Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Line H. Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Side1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS 13/20 Tilskudd til toppidrett 2012/2047 PS 13/21 Kommunedelplan for sykehus på Frei - Avtale om plansamarbeid mellom Gjemnes og Kristiansund kommuner 2013/449 PS 13/22 Toppidrettsveka /348 PS 13/23 PS 13/24 Rehabilitering av kunstgressbanen. Tilrettelegging for spill i adccoliga. Rockens hus - Langveien 19 - utfordringer og kostnader 2013/ /37 Side2

3 Arkiv: Q13 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Tor Håkon Taraldsen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret 13/ Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Vedlegg 1 Brev datert juli 2012 fra Samspleis 2 Prospekt for selskapet Fylkesveg AS Rådmannen ber Samferdselsutvalget legge saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune mener at det er viktig å arbeide med forbedring av fylkesveg 279 og 215. Kristiansund kommune slutter seg til at Samspleis AS tar initiativ til å etablere et aksjeselskap med sikte på deltakelse fra kommunene Kristiansund, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra. Kristiansund kommune vedtar å kjøpe aksjer i selskapet Fylkesveg AS for kr Kjøpet finansieres over kommunens investeringsfond. Saksopplysninger I Samspleis AS sitt styremøte , under sak 10/12 fikk styret en statusrapport for de prosjekter som selskapet arbeider med. Det ble orientert om møter med Eide og Gjemnes om fv. 279 og det notat som er utarbeidet og oversendt via e-post. Styret i Samspleis AS ga sin tilslutning til det arbeidsopplegg som går fram av vedlagte notat. I Styremøte ga Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylke en orientering om hvordan fylkesadministrasjonen arbeider med prioriteringskriterier og prioriteringsforslag opp i mot samferdselsutvalget og fylkestinget. Samspleis AS avventer tilbakemelding fra kommunene som grunnlag for det videre arbeid og håper kommunene vil ta standpunkt til det videre arbeid så tidlig at det kan tas med i Samspleis AS og fylkets arbeid med prioriteringsspørsmål. Det er stor konkurranse om å komme opp i fylkets prioriteringsliste for investeringer i fylkesvegnettet. Skal en lykkes i det arbeidet mener Samspleis AS at det er viktig å kunne dokumentere hvordan kommunene arbeider med prosjektet. Side3

4 Aukra kommunestyre har i møte gjort vedtak om å tegne aksjer innenfor en ramme på kr Gjemnes kommunestyre har gjort vedtak om å kjøpe aksjer i selskapet med kr fordelt på kr i A-akjser og kr i B- aksjer.bud, Fræna og Hustad Sparebank har bekreftet at banken vil kjøpe aksjer for kr I det forberedende arbeid for stifting av selskapet ble det gitt uttrykk for at det var et mål at selskapets aksjekapital ikke bør være under 1 mill. kroner, jfr. pkt. 5 i prospektet. Dersom næringslivet ikke tegner aksjer for mer enn kr samlet, kan det bli vanskelig å nå dette målet siden det ser ut til at kommunene i sitt felles møte 6. februar 2013 har kommet frem til enighet om å tegne aksjer for til sammen kr fordelt på A- og B-aksjer. Partene ble her enige om lik andel (5) kr i A-aksjer, totalt kr Resten av innskuddskapital kan gjøres slik: - Kjøp av B-aksjer. - Bruk av RDA-fond/næringsfond. Følgende innskudd ble signalisert: Gjemnes kr Eide kr Fræna kr Aukra kr Kristiansund kr Sum kr Denne fordelingen av A- og B-aksjer fører også til at forutsetningene for invitasjonen til aksjetegningen er endret i forhold til opprinnelig invitasjon, og det er usikkert hvilken innflytelse dette kan få for næringslivets tegning av aksjer. Når tegningsfristen er ute, 2. april 2013, må det gjøres et forberedende arbeid som klarlegger forholdet mellom A- og B-aksjer og selskapets styringsstruktur, slik at dette er klart til stiftelsesmøtet. Rådmannens vurdering Fylkesveg 279 Eide Høgseth har variabel standard. Som en følge av at Krifast ble bompengefri i 2012 vil trafikken over fylkesveg 279 øke. Behovet for breddeutvidelse og traseomlegging vil øke tilsvarende. I en slik diskusjon vil behovet for en helt ny vegtrase mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes trolig også komme opp som et mulig alternativ til utbedring/omlegging av eksisterende vegtrase. Utbedring av fylkesveg 279, eller ny veg mellom Eide og Batnfjord, er foreløpig ikke et prioritert prosjekt av fylkestinget. Ny veg mellom Eide og Batnfjordsøra, eventuelt utbedring/omlegging av fylkesveg 279 representerer en stor investering som i fylkeskommunal sammenheng må konkurrere med mange andre viktige vegprosjekter i regionen, jfr. pkt. 3 i den felles prioritering som ORKIDE og ROR har gjort, og som fylkestinget har sluttet seg til. Eide kommune har vært av den oppfatning at traseen for E39 bør legges om slik at fylkesveg 279 blir en del av E39. Dette har fylkestinget nå tatt standpunkt til og gjort vedtak om at E39 skal følge nåværende trase, gjennom Molde og gjennom Batnfjordsøra. Følgelig kan kommunene Eide og Gjemnes arbeide for felles strategier for å lykkes med opprusting av fylkesveg 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene. Når det gjelder prioriteringer i fylkesvegnettet, har fylkestinget prioritert Nordøyvegen som nr. 1 og Trollheimstunnelen AS som nr. 2. Dette er store prosjekter som vil legge bånd på alle investeringstiltak i fylkesvegnettet, minimum de første år. Skal en lykkes med en opprustning av fylkesveg 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene, i et rimelig tidsbilde må en finne frem til nye og felles strategier Side4

5 samtidig som det må holdes konstant trykk på problemstillingen. Et alternativ kan være å ha fokus på parsellvise utbedringer av fylkesveg 279 samtidig som en arbeider for å få prosjektet opp på fastsatt prioriteringsplass. De som har lyktes med å komme opp i prioritet og få realisert prosjekter, har valgt å arbeide gjennom et aksjeselskap. Det kan også være en god strategi for fylkesveg 279. En kan her nevne prosjekt som Nordøyvegen AS, Trollheimstunnelen AS, Skålaveien AS, Halsafjordsambandet AS, Snarveien AS, Eksportveien AS, Møreaksen AS, osv. Rent finansielt har slike aksjeselskap valgt varierende strategier. Noen har brukt aksjekapitalen til selskapets drift og foretatt en emisjon når det har vært behov for det. Andre har sikret selskapet årlige inntekter som kan benyttes som arbeidskapital. Samspleis AS vil tro at det nå kan være strategisk riktig for kommunene Eide og Gjemnes å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som har til formål å arbeide for opprusting av fylkesveg 279, eventuelt ny trase mellom kommunesentrene Eide og Gjemnes. Som aksjonærer i et slikt selskap vil en tro at det er naturlig å invitere kommunene Fræna og Aukra til å delta siden fylkesveg 279 har betydelig trafikk fra disse kommunene. Da fylkesveg 279 er viktig for transport mellom Aukra og Kristiansund burde det være interessant også for Kristiansund kommune å få rustet opp fylkesveg 279. I dette bildet må en også ta mål av seg til nødvendig breddeutvidelse av fylkesveg 215 i Fræna kommune, gjennom Aureosen. GassROR IKS er et finansielt instrument som eies av kommunene Midsund, Aukra, Molde, Fræna og Eide. GassROR IKS sitt fond blir årlig påfylt med 10 % av eiendomsskatten fra Ormen Lange og selskapets formål er å arbeide for tiltak som har betydning for utviklingen i eierkommunene. Det burde derfor være mulig å få til en avtale med GassROR IKS om et årlig driftstilskudd til et aksjeselskap som arbeider for opprusting av fylkesveg 279 og fylkesveg 215. Når Krifastbommen nå er revet og aksjekapitalen er tilbakebetalt med indeksjustering fra innbetalingstidspunktet, vil det også være igjen en del midler i selskapet. Disse midlene skal benyttes til vegformål. Det kan være naturlig at kommunene Eide og Gjemnes arbeider for at noen av disse midlene skal komme fylkesveg 279 til gode. Når Gjemnes kommune får tilbakebetalt aksjekapitalen i Krifast kan disse midlene muligens benyttes i et selskap som arbeider for opprusting av fylkesveg 279. Erfaringene viser også at kommunene bruker sine næringsfond både til å sikre aksjekapital og driftskapital i slike selskaper. Dersom kommunene Eide og Gjemnes mener det er en god ide til å etablere et aksjeselskap som skal arbeide for opprusting av fylkesveg 279, og eventuelt fylkesveg 215 vil Samspleis AS kunne gjennomføre det praktiske arbeidet med å etablere selskapet dersom kommunene ønsker det. Samspleis AS har erfaring med å etablere og administrere slike selskaper. Kostnadene med å etablere et aksjeselskap finansieres normalt ved en mindre overkurs på aksjene slik at selskapet finansierer kostnadene. Ved etableringen av et aksjeselskap bør det være en samlet aksjekapital på kr Formålsparagrafen i et slikt selskap kan for eksempel formuleres slik: Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, herunder også utredning av tunnel mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid. Rådmannen vil tilrå at kommunene Gjemnes og Eide anmoder Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som kan arbeide for opprusting av fylkesveg 279 og, dersom Fræna kommune ønsker det, også breddeutvidelse av aktuelle deler av Side5

6 fylkesveg 215. Opprustning av fylkesveg 279 vil etter rådmannens mening være fornuftig selv om kommunene på sikt vil arbeide for ny trase mellom kommunesentrene. En opprustning av fylkesveg 279 vil være helt nødvendig for å avvikle trafikken etter at Krifastbommen nå er fjernet og vil også virke vekstinspirerende på næringsliv i området. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Det synes ikke å foreligge spesielle klima eller miljøkonsekvenser av forslaget. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side6

7 '2Acci SAMSPLE1SAS Samferdselsbygger Nordmore og Romsdal Til: Kommunene Eide og Gjemnes VIDERE ARBEID MED OPPRUSTNING AV FYLKESVEG 279 OG 215 I Samspleis AS sitt styremøte 14. juni 2012, under sak 10/12 fikk styret en statusrapport for de prosjekter som selskapet arbeider med. Det ble da orientert om de møter daglig leder og styreleder har hatt med ordfører/rådmann i Eide og Gjemnes om Fv. 279 og det notat som er utarbeidd og oversendt di samme via E-post. Styret i Samspleis AS ga sin tilslutning til det arbeidsopplegg som går fram av notatet. I styremøte 14. juni 2012 ga også konsulent Lage Lyche hos samferdselsdirektøren i Møre og Romsdal fylke en orientering om hvordan fylkesadministrasjonen nå arbeider med prioriteringskriterier og prioriteringsforslag opp i mot samferdselsutvalget og fylkestinget. Han opplyste at det tas sikte på å legge frem en sak for fylkestinget i desember 2012 hvor både prioriteringskriterier og prioriteringsliste skal vedtas. Samspleis AS avventer tilbakemelding fra kommunene som grunnlag for det videre arbeid og håper kommunene vil ta standpunkt til det videre arbeid så tidlig at kommunenes standpunkt kan tas med i Samspleis AS og fylkets arbeid med prioriteringsspørsmål. Det er stor konkurransen om å komme opp i fylkets prioriteringsliste for investeringer i fylkesvegnettet. Skal en lykkes i det arbeidet er det viktig å kunne dokumentere hvordan kommunene arbeider med prosjektet. Side7 1

8 Kopi av dette brevet sammen med kopi av notat av til ordfører og rådmenn er sendt til kommunene Kristiansund, Fræna og Aukra siden et samarbeid med de er omtalt i notat av Med vennlig hilsen Pfritnsi-sti Ole E. v&and Styreleder Hilmar Windstati Daglig leder Side8 2

9 Molde, NOTAT Til: Ordfører og rådmenn i kommune Eide og Gjemnes Fra: Samspleis AS GJELDER VIDERE ARBEID MED FYLKESVEG 279 EIDE HØGSETH (FYLKESVEG 215) Det vises til møte mellom Samspleis AS og kommunene Eide og Gjemnes hvor kommunene ba Samspleis AS om å lage et notat over hvordan framdrift og organisering av arbeidet med ny forbindelse mellom Eide og Høuset kan legges opp. Fra kommunene ble det presisert at målsettingen må være at forbindelsen skal ha 80 km. fartssone enten gjennom tilkobling mot ny veg i Batnfjordsøra eller trasevalg over Storlandet. Samspleis AS har arbeidd med denne problemstillingen og mener at den beste starten på et slikt arbeid vil være å presentere problemstillingene for kommunestyrene i begge kommuner og forsøke å komme frem til felles arbeidsstrategi med sikte på å løse denne trafikkproblematikken. En slik sak kan for eksempel bygges opp slik som vist i det etterfølgende: oo 0 oo Til: Formannskap/kommunestyre GJELDER VIDERE ARBEID MED FYLKESVEG 279 EIDE HØGSETH OG FYLKESVEG 215 I FRÆNA KOMMUNE Fylkesveg 279 Eide Høgseth er ikke bygd ut slik at dette er en god vei i forhold til trafikkmengde. Som en følue av at Krifast blir bompengefri i 2012/2013 vil trafikken over fylkesveu 279 øke og følgelig vil behovene for breddeutvidelse og litt traseomlegginu øke tilsvarende. I en slik diskusjon vil behovet for en helt ny vegtrase mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes trolig også komme opp som et mulig alternativ til utbedring/omlegging av eksisterende vegtrase. Utbedring av fylkesveg 279, eller ny veg mellom Eide og batnfjord, er foreløpig ikke et prioritert prosjekt av fylkestinget. Samspleis AS har tilrettelagt prioriteringsarbeidet for ROR og ORKIDE gjennom fiere år. De siste prioriteringene fra ROR og ORKIDE følger vedlaut. 1 Side 9

10 Ny veg mellom Eide og Batnfjordsøra, eventuelt utbedring`omlegging av fylkesveu 279 representerer en stor investerina som i fylkeskommunal sammenhena må konkurrere med mange andre viktige veuprosjekter i Nordmore oz Romsdal, jfr. pkt. 3 i den felles prioritering som ORKIDE og ROR har gjort, OQ som fylkestinget har sluttet seg til. Eide kommune har vært av den oppfatning at traseen for E39 bør legges om slik at fy-lkesveg 279 blir en del av E39. Dette har fy-lkestingetnå tatt standpunkt til ou gjort vedtak om at E39 skal følge nåværende trase, gjennom Molde og gjennom Batnfjordsøra. Følgelig kan kommunene Eide ou Gjemnes arbeide for felles strategier for å lykkes med en nødvendig opprusting av fylkesveu 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene. Når det gjelder prioriterineer i fylkesvegnettet, har fylkestinget prioritert Nordøyvegen som nr. 1 og Trollheimstunnelen AS som nr. 2. Dette er store prosjekter som vil legge bånd på alle investerinestiltak i fylkesvegnettet, minimum de første år. Skal en lykkes med en opprustning av fylkesveg 279, eventuelt ny veg mellom kommunesentrene, i et rimelig tidsbilde må en finne frem til nye og felles strateuier samtidig som det må holdes konstant trøkk på problemstillingen. Et alternativ kan være å ha fokus på parsellvise utbedringer av fylkesveg 279 samtidig som en arbeider for å få prosjektet opp på fastsatt prioriteringsplass. De som har lyktes godt med å komme opp i prioritet og få realisert prosjekter, har valgt å arbeide gjennom et aksjeselskap. Det kan også være en god strategi for fylkesveg 279. En kan her nevne prosjekt som Nordøyvegen AS, Trollheimstunnelen AS, Skålaveien AS, Halsatjordsambandet AS, Snarveien AS, Eksportveien AS, Møreaksen AS, osv. Rent finansielt har slike aksjeselskap valgt varierende strategier. Noen har brukt aksjekapitalen til selskapets drift og foretatt en emisjon når det har vært behov for det. Andre har sikret selskapet årlige inntekter som kan benyttes som arbeidskapital. Jeg vil tro at det nå kan ære strategisk riktig for kommunene Eide og Gjemnes å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som har til formål å arbeide for opprusting av fylkesveg 279, eventuelt ny trase mellom kommunesentrene Eide og Gjemnes. Som aksjonærer i et slikt selskap vil en tro at det er naturlig å invitere kommunene Fræna og Aukra til å delta siden fylkesveg 279 har betydelig trafikk fra disse kommunene. Da fylkesveg 279 er viktig for transport mellom Aukra og Kristiansund burde det være interessant også for Kristiansund kommune å få rustet opp fylkesveg 279. I dette bildet må en også ta mål av seg til nødvendig breddeutvidelse av fylkesveu 215 i Fræna kommune, gjennom Aureosen. GassROR IKS er et finansielt instrument som eies av kommunene Midsund, Aukra, Molde, Fræna ou Eide. GassROR IKS sitt fond blir årlig påfylt med 10 % av eiendomsskatten fra Ormen Lange ou selskapets formål er å arbeide for tiltak som har betydning for utviklingen i eierkommunene. Det burde derfor være mulig å få til en avtale med GassROR IKS om et årlig driftstilskudd til et aksjeselskap som arbeider for opprusting av fylkesveg 279 og fylkesveg 215. Når Krifastbommen skal rives og selskapet Fastlandsfinans skal oppløses, og aksjekapitalen er tilbakebetalt med indeksjustering fra innbetalingstidspunktet, vil det også være igjen en del midler i selskapet. Disse midlene skal benyttes til verformål. Etter min mening vil det være naturlig at konununene Eide og Gjenmes arbeider for at noen av disse midlene skal komme fylkesveg 279 til gode. Når Gjemnes kommune får tilbakebetalt aksjekapitalen i Krifast kan vel også denne aksjekapitalen muligens benyttes i et selskap som arbeider for opprusting av 2 Side 10

11 fylkesveg 279 vil jeg tro. Erfaringene viser ouså at kommunene bruker sine næringsfond både til å sikre aksjekapital og driftskapital i slike selskaper. Dersom kommunene Eide og Gjemnes mener det er en god ide til å etablere et aksjeselskap som skal arbeide for opprusting av fylkesveg 279, og eventuelt fylkesveg 215. vil Samspleis AS kunne gjennomføre det praktiske arbeidet med å etablere selskapet dersom kommunene ønsker det. Dette ble bekreftet i et møte mellom Samspleis AS og kommunene Eide og Gjemnes 14. mai Samspleis AS har god erfaring med å etablere og administrere slike selskaper. Kostnadene med å etablere et aksjeselskap finansieres normalt ved en mindre overkurs på aksjene slik at selskapet finansierer kostnadene. Ved etableringen av et aksjeselskap bør målsettingen være en samlet aksjekapital på kr Formålsparagrafen i et slikt selskap kan for eksempel formuleres slik: Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, herunder også utredning av tunnel mellom kommunesentrene i Eide og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid. Rådmannen vil tilrå at kommunene Gjemnes og Eide anmoder Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som kan arbeide for opprusting av fylkesveg 279 og, dersom Fræna kommune ønsker det, også breddeutvidelse av aktuelle deler av fylkesveg 215. Opprustning av fylkesveg 279 vil etter rådmannens mening være fornuftig selv om kommunene på sikt vil arbeide for ny trase mellom kommunesentrene. En opprustning av fylkesveg 279 vil være helt nødvendig for å avvikle trafikken etter at Krifastbommen er fjernet og vil også virke vekstinspirerende på nærinusliv i området. Rådmannen leguer saken frem for politisk behandlin2 og anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: kommune slutter seu i hovedsak til de synspunkter rådmannen har gjort rede for i denne sak til formannskap/kommunestyre og mener at det vil være et godt verktøy å arbeide videre med forbedring av veuen mellom Kristiansund og Aukra gjennom et aksjeselskap. kommune vil anmode Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et slikt selskap med sikte på deltakelse fra kommunene Kristiandund, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra. 3 Side 11

12 á Side12

13 FYLKESVEG AS 1. INITIATIVTAKERE TIL SELSKAPET Trafikkmengden på fylkesveg 279 har øket betydelig de senere år. Dette gjelder også tungtrafikken. 1. desember 2012 rives Krifastbommen og strekningen til Kristiansund over Gjemnessundet bro vil da øke, både med vanlig trafikk som en følge av at strekningen nå er fri for bompenger og i tillegg vil trafikk som nå går mellom Averøya og Kristiansund i noen grad finne det hensiktsmessig å kjøre strekningen gjennom fylkesveg 279 og Gjemnessundet bro til og fra Kristiansund. Trafikk via fylkesveg 279 vil også være raskeste og billigste vegstrekning mellom gassknutepunktet Ormen Lange i Aukra og driftsoperatøren for anlegget Norske Shell i Kristiansund. På bakgrunn av dette har kommunene Kristiansund, Gjemnes og Eide anmodet Samspleis AS om å ta initiativet til å etablere et aksjeselskap som kan ha til formål og arbeide for nødvendig breddeutvidelse av fylkesvegene 215 i Fræna kommune og fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes. 2. FORMÅL Selskapets formål fastsettes i stiftelsesmøtet av selskapets aksjonærer når stiftelsesmøtet behandler utkast til vedtekter. Selskapets formål kan defineres slik: Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, herunder også utredning av tunnel mellom kommunene Eide og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid. Selskapet vil således arbeide med følgende forhold: A. Utrede kostnader og konsekvenser for alternative framtidsrettede forbindelser mellom Gjemnes og Eide. Alternativer som bør utredes er: Ny trase med tunnel gjennom Harstadfjellet Ny trase utenfor bebyggelse mellom Eide og Høgset Oppgradering av eksisterende veg med sikring av myke trafikanter og minimum 80 % veglengde til farstsgrense 80km/h B. Være pådriver og medaktør i gjennomføring av vedtatte løsninger C. Oppgradere veg mellom Eide og Aukra til 2-felt med sikring av myke trafikanter i bebyggelse 3. PRIORITERING AV INVESTERINGER I FYLKESVEGNETTET Det er fylkestinget som prioriterer alle investeringer i fylkesvegnettet. Fylkestinget har prioritert investeringer i størrelsesorden 4,5 milliarder. Å gjennomføre disse investeringene vil føre til at samtlige investeringer i fylkesvegnettet er bundet de første år forutsatt at det ikke blir tilrettelagt nye investeringsordninger. Verken fylkesveg 215, 279 eller tunnel mellom kommunene Eide og Gjemnes er med i fylkets prioriteringer. Side13 1

14 Fylkeskommunen kan normal ikke bruke investeringsmidler på uprioriterte prosj ekter. Selskapet styre må derfor finne frem til strategier som kan føre til nødvendige vegforbedringer i et mer kortsiktig tidsbilde samtidig som selskapet kan utrede et tunnelalternativ mellom kommunene Eide og Gjemnes. ORKIDE og ROR har i fellesskap prioritert fylkesveg 279 blant en gruppe på prosjekter omed investeringsbehov over 100 mil. Kroner og fylkesveg 215 blant en gruppe prosjekter med investeringsbehov under 100 mill. kroner. Denne prioriteringen har fylkestinget ikke tatt hensyn til i sine vurderinger. PLANSITUASJONEN For å kunne gjennomføre investeringer i veitraseer må plansituasjonen være klar. Det må foreligge en reguleringsplan. Slik plan foreligger ikke for noen av de tre formålene som er skissert. Enklest å få til en godkj ent reguleringsplan vil være traseen i fylkesveg 215 hvor det handler om breddeutvidelse. For fylkesveg 279 vil plansituasjonen være krevende. Det samme gjelder plansituasjonen for en eventuell tunneltrase. Det er kommunestyrene i den enkelte kommune som fastsetter og godkjenner reguleringsplanene. KAPITALBEHOV Kapitalbehovet fastsettes av selskapets styre og det er selskapets styre, sammen med kommunene, som har ansvaret for å tilrettelegge den nødvendige finansiering av selskapets arbeid. Ved etableringen bør aksjekapitalen helst ikke være lavere enn 1 mill. kroner. Normalt deltar ikke fylkeskommunen som aksjonær i slike selskaper, men fylkeskommunen kan gi et plantilskudd til slike selskaper på inntil 1,5 mill. kroner. SELSKAPETS STYRE OG STYRETS OPPGAVER Selskapets styre kan bestå av så mange medlemmer som aksjonærene ønsker. I et slikt selskap kan et styre på inntil 5 medlemmer være tilfredsstillende. Styrets oppgaver blir i det vesentligste følgende: Ta stilling til hvordan selskapet skal administreres Tilrettelegge nødvendig finansiering av de oppgaver styret og generalforsamlingen prioriterer Gjennomføre de prioriterte oppgaver Rapportere tilbake til selskapets aksjonærer om styrets arbeid 7. HVEM BØR DELTA I ETABLERINGEN AV SELSKAPET Siden hensikten med selskapet er å arbeide for en best mulig vei mellom Kristiansund og Aukra, spesielt når det gjelder fylkesveg 215 og 279, er det naturlig å invitere kommunene Kristiansund, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra til å være eiere av selskapet det samme gjelder næringsliv og finansinstitusjoner i de samme kommuner. Side14 2

15 Kristiansund < I Eide Auk.ra Malme; Hollingen Side15

16 Side16 cu

17 Høgset - Kjøl Side17

18 STIFTELSESDOKUMENT FOR FYLKESVEG AS Ar 2013 den ble det holdt stiftelsesmøte for Fylkesveg AS. Stifter Følgende stifter ved sin underskrift på dette stiftelsesdokument Fylkesveg AS Navn: Adresse: Fnr.: Stifter: Aksjetegning Navn Antall Pålydender Tegningskurs Tegningskurs samlet aksjer pr. aksje samlet For hver aksje betales pålydende med kr ,- og kr i overkurs, til sammen kr Selskapets aksjekapital er således kr, fordelt på aksjer A kr ,-. Vecltekter Selskapets vedtekter skal være: VEDTEKTER FOR FYLKESVEG AS 1 Selskapets navn er FYLKESVEG AS 2 Selskapets forretningskontor er i kommune. Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, 3 Side18

19 herunder også utredning av tunnel mellom kommunene av nødvendig planarbeid. Eide og Gjemnes, samt finansiering Selskapets aksjekapital er fordelt på aksjer pålydende kr ,-. Fullt innbetalt. Selskapet aksjekapital kan hmbetales i annet enn kontanter. Selskapets styre skal bestå av inntil 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for inntil 2 år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. 4 Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 6 Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen Styre Til styre ble valgt: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Revisor Som revisor ble valgt. Stiftelsesutgifter Selskapet skal betale registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund, med kr honorar til Samspleis AS, rådhusplassen 1, 6413 Molde, for bistand og tilrettelging med stiftelse og registrering av selsskapet. Det samlede honorar skal beregnes etter vanlige prinsipper og skal ikke overstige kr ,-. Som følge av at stiftelsesomkostningene skal dekkes av selskapet, jfr. aksjeloven av 13. juni skal hver aksje a kr ,- tegnes med en overkurs med kr....pr. aksje. Den samlede overkurs med kr skal minst tilsvare stiftelsesomkostnincrbene Side19

20 7. Åpningsbalanse Selskapets åpningsbalanse følger som vedlegg 1 og inngår som en del av stiftelsesdokumentet Side20

21 BEKREFTELSE FOR AKSJETEGNING/FULLMAKT forplikter seg herved å tegne aksjer a kr ,- til sammen kr eksklusiv overkurs i Fylkesveg AS. Vi er irmforstått med at akjstegningen skal skje på stiftelsesmøtet som vil bli avholdt i løpet av våren Vi vil delta på stiftelsesmøtet/vi gir herved fullmakt (stryk det som ikke paser) til å representere vår kommune/selskap/organisasjon på stiftelsesmøtet og på våre vegne tegne ovenstående aksjekapital. den./ 2013 Side21

22 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Tilskudd til toppidrett Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Formannskapet gir et ekstraordinært engangstilskudd til Kristiansund Håndballklubb på kr ,- og Kristiansund Volleyballklubb på kr ,-, som finansieres fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Tilskuddene gis med begrunnelse i spesielle økonomiske utfordringer knyttet til etablering i høyeste divisjon i sin idrett. Det forutsettes at tilskuddet i sin helhet benyttes til nedbetaling av gjeld til Kristiansund kommune, og det forutsettes at løpende forpliktelser fra og med 1. januar 2013 og fremover betjenes fullt ut. Saksopplysninger Kristiansund kommune har svært mange lag og foreninger som driver en aktivitet som er helt uvurderlig for å sikre et livskraftig lokalsamfunn med et stort mangfold av ulike tilbud til kommunens innbyggere. Flere opplever krevende økonomiske utfordringer hvor en stor andel frivillig innsats og omfattende dugnadsarbeid sammen med gode sponsorer og støttespillere, sikret at aktivitetene kan gjennomføres. Kommunen har også noen idrettslag som har klart eller er i ferd med å etablere seg i øverste divisjon innen sin idrett, og det Kristiansund Håndballklubb (KHK) og Kristiansund Volleyballklubb (KVBK) denne saken omhandler. Begge klubber har erfart at det følger spesielle økonomiske utfordringer med opprykk til og etablering på høyeste nivå, i tillegg til organisatoriske og sportslige utfordringer selvsagt. KVBK har noe lengre erfaring på høyeste nivå, og gjennomførte i 2011/2012 en omfattende økonomisk snuoperasjon. Klubben har betjent sine løpende forpliktelser overfor kommunen i 2012, og deres utestående gjeld er til og med Totalt utestående er per kr ,- inkl. renter og omkostninger. Side22

23 KHK har gjennom 2012 forverret sin økonomiske situasjon og har per totalt utestående på kr ,- inkl renter og omkostninger. Ordførers vurdering Ordføreren har gjennomført møter med begge klubber over en periode, og det har vært forsøkt å finne løsninger både ved betalingsavtaler og på annen måte som skulle sette klubbene i stand til å innfri utestående. KVBK har funnet et driftsnivå som siden 2012 har gjort klubben i stand til å betjene sine forpliktelser, men det er ikke rom for betjening av tidligere gjeld. Å ettergi utestående fra tidligere år vurderes å gi klubben mulighet til å fortsette sin aktivitet på høyeste nivå fremover uten igjen å få betjeningsproblemer. KHK har på kort sikt tilsynelatende større utfordringer. Det har ikke vært betjening av noe art på kommunale krav siden 9. februar Formannskapet ga i 2012 et ekstraordinært tilskudd på kr ,-, uten at det ga klubben handlingsrom til å betjene løpende forpliktelser overfor kommunen. Ordføreren vurderer det riktig å gi et ekstraordinært engangstilskudd til disse to klubbene som gjør dem i stand til å innfri sine forpliktelser overfor Kristiansund kommune per Dette vurderes som et svært positivt bidrag fra kommunen for at klubbene skal kunne finne et nytt realistisk driftsnivå. For begge klubbene gjelder at løpende forpliktelser fra og med 1. januar 2013 betjenes overfor Kristiansund kommune. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Line Hoem ordfører Side23

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer