR IKS sitt fond blir årlig påfylt med 10 % av eiendomsskatten fra Ormen Lange ou selskapets formål er å arbeide for tiltak som har betydning for utviklingen i eierkommunene. Det burde derfor være mulig å få til en avtale med GassROR IKS om et årlig driftstilskudd til et aksjeselskap som arbeider for opprusting av fylkesveg 279 og fylkesveg 215. Når Krifastbommen skal rives og selskapet Fastlandsfinans skal oppløses, og aksjekapitalen er tilbakebetalt med indeksjustering fra innbetalingstidspunktet, vil det også være igjen en del midler i selskapet. Disse midlene skal benyttes til verformål. Etter min mening vil det være naturlig at konununene Eide og Gjenmes arbeider for at noen av disse midlene skal komme fylkesveg 279 til gode. Når Gjemnes kommune får tilbakebetalt aksjekapitalen i Krifast kan vel også denne aksjekapitalen muligens benyttes i et selskap som arbeider for opprusting av 2 Side 10

11 fylkesveg 279 vil jeg tro. Erfaringene viser ouså at kommunene bruker sine næringsfond både til å sikre aksjekapital og driftskapital i slike selskaper. Dersom kommunene Eide og Gjemnes mener det er en god ide til å etablere et aksjeselskap som skal arbeide for opprusting av fylkesveg 279, og eventuelt fylkesveg 215. vil Samspleis AS kunne gjennomføre det praktiske arbeidet med å etablere selskapet dersom kommunene ønsker det. Dette ble bekreftet i et møte mellom Samspleis AS og kommunene Eide og Gjemnes 14. mai Samspleis AS har god erfaring med å etablere og administrere slike selskaper. Kostnadene med å etablere et aksjeselskap finansieres normalt ved en mindre overkurs på aksjene slik at selskapet finansierer kostnadene. Ved etableringen av et aksjeselskap bør målsettingen være en samlet aksjekapital på kr Formålsparagrafen i et slikt selskap kan for eksempel formuleres slik: Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, herunder også utredning av tunnel mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid. Rådmannen vil tilrå at kommunene Gjemnes og Eide anmoder Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som kan arbeide for opprusting av fylkesveg 279 og, dersom Fræna kommune ønsker det, også breddeutvidelse av aktuelle deler av fylkesveg 215. Opprustning av fylkesveg 279 vil etter rådmannens mening være fornuftig selv om kommunene på sikt vil arbeide for ny trase mellom kommunesentrene. En opprustning av fylkesveg 279 vil være helt nødvendig for å avvikle trafikken etter at Krifastbommen er fjernet og vil også virke vekstinspirerende på nærinusliv i området. Rådmannen leguer saken frem for politisk behandlin2 og anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: kommune slutter seu i hovedsak til de synspunkter rådmannen har gjort rede for i denne sak til formannskap/kommunestyre og mener at det vil være et godt verktøy å arbeide videre med forbedring av veuen mellom Kristiansund og Aukra gjennom et aksjeselskap. kommune vil anmode Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et slikt selskap med sikte på deltakelse fra kommunene Kristiandund, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra. 3 Side 11

12 á Side12

13 FYLKESVEG AS 1. INITIATIVTAKERE TIL SELSKAPET Trafikkmengden på fylkesveg 279 har øket betydelig de senere år. Dette gjelder også tungtrafikken. 1. desember 2012 rives Krifastbommen og strekningen til Kristiansund over Gjemnessundet bro vil da øke, både med vanlig trafikk som en følge av at strekningen nå er fri for bompenger og i tillegg vil trafikk som nå går mellom Averøya og Kristiansund i noen grad finne det hensiktsmessig å kjøre strekningen gjennom fylkesveg 279 og Gjemnessundet bro til og fra Kristiansund. Trafikk via fylkesveg 279 vil også være raskeste og billigste vegstrekning mellom gassknutepunktet Ormen Lange i Aukra og driftsoperatøren for anlegget Norske Shell i Kristiansund. På bakgrunn av dette har kommunene Kristiansund, Gjemnes og Eide anmodet Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som kan ha til formål og arbeide for nødvendig breddeutvidelse av fylkesvegene 215 i Fræna kommune og fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes. 2. FORMÅL Selskapets formål fastsettes i stiftelsesmøtet av selskapets aksjonærer når stiftelsesmøtet behandler utkast til vedtekter. Selskapets formål kan defineres slik: Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, herunder også utredning av tunnel mellom kommunene Eide og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid. Selskapet vil således arbeide med følgende forhold: A. Utrede kostnader og konsekvenser for alternative framtidsrettede forbindelser mellom Gjemnes og Eide. Alternativer som bør utredes er: Ny trase med tunnel gjennom Harstadfjellet Ny trase utenfor bebyggelse mellom Eide og Høgset Oppgradering av eksisterende veg med sikring av myke trafikanter og minimum 80 % veglengde til farstsgrense 80km/h B. Være pådriver og medaktør i gjennomføring av vedtatte løsninger C. Oppgradere veg mellom Eide og Aukra til 2-felt med sikring av myke trafikanter i bebyggelse 3. PRIORITERING AV INVESTERINGER I FYLKESVEGNETTET Det er fylkestinget som prioriterer alle investeringer i fylkesvegnettet. Fylkestinget har prioritert investeringer i størrelsesorden 4,5 milliarder. Å gjennomføre disse investeringene vil føre til at samtlige investeringer i fylkesvegnettet er bundet de første år forutsatt at det ikke blir tilrettelagt nye investeringsordninger. Verken fylkesveg 215, 279 eller tunnel mellom kommunene Eide og Gjemnes er med i fylkets prioriteringer. Side13 1

14 Fylkeskommunen kan normal ikke bruke investeringsmidler på uprioriterte prosj ekter. Selskapet styre må derfor finne frem til strategier som kan føre til nødvendige vegforbedringer i et mer kortsiktig tidsbilde samtidig som selskapet kan utrede et tunnelalternativ mellom kommunene Eide og Gjemnes. ORKIDE og ROR har i fellesskap prioritert fylkesveg 279 blant en gruppe på prosjekter omed investeringsbehov over 100 mil. Kroner og fylkesveg 215 blant en gruppe prosjekter med investeringsbehov under 100 mill. kroner. Denne prioriteringen har fylkestinget ikke tatt hensyn til i sine vurderinger. PLANSITUASJONEN For å kunne gjennomføre investeringer i veitraseer må plansituasjonen være klar. Det må foreligge en reguleringsplan. Slik plan foreligger ikke for noen av de tre formålene som er skissert. Enklest å få til en godkj ent reguleringsplan vil være traseen i fylkesveg 215 hvor det handler om breddeutvidelse. For fylkesveg 279 vil plansituasjonen være krevende. Det samme gjelder plansituasjonen for en eventuell tunneltrase. Det er kommunestyrene i den enkelte kommune som fastsetter og godkjenner reguleringsplanene. KAPITALBEHOV Kapitalbehovet fastsettes av selskapets styre og det er selskapets styre, sammen med kommunene, som har ansvaret for å tilrettelegge den nødvendige finansiering av selskapets arbeid. Ved etableringen bør aksjekapitalen helst ikke være lavere enn 1 mill. kroner. Normalt deltar ikke fylkeskommunen som aksjonær i slike selskaper, men fylkeskommunen kan gi et plantilskudd til slike selskaper på inntil 1,5 mill. kroner. SELSKAPETS STYRE OG STYRETS OPPGAVER Selskapets styre kan bestå av så mange medlemmer som aksjonærene ønsker. I et slikt selskap kan et styre på inntil 5 medlemmer være tilfredsstillende. Styrets oppgaver blir i det vesentligste følgende: Ta stilling til hvordan selskapet skal administreres Tilrettelegge nødvendig finansiering av de oppgaver styret og generalforsamlingen prioriterer Gjennomføre de prioriterte oppgaver Rapportere tilbake til selskapets aksjonærer om styrets arbeid 7. HVEM BØR DELTA I ETABLERINGEN AV SELSKAPET Siden hensikten med selskapet er å arbeide for en best mulig vei mellom Kristiansund og Aukra, spesielt når det gjelder fylkesveg 215 og 279, er det naturlig å invitere kommunene Kristiansund, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra til å være eiere av selskapet det samme gjelder næringsliv og finansinstitusjoner i de samme kommuner. Side14 2

15 Kristiansund < I Eide Auk.ra Malme; Hollingen Side15

16 Side16 cu

17 Høgset - Kjøl Side17

18 STIFTELSESDOKUMENT FOR FYLKESVEG AS Ar 2013 den ble det holdt stiftelsesmøte for Fylkesveg AS. Stifter Følgende stifter ved sin underskrift på dette stiftelsesdokument Fylkesveg AS Navn: Adresse: Fnr.: Stifter: Aksjetegning Navn Antall Pålydender Tegningskurs Tegningskurs samlet aksjer pr. aksje samlet For hver aksje betales pålydende med kr ,- og kr i overkurs, til sammen kr Selskapets aksjekapital er således kr, fordelt på aksjer A kr ,-. Vecltekter Selskapets vedtekter skal være: VEDTEKTER FOR FYLKESVEG AS 1 Selskapets navn er FYLKESVEG AS 2 Selskapets forretningskontor er i kommune. Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, 3 Side18

19 herunder også utredning av tunnel mellom kommunene av nødvendig planarbeid. Eide og Gjemnes, samt finansiering Selskapets aksjekapital er fordelt på aksjer pålydende kr ,-. Fullt innbetalt. Selskapet aksjekapital kan hmbetales i annet enn kontanter. Selskapets styre skal bestå av inntil 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for inntil 2 år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. 4 Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 6 Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen Styre Til styre ble valgt: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Revisor Som revisor ble valgt. Stiftelsesutgifter Selskapet skal betale registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund, med kr honorar til Samspleis AS, rådhusplassen 1, 6413 Molde, for bistand og tilrettelging med stiftelse og registrering av selsskapet. Det samlede honorar skal beregnes etter vanlige prinsipper og skal ikke overstige kr ,-. Som følge av at stiftelsesomkostningene skal dekkes av selskapet, jfr. aksjeloven av 13. juni skal hver aksje a kr ,- tegnes med en overkurs med kr....pr. aksje. Den samlede overkurs med kr skal minst tilsvare stiftelsesomkostnincrbene Side19

20 7. Åpningsbalanse Selskapets åpningsbalanse følger som vedlegg 1 og inngår som en del av stiftelsesdokumentet Side20

21 BEKREFTELSE FOR AKSJETEGNING/FULLMAKT forplikter seg herved å tegne aksjer a kr ,- til sammen kr eksklusiv overkurs i Fylkesveg AS. Vi er irmforstått med at akjstegningen skal skje på stiftelsesmøtet som vil bli avholdt i løpet av våren Vi vil delta på stiftelsesmøtet/vi gir herved fullmakt (stryk det som ikke paser) til å representere vår kommune/selskap/organisasjon på stiftelsesmøtet og på våre vegne tegne ovenstående aksjekapital. den./ 2013 Side21

22 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Tilskudd til toppidrett Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Formannskapet gir et ekstraordinært engangstilskudd til Kristiansund Håndballklubb på kr ,- og Kristiansund Volleyballklubb på kr ,-, som finansieres fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Tilskuddene gis med begrunnelse i spesielle økonomiske utfordringer knyttet til etablering i høyeste divisjon i sin idrett. Det forutsettes at tilskuddet i sin helhet benyttes til nedbetaling av gjeld til Kristiansund kommune, og det forutsettes at løpende forpliktelser fra og med 1. januar 2013 og fremover betjenes fullt ut. Saksopplysninger Kristiansund kommune har svært mange lag og foreninger som driver en aktivitet som er helt uvurderlig for å sikre et livskraftig lokalsamfunn med et stort mangfold av ulike tilbud til kommunens innbyggere. Flere opplever krevende økonomiske utfordringer hvor en stor andel frivillig innsats og omfattende dugnadsarbeid sammen med gode sponsorer og støttespillere, sikret at aktivitetene kan gjennomføres. Kommunen har også noen idrettslag som har klart eller er i ferd med å etablere seg i øverste divisjon innen sin idrett, og det Kristiansund Håndballklubb (KHK) og Kristiansund Volleyballklubb (KVBK) denne saken omhandler. Begge klubber har erfart at det følger spesielle økonomiske utfordringer med opprykk til og etablering på høyeste nivå, i tillegg til organisatoriske og sportslige utfordringer selvsagt. KVBK har noe lengre erfaring på høyeste nivå, og gjennomførte i 2011/2012 en omfattende økonomisk snuoperasjon. Klubben har betjent sine løpende forpliktelser overfor kommunen i 2012, og deres utestående gjeld er til og med Totalt utestående er per kr ,- inkl. renter og omkostninger. Side22

23 KHK har gjennom 2012 forverret sin økonomiske situasjon og har per totalt utestående på kr ,- inkl renter og omkostninger. Ordførers vurdering Ordføreren har gjennomført møter med begge klubber over en periode, og det har vært forsøkt å finne løsninger både ved betalingsavtaler og på annen måte som skulle sette klubbene i stand til å innfri utestående. KVBK har funnet et driftsnivå som siden 2012 har gjort klubben i stand til å betjene sine forpliktelser, men det er ikke rom for betjening av tidligere gjeld. Å ettergi utestående fra tidligere år vurderes å gi klubben mulighet til å fortsette sin aktivitet på høyeste nivå fremover uten igjen å få betjeningsproblemer. KHK har på kort sikt tilsynelatende større utfordringer. Det har ikke vært betjening av noe art på kommunale krav siden 9. februar Formannskapet ga i 2012 et ekstraordinært tilskudd på kr ,-, uten at det ga klubben handlingsrom til å betjene løpende forpliktelser overfor kommunen. Ordføreren vurderer det riktig å gi et ekstraordinært engangstilskudd til disse to klubbene som gjør dem i stand til å innfri sine forpliktelser overfor Kristiansund kommune per Dette vurderes som et svært positivt bidrag fra kommunen for at klubbene skal kunne finne et nytt realistisk driftsnivå. For begge klubbene gjelder at løpende forpliktelser fra og med 1. januar 2013 betjenes overfor Kristiansund kommune. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Line Hoem ordfører Side23

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS

STIFTELSESDOKUMENT ROMSDAL PARKERING AS STIFTELSESDOKUMENT for ROMSDAL PARKERING AS Selskapet Romsdal Parkering AS stiftes av Molde kommune, org nr: 944 020 977, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, ved underskrift på dette dokumentet. Følgende er besluttet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time)

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time) MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.9.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. september

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bystyresalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mari Hansø Rogne Leder ATLANT VGS Magnus Kleivenes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.07.2014 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.07.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.07.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 68 eller på e-post Karl.Skuseth@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/125 PS 12/126 PS 12/127 PS 12/128 PS 12/129 PS 12/130 PS 12/131 Supplering av "Arbeids- og økonomiske vilkår for

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer